ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan Versjon

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2013 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter 2.2 Brutto og netto driftsresultat 2.3 Inntektssiden 2.4 Kostnadssiden KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2014 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG 4.1 Inntektsestimat (beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingenes handlingsprogram 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal samkommune og Kirkelig fellesråd 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Tiltak for gjenopprettelse av økonomisk handlefrihet salderingsliste 5.5 Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 SAMMENDRAG Årsbudsjett 2014 og økonomiplan legges fram i balanse. Driftsinntektene er budsjettert til 70,2 millioner kroner, mens driftsutgiftene ligger på 70,5 millioner kroner. Eksterne finansinntekter er budsjettert til 0,5 millioner kroner, mens eksterne finansutgifter utgjør 3,2 millioner kroner. Netto driftsresultat kommer ut negativt i 2014 med kroner ,-, dette kan tildels tilskrives at kompensasjonen for merverdiavgift på investeringsutgifter flyttes fra driftsregnskap til investeringsselskap fra , og at det i utgangspunktet er budsjettert med et lavt driftsresultat. Den økonomiske handlefriheten vil bedre seg i økonomiplanperioden. Nettoutgifter totalt for ansvarsområdene ligger på 54,9 millioner kroner og er fordelt på hovedansvar som følgende: Andeler fordelt på hovedansvar VAR-tjenester 1 % Kirke 2 % MNS 11 % Fellesfunksjoner 12 % Plan- og utvikling 16 % Helse og sosial 34 % Oppvekst- og kultur 27 % Fosnes kommunes anslag på frie inntekter i 2014 er på 53,2 millioner kroner. Det betyr at inntektsveksten for vår kommune fra 2013 til 2014 uten korrigering for lønns og prisvekst er på kroner, noe som utgjør 3,5%. Økningen i frie inntekter gir rom for dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, slik som lønns og pensjonsutgifter, men ikke til å dekke økte kostnader knyttet til underliggende vekst i en del kostnadskrevende velferdstjenester, som for eksempel barnevern og samhandlingsreformen. Forslag til budsjett legges fram i balanse. For å oppnå dette er det foreslått salderingstiltak på ca. 3,2 millioner kroner. Noen av tiltakene vil ha halvårsvirkning i forbindelse med justering av aktivitetsnivå, det er derfor søkt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om ekstra skjønnsmidler i 2014 for å oppnå helårseffekt av den økonomiske tilpasningen. Budsjettforslaget understøtter Fosnes kommune sine langsiktige mål på gode tjenestetilbud innen oppvekstmiljø, familie, skole og eldreomsorg, det er ingen reduksjon i tjenesteproduksjon fra 2013 til Flerbrukshall med svømmehall er innlemmet i økonomiplanen, økningen av rente og avdragsbelastning som følge av denne investeringen er innarbeidet i tallbudsjettet, under forutsetning av byggestart høsten Rådmannen foreslår også å finansiere merutgiftene ved realisering av prosjektet ved innføring av skatt på fritidsboliger og bolighus fra og med I budsjettforslaget er det også lagt inn kostnader for utbygging av to utleieboliger med 4,5 millioner kroner, tiltaket foreslås finansiert ved låneopptak og salg av kommunale eiendommer. Side 4

5 Ubundne og bundne fond er vår reserve. Foreslått bruk av disse vil i 2014 være svært begrenset og beløpe seg til kr ,-, da er nye og allerede vedtatte tiltak iberegnet. Ved utgangen av 2014 vil framskrevet saldo på frie fond være på ca. 2,4 millioner kroner. KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur hadde Fosnes kommune 669 innbyggere. Innbyggertallet pr var på 662. Siden 2001 har innbyggertallet gått ned med 116 personer, ca. 15 %. Nedgangen skyldes netto utflytting fra kommunen og mindre barnekull. SSB sin fremskriving av folketallet i Fosnes kommune viser nå en utflatning av kurven. Folketallsutviklingen vil likevel være en stor utfordring for kommunen i årene som kommer Befolkningsutvikling prognose 2025 Denne grafen viser reell og forventet befolkningsutviklingen i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Fosnes kommune har en befolkningsstruktur med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Kommunen forventer ingen dramatisk økning av andel eldre i økonomiplanperioden. Side 5

6 Innbyggere fordelt etter alder mai jun over Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Arbeidsledighet Fosnes kommune har lav arbeidsledighet, som landet for øvrig. Det har i gjennomsnitt utgjort mellom 2,5 % av arbeidsstyrken det siste året. Det er ingen ting som tilsier at dette vil endre seg Registrert arbeidsledighet sept månedsvis i % Sysselsetting i 2012: Jordbruk, skogbruk og fiske (inkludert akvakultur) 20 % Sekundærnæringer 19 % Varehandel, hotell og restauranter, samferdsel, finanstjenester 25 % Offentlig administrasjon 8 % Undervisning 9 % Helse og omsorgstjenester 18 % Annet 3 % Lokalsamfunn Næringslivet i Fosnes kommune er preget av små bedrifter, landbruk, havbruk og industri. Reiselivsvirksomhet er under utvikling, det er i dag ca. 60 gjestesenger, 165 fritidsboliger og 6 gjestehavner i kommunen. Det er liten boligbygging i kommunen og mangel på boliger for salg. Det er stor aktivitet blant frivillige lag og foreninger, det er registrert 40, disse har totalt ca medlemmer. Side 6

7 Beløp(1000 kr) Fosnes kommune; Årsbudsjett 2014 med økonomiplan , teksthefte KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2013 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren over viser en sammenstilling av kommunenes driftsinntekter og driftsutgifter basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 35 til 60 millioner kroner. 2.2 Brutto og netto driftsresultat 4000 Utvikling driftsresultater Brutto driftsresultat(1000 kr) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Netto driftsresultat(1000 kr) Figuren over viser utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat viser hva en kommune har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, det er for 2014 ikke budsjettert med avsetninger fra årets drift, men i handlingsplanen er det planlagt tiltak for å oppnå positive driftsmarginer fra og med Side 7

8 2.3 Inntekstsiden Bruker og egenbetaling 10 % Inntektsstruktur 2014 Refusjoner og tilskudd 12 % Andre inntekter 2 % Skatteinntekter 15 % Rammetilskudd 61 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør 61 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 15 %. De to inntektskomponentene bruker og egenbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre inntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen 12 % de samlede inntekter. Egenbetalinger er foreslått økt i henhold til deflator (lønns og prisvekst) i statsbudsjettet på 3,3 %. 2.4 Kostnadssiden Tjenestekjøp eksterne tjenester 9 % Overføringer/ tilskudd inkl. MNS 15 % Kostnadsstruktur 2014 Lønn 50 % Forbruksvarer og egne tjenester 17 % Lønnsutgiftene utgjør 50 % og sosiale utgifter 9 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 59 % men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten overføringer/tilskudd inkl. MNS befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Fosnes kommune; Årsbudsjett 2014 med økonomiplan , teksthefte Utviklingen fordelt på hovedansvar Tall i hele tusen. Investeringer Investeringer De siste 7 årene har kommunen gjennomsnittelig gjennomført investeringer på ca. 2,5 millioner kroner per år. Unntaket i perioden er i 2012 da det ble investert for over 10 millioner kroner i Salsnes Gjestehavn. Bygging av flerbrukshall vil medføre en betydelig økning av investeringene med 29,2 millioner kroner i 2014 og 46,1 millioner kroner i Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, det betyr at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2013 er på 32,1 millioner kroner. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste årene. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2013 beløp seg til ca. 75 millioner kroner. I planperioden legges det opp til økt kommunegjeld, med realisering avbygging flerbrukshall /svømmehall, noe som øker lånegjelda markant. Side 9

10 Finanskostnader Renter og avdrag inkl r/a på lån til fin. av flerbrukshall Renter Avdrag Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Avdrag på lån har ligget i snitt på 1,5 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer mest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Ved bygging av flerbrukshall er avdrag på lån kostnadsberegnet til ca. 2,0 millioner kroner, mens rentebelastningen øker fra ca.1,2 millioner kroner pr. år til ca. 3,4 millioner kroner pr. år. Rentenivået er budsjettert på gjennomsnittelig 3 % i 2014 og med en svak vekst videre i økonomiplanperioden. KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Aktiviteten i kommunesektoren styres i hovedsak gjennom de inntekstrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen, men det vil under behandlingen av statsbudsjettet i år kunne komme endringer i forbindelse med regjeringsskiftet etter valget nå i høst. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2014 Kommunesektorens samlede inntekter i 2014 anslås til om lag 422 milliarder kroner. Av dette utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, vel tre fjerdedeler. Kommunesektoren har i tillegg inntekter fra blant annet øremerkede tilskudd fra staten, avgifter, gebyrer og momskompensasjonsordningen. Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,7 milliarder kroner. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013 til 2014 anslås til 5,2 Side 10

11 milliarder kroner (1,5 prosent). Veksten er regnet i forhold til inntektsanslaget for 2013 i revidert nasjonalbudsjett Ved beregning av realveksten er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 3,0 prosent fra 2013 til KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell FOSNES (år 2011-prisnivå i perioden ) 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kommuner i Sør-Norge Skjønn - tap endringer av inntektssystemet Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilskudd. eksklusiv inntektsutjevning "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -1 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 2,5 12,5 9,0 1,8 4,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 7,0-11,9 6,8 4,9 1,7 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I inntektsestimatet er inntektene for 2015, 2016 og 2017 fremskrevet uten noen form for endring, det er heller ikke inntekstført tildeling av ordinært skjønn. Dette er ikke realistisk. Med bakgrunn i SSB sin befolkningsfremskriving og inntekstutvikling tidligere år, samt forslag om innføring av skatt på fritidshus og boliger i hele kommunen inneholder inntektsestimatet i budsjettforslaget følgende forutsetninger i økonomiplanperioden: Kommentar FOSNES Ordinært skjønn tildeles kun for 1 år av gangen Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,8 4,1 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 4,9 3,4 3,0 2,5 2,0 skjønnsmessig vurdering Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) fritidshus og boliger fra 2015 Sum skatt og rammetilskudd Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i utgiftsrelatert tilskudd betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per innb totalt 0-1 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0,0029 1, , Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødlighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Lavinntekt 0, , Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto. virkn. vtatl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Side 12

13 Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,43. Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er nesten en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). KAPITTEL Avdelingenes handlingsprogram Budsjettkake nettoutgifter 2 % 1 % 11 % 16 % 35 % 9 % 26 % 1 Fellesfunksjoner 2 Oppvekst og kultur 3 Helse og sosial 4. Plan og utvikling 5 Kirken 6 VAR-tjenester MNS Fellesadministrasjon og politisk Status Budsjettforslaget for 2014 og økonomiplanen for fireårsperioden forutsetter stort sett en framskrivning av dagens aktivitetsnivå. Avdelingen har en nettokostnad på 4,9 millioner kroner, dette er en økning fra 2013 på ca kroner. På fellesadministrasjonen er det satt opp samme bemanning som tidligere år, men dette vil i løpet av 2014 bli gjennomgått som en følge av aktivitetsendringer innen hele den kommunale driften i løpet av økonomiplanperioden. Som en konsekvens av dette er del lagt inn innsparing i økonomiplanperioden fra og med 2015 med kroner pr. år. Det står nå 7,6 årsverk, inkludert 2,5 årsverk renholdere. Seniortiltak for alle ansatte i kommunen er evaluert og foreslås videreført i en noe redusert form, effekten av dette er ikke beregnet. Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsøkning i 2014 og i økonomiplanperidoen. Det skal fortsatt opprettholdes og kvalitetssikres god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir, samt beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere. I 2014 vil også det gjennomføres flere utviklingsprosesser for å se på hvilke muligheter vi har for å utnytte eksisterende ressurser på en mer kostnadseffektiv måte, samtidig som vi skal bli bedre til å utnytte de mulighetene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune. Side 13

14 5.1.2 Oppvekst og kultur Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 14,5 millioner kroner i Dette er en økning fra revidert budsjett 2013 på ca kroner, noe som blant annet skyldes lønnsøkninger, nytt skoleadministrativt system, økt bemanning i barnehagene som følge av flere barn og noe redusert inntekt fra Nærøy som følge av færre barn under tre år i barnehagen på Salsnes fra dem. Elevtallet på Jøa barne og ungdomsskole er synkende og fra høsten 2014 er det foreslått å nedbemanne med en lærerstilling. Det er søkt om ekstra skjønnsmidler for å oppnå helårseffekt av endringen. Ut over dette er det ikke foreslått større endringer i aktivitet eller bemanning på skolene. Det er fortsatt et stort antall barn med enkeltvedtak på spesialundervisning. Selv om spesialundervisning til dels kan organiseres i mindre grupper og spesielt i klassen, er det fremdeles behov for enkelttimer for en del elever. Vi har også flere fremmedspråklige elever. Elevene er fra forskjellige land, og i forskjellige klassetrinn, disse må dermed få en stor grad av norskundervisningen individuelt. I administrasjonen for oppvekst og kultur, er det videreført budsjett med oppvekst og kultursjef 100 % og sekretær 50 %. Sekretærstillingen er fordelt på administrasjon, fellesutgifter grunnskole og barnehage. Det er videreført kjøp av grunnskoleplass for en elev i Namsos, dette faller bort om eleven flyttes til Fosnes kommune. Nærøy kommune har 3 skolebarn på Salsnes Oppvekstsenter, barna har tilbud om SFO og deltakelse i kulturskolen. En lovendring som tillater felles skolekretser over kommunegrensene er nå vedtatt, det er avgjørende for å kunne opprettholde faglig god kvalitet at elevtallet på Salsnes Oppvekstsenter ikke blir for lite. SFO-tilbudet gis fortsatt i barnehagene. Det er fortsatt mange som benytter SFO-tilbudet på Salsnes, mens det er få på Jøa. Kostnadene for barnehagene er stort sett bare fremskrevet og justert for kjente endringer, som medfører noe kostnadsøkning. Det er også barn fra Nærøy kommune i barnehagen.vi har svært god førskolelærerdekning i barnehagen på Jøa med fire førskolelærere, på Salsnes har vi en førskolelærer. Kostnadene for kulturskolen er i all hovedsak videreført. Elevtallet i kulturskolen er stabilt, selv om elevtallet på skolen går ned. Etter innføring av Kulturskoletimen fra høsten 2013, får vi økte utgifter og reduserte inntekter ettersom første og andre trinn nå får tilbud om gratis kulturskoletilbud hver uke. Tilbudet ved Fosnes folkebibliotek er redusert noe fra i Det er opprettet utlån av bøker i kommunens to butikker. Fosnes kommune er medlem av Museet Midt. Dette medfører en årlig medlemsavgift under Fosnes bygdemuseum. Det er også lagt inn utgifter til digital registrering av gjenstander på bygdemuseet på Jøa. Tilskudd og overføringer knyttet til ODIN, UKM, Kulturell spaserstokk, idrett og kulturmidler er kun foreslått videreført. Disse midlene genererer imidlertid det flerdobbelte gjennom den store frivillige innsatsen som lag og foreninger står for. Slike tilskudd burde derfor gjerne vært økt, noe det ikke er funnet rom for i økonomiplanperioden. Side 14

15 5.1.3 Helse og sosial Budsjett 2014 og økonomiplan er framskrevet ut fra det som er gjeldende i dag. Avdelingen er budsjettert med en nettokostnad på 18,8 millioner kroner i 2014, dette er en økning på kroner i forhold til revidert budsjett i 2013, noe som er en svært begrenset vekst for en stor avdeling som dette. Aktiviteten opprettholdes og øker noe i forbindelse med samhandlingsreformen og folkehelsetiltak. Det vil bli gjort endringer innen ledelse av avdelingen i forbindelse med pensjonering sommeren 2014, da arbeidsoppgavene innen sektoren er noe endret, etter at deler av ansvarsområdet (sosiale tjenester og barnevern) skal organiseres permanent i interkommunale ordninger fra og med Det er søkt om ekstra skjønnsmidler for å oppnå helårseffekt av endring. Kommunen har de siste årene hatt en stabil og god legetjeneste. Fastlegelisten er full, dvs pasienter. Mange pasienter tilhører andre kommuner. Fosnes kommune deltar i 3 legevaktsordninger og i driften av AMK. Tjenestene opprettholdes på dagens nivå og kostnadene er fremskrevet i budsjettforslaget. Kommunen har 50 % stilling som helsesøster, inkl. en stillingsandel som er knyttet til MOT-arbeid og kjøper 10 % jordmorstilling av Helseforetaket/Sykehuset Namsos. Jordmor er tilstede på helseavdelingen på Jøa 2 dager hver måned. Jordmor har et nært samarbeid med helsesøster. Tjenestene opprettholdes på dagens nivå og er fremskrevet i budsjettforslaget. Helsestasjonen for alle er et nytt tilbud fra høsten 2012 og som gjelder for alle innbyggerne i Fosnes, fra år. Helseavdeling er nå åpen hver dag, dette videreføres i 2014, noe som er viktig for arbeidet med folkehelsetiltak og helhetlige helsetjenester i kommunen. Kommunens fysioterapitjeneste har til sammen 80 % fysioterapeut-ressurs, fordelt på 2 personer. Denne er fordelt på 70 % driftsavtale/driftstilskudd 50/20 samt 10 % fast ansatt fysioterapeut. Driftstilskuddet reguleres 1.juli hvert år. Tjenesten opprettholdes på dagens nivå og er fremskrevet i budsjettforslaget. I budsjettforslaget er det beregnet jevnlig inntekt for 17 langtidsplasser på institusjonen. I tillegg er ett rom satt av til avlastning/korttidsopphold, samt ett akuttrom/akuttseng i tråd med de bestemmelser som er vedtatt i forbindelse med samhandlingsreformen. Reformen har lagt opp til at noen av de pasientene som i dag innlegges på sykehus (klart definerte pasientgrupper) skal behandles i hjemkommunen. For å kunne møte disse utfordringene, er det etablert en akuttseng/plass i institusjonen for å kunne ivareta de som vil trenge behandling (døgntilbud). I denne sammenheng videreføres også velferdsteknologiprosjektet innenfor egne rammer. Kommunen har ansatt 40 % aktivitør tilknyttet tjenesten. Tjenesten opprettholdes på dagens nivå og er fremskrevet i budsjettforslaget. Omsorgstilbudet for en bruker i omsorgsbase er under utredning. Måten tilbudet er innrettet og organisert på fungerer ikke tilfredsstillende. Det er grunn til å tro at aktivitetsnivået vil bli endret om utfordringene rundt brukeren finner en annen løsning, noe som vil avklares i løpet av første halvår Det er søkt om ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i forbindelse med dette arbeidet. Interkommunale ordninger: Rehabilitering (Namdal Rehabilitering, Høylandet) Krisesenteret i Nord-Trøndelag (Verdal) Overgrepsmottak i Nord-Trøndelag (Levanger) Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag (Levanger) Side 15

16 5.1.4 Plan - og utvikling Avdelingen har etter framskriving av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 8, 9 millioner kroner. Dette er en nedgang fra revidert budsjett 2013 på ca. 1,0 million kroner, noe som skyldes endringer i bemanning og reduksjon av kostnader innen vedlikehold. På plan og utviklingssjefens kontor er det foreslått å gjøre to endringer i bemanningen. 50 % stilling som overingeniør opphører fra og 100 % vaktmesterstilling (ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver) opphører fra , begge grunnet pensjonering. Det er søkt om ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å oppnå helårsvirkning av opphør vaktmesterstilling. Det er videreført budsjett for noe kvelds - og ekstrahjelp under tjenesten, samt ferievikarordning. I ordinær drift følger de aller fleste poster økonomiplanen med noen reduksjoner etter regnskap for 2012 og foreløpig forbruk 2013 etter en realitetsvurdering. Selv om det løpende vedlikeholdet budsjetteres på et lavere nivå i 2014 og i resten av økonomiplanperioden, ansees det som tilstrekkelig for å opprettholde dagens standard på bygningsmassen. Ekstraordinære drifts- og vedlikeholdstiltak: Innenfor ansvarsområdene er det behov for å få gjennomført to tiltak som ikke får rom innenfor ordinært drift- og vedlikeholdsbudsjett, tiltakene foreslås finansiert i sin helhet ved bruk av ubundne fond. For at dette tydelig skal framstå som tiltak ut over ordinær drift settes disse opp i tabellform med en kort beskrivelse om hva tiltaket omfatter: Tiltak Kostnad Kommentarer Opprusting kommunal vei Utskiftning brukar Strømmoen Opprusting av bolig på Seierstad Drenering Brannvesenets budsjett fremskrives med justering for lønnsoppgjøret. Side 16

17 5.2 Interkommunale ordninger MNS Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer var siste år i forsøksperioden. Kommunene har vedtatt at samkommunen skal være den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Det er samkommunestyret som vedtar budsjettrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. Kommunene skal ikke lenger godkjenne låneopptak i MNS. Det gis en ramme for lån i samarbeidsavtalen. Denne rammen vil for 2014 ikke overskrides. Låneopptaket skal brukes til IKT infrastruktur, blant annet utskiftning av lagringsenhet som er blitt for gammel og ny programvare, blant annet Mobil kostnadskontroll, Visma ressursstyring og Mobil omsorg. I tillegg innføres Feide for skolene. Det er gitt investeringstilskudd fra staten til dette, men det påløper driftsutgifter. Ny ordning som er lagt til MNS fra 2014 er pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). MNS vil i 2014 sluttføre arbeidet med å overføre arbeidsgiveransvaret fra kommunene til samkommunen. Organisasjons og kvalitetsutviklingsprosjektet i barnevernet vil fortsette. Det er foreslått et nytt aktivitetspådriverprosjekt i skogbruket i Namdalen. MNS vil utrede felles legevaktstelefon innom LINA-paraplyen som et svar på innføring av felles nødnett i Norge. Felles logopedtjeneste vil bli utredet for iverksetting i Et eget prosjekt vil arbeide med bedring av mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal. Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst og økning i utgifter til lisenser. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på driftsutgifter. Budsjettforslaget har tatt inn over seg at alle kommuner er i omstillingsprosesser for å redusere utgiftsnivået. Det er lagt inn en 100 % stilingsressurs for å tilføre barnevernet økonomisk administrativ kompetanse, men med budsjettkonsekvens først i 2015 og en 50 % stillingsressurs som IKT-koordinator for helse og omsorg. Fosnes kommune får ingen økning i tiltaksbudsjettene for NAV og barnevern. Forslaget til budsjett for samkommunen ble behandlet i samkommunestyremøte og vedtatt som foreslått fra administrasjonssjefen. Side 17

18 Side 18

19 Folketallet i hver kommune danner en viktig del av grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS. De fleste ordningene tar utgangspunkt i 50 % lik fordeling og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlegen og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, mens barnevern, skatteoppkrever og NAV fordeles 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Når det gjelder ordningene politisk og administrasjon er fordelingsnøkkelen beregnet etter deltakeransvar som hver enkelt kommune gikk inn i Midtre Namdal samkommune med. For Fosnes kommune er fordelingen pr. ordning slik i 2014: Skatteoppkrever kr Utviklingsavdeling kr Miljø og landbruk kr IT kr Barnevernsadministrasjon kr Barnevernstiltak kr Legevakt kr Kommuneoverlege kr Samhandlingsreformen kr. 0 NAV administrasjon kr NAV tiltak kr Politisk kr Administrasjon kr Økonomisystem kr Sak-/arkivsystem kr PLO-system kr Kartsamarbeid kr Sentralbord kr Lønn og regnskapsavdeling kr PP-tjenesten kr LINA kr. 0 Kalk., rente og avskrivninger kr Sum kr Investeringsbudsjett i planperioden: Side 19

20 5.2.2 Midtre Namdal kirkelige fellesråd Menighetene i Fosnes deltar i Midtre Namdal kirkelige fellesråd som er et forvaltningsorgan for menighetene i Flatanger, Fosnes, Otterøy, Klinga, Vemundvik, Namsos, Ranem og Skage. Kirkevergens budsjettforslag for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd ble drøftet i møte den 16.oktober 2013 mellom kirkevergen og rådmannsgruppa. Forslaget innebærer følgende tilskuddsfordeling: Fosnes: Namsos: Flatanger: Overhalla: SUM TILSKUDD 2012 KR Følgende forhold er hensyntatt: - Bemanningsressursene opprettholdes på samme nivå som i Midler til vedlikehold bygg reduseres sammenliknet med Det er budsjettert med 2,8 % lønns og prisvekst For tiltak i Fosnes kommune er det i dette budsjettforslaget avsatt kroner til utvendig maling Dun kirke. Midtre Namdal kirkelige fellesråd vedtok kirkevergens budsjettforslag 16.oktober I rådmannens budsjettforslag er det foreslått en reduksjon av tilskuddet på kroner , dette gjelder kjøp av utvidet bemanningsressurs som er avsatt til bruk i kommunen. Side 20

21 5.3 Konsekvensjustert og saldert driftsbudsjett Foreslåtte budsjettrammer Side 21

22 Side 22

23 5.4 Tiltak for gjenopprettelse av økonomisk handlefrihet salderingsliste for budsjett 2013 og økonomiplan Side 23

24 5.5 Oversikt over budsjettert bruk og avsetning til særskilte fond Side 24

25 KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Det er behov for å få gjennomført en del investeringstiltak slik at man både oppfyller gjeldene forskrifter, miljø, kommunestyrevedtak og for å kunne yte pålagte tjenester i tilfredsstillende grad og omfang. Lista er som følgende: Tiltak Nye radiatorer i Jøa ungdomsskolen. Kostnad Kommentarer inkl. mva ,- Omfatter utskifting av 25 stk gamle el. Ovner I ungdomsskolen til vannbaserte radiatorer med vann fra eksisterende fyrkjele i samfunnshuset/flerbrukshuset ,- Universell utforming inngangsparti og toalett Oppussing av Jøa ungdomsskole Traktor, Salsnes ,- Innkjøp av ny traktor til Salsnes (m/innbytte) Prosjektering flerbrukshall ,- Detaljprosjektering av ny flerbrukshall på Jøa.. Kjøp av tomt til flerbrukshall ,- Oppfølging vedtak kjøp av tomt til flerbrukshall og området som disponeres av Fosnes bygdemuseum Bygging av svømmehall og flerbrukshall ,- Byggestart høst 2014, og fullføring i Budsjettert kostnad i 2014: 17 mill, og i 2015: 46,1 mill Bygging kommunal Bygges på Jøa i 2014, med to leiligheter til utleie, utleiebolig, to boenheter ,- øremerket Prøvebo Prosjekt sykkelvei Jøamyran ,- Opprusting sykkelvei Jøamyran, nye rasteplasser. Samarbeidsprosjekt med grunneiere. Side 25

26 Fosnes kommunestyre har besluttet å videreføre forprosjektet med mål om å bygge ny svømmehall med opplæringsbasseng på 8,5m x 12,5m og flerbrukshall med aktivitetsflate på 20m x 30m. Med bakgrunn i foreløpige tall fra forprosjektet, foreslås en ramme for utbygging på 63,1 millioner kroner som finansieres med lån, rentefrie lån og spillemidler. Anslått kapitalkostnad baseres på lånestørrelse og nåværende rentenivå for kommunen i markedet. Det er videre lagt til grunn finansiering over 40 år. Finansieringen forutsetter en kommunal egenandel på 39,5 millioner kroner, nedbetaling over 40 år. Finansieringsbehov 2014 kr Refusjon mva kr Andre tilskudd kr Tippemidler kr Bruk av lån kr Finansieringsbehov 2015 kr Refusjon mva kr Tippemidler kr Bruk av lån kr Prosjektplan er under utarbeidelse og vil bli framlagt for kommunestyret før påske Foreslåtte investeringsrammer i økonomiplanperioden Side 26

27 Side 27

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer