SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert lagt fram utan tilråding. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja DOKUMENT: Talgrunnlag for budsjett og økonomiplan (vedl) Brev frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, sjå kommentar s 21 Næringshagen Utrekning vedr. konsekvensar for driftsbudsjettet ved kostnadsauke av idrettshallen. (vedl) SAKSUTGREIING: ØKONOMIPLAN INNLEIING Kommunesektoren sine frie inntekter består i hovudsak av skatteinntekter og rammeoverføringar. Desse utgjer knapt 70% av sektoren sine samla inntekter. For 2008 vert det i St.prp. nr. 67 lagt opp til realvekst i dei frie inntektene på mellom 1,5 og 1,75 mrd. kroner. Endring i frie inntekter frå vedteke framlagt RNB 2007 til KP 2008 viser for Leikanger sin del ein auke på kr , dvs 1,4 %. I juni kvart år fastset kommunestyret mål og rammer for neste års budsjett. På grunnlag av dette vedtaket skal rådmannen innan 10. juli sende ut budsjettrundskriv til sektorleiarane og tenesteeiningane. 1

2 Økonomiplanen skal rullerst saman med årsbudsjettet kvart år. Rådmannen finn det mest føremålstenleg at rulleringa startar som ein del av arbeidet med mål og rammer for årsbudsjettet. På denne måten får ein med seg dei langsiktige konsekvensane av dei rammene som vert fastlagde i årsbudsjettet. Den endelege økonomiplanen skal utarbeidast hausten Årsbudsjettet for 2008 vil bli innarbeidd som ein del av økonomiplan, slik at dette blir eitt og same dokument. REVIDERT BUDSJETT Som grunnlag for budsjett 2008 og økonomiplan har ein teke utgangspunkt i 2007-budsjettet inkl. justeringar i året. BRUK AV FOND (orientering) Budsjettet for 2007 vart vedteke med bruk av disposisjonsfond på kr ,-. I tillegg kjem budsjettendring løyvd i kommunestyret , på kr ,-. Til saman er det i budsjettet for 2007 planlagt bruk av disposisjonsfond med kr ,-. Saldo på disposisjonsfond var pr kr ,44. I samband med disponering av overskotet for 2006, vart fondet auka opp med kr ,21. Redusert for planlagt bruk i 2007, har vi eit disp.fond på ca. kr ,-. Avkastning på investerte midlar har fom år 2000 og tom 2006 akkumulert seg til kr ,81. I same periode er det budsjettert med ein avkastning på kr ,-, dvs. planlagt bruk av fondsmidlar. Pr har vi i Pareto ein portefølje på (ca) kr ,-. Hjå oss fordeler denne seg på fylgjande fond, saldo pr (inkl disponering av overskot for 2007): Reservefond / Kurs.reg.fond Kap.fond aksjar Driftsfond Kapitalfond Avviket mellom Pareto og våre fondssaldi, skuldast mellom anna at avkastning for 2007 er inkludert i saldoen hjå Pareto medan den enno ikkje er tilført balansen hjå oss. Resterande avvik er budsjettert utak av fondsmidlar som enno ikkje er effektuert. GENERELLE FØRESETNADER FOR Det er ikkje lagt inn generell pris- og lønsstigning og det er dermed ikkje utrekna eigen lønsreserve for I 2007 har vi hatt eit sentralt mellomlønsoppgjer og dette, saman med lokale lønsforhandlingar i haust, vert dekka av lønsreserven for Frå 2008 vil lønsnivået bli høgare enn grunnlaget for 2007 og vi føreset at denne auken vert kompensert gjennom auke i 2

3 statlege overføringar (kommunal deflator for løns- og prisvekst) som vert lagt inn i sektorframlegg til hausten. Det er vidare ikkje gjort endringar i budsjetterigna av KLP pga vi tidleg på hausten vil motta utrekning frå KLP på stipulerte kostnader. Vi har fått signal frå KLP som tilseier små endringar i høve OPPSUMMERING RAMMER Med dei tiltaka som er lagt direkte inn i grunnlaget, viser økonomiplan fylgjande underdekning: År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Underdekning Verknad av investering Totalt, inkl. planlagt investering Verknad av investering rekna inn med dei rentesatsar som ligg i øk.plan Tap av avkastning er rekna med 5%. Rådmannen sine merknader: Grunnlaget for økonomiplan syner ein stor auke i driftskostnadene med ei samla underdekning for heile perioden på 30 mill kr. Disposisjonsfondet, som framstår som den einaste alternativet for saldering, har i dag ein saldo på 19,5 mill kr. Når ein tek med verknadene av investeringane som er lagt inn i budsjettet for økonomiplanen for blir bildet enda meire utfordrande med ei samla underdekning for heile perioden på nær 39 mill kr. Kommunen har med andre ord ikkje økonomisk fundament til å gjennomføre alle tiltaka som er lagt inn i grunnlaget. Spesielt urovekkande er det også at det i grunnlaget et lagt inn forventa avkastning frå verdipapirmarknaden på 5 mill kr kvar år utan at kommunen har garanti for at ein får desse inntektene Situasjonen med at driftskostnadene blir lagt høgare enn driftsinntektene kan ikkje halde fram. Det ligg også ei stor utfordring at kommunen må få kontroll med driftssituasjonen før det blir lagt inn og sett i gang ny investeringsprosjekt.. 3

4 OVERSIKT OVER ENDRINGAR I HØVE 2007 SOM LIGG I INNE I GRUNNLAGET SENTRALE STRYRINGSORGAN Kap. 1.1 Samla for sektor: Sentrale tyringsorgan konto: 1. Tiltak: År 2008 År 2009 År 2010 År Felles datasystem Rådmannskontoret Serviceekspedisjonen Valutgifter Revisjonen Personaltiltak Sum Kommentar: Revisjonen. I økonomiplan er det lagt inn kr ,- i forvaltningsrevisjon for Valutgifter Kommunevalet 2007 er budsjettert med kr ,-. Ingen val i 2008 men stortingsval i 2009 med kostnad kr Ingen val i 2010 men nytt kommuneval i 2011 med kostnad (2007 kr) Rådmannskonotoret Auke i lønsutgift grunna endring i stillingsheimlar. Auken på kr er inkl sosiale kostnader Felles datasystem Felles Ikt-stilling i samarbeid med Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. Årskostnad kr ,-. Etter avtale skal 50% delast likt og 50% etter folketal Folketal Varialbel del Fastdel Sum Balestrand Leikanger Sogndal Luster Sum

5 11133 Serviceekspedisjonen Innføring av seniorpolitiske tiltak frå medførte at Serviceekspedisjonen har fått redusert bemanninga med 40% (2 x 20% stilling). Det bør aukast opp att med min 20% for å sikre ei stabil bemanning gjennom året. Kostnad inkl sos. utgifter: kr Personalutvikling Kommunen har ansvar for tilrettelegging av arbeidssituasjonen for tilsette som av helsemessige grunnar ikkje kan stå i si ordinære stilling. Det er i budsjettet ikkje sett av tilstrekkeleg med midlar til å dekka utgifter med bedriftsinterne attføringstiltak. konto: Tiltak: Personalutvikling År 2008 År 2009 År 2010 År Attføringstiltak Sum Seniorpoltiske tiltak vart ma innført for å unngå at eldre tilsette nyttar AFP-ordninga frå fylte 62 år. I dag har kommunen 50% eigendekning overfor KLP på denne ordninga. Det kostar relativt dyrt. Det bør leggast inn ei forventning om at premien til KLP blir redusert tilsvarande summen vi får i auke på seniorpolitiske tilak. SEKTOR FOR OPPVEKST OG OMSORG Kap. 1.2 Samla for sektor: SOO

6 Ansvar: Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Etabl. av NAV-kontor Barnevern utanfor fam Tiltak for funksjonsh Sjukeheimen PLO- heimetenestene Jordmortenesta Legetenesta Ungdomsskulen Barneskulen SFO Nybø barnehage Henjahaugane barneh Leikanger barnehage Styrka tilb. HHBH Styrka tilb. Sorenskr Styrke tilb. Uspesifisert Folkehelsekoordinator Sum endring i høve til B konto: Tiltak: Legetenesta År 2008 År 2009 År 2010 År Norsk pasientskadeerstatning Ref. andre kommunar Ref. medisinsk naudmeldeteneste Sum Kommunen sitt bidrag til Norsk Pasientskadeerstatning har auka, og budsjettposten må aukast med kr ,- Kommunane må betala for pasientar heimehøyrande i Leikanger som går til lege i andre kommunar. Budsjettposten må aukast med kr ,- Refusjonen til Helse Førde til medisinsk naudmeldeteneste må aukast med kr ,- konto: Tiltak: Barnevern utanfor familien År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til institusjonsopphald Sum Utgifter til institusjonsopphald vert venteleg redusert frå

7 konto: Tiltak: Jordmorteneste År 2008 År 2009 År 2010 År Auka utgifter til vaktordning Sum Frå og med 2007-budsjettet vart det lagt inn ekstra midlar til forbetring av vaktordninga i jordmortenesta med kr ,- Endringa har enno ikkje kome i gang, men nye avklaringar har synt at meirkostnaden ved innføring av ny ordning vil medføra ytterligare auka utgifter for Leikanger kommune med kr ,- i høve til det som ligg inne i budsjettet for konto: Tiltak: Psykisk helsearbeid År 2008 År 2009 År 2010 År Prosjektmidlar Sosiallærar ved ungdomsskulen Sosiallærar ved barneskulen Bruk av auka statstilskot Sum Kommunen sin vedtekne psykiatriplan gjer greie for satsinga innanfor dette feltet for perioden Auka aktivitet vert finansiert fullt ut ved bruk av auka statstilskot. Tiltaka er spreidd på fleire tenesteområde, men er i denne samanhengen samla her. Prosjektmidlar til fordeling vert redusert med kr ,- til kr frå Stilling for sosiallærar ved ungdomsskulen vert utvida frå 20% til 30% stilling frå Nyoppretta 20% stilling for sosiallærar ved barneskulen frå konto: Tiltak: Ungdomsskulen År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spesialundervisning Utgifter knytt til endra elevtal Ekstra utgifter til læremidlar Sum Talet elevar med vedtak om spesialundervisning aukar framleis. Hausten 2007 har 20% av elevane slikt vedtak. Dette er ei urovekkjande utvikling. Elevtalet ved skulen aukar i 2007 og 2008 for så å verta redusert fram mot Elevtalet i 2008 og 2009 krev auka deling. Ein lyt og sjå dette i samanheng med det høge talet enkeltvedtak om spesialundervisning. Skulen har vore svært flink til å organisere undervisninga slik at midlane vert best mogeleg utnytta. Det er ikkje meir å henta her, og skulen lyt få tilført midlar, både for å driva forsvarleg undervisning og for å sikra eit akseptabelt arbeidsmiljø for tilsette og elevar. Det er sett av ekstra midlar til kjøp av læremiddel i 2008 og 2009 i samband med kunnskapsløftet. 7

8 Oversyn over elevtalet ved ungdomsskulen (elevtal hausten det enkelte år) steg steg steg Sum konto: Tiltak: Barneskulen År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spesialundervisning Utgifter knytt til endra elevtal Utgifter knytt til 2 førsteklassar Ekstra utgifter til læremiddel Sum Elevar med omfattande hjelpebehov går over frå barnehage til skule, og ekstra ressursar må fylgja med. I ramma for 2007 ligg det inne ressursar tilsvarande 74 v/t. Dette vert auka til 90 v/t frå Auken utgjer om lag kr ,- Ut frå det ein kjenner til i dag vil avsette ressursar til assistenttimar halde med det som ligg inne i ramma. Fylgjene av auka elevtal frå hausten 2007 og 2 førsteklassar skuleåret 2007/2008 er teke inn. Det er sett av ekstra midlar til kjøp av læremiddel i 2008 og 2009 i samband med kunnskapsløftet. Framskriving av elevtal (elevtal hausten det enkelte år) steg steg steg steg steg steg steg Sum konto: Tiltak: Skulefritidsordninga År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Auka lønsutgifter pga. fleire barn Auka lønsutgifter pga. fleire barn med særelege behov. Andre driftsutgifter Auka inntekter Sum Personalressursane ved SFO er i dag knappe. Barnetalet auka hausten 2006 med om lag 30% utan at talet tilsette vart endra. Skuleåret 2006/2007 ligg talet barn på Me forventa ein ny auke med 20 barn frå hausten For å ha ei forsvarleg bemanning lyt stillingsressursen aukast med ein person i SFO si opningstid, dette tilsvarar 68% stilling. Dette har ein årskostnad på kr ,- Tiltaket må iverksetjast frå august

9 I samband med at det kjem inn fleire barn med særlege behov, er det trong for å utvida lønsramma ytterligare utover auken på kr ,- som alt er lagt inn i konto: Tiltak: PLO - heimetenestene År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Etablering av omsorgstiltak Sum I heimebasert omsorg vil det i frå ca. 1. juni 2007 verta etablert eit nytt særtiltak. Omfanget av tiltaket og kostnadene er ikkje fastlagde enno. Det me likevel må kunne gå ut frå er at tiltaket vil kome til å krevja ei stillingsramme på 1,5 årsverk. Omfanget kan bli større. Det vil og vera ein del kostnader som kjem som fylgje av etablering og drift av tiltaket. Førebels års kostnad med tiltaket er stipulert til: Lønsutgifter: kr ,- ( ) Sosiale utgifter kr ,- Andre kostnader kr ,- Sum kr ,- konto: Tiltak: Sjukeheimen År 2008 År 2009 År 2010 År % stilling for kjøkenassistent % stilling til styrking på helg Utvida stilling for ergoterapeut 25% Generell styrking av vikarbudsjettet Merkantil / prosjekt Gerica 50% st Sum % stilling for kjøkenassistent I 2006 vart 100% stilling for kjøkenpersonale overflytta frå hovudkjøken til postkjøken samtidig som ein del oppgåver vart overflytta. Resterande ressurs på hovudkjøkenet er 164% stilling fordelt på kjøkensjef 100% stilling, kjøkenassistent 50% og kjøkenassistent 14% stilling. Det ein no ser er at kjøkenet er svært sårbar ved sjukdom, ferieavvikling og anna fråvær, og at det går mykje midlar til overtid og forskyvd arbeidstid. Når det gjelder reinhald i forhold til hygieneforskrifter / mattilsynet så har ein ikkje tid til dette i vanleg arbeidstid, dette må ein leie inn til ekstra. Ein klarer dei daglege tinga som oppvask, vask av golv o. l. Kjøkkenet har ansvar for middagslaging til 29 bebuarar på sjukeheimen, pluss over 30 stykkar som ynskjer middagsombringing heim. Søknad om middagsombringing er aukande. P.g.a reduksjon i tilsette på kjøkken har ein måtte kjøpe meir ferdig laga mat frå produsent, noko som og har ført til høgare kostnader på kjøkken. Det høyrer og med at kjøkenet får førespurnader om å levera mat til ulike mindre arrangement. Dette gjev ei inntekt til institusjonen og ein prøver å imøtekoma dette så lang råd er. 50 % stilling til fast bruk til styrking på helg. 9

10 Denne stillinga er tenkt nytta til å styrke helgebemanning på gul og grøn avdeling på dagtid. Det er til hjelp med stell, tillaging og rydding av mat /matstove. Hjelpe til med servering og mating av dei som ikkje kan ete sjølv. Pasientane har behov for mykje hjelp til personleg stell og pleie, servering av mat vert dratt ut og det vert alt for lenge mellom kvelds og frukost. Det har blitt leigd inn til dette over ekstravaktkonto i nesten 2 år. Dersom ein tek det vekk vert belastning ekstra stor og vi er redd for at sjukefråvær aukar. Auke 75 % stilling for ergoterapeut til 100 %. Har ergoterapeut i 75 % pr. i dag. God nytte av denne stillinga, mykje brukt til opptrening på rehabiliteringspasientar. Brukarane vert fylgt opp i eigen heim etter utskriving frå sjukeheim. Dette er med å held pasientane heime lengar er med å reduserer trykk på inntak på sjukeheimen. Ergoterapeut driv ein del opptrening, arbeidsplassvurdering, har mykje heimebesøk til brukarar og vurdering av hjelpemidlar. Generell styrking av vikarbudsjettet Rekneskapstala for 2006 fortel om overskriding på vikarbudsjettet, dette til trass for auka fokus på arbeidsmiljø og tilrettelegging. Sjukefråværet er høgare enn det som er forventa i budsjettet. Fleire pasientar med særleg omsorgsbehov og krav om spesialisert pleie fører til auka behov for personale. Sjukehusa skriv ut pasientar som krev nye og meir omfattande tenester frå kommunen. I tillegg til auka personalbehov utløyser dette behov for innkjøp av stadig meir dyrt og avansert medisinsk utstyr. IKT Kommunen har lege på etterskot med innføring av edb-baserte fagprogram. Dette gjeld om innan pleie og omsorg. Skal me halda trutt med utviklinga og dei krav til dokumenasjon og rapportering som krevst i dag, må me ta i bruk slikt utstyr. Eit slikt fagprogram krev ei investering på om lag kr ,- og årlege lisenskostnader m.m. med om lag ,- I tillegg krevst det ressursar til oppfylgjing og drift. Erfaring frå andre kommunar tilseier at dette ofte er eit undervurdert tema. Skal me ha sikra forsvarleg drift må det setjast av personalressursar tilsvarande 50% stilling. Denne ressursen vil og kunne avlaste administrasjonen ved pleie og omsorg som i dag er overbelasta med dei oppgåvene ein alt har. konto: Tiltak: Tiltak for funksjonshemma År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Avlastningstiltak Sum Ein må frå 2008 rekna med auka utgifter til avlastningstiltak for funksjonshemma. Storeleiken på tiltaket kan endrast, men kostnaden er i denne omgang sett til kr ,- 10

11 konto: Tiltak: Folkehelsekoordinator År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Prosjektmidlar Sum Budsjettet har i 2007 ei netto utgift på kr ,- etter at det fylkeskommunale tilskotet på kr ,- er rekna med. Stillinga som folkehelsekoordinator skal vera ein pådrivar og ha ein samordnande funksjon for ei rekkje enkelttiltak til fremje av folkehelsa i kommunen. Tiltaka kan vera i regi av frivillige lag og organisasjonar, offentlege instansar eller i eit samarbeid. Det er ikkje sett av eigne kommunale midlar til dette føremålet. Erfaringane syner at det hadde vore mykje lettare å få til nye tiltak dersom ein hadde hatt ein mindre sum kommunale midlar til delfinansiering. konto: Tiltak: Henjahaugane barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spes. Ped. Tiltak Kompetanseløftet i barnehagane Sum Fleire tiltak vert gradvis avvikla hausten 2007 og 2008 då desse barna går over i barneskulen. Etter ein reduksjon på kr ,- frå 2008 står det att om lag ,- til spesialundervisning kvart av åra resten av perioden. Regjeringa sin strategiplan for kompetanseheving i barnehagane inneber eit spleiselag mellom staten og barnehageeigar om utgifter til vidareutdanning av personalet. Det vert her sett av kr ,- i kvar av barnehagane i 3 år. konto: Tiltak: Leikanger barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Kompetanseløftet i barnehagane Sum Regjeringa sin strategiplan for kompetanseheving i barnehagane inneber eit spleiselag mellom staten og barnehageeigar om utgifter til vidareutdanning av personalet. Det vert her sett av kr ,- i kvar av barnehagane i 3 år. 11

12 konto: Tiltak: Nybø barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Utgifter til spesialundervisning Kompetanseløftet i barnehagane Sum Frå 2008 vert det sett av kr ,- til spesialpedagogiske tiltak. Regjeringa sin strategiplan for kompetanseheving i barnehagane inneber eit spleiselag mellom staten og barnehageeigar om utgifter til vidareutdanning av personalet. Det vert her sett av kr ,- i kvar av barnehagane i 3 år. Tiltak: Styrka tilbod i Nybø bh. Avd. konto: Sorenskrivargarden År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Auka utgifter til styrka tiltak Statstilskot funksjonshemma barn Sum Det er sett av midlar til assistent i samband med styrka tilbod med kr ,- inkl. sos. utgifter. Tiltaket vert finansiert ved statstilskot for tiltak for funksjonshemma barn i barnehage. Tiltak: Styrka tilbod i Henjahaugane konto: barnehage År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Reduserte lønsutgifter Bortfall av statstilskot Sum Styrka tilbod i Henjahaugane barnehage vert avvikla frå dette gjev ei innsparing på kr ,- Tiltak: Styrka tilbod - ikkje konto: spesifisert År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Lønsutgifter til styrka tilbod Statstilskot Sum Kommunen mottek statstilskot til til tiltak for funksjonshemma barn i barnehage. For 2007 utgjer tilskotet kr ,- Me føreset at denne sumen vert vidareført resten av perioden. 12

13 Kr ,- er førd opp under ansvar Resten, kr ,- vert sett av her til fordeling seinare. konto: Tiltak: Etablering av NAV-kontor År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Prosjektleiar / vikarutgifter 100 Sum Etter planen skal det etablerast NAV-kontor i Leikanger i 4. kvartal Arbeidet med førebuing av etableringa er godt i gang. Målet er å avklare kva som skal verta innhaldet i kontoret før sommaren Deretter skal lokaliseringa av kontoret avklarast. Kommunen sine kostnader til etablering av kontoret er uråd å fastslå i dag. Det kjem i stor grad an på kor mange oppgåver kommunen vel å leggja inn i kontoret og kva lokalitetar som vert valde. Dersom det vert aktuelt å nytta kommunen sine lokale vil ein måtte rekne med investeringsutgifter til tilpassing av lokala. Vert NAV-kontoret lagt i leigde lokale må kommunen ta sin del av leigekostnadene over driftsbudsjettet. Uavhengig av lokalitetar vil det koma ein del oppstartingsutgifter som t.d. nytt elektronisk fagprogram Socio og inventar og utstyr. Sosial- og barnevernleiar i kommunen er utpeika som prosjektleiar for tiltaket. Førebuing og igangsetjing av prosjektet krev ressursar som sosialtenesta i dag ikkje har. Det er likevel viktig at kommunen prioriterer dette arbeidet for at resultatet skal bli best mogeleg. Arbeidssituasjonen ved kontoret er i utgangspunktet pressa, og det vil i urimeleg grad gå utover andre naudsynte oppgåver om ikkje deler av tidsressursen vert kompensert med innleige av vikar for prosjektleiar. Rådmann gjer framlegg om at det i denne omgang vert sett av fylgjande midlar til oppstart av NAV-kontor i Leikanger i 2008: Utgifter IKT: kr ,- Innbu og utstyr: kr Utgifter til prosjektleiar/vikarutgifter: kr ,- Sum kr ,- Av dette vert kr ,- førd opp som investering i 2008 og kr ,- på driftsbudsjettet ansvar

14 SEKTOR FOR NÆRING OG UTVIKLING Kap. 1.3 Samla for sektor: Næring og utvikling. Ansvar: Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Sorenskrivargarden Helsesenter bygg Andre næringsføremål Vassinntak reinsing Distrubusjon vatn Veglys Kommunale vegar Nærmiljøtiltak Brannvesen Idrettshall - ref mva Idrettshall drift Sum endring i høve til B Spesifisert med kommentarar: konto: Tiltak:Helsesenter bygg År 2008 År 2009 År 2010 År Ekstraordinert vedlikehald (1.2222) Sum Kommentarar : Opprusting korridor til fysioterapien kr Omkopling og opprusting ventilasjonsanlegg for legesenteret kr Utgifter til opprusting av gang er ikkje lagt inn i grunnlaget for ramma. 14

15 konto: Tiltak: Museum År 2008 År 2009 År 2010 År Driftstilskot Sogn Folkemuseum Sum Kommentar: Leikanger kommune skal fornye avtalen med Sogn Folkemuseum. Tilskotet vil truleg auke. konto: Tiltak: Sorenskrivargarden År 2008 År 2009 År 2010 År Ekstraordinert vedlikehald Sum Kommentar: Barnehagen i Sorenskrivargarden treng utvendig måling. Kostnad kr konto: Tiltak: Vassinntak reinsing År 2008 År 2009 År 2010 År Avskrivingar Sum Kommentar: Kapasiteten til reinseanlegget er redusert. Reinseanlegget klarer ikkje å produsere nok reinsa vatn. Forbruket er større enn produksjonen. Kapasiteten vert halden oppe med bruk av nødklor. Ved bruk av nødklor vert ikkje vatnet behandla. Vatnet vert desinfisert med klor og er bakterie fritt. Med bruk av nødklor tilfredstiler ikkje vatnet krava i Drikkevannsforskriften. Kartlegging og utgreiing vil koste om lag kr Nødvendige tiltak og utbetringar vil koste kr Utgiftene til oppgradering av reinseanlegget vert ført på investering og avskrivingane vert dekka inn med auka årsgebyr. 15

16 konto: Tiltak:Distrubusjon av vatn År 2008 År 2009 År 2010 År Matrialer til vedlikehald Årsgebyr Sum Kommentar: Leikanger vassverk har ein del gamle vassleidningar. Nattforbruket er høgt, dette skuldast lekkasjar på leidningsnettet. Lekkasje leiting og utbetring må prioriterast. Utgifter til matrialer vil auke. Utgiftene vert dekka inn med auka årsgebyr. konto: Tiltak: Veglys År 2008 År 2009 År 2010 År Velikehald veglys Sum Kommentar: Budsjett for drift av veglys er forlite. Auka utgift kr konto: Tiltak: Nærmiljøtiltak År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Tilskot til grendalag Sum Kommentar: Grendalaga i bustadområda ynskjer hjelp frå kommunen til vedlikehald og opprustning av leikeområda. konto: Tiltak: Brannvern År 2008 År 2009 År 2010 År Personaltøy Sum

17 Kommentar: I budsjettet for 2007 vart det avsett kr til innkjøp av godkjent personaltøy til brannmannskapa. Kr må vidareførast i 2008, med tillegg på kr , for å få gjennomført innkjøp av godkjent personaltøy til brannmannskapa. konto: Tiltak: kommunale vegar År 2008 År 2009 År 2010 År Kjøp av grus Sum Kommentar: I budsjettet for 2007 vart vedlikehald kommunale vegar auka med kr ,-. Til kjøp av grus og legging av fast dekke. Den auka løyvinga gjeld for 2007 og 2008 for så å reduserast i til kr ,- i Ansvar , Idrettshall er budsjettert i samvar med økonomiplan Endring på kr frå 2007 til 2008 gjeld halvt år med driftsutgifter. Årlege drifsutgifter er berekna til kr ,-. KYRKJA Kap. 1.5 Samla for kyrkja. Ansvar: Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Kyrkjer Sum endring i høve til B

18 Kommentar: Kyrkjer Kyrkja har i 2007 eit ekstra tilskot på kr ,- til investering i el.anlegg. konto: Tiltak: Kyrkja År 2008 År 2009 År 2010 År El.anlegg i kyrkja Sum FRIE INNTEKTER, FINANSIERINGSINNTEKTER OG UTGIFTER. Kap. 1.8 og 1.9 Samla for kap : frie inntekter og finansieringsinntekter/-utgifter. Ansvar Ansvarstekst År 2008 År 2009 År 2010 År Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Andre gen.statstilskot , Motpost avskr./kalk.renter-var Sum Renter mv Avdrag lån Sum og Skatt og rammetilskot. Det er KS sin prognosemodell etter RNB som er grunnlag for øk.plan Samla anslag er på kr. 66,1millionar, der rammetilskotet utgjer kr ,- og skatt på formue og inntekt kr ,-. Det er ikkje lagt inn kommunal deflator (anslag for løns- og prisvekst) i økonomiplanperioden. Det er nytta folketal pr for heile perioden. Selskapsskatt er lagt inn i rammetilskotet med kr ,- kvart år i perioden. Skatt og rammetilskot er usikre faktorar og er m.a. avhengig av endring i folketal og alderssamansetting, difor også avrunda tal. 18

19 Andre generelle statstilskot konto: Tiltak: Andre generelle statstilskot År 2008 År 2009 År 2010 År Ref.kap.utg. skulebygg Ref.kap.utg. 6-tilbodet Ref.kap.utg. ny sjukeheim Sum Refusjon av kapitalutgifter skulebygg gjeld opprusting av ungdomsskulen. Refusjon vert rekna ut frå flytande gj.snittsrente i Husbanken det året refusjon vert utbetalt (får berre refusjon for renter). Husbanken sin prognose tilseier ei rente på 4,8 % ved utgangen av Har med det som utgangspunkt berekna refusjon med 4,5% rente i 2008 og 5% for resten av perioden Refusjon for kapitalutgifter til sjukeheimen (får refusjon for både avdrag og renter) er ført opp som inntekt tilsvarande årlege avdrag på kr ,- pr.år (avdragstid på 30 år) og lånerente lik gjennomsnittsrenta (flytande) i Husbanken. Renterefusjon er berekna med 4,5% i 2008 og 5% for 2009, 2010 og Avskrivingar (VAR) og kalkulatoriske renter (VAR). konto: / Tiltak: avskriving og kalkuratoriske renter (VAR) År 2008 År 2009 År 2010 År / 9901 Avskriving / 9902 kalkulatoriske renter Sum Kalkulatoriske renter vedr. VAR vert i rekneskapen rekna ut frå gjennomsnittet av siste 12 mnd. 3 års statsobligasjonsrenter, + 1 %-poeng. Ut frå rentesituasjonen pr , der 3 års statsobligasjon er notert til 4,76% er det i budsjettet nytta 6% for 2008 og 2009, og 5,5% for 2010 og

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer