Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag"

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1

2 Innhold 1 Innledning Forslag til vedtak Økonomiplan Årsbudsjett Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Låneopptak Oppsummering Overordnede mål og rammer Kommuneplanens føringer og satsningsområder Andre planer som gir økonomiske føringer Planstrategi for Nannestad kommune Demografisk utvikling Målsettinger for planperioden Sentrale føringer og prioriteringer Statsbudsjettet Anslag for frie inntekter fra KMD Analyse av kommunens utfordringer Økonomiske utfordringer KOSTRA Tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse i planperioden Økonomiske tilpasninger i driftsbudsjettet for Eiendomsskatt Økonomiske rammer for planperioden Inntekter Nannestad kommunes frie inntekter i 2015 og i økonomiplanperioden Andre statlige overføringer Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter Driftsutgifter Lønn- og andre driftsutgifter Pensjonsutgifter Den økonomiske utviklingen i finansmarkedene Kommunens finansforvaltning Gjeld og renter Finansplasseringer Finansreglementet Økonomiske rammer for ansvarsområdene Ansvarsområde 100 Politiske styrings- og kontrollorganer Ansvarsområde 120 Sentraladministrasjonen Økonomiavdelingen Stabs- og støtteområde Samhandlings- og forebyggende virksomhet Kommunelegen med miljørettet helsevern NAV Nannestad Barneverntjenesten Ansvarsområde 200 Oppvekst og kultur Skole Barnehage: PPT: Side 2

3 9.3.4 Kultur: Ansvarsområde 300 Bistand og omsorg Stabsenheten Hjemmebaserte tjenester Nannestad sykehjem Støttetjenester for voksne Ansvarsområde 600 Teknisk Ansvar teknisk stab Ansvar Renovasjon Ansvar Brann- og redningstjenesten og feiervesen Ansvar Kommunalteknikk Ansvar bolig og eiendom Ansvar Forvaltning Overføring til Nannestad Kirkelige Fellesråd og til andre trossamfunn Investeringer ( ) IKT-investeringer Formålsbygg Utvikling av Gråbeinstigen Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg Bygningsutvikling/HMS/ekstraordinært vedlikehold Utskifting av biler og maskiner Investeringstilskudd Nannestad kirkelige fellesråd Trafikksikringstiltak. Gang- og sykkelveger mv Videreformidling av husbankmidler startlån Avløp Vann Kommunens garantiansvar og forpliktelser Vedlegg Vedlegg 1 Budsjett fra Nannestad Kirkelige Fellesråd Vedlegg 2. Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for Vedlegg 3. Økonomisk oversikt drift Vedlegg 4. Budsjettskjema 1A Drift Vedlegg 5. Budsjettskjema 1B Drift Vedlegg 6. Budsjettskjema 2A Investering Vedlegg 7. Budsjettskjema 2B Investering Vedlegg 8. Prisliste Barnehage, skole og sfo Kulturskole Lokaler festavdeling Nannestad Haller og kunstgressbane Helse og omsorg Feiing, tilsyn og renovasjon Avløp Vann Bygge, delings- og konsesjonssaker Arealplaner Tjenester utført av kommunalteknisk avdeling Kart og oppmåling Fyrverkeri Side 3

4 1 Innledning Nannestad kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne, og bidrar hver dag til å løse viktige samfunnsoppdrag. Kommunen har nærmere innbyggere som er avhengige av ulike kommunale tjenester. Nannestad er en av de kommunene i landet som har minst økonomiske ressurser til å utføre de velferdstjenester kommunen har som oppgave å utføre. Fra sentralt hold arbeides det med ny kommunereform og nye kriterier for tildeling av fellesskapets ressurser er på trappene i Det er høyst usikkert hva dette vil bety for Nannestad kommune, men håpet må være at arbeidet med tildelingskriteriene vil kunne gi rom for en mer rettferdig fordeling av tilgjengelige ressurser og at resultatet av dette vil synes i KOSTRA-statistikken. KOSTRA-statistikken er et styringsverktøy, ikke bare for kommunene, men også for staten og politikerne på sentralt hold. Budsjettprosessen for økonomiplanperioden har vært utfordrende, og Nannestad vil få flere krevende utfordringer framover. Antallet eldre vil stige betydelig i årene etter Dette betyr at Nannestad kommune allerede nå må starte tilpasninger til de framtidige utfordringene. Flere eldre vil innebære betydelige investeringer. Nannestad kommune må fortsatt ha et høyt fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Et økonomisk handlingsrom vil være helt avgjørende for å kunne videreutvikle kommunen i riktig retning og om mulig frigjøre ressurser til flere investeringstiltak. Det er et mål i seg selv å øke kommunens egenfinansiering av investeringer. Den økonomiske rapporteringen gjennom 2014 viser at kommunen løpende har større driftsutgifter enn driftsinntekter. En slik situasjon kan ikke vedvare. Kommunens økonomi er heller ikke bærekraftig på sikt hvis vi ikke iverksetter tiltak. Det er av den grunn helt nødvendig å se på utviklingen i tjenesteproduksjonen samtidig som kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske rammene. Konsekvensen av dette er at samtidig som det er en vekst på flere områder, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å bygge nødvendig handlingsrom på sikt. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på følgende forutsetninger: - Kommunestyrets vedtatte budsjett 2014/økonomiplan Andre politiske vedtak gjennom året - Statsbudsjettets forutsetninger og satsningsområder Prognoser og inntektsanslag fra KS på frie inntekter i perioden K-sak 23/13 Investeringer i et 10 års perspektiv Forslaget inneholder en beskjeden vekst til videreføring av eksisterende tjenester. Omfanget av eksisterende lovpålagte tjenester øker, og for å kunne oppnå budsjettbalanse er det foreslått innsparing i størrelsesorden 7,5 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under kapittel 7. Forslag til budsjett og økonomiplan er dermed å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for forvaltnings- og økonomiutvalgets arbeid med innstilling til kommunestyret. I tråd med kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken. Det har vært et mål at det løpende driftsnivået i Nannestad kommune ikke skal være basert på engangsmidler og at netto driftsresultat i løpet av planperioden skal utgjøre 3 % av kommunens totale Side 4

5 inntekter. Dette er i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Vi ser gjennom flere år at det er svært krevende for Nannestad kommune å kunne budsjettere med et netto driftsresultat på 3 %. For budsjett 2015 ville dette innebære et krav om ytterligere innsparing på 17,5 mill. kroner. Nannestad kommune opprettholder likevel målsettingen om et netto driftsresultat på 3 % i løpet av planperioden, og legger opp til at resterende innsparing fordeles over årene Rådmannen har for kommende økonomiplanperiode lagt vekt på følgende: - Legge fram et forslag til budsjett 2015 og ØP i balanse til tross for vesentlige kutt i områdenes rammer - Gradvis dreining mot rammebudsjettering - Tilført ressurser for å møte veksten i antall brukere innenfor Støttetjenester for voksne - Kompensert for kostnader på grunn av økt elevtall i skolene - Prioritere forebyggende arbeid overfor barn og unge. Barnevernet er kompensert for utviklingen i antall saker, men det er også iverksatt tiltak med mål å redusere kostnadene - Tatt hensyn til en forventet økning i kostnader til sosialhjelp på grunn av at ordningen med arbeidsavklaringspenger nå har vart i fire år. Fire år er, med noen få unntak, maksgrensen for å kunne få arbeidsavklaringspenger - Rådmannen har i samarbeid med kommunalsjefene, tillitsvalgte og berørte parter påbegynt arbeidet med en reorganisering av kommunens virksomheter, samt sett på lederstrukturen i kommunen. Formålet er å samhandle bedre, øke effektiviteten og få bedre økonomisk kontroll - Rådmannen har foretatt en revidering av overordnede mål og målkort i samarbeid med berørte parter Rådmannen har ikke foreslått å innføre eiendomsskatt på boliger i budsjettet for 2015 da det ikke foreligger et politisk flertall for dette i inneværende valgperiode. Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt og som vedtar satsstrukturen innenfor lovens rammer. Dette er et forhold som kan vurderes med tanke på de investeringsutfordringer kommunen står overfor de nærmeste årene. I tråd med vektleggingen ovenfor, er det foretatt styrking av budsjettet på områder som en i løpet av tidligere år og i 2014 har erfart burde styrkes. Se nærmere omtale under kapittel 6 bak i dokumentet. Rådmannen ser at det hadde vært ønskelig å styrke andre områder også, men har ikke funnet rom for det innenfor gitte rammer. Det er også tilkjennegitt en viss grad av usikkerhet til nivået på enkelte budsjettall, som for eksempel tilskuddsnivået til ikke-kommunale barnehager og kjøp fra enkelte interkommunale virksomheter. Rådmannen vil tilrå at utbygging/rehabilitering av kommunehuset ikke prioriteres. Nannestad, 3. november 2014 Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen økonomisjef Side 5

6 2 Forslag til vedtak 2.1 Økonomiplan Økonomiplan for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av økonomiplandokumentet. 2.2 Årsbudsjett 2015 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B (vist som vedlegg 4 og 5). Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor Hovedplan for avløp. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr 1. januar Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager. Det avsettes kr 5 mill til disposisjonsfond for Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B (vist som vedlegg 6 og 7). 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i brukerbetalinger og gebyrer som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 8, gjøres gjeldende fra 1. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, plan, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende. 2.4 Låneopptak Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil kr 12 mill i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. For 2015 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil kr 33,624 mill. Kr 20 mill til kassekredittramme etablert ved kommunestyrevedtak i k-sak 44/99 prolongeres i Eventuell bruk av kredittramme skal gjøres opp før regnskapsavslutning for regnskapsåret Side 6

7 3 Oppsummering Driftsbudsjett 2015 Det budsjetteres med totale inntekter på kr 729,2 mill hvorav frie inntekter utgjør kr 563,7 mill. De frie inntektene utgjør med dette 77,3 % av de totale inntektene og øker med kr 14 mill i forhold til vedtatt budsjett Av økningen gjelder kr 11,4 mill skatteinntekter og kr 2,6 mill rammetilskudd. Samlede driftsutgifter utgjør kr 720,4 mill. Av dette utgjør lønn og sosiale utgifter kr 467,3 mill eller 65 %. Kommunen har ved inngangen til 2015 om lag 676 årsverk og er med det kommunens største arbeidsgiver. Det er lagt til grunn en samlet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) i 2015 på 3 % i tråd med regjeringens føringer. Lønnsveksten i 2015 er anslått til 3,3 %. Rådmannen konstaterer at den beskjedne veksten i de frie inntektene begrenser det økonomiske handlingsrommet for kommunen. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Budsjettet for 2015 er i likhet med budsjettet for 2014 saldert uten bruk av såkalte engangsmidler. Nødvendige tiltak for å tilpasse driftsnivået i tråd med salderingsbehovet, vil bli effektuert i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember. Budsjettforslaget presenteres med et samlet «driftsoverskudd» på kr 5 mill. Forventet utbytte fra KLP på om lag kr 1,5 mill benyttes til å finansiere egenkapitaltilskuddet til selskapet Investeringsbudsjett Investeringsnivået i økonomiplanperioden er videreført i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak om et øvre tak på kr 25 mill per år for opptak av nye lån til ikke rentable investeringer. Dette betyr at det maksimale låneopptaket tilsvarer minimumsavdraget, og slik sett vil kommunen stabilisere gjelden fremfor å øke den. Dette er et av de viktigste tiltakene for å bringe kommunen i varig økonomisk balanse. Samtidig ser rådmannen at handlingsregelen legger begrensninger i forhold til å kunne gjennomføre flere ønskede tiltak. De største investeringstiltakene i økonomiplanperioden er utbygging av Nannestad ungdomsskole, bygging av omsorgsboliger i Gråbeinstigen og rehabilitering av kommunehuset.. Side 7

8 4 Overordnede mål og rammer 4.1 Kommuneplanens føringer og satsningsområder Visjon Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvaliteter med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv og privat og offentlig tjenestetilbud: Nannestad, Romerikes beste bokommune Motto Kommunens motto bygger på kommunens naturlige forutsetninger gjennom sin beliggenhet med store sammenhengende jord- og skogbruksarealer, kulturlandskap, naturområder, tilgang til marka, vann, og vassdrag. Mottoet reflekterer at dette kan kombineres med å være ei moderne bygd i vekst og utvikling: Nannestad, ei grønn bygd i vekst Fokusområder mål og suksessfaktorer Kommuneplanen ble revidert i Det er blinket ut 5 fokusområder med tilhørende suksessfaktorer som er nødvendige for at kommunen skal utvikle seg i den ønskede retning. Den samlede satsing skal også bidra til at kommunen får en bærekraftig økonomi. Felles ansvar for folkehelse - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at folkehelsen blir bedre og at alle innbyggere får gode tjenester når behovene melder seg: a) Folkehelse som premiss i all planlegging b) Gang- og sykkelveger til alle skoler c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder d) Aktivt kultur- og foreningsliv e) Boområder med god miljøkvalitet f) Økt vekt på helseopplysning g) Felleskap og sosial tilhørighet Aktiv oppvekst med lek, læring og mestring - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i samspill mellom barnehage, skole og fritidsarenaer: a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid b) Gode og kvalifiserte rollemodeller Side 8

9 c) Egnede lokaler for primærvirksomhet og frivillighet d) Trygge foresatte med engasjement e) Skolene som aktive nærmiljøsentra f) Trygge, sosiale fellesskap g) Grendelekeplasser Tilpasset helsetilbud og omsorg for alle - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov. a) Tidlig innsats b) Frigjøre ressurser til opptrening og mestring c) Tilpasset omsorgstilbud d) Trygge boliger e) Vennskap og trygghet f) Nettverksbygging g) Samhandling med frivilligheten h) Hverdagsrehabilitering Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, samtidig som det legges til rette for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser: a) Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål b) Kontinuerlig dialog med næringslivet c) Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur d) Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av Nannestad e) Effektiv saksbehandling f) Økt innslag av sentrumsnære leiligheter Ansvar for miljø og framtid - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er å bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgendagens innbyggere: a) Arealeffektiv utbygging i sentrale områder b) Bedre kollektivtilbud Styrking av interne ruter på Øvre Romerike mot kollektive knutepunkter c) Boligområder langs kollektivakser d) Vektlegging av estetikk og kvalitet i bygge-områder e) Oppvarming basert på vannbåren varme f) Lokalt handels- og servicetilbud g) Pendlerparkering Maura / Nannestad / Holter Strategier - Befolkningsutvikling 1. Nannestad skal utnytte mulighetene for en stabil årlig befolkningsvekst i samsvar med SSBs framskriving, alternativ HHMH, med en gjennomsnittlig årlig vekst på ca. 1,9 % i perioden fram mot Det innebærer at folketallet vil ligge på drøyt ved utgangen av kommuneplanperioden. 2. Den årlige boligbygging bør ligge rundt 100 enheter. 3. Veksten søkes styrt slik at kommunen kan utnytte den etablerte infrastruktur på en best mulig måte. Side 9

10 4.2 Andre planer som gir økonomiske føringer Omsorgsplan Ny omsorgsplan ble vedtatt av kommunestyret den med følgende vedtak: 1. Omsorgsplan vedtas. (31 av 31 stemmer) 2. Omsorgsplanens forslag til prioriterte satsingsområder for 2015 og framover, innarbeides i en egen handlingsplan som behandles samtidig med budsjett 2015 og økonomiplanen. Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplanen. (18 av 31 stemmer) 3. Samarbeidet med andre ØRU-kommuner, knyttet til samhandlingsreformen, videreføres med sikte på å etablere felles tilbud for utvalgte bruker- og pasientgrupper. (31 av 31 stemmer) nye omsorgsboliger etableres i Disse samlokaliseres med ny base for hjemmetjenesten og dagsenter. (31 av 31 stemmer) 5. Frigjorte arealer ved bo- og servicesenteret omdisponeres til sykehjemsplasser/forsterket korttidsenhet så snart som mulig. I forbindelse med omdisponeringen sees det på muligheten til å redusere bruk av dobbeltrom ved Nannestad sykehjem. (18 av 31 stemmer) 6. Kommunestyret bemerker seg sektorens økte satsning på forebygging, rehabilitering/habilitering herunder Hverdagsrehabilitering. Prosjekt hverdagsrehabilitering forutsettes implementert som arbeidsform i hele sektoren og foreløpig plan for dette legges frem som sak for Bistand- og omsorgsutvalgets møte 3. juni (31 av 31 stemmer) 7. Evaluering av prosjekt hverdagsrehabilitering legges frem som egen sak i Bistand- og omsorgsutvalgsmøte 4. november I tillegg til evalueringen, skal saken inneholde status på implementeringen og vurdering av videre arbeid. (31 av 31 stemmer) 8. Når bemanningen skal økes som forventet i omsorgsplanen bør det tilstrebes å oppnå målsetningen om at alle ansatte i Nannestad kommune som ønsker hele stillinger, skal få det. Ved utlysning av nye stillinger skal disse først tilbys ansatte som ufrivillig har deltidsstillinger, dernest utlyses resterende stillingshjemler så langt det er mulig som 100 % stillinger. For å dekke opp behovet for tjenester i turnusene på kveld, natt og i helger bør det tilstrebes å øke grunnbemanningen framfor å utlyse deltidsstillinger. (21 av 31 stemmer) Oppfølging: Omsorgsplanen blir fulgt opp i forbindelse med innspill til budsjett, hvor handlingsplanen følges med hensyn til behov for økning av stillinger. I forhold til punkt 8, er det vanskelig å øke grunnbemanningen med stillinger i 100 %, for å få dekket bemanningen på helg. Det ser vi pr. i dag at det ikke er ressurser til, innenfor budsjettrammen til den enkelte virksomhet. Løsningen foreløpig er at det i stedet leies inn ekstravakter for å få dekket helgene, men vi ser at det blir veldig uhensiktsmessig i lengden. Det er nedsatt en fagkomité, som skal utarbeide en skisse til utvikling av nye lokaler for hjemmebaserte tjenester, helsesøstertjenesten og omsorgsboliger, i Gråbeinstigen. Planen er at skissen skal være utarbeidet innen Evaluering av prosjekt Hverdagsrehabilitering er utsatt til desember Side 10

11 Strategiplan for mer og bedre læring Tilstandsrapport for grunnskolen i Nannestad 2011/2012 ble behandlet i kommunestyret Tilstandsrapporten viste at elevene i Nannestad scorer dårligere enn landsgjennomsnitt på nasjonale prøver og at en for stor andel av elevene presterer på laveste mestringsnivå. Selv om resultatene sees i sammenheng med levekårsindeks og folkehelseprofil, har kommunen ambisjoner om at elevene våre skal oppnå bedre resultater. Politikerne vedtok på denne bakgrunn at «Det utarbeides en 4-årig strategiplan med mål og tiltak for mer og bedre læring i skolen i Nannestad.» Kommunestyret vedtok i sammenheng med behandling av økonomiplanen følgende: «Kommunestyret ønsker at det i økonomiplanperioden satses på tiltak for ytterligere å styrke en god skole i Nannestad. En god skole er karakterisert av godt miljø, gode resultater, rask inngripen og lite frafall. Lærertetthet og adekvat pp-tjeneste er viktige redskaper for å oppnå dette. Lærertettheten i skolen økes derfor i 2013 tilsvarende en økt årslønnskostnad på kr ,- (kostnad i 2013: kr ,-). Beløpet forutsettes videreført i økonomiplanperioden. Posisjonen antar at styrkingen i første rekke bør komme i basisfagene i 1. 4.trinn» «Strategiplan for mer og bedre læring, Nannestad kommune » ble vedtatt i Nannestad kommunestyre Planen med tilhørende handlingsprogram for det enkelte skoleår, er førende for utvikling, satsingsområder, ressursbruk og kompetanseheving i skolen i økonomiplanperioden. Mål for Nannestadskolen i perioden : Overordnet mål: Alle elever i Nannestadskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale. Utviklingsmål : 1. Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive forventninger til hver enkelt elev, og som leder og støtter elevene i deres faglige og personlige utvikling. 2. Ledelse på alle nivå i Nannestadskolen bidrar til mer og bedre læring. Satsingsområder: Se tabell til høyre Målbare indikatorer: Målbare indikatorer som skal brukes på alle skoler og i kommunen samlet: Fra elevundersøkelsen: - samlescoren på «trivsel» - score på delspørsmål i «støtte fra lærerne» - score på delspørsmål i «vurdering for læring» Side 11

12 Fra nasjonale prøver: - andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i lesing og regning. - sammenligning av utvikling fra 5. 8.trinn - sammenligning av utvikling fra 8. 9.trinn - trender i resultater, sett over tid Grunnskolepoeng og eksamensresultater: - trender sett over tid Gjennomføringsgrad i videregående opplæring Andel elever som får spesialundervisning 5 Ressursbruk: Strategiplanen gir først og fremst føringer for hvordan de ressurser som er tilgjengelig til enhver tid bør brukes. Ressurstilgang som sikrer lærertetthet vil være en sentral suksessfaktor for arbeidet med mer og bedre læring. Kommunens styrking av lærertetthet på trinn og tilføringen av lærerstillinger til ungdomstrinnet fra nasjonalt hold er målrettede bidrag til dette. Strategiplanen fremhever også at det er ønskelig å styrke ressurser til læremidler og utstyr til tilpasset undervisning generelt og til satsingen på regning spesielt. Nannestad kommunestyre vedtok i sammenheng med økonomiplan desember 2012: «Oppvekst og kultur styrkes med kr ,- til strategiplan for mer og bedre læring i skolen i Nannestad. Beløpet forutsettes videreført i økonomiplanperioden.» Kompetansetiltakene finansieres fremdeles i hovedsak av øremerkede statstilskudd fra fond. Kommunens egen ressursbruk bør når fondet er brukt opp mot slutten av fireårsperioden, økes til i størrelsesorden pr år. 5.1 Planstrategi for Nannestad kommune Kommunestyret gjorde i juni 2012 dette vedtak: Planstrategi for Nannestad kommune for , slik den framgår av høringsdokument datert og planporteføljen, vedtas med følgende endringer: a. Revidering av kommuneplanen starter b. Arbeidet med kulturplan starter i første halvdel av c. Planene for henholdsvis Rus og alkoholpolitikk slås sammen, oppstart av revidering starter høsten 2012). d. Arbeidet med strategisk næringsplan starter høsten e. Innstillingsutvalgene er styringsgrupper for planer innenfor sine områder. Oppfølging: Oppstart av kulturplanarbeid ble utsatt i påvente av pågående utredningsarbeid for kulturområdet i Gjerdrum, Nannestad og Hurdal. Kulturplanarbeid ble igangsatt 2 tertial 2014, planprogram er utarbeidet og lagt ut til høring av Oppvekst og kulturutvalget høsten Ferdig plan utarbeides vår 2015, og blir tidligst vedtatt tidlig høst Side 12

13 Kommuneplanen ble utarbeidet i løpet av 2013 og kommunestyre gjorde i sak PS 66/13 Sluttbehandling - Rullering av kommuneplan for Nannestad dette vedtak: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven gjør Nannestad kommune dette vedtak for Kommuneplan : a. Kommuneplanen vedtas - med unntak for områdene N40 og M1- som unntas rettsvirkning jfr. Pbl og b. Områdene N40 og M1 markeres som hvitt på kommuneplankartet (unntatt rettsvirkning). c. Områdene opprettholder planstatus fra eksisterende plan. d. Forslag til endrede bestemmelser for området N40 legges ut på høring i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr , jfr med påfølgende politisk behandling. e. Det iverksettes en påfølgende planprosess, inkludert mekling, for området M1i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr og 5-4 til Med hjemmel i Markalovens 6 sendes vedtatt Kommuneplan for Nannestad til Miljøverndepartementet for stadfesting. Vedtakspunkt 1d er gjennomført og de endrede bestemmelser for N40 er lagt inn i kommuneplanens arealdel. Det er per dato ikke kommet fram til noen løsning for vedtakspunkt 1e og fylkesmannens innsigelse står derved ved lag. Strategisk næringsplan ble utarbeidet i nært samarbeid med Innovasjon Gardermoen og representanter for lokalt næringsliv. Kommunestyret gjorde dette vedtak : 1. Strategisk næringsplan (oppdatert etter høringsrunden) vedtas. 2. Handlingsprogram vedtas. 3. Handlingsprogrammet rulleres, i nært samarbeid med Nannestad næringsråd, i januar Planen har disse fokusområder med tilhørende suksessfaktorer: 1. Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv a. Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål b. Kontinuerlig dialog med næringslivet c. Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur d. Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av Nannestad e. Effektiv saksbehandling f. Økt innslag av sentrumsnære leiligheter 2. Sentrums- og tettstedsutvikling a. Barneskole og barnehage i alle våre tettsteder b. Dagligvaretilbud i samtlige tettsteder c. Økt innslag av leiligheter i Maura og Nannestad sentrum d. Bedret kollektivtilbud mot regionale sentra og hovedstaden e. Et variert næringsliv i våre tettsteder f. Attraktive tettsteder 3. Reiseliv og turisme a. Utvikling av merkevaren «Skibygda Nannestad» b. Godt omdømme for etablerte hoteller og serveringsbedrifter c. Lokal og unik profil d. Lokal gründerkultur e. En etableringsvennlig kommune Side 13

14 4. Styrking av eksisterende næringsliv a. God dialog mellom kommunen og næringslivet b. Tilgang til næringsarealer som samsvarer med næringslivets behov c. Utdanning som er tilpasset næringslivets behov d. Utvikling av næringsklynger rundt etablert virksomhet e. Etablering av et gründermiljø / kontorfellesskap f. Relasjonsbygging g. Gründerkultur og samhandling h. Mulighet for alternativ bruk av landbruksbebyggelse 5. Kommunikasjonsårer og næringsområder a. E-16 får status som viktig stamvei Gävle Bergen b. OSL utvider og utvikler vestområdet c. Flyplassrelaterte næringer etableres på næringsarealene i Moreppen d. Lokalt initiativ for utvikling av næringsarealer e. Samhandling med tyngre næringsaktører 6. Omdømmebygging og markedsføring a. Knytte kommunen til Gardermoen uten støy b. Kunnskap om hvor sentralt beliggende kommunen er c. Definering og tydeliggjøring av våre fortrinn som bokommune d. Definering og tydeliggjøring av våre fortinn som næringskommune e. Ønske nye næringsaktører velkommen f. Stolthet for og tro på egen kommune g. De gode eksempler h. Strategisk markedsføringsskisse må være plass i. Felles løft for markedsføring j. Et konsept for «merkevaren» Nannestad må være på plass k. Ett felles budskap fra alle aktører Handlingsprogrammet: I perioden vil Nannestad kommune sette i verk disse tiltak for å realisere mål og strategier fra den strategiske næringsplanen: 1. Nannestad kommune vil løpende gå i positiv dialog med alle som ønsker å etablere næring i Nannestad. (Kommentar: Dette tiltak gjennomføres løpende av ordfører og rådmann.) 2. Sammen med næringsdrivende, innbyggere, grunneiere og utbyggere, gjennomføre en tettstedsanalyse for Nannestad sentrum med føringer for hvordan dagens sentrum skal få økt attraktivitet og bindes sammen med de nye sentrumsområdene nord for Teievegen. (Kommentar: Dette tiltak er gjennomført i form av en tettstedsanalyse/plansmie for Nannestad sentrum og planprogram for en områdeplan er per dato ute på høring.) 3. I dialog med grunneiere og utbyggere, gjennomføre en analyse av eksisterende næringsarealer i Nannestad med sikte på om vi har tilstrekkelig med arealer på rett sted for ulike typer næring. Analysen vil legge grunnlag for en rullering av næringsformål i kommuneplanen. (Kommentar: Arbeidet er i startfasen.) 4. I nært samarbeid med næringslivet, utrede muligheter for å etablere et senter for gründerbedrifter i kommunen. 5. Sammen med næringslivet og Nannestad videregående skole, utarbeide en felles profilering for Nannestad som bo- og næringslivskommune. Handlingsprogrammet rulleres i januar Side 14

15 5.2 Demografisk utvikling I perioden har den årlige gjennomsnittlige befolkningsvekst ligget på 1,9 %. Tilsvarende vekst i Akershus utgjorde 1,5 % mens for landet som helhet var den årlige gjennomsnittlige vekstrate 1,0 %. Befolkningsveksten i 2013 utgjorde 1,8 %. Veksten har falt fra rekordåret 2002 (3,3 %) til bunnåret 2007 (1,1 %). Side 15

16 Innbyggere i Nannestad fordelt på skolekretser Eltonåsen Kringler - Slattum Maura Preståsen 0-5 år år år år år år år år og eldre Nannestad kommune hadde per innbyggere av disse innbyggerne soknet til Maura skolekrets, mens innbyggere soknet til Preståsen innbyggere soknet til Eltonåsen skolekrets, mens soknet til Kringler-Slattum. 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Andel av innbyggere i Nannestad fordelt på skolekretser Eltonåsen Kringler - Slattum Maura Preståsen 0-5 år 22,4 % 11,8 % 41,6 % 24,2 % 6-12 år 21,4 % 11,0 % 37,8 % 29,8 % år 23,2 % 12,2 % 31,6 % 33,0 % år 19,3 % 12,7 % 33,6 % 34,3 % år 18,8 % 13,2 % 37,2 % 30,8 % år 16,7 % 11,8 % 39,1 % 32,4 % år 17,2 % 9,9 % 35,4 % 37,5 % 80 år og eldre 11,5 % 9,7 % 33,2 % 45,6 % Maura hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene opp til 12 år. Preståsen hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene år. Maura hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene år. Side 16

17 Preståsen hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene 67 år og eldre. Eltonåsen skolekrets hadde den yngste befolkningen ved at denne kretsen hadde den største andel av innbyggere i aldersklassene fra 0 til 15 år (25,5 %). Preståsen skolekrets hadde den største andel innbyggere 67 år og eldre (13,3 %). SSBs befolkningsprognose (alternativ HHMH) Kommunens befolkningsprognoser har vært noe optimistiske i forhold til hva fasiten har vist de seinere årene. Dette skyldes først og fremst at prognoser ofte bygger på forventet boligbygging, og når dette ikke inntreffer pga. finanskriser og andre utenforliggende faktorer, vil befolkningsveksten bli lavere enn forventet. Kommuneplanen legger opp til en årlig vekst på 2,1 %, hvilket betyr at Nannestad vil ha ca innbyggere i Side 17

18 Andelen barn 0 år av befolkningen i Nannestad forventes å stige fra 0,9 % til 1,1 % i perioden fram mot Andelen av befolkningen som er i barnehagealder forventes å synke fra 6,4 % i 2014 mot årene fram mot 2017 for så å stige igjen til 6,6 % i Side 18

19 Barneskoleelevenes andel av befolkningen forventes å synke fra 9,9 % i 2014 til 8,9 % i Ungdomsskoleelevenes andel av befolkningen forventes å synke fra 4,2 % til 3,8 % i perioden fram mot Side 19

20 Andelen av befolkningen i alderen år forventes å synke fra 56,1 % i 2014 til 50,4 % i Andelen innbyggere i alderen år forventes å øke sterkt fra 8,4 % i 2014 til 12,7 % i løpet av perioden fram mot Side 20

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Forvaltnings- og økonomiutvalget Nannestad kommune Økonomiseksjonen Arkivsak: 2013/1779-7 Arkiv: 145 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Forvaltnings- og økonomiutvalget 13.11.2013 Budsjett 2014/Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjett 2016 Rådmannens forslag 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORSLAG TIL VEDTAK... 5 2.1 ØKONOMIPLAN 2016-2019... 5 2.2 ÅRSBUDSJETT 2016... 5 2.3 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER... 5 2.4 LÅNEOPPTAK...

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget Nannestad kommune Økonomi og styring Arkivsak: 2016/1584-8 Arkiv: 150 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget 16.11.2016 Budsjett 2017/Handlingsprogram

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Handlingsregler i budsjettprosessen

Handlingsregler i budsjettprosessen Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2014

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2014 Vår dato: 08.10.2014 Vår referanse: 2014/6703 Arkivnr.: 331.0 Deres referanse: Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunene i Buskerud v/ordfører, rådmann og økonomiansvarlig Innvalgstelefon: 32266683 Informasjon

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer