Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag"

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1

2 Innhold 1 Innledning Forslag til vedtak Økonomiplan Årsbudsjett Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Låneopptak Oppsummering Overordnede mål og rammer Kommuneplanens føringer og satsningsområder Andre planer som gir økonomiske føringer Planstrategi for Nannestad kommune Demografisk utvikling Målsettinger for planperioden Sentrale føringer og prioriteringer Statsbudsjettet Anslag for frie inntekter fra KMD Analyse av kommunens utfordringer Økonomiske utfordringer KOSTRA Tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse i planperioden Økonomiske tilpasninger i driftsbudsjettet for Eiendomsskatt Økonomiske rammer for planperioden Inntekter Nannestad kommunes frie inntekter i 2015 og i økonomiplanperioden Andre statlige overføringer Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter Driftsutgifter Lønn- og andre driftsutgifter Pensjonsutgifter Den økonomiske utviklingen i finansmarkedene Kommunens finansforvaltning Gjeld og renter Finansplasseringer Finansreglementet Økonomiske rammer for ansvarsområdene Ansvarsområde 100 Politiske styrings- og kontrollorganer Ansvarsområde 120 Sentraladministrasjonen Økonomiavdelingen Stabs- og støtteområde Samhandlings- og forebyggende virksomhet Kommunelegen med miljørettet helsevern NAV Nannestad Barneverntjenesten Ansvarsområde 200 Oppvekst og kultur Skole Barnehage: PPT: Side 2

3 9.3.4 Kultur: Ansvarsområde 300 Bistand og omsorg Stabsenheten Hjemmebaserte tjenester Nannestad sykehjem Støttetjenester for voksne Ansvarsområde 600 Teknisk Ansvar teknisk stab Ansvar Renovasjon Ansvar Brann- og redningstjenesten og feiervesen Ansvar Kommunalteknikk Ansvar bolig og eiendom Ansvar Forvaltning Overføring til Nannestad Kirkelige Fellesråd og til andre trossamfunn Investeringer ( ) IKT-investeringer Formålsbygg Utvikling av Gråbeinstigen Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg Bygningsutvikling/HMS/ekstraordinært vedlikehold Utskifting av biler og maskiner Investeringstilskudd Nannestad kirkelige fellesråd Trafikksikringstiltak. Gang- og sykkelveger mv Videreformidling av husbankmidler startlån Avløp Vann Kommunens garantiansvar og forpliktelser Vedlegg Vedlegg 1 Budsjett fra Nannestad Kirkelige Fellesråd Vedlegg 2. Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for Vedlegg 3. Økonomisk oversikt drift Vedlegg 4. Budsjettskjema 1A Drift Vedlegg 5. Budsjettskjema 1B Drift Vedlegg 6. Budsjettskjema 2A Investering Vedlegg 7. Budsjettskjema 2B Investering Vedlegg 8. Prisliste Barnehage, skole og sfo Kulturskole Lokaler festavdeling Nannestad Haller og kunstgressbane Helse og omsorg Feiing, tilsyn og renovasjon Avløp Vann Bygge, delings- og konsesjonssaker Arealplaner Tjenester utført av kommunalteknisk avdeling Kart og oppmåling Fyrverkeri Side 3

4 1 Innledning Nannestad kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne, og bidrar hver dag til å løse viktige samfunnsoppdrag. Kommunen har nærmere innbyggere som er avhengige av ulike kommunale tjenester. Nannestad er en av de kommunene i landet som har minst økonomiske ressurser til å utføre de velferdstjenester kommunen har som oppgave å utføre. Fra sentralt hold arbeides det med ny kommunereform og nye kriterier for tildeling av fellesskapets ressurser er på trappene i Det er høyst usikkert hva dette vil bety for Nannestad kommune, men håpet må være at arbeidet med tildelingskriteriene vil kunne gi rom for en mer rettferdig fordeling av tilgjengelige ressurser og at resultatet av dette vil synes i KOSTRA-statistikken. KOSTRA-statistikken er et styringsverktøy, ikke bare for kommunene, men også for staten og politikerne på sentralt hold. Budsjettprosessen for økonomiplanperioden har vært utfordrende, og Nannestad vil få flere krevende utfordringer framover. Antallet eldre vil stige betydelig i årene etter Dette betyr at Nannestad kommune allerede nå må starte tilpasninger til de framtidige utfordringene. Flere eldre vil innebære betydelige investeringer. Nannestad kommune må fortsatt ha et høyt fokus på effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Et økonomisk handlingsrom vil være helt avgjørende for å kunne videreutvikle kommunen i riktig retning og om mulig frigjøre ressurser til flere investeringstiltak. Det er et mål i seg selv å øke kommunens egenfinansiering av investeringer. Den økonomiske rapporteringen gjennom 2014 viser at kommunen løpende har større driftsutgifter enn driftsinntekter. En slik situasjon kan ikke vedvare. Kommunens økonomi er heller ikke bærekraftig på sikt hvis vi ikke iverksetter tiltak. Det er av den grunn helt nødvendig å se på utviklingen i tjenesteproduksjonen samtidig som kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske rammene. Konsekvensen av dette er at samtidig som det er en vekst på flere områder, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å bygge nødvendig handlingsrom på sikt. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på følgende forutsetninger: - Kommunestyrets vedtatte budsjett 2014/økonomiplan Andre politiske vedtak gjennom året - Statsbudsjettets forutsetninger og satsningsområder Prognoser og inntektsanslag fra KS på frie inntekter i perioden K-sak 23/13 Investeringer i et 10 års perspektiv Forslaget inneholder en beskjeden vekst til videreføring av eksisterende tjenester. Omfanget av eksisterende lovpålagte tjenester øker, og for å kunne oppnå budsjettbalanse er det foreslått innsparing i størrelsesorden 7,5 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under kapittel 7. Forslag til budsjett og økonomiplan er dermed å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for forvaltnings- og økonomiutvalgets arbeid med innstilling til kommunestyret. I tråd med kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken. Det har vært et mål at det løpende driftsnivået i Nannestad kommune ikke skal være basert på engangsmidler og at netto driftsresultat i løpet av planperioden skal utgjøre 3 % av kommunens totale Side 4

5 inntekter. Dette er i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Vi ser gjennom flere år at det er svært krevende for Nannestad kommune å kunne budsjettere med et netto driftsresultat på 3 %. For budsjett 2015 ville dette innebære et krav om ytterligere innsparing på 17,5 mill. kroner. Nannestad kommune opprettholder likevel målsettingen om et netto driftsresultat på 3 % i løpet av planperioden, og legger opp til at resterende innsparing fordeles over årene Rådmannen har for kommende økonomiplanperiode lagt vekt på følgende: - Legge fram et forslag til budsjett 2015 og ØP i balanse til tross for vesentlige kutt i områdenes rammer - Gradvis dreining mot rammebudsjettering - Tilført ressurser for å møte veksten i antall brukere innenfor Støttetjenester for voksne - Kompensert for kostnader på grunn av økt elevtall i skolene - Prioritere forebyggende arbeid overfor barn og unge. Barnevernet er kompensert for utviklingen i antall saker, men det er også iverksatt tiltak med mål å redusere kostnadene - Tatt hensyn til en forventet økning i kostnader til sosialhjelp på grunn av at ordningen med arbeidsavklaringspenger nå har vart i fire år. Fire år er, med noen få unntak, maksgrensen for å kunne få arbeidsavklaringspenger - Rådmannen har i samarbeid med kommunalsjefene, tillitsvalgte og berørte parter påbegynt arbeidet med en reorganisering av kommunens virksomheter, samt sett på lederstrukturen i kommunen. Formålet er å samhandle bedre, øke effektiviteten og få bedre økonomisk kontroll - Rådmannen har foretatt en revidering av overordnede mål og målkort i samarbeid med berørte parter Rådmannen har ikke foreslått å innføre eiendomsskatt på boliger i budsjettet for 2015 da det ikke foreligger et politisk flertall for dette i inneværende valgperiode. Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt og som vedtar satsstrukturen innenfor lovens rammer. Dette er et forhold som kan vurderes med tanke på de investeringsutfordringer kommunen står overfor de nærmeste årene. I tråd med vektleggingen ovenfor, er det foretatt styrking av budsjettet på områder som en i løpet av tidligere år og i 2014 har erfart burde styrkes. Se nærmere omtale under kapittel 6 bak i dokumentet. Rådmannen ser at det hadde vært ønskelig å styrke andre områder også, men har ikke funnet rom for det innenfor gitte rammer. Det er også tilkjennegitt en viss grad av usikkerhet til nivået på enkelte budsjettall, som for eksempel tilskuddsnivået til ikke-kommunale barnehager og kjøp fra enkelte interkommunale virksomheter. Rådmannen vil tilrå at utbygging/rehabilitering av kommunehuset ikke prioriteres. Nannestad, 3. november 2014 Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen økonomisjef Side 5

6 2 Forslag til vedtak 2.1 Økonomiplan Økonomiplan for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av økonomiplandokumentet. 2.2 Årsbudsjett 2015 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B (vist som vedlegg 4 og 5). Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor Hovedplan for avløp. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr 1. januar Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager. Det avsettes kr 5 mill til disposisjonsfond for Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B (vist som vedlegg 6 og 7). 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i brukerbetalinger og gebyrer som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 8, gjøres gjeldende fra 1. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, plan, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende. 2.4 Låneopptak Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil kr 12 mill i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. For 2015 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil kr 33,624 mill. Kr 20 mill til kassekredittramme etablert ved kommunestyrevedtak i k-sak 44/99 prolongeres i Eventuell bruk av kredittramme skal gjøres opp før regnskapsavslutning for regnskapsåret Side 6

7 3 Oppsummering Driftsbudsjett 2015 Det budsjetteres med totale inntekter på kr 729,2 mill hvorav frie inntekter utgjør kr 563,7 mill. De frie inntektene utgjør med dette 77,3 % av de totale inntektene og øker med kr 14 mill i forhold til vedtatt budsjett Av økningen gjelder kr 11,4 mill skatteinntekter og kr 2,6 mill rammetilskudd. Samlede driftsutgifter utgjør kr 720,4 mill. Av dette utgjør lønn og sosiale utgifter kr 467,3 mill eller 65 %. Kommunen har ved inngangen til 2015 om lag 676 årsverk og er med det kommunens største arbeidsgiver. Det er lagt til grunn en samlet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) i 2015 på 3 % i tråd med regjeringens føringer. Lønnsveksten i 2015 er anslått til 3,3 %. Rådmannen konstaterer at den beskjedne veksten i de frie inntektene begrenser det økonomiske handlingsrommet for kommunen. Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Budsjettet for 2015 er i likhet med budsjettet for 2014 saldert uten bruk av såkalte engangsmidler. Nødvendige tiltak for å tilpasse driftsnivået i tråd med salderingsbehovet, vil bli effektuert i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember. Budsjettforslaget presenteres med et samlet «driftsoverskudd» på kr 5 mill. Forventet utbytte fra KLP på om lag kr 1,5 mill benyttes til å finansiere egenkapitaltilskuddet til selskapet Investeringsbudsjett Investeringsnivået i økonomiplanperioden er videreført i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak om et øvre tak på kr 25 mill per år for opptak av nye lån til ikke rentable investeringer. Dette betyr at det maksimale låneopptaket tilsvarer minimumsavdraget, og slik sett vil kommunen stabilisere gjelden fremfor å øke den. Dette er et av de viktigste tiltakene for å bringe kommunen i varig økonomisk balanse. Samtidig ser rådmannen at handlingsregelen legger begrensninger i forhold til å kunne gjennomføre flere ønskede tiltak. De største investeringstiltakene i økonomiplanperioden er utbygging av Nannestad ungdomsskole, bygging av omsorgsboliger i Gråbeinstigen og rehabilitering av kommunehuset.. Side 7

8 4 Overordnede mål og rammer 4.1 Kommuneplanens føringer og satsningsområder Visjon Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvaliteter med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv og privat og offentlig tjenestetilbud: Nannestad, Romerikes beste bokommune Motto Kommunens motto bygger på kommunens naturlige forutsetninger gjennom sin beliggenhet med store sammenhengende jord- og skogbruksarealer, kulturlandskap, naturområder, tilgang til marka, vann, og vassdrag. Mottoet reflekterer at dette kan kombineres med å være ei moderne bygd i vekst og utvikling: Nannestad, ei grønn bygd i vekst Fokusområder mål og suksessfaktorer Kommuneplanen ble revidert i Det er blinket ut 5 fokusområder med tilhørende suksessfaktorer som er nødvendige for at kommunen skal utvikle seg i den ønskede retning. Den samlede satsing skal også bidra til at kommunen får en bærekraftig økonomi. Felles ansvar for folkehelse - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at folkehelsen blir bedre og at alle innbyggere får gode tjenester når behovene melder seg: a) Folkehelse som premiss i all planlegging b) Gang- og sykkelveger til alle skoler c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder d) Aktivt kultur- og foreningsliv e) Boområder med god miljøkvalitet f) Økt vekt på helseopplysning g) Felleskap og sosial tilhørighet Aktiv oppvekst med lek, læring og mestring - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i samspill mellom barnehage, skole og fritidsarenaer: a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid b) Gode og kvalifiserte rollemodeller Side 8

9 c) Egnede lokaler for primærvirksomhet og frivillighet d) Trygge foresatte med engasjement e) Skolene som aktive nærmiljøsentra f) Trygge, sosiale fellesskap g) Grendelekeplasser Tilpasset helsetilbud og omsorg for alle - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov. a) Tidlig innsats b) Frigjøre ressurser til opptrening og mestring c) Tilpasset omsorgstilbud d) Trygge boliger e) Vennskap og trygghet f) Nettverksbygging g) Samhandling med frivilligheten h) Hverdagsrehabilitering Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, samtidig som det legges til rette for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser: a) Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål b) Kontinuerlig dialog med næringslivet c) Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur d) Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av Nannestad e) Effektiv saksbehandling f) Økt innslag av sentrumsnære leiligheter Ansvar for miljø og framtid - suksessfaktorer Nannestad kommunes mål er å bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgendagens innbyggere: a) Arealeffektiv utbygging i sentrale områder b) Bedre kollektivtilbud Styrking av interne ruter på Øvre Romerike mot kollektive knutepunkter c) Boligområder langs kollektivakser d) Vektlegging av estetikk og kvalitet i bygge-områder e) Oppvarming basert på vannbåren varme f) Lokalt handels- og servicetilbud g) Pendlerparkering Maura / Nannestad / Holter Strategier - Befolkningsutvikling 1. Nannestad skal utnytte mulighetene for en stabil årlig befolkningsvekst i samsvar med SSBs framskriving, alternativ HHMH, med en gjennomsnittlig årlig vekst på ca. 1,9 % i perioden fram mot Det innebærer at folketallet vil ligge på drøyt ved utgangen av kommuneplanperioden. 2. Den årlige boligbygging bør ligge rundt 100 enheter. 3. Veksten søkes styrt slik at kommunen kan utnytte den etablerte infrastruktur på en best mulig måte. Side 9

10 4.2 Andre planer som gir økonomiske føringer Omsorgsplan Ny omsorgsplan ble vedtatt av kommunestyret den med følgende vedtak: 1. Omsorgsplan vedtas. (31 av 31 stemmer) 2. Omsorgsplanens forslag til prioriterte satsingsområder for 2015 og framover, innarbeides i en egen handlingsplan som behandles samtidig med budsjett 2015 og økonomiplanen. Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplanen. (18 av 31 stemmer) 3. Samarbeidet med andre ØRU-kommuner, knyttet til samhandlingsreformen, videreføres med sikte på å etablere felles tilbud for utvalgte bruker- og pasientgrupper. (31 av 31 stemmer) nye omsorgsboliger etableres i Disse samlokaliseres med ny base for hjemmetjenesten og dagsenter. (31 av 31 stemmer) 5. Frigjorte arealer ved bo- og servicesenteret omdisponeres til sykehjemsplasser/forsterket korttidsenhet så snart som mulig. I forbindelse med omdisponeringen sees det på muligheten til å redusere bruk av dobbeltrom ved Nannestad sykehjem. (18 av 31 stemmer) 6. Kommunestyret bemerker seg sektorens økte satsning på forebygging, rehabilitering/habilitering herunder Hverdagsrehabilitering. Prosjekt hverdagsrehabilitering forutsettes implementert som arbeidsform i hele sektoren og foreløpig plan for dette legges frem som sak for Bistand- og omsorgsutvalgets møte 3. juni (31 av 31 stemmer) 7. Evaluering av prosjekt hverdagsrehabilitering legges frem som egen sak i Bistand- og omsorgsutvalgsmøte 4. november I tillegg til evalueringen, skal saken inneholde status på implementeringen og vurdering av videre arbeid. (31 av 31 stemmer) 8. Når bemanningen skal økes som forventet i omsorgsplanen bør det tilstrebes å oppnå målsetningen om at alle ansatte i Nannestad kommune som ønsker hele stillinger, skal få det. Ved utlysning av nye stillinger skal disse først tilbys ansatte som ufrivillig har deltidsstillinger, dernest utlyses resterende stillingshjemler så langt det er mulig som 100 % stillinger. For å dekke opp behovet for tjenester i turnusene på kveld, natt og i helger bør det tilstrebes å øke grunnbemanningen framfor å utlyse deltidsstillinger. (21 av 31 stemmer) Oppfølging: Omsorgsplanen blir fulgt opp i forbindelse med innspill til budsjett, hvor handlingsplanen følges med hensyn til behov for økning av stillinger. I forhold til punkt 8, er det vanskelig å øke grunnbemanningen med stillinger i 100 %, for å få dekket bemanningen på helg. Det ser vi pr. i dag at det ikke er ressurser til, innenfor budsjettrammen til den enkelte virksomhet. Løsningen foreløpig er at det i stedet leies inn ekstravakter for å få dekket helgene, men vi ser at det blir veldig uhensiktsmessig i lengden. Det er nedsatt en fagkomité, som skal utarbeide en skisse til utvikling av nye lokaler for hjemmebaserte tjenester, helsesøstertjenesten og omsorgsboliger, i Gråbeinstigen. Planen er at skissen skal være utarbeidet innen Evaluering av prosjekt Hverdagsrehabilitering er utsatt til desember Side 10

11 Strategiplan for mer og bedre læring Tilstandsrapport for grunnskolen i Nannestad 2011/2012 ble behandlet i kommunestyret Tilstandsrapporten viste at elevene i Nannestad scorer dårligere enn landsgjennomsnitt på nasjonale prøver og at en for stor andel av elevene presterer på laveste mestringsnivå. Selv om resultatene sees i sammenheng med levekårsindeks og folkehelseprofil, har kommunen ambisjoner om at elevene våre skal oppnå bedre resultater. Politikerne vedtok på denne bakgrunn at «Det utarbeides en 4-årig strategiplan med mål og tiltak for mer og bedre læring i skolen i Nannestad.» Kommunestyret vedtok i sammenheng med behandling av økonomiplanen følgende: «Kommunestyret ønsker at det i økonomiplanperioden satses på tiltak for ytterligere å styrke en god skole i Nannestad. En god skole er karakterisert av godt miljø, gode resultater, rask inngripen og lite frafall. Lærertetthet og adekvat pp-tjeneste er viktige redskaper for å oppnå dette. Lærertettheten i skolen økes derfor i 2013 tilsvarende en økt årslønnskostnad på kr ,- (kostnad i 2013: kr ,-). Beløpet forutsettes videreført i økonomiplanperioden. Posisjonen antar at styrkingen i første rekke bør komme i basisfagene i 1. 4.trinn» «Strategiplan for mer og bedre læring, Nannestad kommune » ble vedtatt i Nannestad kommunestyre Planen med tilhørende handlingsprogram for det enkelte skoleår, er førende for utvikling, satsingsområder, ressursbruk og kompetanseheving i skolen i økonomiplanperioden. Mål for Nannestadskolen i perioden : Overordnet mål: Alle elever i Nannestadskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale. Utviklingsmål : 1. Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive forventninger til hver enkelt elev, og som leder og støtter elevene i deres faglige og personlige utvikling. 2. Ledelse på alle nivå i Nannestadskolen bidrar til mer og bedre læring. Satsingsområder: Se tabell til høyre Målbare indikatorer: Målbare indikatorer som skal brukes på alle skoler og i kommunen samlet: Fra elevundersøkelsen: - samlescoren på «trivsel» - score på delspørsmål i «støtte fra lærerne» - score på delspørsmål i «vurdering for læring» Side 11

12 Fra nasjonale prøver: - andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i lesing og regning. - sammenligning av utvikling fra 5. 8.trinn - sammenligning av utvikling fra 8. 9.trinn - trender i resultater, sett over tid Grunnskolepoeng og eksamensresultater: - trender sett over tid Gjennomføringsgrad i videregående opplæring Andel elever som får spesialundervisning 5 Ressursbruk: Strategiplanen gir først og fremst føringer for hvordan de ressurser som er tilgjengelig til enhver tid bør brukes. Ressurstilgang som sikrer lærertetthet vil være en sentral suksessfaktor for arbeidet med mer og bedre læring. Kommunens styrking av lærertetthet på trinn og tilføringen av lærerstillinger til ungdomstrinnet fra nasjonalt hold er målrettede bidrag til dette. Strategiplanen fremhever også at det er ønskelig å styrke ressurser til læremidler og utstyr til tilpasset undervisning generelt og til satsingen på regning spesielt. Nannestad kommunestyre vedtok i sammenheng med økonomiplan desember 2012: «Oppvekst og kultur styrkes med kr ,- til strategiplan for mer og bedre læring i skolen i Nannestad. Beløpet forutsettes videreført i økonomiplanperioden.» Kompetansetiltakene finansieres fremdeles i hovedsak av øremerkede statstilskudd fra fond. Kommunens egen ressursbruk bør når fondet er brukt opp mot slutten av fireårsperioden, økes til i størrelsesorden pr år. 5.1 Planstrategi for Nannestad kommune Kommunestyret gjorde i juni 2012 dette vedtak: Planstrategi for Nannestad kommune for , slik den framgår av høringsdokument datert og planporteføljen, vedtas med følgende endringer: a. Revidering av kommuneplanen starter b. Arbeidet med kulturplan starter i første halvdel av c. Planene for henholdsvis Rus og alkoholpolitikk slås sammen, oppstart av revidering starter høsten 2012). d. Arbeidet med strategisk næringsplan starter høsten e. Innstillingsutvalgene er styringsgrupper for planer innenfor sine områder. Oppfølging: Oppstart av kulturplanarbeid ble utsatt i påvente av pågående utredningsarbeid for kulturområdet i Gjerdrum, Nannestad og Hurdal. Kulturplanarbeid ble igangsatt 2 tertial 2014, planprogram er utarbeidet og lagt ut til høring av Oppvekst og kulturutvalget høsten Ferdig plan utarbeides vår 2015, og blir tidligst vedtatt tidlig høst Side 12

13 Kommuneplanen ble utarbeidet i løpet av 2013 og kommunestyre gjorde i sak PS 66/13 Sluttbehandling - Rullering av kommuneplan for Nannestad dette vedtak: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven gjør Nannestad kommune dette vedtak for Kommuneplan : a. Kommuneplanen vedtas - med unntak for områdene N40 og M1- som unntas rettsvirkning jfr. Pbl og b. Områdene N40 og M1 markeres som hvitt på kommuneplankartet (unntatt rettsvirkning). c. Områdene opprettholder planstatus fra eksisterende plan. d. Forslag til endrede bestemmelser for området N40 legges ut på høring i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr , jfr med påfølgende politisk behandling. e. Det iverksettes en påfølgende planprosess, inkludert mekling, for området M1i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr og 5-4 til Med hjemmel i Markalovens 6 sendes vedtatt Kommuneplan for Nannestad til Miljøverndepartementet for stadfesting. Vedtakspunkt 1d er gjennomført og de endrede bestemmelser for N40 er lagt inn i kommuneplanens arealdel. Det er per dato ikke kommet fram til noen løsning for vedtakspunkt 1e og fylkesmannens innsigelse står derved ved lag. Strategisk næringsplan ble utarbeidet i nært samarbeid med Innovasjon Gardermoen og representanter for lokalt næringsliv. Kommunestyret gjorde dette vedtak : 1. Strategisk næringsplan (oppdatert etter høringsrunden) vedtas. 2. Handlingsprogram vedtas. 3. Handlingsprogrammet rulleres, i nært samarbeid med Nannestad næringsråd, i januar Planen har disse fokusområder med tilhørende suksessfaktorer: 1. Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv a. Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål b. Kontinuerlig dialog med næringslivet c. Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur d. Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av Nannestad e. Effektiv saksbehandling f. Økt innslag av sentrumsnære leiligheter 2. Sentrums- og tettstedsutvikling a. Barneskole og barnehage i alle våre tettsteder b. Dagligvaretilbud i samtlige tettsteder c. Økt innslag av leiligheter i Maura og Nannestad sentrum d. Bedret kollektivtilbud mot regionale sentra og hovedstaden e. Et variert næringsliv i våre tettsteder f. Attraktive tettsteder 3. Reiseliv og turisme a. Utvikling av merkevaren «Skibygda Nannestad» b. Godt omdømme for etablerte hoteller og serveringsbedrifter c. Lokal og unik profil d. Lokal gründerkultur e. En etableringsvennlig kommune Side 13

14 4. Styrking av eksisterende næringsliv a. God dialog mellom kommunen og næringslivet b. Tilgang til næringsarealer som samsvarer med næringslivets behov c. Utdanning som er tilpasset næringslivets behov d. Utvikling av næringsklynger rundt etablert virksomhet e. Etablering av et gründermiljø / kontorfellesskap f. Relasjonsbygging g. Gründerkultur og samhandling h. Mulighet for alternativ bruk av landbruksbebyggelse 5. Kommunikasjonsårer og næringsområder a. E-16 får status som viktig stamvei Gävle Bergen b. OSL utvider og utvikler vestområdet c. Flyplassrelaterte næringer etableres på næringsarealene i Moreppen d. Lokalt initiativ for utvikling av næringsarealer e. Samhandling med tyngre næringsaktører 6. Omdømmebygging og markedsføring a. Knytte kommunen til Gardermoen uten støy b. Kunnskap om hvor sentralt beliggende kommunen er c. Definering og tydeliggjøring av våre fortrinn som bokommune d. Definering og tydeliggjøring av våre fortinn som næringskommune e. Ønske nye næringsaktører velkommen f. Stolthet for og tro på egen kommune g. De gode eksempler h. Strategisk markedsføringsskisse må være plass i. Felles løft for markedsføring j. Et konsept for «merkevaren» Nannestad må være på plass k. Ett felles budskap fra alle aktører Handlingsprogrammet: I perioden vil Nannestad kommune sette i verk disse tiltak for å realisere mål og strategier fra den strategiske næringsplanen: 1. Nannestad kommune vil løpende gå i positiv dialog med alle som ønsker å etablere næring i Nannestad. (Kommentar: Dette tiltak gjennomføres løpende av ordfører og rådmann.) 2. Sammen med næringsdrivende, innbyggere, grunneiere og utbyggere, gjennomføre en tettstedsanalyse for Nannestad sentrum med føringer for hvordan dagens sentrum skal få økt attraktivitet og bindes sammen med de nye sentrumsområdene nord for Teievegen. (Kommentar: Dette tiltak er gjennomført i form av en tettstedsanalyse/plansmie for Nannestad sentrum og planprogram for en områdeplan er per dato ute på høring.) 3. I dialog med grunneiere og utbyggere, gjennomføre en analyse av eksisterende næringsarealer i Nannestad med sikte på om vi har tilstrekkelig med arealer på rett sted for ulike typer næring. Analysen vil legge grunnlag for en rullering av næringsformål i kommuneplanen. (Kommentar: Arbeidet er i startfasen.) 4. I nært samarbeid med næringslivet, utrede muligheter for å etablere et senter for gründerbedrifter i kommunen. 5. Sammen med næringslivet og Nannestad videregående skole, utarbeide en felles profilering for Nannestad som bo- og næringslivskommune. Handlingsprogrammet rulleres i januar Side 14

15 5.2 Demografisk utvikling I perioden har den årlige gjennomsnittlige befolkningsvekst ligget på 1,9 %. Tilsvarende vekst i Akershus utgjorde 1,5 % mens for landet som helhet var den årlige gjennomsnittlige vekstrate 1,0 %. Befolkningsveksten i 2013 utgjorde 1,8 %. Veksten har falt fra rekordåret 2002 (3,3 %) til bunnåret 2007 (1,1 %). Side 15

16 Innbyggere i Nannestad fordelt på skolekretser Eltonåsen Kringler - Slattum Maura Preståsen 0-5 år år år år år år år år og eldre Nannestad kommune hadde per innbyggere av disse innbyggerne soknet til Maura skolekrets, mens innbyggere soknet til Preståsen innbyggere soknet til Eltonåsen skolekrets, mens soknet til Kringler-Slattum. 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Andel av innbyggere i Nannestad fordelt på skolekretser Eltonåsen Kringler - Slattum Maura Preståsen 0-5 år 22,4 % 11,8 % 41,6 % 24,2 % 6-12 år 21,4 % 11,0 % 37,8 % 29,8 % år 23,2 % 12,2 % 31,6 % 33,0 % år 19,3 % 12,7 % 33,6 % 34,3 % år 18,8 % 13,2 % 37,2 % 30,8 % år 16,7 % 11,8 % 39,1 % 32,4 % år 17,2 % 9,9 % 35,4 % 37,5 % 80 år og eldre 11,5 % 9,7 % 33,2 % 45,6 % Maura hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene opp til 12 år. Preståsen hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene år. Maura hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene år. Side 16

17 Preståsen hadde den største andel av kommunens innbyggere i aldersklassene 67 år og eldre. Eltonåsen skolekrets hadde den yngste befolkningen ved at denne kretsen hadde den største andel av innbyggere i aldersklassene fra 0 til 15 år (25,5 %). Preståsen skolekrets hadde den største andel innbyggere 67 år og eldre (13,3 %). SSBs befolkningsprognose (alternativ HHMH) Kommunens befolkningsprognoser har vært noe optimistiske i forhold til hva fasiten har vist de seinere årene. Dette skyldes først og fremst at prognoser ofte bygger på forventet boligbygging, og når dette ikke inntreffer pga. finanskriser og andre utenforliggende faktorer, vil befolkningsveksten bli lavere enn forventet. Kommuneplanen legger opp til en årlig vekst på 2,1 %, hvilket betyr at Nannestad vil ha ca innbyggere i Side 17

18 Andelen barn 0 år av befolkningen i Nannestad forventes å stige fra 0,9 % til 1,1 % i perioden fram mot Andelen av befolkningen som er i barnehagealder forventes å synke fra 6,4 % i 2014 mot årene fram mot 2017 for så å stige igjen til 6,6 % i Side 18

19 Barneskoleelevenes andel av befolkningen forventes å synke fra 9,9 % i 2014 til 8,9 % i Ungdomsskoleelevenes andel av befolkningen forventes å synke fra 4,2 % til 3,8 % i perioden fram mot Side 19

20 Andelen av befolkningen i alderen år forventes å synke fra 56,1 % i 2014 til 50,4 % i Andelen innbyggere i alderen år forventes å øke sterkt fra 8,4 % i 2014 til 12,7 % i løpet av perioden fram mot Side 20

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Forvaltnings- og økonomiutvalget Nannestad kommune Økonomiseksjonen Arkivsak: 2013/1779-7 Arkiv: 145 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Forvaltnings- og økonomiutvalget 13.11.2013 Budsjett 2014/Økonomiplan

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget Nannestad kommune Økonomi og styring Arkivsak: 2016/1584-8 Arkiv: 150 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/99 Forvaltnings- og økonomiutvalget 16.11.2016 Budsjett 2017/Handlingsprogram

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjett 2016 Rådmannens forslag 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORSLAG TIL VEDTAK... 5 2.1 ØKONOMIPLAN 2016-2019... 5 2.2 ÅRSBUDSJETT 2016... 5 2.3 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER... 5 2.4 LÅNEOPPTAK...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Handlingsregler i budsjettprosessen

Handlingsregler i budsjettprosessen Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer