Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag"

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1

2 Innhold 1 Innledning Forslag til vedtak Økonomiplan Årsbudsjett Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Låneopptak Oppsummering Overordnede mål og rammer Kommuneplanens føringer og satsningsområder Andre planer som gir økonomiske føringer Planstrategi for Nannestad kommune Demografisk utvikling Målsettinger for planperioden Sentrale føringer og prioriteringer Statsbudsjettet Anslag for frie inntekter fra KMD Analyse av kommunens utfordringer Økonomiske utfordringer KOSTRA Tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse i planperioden Økonomiske tilpasninger i driftsbudsjettet for Eiendomsskatt Økonomiske rammer for planperioden Inntekter Nannestad kommunes frie inntekter i 2015 og i økonomiplanperioden Andre statlige overføringer Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter Driftsutgifter Lønn- og andre driftsutgifter Pensjonsutgifter Den økonomiske utviklingen i finansmarkedene Kommunens finansforvaltning Gjeld og renter Finansplasseringer Finansreglementet Økonomiske rammer for ansvarsområdene Ansvarsområde 100 Politiske styrings- og kontrollorganer Ansvarsområde 120 Sentraladministrasjonen Økonomiavdelingen Stabs- og støtteområde Samhandlings- og forebyggende virksomhet Kommunelegen med miljørettet helsevern NAV Nannestad Barneverntjenesten Ansvarsområde 200 Oppvekst og kultur Skole Barnehage: PPT: Side 2

3 9.3.4 Kultur: Ansvarsområde 300 Bistand og omsorg Stabsenheten Hjemmebaserte tjenester Nannestad sykehjem Støttetjenester for voksne Ansvarsområde 600 Teknisk Ansvar teknisk stab Ansvar Renovasjon Ansvar Brann- og redningstjenesten og feiervesen Ansvar Kommunalteknikk Ansvar bolig og eiendom Ansvar Forvaltning Overføring til Nannestad Kirkelige Fellesråd og til andre trossamfunn Investeringer ( ) IKT-investeringer Formålsbygg Utvikling av Gråbeinstigen Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg Bygningsutvikling/HMS/ekstraordinært vedlikehold Utskifting av biler og maskiner Investeringstilskudd Nannestad kirkelige fellesråd Trafikksikringstiltak. Gang- og sykkelveger mv Videreformidling av husbankmidler startlån Avløp Vann Kommunens garantiansvar og forpliktelser Vedlegg Vedlegg 1 Budsjett fra Nannestad Kirkelige Fellesråd Vedlegg 2. Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for Vedlegg 3. Økonomisk oversikt drift Vedlegg 4. Budsjettskjema 1A Drift Vedlegg 5. Budsjettskjema 1B Drift Vedlegg 6. Budsjettskjema 2A Investering Vedlegg 7. Budsjettskjema 2B Investering Vedlegg 8. Prisliste Barnehage, skole og sfo Kulturskole Lokaler festavdeling Nannestad Haller og kunstgressbane Helse og omsorg Feiing, tilsyn og renovasjon Avløp Vann Bygge, delings- og konsesjonssaker Arealplaner Tjenester utført av kommunalteknisk avdeling Kart og oppmåling Fyrverkeri Side 3

4 1 Innledning Nannestad kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne, og bidrar hver dag til å løse viktige samfunnsoppdrag. Kommunen har nærmere innbyggere som er avhengige av ulike kommunale tjenester. Nannestad er en av de kommunene i landet som har minst økonomiske ressurser til å utføre de velferdstjenester kommunen har som oppgave å utføre. Fra sentralt hold arbeides det med ny kommunereform og nye kriterier for tildeling av fellesskapets ressurser er på trappene i Det er høyst usikkert hva dette vil bety for Nannestad kommune, men håpet må være at arbeidet med tildelingskriteriene vil kunne gi rom for en mer rettferdig fordeling av tilgjengelige ressurser og at resultatet av dette vil synes i KOSTRA-statistikken. KOSTRA-statistikken er et styringsverktøy, ikke bare for kommunene, men også for staten og politikerne på sentralt hold. Budsjettprosessen for økonomiplanperioden har vært utfordrende, og Nannestad vil få flere krevende utfordringer framover. Antallet eldre vil stige betydelig i årene etter Dette betyr at Nannestad kommune allerede nå må starte tilpasninger til de framtidige utfordringene. Flere eldre vil innebære betydelige investeringer. Nannestad kommune må fortsatt ha et høyt fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Et økonomisk handlingsrom vil være helt avgjørende for å kunne videreutvikle kommunen i riktig retning og om mulig frigjøre ressurser til flere investeringstiltak. Det er et mål i seg selv å øke kommunens egenfinansiering av investeringer. Den økonomiske rapporteringen gjennom 2014 viser at kommunen løpende har større driftsutgifter enn driftsinntekter. En slik situasjon kan ikke vedvare. Kommunens økonomi er heller ikke bærekraftig på sikt hvis vi ikke iverksetter tiltak. Det er av den grunn helt nødvendig å se på utviklingen i tjenesteproduksjonen samtidig som kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske rammene. Konsekvensen av dette er at samtidig som det er en vekst på flere områder, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å bygge nødvendig handlingsrom på sikt. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på følgende forutsetninger: - Kommunestyrets vedtatte budsjett 2014/økonomiplan Andre politiske vedtak gjennom året - Statsbudsjettets forutsetninger og satsningsområder Prognoser og inntektsanslag fra KS på frie inntekter i perioden K-sak 23/13 Investeringer i et 10 års perspektiv Forslaget inneholder en beskjeden vekst til videreføring av eksisterende tjenester. Omfanget av eksisterende lovpålagte tjenester øker, og for å kunne oppnå budsjettbalanse er det foreslått innsparing i størrelsesorden 7,5 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under kapittel 7. Forslag til budsjett og økonomiplan er dermed å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for forvaltnings- og økonomiutvalgets arbeid med innstilling til kommunestyret. I tråd med kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken. Det har vært et mål at det løpende driftsnivået i Nannestad kommune ikke skal være basert på engangsmidler og at netto driftsresultat i løpet av planperioden skal utgjøre 3 % av kommunens totale Side 4

5 inntekter. Dette er i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Vi ser gjennom flere år at det er svært krevende for Nannestad kommune å kunne budsjettere med et netto driftsresultat på 3 %. For budsjett 2015 ville dette innebære et krav om ytterligere innsparing på 17,5 mill. kroner. Nannestad kommune opprettholder likevel målsettingen om et netto driftsresultat på 3 % i løpet av planperioden, og legger opp til at resterende innsparing fordeles over årene Rådmannen har for kommende økonomiplanperiode lagt vekt på følgende: - Legge fram et forslag til budsjett 2015 og ØP i balanse til tross for vesentlige kutt i områdenes rammer - Gradvis dreining mot rammebudsjettering - Tilført ressurser for å møte veksten i antall brukere innenfor Støttetjenester for voksne - Kompensert for kostnader på grunn av økt elevtall i skolene - Prioritere forebyggende arbeid overfor barn og unge. Barnevernet er kompensert for utviklingen i antall saker, men det er også iverksatt tiltak med mål å redusere kostnadene - Tatt hensyn til en forventet økning i kostnader til sosialhjelp på grunn av at ordningen med arbeidsavklaringspenger nå har vart i fire år. Fire år er, med noen få unntak, maksgrensen for å kunne få arbeidsavklaringspenger - Rådmannen har i samarbeid med kommunalsjefene, tillitsvalgte og berørte parter påbegynt arbeidet med en reorganisering av kommunens virksomheter, samt sett på lederstrukturen i kommunen. Formålet er å samhandle bedre, øke effektiviteten og få bedre økonomisk kontroll - Rådmannen har foretatt en revidering av overordnede mål og målkort i samarbeid med berørte parter Rådmannen har ikke foreslått å innføre eiendomsskatt på boliger i budsjettet for 2015 da det ikke foreligger et politisk flertall for dette i inneværende valgperiode. Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt og som vedtar satsstrukturen innenfor lovens rammer. Dette er et forhold som kan vurderes med tanke på de investeringsutfordringer kommunen står overfor de nærmeste årene. I tråd med vektleggingen ovenfor, er det foretatt styrking av budsjettet på områder som en i løpet av tidligere år og i 2014 har erfart burde styrkes. Se nærmere omtale under kapittel 6 bak i dokumentet. Rådmannen ser at det hadde vært ønskelig å styrke andre områder også, men har ikke funnet rom for det innenfor gitte rammer. Det er også tilkjennegitt en viss grad av usikkerhet til nivået på enkelte budsjettall, som for eksempel tilskuddsnivået til ikke-kommunale barnehager og kjøp fra enkelte interkommunale virksomheter. Rådmannen vil tilrå at utbygging/rehabilitering av kommunehuset ikke prioriteres. Nannestad, 3. november 2014 Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen økonomisjef Side 5

6 2 Forslag til vedtak 2.1 Økonomiplan Økonomiplan for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av økonomiplandokumentet. 2.2 Årsbudsjett 2015 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B (vist som vedlegg 4 og 5). Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor Hovedplan for avløp. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr 1. januar Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager. Det avsettes kr 5 mill til disposisjonsfond for Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B (vist som vedlegg 6 og 7). 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i brukerbetalinger og gebyrer som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 8, gjøres gjeldende fra 1. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, plan, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende. 2.4 Låneopptak Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil kr 12 mill i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. For 2015 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil kr 33,624 mill. Kr 20 mill til kassekredittramme etablert ved kommunestyrevedtak i k-sak 44/99 prolongeres i Eventuell bruk av kredittramme skal gjøres opp før regnskapsavslutning for regnskapsåret Side 6

7 3 Oppsummering Driftsbudsjett 2015 Det budsjetteres med totale inntekter på kr 729,2 mill hvorav frie inntekter utgjør kr 563,7 mill. De frie inntektene utgjør med dette 77,3 % av de totale inntektene og øker med kr 14 mill i forhold til vedtatt budsjett Av økningen gjelder kr 11,4 mill skatteinntekter og kr 2,6 mill rammetilskudd. Samlede driftsutgifter utgjør kr 720,4 mill. Av dette utgjør lønn og sosiale utgifter kr 467,3 mill eller 65 %. Kommunen har ved inngangen til 2015 om lag 676 årsverk og er med det kommunens største arbeidsgiver. Det er lagt til grunn en samlet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) i 2015 på 3 % i tråd med regjeringens føringer. Lønnsveksten i 2015 er anslått til 3,3 %. Rådmannen konstaterer at den beskjedne veksten i de frie inntektene begrenser det økonomiske handlingsrommet for kommunen. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Budsjettet for 2015 er i likhet med budsjettet for 2014 saldert uten bruk av såkalte engangsmidler. Nødvendige tiltak for å tilpasse driftsnivået i tråd med salderingsbehovet, vil bli effektuert i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember. Budsjettforslaget presenteres med et samlet «driftsoverskudd» på kr 5 mill. Forventet utbytte fra KLP på om lag kr 1,5 mill benyttes til å finansiere egenkapitaltilskuddet til selskapet Investeringsbudsjett Investeringsnivået i økonomiplanperioden er videreført i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak om et øvre tak på kr 25 mill per år for opptak av nye lån til ikke rentable investeringer. Dette betyr at det maksimale låneopptaket tilsvarer minimumsavdraget, og slik sett vil kommunen stabilisere gjelden fremfor å øke den. Dette er et av de viktigste tiltakene for å bringe kommunen i varig økonomisk balanse. Samtidig ser rådmannen at handlingsregelen legger begrensninger i forhold til å kunne gjennomføre flere ønskede tiltak. De største investeringstiltakene i økonomiplanperioden er utbygging av Nannestad ungdomsskole, bygging av omsorgsboliger i Gråbeinstigen og rehabilitering av kommunehuset.. Side 7

8 4 Overordnede mål og rammer 4.1 Kommuneplanens føringer og satsningsområder Visjon Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvaliteter med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv og privat og offentlig tjenestetilbud: Nannestad, Romerikes beste bokommune Motto Kommunens motto bygger på kommunens naturlige forutsetninger gjennom sin beliggenhet med store sammenhengende jord- og skogbruksarealer, kulturlandskap, naturområder, tilgang til marka, vann, og vassdrag. Mottoet reflekterer at dette kan kombineres med å være ei moderne bygd i vekst og utvikling: Nannestad, ei grønn bygd i vekst Fokusområder mål og suksessfaktorer Kommuneplanen ble revidert i Det er blinket ut 5 fokusområder med tilhørende suksessfaktorer som er nødvendige for at kommunen skal utvikle seg i den ønskede retning. Den samlede satsing skal også bidra til at kommunen får en bærekraftig økonomi. Felles ansvar for folkehelse - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at folkehelsen blir bedre og at alle innbyggere får gode tjenester når behovene melder seg: a) Folkehelse som premiss i all planlegging b) Gang- og sykkelveger til alle skoler c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder d) Aktivt kultur- og foreningsliv e) Boområder med god miljøkvalitet f) Økt vekt på helseopplysning g) Felleskap og sosial tilhørighet Aktiv oppvekst med lek, læring og mestring - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i samspill mellom barnehage, skole og fritidsarenaer: a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid b) Gode og kvalifiserte rollemodeller Side 8

9 c) Egnede lokaler for primærvirksomhet og frivillighet d) Trygge foresatte med engasjement e) Skolene som aktive nærmiljøsentra f) Trygge, sosiale fellesskap g) Grendelekeplasser Tilpasset helsetilbud og omsorg for alle - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov. a) Tidlig innsats b) Frigjøre ressurser til opptrening og mestring c) Tilpasset omsorgstilbud d) Trygge boliger e) Vennskap og trygghet f) Nettverksbygging g) Samhandling med frivilligheten h) Hverdagsrehabilitering Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, samtidig som det legges til rette for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser: a) Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål b) Kontinuerlig dialog med næringslivet c) Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur d) Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av Nannestad e) Effektiv saksbehandling f) Økt innslag av sentrumsnære leiligheter Ansvar for miljø og framtid - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er å bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgendagens innbyggere: a) Arealeffektiv utbygging i sentrale områder b) Bedre kollektivtilbud Styrking av interne ruter på Øvre Romerike mot kollektive knutepunkter c) Boligområder langs kollektivakser d) Vektlegging av estetikk og kvalitet i bygge-områder e) Oppvarming basert på vannbåren varme f) Lokalt handels- og servicetilbud g) Pendlerparkering Maura / Nannestad / Holter Strategier - Befolkningsutvikling 1. Nannestad skal utnytte mulighetene for en stabil årlig befolkningsvekst i samsvar med SSBs framskriving, alternativ HHMH, med en gjennomsnittlig årlig vekst på ca. 1,9 % i perioden fram mot Det innebærer at folketallet vil ligge på drøyt ved utgangen av kommuneplanperioden. 2. Den årlige boligbygging bør ligge rundt 100 enheter. 3. Veksten søkes styrt slik at kommunen kan utnytte den etablerte infrastruktur på en best mulig måte. Side 9

10 4.2 Andre planer som gir økonomiske føringer Omsorgsplan Ny omsorgsplan ble vedtatt av kommunestyret den med følgende vedtak: 1. Omsorgsplan vedtas. (31 av 31 stemmer) 2. Omsorgsplanens forslag til prioriterte satsingsområder for 2015 og framover, innarbeides i en egen handlingsplan som behandles samtidig med budsjett 2015 og økonomiplanen. Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplanen. (18 av 31 stemmer) 3. Samarbeidet med andre ØRU-kommuner, knyttet til samhandlingsreformen, videreføres med sikte på å etablere felles tilbud for utvalgte bruker- og pasientgrupper. (31 av 31 stemmer) nye omsorgsboliger etableres i Disse samlokaliseres med ny base for hjemmetjenesten og dagsenter. (31 av 31 stemmer) 5. Frigjorte arealer ved bo- og servicesenteret omdisponeres til sykehjemsplasser/forsterket korttidsenhet så snart som mulig. I forbindelse med omdisponeringen sees det på muligheten til å redusere bruk av dobbeltrom ved Nannestad sykehjem. (18 av 31 stemmer) 6. Kommunestyret bemerker seg sektorens økte satsning på forebygging, rehabilitering/habilitering herunder Hverdagsrehabilitering. Prosjekt hverdagsrehabilitering forutsettes implementert som arbeidsform i hele sektoren og foreløpig plan for dette legges frem som sak for Bistand- og omsorgsutvalgets møte 3. juni (31 av 31 stemmer) 7. Evaluering av prosjekt hverdagsrehabilitering legges frem som egen sak i Bistand- og omsorgsutvalgsmøte 4. november I tillegg til evalueringen, skal saken inneholde status på implementeringen og vurdering av videre arbeid. (31 av 31 stemmer) 8. Når bemanningen skal økes som forventet i omsorgsplanen bør det tilstrebes å oppnå målsetningen om at alle ansatte i Nannestad kommune som ønsker hele stillinger, skal få det. Ved utlysning av nye stillinger skal disse først tilbys ansatte som ufrivillig har deltidsstillinger, dernest utlyses resterende stillingshjemler så langt det er mulig som 100 % stillinger. For å dekke opp behovet for tjenester i turnusene på kveld, natt og i helger bør det tilstrebes å øke grunnbemanningen framfor å utlyse deltidsstillinger. (21 av 31 stemmer) Oppfølging: Omsorgsplanen blir fulgt opp i forbindelse med innspill til budsjett, hvor handlingsplanen følges med hensyn til behov for økning av stillinger. I forhold til punkt 8, er det vanskelig å øke grunnbemanningen med stillinger i 100 %, for å få dekket bemanningen på helg. Det ser vi pr. i dag at det ikke er ressurser til, innenfor budsjettrammen til den enkelte virksomhet. Løsningen foreløpig er at det i stedet leies inn ekstravakter for å få dekket helgene, men vi ser at det blir veldig uhensiktsmessig i lengden. Det er nedsatt en fagkomité, som skal utarbeide en skisse til utvikling av nye lokaler for hjemmebaserte tjenester, helsesøstertjenesten og omsorgsboliger, i Gråbeinstigen. Planen er at skissen skal være utarbeidet innen Evaluering av prosjekt Hverdagsrehabilitering er utsatt til desember Side 10

11 Strategiplan for mer og bedre læring Tilstandsrapport for grunnskolen i Nannestad 2011/2012 ble behandlet i kommunestyret Tilstandsrapporten viste at elevene i Nannestad scorer dårligere enn landsgjennomsnitt på nasjonale prøver og at en for stor andel av elevene presterer på laveste mestringsnivå. Selv om resultatene sees i sammenheng med levekårsindeks og folkehelseprofil, har kommunen ambisjoner om at elevene våre skal oppnå bedre resultater. Politikerne vedtok på denne bakgrunn at «Det utarbeides en 4-årig strategiplan med mål og tiltak for mer og bedre læring i skolen i Nannestad.» Kommunestyret vedtok i sammenheng med behandling av økonomiplanen følgende: «Kommunestyret ønsker at det i økonomiplanperioden satses på tiltak for ytterligere å styrke en god skole i Nannestad. En god skole er karakterisert av godt miljø, gode resultater, rask inngripen og lite frafall. Lærertetthet og adekvat pp-tjeneste er viktige redskaper for å oppnå dette. Lærertettheten i skolen økes derfor i 2013 tilsvarende en økt årslønnskostnad på kr ,- (kostnad i 2013: kr ,-). Beløpet forutsettes videreført i økonomiplanperioden. Posisjonen antar at styrkingen i første rekke bør komme i basisfagene i 1. 4.trinn» «Strategiplan for mer og bedre læring, Nannestad kommune » ble vedtatt i Nannestad kommunestyre Planen med tilhørende handlingsprogram for det enkelte skoleår, er førende for utvikling, satsingsområder, ressursbruk og kompetanseheving i skolen i økonomiplanperioden. Mål for Nannestadskolen i perioden : Overordnet mål: Alle elever i Nannestadskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale. Utviklingsmål : 1. Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive forventninger til hver enkelt elev, og som leder og støtter elevene i deres faglige og personlige utvikling. 2. Ledelse på alle nivå i Nannestadskolen bidrar til mer og bedre læring. Satsingsområder: Se tabell til høyre Målbare indikatorer: Målbare indikatorer som skal brukes på alle skoler og i kommunen samlet: Fra elevundersøkelsen: - samlescoren på «trivsel» - score på delspørsmål i «støtte fra lærerne» - score på delspørsmål i «vurdering for læring» Side 11

12 Fra nasjonale prøver: - andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i lesing og regning. - sammenligning av utvikling fra 5. 8.trinn - sammenligning av utvikling fra 8. 9.trinn - trender i resultater, sett over tid Grunnskolepoeng og eksamensresultater: - trender sett over tid Gjennomføringsgrad i videregående opplæring Andel elever som får spesialundervisning 5 Ressursbruk: Strategiplanen gir først og fremst føringer for hvordan de ressurser som er tilgjengelig til enhver tid bør brukes. Ressurstilgang som sikrer lærertetthet vil være en sentral suksessfaktor for arbeidet med mer og bedre læring. Kommunens styrking av lærertetthet på trinn og tilføringen av lærerstillinger til ungdomstrinnet fra nasjonalt hold er målrettede bidrag til dette. Strategiplanen fremhever også at det er ønskelig å styrke ressurser til læremidler og utstyr til tilpasset undervisning generelt og til satsingen på regning spesielt. Nannestad kommunestyre vedtok i sammenheng med økonomiplan desember 2012: «Oppvekst og kultur styrkes med kr ,- til strategiplan for mer og bedre læring i skolen i Nannestad. Beløpet forutsettes videreført i økonomiplanperioden.» Kompetansetiltakene finansieres fremdeles i hovedsak av øremerkede statstilskudd fra fond. Kommunens egen ressursbruk bør når fondet er brukt opp mot slutten av fireårsperioden, økes til i størrelsesorden pr år. 5.1 Planstrategi for Nannestad kommune Kommunestyret gjorde i juni 2012 dette vedtak: Planstrategi for Nannestad kommune for , slik den framgår av høringsdokument datert og planporteføljen, vedtas med følgende endringer: a. Revidering av kommuneplanen starter b. Arbeidet med kulturplan starter i første halvdel av c. Planene for henholdsvis Rus og alkoholpolitikk slås sammen, oppstart av revidering starter høsten 2012). d. Arbeidet med strategisk næringsplan starter høsten e. Innstillingsutvalgene er styringsgrupper for planer innenfor sine områder. Oppfølging: Oppstart av kulturplanarbeid ble utsatt i påvente av pågående utredningsarbeid for kulturområdet i Gjerdrum, Nannestad og Hurdal. Kulturplanarbeid ble igangsatt 2 tertial 2014, planprogram er utarbeidet og lagt ut til høring av Oppvekst og kulturutvalget høsten Ferdig plan utarbeides vår 2015, og blir tidligst vedtatt tidlig høst Side 12

13 Kommuneplanen ble utarbeidet i løpet av 2013 og kommunestyre gjorde i sak PS 66/13 Sluttbehandling - Rullering av kommuneplan for Nannestad dette vedtak: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven gjør Nannestad kommune dette vedtak for Kommuneplan : a. Kommuneplanen vedtas - med unntak for områdene N40 og M1- som unntas rettsvirkning jfr. Pbl og b. Områdene N40 og M1 markeres som hvitt på kommuneplankartet (unntatt rettsvirkning). c. Områdene opprettholder planstatus fra eksisterende plan. d. Forslag til endrede bestemmelser for området N40 legges ut på høring i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr , jfr med påfølgende politisk behandling. e. Det iverksettes en påfølgende planprosess, inkludert mekling, for området M1i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr og 5-4 til Med hjemmel i Markalovens 6 sendes vedtatt Kommuneplan for Nannestad til Miljøverndepartementet for stadfesting. Vedtakspunkt 1d er gjennomført og de endrede bestemmelser for N40 er lagt inn i kommuneplanens arealdel. Det er per dato ikke kommet fram til noen løsning for vedtakspunkt 1e og fylkesmannens innsigelse står derved ved lag. Strategisk næringsplan ble utarbeidet i nært samarbeid med Innovasjon Gardermoen og representanter for lokalt næringsliv. Kommunestyret gjorde dette vedtak : 1. Strategisk næringsplan (oppdatert etter høringsrunden) vedtas. 2. Handlingsprogram vedtas. 3. Handlingsprogrammet rulleres, i nært samarbeid med Nannestad næringsråd, i januar Planen har disse fokusområder med tilhørende suksessfaktorer: 1. Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv a. Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål b. Kontinuerlig dialog med næringslivet c. Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur d. Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av Nannestad e. Effektiv saksbehandling f. Økt innslag av sentrumsnære leiligheter 2. Sentrums- og tettstedsutvikling a. Barneskole og barnehage i alle våre tettsteder b. Dagligvaretilbud i samtlige tettsteder c. Økt innslag av leiligheter i Maura og Nannestad sentrum d. Bedret kollektivtilbud mot regionale sentra og hovedstaden e. Et variert næringsliv i våre tettsteder f. Attraktive tettsteder 3. Reiseliv og turisme a. Utvikling av merkevaren «Skibygda Nannestad» b. Godt omdømme for etablerte hoteller og serveringsbedrifter c. Lokal og unik profil d. Lokal gründerkultur e. En etableringsvennlig kommune Side 13

14 4. Styrking av eksisterende næringsliv a. God dialog mellom kommunen og næringslivet b. Tilgang til næringsarealer som samsvarer med næringslivets behov c. Utdanning som er tilpasset næringslivets behov d. Utvikling av næringsklynger rundt etablert virksomhet e. Etablering av et gründermiljø / kontorfellesskap f. Relasjonsbygging g. Gründerkultur og samhandling h. Mulighet for alternativ bruk av landbruksbebyggelse 5. Kommunikasjonsårer og næringsområder a. E-16 får status som viktig stamvei Gävle Bergen b. OSL utvider og utvikler vestområdet c. Flyplassrelaterte næringer etableres på næringsarealene i Moreppen d. Lokalt initiativ for utvikling av næringsarealer e. Samhandling med tyngre næringsaktører 6. Omdømmebygging og markedsføring a. Knytte kommunen til Gardermoen uten støy b. Kunnskap om hvor sentralt beliggende kommunen er c. Definering og tydeliggjøring av våre fortrinn som bokommune d. Definering og tydeliggjøring av våre fortinn som næringskommune e. Ønske nye næringsaktører velkommen f. Stolthet for og tro på egen kommune g. De gode eksempler h. Strategisk markedsføringsskisse må være plass i. Felles løft for markedsføring j. Et konsept for «merkevaren» Nannestad må være på plass k. Ett felles budskap fra alle aktører Handlingsprogrammet: I perioden vil Nannestad kommune sette i verk disse tiltak for å realisere mål og strategier fra den strategiske næringsplanen: 1. Nannestad kommune vil løpende gå i positiv dialog med alle som ønsker å etablere næring i Nannestad. (Kommentar: Dette tiltak gjennomføres løpende av ordfører og rådmann.) 2. Sammen med næringsdrivende, innbyggere, grunneiere og utbyggere, gjennomføre en tettstedsanalyse for Nannestad sentrum med føringer for hvordan dagens sentrum skal få økt attraktivitet og bindes sammen med de nye sentrumsområdene nord for Teievegen. (Kommentar: Dette tiltak er gjennomført i form av en tettstedsanalyse/plansmie for Nannestad sentrum og planprogram for en områdeplan er per dato ute på høring.) 3. I dialog med grunneiere og utbyggere, gjennomføre en analyse av eksisterende næringsarealer i Nannestad med sikte på om vi har tilstrekkelig med arealer på rett sted for ulike typer næring. Analysen vil legge grunnlag for en rullering av næringsformål i kommuneplanen. (Kommentar: Arbeidet er i startfasen.) 4. I nært samarbeid med næringslivet, utrede muligheter for å etablere et senter for gründerbedrifter i kommunen. 5. Sammen med næringslivet og Nannestad videregående skole, utarbeide en felles profilering for Nannestad som bo- og næringslivskommune. Handlingsprogrammet rulleres i januar Side 14

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer