Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor?"

Transkript

1 Årsmelding

2 Innholdsfortegnelse s. 3 Lederens side - god helse til alle bønder s. 4 Verdisynet - HIK s. 5 Vi gir trygghet og overskudd s. 5 Vårt medlemstilbud s. 6 HMS-besøk 2012 s. 7 Bedriftshelsetjenestene s. 8 Helseundersøkelsene s. 9 Kampanjen - Trygghet og helse i landbruket s. 11 Bistand i krisesaker s. 11 Bistand i hjelpemiddelsaker s. 12 Markedsføring s. 13 Salgsgruppa s. 14 Styret i LHMS 2012 s. 15 Distriktsvis medlemsutvikling s. 15 Distrikt 1 - Nord Norge s. 15 Distrikt 2- Midt Norge s.16 Distrikt 3 - Vest of Sør Norge s. 16 Distrikt 4 - Østlandet s. 17 Medlemsutvikling siste 10 år s. 18 Kursoversikt 2012 s.18 Inn på tunet s. 19 Praktisk HMS-arbeid s.20 Personal og administrasjon s. 21 Ansatte i Landbrukets HMS-tjeneste s. 21 Hovedkontoret - Kongsberg s. 22 Distrikt 1 - Nord Norge s. 24 Distrikt 2 - Midt Norge s. 26 Distrikt 3 - Vest og Sør Norge s. 28 Distrikt 4 - Østlandet s. 31 Landbrukets brannvernkomité s. 32 Sikkerhetsdager s. 33 Nordisk møte s. 33 Prosjekter s. 33 Skadefri bonde s. 34 Ulykker i landbruket s. 34 Arbeidsmiljø for fremmedarbeidere s. 34 HMS for utenlandsk arbeidskraft s. 35 Revisors beretning s. 37 Styrets beretning s. 38 Årsregnskap med noter s. 45 Hva er LHMS sin oppgave s. 45 Hvordan jobber vi Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor? 2

3 God helse til alle bønder! Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) har som målsetting å bidra til å redusere skader og yrkessykdommer i landbruket. LHMS er bondens egen bedriftshelsetjeneste som hjelper bonden i arbeidet med å sikre egen helse. Tilbudet er landsdekkende og ca er tilsluttet ordningen. Skader, ulykker og sykdommer koster samfunnet mange milliarder årlig og i tillegg rammer det den enkelte og dennes familie. LHMS jobber forebyggende og hver ulykke, sykdom eller krise som forhindres er en god investering. Gjennom jordbruksforhandlingene ble det bevilget kr 1 million for å starte en kampanje som skulle sette søkelys på ulykkene i landbruket. LHMS fikk ansvaret for å lede kampanjen. Hans Huseby ble ansatt som prosjektleder og kampanjeåpning skjedde på Habberstad Gård på Eidsvoll 5. juni Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Ane Hansdatter Kismul, leder av Norges Bondelag Nils Bjørke, leder av Norsk Bonde- og småbrukarlag Ann Merete Furuberg og konstituert daglig leder i LHMS Anne Marie Heiberg åpnet kampanjen (bildet). LHMS har mange dyktige ansatte som har gjennomført en rekke aktiviteter i løpet av 2012, i form av medlemstjenester som HMS besøk, arbeidshelsesamtaler, fagmøter, kurs, markdager, medlemsverving og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Aktivitetene blir nærmere beskrevet i årsrapporten. I 2012 ble det igangsatt en utredning for å se på muligheten for sammenslåing av LHMS og Norsk Landbruksrådgivning. Utredningen ferdigstilles i løpet av våren LHMS daglige leder Ole Brunes fratrådte sin stilling 1. mai Anne Marie Heiberg fungerte som konstituert daglig leder fram til 1.desember, da ny direktør Mette Hågensen tiltrådte stillingen. Anne Marie Heiberg Fungerende daglig leder Mette Hågensen Direktør 3

4 LHMS sitt verdisyn: Helsefremmende Inspirerende Kompetent Landssamlingen i 2012 foregikk på Honne konferansesenter på Biri 4-6. juni. 5. juni var satt av til «kick-off» og offisiell åpning for HMS- kampanjen Trygghet og helse i landbruket. På landssamlingen hadde vi en prosess der vi jobbet fram LHMS sitt verdisyn, resultatet ble HIK. Alle ansatte og representanter fra styret var med å påvirke hvilke verdier som var riktige for oss. I etterkant har vi jobbet med å definere og konkretisere hva verdiene betyr for oss i hverdagen. Vi jobber nå med å implementere verdiene i alle HR, kommunikasjon og belønnings systemer. All markedsføring/presentasjon av LHMS skal synliggjør verdiene. All form for rekruttering skal gjenspeile verdiene. Kort sagt, det jobbes bevisst i forhold til verdiene, og de skal føre til synlige og konkrete endringer. 4

5 Vi gir trygghet og overskudd LHMS er et helsefremmende bedriftshelsetjenestetilbud til alle i landbruket. Vi bidrar til trygghet og overskudd. Vårt mål er færre skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. HMS er praktiske gode løsninger som sikrer at de som har gården som arbeidsplass kan bli gamle i jobben. God HMS i den daglige driften betyr økt sikkerhet for alle på gården. Et forebyggende HMS arbeid er en investering for deg og din familie. Det er med på å sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet for deg. Vårt medlemstilbud Helse Vi er din bedriftshelsetjeneste, hos oss får du jevnlig oppfølging av helserisiko i ditt yrke. Du kan når som helst ta kontakt. Oppstår det en kritisk situasjon er vi din støttespiller! Miljø Gode råd og oppdateringer innen HMS gjennom kurs, fagmøter og månedlige nyhetsbrev. Våre HMS-kurs er tilpasset landbruk og oppfyller krav i lov og forskrifter. Sikkerhet Vi treffer deg i ditt arbeidsmiljø! Gjennom gårdsbesøk hjelper din lokale HMS- rådgiver deg med å kartlegge HMS på din gård og finne løsninger på dine utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS system på gården, slik at du oppfyller de lovpålagte krav uten å drukne i papir! Et medlemskap hos oss kan kvalifisere til en betydelig rabatt på landbruksforsikringen hos de største aktørene. 5

6 HMS-besøk 2012 HMS-besøket er en av de viktigste aktiviteter som vi utfører for våre medlemmer. I 2012 har våre 42 HMS-rådgivere fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør utført 2873 HMS-gårdsbesøk. HMS-besøket foregår ved at HMS-rådgiver landbruk etter avtale med den enkelte bonde, er på besøk hjemme på gården hos medlemmet. I løpet av besøket, som varer fra 2-3 timer gjennomgår HMS-rådgiver og bonden sammen internkontroll-systemet, som blir spesielt tilpasset gårdens produksjon og størrelse. Det informeres om hva som er lovpålagt for bonden å ha av opplæring og dokumentasjon for å sikre at systemet tilfredsstiller de offentlige krav, og for eksempel krav fra KSL. HMS-rådgiver fokuserer på at det også skal være formålstjenlig for bonden selv og driften av gården. Det legges særlig vekt på bondens arbeidsmiljø, hvor man i dialog og ved fysisk gårdsvandring kartlegger momenter som kan være uheldig i bondens arbeidshverdag. Det gjøres risikovurderinger ovenfor farer for akutte ulykker og mulige langtidsvirkninger av arbeidsmiljøet som bonden og andre som er delaktige i driften kan være utsatt for. HMS-rådgiver landbruk og bonden samarbeider om å sette opp tiltaksplan med tidsfrister for utføring av tiltakene etter risikovurderinger, og når det synes hensiktsmessig å få utført tiltaket. HMS-rådgivers viktigste oppgave er å få bonden bevisstgjort sin egen arbeidssituasjon og få ham til selv å fokusere på HMS. Det bestrebes på at helse, miljø og sikkerhet blir en naturlig del av bondens vurdering og handlingsmønster i den daglige driften. Gjennom 2873 HMS-gårdsbesøk er det i 2012 gitt mange tusen HMS-råd til våre medlemmer. 6

7 Bedriftshelsetjenestene LHMS hadde ved utgangen av året samarbeidsavtale med 34 godkjente bedriftshelsetjenester. Samarbeidsavtalen med SAMKO ble avviklet i 2012 og Jæren BHT ble samarbeidspartner for hele Sør-Rogaland. Fysionord BHT i Vadsø la ned sin virksomhet og Finnmark Bedriftshelse AS overtok som samarbeidspartner for hele Finnmark. Finnmark Bedriftshelse AS ble fusjonert med eierselskapet Hemis AS i Bodø og med Tromsø Bedriftshelse AS og byttet navn til HEMIS AS avd. Alta. Samarbeidsavtalen med Bedriftshelse Nord ble sagt opp i Det ble gjennomført samarbeidsmøte med bedriftshelsetjenestene i november med 22 deltakere fra BHT. Resultater fra helseregistreringene ble gjennomgått og fagtema var hvilket tilbud man kan tilby de som har BHT gjennom annet yrke, samt hvordan BHTs fagkompetanse kan utnyttes bedre i tilbud til landbruket. Det ble utført 2979 arbeidshelsekontakter og 525 konsultasjoner i regi av bedriftshelsetjenestene. Bedriftshelsetjenester har i tillegg deltatt i markedsføringsarrangement, markdager i regi av kampanjen Trygghet og helse i landbruket og er sentrale i kriseoppfølgingssaker og bistand i hjelpemiddelsaker. Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Trondheim (AMA) bearbeider alle helseregistreringsskjemaene og har utarbeidet rapporten Arbeidsmiljø og helse AMA har deltatt i opplæring av HMS-rådgivere og bidrar med arbeidsmedisinsk kompetanse til organisasjonen. 7

8 Helseundersøkelsene Helseundersøkelsene gjennomføres av samarbeidende bedriftshelsetjenester og resultatene fra spørreskjema som fylles ut bearbeides av Arbeidsmedisinsk avd. St Olavs Hospital. Det var til sammen 2420 personer, 1848 menn og 572 kvinner, som svarte på spørreskjemaet i Hovedandelen av LHMS medlemmer er fortsatt melke- eller storfe bønder. Av registreringene framgår det at 76,8 % av de som svarte mente at helsa var god eller svært god. Imidlertid anga 42,5 % at de hadde noen form for belastningsskader og 18 % oppgav at de hadde luftveislidelser. De fleste av disse oppfattet helseplagene som arbeidsrelatert. Når det gjelder lungefunksjonsundersøkelsene, er det verdt å merke seg at gårdbrukerne ved årets undersøkelse alle ligger under normalverdiene fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som var lagt inn første gang i år for relevant sammenligningsgrunnlaget. 8

9 Kampanjen Trygghet og helse i landbruket Åpning av kampanjen Kampanjen Trygghet og helse i landbruket ble offisielt åpnet på Habberstad gård, Eidsvoll 6. jun.i Landbruksministerens rådgiver Ane Kismul, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Merete Furuberg, leder i Norges Bondelag (NB) Nils Bjørke og styreleder i Tine Trond Reierstad sto for åpningen og pekte på viktigheten av å forbedre HMS situasjonen i landbruket. Kampanjen ble satt i gang av avtalepartene i landbruket i forbindelse med jordbruksavtalen i 2011 og kampanjeleder ble ansatt 1 des. i I tiden fram til åpningen ble det utarbeidet en kampanjeplan som ble presentert for avtalepartene først i mars. Det ble etablert fylkeskontakter i hvert fylke. Det er ansatte på fylkeskontorene i NB, sammen med distriktssjefene i LHMS som er de sentrale i å få til markdager rundt i landet. Markdager Markdager er den sentrale aktiviteten i kampanjen og en markdag er en samling for bønder, ansatte og familie på en gård hvor en diskuterer HMS utfordringer i hverdagen. Organisasjonene NB, NBS, Tine, Norges skogeierforbund, Norsvin, Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og andre står for det praktiske opplegget og LHMS tar ansvaret for det faglige innholdet. Andre aktører i næringa har tatt ansvar for å stille med sin fagkompetanse når det er ønskelig. Her har Nortura, FK, arbeidstilsynet, NLR og flere stilt seg til disposisjon. I kampanjeplanen er det definert 6 temaer som vi retter spesielt søkelys på: trygg bruk av traktor reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet sikrere håndtering av store dyr reduksjon av fallfarer brann og brannsikring sikkerhet i skogen Det er anbefalt at det velges et av temaene som fokusområde for markdagen og at det hentes inn kompetanse som kan belyse dette spesielt. 9

10 Tidsplan Kampanjen er i utgangspunktet tidfestet til 2012 og Vi fikk en noe treg start i 2012 da næringa var fokusert på aksjoner knyttet til forhandlingsbruddet i jordbruksforhandlingene og det lokale planleggingsarbeidet hadde liten framdrift. Det er bestemt at kampanjen skal vare ut juni 2014, hvis det er finansielt grunnlag for det. Kampanjen satte seg et mål om 350 arrangementer i første året og det samme i det siste året. Så langt har vi planlagt og gjennomført ca. 250 arrangementer. Det er klare forbedringspunkter i kampanjen, men 250 arrangementer er ikke dårlig og vi har ambisjon om å komme enda nærmere 350 fram til sommeren Mediadekning Mediamessig har vi fått dekning i NRK radio og TV både sentralt og i distriktene. TV2 har hatt reportasjer om vår aktivitet og vi har stilt opp til intervjuer. Nationen, Bondebladet, Bonde og småbrukeren og andre avismedier har omtalt kampanjen og laget reportasjer. Lokalt har aviser dekket markdagene. Arrangementene annonseres lokalt på sentrale møteplasser og sentralt på hjemmesiden til Landbrukets HMS-tjeneste. De sosiale mediene Facebook og twitter er brukt til å dele opplysninger. Dette er en måte som er effektiv og enkel og som vi bør fokusere enda mer på det neste året. 10

11 Bistand i krisesaker Landbrukets HMS-tjeneste, sammen med samarbeidende bedriftshelsetjenester, bistår bonden ved alvorlige ulykker, brann eller når hverdagen ellers blir vanskelig. Vi har flere slike henvendelser i året. Terskelen for når det defineres som krise er individuelt svært forskjellig. Mange av henvendelsene løses ofte med veiledning og henvisningskompetanse. Det er helsefaglig personale i bedriftshelsetjenesten som vurderer om en sak er krise, og apparatet i Landbrukets HMS-tjeneste settes i virksomhet. I 2012 hadde vi 11 saker som ble definert som krisesak. Landbrukets HMS-tjeneste har laget kurset «Bonden i stress og krise» som spesielt er tiltenkt nettverket rundt bonden, men også for bønder. Et forebyggende kurs som gjør nettverket og naboer bedre rustet til å håndtere krisesaker. Bistand i hjelpemiddelsaker Bistand i tilrettelegging av arbeidsmiljøet for bonden ved varig skade eller lyte, søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen. Bonden er gårdens viktigste ressurs. Blir bonden syk eller skadd, bistår Landbrukets HMStjeneste med veiledning og ei arbeidsplassvurdering, ofte sammen med bedriftshelsepersonell. I de fleste tilfeller kan vi hjelpe bonden i å fortsette arbeidet på gården. I noen få tilfeller hjelper vi bonden å overdra eller avvikle gårdsdrifta når helsa eller skade tilsier at videre drift ikke er mulig. I de fleste tilfeller kan bonden fortsette å arbeide på gården med noe omlegging eller ved å sette inn tekniske hjelpemidler. Ved varig skade eller lyte kan bonden søke NAV Hjelpemiddelsentralen om hjelpemidler for å klare å fortsette drifta. Landbrukets HMS-tjeneste bistår da bonden å søke NAV Hjelpemiddelsentralen om tilrettelegging. I 2012 bisto Landbrukets HMS-tjeneste ved 48 slike saker for bonden. 11

12 Markedsføring en fornyelsesprosess med ny form og farge Det er utarbeidet en ny profilmal med grafiske elementer og skrifttyper. Det er utarbeidet dokumentmaler i Word, PowerPoint og InDesign for felles bruk i hele organisasjonen. Ny logo Vi har modernisert vår logo, det helsefremmende hjertesymbolet er med oss videre, nå gjennom en renere form og færre farger. Logoen er designet av Apasje, et kreativt firma med base i Drammen. Ny hjemmeside I november lanserte vi vår nye hjemmeside, dette er en mer brukervennlig side med enklere navigering og søk. Alle våre medlemmer har gjennom hjemmesiden tilgang til dokumentarkivet som er relevant til HMS arbeidet på gården. Den nye kursoversikten gjør det enklere å finne frem til et kurs nær deg og du kan melde deg på elektronisk. Nye brosjyrer Hva er LHMS sin oppgave? Det er produsert to nye brosjyrer med det nye grafiske uttrykket; Hvordan jobber vi? Bidra til å redusere antall skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og med dette sikre trivsel, kvalitet og økt lønnsomhet i næringen. Våre HMS-rådgivere gir råd og veiledning på din gård! Fagpersonell i samarbeidende bedriftshelsetjenester gir råd og veiledning om din arbeidshelse! Ta vare på det kjæreste du har - en brosjyre som presenterer vårt medlemstilbud Vi er et landsdekkende tilbud, med lokale HMS-rådgivere som er tilknyttet godkjente lokale Bedriftshelsetjenester. LHMS er en stiftelse med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som oppdragsgivere. Staten er samarbeidspartner gjennom Statens Landbruksforvaltning. HMS kurs - en brosjyre som presenterer kurset Praktisk HMS arbeid Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor? Vil du vite mer om LHMS? Se vår hjemmeside eller ring oss på tlf Temaer i kurset: Hva er HMS Ulykkesrisiko Ergonomi Brann- og el.sikkerhet Tiltak og rutiner Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø Støy Psykisk helse Arbeidsgiveransvar Andre næringer Opplæring og beredskap Påmelding Se vår hjemmeside for lokal kursoversikt og påmelding eller ring til hovedkontoret på tlf Våre støttespillere: Ta vare på det kjæreste du har Meld deg inn hos oss HMS kurs Et kurs rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk Vil du vite mer om LHMS? Se vår hjemmeside eller ring oss på tlf Våren 2012 ble det annonsert i en rekke utgaver av Bondebladet og Nationen. Annonsene hadde ulike tema som eks. støv, støy og ergonomi, i tillegg til informasjon om vårt medlemstilbud. 12

13 Salgsgruppa Salgsgruppa består av en representant fra hvert distrikt og markedskoordinatoren. Hovedmålet med opprettelsen av salgsgruppa er å øke medlemsmassen. Markedskoordinator leder arbeidet. Et annet mål for salgsgruppa er at alle i landbruket skal ha kjennskap til Landbrukets HMStjeneste og vårt virke innen utgangen av Vi var i 2012 mer synlig enn tidligere, både internt i bransjen og i landsdekkende medier. Gjennom markedsføringsarbeidet fremstår vi nå som en organisasjon som er i tiden og som vil være gjeldende også i fremtiden. Når det på folkemunne snakkes om LHMS så skal vi ikke omtales som traust og treig, men som helsefremmende, inspirerende og kompetente. I 2012 besto salgsgruppa av: Halle Arnes, distrikt 1 Kjell Hestmo, distrikt 2 Arnfinn særheim, distrikt 3 Kari-Anne S. Aanerud, distrikt 4 Kristine H. Sylling, markedskoordinator Salgsgruppa hadde oppstart i mars. I 2012 ble det avholdt 4 fysiske møter i Oslo og 6 telefonmøter. Fokus i 2012: Salgslister, oversikt over potensielle medlemmer Salgshjelpemidler og veiledning til rådgiverne Landssamlingen Agroteknikk Nye brosjyrer Månedlige interne nyhetsbrev til inspirasjon Årlig positiv utsendelse til alle hovedmedlemmer med wonderbaum Dette er Salgsgruppa sitt første nyhetsbrev, dette vil videre være en månedlig informasjon fra oss. LHMS har som mål å øke medlemsmassen betraktelig, for å få flere medlemmer må vi alle jobbe sammen. Salgsgruppen sin oppgave er å gjøre dette arbeidet enkles mulig, gjennom gode verktøy, tips og markedsmateriell. Unn deg selv et trygt og lykkelig arbeidsliv - ta HMS på alvor Telefon guide Det er nå utarbeidet en guide for telefonsalg. I denne finner du et oppsett for en velykket telefonsamtale; Forberedelser - Telefonsamtalens 3 faser - Oppfølging. Før du får denne tilsendt, vil ditt distrikts salgsrepresentant kontakte deg for en personlig gjennomgang av denne. Husk at det er lettere å selge et møte over telefon enn et medlemskap. Det vi forsøker å selge er en mulighet til å møte bonden og presentere vårt virke. En vellykket markdag er en god bakgrunn for en vellykket kontakt. Etter alle markdagene skal vi sitte igjen med en deltagerliste, du finner denne under våre interne dokumenter på hjemmesiden. Forbered deg, sjekk om det er et eksisterende medlem. Ta kontakt innen to uker med de som ikke er medlem, følg opp det du avtaler. En rådgivers erfaringer Jeg har etter en markdag i regi av NLR vervet 3 nye medlemmer. De ble etter markdagen kontaktet via e-post, hvor jeg refererte til markdagen som kontaktpunkt. I e-posten ble det fokusert på: - kampanjen Trygghet og helse i landbruket - en presentasjon av oss og vårt medlemstilbud - våre Praktiske HMS-kurs, kursplan for Buskerud ble vedlagt E-posten avsluttes med forslag om et møte; Om du/dere er interessert har jeg mulighet til å komme innom for en prat torsdag 4. oktober kl 15.00? En positiv erfaring fra meg, Ingrid B. Terum, rådgiver i Buskerud Månedens statistikk I september måned er det registrert 28 nye medlemmer: 6 stk. i Distrikt 1 7 stk. i Distrikt 2 2 stk. i Distrikt 3 13 stk. i Distrikt 4 18 stk. har meldt seg ut Månedens tips Velg et oppnålig mål for telefonsalget ditt. Et møte/gårdsbesøk er enklere å avtale over en telefon, enn å gå direkte for et salg over telefon. Det vi forsøker å selge er en mulighet til å møte bonden og presentere vårt virke. BRUK SETEBELTE Salgsgruppa består av Arnfinn, Halle, Kari-Anne, Kjell og Kristine Har du en erfaring du ønsker å dele, - Skadefri gode innspill og Bonde ideer knyttet til vårt arbeid? Ta kontakt Et øyeblikks ubetenksomhet kan få store konsekvenser - Landbrukets HMS-tjeneste Ønsker du et uforpliktende besøk av din lokale LHMS rådgiver? Før opp din kontaktinformasjon 13

14 Styret i LHMS 2012 Styremedlemmer fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Arne Grue, leder Periode: Tlf , e-post: Bergliot Styrvold Periode: Tlf , e-post: Varamedlemmer: 1. Marit Jordal Periode: Tlf , e-post: 2. Kristian Ekre Periode: Tlf , e-post: Styremedlemmer fra Norges Bondelag: Einar Frogner, nestleder Periode: Tlf , e-post: Inger Johanne Sikkeland Periode: Tlf , e-post: Varamedlemmer: 1. Harald Velsand Periode: Tlf , e-post: 2. Ingrid Melkild Periode: Tlf , e-post: Styremedlem fra LHMS: Tom Okan Periode: Tlf , e-post: Varamedlem: Ola Fiskvik Periode: Tlf , e-post: Observatør fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester: Gunn Christi Øyan, HMS Senteret Stjørdal AS Periode: Tlf , e-post: Varamedlem: Nils Asbjørn Lie Periode: Tlf , e-post: Observatør fra Statens Landbruksforvaltning: Camilla Kielland. Tlf , e-post: Varamedlem: Hilde Haug Simonhjell Tlf , e-post: 14

15 Distriktsvis medlemsutvikling Distrikt 1 Nord Norge Totale medl. Antall medlemmer per Antall Antall Totale Antall Antall Totale hoved- tileggs- medl. hoved- tileggs- medl. medl. medl. medl. medl. Øst-Finnmark Vest-Finnmark MidtTroms/Ofoten/ Nord-Salten Vesterålen/ Lofoten/Sør-Troms Salten Nord-Helgeland Helgeland Sør-Helgeland Sum distrikt Endringer -1,0 % -0,2 % -2,8 % Distrikt 2 Midt Norge Namdalen Ytre Namdal Innherred Indre Fosen Stjørdal/Neadal Orkanger Midtnor-Melhus Nordmøre Romsdal & Omegn Sunnmøre Sum distrikt Endringer 3,8 % 4,5 % 2,2 % 15

16 Distrikt 3 Vest og Sør Norge Totale medl. Antall medlemmer per Antall Antall Totale Antall Antall Totale hoved- tileggs- medl. hoved- tileggs- medl. medl. medl. medl. medl. Nordfjord Sunnfjord/Ytre Sogn Hordaland Indre Sogn Nord-Rogaland Bryne/Klepp/Sydvest Hå Vest-Agder Aust-Agder Sum distrikt Endringer 3,9 % 5,1 % 0,4 % Distrikt 4 Østlandet Gudbrandsdalen Hedmark Vest-Oppland Hallingdal Nedre Buskerud Akershus/ Hedmark sør Telemark Vestfold Østfold Sum distrikt Endringer 9,0 % 10,9 % 3,7 % 16

17 Medlemsutvikling siste 10 år Antall Medlemsvirksomheter per Endring % Antall personmedlemmer per Endring % Antall medlemmer per. virksomhet , ,6 1, , ,7 1, , ,90 1, , ,60 1, , ,30 1, , ,10 1, , ,8 1, , ,0 1, , ,6 1, , ,8 1, , ,5 1, Antall medlemsvirksomheter Antall tilleggsmedlemmer Antall medlemsvirksomheter Antall tilleggsmedlemmer

18 Inn på tunet - oversikt og nøkkeltall Kursoversikt Antall deltagere Antall kurs Antall deltagere pr kurs - gjennomsnitt 11,5 9,1 Nye medlemmer pr. kurs - gjennomsnitt 2,1 0,3 Sum deltagere IPT hittil Fylkesvis fordeling Fylke Ant. kurs Ant. delt. Ant. kurs Ant. delt. Akershus 1 9 Aust og Vest Agder 1 7 Buskerud 4 43 Finnmark 2 13 Hedmark 1 12 Hordaland Møre og Romsdal Nord Trøndelag 1 10 Nordland 3 37 Oppland Rogaland 1 8 Sogn og Fjordane 1 7 Sør Trøndelag 2 23 Telemark 1 11 Troms 4 53 Vestfold 1 7 Østfold Sum

19 Praktisk HMS-arbeid - oversikt og nøkkeltall Antall deltagere Antall kurs Antall deltagere pr kurs - gjennomsnitt 12 14,7 13,4 12,4 Nye medlemmer pr. kurs - gjennomsnitt 2,89 2,1 2,6 2,0 Sum deltagere PHMS hittil Fylkesvis fordeling Fylke Ant. kurs Ant. delt. Ant. kurs Ant. delt. Ant. kurs Akershus Aust og Vest Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord Trøndelag Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Sum

20 Personal og administrasjon Personaloversikt: Pr Pr Ant. ansatte Ant. årsverk Ansatte/årsverk Hovedkontoret 8 7,5 8/7,1 Distriktsledere 4 4,0 4/4 HMS-rådgiver landbruk 40 30,8 43/29,2 LHMS er en IA bedrift (Inkluderende arbeidsliv) Motto for sykefraværsarbeidet er å Bli sett over tid! Vi har delt dette arbeidet inn i 3 faser: 1. Forebyggende fase med vekt på uformell kontakt /samtaler 2. Slukkefase : Tidlig kontakt ved sykdom. Konkret oppfølgingsplan. 3. Etterarbeid: Tilbakeføring, fokus på det som fungerer. Det er laget en egen sykefraværsbrosjyre som er distribuert ut til alle ansatte og samarbeidende bedriftshelsetjenester. Sykefraværet i 2012 fortsetter sin positive utvikling. Dette blir det bevisst jobbet videre med, ved hjelp av oppfølgingssamtaler tidlig i sykefraværet. Aktivitetsmål som skal hindre fravær fra jobb pga uførhet: Tilrettelegging av arbeid når medarbeidere har problem med å greie jobben sin. Dette gjøres gjennom individuelle oppfølgingsplaner og vurderes individuelt ut fra innhold og karakter i arbeidet. Det kan være aktuelt for LHMS å være en samarbeidspartner som kan stille med praksisplasser gjennom NAV. Virksomheten kan tilrettelegge for redusert arbeidstid for eldre arbeidstakere med behov for dette. Ved omstilling må ansatte være med på endringer og være innstilt på å tilegne seg ny kunnskap i tråd med LHMS sine behov. Det er ingen automatikk i at eldre arbeidstakere må slutte som følge av nedbemanning. For øvrig vil trivsel og det å bli sett være viktige insentiv. Målsettingen for IA avtalen revideres årlig. Sykefraværet var 3,9 % i Langsiktig målsetting (i et 5-års perspektiv, fra 2009 til 2013) er 3 % sykefravær. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) I 2012 har det vært 4 AMU møter, ett av dem var telefonmøte. Viktige saker har vært utarbeiding og analyse av arbeidsmiljøundersøkelse, saksgang vedrørende fusjon med Norsk Landbruksrådgivning, gjennomgang av modell for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, nye retningslinjer for sykefraværsoppfølging, gjennomgang av prosedyre for arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Personalstatus, sykefravær, gjensidig informasjonsutveksling og innspill fra ansatte har vært faste poster på alle AMU møter. De samme personer som sitter i AMU danner et Bedriftsutvalg som håndterer saker som ikke er naturlige AMU-saker, men som det er viktig å kommunisere mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. 20

21 Ansatte i Landbrukets HMS-tjeneste Hovedkontoret - Kongsberg Mette Hågensen, direktør Kontaktperson for samarbeidspartnere sentralt Mobil: E-post: Hans Huseby, kampanjeleder Trygghet og helse i landbruket Mobil: E-post: Katarina Myrling, personal- og administrasjonssjef Mobil: E-post: Anne Marie Heiberg, fagsjef HMS Mobil: E-post: Jan Elgvang, fagsjef rådgivning Mobil: E-post: 21

22 Jorunn Aukrust, økonomikonsulent Mobil: E-post: Anne Christin Dokken, administrasjonssekretær Mobil: E-post: Kristine Hellandsvik Sylling, markedskoordinator Mobil: E-post: Distrikt 1 - Nord Norge Halle Arnes, distriktsleder for Finnmark, Troms og Nordland Kontaktperson for samarbeidspartnere i Nord-Norge Mobil: E-post: Adresse: Mardalsveien 1, Vik, 8920 Sømna Vidar Aastrøm, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Finnmark og Troms Bedriftshelsetjeneste: Hemis AS, avd. Alta og Bedriftshelse Nord, avd. Målselv 22

23 Julie Therese Aspelund, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Salten, Ofoten og Sør Troms Bedriftshelsetjeneste: Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Salten, Ofoten og Sør Troms Bedriftshelsetjeneste: Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Anita Martinussen, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Vesterålen Bedriftshelsetjeneste: HMS-senteret Vesterålen AS Rolv Kristian Brendås, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Nord-Helgeland Bedriftshelsetjeneste: Helse & Sikkerhet BA Veronika Aas, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Midt-Helgeland Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT, avd. Mosjøen Tom Okan, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste: Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste 23

24 Distrikt 2 - Midt Norge Per Olav Rian, distriktsleder for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Kontaktperson for samarbeidspartnere i Midt Norge Mobil: E-post: Adresse: Postboks 262, 7801 Namsos Besøksadresse: Namdalshagen, Søren Thornæs vei 10 Gunn Hofset Innerdal, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Romsdal & omegn Bedriftshelsetjeneste: Molde Bedriftshelsetjeneste Kari Norbakk Rovde, HMS-rådgiver (permisjon 2013) Mobil: E-post: Region: Sunnmøre Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT, avd. Ørsta Trude Iren Saure, HMS-rådgiver og salgskonsulent Mobil: E-post: Region: Sunnmøre Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT, avd. Ørsta Sigmund Moen Trønsdal, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Nordmøre Bedriftshelsetjeneste: Midtnorsk HMS-senter 24

25 Øyvind Johnny Røstad, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Namdalen og Indre Fosen Bedriftshelsetjeneste: Veiviser n BHT AS og Fosen Bedrifthelsetjeneste SA Kirsti Beate Okstad, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Namdalen Bedriftshelsetjeneste: Veiviser n BHT AS Kjell Hestmo, HMS-rådgiver og salgskonsulent Mobil: E-post: Region: Namdalen Bedriftshelsetjeneste: Veiviser n BHT AS Marit Øien, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: MidtNor/Melhus/Nord Østerdal og Orkla - Sør-Fosen Bedriftshelsetjeneste: MidtNor BHT, avd. Støren og HMS Tjenesten Orkladal Lars Uvsløkk, HMS-rådgiver Mobiltlf: E-post: Region: MidtNor/Melhus/Nord Østerdal Bedriftshelsetjeneste: MidtNor BHT, avd. Støren Tore Jevnaker, HMS-rådgiver Mobiltlf: E-post: Region: MidtNor/Melhus/Nord Østerdal Bedriftshelsetjeneste: MidtNor BHT, avd. Støren 25

26 Ola Fiskvik, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Stjørdal - Neadalen Bedriftshelsetjeneste: HMS Senteret Stjørdal AS Per-Leif Hjelde, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Innherred Bedriftshelsetjeneste: Innherred HMS BA Ole Petter Hjelde, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Innherred Bedriftshelsetjeneste: Innherred HMS BA Geir Schiefloe, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Innherred Bedriftshelsetjeneste: Innherred HMS BA Distrikt 3 - Vest og Sør Norge Kolbjørn Taklo (permisjon 2013), distriktsleder for Vest Agder, Aust Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Kontaktperson for samarbeidspartnere på Vestlandet Mobil: E-post: Adresse: Firdavegen 6, Postboks 540, 6801 Førde 26

27 Charlotte Joys, vikarierende distriktsleder Mobil: E-post: Region: Hordaland Bedriftshelsetjeneste: Grend Bedriftshelsetjeneste Knut Blikberg, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Hordaland Bedriftshelsetjeneste: Grend Bedriftshelsetjeneste Arnfinn Særheim, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Sør-Rogaland Bedriftshelsetjeneste: Jæren Bedriftshelsetjeneste AS Maria H. Vikingsdal, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Sør-Rogaland Bedriftshelsetjeneste: Jæren Bedriftshelsetjeneste AS May Ann Levik, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Sør-Rogaland Bedriftshelsetjeneste: Jæren Bedriftshelsetjeneste AS Kjersti Flesjå, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Nord-Rogaland/Sunnhordaland Bedriftshelsetjeneste: Haugaland HMS-senter 27

28 Åse Marie Thingnes, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Sunnfjord og Ytre Sogn Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT, avd. Førde Gry Ingvild Agjeld, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Nordfjord Bedriftshelsetjeneste: Bedriftshelse1 avd. Nordfjord Håvard Øyrehagen, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Indre Sogn Bedriftshelsetjeneste: Bedriftshelse1 avd. Sogndal Gunnar Helliesen, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Aust-Agder og Vest-Agder Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT, avd. Arendal og BHT Mandal Distrikt 4 - Østlandet Per Joleik Obrestad, distriktsleder for Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland Kontaktperson for samarbeidspartnere på Østlandet Mobil: E-post: 28

29 Anlaug Wennevold, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Østfold Bedriftshelsetjeneste: Ringvoll og Høyden Bedriftshelsetjeneste A/S Randi Finstad Sand, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Østfold Bedriftshelsetjeneste: Ringvoll og Høyden Bedriftshelsetjeneste A/S Ellen Skauen Ruud, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Østfold Bedriftshelsetjeneste: Ringvoll og Høyden Bedriftshelsetjeneste A/S Aslaug Øverland, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Telemark og Vestfold Bedriftshelsetjeneste: SAMT (Senter for Arbeidsmiljø i Telemark SA) og BedriftsHelsen A/S Mona Evju, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Nedre Buskerud og Hallingdal Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT, avd. Drammen og HAVA Bedriftshelsetjeneste Ingrid Terum, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Nedre Buskerud og Hallingdal Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT, avd. Drammen og HAVA Bedriftshelsetjeneste 29

30 Linn Thorud, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Hedmarken og Sør-Østerdal Bedriftshelsetjeneste: HMS Øst, avd. Elverum Elisabeth Onsager, HMS-rådgiver Mobiltlf: E-post: Region: Hedmarken og Sør-Østerdal Bedriftshelsetjeneste: HMS Øst, avd. Elverum Kari-Anne Svennebye Aanerud, HMS-rådgiver og salgskonsulent Mobil: E-post: Region: Akershus og Sør-Hedmark Jens Christian Lied, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Vest-Oppland Bedriftshelsetjeneste: Vestoppland Bedriftshelsetjeneste Gunnar Vestad, HMS-rådgiver Mobil: E-post: Region: Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste: Bedriftshelsetjenesten Innlandet AS 30

31 Landbrukets brannvernkomité Det har vært en liten nedgang i antall branner i Se hjemmesiden for komplett statistikk. Landbrukets brannvernkomité (LBK) fungerer som varslingstjeneste for bønder som har problemer med brannvarslingsanlegget. Det har vært 4 oppfølginger mot leverandør. SINTEF NBL har avsluttet et forprosjekt som gjennomføres i samarbeid med DSB og DiBK, der de ser på brannsikkerhet i forbindelse med bruk av plastmaterialer i bygg. Det er levert innspill på spesielle problemområder for landbruksbygg. Forskriftskravet om faglig kontroll av elektriske anlegg gir ikke konkrete beskrivelser av hvem og hvordan slike kontroller skal gjennomføres. LBK er invitert til å komme med forslag til tekst som gir en mer presis beskrivelse av kravet. LBK har vedtatt å gå inn for kompetanseheving og dokumentering av kompetanse for el i landbruksbygg for landbrukselektrikere, for å heve kvaliteten på nye el-anlegg. Utgangspunktet var en modell for landbrukselektrikere i Sverige, med kurs, avsluttende prøve og dokumentasjon for bestått kurs. På LBK s årsmøte ble det også besluttet å gjennomføre el-kontroll med termografering som en del av kampanjen Trygghet og helse i landbruket. For å finne omfang, tidsbruk og kostnader med denne typen kontroll, ble det igangsatt et pilotprosjekt i regi av LBK koordinert av Gjensidige. Til sammen 18 produsenter i Vestfold har deltatt og kontrollene er gjennomført etter NEK normene og 405-4, med tredjeparts kontrollør og termografering. LBK har bevilget kr ,- til støtte for pilotprosjektet. GODE RÅD OM VEDLIKEHOLD AV EL-ANLEGG Noen gode råd for vedlikehold av el-anlegget. Hus og leiligheter blir pusset opp og oppgradert til drømmeboligen. Erfaringsmessig har ikke boligen, som kanskje ble bygd for år siden, den elektriske installasjonen tilrettelagt for dette. Tilsvarende utfordringer er det i landbruket. Gamle låver og driftsbygg bygges om og utnyttes i større grad. Dette kan gi stor belastning på eksisterende anlegg. Ofte er det underdimensjonerte sikringsskap og gamle porselenssikringer som er utsatt for varmeutvikling. Gamle porselenssikringer vil på grunn av temperatursvingninger bevege seg og skru seg sakte men sikkert ut. Derfor skal disse sikringene strammes til regelmessig gjerne hvert kvartal. Mange anlegg har for lav kapasitet på kurser til installering av vaskemaskin, oppvaskmaskiner, induksjonsovner, vannkokere og elektriske motorer. Eller det kan være gammel og ulovlig kabling både skjult i vegger og på lister. Der vil det være behov for å øke kapasiteten eller installere nytt. All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert og registrert installatør. Når anlegget tas i bruk eller jobben er utført, skal installatøren utarbeide en samsvarserklæring. Dette er din garanti, og skal behandles som et verdipapir. Ikke la deg friste til å være hobbyelektriker Det kan bli kostbart å opptre som hobbyelektriker ved å forsøke å gjøre jobben selv, eller sette den bort til en tilfeldig multihåndverker. De mest graverende feilene som DLE avdekker er ofte resultatet av slike kostnadsbesparende løsninger. Selv om installasjonsmateriell kan kjøpes av hvem som helst, så er det kun autoriserte installatører som kan installere materiellet. RING NÅR DET BRENNER Sekretariat for Landbrukets brannvernkomité Landbrukets HMS-tjeneste, Storgata 4, Postboks 120, 3602 Kongsberg Telefon: Utsalgsstedene er pålagt å informere kjøperen om dette, før kjøpet gjøres. Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til anlegget i huset. Dette kan du gjøre selv: Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen. Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel. Kople til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording. Kople til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter inntil 16 A med og uten jording. Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og også brytere på ledningen. Kople til og skifte lamper som henger i takkrok e.l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller sukkerbit, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. MEN GJØR DET ORDENTLIG! Husk at det er eier av boligen/ huset som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand! GODE RÅD OM VARME ARBEIDER Definisjon Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde og/eller slipeutstyr. Følgende forholdsregler skal ivaretas: - arbeidsstedet og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall. - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet. - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. - godkjent slokkeutstyr, min. 2 stk. 6 kg. ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med diameter 1 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. - brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Sertifikat Varme arbeider for andre enn sikrede, hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr utenom faste spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider utstedt av Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjoner i de øvrige nordiske land. Innleide håndverkere De fleste mekanikere, sveisere, rørleggere, taktekkere m.v. som skal gjøre et arbeid på gården, har også sikkerhetsforskrifter for varme arbeider i sin ansvarsforsikringsavtale. Ansvarsforsikring omfatter det ikke-kontraktsmessige erstatningsansvaret som slike håndverkere kan komme i ved arbeid hos f. eks. en bonde. RING NÅR DET BRENNER Sekretariat for Landbrukets brannvernkomité Landbrukets HMS-tjeneste, Storgata 4, Postboks 120, 3602 Kongsberg Telefon: Når disse skal gjøre et varmt arbeid på gården på et sted som ikke er fast og spesielt tilrettelagt for slik arbeid, så skal håndverkerne ha sertifikat. Bonden må spørre etter sertifikat før arbeidet begynner. Avløsere Kommunene har vanligvis en ansvarsforsikring med krav til sertifikat for varme arbeider. Kommunalt ansatte landsbruksvikarer/avløsere, skal derfor ha sertifikat ved utførelse av varmt arbeid på gården når arbeidet skjer på et sted som ikke er fast og spesielt tilrettelagt for slikt arbeid. Dersom landsbruksvikaren/avløseren er organisert i en avløserring eller et lag uavhengig av kommunen eller annen arbeidsgiver, er det krav til sertifikat kun dersom ringen eller laget har en ansvarsforsikring Landbrukets brannvernkomites anbefalinger er oppdatert i løpet av året. En serie med fakta-ark, etter svensk modell, er produsert. LBK har deltatt i HMS- kampanjen med å gjennomføre el-kontroll hos svineprodusenter i samarbeid med Gjensidige og Norsvin. Pr i dag er det gjennomført 40 kontroller og i underkant av 500 produsenter har deltatt på temadagene. Landbrukets HMS-tjeneste gjennomfører kurs i brannvern for egne medlemmer. Opplæringen består av både teori og praksis. 31

32 Sikkerhetsdager Landbrukets HMS tjeneste tilbyr i samarbeid med Landbrukets brannvernkomite og Gjensidige en gratis sikkerhetsdag til alle videregående skoler med naturbruk. Dette er et populært tilbud og det ble i 2012 avholdt 31 sikkerhetsdager med ca 750 deltagere rundt om i landet. Dagen benyttes til å informere elevene om hvilke skader og ulykker som rammer de som jobber i landbruket, samt brann og brannteori. Det fokuseres på begrepene RISIKO- VURDERING og BONUSTID og hva elevene selv kan gjøre i forhold til dette. Målet for dagen er å gi økt kunnskap om generell risikovurdering, spesielt brannrisiko og brannberedskap i landbruket. Sikkerhetsdagen er praktisk rettet og det veksles mellom film, foredrag og diskusjon i klasserommet. Siste del av dagen brukes til å gå et verneløp på skolen/gården samt en slukkeøvelse med et lokalt brannvesen for å sette teorien ut i praksis under kyndig veiledning. Sikkerhetsdagene er et populært tilbud hos elevene og vi får mange gode tilbakemeldinger på disse! 32

33 Nordisk Møte Nordisk Møte (Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety (NMAOHS ) ble holdt i Ystad i Sverige. Arrangør var Lantbrukets Arbeitsmiljøkommitté og Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det var ca. 90 deltakere fra 15 ulike land. Det ble presentert en rekke tema om bedriftshelsetjeneste for landbruket, fremmedarbeidere i landbruket, ergonomi, ulykkesforebygging og helseeffekter av arbeidsmiljøpåvirkninger. Skadefri bonde Skadefri bonde er et prosjekt som ble satt i gang i 2010 og som har som målsetting å skaffe ny kunnskap som kan bidra til forebygging av personskader i landbruket. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sør- og Nord-Trøndelag bondelag, Landbrukets HMS-tjeneste, Arbeidstilsynet, NTNU og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital. Avdelingssjef professor Bjørn Hilt er prosjektansvarlig, og overlege Oddfrid Aas er prosjektleder. Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet med 2,5 millioner kroner. Datainnsamlingen er gjennomført ved hjelp av en spørreundersøkelse blant bøndene i Trøndelag samt gårdsbesøk til et utvalg av de som svarte på spørreskjema. Undersøkelsen viser at forekomsten av personskader i landbruket er betydelig høyere enn det den offisielle statistikken viser. Spørreundersøkelsen har gitt en god del informasjon om bakgrunnen for de skadene som skjer, og de påfølgende gårdsbesøkene har gitt supplerende kunnskap om hvilke forhold som er viktige å ta tak i for å forebygge skader. Den informasjon som er kommet fram, vil bli brukt til å spre informasjon og fremme forslag til praktiske forebyggingstiltak. Se hele rapporten for mer informasjon. Prosjekter 33

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars 2015 2013 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12 9 Noter til regnskapet for

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Februar 2013 2015 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordre Gran Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer