Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 51/14 Møtedato: Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2015, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se fellesforslag fra H, V, KrF, FrP og Uavh.) 3. Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se fellesforslag fra H, V, KrF, FrP og Uavh.) 4. Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2015 og i økonomiplanperioden vedtas. 5. Kommunens nye investeringer for 2015 finansieres med låneopptak stort 144,570 mill. kr. I tillegg tas det opp 10 mill. kr. i videreformidlingslån/startlån i Husbanken. 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. Eigedomsskatteloven (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i Notodden kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og 2010.

2 9. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt Behandling i formannskapet 20. og : Framsatte forslag: 1. Forslag 1 fra H, V, KrF, FrP og Uavh. framsatt av Torgeir Fossli 2. Forslag 2 fra SOL framsatt av Morten Halvorsen 3. Forslag 3 fra Arbeiderpartiet framsatt av Gry F Bløchlinger se etterfølgende sider

3 1. Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V, KrF, FrP og Uavhengige følgende endringer i forhold til rådmannens forslag/innstilling: BUDSJETT 2015 Kommentarer til hovedlinjene i budsjettforslaget Forslag fra: H - Venstre - KrF - FrP - Uavhengige 1 Nødvendig redusering av Kommunens driftsnivå Notodden Kommune har gjennom flere år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til sine årlige inntekter. Som en konsekvens av dette ble kommunen innmeldt i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (ROBEK) i januar Dette betyr at Fylkesmannen må godkjenne alle kommunens låneopptak eller langsiktige leieavtaler, og lovlighetskontrollere årsbudsjett og økonomiplan. I praksis vil det si at kommunen har mistet mye av sin politiske- og økonomiske råderett og handlefrihet og Notodden er dermed fratatt mye av sin evne til å stimulere næringslivet og muligheter for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Det kan heller ikke investeres i nye skolebygg, sykehjem eller kommunale veier, tilrettelegges for nye boligområder eller anlegges infrastruktur som stimulerer befolkningsvekst, dersom man ikke først foretar kutt i tjenestene som bringer tilbake balansen økonomien. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige ser det nå helt nødvendig å bringe driftsutgiftene ned på et økonomisk bærekraftig nivå og opparbeide et nødvendig disposisjonsfond slik at kommunen hurtigst mulig kan friskmeldes og utmeldes av ROBEK-listen. For å sikre balanse og bærekraft i økonomien, legges det derfor opp til et svært stramt budsjett med mange "upopulære" og lite ønskelige kutt, men som gir muligheter for vekst fremover. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige ønsker samtidig at de tjenestene Notodden kommune skal gi sine innbyggere, skal være av god kvalitet selv om bredden og omfanget gjennom strammere budsjetter vil gå noe ned. Dette betyr at Rådmannen må ha et kontinuerlig fokus på oppgavefordeling, innovasjon og utvikling av tjenestene. En forutsetning for en videreutvikling av tjenestene, er stabile og forutsigbare rammer. Budsjetteringen må derfor både være nøktern og realistisk for at slik forutsigbarhet kan oppnås. Overskuddet må være solid nok til å tåle uforutsette hendelser og "omkamper" må unngås. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige legger derfor denne gang frem et budsjett som i liten grad avviker fra Rådmannens forslag til rammer og innretning og som vi mener Fylkesmannen vil godkjenne og bringe oss ut av ROBEK-registeret pr 1. januar Driftsnivået avspeiles i post 19: "Til fordeling drift". I vårt budsjettfremlegg for 2015 fordeles 691,97 mill. kroner ut til seksjonene, mens det i Rådmannens forslag fordeles ut 690,77 mill. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige bruker med andre ord 1,21 mill. kroner mer enn Rådmannen til drift. Økningen av rammen til fordeling drift, skjer gjennom en mindreavsetning til disposisjonsfond. Vår avsetning blir følgelig 18 mill. kroner mot Rådmannens 19,21 mill. kroner. I tillegg gjøres det enkelte omdisponeringer innenfor rammen til fordeling drift på 1,15 mill. kroner. De totale budsjettendringene blir i sum 2,35 mill. kroner, noe som tilsvarer 0,34 % av driftsrammen. Det marginalt økte handlingsrommet benyttes til: a) Økt kapitaltilskudd til private barnehager Ved annengangs behandling av årsbudsjett 2014 den , ble det vedtatt et forhøyet kapitaltilskudd til private barnehager på kr ,- pr barn mot kommunens egetforbruk på kr ,- Etter kommunens regnskaper vil kapitaltilskuddet for 2015 utgjøre kr 2.570,- og Rådmannen nyttiggjør seg denne satsen for kapitaltilskudd til private i sitt forslag til budsjett 2015 I vårt budsjettforslag økes posten for kapitaltilskudd med 1,12 mill. kroner utover Rådmannens forslag (noe som tilsvarer et utregnet kapitaltilskudd på ca 6.400,- kroner pr barn). b) Tilskudd til leirskole Elevene har i lang tid (6 år) sett frem til å dra på leirskolen. Vi mener der er betydelige både sosiale- og mestrings-gevinster å hente ved deltakelse på leirskoler. Samtidig virker aktivitetene foreldre har rundt finansieringen positivt på klassesamholdet. Leirskoletilbudet opprettholdes og det settes av 0,5mill. kroner til formålet. Tiltaket er ikke fullfinansiert, og tilbudet må tilpasses rammen ved å redusere kostnadene samt øke foreldremedvirkning og aktiviteter som styrker "klassekassen"/sparingen. Kostnadsreduksjoner kan skje ved eksempelvis (kun forslag): c) Tilskuddene til 17.mai-feiring opprettholdes Tilskuddene og fordelingene til 17.mai-feiringen opprettholdes. Posten belaster budsjettet med kr 50,000,- - kun benytte skoler med standard takster på kost/losji og bemanning - kun 1 lærer følger klassen mot at 2 foreldre deltar for lærer nr 2.

4 d) Opprettholdelse av aktiviteten ved Notodden Bibliotek Biblioteket har hatt en enorm vekst i antall besøkende siden flyttingen til Bok & Blueshuset. Biblioteket er blitt den viktigste møteplassen i det nye kulturhuset og det er ikke ønskelig å redusere husets muligheter til å ytterligere forsterke det kulturelle tilbudet og møteplassfunksjonene. Det foreslåtte budsjettkuttet reverseres og belaster budsjettet med kr ,- e) Opprettholdelse av gatevarmen i Notodden Sentrum En stenging av gatevarmen i Sentrum vil virke svært negativt inn på byens evne til å være attraktiv for handel og snø og is vil hindre fremkommeligheten. I tillegg vil det svekke økonomien til Thermokraft og derved stille alle anlegg som er tilkoblet dette fjernvarmeanlegget i fare for å miste sin varmeenergikilde. Snømåking/isskraping av brosteinsdekket kan medføre stor slitasje og økte vedlikeholdsutgifter. Gatevarmen opprettholdes og belaster budsjettet med kr 0,5 mill. Inndekninger 2 Inndekningen for de økte rammene finansieres som følger: a) Mindreavsetning til Disposisjonsfond Det settes av kr 1,21 mill. mindre til Disp.fond og rammen til fordeling drift økes tilsvarende. b) Ny avbetalingsplan for eierinnskudd til KLP I følge nytt tilbud om avbetalingsplan for eierkapitalinnskudd til KLP i forbindelse med skifte av pensjonsleverandør som innkom etter at Rådmannens budsjettinnstilling forelå, er det grunnlag for å senke årlige avdrag mot forlenget avdragstid. Årlig mindreutgift i betalingsperioden tilfører budsjettet kroner ,- c) Samordning av tjenester mellom Notodden Kommune og Notodden Energi AS Rådmannen gis i oppdrag å igangsette samordning av tjenester mellom kommunen og Notodden Energi. Tjenester som tekniske vakttjenester, fakturering og ingeniørtjenester antas å ha store samordningsgevinster. Det budsjetteres her nøkternt og kun et "symbolsk" beløp styrker budsjettet. Budsjettposten understreker imidlertid at arbeidet med samordning av tjenestene må intensiveres. Gevinster av samordning styrker budsjettet med kr 0,2.mill

5 Verbalforslag - Budsjett 2015 Forslag fra: H - Venstre - KrF - FrP - Uavhengige 1 Forsering av fornyelse IKT-materiell til ungdomsskoler Dersom tiltak som allerede er igangsatt eller som igangsettes i budsjett 2015, årsresultat eller andre uforutsette poster skulle vise bedre resultater enn forutsatt, ønsker Kommunestyret å forsere oppgraderingene av nettverk/ IKT-materiell/fornying av elev-pc-parken i ungdomsskolen. Det vises til Rådmannens vurderinger i investeringsbudsjett vedrørende IKT-materiell i ungdomsskolen (f.eks s 84, investeringer til PC/elevtraller for ungdomsskolen). Særlig NUSK synes å ikke ha en tilfredsstillende status (nettverk og elev- PC-er). 2 Etterbruk Gransherad Bygdeheim Bygdeheimen er godt vedlikeholdt og ligger sentralt i forhold til befolkningen i Gransherad. Det er mange viktige oppgaver som kan egne seg for Gransherad bygdeheim når den ikke lenger skal være sykehjem eller 24-timers omsorgsbolig. En bærekraftig økonomi er forutsetning for å legge oppgaver til Gransherad bygdeheim. Eksempler på hva Gransherad er godt egnet til kan bl.a. være: * Boformer som ikke trenger 24-timers bemanning * Avlastningsleiligheter/rom for både eldre og yngre brukere i kortere perioder * Botrening og mellomløsninger før egen bolig for brukere med utfordringer innen psykisk helse og rus. Pga avstand til nattbemanning bør brukerne ikke ha store og sammensatte problemer * Botrening og integreringsbase for asylsøkere før egen bolig * Base for hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og andre kommunale tilbud til Gransherads brukere * Base for frivillige kultur-, aktiviserings- og mestringsrettete tilbud for befolkningen i Gransherad * Base for felles måltider, sosialt felleskap med servert mat for Gransherads befolkning Rådmannen bes igangsette et arbeid med å finne god etterbruk av Gransherad Bygdeheim. Arbeidet skal legges frem for politisk behandling i god tid før Bygdeheimen legges ned i sin nåværende form. 3 Parkeringsforhold ved Notodden sykehus/ gravlunden Notodden Det har blitt fremmet flere interpellasjoner og spørsmål vedr. parkeringsforhold ved Notodden sykehus og Notodden gravlund for både formannskap og kommunestyre. Kommunestyret ber administrasjonen kontakte aktuelle tomteeiere, samt eventuelt kontakte aktuelle parkeringsselskap, for å få løst parkeringsproblemene slik de fremstår i dag.

6 1.1 Drift Forslag fra: H - Venstre - KrF - FrP - Uavhengige Revidert Budsjett Rådmann Budsjett Vårt forslag Budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap < Økonomiplan > Diff 15 R Diff 16 R Diff 17 R Diff 18 6 Sum frie disponible inntekter Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 0 12,1 Disposisjonsfond ,2 Pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Reduksjon KLP Reduksjon lønnsreserve Sentraladministrasjon Oppvekst Kapitaltilskudd prv barnehager Leirskole Kultur og stedsutvikling mai arrangement Notodden Bibliotek Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Tilbakeført kutt i gatevarme Samordning Vakttelefon NE Samordning NE Generelle tiltak Gatevarme huseier Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Akk. avsetning til disp. fond i perioden - RÅDMANN: Akk. avsetning til disp. fond i perioden - Posisjonen: Diff:

7 2. Morten Halvorsen (SOL) foreslo følgende endringer i forhold til rådmannens forslag/innstilling: Endringer til rådmannens forslag (beløp i 1000 kr.) Endring Beløp Beløp Beløp Beløp Kulturminneplan Fond verneverdige bygg Ikke åpent anbud på vask Avvente egen sak Ikke redusere HBT Psykisk helse Gransherad bygdeheim Mindre red. grunnskole Kulturskole Ungdomsarrangementer Tinfos bad Bibliotek Idrett - tilskudd Kultur - tilskudd Gatevarme Styrket vedlikehold Verbalforslag Disposisjonsfond Avsetning disp.fond i perioden Avsetning dispfond rådm Avsetning Solidaritetslista Verbalforslag 1) Det avsettes årlig 1,0 mill til styrket vedlikehold av kommunale bygg. Midlene fordeles administrativt, men det forutsettes at kommunale barnehager vurderes spesielt.

8 3. Gry F Bløchlinger (AP) foreslo følgende endringer i forhold til rådmannens forslag/innstilling: Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan 2015-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond Pensjonsfond 0 0 Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift

9 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Rammekutt Oppvekst kulturskolen Rammekutt Kultur og stedsutvikling Arrangementer 17.mai Bibliotek Idrett driftstilskudd lag og foreninger Idrettskonsulent Helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester Vekst vaskeritjenester Reduksjon helse administrasjon Sosial og flyktninger Prosjektmidler rådmann Prosjektmidler til folkehelsearbeid Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Stillingsreduksjon administrasjon Gatevarme sentrum Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Investeringer Ombygging kommunestyresal Redusere utbygging Haugmotun 35 mill Utstyr kommunestyret Verbalforslag: 1. Kutt kultuskole gjennomføres utenom å berøre kulturgruppa mai arrangementer skal opprettholdes i Lisleherad, Gransherad og Heddal. 3. Bibliotek - ytterligere reduksjon åpningstid. 4. Notodden kommune som god arbeidsgiver må bestrebe seg på å få opp et nærvær på minst 95% på alle seksjoner. Satse på å bruke kommunens egne ansatte/kompetanse og bruke idèbanken til kommune Norge. 5. Idrettskonsulent bør sees i sammenheng med samarbeid med aktuelle nabokommuner som Hjartdal og Tinn.

10 Votering: SOL s forslag falt med 10 mot 1 stemme. AP s forslag falt med 10 mot 1 stemme. Fellesforslaget fra H, V, KrF, FrP og Uavh. ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Rådmannens forslag/innstilling med de endringer som framgår av fellesforslaget fra H, V, KrF, FrP og Uavh. ble deretter vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer