SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert lagt fram utan tilråding. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja DOKUMENT: Talgrunnlag for budsjett og økonomiplan (vedl) Brev frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, sjå kommentar s 21 Næringshagen Utrekning vedr. konsekvensar for driftsbudsjettet ved kostnadsauke av idrettshallen. (vedl) SAKSUTGREIING: ØKONOMIPLAN INNLEIING Kommunesektoren sine frie inntekter består i hovudsak av skatteinntekter og rammeoverføringar. Desse utgjer knapt 70% av sektoren sine samla inntekter. For 2008 vert det i St.prp. nr. 67 lagt opp til realvekst i dei frie inntektene på mellom 1,5 og 1,75 mrd. kroner. Endring i frie inntekter frå vedteke framlagt RNB 2007 til KP 2008 viser for Leikanger sin del ein auke på kr , dvs 1,4 %. I juni kvart år fastset kommunestyret mål og rammer for neste års budsjett. På grunnlag av dette vedtaket skal rådmannen innan 10. juli sende ut budsjettrundskriv til sektorleiarane og tenesteeiningane. 1

2 Økonomiplanen skal rullerst saman med årsbudsjettet kvart år. Rådmannen finn det mest føremålstenleg at rulleringa startar som ein del av arbeidet med mål og rammer for årsbudsjettet. På denne måten får ein med seg dei langsiktige konsekvensane av dei rammene som vert fastlagde i årsbudsjettet. Den endelege økonomiplanen skal utarbeidast hausten Årsbudsjettet for 2008 vil bli innarbeidd som ein del av økonomiplan, slik at dette blir eitt og same dokument. REVIDERT BUDSJETT Som grunnlag for budsjett 2008 og økonomiplan har ein teke utgangspunkt i 2007-budsjettet inkl. justeringar i året. BRUK AV FOND (orientering) Budsjettet for 2007 vart vedteke med bruk av disposisjonsfond på kr ,-. I tillegg kjem budsjettendring løyvd i kommunestyret , på kr ,-. Til saman er det i budsjettet for 2007 planlagt bruk av disposisjonsfond med kr ,-. Saldo på disposisjonsfond var pr kr ,44. I samband med disponering av overskotet for 2006, vart fondet auka opp med kr ,21. Redusert for planlagt bruk i 2007, har vi eit disp.fond på ca. kr ,-. Avkastning på investerte midlar har fom år 2000 og tom 2006 akkumulert seg til kr ,81. I same periode er det budsjettert med ein avkastning på kr ,-, dvs. planlagt bruk av fondsmidlar. Pr har vi i Pareto ein portefølje på (ca) kr ,-. Hjå oss fordeler denne seg på fylgjande fond, saldo pr (inkl disponering av overskot for 2007): Reservefond / Kurs.reg.fond Kap.fond aksjar Driftsfond Kapitalfond Avviket mellom Pareto og våre fondssaldi, skuldast mellom anna at avkastning for 2007 er inkludert i saldoen hjå Pareto medan den enno ikkje er tilført balansen hjå oss. Resterande avvik er budsjettert utak av fondsmidlar som enno ikkje er effektuert. GENERELLE FØRESETNADER FOR Det er ikkje lagt inn generell pris- og lønsstigning og det er dermed ikkje utrekna eigen lønsreserve for I 2007 har vi hatt eit sentralt mellomlønsoppgjer og dette, saman med lokale lønsforhandlingar i haust, vert dekka av lønsreserven for Frå 2008 vil lønsnivået bli høgare enn grunnlaget for 2007 og vi føreset at denne auken vert kompensert gjennom auke i 2

3 statlege overføringar (kommunal deflator for løns- og prisvekst) som vert lagt inn i sektorframlegg til hausten. Det er vidare ikkje gjort endringar i budsjetterigna av KLP pga vi tidleg på hausten vil motta utrekning frå KLP på stipulerte kostnader. Vi har fått signal frå KLP som tilseier små endringar i høve OPPSUMMERING RAMMER Med dei tiltaka som er lagt direkte inn i grunnlaget, viser økonomiplan fylgjande underdekning: År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Underdekning Verknad av investering Totalt, inkl. planlagt investering Verknad av investering rekna inn med dei rentesatsar som ligg i øk.plan Tap av avkastning er rekna med 5%. Rådmannen sine merknader: Grunnlaget for økonomiplan syner ein stor auke i driftskostnadene med ei samla underdekning for heile perioden på 30 mill kr. Disposisjonsfondet, som framstår som den einaste alternativet for saldering, har i dag ein saldo på 19,5 mill kr. Når ein tek med verknadene av investeringane som er lagt inn i budsjettet for økonomiplanen for blir bildet enda meire utfordrande med ei samla underdekning for heile perioden på nær 39 mill kr. Kommunen har med andre ord ikkje økonomisk fundament til å gjennomføre alle tiltaka som er lagt inn i grunnlaget. Spesielt urovekkande er det også at det i grunnlaget et lagt inn forventa avkastning frå verdipapirmarknaden på 5 mill kr kvar år utan at kommunen har garanti for at ein får desse inntektene Situasjonen med at driftskostnadene blir lagt høgare enn driftsinntektene kan ikkje halde fram. Det ligg også ei stor utfordring at kommunen må få kontroll med driftssituasjonen før det blir lagt inn og sett i gang ny investeringsprosjekt.. 3

4 OVERSIKT OVER ENDRINGAR I HØVE 2007 SOM LIGG I INNE I GRUNNLAGET SENTRALE STRYRINGSORGAN Kap. 1.1 Samla for sektor: Sentrale tyringsorgan konto: 1. Tiltak: År 2008 År 2009 År 2010 År Felles datasystem Rådmannskontoret Serviceekspedisjonen Valutgifter Revisjonen Personaltiltak Sum Kommentar: Revisjonen. I økonomiplan er det lagt inn kr ,- i forvaltningsrevisjon for Valutgifter Kommunevalet 2007 er budsjettert med kr ,-. Ingen val i 2008 men stortingsval i 2009 med kostnad kr Ingen val i 2010 men nytt kommuneval i 2011 med kostnad (2007 kr) Rådmannskonotoret Auke i lønsutgift grunna endring i stillingsheimlar. Auken på kr er inkl sosiale kostnader Felles datasystem Felles Ikt-stilling i samarbeid med Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. Årskostnad kr ,-. Etter avtale skal 50% delast likt og 50% etter folketal Folketal Varialbel del Fastdel Sum Balestrand Leikanger Sogndal Luster Sum

5 11133 Serviceekspedisjonen Innføring av seniorpolitiske tiltak frå medførte at Serviceekspedisjonen har fått redusert bemanninga med 40% (2 x 20% stilling). Det bør aukast opp att med min 20% for å sikre ei stabil bemanning gjennom året. Kostnad inkl sos. utgifter: kr Personalutvikling Kommunen har ansvar for tilrettelegging av arbeidssituasjonen for tilsette som av helsemessige grunnar ikkje kan stå i si ordinære stilling. Det er i budsjettet ikkje sett av tilstrekkeleg med midlar til å dekka utgifter med bedriftsinterne attføringstiltak. konto: Tiltak: Personalutvikling År 2008 År 2009 År 2010 År Attføringstiltak Sum Seniorpoltiske tiltak vart ma innført for å unngå at eldre tilsette nyttar AFP-ordninga frå fylte 62 år. I dag har kommunen 50% eigendekning overfor KLP på denne ordninga. Det kostar relativt dyrt. Det bør leggast inn ei forventning om at premien til KLP blir redusert tilsvarande summen vi får i auke på seniorpolitiske tilak. SEKTOR FOR OPPVEKST OG OMSORG Kap. 1.2 Samla for sektor: SOO

6 Ansvar: Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Etabl. av NAV-kontor Barnevern utanfor fam Tiltak for funksjonsh Sjukeheimen PLO- heimetenestene Jordmortenesta Legetenesta Ungdomsskulen Barneskulen SFO Nybø barnehage Henjahaugane barneh Leikanger barnehage Styrka tilb. HHBH Styrka tilb. Sorenskr Styrke tilb. Uspesifisert Folkehelsekoordinator Sum endring i høve til B konto: Tiltak: Legetenesta År 2008 År 2009 År 2010 År Norsk pasientskadeerstatning Ref. andre kommunar Ref. medisinsk naudmeldeteneste Sum Kommunen sitt bidrag til Norsk Pasientskadeerstatning har auka, og budsjettposten må aukast med kr ,- Kommunane må betala for pasientar heimehøyrande i Leikanger som går til lege i andre kommunar. Budsjettposten må aukast med kr ,- Refusjonen til Helse Førde til medisinsk naudmeldeteneste må aukast med kr ,- konto: Tiltak: Barnevern utanfor familien År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til institusjonsopphald Sum Utgifter til institusjonsopphald vert venteleg redusert frå

7 konto: Tiltak: Jordmorteneste År 2008 År 2009 År 2010 År Auka utgifter til vaktordning Sum Frå og med 2007-budsjettet vart det lagt inn ekstra midlar til forbetring av vaktordninga i jordmortenesta med kr ,- Endringa har enno ikkje kome i gang, men nye avklaringar har synt at meirkostnaden ved innføring av ny ordning vil medføra ytterligare auka utgifter for Leikanger kommune med kr ,- i høve til det som ligg inne i budsjettet for konto: Tiltak: Psykisk helsearbeid År 2008 År 2009 År 2010 År Prosjektmidlar Sosiallærar ved ungdomsskulen Sosiallærar ved barneskulen Bruk av auka statstilskot Sum Kommunen sin vedtekne psykiatriplan gjer greie for satsinga innanfor dette feltet for perioden Auka aktivitet vert finansiert fullt ut ved bruk av auka statstilskot. Tiltaka er spreidd på fleire tenesteområde, men er i denne samanhengen samla her. Prosjektmidlar til fordeling vert redusert med kr ,- til kr frå Stilling for sosiallærar ved ungdomsskulen vert utvida frå 20% til 30% stilling frå Nyoppretta 20% stilling for sosiallærar ved barneskulen frå konto: Tiltak: Ungdomsskulen År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spesialundervisning Utgifter knytt til endra elevtal Ekstra utgifter til læremidlar Sum Talet elevar med vedtak om spesialundervisning aukar framleis. Hausten 2007 har 20% av elevane slikt vedtak. Dette er ei urovekkjande utvikling. Elevtalet ved skulen aukar i 2007 og 2008 for så å verta redusert fram mot Elevtalet i 2008 og 2009 krev auka deling. Ein lyt og sjå dette i samanheng med det høge talet enkeltvedtak om spesialundervisning. Skulen har vore svært flink til å organisere undervisninga slik at midlane vert best mogeleg utnytta. Det er ikkje meir å henta her, og skulen lyt få tilført midlar, både for å driva forsvarleg undervisning og for å sikra eit akseptabelt arbeidsmiljø for tilsette og elevar. Det er sett av ekstra midlar til kjøp av læremiddel i 2008 og 2009 i samband med kunnskapsløftet. 7

8 Oversyn over elevtalet ved ungdomsskulen (elevtal hausten det enkelte år) steg steg steg Sum konto: Tiltak: Barneskulen År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spesialundervisning Utgifter knytt til endra elevtal Utgifter knytt til 2 førsteklassar Ekstra utgifter til læremiddel Sum Elevar med omfattande hjelpebehov går over frå barnehage til skule, og ekstra ressursar må fylgja med. I ramma for 2007 ligg det inne ressursar tilsvarande 74 v/t. Dette vert auka til 90 v/t frå Auken utgjer om lag kr ,- Ut frå det ein kjenner til i dag vil avsette ressursar til assistenttimar halde med det som ligg inne i ramma. Fylgjene av auka elevtal frå hausten 2007 og 2 førsteklassar skuleåret 2007/2008 er teke inn. Det er sett av ekstra midlar til kjøp av læremiddel i 2008 og 2009 i samband med kunnskapsløftet. Framskriving av elevtal (elevtal hausten det enkelte år) steg steg steg steg steg steg steg Sum konto: Tiltak: Skulefritidsordninga År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Auka lønsutgifter pga. fleire barn Auka lønsutgifter pga. fleire barn med særelege behov. Andre driftsutgifter Auka inntekter Sum Personalressursane ved SFO er i dag knappe. Barnetalet auka hausten 2006 med om lag 30% utan at talet tilsette vart endra. Skuleåret 2006/2007 ligg talet barn på Me forventa ein ny auke med 20 barn frå hausten For å ha ei forsvarleg bemanning lyt stillingsressursen aukast med ein person i SFO si opningstid, dette tilsvarar 68% stilling. Dette har ein årskostnad på kr ,- Tiltaket må iverksetjast frå august

9 I samband med at det kjem inn fleire barn med særlege behov, er det trong for å utvida lønsramma ytterligare utover auken på kr ,- som alt er lagt inn i konto: Tiltak: PLO - heimetenestene År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Etablering av omsorgstiltak Sum I heimebasert omsorg vil det i frå ca. 1. juni 2007 verta etablert eit nytt særtiltak. Omfanget av tiltaket og kostnadene er ikkje fastlagde enno. Det me likevel må kunne gå ut frå er at tiltaket vil kome til å krevja ei stillingsramme på 1,5 årsverk. Omfanget kan bli større. Det vil og vera ein del kostnader som kjem som fylgje av etablering og drift av tiltaket. Førebels års kostnad med tiltaket er stipulert til: Lønsutgifter: kr ,- ( ) Sosiale utgifter kr ,- Andre kostnader kr ,- Sum kr ,- konto: Tiltak: Sjukeheimen År 2008 År 2009 År 2010 År % stilling for kjøkenassistent % stilling til styrking på helg Utvida stilling for ergoterapeut 25% Generell styrking av vikarbudsjettet Merkantil / prosjekt Gerica 50% st Sum % stilling for kjøkenassistent I 2006 vart 100% stilling for kjøkenpersonale overflytta frå hovudkjøken til postkjøken samtidig som ein del oppgåver vart overflytta. Resterande ressurs på hovudkjøkenet er 164% stilling fordelt på kjøkensjef 100% stilling, kjøkenassistent 50% og kjøkenassistent 14% stilling. Det ein no ser er at kjøkenet er svært sårbar ved sjukdom, ferieavvikling og anna fråvær, og at det går mykje midlar til overtid og forskyvd arbeidstid. Når det gjelder reinhald i forhold til hygieneforskrifter / mattilsynet så har ein ikkje tid til dette i vanleg arbeidstid, dette må ein leie inn til ekstra. Ein klarer dei daglege tinga som oppvask, vask av golv o. l. Kjøkkenet har ansvar for middagslaging til 29 bebuarar på sjukeheimen, pluss over 30 stykkar som ynskjer middagsombringing heim. Søknad om middagsombringing er aukande. P.g.a reduksjon i tilsette på kjøkken har ein måtte kjøpe meir ferdig laga mat frå produsent, noko som og har ført til høgare kostnader på kjøkken. Det høyrer og med at kjøkenet får førespurnader om å levera mat til ulike mindre arrangement. Dette gjev ei inntekt til institusjonen og ein prøver å imøtekoma dette så lang råd er. 50 % stilling til fast bruk til styrking på helg. 9

10 Denne stillinga er tenkt nytta til å styrke helgebemanning på gul og grøn avdeling på dagtid. Det er til hjelp med stell, tillaging og rydding av mat /matstove. Hjelpe til med servering og mating av dei som ikkje kan ete sjølv. Pasientane har behov for mykje hjelp til personleg stell og pleie, servering av mat vert dratt ut og det vert alt for lenge mellom kvelds og frukost. Det har blitt leigd inn til dette over ekstravaktkonto i nesten 2 år. Dersom ein tek det vekk vert belastning ekstra stor og vi er redd for at sjukefråvær aukar. Auke 75 % stilling for ergoterapeut til 100 %. Har ergoterapeut i 75 % pr. i dag. God nytte av denne stillinga, mykje brukt til opptrening på rehabiliteringspasientar. Brukarane vert fylgt opp i eigen heim etter utskriving frå sjukeheim. Dette er med å held pasientane heime lengar er med å reduserer trykk på inntak på sjukeheimen. Ergoterapeut driv ein del opptrening, arbeidsplassvurdering, har mykje heimebesøk til brukarar og vurdering av hjelpemidlar. Generell styrking av vikarbudsjettet Rekneskapstala for 2006 fortel om overskriding på vikarbudsjettet, dette til trass for auka fokus på arbeidsmiljø og tilrettelegging. Sjukefråværet er høgare enn det som er forventa i budsjettet. Fleire pasientar med særleg omsorgsbehov og krav om spesialisert pleie fører til auka behov for personale. Sjukehusa skriv ut pasientar som krev nye og meir omfattande tenester frå kommunen. I tillegg til auka personalbehov utløyser dette behov for innkjøp av stadig meir dyrt og avansert medisinsk utstyr. IKT Kommunen har lege på etterskot med innføring av edb-baserte fagprogram. Dette gjeld om innan pleie og omsorg. Skal me halda trutt med utviklinga og dei krav til dokumenasjon og rapportering som krevst i dag, må me ta i bruk slikt utstyr. Eit slikt fagprogram krev ei investering på om lag kr ,- og årlege lisenskostnader m.m. med om lag ,- I tillegg krevst det ressursar til oppfylgjing og drift. Erfaring frå andre kommunar tilseier at dette ofte er eit undervurdert tema. Skal me ha sikra forsvarleg drift må det setjast av personalressursar tilsvarande 50% stilling. Denne ressursen vil og kunne avlaste administrasjonen ved pleie og omsorg som i dag er overbelasta med dei oppgåvene ein alt har. konto: Tiltak: Tiltak for funksjonshemma År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Avlastningstiltak Sum Ein må frå 2008 rekna med auka utgifter til avlastningstiltak for funksjonshemma. Storeleiken på tiltaket kan endrast, men kostnaden er i denne omgang sett til kr ,- 10

11 konto: Tiltak: Folkehelsekoordinator År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Prosjektmidlar Sum Budsjettet har i 2007 ei netto utgift på kr ,- etter at det fylkeskommunale tilskotet på kr ,- er rekna med. Stillinga som folkehelsekoordinator skal vera ein pådrivar og ha ein samordnande funksjon for ei rekkje enkelttiltak til fremje av folkehelsa i kommunen. Tiltaka kan vera i regi av frivillige lag og organisasjonar, offentlege instansar eller i eit samarbeid. Det er ikkje sett av eigne kommunale midlar til dette føremålet. Erfaringane syner at det hadde vore mykje lettare å få til nye tiltak dersom ein hadde hatt ein mindre sum kommunale midlar til delfinansiering. konto: Tiltak: Henjahaugane barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spes. Ped. Tiltak Kompetanseløftet i barnehagane Sum Fleire tiltak vert gradvis avvikla hausten 2007 og 2008 då desse barna går over i barneskulen. Etter ein reduksjon på kr ,- frå 2008 står det att om lag ,- til spesialundervisning kvart av åra resten av perioden. Regjeringa sin strategiplan for kompetanseheving i barnehagane inneber eit spleiselag mellom staten og barnehageeigar om utgifter til vidareutdanning av personalet. Det vert her sett av kr ,- i kvar av barnehagane i 3 år. konto: Tiltak: Leikanger barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Kompetanseløftet i barnehagane Sum Regjeringa sin strategiplan for kompetanseheving i barnehagane inneber eit spleiselag mellom staten og barnehageeigar om utgifter til vidareutdanning av personalet. Det vert her sett av kr ,- i kvar av barnehagane i 3 år. 11

12 konto: Tiltak: Nybø barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spesialundervisning Kompetanseløftet i barnehagane Sum Frå 2008 vert det sett av kr ,- til spesialpedagogiske tiltak. Regjeringa sin strategiplan for kompetanseheving i barnehagane inneber eit spleiselag mellom staten og barnehageeigar om utgifter til vidareutdanning av personalet. Det vert her sett av kr ,- i kvar av barnehagane i 3 år. Tiltak: Styrka tilbod i Nybø bh. Avd. konto: Sorenskrivargarden År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Auka utgifter til styrka tiltak Statstilskot funksjonshemma barn Sum Det er sett av midlar til assistent i samband med styrka tilbod med kr ,- inkl. sos. utgifter. Tiltaket vert finansiert ved statstilskot for tiltak for funksjonshemma barn i barnehage. Tiltak: Styrka tilbod i Henjahaugane konto: barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Reduserte lønsutgifter Bortfall av statstilskot Sum Styrka tilbod i Henjahaugane barnehage vert avvikla frå dette gjev ei innsparing på kr ,- Tiltak: Styrka tilbod - ikkje konto: spesifisert År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Lønsutgifter til styrka tilbod Statstilskot Sum Kommunen mottek statstilskot til til tiltak for funksjonshemma barn i barnehage. For 2007 utgjer tilskotet kr ,- Me føreset at denne sumen vert vidareført resten av perioden. 12

13 Kr ,- er førd opp under ansvar Resten, kr ,- vert sett av her til fordeling seinare. konto: Tiltak: Etablering av NAV-kontor År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Prosjektleiar / vikarutgifter 100 Sum Etter planen skal det etablerast NAV-kontor i Leikanger i 4. kvartal Arbeidet med førebuing av etableringa er godt i gang. Målet er å avklare kva som skal verta innhaldet i kontoret før sommaren Deretter skal lokaliseringa av kontoret avklarast. Kommunen sine kostnader til etablering av kontoret er uråd å fastslå i dag. Det kjem i stor grad an på kor mange oppgåver kommunen vel å leggja inn i kontoret og kva lokalitetar som vert valde. Dersom det vert aktuelt å nytta kommunen sine lokale vil ein måtte rekne med investeringsutgifter til tilpassing av lokala. Vert NAV-kontoret lagt i leigde lokale må kommunen ta sin del av leigekostnadene over driftsbudsjettet. Uavhengig av lokalitetar vil det koma ein del oppstartingsutgifter som t.d. nytt elektronisk fagprogram Socio og inventar og utstyr. Sosial- og barnevernleiar i kommunen er utpeika som prosjektleiar for tiltaket. Førebuing og igangsetjing av prosjektet krev ressursar som sosialtenesta i dag ikkje har. Det er likevel viktig at kommunen prioriterer dette arbeidet for at resultatet skal bli best mogeleg. Arbeidssituasjonen ved kontoret er i utgangspunktet pressa, og det vil i urimeleg grad gå utover andre naudsynte oppgåver om ikkje deler av tidsressursen vert kompensert med innleige av vikar for prosjektleiar. Rådmann gjer framlegg om at det i denne omgang vert sett av fylgjande midlar til oppstart av NAV-kontor i Leikanger i 2008: Utgifter IKT: kr ,- Innbu og utstyr: kr Utgifter til prosjektleiar/vikarutgifter: kr ,- Sum kr ,- Av dette vert kr ,- førd opp som investering i 2008 og kr ,- på driftsbudsjettet ansvar

14 SEKTOR FOR NÆRING OG UTVIKLING Kap. 1.3 Samla for sektor: Næring og utvikling. Ansvar: Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Sorenskrivargarden Helsesenter bygg Andre næringsføremål Vassinntak reinsing Distrubusjon vatn Veglys Kommunale vegar Nærmiljøtiltak Brannvesen Idrettshall - ref mva Idrettshall drift Sum endring i høve til B Spesifisert med kommentarar: konto: Tiltak:Helsesenter bygg År 2008 År 2009 År 2010 År Ekstraordinert vedlikehald (1.2222) Sum Kommentarar : Opprusting korridor til fysioterapien kr Omkopling og opprusting ventilasjonsanlegg for legesenteret kr Utgifter til opprusting av gang er ikkje lagt inn i grunnlaget for ramma. 14

15 konto: Tiltak: Museum År 2008 År 2009 År 2010 År Driftstilskot Sogn Folkemuseum Sum Kommentar: Leikanger kommune skal fornye avtalen med Sogn Folkemuseum. Tilskotet vil truleg auke. konto: Tiltak: Sorenskrivargarden År 2008 År 2009 År 2010 År Ekstraordinert vedlikehald Sum Kommentar: Barnehagen i Sorenskrivargarden treng utvendig måling. Kostnad kr konto: Tiltak: Vassinntak reinsing År 2008 År 2009 År 2010 År Avskrivingar Sum Kommentar: Kapasiteten til reinseanlegget er redusert. Reinseanlegget klarer ikkje å produsere nok reinsa vatn. Forbruket er større enn produksjonen. Kapasiteten vert halden oppe med bruk av nødklor. Ved bruk av nødklor vert ikkje vatnet behandla. Vatnet vert desinfisert med klor og er bakterie fritt. Med bruk av nødklor tilfredstiler ikkje vatnet krava i Drikkevannsforskriften. Kartlegging og utgreiing vil koste om lag kr Nødvendige tiltak og utbetringar vil koste kr Utgiftene til oppgradering av reinseanlegget vert ført på investering og avskrivingane vert dekka inn med auka årsgebyr. 15

16 konto: Tiltak:Distrubusjon av vatn År 2008 År 2009 År 2010 År Matrialer til vedlikehald Årsgebyr Sum Kommentar: Leikanger vassverk har ein del gamle vassleidningar. Nattforbruket er høgt, dette skuldast lekkasjar på leidningsnettet. Lekkasje leiting og utbetring må prioriterast. Utgifter til matrialer vil auke. Utgiftene vert dekka inn med auka årsgebyr. konto: Tiltak: Veglys År 2008 År 2009 År 2010 År Velikehald veglys Sum Kommentar: Budsjett for drift av veglys er forlite. Auka utgift kr konto: Tiltak: Nærmiljøtiltak År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Tilskot til grendalag Sum Kommentar: Grendalaga i bustadområda ynskjer hjelp frå kommunen til vedlikehald og opprustning av leikeområda. konto: Tiltak: Brannvern År 2008 År 2009 År 2010 År Personaltøy Sum

17 Kommentar: I budsjettet for 2007 vart det avsett kr til innkjøp av godkjent personaltøy til brannmannskapa. Kr må vidareførast i 2008, med tillegg på kr , for å få gjennomført innkjøp av godkjent personaltøy til brannmannskapa. konto: Tiltak: kommunale vegar År 2008 År 2009 År 2010 År Kjøp av grus Sum Kommentar: I budsjettet for 2007 vart vedlikehald kommunale vegar auka med kr ,-. Til kjøp av grus og legging av fast dekke. Den auka løyvinga gjeld for 2007 og 2008 for så å reduserast i til kr ,- i Ansvar , Idrettshall er budsjettert i samvar med økonomiplan Endring på kr frå 2007 til 2008 gjeld halvt år med driftsutgifter. Årlege drifsutgifter er berekna til kr ,-. KYRKJA Kap. 1.5 Samla for kyrkja. Ansvar: Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Kyrkjer Sum endring i høve til B

18 Kommentar: Kyrkjer Kyrkja har i 2007 eit ekstra tilskot på kr ,- til investering i el.anlegg. konto: Tiltak: Kyrkja År 2008 År 2009 År 2010 År El.anlegg i kyrkja Sum FRIE INNTEKTER, FINANSIERINGSINNTEKTER OG UTGIFTER. Kap. 1.8 og 1.9 Samla for kap : frie inntekter og finansieringsinntekter/-utgifter. Ansvar Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Andre gen.statstilskot , Motpost avskr./kalk.renter-var Sum Renter mv Avdrag lån Sum og Skatt og rammetilskot. Det er KS sin prognosemodell etter RNB som er grunnlag for øk.plan Samla anslag er på kr. 66,1millionar, der rammetilskotet utgjer kr ,- og skatt på formue og inntekt kr ,-. Det er ikkje lagt inn kommunal deflator (anslag for løns- og prisvekst) i økonomiplanperioden. Det er nytta folketal pr for heile perioden. Selskapsskatt er lagt inn i rammetilskotet med kr ,- kvart år i perioden. Skatt og rammetilskot er usikre faktorar og er m.a. avhengig av endring i folketal og alderssamansetting, difor også avrunda tal. 18

19 Andre generelle statstilskot konto: Tiltak: Andre generelle statstilskot År 2008 År 2009 År 2010 År Ref.kap.utg. skulebygg Ref.kap.utg. 6-tilbodet Ref.kap.utg. ny sjukeheim Sum Refusjon av kapitalutgifter skulebygg gjeld opprusting av ungdomsskulen. Refusjon vert rekna ut frå flytande gj.snittsrente i Husbanken det året refusjon vert utbetalt (får berre refusjon for renter). Husbanken sin prognose tilseier ei rente på 4,8 % ved utgangen av Har med det som utgangspunkt berekna refusjon med 4,5% rente i 2008 og 5% for resten av perioden Refusjon for kapitalutgifter til sjukeheimen (får refusjon for både avdrag og renter) er ført opp som inntekt tilsvarande årlege avdrag på kr ,- pr.år (avdragstid på 30 år) og lånerente lik gjennomsnittsrenta (flytande) i Husbanken. Renterefusjon er berekna med 4,5% i 2008 og 5% for 2009, 2010 og Avskrivingar (VAR) og kalkulatoriske renter (VAR). konto: / Tiltak: avskriving og kalkuratoriske renter (VAR) År 2008 År 2009 År 2010 År / 9901 Avskriving / 9902 kalkulatoriske renter Sum Kalkulatoriske renter vedr. VAR vert i rekneskapen rekna ut frå gjennomsnittet av siste 12 mnd. 3 års statsobligasjonsrenter, + 1 %-poeng. Ut frå rentesituasjonen pr , der 3 års statsobligasjon er notert til 4,76% er det i budsjettet nytta 6% for 2008 og 2009, og 5,5% for 2010 og

20 Renter m.v. konto: Tiltak: Renter mv. År 2008 År 2009 År 2010 År Renter på lån Renter på form.lån Renter på form.lån Renter på ansvarleg lån Renteinntekter Avkasting fondsmidlar Aksjeutbyte Sum I ramma er gjennomsnittleg rentesats sett til 5,6%(2008), 5,4%(2009), 5,2%(2010) og til 4,9% i I gjennomsnittleg rente er det teke omsyn til at deler av låneporteføljen er fastrentelån. Vurdering av valde rentesatsar er gjort av Pareto Eit høgre rentenivå gir og meirinntekter på innskot. Ved å framskrive dagens rentenivå reknar vi med ei meirinntekt på kr ,- i året Avkastning på fondmidlar er ein svært usikker inntektspost og bør ligge på eit nøkternt nivå. Fastheld difor ein avkastning på kr , Avdrag. konto: Tiltak: Avdrag År 2008 År 2009 År 2010 År Avdrag på lån Avdrag på gjeld skal vera i samsvar med restlevetid på anleggsmidlar, slik at lånetida for kommunen sine samla lån ikkje går ut restlevetida for anleggsmidlane. Restlevetid for anleggsmidlane er berekna til ca.32 år. Ved bruk av vekta gjennomsnitt av restlevetid på anleggsmidlane (avansert metode) vert nytt avdragsbeløp kr ,-. Dette vert å rekna som eit absolutt minimumsavdrag. Det er to modellar for utrekning av årlege avdrag. Vi nyttar avansert metode metoden som gir minst minimumsavdrag. For tida er metodane oppe til vurdering og vert konklusjon at ein skal nytte metoden ein kallar forenkla metode, vil det medføre ein auke av årlege avdrag på ca ,-. 20

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/627-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/627-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/627-1 Budsjettendring juni 2014 TILRÅDING: Leikanger kommune sitt driftsbudsjett vert for 2014 endra på netto rammer slik: Rammetilskot,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 Rekneskapsrapport 2. tertial 2008 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1) Budsjettendringar: Meirforbruk og manglande avkastning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT.

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Dei etterfylgjande reknearka viser modellar for driftsutgiftene til eit nytt PPT kontor for deltakande kommunar i Indre Sogn. Modellane tek utgangspunkt

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Leikanger kommune Innbyggjarar

Leikanger kommune Innbyggjarar Leikanger kommune 2285 Innbyggjarar Økonominettverk i Loen 3. og 4. juni 2014 Leikanger kommune i kortversjon Leikanger kommune Ein barneskule Ein ungdomsskule, til saman ca. 300 elevar Tre barnehagar,

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 REGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2011-2012 TILRÅDING: 1. Leikanger kommunestyre vedtek at det desse anlegga får vidareført

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: AUKE GRUNNBEMANNINGA

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Budsjettnotat nr. 2. Innhold. Innleiing. Innleiing... 1 Konsekvensar for ytterlegare innsparing i Helse og omsorg... 2 Nye formelle endringar...

Budsjettnotat nr. 2. Innhold. Innleiing. Innleiing... 1 Konsekvensar for ytterlegare innsparing i Helse og omsorg... 2 Nye formelle endringar... Budsjettnotat nr. 2 Innhold Innleiing... 1 Konsekvensar for ytterlegare innsparing i Helse og omsorg.... 2 Nye formelle endringar... 3 Sal av konsesjonskraft for 2014... 3 Sogn Brann og redning IKS...

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/1010-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/1010-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/1010-2 Rapport om finansforvaltning 2.tertial 2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Månadsrapportar frå

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1113-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1113-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1113-6 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 FORMANNSKAPET SIN TILRÅDING: I samsvar med formannskapet sitt framlegg i sak137/12 i

Detaljer