NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT"

Transkript

1 NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT INNHOLD Side Artikler: TOM KORNSTAD: Vridninger i lønnstakernes relative brukerpris på bolig, ikke-varige goder og fritid 1 ODDBJØRN RAA- UM: Lønnsdannelse, sysselsetting og finansiering av arbeidsløshetsforsikring 33 KNUT RØED: Finnes det en «naturlig» ledighetsrate som Økonomien konvergerer mot på lang sikt? 57 Artikkelforfattere i dette nummer 74 English Summary ÅRGANG HEFTE Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT

2 NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIP I Redaktør: Steinar Holden Redaksjon: Rolf Jens Brunstad, Fredrik Carlsen, Tor Amt Johnsen, Kjell G. Salvanes, Birger Vikøren og Jon Vislie Produksjonskonsulent Inger Kurås Utgitt av: Sosialøkonomenes Forening Leder Frank Myhre Generalsekretær: Birgit Laudal Tidsskriftets Postboks 8872 Youngstorget adresse: 0028 OSLO Telefon Telefax: Postgiro: Bankgiro: Abonnementspris kr 250, Studentabonnement kr 180, Enkeltnr. kr 70, inkl. porto Annonsepriser (ekskl. mva.) gjeldende fra I. januar /1 side Icr 4.300, 3/4 side la 3.800, 1/2 side kr 3.300, Abonnement løper til oppsigelse foreligger. Melding fra redaksjonen Jon Vislie overtar som redaktør av Norsk Økonomisk Tidsskrift etter Steinar Holden med ansvar fra medio februar 1994.

3 Norsk Økonomisk Tidsskrift (NOT) 107 (1993), 1-32 VRIDNINGER I LØNNSTAKERNES RELATIVE BRUKERPRIS PÅ BOLIG, IKKE-VARIGE GODER OG FRITID Av Tom Kornstadl Dette notatet studerer hvordan skattesystemet vrir relative brukerpriser mellom boligkonsum, fritid og konsum av ikke-varige goder for lønnstakere. Det presenteres beregninger basert på data fra Inntekts- og formuesundersøkelsen 1985, 1986, 1989 og Ved åframskrive 1990-dataene til 1992 og 1993 lages det beregninger for Beregningene indikerer at den gjennomsnittlige vridningen i den relative brukerprisen mellom bolig og ikke varige goder, og mellom bolig og fritid, er redusert fra og fram til i dag, for både enslige lønnstakere og for lønnstaker-ektepar. Størrelsen på reduksjonene avhenger av (forutsetningen om) prisutviklingen på boliger fra et år til det neste. Skatteomleggingen fra 1986 til 1992 har redusert den gjennomsnittlige vridningen i den relative prisen mellom ektefellers fritid, og mellom fritid og ikke-varige goder. For alle prisforholdene gjelder det at skattesystemet fortsatt gir tildels betydelige vridninger. Omleggingen av skattesystemet fra og fram til i dag har redusert spredningen i vridningene i den relative brukerprisen mellom bolig og ikke-varige goder. 1 Introduksjon startet en omlegging av skattesystemet i retning av økt vekt pd såkalt bruttobeskatning, og redusert vekt på skatter utlignet på nettoinntekt. Omleggingen ble fort videre ved skattereformen i 1992, og i forhold til 1986-regelverket innebærer Stortingets skattevedtak for 1992 og 1993 en betydelig overgang fra beskatning av nettoinntekt til beskatning av en form for bruttoinntekt, særlig for de høyere inntektsgruppene. I tillegg har vi fått en utvidelse av skattegrunnlaget for de allerede eksisterende nettoskattene ved at en del frynsegoder som tidligere var skattefrie, nå er blitt skattepliktige. 1 Takk til Steinar Strøm, Karl Ove Aarbu, Steinar Holden og en anonym konsulent for kommentarer til et tidligere utkast av dette notatet.

4 2 Ifølge økonomisk teori er etterspørselen etter varige og ikke-varige goder og fritid påvirket av de relative (bruker-) prisene pd disse godene. Foruten indirekte skatter og avgifter inneholder prisene en skattekomponent som skyldes direkte skatter på arbeids- og kapitalinntekter. Skatteomleggingen fra 1986 og fram til i dag kan derfor ha påvirket de relative prisene og husholdenes etterspørsel etter disse godene. Vridninger i relative priser fører også til substitusjonsvirkninger som kan gi effektivitetstap Økonomien, og omleggingen av skattesystemet kan dermed ha betydning for effektivitetstapet. Som følge av at vi ikke kjenner etterspørselsog tilbudsfunksjonene begrenser vi oss i dette notatet til å studere hvordan systemet for direkte beskatning av arbeids- og kapitalinntekter vrir de relative brukerprisene mellom bolig, ikke-varige goder og fritid. Siden vi bare klarer å tallfeste relative endringer i de relative brukerprisene (under forutsetning at prisene målt før skatt er uavhengig av utformingen av skattesystemet), og siden de relative endringene i grove trekk er tilnærmet uavhengig av systemet for vareskatter og -subsidier og arbeidsgiveravgiften, har vi valgt å se bort fra indirekte skatter og subsidier. Analysen er gjennomført for årene 1985/86, 1989/90 og 1992/93. Kapittel 2 gjør rede for modellspesifikasjonene, mens kapittel 3 presenterer uttrykkene for de relative brukerprisene som ligger til grunn for beregningene. Som bakgrunn for beregningsresultatene gjøres det i kapittel 4 rede for de viktigste endringene i skattesatsene fra 1986 til 1992/93. Kapittel 5 presenterer resultatene av den empiriske analysen, og notatet avsluttes med oppsummerende merknader i kapittel 6. 2 Modellspesifikasjoner Husholdet antas å maksimere forventet nytte over livet med hensyn på konsum av fritid, ikke-varige goder og bolig/hytte, gitt en budsjettbetingelse, en betingelse om at arbeidstiden ikke kan være negativ, og en låneskranke for hver enkelt periode, foruten visse initial- og terminalbetingelser. Forventet nytte er gitt ved 1 E 1 V t = U t(c t, K t, Lft, Lmt) + ( 1+t (14 )k_t_ i k(c k, Lmk), (1) p) k=t+1 hvor C er konsumet av ikke-varige goder, K er beholdningen av boliger og hytter som blir prosentlignet ved skatteligningen, Lf og Lm er fritid for

5 3 henholdsvis kvinne og mann, og p er tidspreferanseraten. Forventningsoperatoren, Et, indikerer at husholdet tar hensyn til all tilgjengelig informasjon i tilpasningen i periode t. Budsjettbetingelsen for hver enkelt periode er gitt ved i=fm r k F k-1 S k (wfkhfle w mkt mk, rkf k-1 Pkgick) = pkck + qk[kk (1-6)Kk_ 1 1+(Fk Fki), k.t,t+1, (2) hvor p, q og w, for j =fm, er (kjøps-) prisene pd henholdsvis ikke-varige goder, boliger og hytter, og fritid (det vil si lønn før skatt) for kvinne og mann, mens r er rentesatsen. Alle framtidige priser forutsettes usikre, mens pt,qt,wit og rt forutsettes kjent ved begynnelsen av beslutningsperioden t. Variabelen H. er arbeidstid, og 8 er depresieringsraten for varige J goder. Netto finansformuen, F, er definert som brutto formue minus gjeld, og det forutsettes at denne består av rentebærende fordringer. Spesifikasjonen av skattefunksjonen, S, innebærer at det gis fradrag for netto renteutgifter, rkf og at det svares skatt pd arbeidsinntekt. Formuesskatt pd finans- og realkapital er sett bort fra. Ved prosentligning av boliger og hytter beregnes det en nettoinntekt av disse godene, som legges til annen kapitalinntekt og skattlegges ved skatteartene som utlignes pd nettoinntekt, se leddet PqkKk i skattefunksjonen. Nettoinntekten utgjør 2,5 prosent av en skjematisk fastsatt ligningstakst. For boliger blir taksten fratrukket et fribeløp før inntektsberegningen på og kroner i henholdsvis 1986 og 1992, mens det ikke gis fradrag for hytter. Parameteren p gir uttrykk for nettoinntekten av bolig og hytte målt som andel av omsetningsverdien. Ifølge St meld nr 35 ( ) var ligningstakster på 10 til 20 prosent av boligenes markedsverdi vanlig i I samme melding pekes det pd at ligningstakstene viser betydelige variasjoner, og [3 varierer dermed fra bolig til bolig. Dersom forholdstallet var 20 prosent i gjennomsnitt, innebærer det ovennevnte regelverket at f3 var 0,5 prosent i gjennomsnitt i Ligningstakstene har blitt økt med 10 prosent årlig i perioden 1983 til og med 1991, men tar vi hensyn til at det har vært betydelige svingninger i boligprisene i samme periode, er det ikke uten ytterligere studier mulig d tallfeste 13 i dag, kf kapittel 5. Ifølge

6 4 Statistisk sentralbyrd (1992) har det de siste årene vært store variasjoner i prisbildet mellom ulike typer boliger, og prisutviklingen viser store geografiske variasjoner. I sin tilpasning i arbeidsmarkedet må husholdet ta hensyn til at samlet tid tilgjengelig enten kan brukes til fritid eller arbeid, L jk = L- H., JK, k = t,t +1,...,T, (3) hvor L er samlet tid tilgjengelig, og at arbeidstiden ikke kan være negativ, det vil si U kj= f,m, k = t,t+1, jk (4) Husholdet kan være rasjonert i kredittmarkedet. Vi tenker oss at for å få lån må husholdet stille pant i form av varige goder, og det antas at gjelden ikke kan overstige en viss andel, K, av markedsverdien pd de varige godene, - F k Kg k K k, k=t,t+1,...,t. (5) Koeffisienten K er forutsatt lik for alle hushold, og spesielt innebærer dette at den er uavhengig av husholdets inntekt og eventuelle institusjonelt bestemte beskrankninger. Husholdet står i beslutningsperioden t overfor gitte verdier pd Ft_ 1 og Kt- og det antas at terminalformuen FT er gitt. Forsteordensbetingelsene for husholdets optimeringsproblem i periode t blir, kf Kornstad (1993a), au t =2,, r, actit- t aut1-8 =X(1 +n)q E [Ä.,t+ q 71Cq an tt t t t 1.1-p t 1 +1 t t 9 aut a ft = 1 n jt b jt ) + a jt' j=fm,

7 5 og Euler-ligningen hvor 1 = E 1 [ 1 + rt+1( 1 nt+1)]xt4-1) Yt t 1 + p t ast nt = afr tf t-i OrgrKt) (9) (10) er ekteparets felles marginalskatt på kapitalinntekter, mens a (n. + b.)= st it it (w. 11.), Jr- it, j=fm, er ektefelle js marginalskatt på lønn. Marginalskatten på lønn kan deles en marginalskatt ved nettobeskatningen, n1, og marginalskatten ved den såkalte bruttobeskatningen, Variablene Xt, yt og aft, for j =f, m, er Lagrange parametrene knyttet til budsjettbetingelsen, låneskranken og ikke-negativitets-skranken på arbeidstilbudet. Lagrange parametrene gir generelt uttrykk for økningen i forventet nytte ved en marginal økning i skranken, kf Takayama (1986). Spesielt kan X tolkes som pengenes grensenytte, mens 7 og a gir uttrykk for skyggeprisene på henholdsvis lån og fritid. Skyggeprisen er null dersom skranken ikke er bindende, mens dersom skranken er bindende, er skyggeprisene definert slik at den er positiv. 3 Relative brukerpriser Førsteordensbetingelsene (6) til (8) impliserer at dersom husholdet ikke er rasjonert verken i kreditt- eller arbeidsmarkedet, tilpasser husholdet seg slik at grensenytten av de ulike godene er lik (bruker-) prisen målt i nytteenheter. Siden husholdet verken kjenner salgsprisen på boliger eller pengenes grensenytte i neste periode (periode t+1), tar husholdet forventningen av Xt+iqt+i ved beregningen av brukerprisen på bolig, Xt(1+13tnt)qt Et[Xt+igt+1 1. Dersom husholdet er rasjonert i kredittmarkedet, skal brukerprisen på bolig reduseres med skyggeprisen på lån multiplisert med icci t, som er lik

8 6 reduksjonen i låneskranken. Tilsvarende skal prisen pd fritid, X twit(1-nitbit), økes med skyggeprisen på fritid dersom husholdet er rasjonert nedad i arbeidsmarkedet. Kornstad (1993a) gir en mer uttømmende forklaring av førsteordensbetingelsete inklusive Euler-ligningen. Av førsteordensbetingelsene følger det også at husholdet tilpasser seg slik at den marginale substitusjonsbrøk mellom to goder er lik det relative prisforholdet mellom godene korrigert for skyggeprisen pd eventuelle bindende skranker. Vridninger i de marginale substitusjonsbrøker kan gi uønskede effektivitetsvirkninger, og det er dermed av interesse d studere hvordan skattesystemet vrir relative (bruker-) priser. Ved d utnytte førsteordensbetingelsene for konsum av varige og ikke-varige goder finner vi følgende uttrykk for forholdet mellom brukerprisen på bolig og ikke-varige goder Otnt)qt i±p Et [X,t+i a.r+1-1 Y MSBk, = id(a r (12) XPt Uttrykket viser to poenger. Det første er at i tilfellet med kredittrasjonering skal skyggeprisen på lån, kt, inngå som en del av den relative brukerprisen mellom bolig og andre goder, her eksemplifisert ved ikke-varige goder. Dette betyr at når vi seinere forsøker d tallfeste vridningene i relative brukerpriser hvor Xt er forutsatt lik null, skal beregningene ideelt sett bare foretas for hushold vi vet ikke er rasjonert i kredittmarkedet. Det andre er at i tilfellet med usikkerhet er det ikke mulig d uttrykke telleren bare ved hjelp av den prisen som vanligvis assosieres med brukerprisen pd varige goder, det vil si (1 8)qt+1 Q t = (1+13 tn t)q t (13) [1-Frt+1 (1-nt+i )] Årsaken til dette er at man ikke uten videre kan utnytte Euler-betingelsen (9) til d eliminere Xt+1. Dette betyr at når vi seinere forsøker d tallfeste vridninger i relative brukerpriser hvor brukerprisen på bolig er representert ved ligning (13), tallfester vi et uttrykk som strengt tatt ikke er helt korrekt med hensyn til husholdets tilpasning. Dersom husholdet tilpasser seg under perfekt sikkerhet, kan vi erstatte Et { [1+rt_0 (1-nt+1 )] med [1+rt+1 (1-nt+1 )] [Xt+igt+1 1 med Xt+igt+i, g Et Xt+1) Xt+1. I dette tilfellet kan vi utnytte Euler-betingelsen til d uttrykke telleren

9 7 i ligning (12) ved brukerprisen pd varige goder. Gitt at husholdet ikke er rasjonert i kredittmarkedet, kan den relative brukerprisen mellom boligtjenester og ikke-varige goder skrives som [1+rt+1 (1-nt+1 )] (1+ MSB rn)qt (1-8)qt+1 P kc (14) [1+rt_0(1-nt+i)] pt Telleren kan tolkes som en utvidet brukerpris (diskontert opp til periode t+1) i den forstand at den inneholder skattekomponenten Ptntqt, som skyldes inntektsbeskatningen av boliger og hytter. Nevneren gir uttrykk for prisen pd ikke-varige goder oppdiskontert til periode t+1. Ved oppdiskonteringen brukes marginalrenten etter skatt, r t+1 (1-nt+1). Vi ser at foruten kjøpsprisen (og salgsprisen) på bolig og ikke-varige goder, vil marginalskatten pd nettoinntekt inklusive renter, og størrelsen på satsen som transformerer verdien av boligen over i inntekt fra boligen, påvirke den marginale avveiningen mellom boligkonsum og annet konsum. Ldnerenten/innskuddsrenten inngår også i uttrykket. Som for den relative brukerprisen mellom bolig og ikke-varige goder, inngår skyggeprisen pd lån og fritid i uttrykket for den relative brukerprisen pd boligkonsum og fritid. Dersom husholdet ikke er beskranket i noen av disse markedene, er den relative brukerprisen [1+rt±i (1-nt+1)] (1+Ptnt) qt MSB (1-8)qt+1 kj = = f m.(15) [1+r (1- +1 )] (1-nit-bidwit For den av ektefellene med størst nettoinntekt av arbeid, vil nt og nt+i falle sammen med henholdsvis nit og n for personen selv, mens for den andre ektefellen vil nt og nt+1 være lik nit og nit+1 for ektefellen. Når vi skal regne ut den relative brukerprisen mellom konsum av varige goder og fritid, må vi altså ta stilling til hvilken av ektefellenes marginalskatt pd renter og inntekt fra prosentlignet bolig som er relevant. Dersom husholdet ikke er rasjonert med hensyn til fritid, kf ligning (4), er den relative brukerprisen mellom fritid og konsum av ikke-varige goder gitt ved (1-n. -b. MSB = id t w i jc Pt i=fm- (16)

10 8 Den siste relative prisen vi skal se på, er forholdet mellom kvinnens og mannens pris pd fritid. Dersom ingen av ektefellene er rasjonert i arbeidsmarkedet, er den gitt ved (1-nft-bft) m i. MSB = '. fin (1-nnit-b nu) w nit (17) 4 Skatteomleggingen fra 1986 til 1992 I det følgende gjøres det kort rede for hovedtrekkene i beskatningen av rente- og arbeidsinntekter for lønnstakere for årene 1986, 1990 og 1992, se også Christiansen og Kornstad (1989), Hansen og Koren (1990), Han- Figur 1. Inntektsgrunnlaget for netto- og bruttoskattene i grove trekk. Lønn + Næringsinntekt + Pensjoner + Kapitalinntekter Kapitalutgifter Andre utgifter til inntekts ervervelse = Inntektsgrunnlag for nettoskattene Lønn + Pensjonsgivende næringsinntekt/personinntekt + Pensjoner (fra og med 1987) = Inntektsgrunnlag for bruttoskatter sen, Langbraaten og Thoresen (1992), Koren og Kornstad (1993), Kornstad (1990) og Nasjonalbudsjettene for drene 1986 til Året 1986 er valgt som sammenligningsår fordi det fra og med 1987 skjedde en form for et systemskifte ved at det ble lagt økt vekt pd såkalt bruttobeskatning og redusert vekt pd nettobeskatning. (Beskatningen av lønnstakere i 1985 var i store trekk lik beskatningen i 1986.) Året 1990 er valgt fordi vi på beregningstidspunktet (begynnelsen av 1993) ikke har faktiske selvangivelsesdata for seinere år, mens beregningene for 1992 tar sikte på a belyse beskatningen av lønnstakere etter skattereformen i Med unntak av at toppskatten til staten er økt med 0.7 prosentpoeng på inntekter over

11 9 Tabell 1. Samlet marginalskatt etter realinntekt målt i 1992-kroner for skatter utlignet på nettoinntekt, nt , og regler. Skatteklasse 1. Prosent. Endring fra Nettointekt * Kroner Prosent Prosent Prosent Prosentpoeng ,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,0-26, ,4 26,0 0,0-26, ,4 26,0 28,0 1, ,4 26,0 28,0-1, ,4 36,0 28,0-1, ,4 36,0 28,0-6, ,4 36,0 28,0-12, ,4 43,0 28,0-12, ,4 43,0 28,0-18, ,4 43,0 28,0-23, ,4 43,0 28,0-28, ,4 43,0 28,0-33, ,4 43,0 28,0-38,4 *Positive tall: Okt marginalskatt. Negative tall: Redusert marginalskatt kroner i 1993, er skattesatsene for 1993 uendret i forhold til 1992, og for den typiske lønnstaker er skattesystemet i 1993 tilnærmet likt skattesystemet i Skillet mellom de såkalte brutto- og nettoskattene går på avgrensningen av inntektsgrunnlaget, kf figur 1. Begrepet pensjonsgivende næringsinntekt, eller personinntekt fra næring som det heter fra og med 1992, er et forsøk på d beregne arbeidsinntekten til personlig næringsdrivende. Tabell 1 og 2 1 gir samlet marginalskatt etter realinntekt målt i kroner, for netto- og bruttoskattene. Forspalten i tabellene inneholder alle progresjonstrinnene for de tre årene 1986, 1990 og Det er forutsatt at skattyteren lignes i skatteklasse 1, som er den mest vanlige skatteklassen både for enslige/samboene og ektepar. Bare i det tilfellet at den ene 1 Marginalskattene på 25,0 prosent på de laveste inntektsnivåene i tabell 2, skyldes avtrappingsregelen i pensjonsdelen/trygdedelen av medlemsavgiften til folketrygden.

12 10 Tabell 2. Samlet marginalskatt etter realinntekt målt i 1992-kroner ved bruttobeskatningen, b t , og 1992-regler. Skatteklasse 1. Prosent. Grunnlag Endring fra bruttoskatt * Kroner Prosent Prosent Prosent Prosentpoeng ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 25,0 25, ,0 25,0 25,0 25, ,0 25,0 25,0 0, ,0 25,0 7,8-17, ,0 7,8 7,8-17, ,4 7,8 7,8 0, ,4 7,8 17,0 9, ,4 16,3 17,0 9, ,4 16,3 21,0 13,6 *Positive tall: Okt marginalskatt. Negative tall: Redusert marginalskatt. ektefellen har lav eller ingen inntekt, vil det lønne seg med felles ligning av ektefeller. Enslige forsørgere med barn som mottar barnetrygd, lignes også i skatteklasse 2. Av tabellene ser vi at det er særlig pd de høyere inntektsnivåer at skatteomleggingen fra 1986 til 1992 har fort til økt vekt pd bruttoskatter og redusert vekt pd skatter utlignet på nettoinntekt. Vi ser også at mens det i 1986 var en betydelig progresjon i de formelle marginalskattene utlignet pd nettoinntekt, er nettobeskatningen flat i 1992 når vi ser bort fra klassefradraget på kroner. Siden renteinntekter bare inngår i grunnlaget for nettoskattene har skatteomleggingen fra 1986 til 1992 ført til en betydelig mildere marginalbeskatning av renteinntekter for høyinntektsgruppene. Samtidig er den skattemessige verdien av eventuelle gjeldsrenter betydelig redusert. For skattytere med renteinntekter under fribeløpet for renter har imidlertid skatteomleggingen fra 1986 til 1992 gitt økt beskatning av renter, siden fribeløpet for renter er falt bort fra og med Ved beregning av endringene i marginalskatt på lønn ma vi ta hensyn til endringene i satsstrukturen for både netto- og bruttoskattene. Tabell 3 viser hvordan marginalskatten pd lønn og renter varierer med lønn og netto renteutgift målt i 1992-kroner. Vi ser at for de to laveste inntektsgruppene

13 11 Tabell 3. Marginalskatt på lønn etter lønn og netto renteutgifter målt i 1992-kroner , og 1992-regler. Skatteklasse 1. Prosent. Lønn Netto Marginalskatt lønn Marginalskatt rente renteutgift ,8 33,8 30,2 29,4 26,0 28,0 0 36,8 33,8 30,2 29,4 26,0 28, ,8 33,8 30,2 26,4 26,0 28, ,8 50,8 35,8 40,4 43,0 28,0 0 41,8 43,8 35,8 34,4 36,0 28, ,8 33,8 35,8 29,4 26,0 28, ,8 50,8 45,3 51,4 43,0 28,0 0 58,8 50,8 45,3 51,4 43,0 28, ,8 43,8 45,3 40,4 36,0 28, ,8 43,8 45,3 34,4 36,0 28, ,8 59,3 48,8 56,4 43,0 28,0 0 63,8 59,3 48,8 56,4 43,0 28, ,8 59,3 48,8 51,4 43,0 28, ,8 59,3 48,8 46,4 43,0 28, ,8 52,3 48,8 34,4 36,0 28, ,8 59,3 48,8 61,4 43,0 28,0 0 68,8 59,3 48,8 61,4 43,0 28, ,8 59,3 48,8 56,4 43,0 28, ,8 59,3 48,8 56,4 43,0 28, ,8 59,3 48,8 51,4 43,0 28, ,8 59,3 48,8 61,4 43,0 28, ,8 59,3 48,8 61,4 43,0 28,0 er marginalskatten på lønn redusert fra 1986 til 1992 for alle rimelige størrelser på gjeldsrentefradraget. For inntekter omkring til kroner er marginalskatten redusert dersom ikke skattyteren har spesielt store gjeldsrenter. For denne gruppen er det typisk at reduksjonen i marginalskatten på lønn fra 1986 til 1992 avtar med økende gjeldsrenter. Dette skyldes at mens skatteomleggingen har gitt lavere beskatning av lønnsinntektene for skattytere uten andre fradrag enn stan-

14 12 dardfradragene, har det skjedd en relativt betydelig overgang fra netto- til bruttobeskatning pd dette inntektsnivået. Denne konklusjonen gjelder også for de to høyeste inntektsgruppene i tabellen, men for disse har reduksjonen i marginalskattene pd lønn vært enda større enn for de midlere inntektene dersom skattyteren bare har standardfradrag. Skatteomleggingen fra 1986 til 1992 har også gitt økt beskatning 2 av frynsegoder som tidligere var skattefrie; Tabell 4 og 5 viser fordelingen av marginalskattene pd lønn og renter for enslige lønnstakere 3 og lønnstaker-ektepar4 under ett, for årene 1986, 1990 og Resultatene er beregnet ved hjelp av Statistisk sentralbyrås skattemodell LOTTE, som brukes i budsjettarbeidet for Storting og regjering. Modellens datagrunnlag er de årlige Inntekts- og formuesundersøkelsene, som blant annet inneholder selvangivelsene til et representativt utvalg inntektstakere. Pd basis av selvangivelses-opplysningene beregnes grunnlagene for de ulike inntekts- og formuesskattene for hver enkelt skattyter, og selve skattene og marginalskattene. Datagrunnlaget inneholder også et sett med vekter slik at resultatene kan blåses opp for å gi totaltall og fordeling for hele befolkningen. Siden beregningene for 1986 og 1990 bygger pd faktiske selvangivelsesopplysninger, vil endringene i marginalskatt fra 1986 til 1990 fange opp den økte beskatningen av frynsegoder som var skattefrie i Ved framskrivningen av 1990-dataene til 1992 er det lagt til grunn de vekster som Statistisk sentralbyrd bruker i forbindelse med det løpende budsjettarbeidet. Av tabell 4 ser vi at omkring 30 prosent av lønnstakerne hadde minst 50 prosent marginalskatt pd lønn i Siden høyeste marginalskatt var 48,8 prosent i 1992 har en stor del av høyinntektstakeme fått redusert marginalskatt på lønn fra 1986 til Vi ser også at omleggingen til økt bruttobeskatning har gitt en gradvis reduksjon i spredningen i marginalskattene. 2 Blant annet er inntektsfordelen ved billige lån fra arbeidsgiver, og en del kapitalinntekter sd som gevinster på aksjer og andre verdipapirer, blitt skattepliktige. Beskatningen av pensjon i form av arbeidsgiverbetalt livrente er skjerpet, og skattereglene for privat bruk av arbeidsgivers bil er også strammet inn, kf Nasjonalbudsjettet 1986 til Kriteriet for A bli definert som lønnstaker er at lønnsinntekten overstiger næringsinntekten, samtidig som summen av lønnsinntekt og inntekt fra næringsvirksomhet overstiger folketrygdens minsteytelser til alders- og uførepensjonister. 4 Med lønnstaker-ektepar menes at begge ektefellene er definert som lønnstakere.

15 13 Tabell 4. Fordelingen av marginalskatt pd lønn for lønnstakere , og 1992-regler. Prosent. Marginalskatt 1986-regler 1990-regler 1992-regler Prosent Andel Kumulert Andel Kumulert Andel Kumulert 5-9,9 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 1, ,9 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 1, ,9 0,0 0,6 0,1 0,9 0,2 1, ,9 0,0 0,6 0,0 0,9 0,2 1, ,9 0,0 0,6 0,0 0,9 0,6 1, ,9 13,5 14,1 39,6 40,4 22,4 24, ,9 31,0 45,2 0,0 40,4 35,9 60, ,9 16,0 61,2 21,5 61,9 1,6 61, ,9 9,3 70,5 0,4 62,4 38,3 100, ,9 9,3 79,7 14,9 77, , ,9 8,6 88,4 22,7 100,0 100, ,9 6,6 95,0 100,0 100, ,9 4,9 99,8 100,0 100, ,0 0,2 100,0 100,0 100,0 Ifølge skattereglene står ektefeller overfor en felles marginalskatt på rente, se også førsteordensbetingelsene og 1990 skulle alle kapitalinntekter lignes felles under ett hos den av ektefellene med størst nettoinntekt av arbeid, pensjoner og næringsvirksomhet ved statsskatteligningen, mens fordelingen av gjeldsrenter var det opp til ektefellene selv bestemme. Beregningene for disse årene legger til grunn at ektefellene fordeler eventuelle gjeldsrenter slik at verdien av gjeldsrentefradraget maksimeres. Fra og med 1992 er marginalskatten pd renter konstant, og fordelingen har ingen betydning for marginalskatten. Når det gjelder behandlingen av fribeløpet pd renter i 1986 og 19905, er beregningene slik at dette har betydning for fastsettelsen av nivået på inntektsgrunnlaget for (netto)skattene, men marginalskatten på renter settes ikke nødvendigvis lik null selv om renteinntektene er mindre enn fribeløpet. Begrunnelsen for dette er at hushold med lave renteinntekter typisk også vil ha gjeld og gjeldsrenter. Siden rentesatsen pd gjeld nor-- malt er større enn rentesatsen på bankinnskudd lønner det seg for husholdet å nedbetale gjelden mest mulig, men som følge av transaksjonsbehov, var fribeløpet på renter og kroner i skatteklasse 1 og 2.

16 14 holder husholdet kasse samtidig som det har gjeld. Ved å sette marginalskatten pd renter lik minus marginalskatten pd renteutgifter antar vi at husholdet er mer opptatt av å tilpasse gjeld enn bruttoformue. Tabell 5. Fordelingen av marginalskatt på rente for lønnstakere med renteinntekt og/eller renteutgift , og 1992-regler. Prosent. Marginalskatt 1986-regler 1990-regler 1992-regler Prosent Andel Kumulert Andel Kumulert Andel Kumulert 25-29,9 44,5 44,5 48,4 48,4 100,0 100, ,9 16,5 61,0 0,7 49,0 100, ,9 0,3 61,3 23,6 72,6 100, ,9 9,9 71,2 27,4 100,0 100, ,9 9,5 80,8 100,0 100, ,9 9,0 89,8 100,0 100, ,9 5,9 95,7 100,0 100, ,9 4,3 100,0 100,0 100,0 Tabell 5 gir samme inntrykk som for marginalskatt på lønn. Både nivået for, og spredningen i, marginalskattene på rente er redusert fra 1986 til 1992, men reduksjonen i marginalskattene pd rente er betydelig større enn for lønn. Analysen omfatter ikke formuesskatter siden de antas d være av liten betydning for resultatene, det vil si gjennomsnittlig6 vridning i relative brukerpriser. I årene 1986 og 1992 lå de samlede skattesatsene for formuesskatt til kommuner og stat i området 0 til 2,3 prosent, og skattetabellene var uendret i hele perioden ble formuesskattene redusert, og høyeste marginalskatt for begge skattene under ett, var 1,3 prosent. Beregninger i Christiansen og Kornstad (1989) viser at med 15 prosent rente pro anno utgjorde formuesskatten i gjennomsnitt omkring 2 prosentpoeng av samlet marginalskatt på renteinntekter i perioden 1986 til Empiri I dette avsnittet presenteres beregninger som tar sikte på å belyse hvor mye skattesystemet vrir de relative prisene omtalt i kapittel 3. Beregning- 6 For det enkelte ektepar kan imidlertid formuesskatten være av relativt stor betydning.

17 15 ene utføres for ektepar hvor begge ektefellene er lønnstakere, og for enslige lønnstakere. Ideelt sett ønsker vi å beregne de relative prisene i tilfellet med og uten skatt, for deretter d se på relativ endring i for eksempel det aritmetiske gjennomsnittet. For å kunne gjøre dette på en tilfredsstillende måte trenger vi en mikrosimuleringsmodell som kan simulere lønnstakernes tilpasning uten skatter, og tilpasningen med skatter for de drene vi ikke har data for dette. Modellen må kunne simulere både tilbuds- og etterspørselssiden i de ulike markedene siden begge disse sidene har betydning for relative priser. I Komstad (1993b) er det gjort et forsøk på d estimere husholdningssiden av en slik modell, men resultatene er ikke egnet til empirisk bruk. Da det heller ikke eksisterer andre modeller som er estimert på norske data, og som egner seg for dette, legger analysen til grunn at det ikke eksisterer noen aktuell simuleringsmodell. I det følgende presenteres forutsetninger som gjør det mulig å lage en forenklet analyse. Husholdene forutsettes å ha fullkommen informasjon med hensyn til framtidige priser; inklusive skatter, og variable som påvirker framtidige preferanser. (Av førsteordensbetingelsene i kapittel 2 ser vi at denne forutsetningen strengt tatt bare er nødvendig for de relative prisene hvor bolig inngår.) For d tallfeste de relative brukerprisene hvor brukerprisen på bolig inngår, kf ligning (14) og (15), trengs opplysninger om kjøpsprisen på bolig i to påfølgende perioder foruten den fysiske depresieringsraten 8. Vi forutsetter at 5 er lik 0,01. Som argumentert i Kornstad (1993b) er det problematisk å definere hva som skal menes med prisen på bolig dersom ikke boliger gjennomgående har ulik pris i den forstand at prisen faller sammen med verdien på boligen. Boliger varierer i kvalitet, beliggenhet og størrelse. Gitt at det ikke finnes noen (felles) enhetspris, for eksempel pris per kvadratmeter, er det et problem at prisen/verdien på den enkelte bolig sjelden observeres som følge av at de fleste boliger blir forholdsvis sjelden omsatt. I det følgende tas som utgangspunkt at vi verken observerer nivået på en eventuell enhetspris, eller prisen på den enkelte bolig til personene i utvalget. Uansett hvilken av de to ovennevnte pristolkningene som brukes, vil vi imidlertid forutsette at prisutviklingen på den enkelte bolig kan måles ved prisindeksen for boliger omsatt gjennom Norges Eiendomsmeglerforbund, kf Statistisk sentralbyrå (1992). Ifølge denne indeksen steg de nominelle boligprisene med omkring 23 prosent fra 1985 til 1986, mens de falt med omkring 7 prosent fra 1989 til

Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler? 1

Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler? 1 Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler? 1 Av Erik Fjærli, Statistisk sentralbyrå Dette notatet tar opp spørsmål omkring boligens betydning for husholdningens økonomiske velferd. Vi diskuterer

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Valutaseminaret 1998

Valutaseminaret 1998 SOSIALOKONOMENES FORENING.) Valutaseminaret 1998 Gausdal Høifjellshotell, 27. - 29 :januar Rogiono&eos,.:00000 ko::politikk. Debatt OIT! det konomiske opplegget: - Når kommer inflasjoneu? -- Petroleurnsinntektenes

Detaljer

Boligskatt i Norge Norsk økonomisk nasjonalrapport

Boligskatt i Norge Norsk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - norsk Boligskatt i Norge Norsk økonomisk nasjonalrapport Forsker Viggo Nordvik Norges byggforskningsinstitutt Postboks 123 Blindern N-0314, Oslo, Norge

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2001 2002 1 Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2 2001 2002 2001 2002 3 Forord Rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen sendes ikke Stortinget som egen sak. Stortinget

Detaljer

Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003

Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003 9. oktober 2003 Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003 Av Bjart Holtsmark 1 Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo E-mail: bjj@ssb.no

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Derfor fikk vi skattereformen i 2006

Derfor fikk vi skattereformen i 2006 Derfor fikk vi skattereformen i 2006 Thor Olav Thoresen * Skattereformen i 1992 ga oss et skattesystem med et relativt stort spenn mellom marginalskattene på kapital og lønn og den introduserte delingsmodellen,

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT INNHOLD Side Artikler: ØYSTEIN THOGERSEN: Overlappende generasjonsmodeller og virkningene av finans- og overføringspolitikk 165 JAN GAUTE SANNARNES: Skattereformens delingsregel:

Detaljer

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT INNHOLD

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT INNHOLD NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT INNHOLD Side Artikler: GUTTORM SCHJELDERUP: Skattepolitikk og kapitalmobilitet: Er velferdsstaten i fare? 245 BENT VALE: Private realinvesteringer og asymmetrisk informasjon

Detaljer

AV KNUT A. MAGNUSSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

AV KNUT A. MAGNUSSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY AV KNUT A. MAGNUSSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Rapport 90/16. Etterspørselen etter varige konsumgoder. Retting: På side 46 er figur 5.4.1 og 5.4.2 byttet om. RAPPORTER

Detaljer

Norske husholdningers sparing

Norske husholdningers sparing Økonomiske analyser 3/211 Elin Halvorsen Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom

Detaljer

Ulikhet og omfordeling behovet for nye perspektiver

Ulikhet og omfordeling behovet for nye perspektiver Ulikhet og omfordeling behovet for nye perspektiver nr 6 2005 årgång 33 I denna artikel tar den norske ekonomen Agnar Sandmo upp fenomenet med ökad inkomstojämlikhet i de industrialiserade länderna. Han

Detaljer

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet *

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * Erik Fjærli 8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * 8.1. Innledning Om lag 75 prosent av norske husholdninger eier sin egen bolig 1, og kjøp av egen bolig er vanligvis

Detaljer

Kredittilgang og husholdningers sparing

Kredittilgang og husholdningers sparing Økonomiske analyser 6/2003 Elin Halvorsen Vi har i de siste fem årene sett en vekst i kreditt til husholdningene som er nesten like høy som på midten av 1980-tallet. Den gangen opplevde Norge en kreditt-

Detaljer

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2010. Økonomisk utsyn

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2010. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Økonomisk utsyn 8. Husholdningene Dette kapittelet gir et overblikk over utviklingen i husholdningenes disponible inntekter, konsum og sparing. Videre ser vi nærmere på husholdningenes

Detaljer

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Magdalena D. Riiser, rådgiver, og Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Husholdningenes

Detaljer

Housing Affordability

Housing Affordability Rolf Barlindhaug Kim Astrup Housing Affordability En drøfting av begreper og beregning av indikatorer NOTAT 2012:110 Tittel: Forfatter: Housing Affordability. En drøfting av begreper og beregning av indikatorer

Detaljer

Gjeld til å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006 LARS GULBRANDSEN

Gjeld til å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006 LARS GULBRANDSEN Gjeld til å bære? Norske husholdningers gjeld og lånelyst sommeren 2006 LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/2007 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Vi gratulerer. NSF med 75 ar DEN NORSKE BANKFORENING EKSPORTFINANS NORGES R.1 DERFORBUND NORWEGIAN SHIPOWNERS' ASSOCIATION SPAREBANKFORENINGEN I NORGE

Vi gratulerer. NSF med 75 ar DEN NORSKE BANKFORENING EKSPORTFINANS NORGES R.1 DERFORBUND NORWEGIAN SHIPOWNERS' ASSOCIATION SPAREBANKFORENINGEN I NORGE Skattelettelser snarl like overflodige som Vinmonopolet? Det er utvilsomt enkelte uheldige Sider ved várt skatte- og avgiftsystem. Det medforer bl.a. at en vanlig lonnsmottaker, feks. en sosialokonom,

Detaljer

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak 2003/31 Notater 2003 Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl Notater Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak Forskningsavdelingen Emnegruppe: 09.90

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer