ÅRSBUDSJETT med økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan Versjon

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2013 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter 2.2 Brutto og netto driftsresultat 2.3 Inntektssiden 2.4 Kostnadssiden KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2014 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG 4.1 Inntektsestimat (beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingenes handlingsprogram 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal samkommune og Kirkelig fellesråd 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Tiltak for gjenopprettelse av økonomisk handlefrihet salderingsliste 5.5 Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 SAMMENDRAG Årsbudsjett 2014 og økonomiplan legges fram i balanse. Driftsinntektene er budsjettert til 70,2 millioner kroner, mens driftsutgiftene ligger på 70,5 millioner kroner. Eksterne finansinntekter er budsjettert til 0,5 millioner kroner, mens eksterne finansutgifter utgjør 3,2 millioner kroner. Netto driftsresultat kommer ut negativt i 2014 med kroner ,-, dette kan tildels tilskrives at kompensasjonen for merverdiavgift på investeringsutgifter flyttes fra driftsregnskap til investeringsselskap fra , og at det i utgangspunktet er budsjettert med et lavt driftsresultat. Den økonomiske handlefriheten vil bedre seg i økonomiplanperioden. Nettoutgifter totalt for ansvarsområdene ligger på 54,9 millioner kroner og er fordelt på hovedansvar som følgende: Andeler fordelt på hovedansvar VAR-tjenester 1 % Kirke 2 % MNS 11 % Fellesfunksjoner 12 % Plan- og utvikling 16 % Helse og sosial 34 % Oppvekst- og kultur 27 % Fosnes kommunes anslag på frie inntekter i 2014 er på 53,2 millioner kroner. Det betyr at inntektsveksten for vår kommune fra 2013 til 2014 uten korrigering for lønns og prisvekst er på kroner, noe som utgjør 3,5%. Økningen i frie inntekter gir rom for dekke økte kostnader innenfor eksisterende drift, slik som lønns og pensjonsutgifter, men ikke til å dekke økte kostnader knyttet til underliggende vekst i en del kostnadskrevende velferdstjenester, som for eksempel barnevern og samhandlingsreformen. Forslag til budsjett legges fram i balanse. For å oppnå dette er det foreslått salderingstiltak på ca. 3,2 millioner kroner. Noen av tiltakene vil ha halvårsvirkning i forbindelse med justering av aktivitetsnivå, det er derfor søkt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om ekstra skjønnsmidler i 2014 for å oppnå helårseffekt av den økonomiske tilpasningen. Budsjettforslaget understøtter Fosnes kommune sine langsiktige mål på gode tjenestetilbud innen oppvekstmiljø, familie, skole og eldreomsorg, det er ingen reduksjon i tjenesteproduksjon fra 2013 til Flerbrukshall med svømmehall er innlemmet i økonomiplanen, økningen av rente og avdragsbelastning som følge av denne investeringen er innarbeidet i tallbudsjettet, under forutsetning av byggestart høsten Rådmannen foreslår også å finansiere merutgiftene ved realisering av prosjektet ved innføring av skatt på fritidsboliger og bolighus fra og med I budsjettforslaget er det også lagt inn kostnader for utbygging av to utleieboliger med 4,5 millioner kroner, tiltaket foreslås finansiert ved låneopptak og salg av kommunale eiendommer. Side 4

5 Ubundne og bundne fond er vår reserve. Foreslått bruk av disse vil i 2014 være svært begrenset og beløpe seg til kr ,-, da er nye og allerede vedtatte tiltak iberegnet. Ved utgangen av 2014 vil framskrevet saldo på frie fond være på ca. 2,4 millioner kroner. KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur hadde Fosnes kommune 669 innbyggere. Innbyggertallet pr var på 662. Siden 2001 har innbyggertallet gått ned med 116 personer, ca. 15 %. Nedgangen skyldes netto utflytting fra kommunen og mindre barnekull. SSB sin fremskriving av folketallet i Fosnes kommune viser nå en utflatning av kurven. Folketallsutviklingen vil likevel være en stor utfordring for kommunen i årene som kommer Befolkningsutvikling prognose 2025 Denne grafen viser reell og forventet befolkningsutviklingen i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Fosnes kommune har en befolkningsstruktur med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Kommunen forventer ingen dramatisk økning av andel eldre i økonomiplanperioden. Side 5

6 Innbyggere fordelt etter alder mai jun over Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Arbeidsledighet Fosnes kommune har lav arbeidsledighet, som landet for øvrig. Det har i gjennomsnitt utgjort mellom 2,5 % av arbeidsstyrken det siste året. Det er ingen ting som tilsier at dette vil endre seg Registrert arbeidsledighet sept månedsvis i % Sysselsetting i 2012: Jordbruk, skogbruk og fiske (inkludert akvakultur) 20 % Sekundærnæringer 19 % Varehandel, hotell og restauranter, samferdsel, finanstjenester 25 % Offentlig administrasjon 8 % Undervisning 9 % Helse og omsorgstjenester 18 % Annet 3 % Lokalsamfunn Næringslivet i Fosnes kommune er preget av små bedrifter, landbruk, havbruk og industri. Reiselivsvirksomhet er under utvikling, det er i dag ca. 60 gjestesenger, 165 fritidsboliger og 6 gjestehavner i kommunen. Det er liten boligbygging i kommunen og mangel på boliger for salg. Det er stor aktivitet blant frivillige lag og foreninger, det er registrert 40, disse har totalt ca medlemmer. Side 6

7 Beløp(1000 kr) Fosnes kommune; Årsbudsjett 2014 med økonomiplan , teksthefte KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT 2013 OG UTVIKLING Driftsinntekter og driftsutgifter Utvikling driftsinntekter/driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren over viser en sammenstilling av kommunenes driftsinntekter og driftsutgifter basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 35 til 60 millioner kroner. 2.2 Brutto og netto driftsresultat 4000 Utvikling driftsresultater Brutto driftsresultat(1000 kr) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Netto driftsresultat(1000 kr) Figuren over viser utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat viser hva en kommune har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, det er for 2014 ikke budsjettert med avsetninger fra årets drift, men i handlingsplanen er det planlagt tiltak for å oppnå positive driftsmarginer fra og med Side 7

8 2.3 Inntekstsiden Bruker og egenbetaling 10 % Inntektsstruktur 2014 Refusjoner og tilskudd 12 % Andre inntekter 2 % Skatteinntekter 15 % Rammetilskudd 61 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør 61 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 15 %. De to inntektskomponentene bruker og egenbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre inntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen 12 % de samlede inntekter. Egenbetalinger er foreslått økt i henhold til deflator (lønns og prisvekst) i statsbudsjettet på 3,3 %. 2.4 Kostnadssiden Tjenestekjøp eksterne tjenester 9 % Overføringer/ tilskudd inkl. MNS 15 % Kostnadsstruktur 2014 Lønn 50 % Forbruksvarer og egne tjenester 17 % Lønnsutgiftene utgjør 50 % og sosiale utgifter 9 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 59 % men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten overføringer/tilskudd inkl. MNS befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Fosnes kommune; Årsbudsjett 2014 med økonomiplan , teksthefte Utviklingen fordelt på hovedansvar Tall i hele tusen. Investeringer Investeringer De siste 7 årene har kommunen gjennomsnittelig gjennomført investeringer på ca. 2,5 millioner kroner per år. Unntaket i perioden er i 2012 da det ble investert for over 10 millioner kroner i Salsnes Gjestehavn. Bygging av flerbrukshall vil medføre en betydelig økning av investeringene med 29,2 millioner kroner i 2014 og 46,1 millioner kroner i Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, det betyr at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2013 er på 32,1 millioner kroner. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste årene. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2013 beløp seg til ca. 75 millioner kroner. I planperioden legges det opp til økt kommunegjeld, med realisering avbygging flerbrukshall /svømmehall, noe som øker lånegjelda markant. Side 9

10 Finanskostnader Renter og avdrag inkl r/a på lån til fin. av flerbrukshall Renter Avdrag Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Avdrag på lån har ligget i snitt på 1,5 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer mest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Ved bygging av flerbrukshall er avdrag på lån kostnadsberegnet til ca. 2,0 millioner kroner, mens rentebelastningen øker fra ca.1,2 millioner kroner pr. år til ca. 3,4 millioner kroner pr. år. Rentenivået er budsjettert på gjennomsnittelig 3 % i 2014 og med en svak vekst videre i økonomiplanperioden. KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Aktiviteten i kommunesektoren styres i hovedsak gjennom de inntekstrammene Stortinget fastsetter i de årlige statsbudsjettene. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen, men det vil under behandlingen av statsbudsjettet i år kunne komme endringer i forbindelse med regjeringsskiftet etter valget nå i høst. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2014 Kommunesektorens samlede inntekter i 2014 anslås til om lag 422 milliarder kroner. Av dette utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, vel tre fjerdedeler. Kommunesektoren har i tillegg inntekter fra blant annet øremerkede tilskudd fra staten, avgifter, gebyrer og momskompensasjonsordningen. Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,7 milliarder kroner. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013 til 2014 anslås til 5,2 Side 10

11 milliarder kroner (1,5 prosent). Veksten er regnet i forhold til inntektsanslaget for 2013 i revidert nasjonalbudsjett Ved beregning av realveksten er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 3,0 prosent fra 2013 til KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell FOSNES (år 2011-prisnivå i perioden ) 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kommuner i Sør-Norge Skjønn - tap endringer av inntektssystemet Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilskudd. eksklusiv inntektsutjevning "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -1 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 2,5 12,5 9,0 1,8 4,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 7,0-11,9 6,8 4,9 1,7 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I inntektsestimatet er inntektene for 2015, 2016 og 2017 fremskrevet uten noen form for endring, det er heller ikke inntekstført tildeling av ordinært skjønn. Dette er ikke realistisk. Med bakgrunn i SSB sin befolkningsfremskriving og inntekstutvikling tidligere år, samt forslag om innføring av skatt på fritidshus og boliger i hele kommunen inneholder inntektsestimatet i budsjettforslaget følgende forutsetninger i økonomiplanperioden: Kommentar FOSNES Ordinært skjønn tildeles kun for 1 år av gangen Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,8 4,1 3,0 3,0 3,0 skjønnsmessig vurdering Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 4,9 3,4 3,0 2,5 2,0 skjønnsmessig vurdering Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) fritidshus og boliger fra 2015 Sum skatt og rammetilskudd Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i utgiftsrelatert tilskudd betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per innb totalt 0-1 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0,0029 1, , Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødlighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Lavinntekt 0, , Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto. virkn. vtatl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Side 12

13 Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,43. Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er nesten en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). KAPITTEL Avdelingenes handlingsprogram Budsjettkake nettoutgifter 2 % 1 % 11 % 16 % 35 % 9 % 26 % 1 Fellesfunksjoner 2 Oppvekst og kultur 3 Helse og sosial 4. Plan og utvikling 5 Kirken 6 VAR-tjenester MNS Fellesadministrasjon og politisk Status Budsjettforslaget for 2014 og økonomiplanen for fireårsperioden forutsetter stort sett en framskrivning av dagens aktivitetsnivå. Avdelingen har en nettokostnad på 4,9 millioner kroner, dette er en økning fra 2013 på ca kroner. På fellesadministrasjonen er det satt opp samme bemanning som tidligere år, men dette vil i løpet av 2014 bli gjennomgått som en følge av aktivitetsendringer innen hele den kommunale driften i løpet av økonomiplanperioden. Som en konsekvens av dette er del lagt inn innsparing i økonomiplanperioden fra og med 2015 med kroner pr. år. Det står nå 7,6 årsverk, inkludert 2,5 årsverk renholdere. Seniortiltak for alle ansatte i kommunen er evaluert og foreslås videreført i en noe redusert form, effekten av dette er ikke beregnet. Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsøkning i 2014 og i økonomiplanperidoen. Det skal fortsatt opprettholdes og kvalitetssikres god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir, samt beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere. I 2014 vil også det gjennomføres flere utviklingsprosesser for å se på hvilke muligheter vi har for å utnytte eksisterende ressurser på en mer kostnadseffektiv måte, samtidig som vi skal bli bedre til å utnytte de mulighetene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune. Side 13

14 5.1.2 Oppvekst og kultur Avdelingen har etter framskrivning av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 14,5 millioner kroner i Dette er en økning fra revidert budsjett 2013 på ca kroner, noe som blant annet skyldes lønnsøkninger, nytt skoleadministrativt system, økt bemanning i barnehagene som følge av flere barn og noe redusert inntekt fra Nærøy som følge av færre barn under tre år i barnehagen på Salsnes fra dem. Elevtallet på Jøa barne og ungdomsskole er synkende og fra høsten 2014 er det foreslått å nedbemanne med en lærerstilling. Det er søkt om ekstra skjønnsmidler for å oppnå helårseffekt av endringen. Ut over dette er det ikke foreslått større endringer i aktivitet eller bemanning på skolene. Det er fortsatt et stort antall barn med enkeltvedtak på spesialundervisning. Selv om spesialundervisning til dels kan organiseres i mindre grupper og spesielt i klassen, er det fremdeles behov for enkelttimer for en del elever. Vi har også flere fremmedspråklige elever. Elevene er fra forskjellige land, og i forskjellige klassetrinn, disse må dermed få en stor grad av norskundervisningen individuelt. I administrasjonen for oppvekst og kultur, er det videreført budsjett med oppvekst og kultursjef 100 % og sekretær 50 %. Sekretærstillingen er fordelt på administrasjon, fellesutgifter grunnskole og barnehage. Det er videreført kjøp av grunnskoleplass for en elev i Namsos, dette faller bort om eleven flyttes til Fosnes kommune. Nærøy kommune har 3 skolebarn på Salsnes Oppvekstsenter, barna har tilbud om SFO og deltakelse i kulturskolen. En lovendring som tillater felles skolekretser over kommunegrensene er nå vedtatt, det er avgjørende for å kunne opprettholde faglig god kvalitet at elevtallet på Salsnes Oppvekstsenter ikke blir for lite. SFO-tilbudet gis fortsatt i barnehagene. Det er fortsatt mange som benytter SFO-tilbudet på Salsnes, mens det er få på Jøa. Kostnadene for barnehagene er stort sett bare fremskrevet og justert for kjente endringer, som medfører noe kostnadsøkning. Det er også barn fra Nærøy kommune i barnehagen.vi har svært god førskolelærerdekning i barnehagen på Jøa med fire førskolelærere, på Salsnes har vi en førskolelærer. Kostnadene for kulturskolen er i all hovedsak videreført. Elevtallet i kulturskolen er stabilt, selv om elevtallet på skolen går ned. Etter innføring av Kulturskoletimen fra høsten 2013, får vi økte utgifter og reduserte inntekter ettersom første og andre trinn nå får tilbud om gratis kulturskoletilbud hver uke. Tilbudet ved Fosnes folkebibliotek er redusert noe fra i Det er opprettet utlån av bøker i kommunens to butikker. Fosnes kommune er medlem av Museet Midt. Dette medfører en årlig medlemsavgift under Fosnes bygdemuseum. Det er også lagt inn utgifter til digital registrering av gjenstander på bygdemuseet på Jøa. Tilskudd og overføringer knyttet til ODIN, UKM, Kulturell spaserstokk, idrett og kulturmidler er kun foreslått videreført. Disse midlene genererer imidlertid det flerdobbelte gjennom den store frivillige innsatsen som lag og foreninger står for. Slike tilskudd burde derfor gjerne vært økt, noe det ikke er funnet rom for i økonomiplanperioden. Side 14

15 5.1.3 Helse og sosial Budsjett 2014 og økonomiplan er framskrevet ut fra det som er gjeldende i dag. Avdelingen er budsjettert med en nettokostnad på 18,8 millioner kroner i 2014, dette er en økning på kroner i forhold til revidert budsjett i 2013, noe som er en svært begrenset vekst for en stor avdeling som dette. Aktiviteten opprettholdes og øker noe i forbindelse med samhandlingsreformen og folkehelsetiltak. Det vil bli gjort endringer innen ledelse av avdelingen i forbindelse med pensjonering sommeren 2014, da arbeidsoppgavene innen sektoren er noe endret, etter at deler av ansvarsområdet (sosiale tjenester og barnevern) skal organiseres permanent i interkommunale ordninger fra og med Det er søkt om ekstra skjønnsmidler for å oppnå helårseffekt av endring. Kommunen har de siste årene hatt en stabil og god legetjeneste. Fastlegelisten er full, dvs pasienter. Mange pasienter tilhører andre kommuner. Fosnes kommune deltar i 3 legevaktsordninger og i driften av AMK. Tjenestene opprettholdes på dagens nivå og kostnadene er fremskrevet i budsjettforslaget. Kommunen har 50 % stilling som helsesøster, inkl. en stillingsandel som er knyttet til MOT-arbeid og kjøper 10 % jordmorstilling av Helseforetaket/Sykehuset Namsos. Jordmor er tilstede på helseavdelingen på Jøa 2 dager hver måned. Jordmor har et nært samarbeid med helsesøster. Tjenestene opprettholdes på dagens nivå og er fremskrevet i budsjettforslaget. Helsestasjonen for alle er et nytt tilbud fra høsten 2012 og som gjelder for alle innbyggerne i Fosnes, fra år. Helseavdeling er nå åpen hver dag, dette videreføres i 2014, noe som er viktig for arbeidet med folkehelsetiltak og helhetlige helsetjenester i kommunen. Kommunens fysioterapitjeneste har til sammen 80 % fysioterapeut-ressurs, fordelt på 2 personer. Denne er fordelt på 70 % driftsavtale/driftstilskudd 50/20 samt 10 % fast ansatt fysioterapeut. Driftstilskuddet reguleres 1.juli hvert år. Tjenesten opprettholdes på dagens nivå og er fremskrevet i budsjettforslaget. I budsjettforslaget er det beregnet jevnlig inntekt for 17 langtidsplasser på institusjonen. I tillegg er ett rom satt av til avlastning/korttidsopphold, samt ett akuttrom/akuttseng i tråd med de bestemmelser som er vedtatt i forbindelse med samhandlingsreformen. Reformen har lagt opp til at noen av de pasientene som i dag innlegges på sykehus (klart definerte pasientgrupper) skal behandles i hjemkommunen. For å kunne møte disse utfordringene, er det etablert en akuttseng/plass i institusjonen for å kunne ivareta de som vil trenge behandling (døgntilbud). I denne sammenheng videreføres også velferdsteknologiprosjektet innenfor egne rammer. Kommunen har ansatt 40 % aktivitør tilknyttet tjenesten. Tjenesten opprettholdes på dagens nivå og er fremskrevet i budsjettforslaget. Omsorgstilbudet for en bruker i omsorgsbase er under utredning. Måten tilbudet er innrettet og organisert på fungerer ikke tilfredsstillende. Det er grunn til å tro at aktivitetsnivået vil bli endret om utfordringene rundt brukeren finner en annen løsning, noe som vil avklares i løpet av første halvår Det er søkt om ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i forbindelse med dette arbeidet. Interkommunale ordninger: Rehabilitering (Namdal Rehabilitering, Høylandet) Krisesenteret i Nord-Trøndelag (Verdal) Overgrepsmottak i Nord-Trøndelag (Levanger) Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag (Levanger) Side 15

16 5.1.4 Plan - og utvikling Avdelingen har etter framskriving av dagens drift korrigert for kjente utgifter og inntekter en nettokostnad på 8, 9 millioner kroner. Dette er en nedgang fra revidert budsjett 2013 på ca. 1,0 million kroner, noe som skyldes endringer i bemanning og reduksjon av kostnader innen vedlikehold. På plan og utviklingssjefens kontor er det foreslått å gjøre to endringer i bemanningen. 50 % stilling som overingeniør opphører fra og 100 % vaktmesterstilling (ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver) opphører fra , begge grunnet pensjonering. Det er søkt om ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å oppnå helårsvirkning av opphør vaktmesterstilling. Det er videreført budsjett for noe kvelds - og ekstrahjelp under tjenesten, samt ferievikarordning. I ordinær drift følger de aller fleste poster økonomiplanen med noen reduksjoner etter regnskap for 2012 og foreløpig forbruk 2013 etter en realitetsvurdering. Selv om det løpende vedlikeholdet budsjetteres på et lavere nivå i 2014 og i resten av økonomiplanperioden, ansees det som tilstrekkelig for å opprettholde dagens standard på bygningsmassen. Ekstraordinære drifts- og vedlikeholdstiltak: Innenfor ansvarsområdene er det behov for å få gjennomført to tiltak som ikke får rom innenfor ordinært drift- og vedlikeholdsbudsjett, tiltakene foreslås finansiert i sin helhet ved bruk av ubundne fond. For at dette tydelig skal framstå som tiltak ut over ordinær drift settes disse opp i tabellform med en kort beskrivelse om hva tiltaket omfatter: Tiltak Kostnad Kommentarer Opprusting kommunal vei Utskiftning brukar Strømmoen Opprusting av bolig på Seierstad Drenering Brannvesenets budsjett fremskrives med justering for lønnsoppgjøret. Side 16

17 5.2 Interkommunale ordninger MNS Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer var siste år i forsøksperioden. Kommunene har vedtatt at samkommunen skal være den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Det er samkommunestyret som vedtar budsjettrammene pr. ordning, mens kommunestyrene vedtar sum ramme til samkommunen. Kommunene skal ikke lenger godkjenne låneopptak i MNS. Det gis en ramme for lån i samarbeidsavtalen. Denne rammen vil for 2014 ikke overskrides. Låneopptaket skal brukes til IKT infrastruktur, blant annet utskiftning av lagringsenhet som er blitt for gammel og ny programvare, blant annet Mobil kostnadskontroll, Visma ressursstyring og Mobil omsorg. I tillegg innføres Feide for skolene. Det er gitt investeringstilskudd fra staten til dette, men det påløper driftsutgifter. Ny ordning som er lagt til MNS fra 2014 er pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). MNS vil i 2014 sluttføre arbeidet med å overføre arbeidsgiveransvaret fra kommunene til samkommunen. Organisasjons og kvalitetsutviklingsprosjektet i barnevernet vil fortsette. Det er foreslått et nytt aktivitetspådriverprosjekt i skogbruket i Namdalen. MNS vil utrede felles legevaktstelefon innom LINA-paraplyen som et svar på innføring av felles nødnett i Norge. Felles logopedtjeneste vil bli utredet for iverksetting i Et eget prosjekt vil arbeide med bedring av mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal. Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst og økning i utgifter til lisenser. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på driftsutgifter. Budsjettforslaget har tatt inn over seg at alle kommuner er i omstillingsprosesser for å redusere utgiftsnivået. Det er lagt inn en 100 % stilingsressurs for å tilføre barnevernet økonomisk administrativ kompetanse, men med budsjettkonsekvens først i 2015 og en 50 % stillingsressurs som IKT-koordinator for helse og omsorg. Fosnes kommune får ingen økning i tiltaksbudsjettene for NAV og barnevern. Forslaget til budsjett for samkommunen ble behandlet i samkommunestyremøte og vedtatt som foreslått fra administrasjonssjefen. Side 17

18 Side 18

19 Folketallet i hver kommune danner en viktig del av grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS. De fleste ordningene tar utgangspunkt i 50 % lik fordeling og 50 % fordelt etter innbyggertall. Kommuneoverlegen og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, mens barnevern, skatteoppkrever og NAV fordeles 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettene for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Når det gjelder ordningene politisk og administrasjon er fordelingsnøkkelen beregnet etter deltakeransvar som hver enkelt kommune gikk inn i Midtre Namdal samkommune med. For Fosnes kommune er fordelingen pr. ordning slik i 2014: Skatteoppkrever kr Utviklingsavdeling kr Miljø og landbruk kr IT kr Barnevernsadministrasjon kr Barnevernstiltak kr Legevakt kr Kommuneoverlege kr Samhandlingsreformen kr. 0 NAV administrasjon kr NAV tiltak kr Politisk kr Administrasjon kr Økonomisystem kr Sak-/arkivsystem kr PLO-system kr Kartsamarbeid kr Sentralbord kr Lønn og regnskapsavdeling kr PP-tjenesten kr LINA kr. 0 Kalk., rente og avskrivninger kr Sum kr Investeringsbudsjett i planperioden: Side 19

20 5.2.2 Midtre Namdal kirkelige fellesråd Menighetene i Fosnes deltar i Midtre Namdal kirkelige fellesråd som er et forvaltningsorgan for menighetene i Flatanger, Fosnes, Otterøy, Klinga, Vemundvik, Namsos, Ranem og Skage. Kirkevergens budsjettforslag for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd ble drøftet i møte den 16.oktober 2013 mellom kirkevergen og rådmannsgruppa. Forslaget innebærer følgende tilskuddsfordeling: Fosnes: Namsos: Flatanger: Overhalla: SUM TILSKUDD 2012 KR Følgende forhold er hensyntatt: - Bemanningsressursene opprettholdes på samme nivå som i Midler til vedlikehold bygg reduseres sammenliknet med Det er budsjettert med 2,8 % lønns og prisvekst For tiltak i Fosnes kommune er det i dette budsjettforslaget avsatt kroner til utvendig maling Dun kirke. Midtre Namdal kirkelige fellesråd vedtok kirkevergens budsjettforslag 16.oktober I rådmannens budsjettforslag er det foreslått en reduksjon av tilskuddet på kroner , dette gjelder kjøp av utvidet bemanningsressurs som er avsatt til bruk i kommunen. Side 20

21 5.3 Konsekvensjustert og saldert driftsbudsjett Foreslåtte budsjettrammer Side 21

22 Side 22

23 5.4 Tiltak for gjenopprettelse av økonomisk handlefrihet salderingsliste for budsjett 2013 og økonomiplan Side 23

24 5.5 Oversikt over budsjettert bruk og avsetning til særskilte fond Side 24

25 KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Det er behov for å få gjennomført en del investeringstiltak slik at man både oppfyller gjeldene forskrifter, miljø, kommunestyrevedtak og for å kunne yte pålagte tjenester i tilfredsstillende grad og omfang. Lista er som følgende: Tiltak Nye radiatorer i Jøa ungdomsskolen. Kostnad Kommentarer inkl. mva ,- Omfatter utskifting av 25 stk gamle el. Ovner I ungdomsskolen til vannbaserte radiatorer med vann fra eksisterende fyrkjele i samfunnshuset/flerbrukshuset ,- Universell utforming inngangsparti og toalett Oppussing av Jøa ungdomsskole Traktor, Salsnes ,- Innkjøp av ny traktor til Salsnes (m/innbytte) Prosjektering flerbrukshall ,- Detaljprosjektering av ny flerbrukshall på Jøa.. Kjøp av tomt til flerbrukshall ,- Oppfølging vedtak kjøp av tomt til flerbrukshall og området som disponeres av Fosnes bygdemuseum Bygging av svømmehall og flerbrukshall ,- Byggestart høst 2014, og fullføring i Budsjettert kostnad i 2014: 17 mill, og i 2015: 46,1 mill Bygging kommunal Bygges på Jøa i 2014, med to leiligheter til utleie, utleiebolig, to boenheter ,- øremerket Prøvebo Prosjekt sykkelvei Jøamyran ,- Opprusting sykkelvei Jøamyran, nye rasteplasser. Samarbeidsprosjekt med grunneiere. Side 25

26 Fosnes kommunestyre har besluttet å videreføre forprosjektet med mål om å bygge ny svømmehall med opplæringsbasseng på 8,5m x 12,5m og flerbrukshall med aktivitetsflate på 20m x 30m. Med bakgrunn i foreløpige tall fra forprosjektet, foreslås en ramme for utbygging på 63,1 millioner kroner som finansieres med lån, rentefrie lån og spillemidler. Anslått kapitalkostnad baseres på lånestørrelse og nåværende rentenivå for kommunen i markedet. Det er videre lagt til grunn finansiering over 40 år. Finansieringen forutsetter en kommunal egenandel på 39,5 millioner kroner, nedbetaling over 40 år. Finansieringsbehov 2014 kr Refusjon mva kr Andre tilskudd kr Tippemidler kr Bruk av lån kr Finansieringsbehov 2015 kr Refusjon mva kr Tippemidler kr Bruk av lån kr Prosjektplan er under utarbeidelse og vil bli framlagt for kommunestyret før påske Foreslåtte investeringsrammer i økonomiplanperioden Side 26

27 Side 27

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Inntektssystemet. Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk

Inntektssystemet. Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk Inntektssystemet Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk Inntektssystemets formål «Det overordna føremålet med IS er å jamna ut føresetnadene kommunar og fylkeskommunar har

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Forslaget bygger på Samt skriv av 8.11 fra KRD Budsjett 2007 - Presentasjon

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller epost postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer