SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD"

Transkript

1 l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD 2/14 14/128 3/14 14/168 4/14 14/129 5/14 13/790 6/14 14/104 7/14 14/149 8/14 14/21 NF-JAN HARALD JANSEN -SØKNAD STØTTE TIL INVESTERING I NYTT SELSKAP NF-PILA PUB & KULTUR AS -SØKNAD TILSKUDD INVESTERING I L YDUTSTYR OG AKUSTIKKHIMLING NF -PILA PUB & KUL TUR AS -SØKNAD TILSKUDD TIL INVESTERING A V MØBLER TIL UTESERVERING PROSJEKT KYSTPLAN MIDT-OG SØR-TROMS SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL KYSTPLAN MIDT-OG SØR-TROMS NF-BASECAMP SENJA AS -SØKNAD TILSKUDD -UTVIKLING A V NATUR/LOKAL KUNNSKAPSFORMIDLING NF-FJORD NORGE AS/NORDNORSK REISELIV AS -SØKNAD TILSKUDD TIL PROSJEKT "DERTOUR 2014" NF-KRÅKELSLOTTET SENJA DA -SØKNAD TILSKUDD TIL INVESTERING

2 9/14 13/487 l 0/14 09/ /389 LEVENDELAGRING A V TORSK -SENJAHOPEN FISKERIHAVN SØKNAD NÆRINGSFOND GEOLOGI- OG INDUSTRIMUSEUM P Å SKALAND NF-R M EINARSEN -GARASJEUTVIDELSE KLAGE P Å VEDTAK Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 1/14 NÆR-Sak 1/14 NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 1114 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Jan Harald Jansen innvilges tilskudd stort kr til aksjekapital i henhold til søknad. 2. Jan Harald Jansen innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 4. Jan Harald Jansen innvilges støtte til livsopphold med kr pr måned i inntil 6 måneder. Dersom det viser seg at påbegynt etablering åpenbart ikke lar seg realisere, stanses støtten umiddelbart. 5. Tilskudd til aksjekapital og støtte til livsopphold gis som bagatellmessig støtte. 6. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 3 av 31

4 Sak 1/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til etablering av nytt selskap (aksjekapital) samt støtte til livsopphold. Søknadsbeløp aksjekapital kr fordelt på lån og tilskudd (50/50). Søknadsbeløp livsopphold kr (6 mnd). Totalbudsjett kr Søker er Jan Harald Jansen. Prosjektleder er Jan Harald Jansen. Søker planlegger etablering av aksjeselskap med formål å selge tj enester, primært til fiskeriog havbruksnæring, innen strategisk og økonomisk rådgivning. Innen utgangen av 2014 er målet å kunne opparbeide et inntektsgrunnlag av bedriften, som skal være sammenlignbart med alternativ inntekt som ansatt i ekstern virksomhet. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Næringsfondet har tidligere gitt støtte til flere bedriftsetableringer i form av tilkudd og lån til egenkapital. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til egenkapital med inntil 50% av totalbudsjett. Fordeling i samsvar med pkt 7 i behandlingskriteriene samt praksis i lignende saker: 50/50 tilskudd og lån. Nylig vedtatte behandlingskriterier for næringsfond åpner for støtte til livsopphold med inntil kr pr måned i en oppstartfase på inntil 6 måneder. Slik støtte skal ikke gis dersom NAV har innvilget arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet. Det er ikke tilfelle her, og støtte er derfor innenfor regelverk. Jan Harald Jansen har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 4 av 31

5 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Etablering av nytt selskap samt støtte til livsopphold. Arkivsak Kort beskrivelse Undertegnede vil etablere et aksjeselskap med formål å selge tjenester, primært til fiskeri - og havbruksnæring, innen strategisk og økonomisk rådgivning. Prosjektbeskrivelse Gjennom å etablere et eget selskap innen strategisk og økonomisk rådgivning skal dette resultere i en ny kompetansearbeidsplass i Berg kommune. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Senjahopen SE NJAHOPEN Senjahopen SE NJAHOPEN Senjahopen SE NJAHOPEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Etter 16 år som leder av havbruksbedrifter, 4 år innen politisk virke og 2 år som rådgiver for kystfiskerederier mm, ønsker jeg å etablere et eget selskap som kan selge rådgivningstjenester til aktører innen de næringer jeg har erfaring fra. Som utdannet fiskeriøkom (Bachelor) og maskiningeniør mener jeg å inneha også relevant formell kompetanse. Prosjektmål Prosjektmålet kan kort beskrives ved at jeg i løpet av 2014 skal kunne opparbeide et inntektsgrunnlag, gjennom nevnte bedriftsetablering, som skal være sammenlignbart med alternativ inntekt som ansatt i ekstern virksomhet. l denne forbindelse vil ekstern virksomhet være bedrifter lokalisert til Tromsø. Her mener jeg imidlertid at dagens teknologi innen telekommunikasjon, muliggjør en en etablering i Berg kommune. Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Jansen, Jan Harald Org.nr:- Jan Harald Jansen Jan Harald Jansen -l-

6 RF Forankring Forankringen vil være mitt ønske om å etablere min egen arbeidsplass lokalisert til Berg kommune. Prosjektorganisering Jeg vil være både eier og ansatt (daglig leder) i selskapet. Samarbeidspartnere Gjennom mine tidligere arbeidsforhold, har jeg en rekke kontakter, som jeg ønsker å benytte. Dette gjelder aktører innen skipsmegling, rådgivning og havbruk. Pr dato er det ikke inngått noen konkrete samarbeidsavtaler, men dette kan bli aktuelt dersom det vil være formålstjenlig. Aktiviteter Se egen søknad fra selskap under stiftelse. Målgrupper Se egen søknad fra selskap under stiftelse. Resultat Som nevnt er ønsket resultat å etablere en ny kompetansearbeidsplass i Berg kommune, som igjen kan skape et sammenlignbart inntektsgrunnlag i forhold til mer bynære strøk. Effekter Skape en ny kompetansearbeid plass i Berg kommune. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Etablere selskapet 31 mars 2014 slik at dette kommer i virksomhet i løpet av april måned. l april måned, og de kommende måneder, vil arbeidet med å skaffe oppdrag bli hovedaktivitet. l denne perioden vil ømsøkte støtte til livsopphold bli viktig. Kostnadsplan Tittel SUM Etablering av selskap ( aksjekapital) Livsopphold 6 mnd Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Aksjekapital (Egne midler) Aksjekapital, lån fra Berg Næringsfond Aksjekapital, tilskudd fra Berg Næringsfond Tilskudd til livsopphold

7 RF [Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleg liste -3-

8 Sak 2/14 NÆR-Sak 2/14 NF- JAN HARALD JANSEN -SØKNAD STØTTE TIL INVESTERING I NYTT SELSKAP Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 2114 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Jan Harald Jansen innvilges tilskudd stort kr til investering i utstyr som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Jan Harald Jansen innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 5 av 31

9 Sak 2/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til investeringer i nytt selskap. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Jan Harald Jansen. Prosjektleder er Jan Harald Jansen. I forbindelse med etablering av nytt selskap (jfr tidligere sak i dagens møte), søkes om støtte til investeringer i data- og presentasjonsutstyr. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Støtte til investeringer i forbindelse med etablering av kompetansearbeidsplass har vært gitt tidligere. Etableringen vil ikke være konkurransevridende idet tidligere etableringer er innenfor andre felt. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til investeringer med inntil 50% av totalbudsjett. I følge pkt 7 skal støtte som hovedregel gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Jan Harald Jansen har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 6 av 31

10 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Støtte til investeringer i nytt selskap. Arkivsak Kort beskrivelse i forbindelse med etablering av nytt selskap vil det være behov for investeringer i utstyr. Prosjektbeskrivelse Selskapet skal drive med strategisk og økonomisk rådgivning primært for aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Jansen, Jan Harald O rg. nr: Jan Harald Jansen jan Harald Jansen Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Mottatt offentlig støttetidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Med min bakgrunn som bedriftsleder for et havbrukskonsern gjennom 16 år, politiker (ordfører) i 4 år samt rådgiver for kystfiske rederi i 2 år, ønsker jeg å etablere et eget selskap innen strategisk og økonomisk rådgivning. Det nye selskapet vil etablere en ny kompetansearbeidsplass i Berg kommune. l forbindelse med denne etableringen er det behov for en del investeringer innen data- og presentasjonsutstyr. Prosjektmål Prosjektmålet er at det nye selskapet innen 2014 kan opparbeide en årlig omsetning, som igjen kan generere et fulltids årsverk med konkurransedyktige betingelser. Forankring Gjennom mitt arbeid som rådgiver for kystfiske rederier i Nord Norge, har jeg fått kjennskap til at det er et udekket behov for strategisk og økonomisk rådgivning for denne gruppen aktører. Spesielt stort er behovet for finansierings og tilskuddssøknader til Innovasjon Norge, næringsfond, Sameting og Fylker. Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder -l-

11 RF l praksis er det regnskapskontor som etter beste evne prøver å dekke dette behovet, men ofte vil mangelen på tid og kompetanse hindre optimale effekter. Gjennom utarbeiding og oppfølging av flere søknader til NOx-fondet, ser jeg også muligheter til flere oppdrag ovenfor mange aktører. Små og hardt pressede adminitrasjoner finnes også innen havbruksnæringen hvor mange oppgaver forskyves ut i tid. Dette gjelder spesielt innen strategisk planlegging, investeringer og samfunnskontakt. l sum mener jeg at det skal være mulig å selge rådgivning til nok mange aktører slik at dette kan utgjøre et årsverk. Prosjektorganisering Undertegnede (Jan Harald Jansen) skal være daglig leder i selskapet. Gjennom lang arbeidserfaring og utdannelse som Fiskeriøkonom (Bachelor) og maskiningeniør mener jeg å inneha tilstrekkelig kompetanse. Samarbeidspartnere Pr dato er det ikke formelt etablert noen samarbeidspartnere. Dette vil imidlertid etableres etterhvert som selskapet starter opp sin virksomhet. Aktiviteter Etter etablering av selskapet vil hovedaktiviteteten være å skaffe oppdrag til selskapet. Dette skal skje gjennom de allerede etablerte kontakter og de muntlige henvendelser jeg allerede har hatt med aktører innen kystfiskeri, brønnbåt og havbruk. Investeringer i data -, kontor - og presentasjonsutstyr vil bli gjennomført umiddelbart etter etablering. Målgrupper Målgrupper vil være: - Kystfiskerederier i Nord Norge. (Finansierings- og tilskuddssøknader) - Havbruksbedrifter. (Strategisk rådgivning) - Brønnbåtrederier. (NOx -fond) - Skipsverft (NOx -fond). - Diverse bedrifter med liten adminitrativ kapasitet. Resultat Etablere en ny og levedyktig kompetansebedrift i Berg kommune. Effekter Skape en ny kompetansearbeidsplass i berg kommune. På sikt kanskje øke dette med ett årsverk til. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Etablere selskapet i månedsskiftet mars/april. - 2-

12 RF Investere i data-, kontor og presentasjonsutstyr. Arbeide aktivt med å oppsøke potensielle oppdragsgivere. Kostnadsplan Titte l SUM Datautstyr m/skriver og skjerm Kontormøbler Projektor m/lerret Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Egne midler. Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleg liste -3-

13 l nvesteringsbudsjett Strat-Øk AS Bærbar PC komplett: Skjerm: Laserskriver: Kontormøbler: Bærbar Projektor Bærbart lerret Sum inv

14 Sak 3/14 NÆR-Sak 3/14 NF- PILA PUB & KULTUR AS - SØKNAD TILSKUDD INVESTERING I LYDUTSTYR OG AKUSTIKKHIMLING Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/168 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 3/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Pila Pub og Kultur AS innvilges tilskudd stort kr til investering i lydutstyr og akustikkhimling som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Pila Pub og Kultur AS innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 7 av 31

15 Sak 3/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til investering i lydutstyr og akustikkhimling. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Pila Pub og Kultur AS. Prosjektleder er Christian Wasserfall. Bedriften fikk støtte fra næringsfondet i 2013 til investeringer i forbindelse med etablering av virksomhet. Det ble da gitt kr i tilskudd og kr i lån. Det planlegges innkjøp av et lite PA-anlegg som skal benyttes til alle arrangementer der det kreves lydforrnidling over forsterkeranlegg. I tillegg søkes det tilskudd til akustikkforbedrende tiltak. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Det er innhentet veiledning og anbefaling fra fagkompetanse vedrørende løsning på akustikkforbedrende tiltak. Pila Pub og Kultur har åpent to dager i uken. Behov for støtte er fortsatt til stede i og med at bedriften fortsatt er i en tidlig fase. Fram til nylig har alt arbeid vært gjort på frivillig basis. Heretter vil det bli utbetalt lønn til innleid personale, noe som gir økte driftsutgifter. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til investeringer med inntil 50% av totalbudsjett. Støtte vil være innenfor regelverk om offentlig støtte. I henhold til nylig vedtatte behandlingskriterier pkt 7, kan støtte som hovedregel gis med både lån og tilskudd med fordelingen Pila Pub og Kultur har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 8 av 31

16 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Investering i lydutstyr og akustikkhimling Arkivsak Kort beskrivelse Pila Pub & Kultur AS er en kulturpub med egen scene som satser på et bredt kulturprogram. Det er behov for et lite PA-anlegg som skal benyttes til alle arrangementer der det kreves lydformidling over forsterkeranlegg. l tillegg søkes det tilskudd til akustikkforbedrende tiltak. Prosjektbeskrivelse Siden oppstart 13. desember 2013 har Pila Pub & Kultur AS gjennomført 9 ulike kulturarrangementer. Det er planer om videre satsing på ulike arrangementer i tiden framover. Vi har erfart at det ofte er behov for lydformidling over forsterkeranlegg. Pr. i dag har vi kun et lite privat stereoanlegg som vi har lånt inntil videre. Vi trenger et PA-anlegg med miksebord, effekter, mikrofoner og stativer m.v. slik at vi blir i stand til å håndtere lyd på en tilfredsstillende måte. Vi holder også på å øve inn et eget husband (frivillige musikere) som skal kunne opptre som konsertband for lokale/regionale musikere som ikke spiller selv eller har eget band. Vi har i tillegg behov for å forbedre akustikken i publokalet, og planlegger å montere akustikkhimling. l dag er det for mye romklang, noe som fører til støy og forstyrrelse i lydbilde. Vi har sett på en løsning fra Glava som vi mener vil tilfredsstille vårt behov. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Pila Pub & Kultur AS Sentrumsgården Prosjekteier Org.nr: SKALAND Kontaktperson Morten Eriksen Skaland 9385 SKALAND Prosjektleder Christian Wasserfall Kjæsvika 9385 SKALAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Berg nærings- og utviklingsfond kr i tilskudd og kr i lån til etablering av publokale. Spesifikasjon Bakgrunn Dersom bedriften skal klare å gjennomføre en bredde og kvalitet i arrangementer på kulturscenen, er nødvendig med lydanlegg og akustikkfremmende tiltak. Prosjektmål Oppnå god akustikk i lokalet samt få et musikkanlegg som tilfredsstiller dagens krav ved lydformidling. -l-

17 RF Forankring Tiltaket er forankret i bedriftens vedtekter. Prosjektorganisering Gjennomføres i egen regi. Selskapet har eiere med god kompetanse på lydteknikk. Glava har gitt veiledning og anbefalinger på type og mengde akustikkplater. Samarbeidspartnere Ingen Aktiviteter Allerede beskrevet Målgrupper Kulturpublikum i regionen samt tilreisende turister Resultat God lydopplevelse samt bedre forutsetninger for å gjennomføre kulturarrangementer. Effekter Utvikling av kulturtilbudet Tids- og kostnadsplan Tidsplan Innkjøp av lydhimling primo april. Montering av lyd himling ultimo april. Innkjøp av lydutstyr medio april. Kostnadsplan Tittel 2 stk monitorer 2 stk. aktiv sub Aktive høyttalere 2 stk Diverse effekter Kabler Lydhimling kjøp Lydhimling montering Mikrofoner Miksebord 16 kanaler Stativer og rack Transport/frakt Sum kostnad SUM Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Egenkapital

18 RF l Sum finansiering l Geografi 1929-Berg Vedleg liste -3-

19 Sak 4/14 NÆR-Sak 4/14 NF-PILA PUB & KULTUR AS -SØKNAD TILSKUDD TIL INVESTERING A V MØBLER TIL UTESERVERING Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksm.: 14/129 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 4/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Pila Pub og Kultur AS innvilges tilskudd stort kr til investering i utemøbler som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Pila Pub og Kultur AS innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. 4. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 10 av 31

20 Sak 4/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til investering i utemøbler. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Pila Pub og Kultur AS. Prosjektleder er Dag Rune Toresen. Bedriften fikk støtte fra næringsfondet i 2013 til investeringer i forbindelse med etablering av virksomhet. Det ble da gitt kr i tilskudd og kr i lån. Det planlegges nå innkjøp av møbler med plass for 50 gjester. Utplassering skal skje på sjøsiden av bygget. Dette gir mulighet for å doble gjestekapasiteten. I sommerhalvåret forventes det et betydelig større besøkstall i forbindelse med turisme. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Prosjektet er i tråd med vedtatt næringsfyrtåm i Berg (2011) og gjeldende arealplan. Området er regulert til næringsformål. Da moloen ble bygget var det med formål å legge til rette for næringsvirksomhet på området. En slik utvidelse av Pila Pub og Kultur sitt tilbud vil være et supplement til en positiv utvikling av tilbud til turister og feriegjester på Senja. Moloen er også utgangspunkt for opplevelsesturisme i regi av Basecamp Senja. Pila Pub og Kultur har åpent to dager i uken. Behov for støtte er fortsatt til stede i og med at bedriften fortsatt er i en tidlig fase. Fram til nylig har alt arbeid vært gjort på frivillig basis. Heretter vil det bli utbetalt lønn til innleid personale, noe som gir økte driftsutgifter. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til investeringer med inntil 50% av totalbudsjett. Støtte vil være innenfor regelverk om offentlig støtte. I henhold til nylig vedtatte behandlingskriterier pkt 7, kan støtte som hovedregel gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Pila Pub og Kultur har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 11 av 31

21 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Støtte til utemøbler Arkivsak Kort beskrivelse Innkjøp av møbler for uteservering Prosjektbeskrivelse Pila Pub & Kultur AS har bevilling for uteservering. Det planlegges innkjøp av møbler med plass for 50 gjester. Utplassering skal skje på sjøsiden av bygget. Dette gir muligheter for å fordoble gjestekapasiteten. l sommerhalvåret forventes det et betydelig større besøkstall i forbindelse med turisme. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Pila Pub & Lultur AS Org.nr: Sentrumsgården 9385 SKALAND Kontakt Morten Eriksen Skaland person 9385 SKALAND Prosjekt Dag Rune Toresen Skaland leder 9385 SKALAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Berg nærings- og utviklingsfond investering i publokale kr tilskudd og kr lån Spesifikasjon Bakgrunn Ønske om å tilby våre gjester uteservering. Prosjektmål Utvide tilbud for lokalbefolkning og turister. Forankring Forankret i bedriftens vedtekter. Prosjektorganisering Organiseres internt. Samarbeidspartnere Ingen spesielle. - l -

22 RF Aktiviteter Innkjøp og utplassering av utemøbler Målgrupper Lokalbefolkning og turister Resultat Utvidelse av tilbud Effekter Større bredde og fleksibilitet i tilbudet Tids- og kostnadsplan Tidsplan Bestilling av utstyr medio april Utplassering primo mai 2014 Kostnadsplan Tittel Bordplater Bord understell Stoler 50 stk Terassevarmere 4 stk Sum kostnad SUM Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Egenkapital Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleg liste -2-

23 Sak 5/14 NÆR-Sak 5/14 PROSJEKT KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 13/790 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 5/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Midt-Troms Regionråd innvilges tilskudd stort kr til prosjekt Kystplan Sør- og Midt-Troms som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 12 av 31

24 Sak 5/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til kostnader knyttet til kartarbeid i prosjekt Kystplan Sør- og Midt-Troms. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr l Søker er Sør-Troms Regiomåd. Prosjektleder er Inger Andreassen. Berg kommune er deltaker i prosjektet. Ordfører er Berg sin representant i det interkommunale planutvalget. Bj ørn Abelsen er deltaker i administrativ kontaktgruppe. Prosjektet har mottatt tilsagn på kr fra Troms fylkeskommune. Prosjektets styringsgruppe har i tillegg søkt og fått kr for å dekke kostnader knyttet til kartarbeid. Tilleggssøknaden må finansieres opp med en tilsvarende egenandel. Hver av de 13 deltakerkommunene søkes om kr for å dekke denne egenandelen, som for øvrig dekkes opp av beregnet egeninnsats i prosjektet kr (36 timer pr kommune). Midlene skal gå til annonsering i forbindelse med høring, innkjøp/leie/kurs systemer, kartressurs/prosjektressurs, konsulenttjenester, møte- og reisekostnader samt trykking av planer. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Prosjektet har mottatt støtte fra Troms fylkeskommune. Det er stilt krav om matching av tilskudd fra deltakende kommuner. Regionale utviklingsmidler kan benyttes. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt Il, kan det ytes støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling med inntil 50% av totalbudsjett. Støtte kan i medhold av pkt 7 i behandlingskriterier gis som tilskudd alene. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 13 av 31

25 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Berg: Søknad Kystplan Midt- og Sør-Troms Arkivsak Kort beskrivelse Kystplan Midt- og Sør-Troms er et 3-årig prosjektsamarbeid mellom 13 kommuner som skal utarbeide kystsoneplan. Prosjektet har mottatt tilsagn på kr fra Troms fylkeskommune. Prosjektets styringsgruppe har søkt og fått i tillegg for å dekke kostnader knyttet til kartarbeid. Tilleggssøknaden må finansieres opp med en tilsvarende egenandel. Styringsgruppen har valgt å dele inn egeninnsatsen på ca 36 timer og kr pr kommune, og søker om tilslutning fra kommunene til dette Prosjektbeskrivelse Kystplan Midt- og Sør-Troms er krevende og har en komplisert organisering for å ivareta alle involverte parter. Prosjektleder skal i det løpende arbeidet ivareta styringsgruppen, det interkommunale planutvalget, kontaktgruppen med administrativt personell, fire arbeidsgrupper som skal gi innspill til prosessen, samt samarbeidet i den sentrale prosjektgruppen. Dette i tillegg til det praktiske arbeidet med planprogram og plan med høringer, innspill mm Utover dette vil selve kartarbeidet gi utfordringer, et arbeid som etter vår vurdering vil være umulig å ivareta innenfor den samme stillingen. Styringsgruppen har erkjent at prosjektet krever større ressurser dersom vi skal komme ut med et godt resultat for dette prestisjeprosjektet. Det arbeides med flere alternative løsninger for å tilføre personellressurser. Det kan være aktuelt å leie inn ressurser fra noen av kommunene. l tillegg til personellressurs, må det avklares hvilke system som skal benyttes og hvordan data skal ivaretas på en god måte både i og etter prosessen. Prosjektet skal ivareta kartarbeidet i og for den enkelte kommune, og sammensyingen som skal gjøre at vi får en sømløs plan på tvers av kommune og regiongrensene. Alle kommunene utenom Kvæfjord bruker i dag GISLine, mens Troms fylkeskommune bruker ArcGIS. De to systemene har noe forskjellig bruksområde og terskel, noe som gjør at vi ikke vurderer det som aktuelt å gjøre endringer på verktøysiden. Det vil være naturlig at sammensying og analyser for prosjektet gjøres i ArcGIS, noe som vil medføre en del konverteringsprosesser mellom systemene underveis. Det finnes programvare som nyttes til dette. Prosjektet må ha en samlet plass for fysisk lagring av involvert informasjon (store datamengder). Det er viktig å sikre tilgjengelighet både i prosessen og for ettertiden. En fornuftig backup-prosedyre må sikres. -l-

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Møterom 2A Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall: Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.02.2014 Tid: etter FSK Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune

Ivar B. Prestbakmo, ordfører Salangen kommune MØTEREFERAT Styringsgruppe i prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms Dato 5.11.2013 Vår ref. Antall sider Kl 9:10-11:20 Malin Ek 3 Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Fysisk: Dag Sigurd Brustind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører Lavangen: Albert Pedersen, teknisk sjef MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 30.09.2013 Vår ref. Antall sider Kl 12-15 Malin Ek 4 Sted Finnsnes Hotell, Finnsnes Til stede: Forfall: Salangen:

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Presentasjon av høringsutkast mars 2015

Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Inger Andreassen prosjektleder Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hva er Kystplan Midt- og Sør-Troms?

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Søknad Søknadsnr. 2014-0053 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Prosjektnavn Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Kort beskrivelse Prosjektet "Byregionen

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17. 08. 2017 Tid:ll:00-13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan-Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms

Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte IKPU 5 mai 2014 Kystplan Midt- og Sør-Troms Saksliste 9/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 20.01.2014 10/14 Merknadsbehandling - merknader til planprogram som kommet inn etter

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 11.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.04.2014-24.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.04.2014-24.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1063/14 Regdato:24.04.2014 Saksnr: 13/674-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Berg kommune Dok.beskr: OPPMÅLINGSFORETNING GNR. 2 BNR. 242 UTSENDING AV OPPMÅLINGSDOKUMENTASJON Lnr: 1078/14

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg 1 Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunalt

Detaljer

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12:30-15.30 Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen Forfall:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Sak!03/14!Merknadsbehandling!!

Sak!03/14!Merknadsbehandling!! Sak03/14Merknadsbehandling ForslagtilplanprogramforKystplanMidt=ogSør=Troms Møte%i%interkommunalt%kystsoneplanutvalg%den%20.1.2013.% % Saksutredning: InterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt=ogSør=Tromsvedtokimøteden18.11.2013

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.01.2017 Tid: 09:30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0243 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Frostatingsprosjektet - hovedprosjekt Kort beskrivelse Forprosjektperioden for Frostatingsprosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 28.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Sør-Troms regionråd Orientering for Harstad Høyre

Sør-Troms regionråd Orientering for Harstad Høyre Gratangen Sør-Troms regionråd Harstad Ibestad Orientering for Harstad Høyre Kvæfjord Lavangen 9. februar 2016 Salangen Skånland Sturla Bangstad Daglig leder Mobil: 47711040 E-post: sturla@strr.no www.strr.no

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Søknad Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Kort beskrivelse Trysil

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Geir Fredriksen, kommunalsjef Lenvik kommune. Referat sendes til: Styringsgruppens medlemmer Alle berørte kommuner v/ kontaktperson.

Geir Fredriksen, kommunalsjef Lenvik kommune. Referat sendes til: Styringsgruppens medlemmer Alle berørte kommuner v/ kontaktperson. MØTEREFERAT Styringsgruppemøte Kystsoneplanlegging i Dato 08.03.2013 Vår ref. Antall sider Kl 09-13 Malin Ek 4 Sted Senja næringshage, Smørhusbakken 1, Finnsnes Til stede: Forfall: Fred Flakstad, ordfører

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0029 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.09.2013-27.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.09.2013-27.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1764/13 Regdato:27.09.2013 Saksnr: 13/466-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/JM Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: SØKNAD OM KRISESKJØNNSMIDLER PGA UFORUTSETTE KOSTNADER Lnr: 2332/13 Regdato:26.09.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Likelydende innstilling

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0042 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Bodø og Salten - Næringssamarbeid for økt vekst. Kort

Detaljer

Presentasjon for planforum

Presentasjon for planforum Presentasjon for planforum 16 oktober 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Kystplan Midt- og Sør-Troms 13 kommuner interkommunal

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa. Mefjordvær Møtedato: 08.06.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer