SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD"

Transkript

1 l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD 2/14 14/128 3/14 14/168 4/14 14/129 5/14 13/790 6/14 14/104 7/14 14/149 8/14 14/21 NF-JAN HARALD JANSEN -SØKNAD STØTTE TIL INVESTERING I NYTT SELSKAP NF-PILA PUB & KULTUR AS -SØKNAD TILSKUDD INVESTERING I L YDUTSTYR OG AKUSTIKKHIMLING NF -PILA PUB & KUL TUR AS -SØKNAD TILSKUDD TIL INVESTERING A V MØBLER TIL UTESERVERING PROSJEKT KYSTPLAN MIDT-OG SØR-TROMS SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL KYSTPLAN MIDT-OG SØR-TROMS NF-BASECAMP SENJA AS -SØKNAD TILSKUDD -UTVIKLING A V NATUR/LOKAL KUNNSKAPSFORMIDLING NF-FJORD NORGE AS/NORDNORSK REISELIV AS -SØKNAD TILSKUDD TIL PROSJEKT "DERTOUR 2014" NF-KRÅKELSLOTTET SENJA DA -SØKNAD TILSKUDD TIL INVESTERING

2 9/14 13/487 l 0/14 09/ /389 LEVENDELAGRING A V TORSK -SENJAHOPEN FISKERIHAVN SØKNAD NÆRINGSFOND GEOLOGI- OG INDUSTRIMUSEUM P Å SKALAND NF-R M EINARSEN -GARASJEUTVIDELSE KLAGE P Å VEDTAK Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 1/14 NÆR-Sak 1/14 NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 1114 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Jan Harald Jansen innvilges tilskudd stort kr til aksjekapital i henhold til søknad. 2. Jan Harald Jansen innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 4. Jan Harald Jansen innvilges støtte til livsopphold med kr pr måned i inntil 6 måneder. Dersom det viser seg at påbegynt etablering åpenbart ikke lar seg realisere, stanses støtten umiddelbart. 5. Tilskudd til aksjekapital og støtte til livsopphold gis som bagatellmessig støtte. 6. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 3 av 31

4 Sak 1/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til etablering av nytt selskap (aksjekapital) samt støtte til livsopphold. Søknadsbeløp aksjekapital kr fordelt på lån og tilskudd (50/50). Søknadsbeløp livsopphold kr (6 mnd). Totalbudsjett kr Søker er Jan Harald Jansen. Prosjektleder er Jan Harald Jansen. Søker planlegger etablering av aksjeselskap med formål å selge tj enester, primært til fiskeriog havbruksnæring, innen strategisk og økonomisk rådgivning. Innen utgangen av 2014 er målet å kunne opparbeide et inntektsgrunnlag av bedriften, som skal være sammenlignbart med alternativ inntekt som ansatt i ekstern virksomhet. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Næringsfondet har tidligere gitt støtte til flere bedriftsetableringer i form av tilkudd og lån til egenkapital. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til egenkapital med inntil 50% av totalbudsjett. Fordeling i samsvar med pkt 7 i behandlingskriteriene samt praksis i lignende saker: 50/50 tilskudd og lån. Nylig vedtatte behandlingskriterier for næringsfond åpner for støtte til livsopphold med inntil kr pr måned i en oppstartfase på inntil 6 måneder. Slik støtte skal ikke gis dersom NAV har innvilget arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet. Det er ikke tilfelle her, og støtte er derfor innenfor regelverk. Jan Harald Jansen har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 4 av 31

5 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Etablering av nytt selskap samt støtte til livsopphold. Arkivsak Kort beskrivelse Undertegnede vil etablere et aksjeselskap med formål å selge tjenester, primært til fiskeri - og havbruksnæring, innen strategisk og økonomisk rådgivning. Prosjektbeskrivelse Gjennom å etablere et eget selskap innen strategisk og økonomisk rådgivning skal dette resultere i en ny kompetansearbeidsplass i Berg kommune. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Senjahopen SE NJAHOPEN Senjahopen SE NJAHOPEN Senjahopen SE NJAHOPEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Etter 16 år som leder av havbruksbedrifter, 4 år innen politisk virke og 2 år som rådgiver for kystfiskerederier mm, ønsker jeg å etablere et eget selskap som kan selge rådgivningstjenester til aktører innen de næringer jeg har erfaring fra. Som utdannet fiskeriøkom (Bachelor) og maskiningeniør mener jeg å inneha også relevant formell kompetanse. Prosjektmål Prosjektmålet kan kort beskrives ved at jeg i løpet av 2014 skal kunne opparbeide et inntektsgrunnlag, gjennom nevnte bedriftsetablering, som skal være sammenlignbart med alternativ inntekt som ansatt i ekstern virksomhet. l denne forbindelse vil ekstern virksomhet være bedrifter lokalisert til Tromsø. Her mener jeg imidlertid at dagens teknologi innen telekommunikasjon, muliggjør en en etablering i Berg kommune. Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Jansen, Jan Harald Org.nr:- Jan Harald Jansen Jan Harald Jansen -l-

6 RF Forankring Forankringen vil være mitt ønske om å etablere min egen arbeidsplass lokalisert til Berg kommune. Prosjektorganisering Jeg vil være både eier og ansatt (daglig leder) i selskapet. Samarbeidspartnere Gjennom mine tidligere arbeidsforhold, har jeg en rekke kontakter, som jeg ønsker å benytte. Dette gjelder aktører innen skipsmegling, rådgivning og havbruk. Pr dato er det ikke inngått noen konkrete samarbeidsavtaler, men dette kan bli aktuelt dersom det vil være formålstjenlig. Aktiviteter Se egen søknad fra selskap under stiftelse. Målgrupper Se egen søknad fra selskap under stiftelse. Resultat Som nevnt er ønsket resultat å etablere en ny kompetansearbeidsplass i Berg kommune, som igjen kan skape et sammenlignbart inntektsgrunnlag i forhold til mer bynære strøk. Effekter Skape en ny kompetansearbeid plass i Berg kommune. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Etablere selskapet 31 mars 2014 slik at dette kommer i virksomhet i løpet av april måned. l april måned, og de kommende måneder, vil arbeidet med å skaffe oppdrag bli hovedaktivitet. l denne perioden vil ømsøkte støtte til livsopphold bli viktig. Kostnadsplan Tittel SUM Etablering av selskap ( aksjekapital) Livsopphold 6 mnd Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Aksjekapital (Egne midler) Aksjekapital, lån fra Berg Næringsfond Aksjekapital, tilskudd fra Berg Næringsfond Tilskudd til livsopphold

7 RF [Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleg liste -3-

8 Sak 2/14 NÆR-Sak 2/14 NF- JAN HARALD JANSEN -SØKNAD STØTTE TIL INVESTERING I NYTT SELSKAP Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 2114 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Jan Harald Jansen innvilges tilskudd stort kr til investering i utstyr som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Jan Harald Jansen innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 5 av 31

9 Sak 2/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til investeringer i nytt selskap. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Jan Harald Jansen. Prosjektleder er Jan Harald Jansen. I forbindelse med etablering av nytt selskap (jfr tidligere sak i dagens møte), søkes om støtte til investeringer i data- og presentasjonsutstyr. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Støtte til investeringer i forbindelse med etablering av kompetansearbeidsplass har vært gitt tidligere. Etableringen vil ikke være konkurransevridende idet tidligere etableringer er innenfor andre felt. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til investeringer med inntil 50% av totalbudsjett. I følge pkt 7 skal støtte som hovedregel gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Jan Harald Jansen har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 6 av 31

10 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Støtte til investeringer i nytt selskap. Arkivsak Kort beskrivelse i forbindelse med etablering av nytt selskap vil det være behov for investeringer i utstyr. Prosjektbeskrivelse Selskapet skal drive med strategisk og økonomisk rådgivning primært for aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Jansen, Jan Harald O rg. nr: Jan Harald Jansen jan Harald Jansen Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Mottatt offentlig støttetidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Med min bakgrunn som bedriftsleder for et havbrukskonsern gjennom 16 år, politiker (ordfører) i 4 år samt rådgiver for kystfiske rederi i 2 år, ønsker jeg å etablere et eget selskap innen strategisk og økonomisk rådgivning. Det nye selskapet vil etablere en ny kompetansearbeidsplass i Berg kommune. l forbindelse med denne etableringen er det behov for en del investeringer innen data- og presentasjonsutstyr. Prosjektmål Prosjektmålet er at det nye selskapet innen 2014 kan opparbeide en årlig omsetning, som igjen kan generere et fulltids årsverk med konkurransedyktige betingelser. Forankring Gjennom mitt arbeid som rådgiver for kystfiske rederier i Nord Norge, har jeg fått kjennskap til at det er et udekket behov for strategisk og økonomisk rådgivning for denne gruppen aktører. Spesielt stort er behovet for finansierings og tilskuddssøknader til Innovasjon Norge, næringsfond, Sameting og Fylker. Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder -l-

11 RF l praksis er det regnskapskontor som etter beste evne prøver å dekke dette behovet, men ofte vil mangelen på tid og kompetanse hindre optimale effekter. Gjennom utarbeiding og oppfølging av flere søknader til NOx-fondet, ser jeg også muligheter til flere oppdrag ovenfor mange aktører. Små og hardt pressede adminitrasjoner finnes også innen havbruksnæringen hvor mange oppgaver forskyves ut i tid. Dette gjelder spesielt innen strategisk planlegging, investeringer og samfunnskontakt. l sum mener jeg at det skal være mulig å selge rådgivning til nok mange aktører slik at dette kan utgjøre et årsverk. Prosjektorganisering Undertegnede (Jan Harald Jansen) skal være daglig leder i selskapet. Gjennom lang arbeidserfaring og utdannelse som Fiskeriøkonom (Bachelor) og maskiningeniør mener jeg å inneha tilstrekkelig kompetanse. Samarbeidspartnere Pr dato er det ikke formelt etablert noen samarbeidspartnere. Dette vil imidlertid etableres etterhvert som selskapet starter opp sin virksomhet. Aktiviteter Etter etablering av selskapet vil hovedaktiviteteten være å skaffe oppdrag til selskapet. Dette skal skje gjennom de allerede etablerte kontakter og de muntlige henvendelser jeg allerede har hatt med aktører innen kystfiskeri, brønnbåt og havbruk. Investeringer i data -, kontor - og presentasjonsutstyr vil bli gjennomført umiddelbart etter etablering. Målgrupper Målgrupper vil være: - Kystfiskerederier i Nord Norge. (Finansierings- og tilskuddssøknader) - Havbruksbedrifter. (Strategisk rådgivning) - Brønnbåtrederier. (NOx -fond) - Skipsverft (NOx -fond). - Diverse bedrifter med liten adminitrativ kapasitet. Resultat Etablere en ny og levedyktig kompetansebedrift i Berg kommune. Effekter Skape en ny kompetansearbeidsplass i berg kommune. På sikt kanskje øke dette med ett årsverk til. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Etablere selskapet i månedsskiftet mars/april. - 2-

12 RF Investere i data-, kontor og presentasjonsutstyr. Arbeide aktivt med å oppsøke potensielle oppdragsgivere. Kostnadsplan Titte l SUM Datautstyr m/skriver og skjerm Kontormøbler Projektor m/lerret Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Egne midler. Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleg liste -3-

13 l nvesteringsbudsjett Strat-Øk AS Bærbar PC komplett: Skjerm: Laserskriver: Kontormøbler: Bærbar Projektor Bærbart lerret Sum inv

14 Sak 3/14 NÆR-Sak 3/14 NF- PILA PUB & KULTUR AS - SØKNAD TILSKUDD INVESTERING I LYDUTSTYR OG AKUSTIKKHIMLING Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/168 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 3/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Pila Pub og Kultur AS innvilges tilskudd stort kr til investering i lydutstyr og akustikkhimling som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Pila Pub og Kultur AS innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 7 av 31

15 Sak 3/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til investering i lydutstyr og akustikkhimling. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Pila Pub og Kultur AS. Prosjektleder er Christian Wasserfall. Bedriften fikk støtte fra næringsfondet i 2013 til investeringer i forbindelse med etablering av virksomhet. Det ble da gitt kr i tilskudd og kr i lån. Det planlegges innkjøp av et lite PA-anlegg som skal benyttes til alle arrangementer der det kreves lydforrnidling over forsterkeranlegg. I tillegg søkes det tilskudd til akustikkforbedrende tiltak. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Det er innhentet veiledning og anbefaling fra fagkompetanse vedrørende løsning på akustikkforbedrende tiltak. Pila Pub og Kultur har åpent to dager i uken. Behov for støtte er fortsatt til stede i og med at bedriften fortsatt er i en tidlig fase. Fram til nylig har alt arbeid vært gjort på frivillig basis. Heretter vil det bli utbetalt lønn til innleid personale, noe som gir økte driftsutgifter. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til investeringer med inntil 50% av totalbudsjett. Støtte vil være innenfor regelverk om offentlig støtte. I henhold til nylig vedtatte behandlingskriterier pkt 7, kan støtte som hovedregel gis med både lån og tilskudd med fordelingen Pila Pub og Kultur har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 8 av 31

16 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Investering i lydutstyr og akustikkhimling Arkivsak Kort beskrivelse Pila Pub & Kultur AS er en kulturpub med egen scene som satser på et bredt kulturprogram. Det er behov for et lite PA-anlegg som skal benyttes til alle arrangementer der det kreves lydformidling over forsterkeranlegg. l tillegg søkes det tilskudd til akustikkforbedrende tiltak. Prosjektbeskrivelse Siden oppstart 13. desember 2013 har Pila Pub & Kultur AS gjennomført 9 ulike kulturarrangementer. Det er planer om videre satsing på ulike arrangementer i tiden framover. Vi har erfart at det ofte er behov for lydformidling over forsterkeranlegg. Pr. i dag har vi kun et lite privat stereoanlegg som vi har lånt inntil videre. Vi trenger et PA-anlegg med miksebord, effekter, mikrofoner og stativer m.v. slik at vi blir i stand til å håndtere lyd på en tilfredsstillende måte. Vi holder også på å øve inn et eget husband (frivillige musikere) som skal kunne opptre som konsertband for lokale/regionale musikere som ikke spiller selv eller har eget band. Vi har i tillegg behov for å forbedre akustikken i publokalet, og planlegger å montere akustikkhimling. l dag er det for mye romklang, noe som fører til støy og forstyrrelse i lydbilde. Vi har sett på en løsning fra Glava som vi mener vil tilfredsstille vårt behov. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Pila Pub & Kultur AS Sentrumsgården Prosjekteier Org.nr: SKALAND Kontaktperson Morten Eriksen Skaland 9385 SKALAND Prosjektleder Christian Wasserfall Kjæsvika 9385 SKALAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Berg nærings- og utviklingsfond kr i tilskudd og kr i lån til etablering av publokale. Spesifikasjon Bakgrunn Dersom bedriften skal klare å gjennomføre en bredde og kvalitet i arrangementer på kulturscenen, er nødvendig med lydanlegg og akustikkfremmende tiltak. Prosjektmål Oppnå god akustikk i lokalet samt få et musikkanlegg som tilfredsstiller dagens krav ved lydformidling. -l-

17 RF Forankring Tiltaket er forankret i bedriftens vedtekter. Prosjektorganisering Gjennomføres i egen regi. Selskapet har eiere med god kompetanse på lydteknikk. Glava har gitt veiledning og anbefalinger på type og mengde akustikkplater. Samarbeidspartnere Ingen Aktiviteter Allerede beskrevet Målgrupper Kulturpublikum i regionen samt tilreisende turister Resultat God lydopplevelse samt bedre forutsetninger for å gjennomføre kulturarrangementer. Effekter Utvikling av kulturtilbudet Tids- og kostnadsplan Tidsplan Innkjøp av lydhimling primo april. Montering av lyd himling ultimo april. Innkjøp av lydutstyr medio april. Kostnadsplan Tittel 2 stk monitorer 2 stk. aktiv sub Aktive høyttalere 2 stk Diverse effekter Kabler Lydhimling kjøp Lydhimling montering Mikrofoner Miksebord 16 kanaler Stativer og rack Transport/frakt Sum kostnad SUM Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Egenkapital

18 RF l Sum finansiering l Geografi 1929-Berg Vedleg liste -3-

19 Sak 4/14 NÆR-Sak 4/14 NF-PILA PUB & KULTUR AS -SØKNAD TILSKUDD TIL INVESTERING A V MØBLER TIL UTESERVERING Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksm.: 14/129 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 4/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Pila Pub og Kultur AS innvilges tilskudd stort kr til investering i utemøbler som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Pila Pub og Kultur AS innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 3 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. 4. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 10 av 31

20 Sak 4/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til investering i utemøbler. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Pila Pub og Kultur AS. Prosjektleder er Dag Rune Toresen. Bedriften fikk støtte fra næringsfondet i 2013 til investeringer i forbindelse med etablering av virksomhet. Det ble da gitt kr i tilskudd og kr i lån. Det planlegges nå innkjøp av møbler med plass for 50 gjester. Utplassering skal skje på sjøsiden av bygget. Dette gir mulighet for å doble gjestekapasiteten. I sommerhalvåret forventes det et betydelig større besøkstall i forbindelse med turisme. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Prosjektet er i tråd med vedtatt næringsfyrtåm i Berg (2011) og gjeldende arealplan. Området er regulert til næringsformål. Da moloen ble bygget var det med formål å legge til rette for næringsvirksomhet på området. En slik utvidelse av Pila Pub og Kultur sitt tilbud vil være et supplement til en positiv utvikling av tilbud til turister og feriegjester på Senja. Moloen er også utgangspunkt for opplevelsesturisme i regi av Basecamp Senja. Pila Pub og Kultur har åpent to dager i uken. Behov for støtte er fortsatt til stede i og med at bedriften fortsatt er i en tidlig fase. Fram til nylig har alt arbeid vært gjort på frivillig basis. Heretter vil det bli utbetalt lønn til innleid personale, noe som gir økte driftsutgifter. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 11, kan det ytes støtte til investeringer med inntil 50% av totalbudsjett. Støtte vil være innenfor regelverk om offentlig støtte. I henhold til nylig vedtatte behandlingskriterier pkt 7, kan støtte som hovedregel gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Pila Pub og Kultur har to søknader til behandling i dagens møte. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 11 av 31

21 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Støtte til utemøbler Arkivsak Kort beskrivelse Innkjøp av møbler for uteservering Prosjektbeskrivelse Pila Pub & Kultur AS har bevilling for uteservering. Det planlegges innkjøp av møbler med plass for 50 gjester. Utplassering skal skje på sjøsiden av bygget. Dette gir muligheter for å fordoble gjestekapasiteten. l sommerhalvåret forventes det et betydelig større besøkstall i forbindelse med turisme. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Pila Pub & Lultur AS Org.nr: Sentrumsgården 9385 SKALAND Kontakt Morten Eriksen Skaland person 9385 SKALAND Prosjekt Dag Rune Toresen Skaland leder 9385 SKALAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Berg nærings- og utviklingsfond investering i publokale kr tilskudd og kr lån Spesifikasjon Bakgrunn Ønske om å tilby våre gjester uteservering. Prosjektmål Utvide tilbud for lokalbefolkning og turister. Forankring Forankret i bedriftens vedtekter. Prosjektorganisering Organiseres internt. Samarbeidspartnere Ingen spesielle. - l -

22 RF Aktiviteter Innkjøp og utplassering av utemøbler Målgrupper Lokalbefolkning og turister Resultat Utvidelse av tilbud Effekter Større bredde og fleksibilitet i tilbudet Tids- og kostnadsplan Tidsplan Bestilling av utstyr medio april Utplassering primo mai 2014 Kostnadsplan Tittel Bordplater Bord understell Stoler 50 stk Terassevarmere 4 stk Sum kostnad SUM Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Egenkapital Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleg liste -2-

23 Sak 5/14 NÆR-Sak 5/14 PROSJEKT KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 13/790 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 5/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: l. Midt-Troms Regionråd innvilges tilskudd stort kr til prosjekt Kystplan Sør- og Midt-Troms som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 12 av 31

24 Sak 5/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til kostnader knyttet til kartarbeid i prosjekt Kystplan Sør- og Midt-Troms. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr l Søker er Sør-Troms Regiomåd. Prosjektleder er Inger Andreassen. Berg kommune er deltaker i prosjektet. Ordfører er Berg sin representant i det interkommunale planutvalget. Bj ørn Abelsen er deltaker i administrativ kontaktgruppe. Prosjektet har mottatt tilsagn på kr fra Troms fylkeskommune. Prosjektets styringsgruppe har i tillegg søkt og fått kr for å dekke kostnader knyttet til kartarbeid. Tilleggssøknaden må finansieres opp med en tilsvarende egenandel. Hver av de 13 deltakerkommunene søkes om kr for å dekke denne egenandelen, som for øvrig dekkes opp av beregnet egeninnsats i prosjektet kr (36 timer pr kommune). Midlene skal gå til annonsering i forbindelse med høring, innkjøp/leie/kurs systemer, kartressurs/prosjektressurs, konsulenttjenester, møte- og reisekostnader samt trykking av planer. Vurdering: Det er tilgjengelig i overkant av kroner i søkbare midler i næringsfondet. Til sammen er det kommet inn søknader for kr Dersom alle søknader innvilges fullt ut vil det ikke være penger igjen på fondet til behandling av flere næringsfondssaker første halvår Det er imidlertid forventet at tilsagn om bevilgning til næringsfond for 2014 vil være mottatt innen neste næringsfondsmøte, som er 5. juni. Prosjektet har mottatt støtte fra Troms fylkeskommune. Det er stilt krav om matching av tilskudd fra deltakende kommuner. Regionale utviklingsmidler kan benyttes. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt Il, kan det ytes støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling med inntil 50% av totalbudsjett. Støtte kan i medhold av pkt 7 i behandlingskriterier gis som tilskudd alene. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 13 av 31

25 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Berg: Søknad Kystplan Midt- og Sør-Troms Arkivsak Kort beskrivelse Kystplan Midt- og Sør-Troms er et 3-årig prosjektsamarbeid mellom 13 kommuner som skal utarbeide kystsoneplan. Prosjektet har mottatt tilsagn på kr fra Troms fylkeskommune. Prosjektets styringsgruppe har søkt og fått i tillegg for å dekke kostnader knyttet til kartarbeid. Tilleggssøknaden må finansieres opp med en tilsvarende egenandel. Styringsgruppen har valgt å dele inn egeninnsatsen på ca 36 timer og kr pr kommune, og søker om tilslutning fra kommunene til dette Prosjektbeskrivelse Kystplan Midt- og Sør-Troms er krevende og har en komplisert organisering for å ivareta alle involverte parter. Prosjektleder skal i det løpende arbeidet ivareta styringsgruppen, det interkommunale planutvalget, kontaktgruppen med administrativt personell, fire arbeidsgrupper som skal gi innspill til prosessen, samt samarbeidet i den sentrale prosjektgruppen. Dette i tillegg til det praktiske arbeidet med planprogram og plan med høringer, innspill mm Utover dette vil selve kartarbeidet gi utfordringer, et arbeid som etter vår vurdering vil være umulig å ivareta innenfor den samme stillingen. Styringsgruppen har erkjent at prosjektet krever større ressurser dersom vi skal komme ut med et godt resultat for dette prestisjeprosjektet. Det arbeides med flere alternative løsninger for å tilføre personellressurser. Det kan være aktuelt å leie inn ressurser fra noen av kommunene. l tillegg til personellressurs, må det avklares hvilke system som skal benyttes og hvordan data skal ivaretas på en god måte både i og etter prosessen. Prosjektet skal ivareta kartarbeidet i og for den enkelte kommune, og sammensyingen som skal gjøre at vi får en sømløs plan på tvers av kommune og regiongrensene. Alle kommunene utenom Kvæfjord bruker i dag GISLine, mens Troms fylkeskommune bruker ArcGIS. De to systemene har noe forskjellig bruksområde og terskel, noe som gjør at vi ikke vurderer det som aktuelt å gjøre endringer på verktøysiden. Det vil være naturlig at sammensying og analyser for prosjektet gjøres i ArcGIS, noe som vil medføre en del konverteringsprosesser mellom systemene underveis. Det finnes programvare som nyttes til dette. Prosjektet må ha en samlet plass for fysisk lagring av involvert informasjon (store datamengder). Det er viktig å sikre tilgjengelighet både i prosessen og for ettertiden. En fornuftig backup-prosedyre må sikres. -l-

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT IBerg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.07.2012 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 02.07.2008 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer