ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF 1. HOVUDARBEIDSMILJØUTVALET Samansetjing Møter HMS - opplæring HMS ARBEIDET I APOTEKENE VEST HF Overordna mål for Helse- miljø og sikkerheit Inkluderande Arbeidsmiljø Prioriterte oppgåver Arbeidsmiljøprisen Andre saker handsama i hovudarbeidsmiljøutvalet: Orienteringssaker /Drøftingssaker: KARTLEGGING OG VURDERING AV ARBEIDSMILJØET MTM undersøking Vernerundar Rapportering av ulykker, skadar og uønska hendingar ARBEIDET I DEI LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALA Sjukehusapoteket i Bergen (Haukeland) Sjukehusapoteket i Stavanger Sjukehusapoteket i Haugesund Sjukehusapoteket i Førde

2 1. HOVUDARBEIDSMILJØUTVALET 1.1. Samansetjing I tidsrommet har følgjande vore medlemmer/mer i utvalet: Frå arbeidsgjevarsida: Johan Fredrik Bøschen Sandal medlem Linda Francis Lene Svanberg Jakobsen leiar Kathrine Horvei Christer Frantzen nestleiar frå Andrea Bornhorst Anne M. Reksten medlem Heming Rekve Frå arbeidstakarsida: Marit Gravelsæter Marianne Saugestad Ingrid Amble Margot Marum Reidun Kleppa Bente Mari Rolfsnes Gunvald Iversen Ragnhild Winum medlem medlem sekretær / HVO medlem Representantane frå arbeidsgjevarsida er peika ut av føretaksleiinga, og representantane frå arbeidstakarsida er valt ut av arbeidstakarorganisasjonane. I samsvar med Arbeidsmiljøloven har hovudverneombodet vore medlem av utvalet. 1.2 Møter Hovudarbeidsmiljøutvalet har hatt 4 møter i HMS - opplæring Fleire av leiarane i apoteka og HVO har gjennomført kompetansegivande HMS kurs i 2009 Det er framleis behov for meir opplæring på HMS område i føretaket. Ny prosedyre for HMS opplæring ble godkjent i HAMU (ref. sak 09/09). I 2009 ble det arrangert eit temamøte med fagleg og kompetansegivande innhald for medlemmene i HAMU: - Vår hovudkontakt på arbeidslivssenteret informerte om IA oppfølging og kva hjelp vi kan få frå Nav, blant anna kurstilbod/kompetanseutvikling for leiare, tillitsvalde og verneombod

3 2. HMS ARBEIDET I APOTEKENE VEST HF 2.1 Overordna mål for Helse- miljø og sikkerheit Visjon Apotekene Vest HF Å fremje helse og livskvalitet Mål * Apotekene Vest HF skal vere ein inkluderande arbeidsplass der alle tilsette på best mogleg måte vert ivareteken og følgt opp ved nærvær og fråvær. * Det skal arbeidast aktivt med å avdekke, rapportere og handsame avvik for å førebyggje helseskadar, ulykker og avgrense konsekvensar av uønska hendingar. Førebygging skal vere grunnprinsippet i Apotekene Vest HF sitt HMS arbeid. * Alle leiarane med personalansvar, verneombod og tillitsvalde skal ha opplæring i systematisk HMS arbeid. * Helse, miljø og tryggleik skal vere ein integrert del av ein enklare kvardag, med klare roller og ansvar. * Apotekene Vest HF skal sette i gang systematisk arbeid for å endre verksemda sitt ytre miljø i ein meir miljøvennleg retning. Føretaket skal kartlegge miljøverknader av eigen drift, og sette i gang tiltak for å redusere miljøverknadene (innkjøp, avfall, transport og energi). 2.2 Inkluderande Arbeidsmiljø Apotekene Vest HF har frå november 2005 hatt IA avtale som gjer at dei samarbeider med 4 ulike Nav Arbeidslivsentra. Føretaket har som overordna mål å vere ein inkluderande arbeidsplass for alle tilsette i alle aldersgrupper. Det er frå innført eigne senioravtaler for stimulere og leggje tilrette for at eldre arbeidstakarar kan stå lengre i arbeid. Desse senioravtalene blir indeksregulert kvart år. 2.3 Prioriterte oppgåver Styrking av vernetenesta: For å styrke vernetenesta i føretaket er hovudverneombodet frigjort 20% frå sin faste stilling for å utføre oppgåver tilhørande vervet. Hovudverneombodet samarbeidar med dei lokale verneomboda, og har i 2009 hatt 4 videomøter og eit fysisk møte. Føretakets hovudverneombod er vår representant i samlingar/møter som gjeld vernetenesta i Helse Vest RHF. Frå november 2009 er HVO saman med HMS ansvarleg fast medlem i HMS rådet i Helse Vest. Nokre av hovudoppgåvene til HVO har vore å samordne vernetenesta i føretaket, og i samarbeid med HMS ansvarleg arbeide med ny HMS handbok mv

4 Sjukefråværet: Det gjennomsnittlege sjukefråværet i heile føretaket ble 6, 7% i Målet var å sjå 5 talet i løpet av dette året, men dette ble ikkje nådd. Til samanlikning var fråværet 6% for heile Fråværet gjekk opp siste halvåret (sjå tabell nedanfor), noko som delvis kan forklarast med tiltaka/restriksjonane rundt Pandemien. Fråværsprosenten kan og vere påverka av at graderte sjukemeldingar ble feilregistrert som 100% fråvær i nytt system (GAT frå ). Dette er no ordna, men har ikkje vore reversibelt tilbake i tid då fråværsfil allereie var overført til rapporteringssystemet. ApoV har gode og føreseielege rutinar for oppfølging av sjukefråvær. Fokus framover blir å leggje vekt på god dialog mellom leiar og medarbeidar, og gje leiarane meir kompetanse gjennom intern opplæring og kurs i regi av Nav. Det er utarbeida nytt felles rapportskjema for oppfølging av sjukefråvær som skal nyttast når apoteka/fad rapporterer status til HAMU. Rapporteringa skal sikre betre kontroll med at oppfølgingsarbeidet skjer etter gjeldande lover og interne rutinar

5 Implementering av ny HMS handbok Fleire nye kapittel ble godkjent av HAMU og innarbeida i ny HMS handbok. Målet var å ferdigstille handboka i 2009, men det står framleis noko arbeid att før innhaldet i alle kapitla er på plass. Dette må prioriterast i Arbeidsmiljøprisen 2009 Arbeidsmiljøprisen er på kr ,- og ble oppretta i Føremålet med prisen er å motivere leiare og tilsette til å vere kreative og aktive i forhold til sitt eige arbeidsmiljø. I 2009 kom det inn 5 søknader, og årets arbeidsmiljøpris gjekk til velferdsutvalet på sjukehusapoteket i Bergen. 2.5 Andre saker handsama i hovudarbeidsmiljøutvalet: - Prosedyre for HMS opplæring - Personalrabatt i ApoV - Overordna handlingsplan for HMS Orienteringssaker /Drøftingssaker: Orienteringssaker: - Ny MTM undersøking: Igangsetting og framdriftsplan / Presentasjon av resultat på overordna nivå - Oppfølging av sjukefråvær - Ny HMS handbok - Implementering av GAT (nytt styringssystem for ressursar) - 5 -

6 - Agresso lønnssystem: Felles register for stillingskodar /-nemning i Helse Vest - Arbeid med felles e-læring system for nytilsette - Ny reform for samhandling - Endring i Bransjeforskrifta ny ordning for bedriftshelsetenesta frå Budsjettprosess budsjett/langtidsbudsjett - Status Synergi / Dossier - Seniorpolitikk - Pandemi - Ombygging av PUB (Haukeland) Drøftingssaker: - Førstehjelpskurs i ApoV - Cytostatika og gravide/pregravide 3. KARTLEGGING OG VURDERING AV ARBEIDSMILJØET 3.1 MTM undersøking På oppfordring frå styret i Apotekene Vest HF ble det i 2009 gjennomført ei ny MTM undersøking på alle avdelingane i heile føretaket. Samla svarprosent var på 85%. Undersøkinga i år var identisk med undersøkinga som ble gjennomført i 2007 slik at resultatet reelt kunne samanliknast på dei ulike nivå. Resultatet av undersøkinga på overordna føretaksnivå viste ein generell positiv utvikling på alle tema i målinga frå 2007 til Vernerundar Heile føretaket har gjennomført HMS kartlegging etter nytt felles kartleggingsverktøy. Alle avdelingane i apoteka/fad har minimum gjennomført dei to obligatoriske kartleggingane dvs. organisatoriske forhold & HMS og brannvern. Resultatet av kartleggingane følgjast opp med handlingsplan/tiltak på den enkelte avdeling. 3.3 Rapportering av ulykker, skadar og uønska hendingar Det ble rapportert inn 8 uhell/småskadar i føretaket i Hovudsakleg stikk- kutt- og fallskadar. En personskade kravde oppfølging av lege og ble rapportert inn til Nav og forsikringsselskap. Ein reknar med at dette område er noko underrapportert, men håper dette kan betrast når alle apoteka tek i bruk nytt elektronisk system for avvik (synergi). 4. ARBEIDET I DEI LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALA Føretaket har lokale arbeidsmiljøutval på alle dei fire sjukehusapoteka. Dei lokale arbeidsmiljøutvala fungerer òg som samarbeidsorgan (SAMU), og har alle vore aktiv i Føretaksadministrasjonen er eige verneområde, men har ikkje lokalt AMU/SAMU. Kort beskriving av arbeidet /saker som har vore oppe i dei lokale AMU/SAMU: - 6 -

7 4.1 Sjukehusapoteket i Bergen (Haukeland) Sjukehusapoteket i Bergen har hatt 7 møter i AMU/SAMU i Brannvern/revidering av brannbok - Ny prosedyre for handsaming av truande situasjonar og ran - Oppfølging av MTM undersøkinga - Implementering av nytt avviksystem Synergi opplæring mv. - Kartlegging av arbeidsmiljøet gjennomføring o.a. - Installasjon av terapimaster tilrettelegging - Sjukefråvær - Diverse vernesaker 4.2 Sjukehusapoteket i Stavanger Sjukehusapoteket i Stavanger har hatt 6 møter i AMU/SAMU i Handlingsplan for SAMU - Sjukefråvær - Rapport skadar /nestenulykker - Samordningsgruppa langsiktig planlegging - Bemanningssituasjonen - Oppfølging av MTM undersøkinga - Informasjonsmøte om ran / overfallsalarm inngang - nord - Arbeidstid tilrettelegging - Omstillingar / ROS analyse - Vernerunde rapportar frå avdelingane - Tiltak mot støy støymålar - Flytting av publikumsavdelinga 4.3 Sjukehusapoteket i Haugesund Sjukehusapoteket i Haugesund har hatt 6 møter i AMU/SAMU i Budsjett Ferieavvikling /-rullering - Kartlegging av HMS / Handlingsplan - Utviklingssamtaler - Oppfølging av MTM undersøkinga - Sjukefråvær - Utbygging av underetasjen - HMS kurs - Instruks for ran - gjennomgang/fornying 4.4 Sjukehusapoteket i Førde Sjukehusapoteket i Førde har hatt 3 møter i AMU/SAMU i HMS kartlegging - Oppfølging av MTM undersøkinga - Sjukefråvær - Nye øyreklokker til produksjonsavdelinga / Nødlys ved strømstans mv. - Tilrettelegging av arbeidsplassar - ergometri - Bestilling av ribbevegg - 7 -

8 - Innkjøp av arbeidsstolar - Gjennomgang av opplæringsplanar for nytilsette - 8 -

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF HAMU sak 03/12 Årsmelding for Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: 1.0... Dato: 23.01.2012...

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer