MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Dato: 10.04.2014 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 08.30 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 21/14 10/372 REHABILITERING AV SVØMMEHALL - EKSTRABEVILGNING PS 22/14 13/2559 SKATTEINNTEKTER 2014 PS 23/14 13/1042 BUDSJETT 2014, BUDSJETTENDRINGAR FOR VIDAREFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKT VEDTATT I 2013 PS 24/14 14/50 RANDABERG KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 PS 25/14 14/500 ÅRSMELDING 2013 PS 26/14 13/2319 FELLES BOLIGSTRATEGI FOR STORBYOMRÅDET, EN OPPFØLGINGSOPPGAVE I PLANSTRATEGIEN. PS 27/14 14/642 GRØDEM GÅRD FELT B9 OG B 10 PS 28/14 14/658 RANDABERG - LANDSBYFORENING PS 29/14 14/588 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE

2 FRA 1. JANUAR 2014 PS 30/14 14/407 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV PS 31/14 14/700 EVENTUELT PS 32/14 14/700 GODKJENNING AV PROTOKOLL Forfall meldes snarest til utvalgssekretær. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

3 Saksframlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: REHABILITERING AV SVØMMEHALL - EKSTRABEVILGNING K-kode: D23 &46 Saken skal behandles av: Kommunestyret Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: Det bevilges inntil kr. 4,3 millioner til sluttføring av rehabilitering av svømmehallen, med overtagelse Bevilgningen innarbeides i budsjett i forbindelse med 2. tertial-rapport. Grunnlagsdokumenter: UTVIDET PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING SVØMMEHALLEN (behandlet i FSK , sak 10/372-71) NOTAT - GJENNOMGANG AV PROSJEKTKOST VEDLEGG 1 TIL NOTAT VEDLEGG 2 TIL NOTAT Bakgrunnen for saken: Gjennomgang av prosjektet for rehabilitering av svømmehallen viser at det er behov for inntil kr. 4,3 millioner for å ferdigstille arbeidet til overlevering 20. august Saksopplysninger: Formålet med rehabilitering av svømmehallen i Randaberghallen er å heve anlegget til en tilfredsstillende kvalitet. Hallen ble i en periode frem til 2012 drevet på dispensasjon fra Forskrift for badeanlegg, og det har vært fare for at anlegget måtte stenges. Anleggsarbeidet startet i 2012, og prosjektet har utviklet seg i omfang, økonomi og fremdrift. Økonomisk utvikling har vært som følger:

4 Sum Kommentar Økonomiplan 21,6 mill (budsjett) Basert på tilstandsrapport fra mai Økonomiplan ,65 mill (budsjett) Basert på forprosjekt behandlet i KS-sak 23/2011. Sommer ,65 mill (budsjett) Lagt til tiltak som dekkes med 2,0 mill fra post for ekstraordinært vedlikehold. FSK 3.oktober ,35 mill (budsjett) Ekstrabevilgning gitt i formannskapet på 1,7 mill. Gjelder tiltak som drukningsalarm, etc. FSK 31.oktober 42,7 mill (varslet Se «Utvidet prosjektrapport» datert 2013 Økonomiplan sluttsum/prognose) ,7 mill (budsjett) Basert på varslet sluttsum/prognose, samt lagt på 1 mill for ytterligere forsinkelser. 20. januar 2014 ble Nyland Byggeadministrasjon as (NB) engasjert til å overta prosjektledelsen for prosjektet. Basert på gjennomgang med entreprenører, rådgivere og synfaringer/vurderinger på byggeplass har de anslått total prosjektkostnad frem til overtagelse til kr. 48 millioner. Differansen beregnet i notatet er differansen mellom NB sin sluttprognose og Multiconsult sin sluttprognose, ikke differanse til vedtatt budsjett. Nyland Byggeadministrasjon as v/ Ove Høiland vil være tilstede på møtet i Formannskapet 10. april, og presentere status for prosjektet. Rådmannens vurdering: Det er svært viktig for rådmannen å sørge for at prosjektet blir sluttført med gjeldende fremdrift. Grunnet utviklingen i prosjektet, samt endring i intern prosjektledelse, har Nyland Byggeadministrasjon as har overtatt prosjektledelsen, og vil ha oppfølging fram til overlevering Vedlagt notat ble utarbeidet i forbindelse med NB sin overtagelse av prosjektet. Formålet med gjennomgangen var å få en økonomisk oversikt over prosjektet, samt å sette en overleveringsdato som kan overholdes. Notatet viser at prosjektet kan overleveres , men det viser også at prognose for totalkostnad frem til overtagelse er kr. 48 millioner. Vedtatt budsjett er kr. 43,7 millioner. Rådmannen anbefaler at det bevilges inntil kr. 4,3 millioner til sluttføring av rehabilitering av svømmehallen. Endringen vil innarbeides i budsjett i forbindelse med rapport for 2. tertial. Saksbehandler: Jorunn Bogevik Tjenesteområdesjef: Jorunn Bogevik

5 Hvilke planer har dette konsekvenser for: Budsjett 2014 Særutskrift: Økonomisjef Per Blikra/ Controller Linda Joa

6 Utvidet prosjektrapport Prosjekt Rehabilitering svømmehallen (10/0372) Rapport nr og dato Prosjektansvarlig Tekniske tjenester v/john Peder Samdal Prosjektkostnad 42,7 mill (prognose per ) Svømmehallen i Randaberghallen har i en periode blitt driftet på dispensasjon fra Forskrift for badeanlegg og vært i fare for å måtte Prosjektformål stenge. Rehabilitering av svømmehallen har som formål å gi en videre tilfredsstillende drift av Randaberg kommunes største badeanlegg Framdrift og ferdigstilling Ferdigstilling: Planlagt nyåret Forklaring: Opprinnelig ferdigstilling av arbeidene var planlagt til våren 2013, med testdrift gjennom sommeren og åpning i august. Arbeidene er nå forsinket med ca 9 måneder, men perioden med testdrift vil minimeres slik at åpningstidspunkt ikke vil bli utsatt med like mye. Årsak til forsinkelsene skyldes i hovedsak to punkt; 1) Endringer i prosjektert løsning av yttervegg. Prosjektert løsning av yttervegg ble problematisert av entreprenørene og det ble noen «ekstrarunder» for å komme fram til en omforent løsning på yttervegg. Endringer og omprosjekteringer medførte 2-3 mnd forsinkelser. 2) Rehabilitering av taket. Beslutningsprosess, prosjektering og utførelse av tak, har samlet medført ca 6 mnd forsinkelser Økonomi (alle tall eks mva) Budsjett: ,- (inkl prisstigning og tilleggsbevilgninger) Fakturert: ,- Prognose: ,- (inkl prisstigning) Tilskudd: Maksimal ramme: 10,8 mill Innvilget per oktober 2013: 2,25 mill Egen ca 32 mill finansiering: Foreslåtte Tiltak Bevilget Ikke bevilget tilleggsbevilgninger: 1. Midler til tak fra ekstraordinært vedlikehold Drukningsalarm Minuttklokker Startpaller Vannsklie Dørautomatikk garderobedører Dusjer og røropplegg garderober idrettshall Uforutsett for postene SUM

7 Forklaring: Med de tiltak som er lagt inn i prosjektet ligger sluttresultatet an til å bli ca 42,7 mill eks mva, dette er ca 9,1 mill over opprinnelig budsjett. Overskridelsene er i hovedsak: - Nytt tak 3,5 mill - Kostnader ved forlenget drift av byggeplass 1 mill - Prosjektadministrasjon og prosjektering 1,7 mill - Ny margin/uforutsett 1,4 mill - Tiltak gitt tilleggsbevilgninger til (drukningsalarm, minuttklokker, startpaller, vannsklie, dørautomatikk garderober, dusjer garderober idrettshall) 1,7 mill Det er også medtatt 1,5 mill i lønns- og prisstigning Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Evaluering: Ingen alvorlige hendelser så langt i prosjektet Tilgjengelighet (UU) Evaluering: Bygget opprettholdes i hovedsak slik det er, men vil få enkelte oppgraderinger i forhold til tilgjengelighet; bassengheis, ledelinjer i bassengrom, bedre tilrettelegging til garderober og bedret tilgjengelighet inn til garderober Andre forhold Intet å berette Hovedkonklusjon / sammendrag Prosjektet har i stor grad blitt preget av at prosjekterte løsninger har blitt endret etter at arbeidene har kommet til utførelse. Dette er generelt meget uheldig både med tanke på framdrift og økonomi. Veien frem til rehabilitering av taket Det er i svømmehall-prosjektet benyttet anerkjente rådgivningsfirma til planlegging og oppfølging av prosjektet. Randaberg kommune har hatt to kontraktsparter på rådgivningssiden; 1) Prosjektadministrasjon (ProAdm) som er kontrahert for å ivareta oppgaver innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. 2) Prosjekteringsgruppen (ProGrp) som består av arkitekt og rådgivende ingeniører som skal utrede, tegne og beskrive arbeidene med rehabiliteringen. Rehabiliteringen har tatt utgangspunkt i en tilstandsanalyse som ble utarbeidet av ekstern rådgiver (ProAdm) våren Her var hverken yttervegger eller tak vurdert til å ha større rehabiliteringsbehov. Prosjekteringsgruppen ble kontrahert på grunnlag av denne rapporten. Når prosjekteringsgruppen startet sitt arbeid kom de etterhvert med anbefalinger om å også å foreta større rehabiliteringer på yttervegger og tak. Dette ble utredet og vurdert både av ProGrp og ProAdm. Resultatet ble etterhvert den løsningen som lå til grunn ved oppstart av arbeidene på svømmehallen. I utførelsesfasen kom det nye vurderinger og delvis nye momenter inn, noe som medførte anbefalinger om endringer både i yttervegg og i tak. Randaberg kommunes Side 2 av 3

8 prosjektledelse så det som uansvarlig å gjøre noe annet enn å følge anbefalingene. Konsekvensen av dette har blitt store forsinkelser og overskridelser på prosjektet. Hvordan kunne dette skje? Spørsmålet er hvorfor nivået på rehabiliteringen ikke ble lagt på et riktigere nivå på et langt tidligere stadium? Det er vår vurdering at dette skyldes flere forhold, men for å trekke ut de viktigste kan nevnes forventninger formet av tilstandsrapportene og organiseringen av prosjektet. Tilstandsrapport Første overslag på omfang av prosjektet ble gjort i 2005, her ble prosjektkostnad for rehabiliteringen kalkulert til ca 6 mill eks mva. ProAdm foretok en grundigere tilstandsvurdering i 2010 og kalkulerte prosjektkostnad til ca 22 mill eks mva. Dette var en kraftig økning i forhold til tidligere anslag og medførte at prosjektet allerede her var kommet ut over de økonomiske rammer og forventninger. Denne tilstandsrapporten dannet premissene for videre prosjekt og det var fra prosjektledelsens side klare forventninger om at denne la til grunn et riktig nivå på rehabiliteringen. Når det da på et senere tidspunkt kom anbefalinger om endringer på prosjektet, så satt det langt inne hos prosjektledelsen å foreta ytterligere utvidelser av prosjektet. Organisering Eksternt rådgivningsfirma (ProAdm) ble engasjert for å ivareta prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjektet, altså være Randaberg kommunes høyre hånd. Etter ProAdms anbefaling ble imidlertid prosjekteringsgruppen kontrahert som én enhet, inkludert prosjekteringsledelse. Konsekvensen av denne organiseringen ble at Randaberg kommune som prosjekteiere i liten grad hadde innsyn i og føling med hva som foregikk i prosjekteringsgruppen. Samtidig ble det to fagmiljø som ikke alltid hadde samme vurdering av tingenes tilstand. Kommunikasjonen mellom de sentrale aktørene i prosjektet har tidvis vært for dårlig og det har vært vanskelig for oss som byggherre å vite hvem vi til enhver tid bør lytte til. Foreløpig konklusjon Gjennom en bedre organisering av de sentrale aktørene i prosjektet er det prosjektledelsens vurdering at nivå på rehabiliteringen tidligere kunne blitt korrigert til et riktig nivå. Disse erfaringene fra svømmehall-prosjektet har allerede gitt konsekvens for andre større prosjekter hvor Randaberg kommunes egen prosjektansvarlig i mye større grad legger føringer for organisering av prosjektet. Side 3 av 3

9 NOTAT PROSJEKT : RANDABERG SVØMMEHALL SAK : ØKONOMI FRA : JAN I BERGE TIL : RANDABERG KOMMUNE V/JOHN PEDER SAMDAL KOPI : OVE HØILAND GJENNOMGANG AV PROSJEKTKOST RANDABERG SVØMMEHALL 0 GENERELL ORIENTREING Nyland Byggeadministrasjon as har fått i oppdrag å gjennomgå prosjekt Randaberg svømmehall i relasjon til framdrift og økonomi Gjennomgangen måtte skje raskt og vi har derfor valgt en gjennomføringsplan som raskt skal sikre a) Vi kan overlevere en korrekt økonomisk oppstilling som viser totale kostnader, fram til overlevering. b) Sette en overleveringsdato som med rimelig stor sikkerhet vil overholdes. Forutsetninger for å oppfylle pkt. b er at vi rimelig raskt får tilbakemelding på nødvendige tilleggsbevilgning for å ferdigstille prosjektet til anslått tid. 1 UTFØRELSE AV OPPDRAGET 1.1 ØKONOMI / ENDELIG PROSJEKTKOST For å sette oss inn i prosjekt status, startet vi med et møte med Byggeleder samt en befaring på byggeplass. Vi fikk tilgang til Prosjektregnskapet pr. januar 2014, samt til de opplysninger vi ønsket. Vi gjennomførte deretter et møte samt befaring med den enkelte entreprenør, bortsett fra Processing og Davo som ikke har vært tilgjengelig i den korte perioden vi hadde til rådighet. Samtlige entreprenører ble bedt om å oversende en oppstilling over: - Fakturert beløp av kontrakt - Overslag over prisstigning for gjenstående kontrakts beløp fram til overleveringsdato - Godkjente endringer - Ikke godkjente endringer - Endringer som ble vurdert nødvendig på gjennomførte befaringer i perioden - Ev. krav i form av «plunder og heft» - Forlenget byggetid - Eventuelle forseringskrav Vi mottok oppstilling fra den enkelte entreprenør i løpet av 1 uke Det ble også gjennomført et møte med John Peder hvor også Ove Høiland deltok. I dette møtet gjennomgikk vi «status» i prosjektet og fikk tilgang til kommunens prosjektregnskap,

10 samt øvrige opplysninger som kunne gi oss verdifull informasjon om prosjektet. Etter mottak av etterspurte opplysninger fra alle entreprenører (bortsett fra Processing og Davo) utarbeidet vi en økonomisk oversikt, som ble holdt opp mot de opplysninger vi fikk tilgang til via John Peder, samt byggeleders Prosjektregnskap. Endelig oppsett vedlagt som Vedlegg 1 Vi har i vårt oppsett satt opp alle kostnader fram til , som er satt som overleveringsdato. Medregnet kost for å ferdigstille prosjektet, er etter vår mening absolutt nødvendig Som det vil framgå av vedlagte oppsett Vedlegg 2, er differansen mellom vår «Økonomiske oversikt» - vedlegg 1 og Prosjektregnskap (status pr. jan 14) kr ,- Dette skyldes i første rekke diff. medregnet godkjente og ikke avklarte/antatte endringer, som vist i vedlegg 2. I tillegg er vedlagt en oppstilling over «ikke avklarte/antatte» endringer I BL s statusrapport (byggeregnskap) pr. januar 14, er medregnet «godkjente» endringer samt endringer «ikke avklarte/antatte» pr. jan. I vårt oppsett er alle endringer som anses godkjent + alle endringer som er nødvendige for å ferdigstille prosjektet til medregnet. I tillegg har vi i vårt oppsett lagt inn kostnader som følge av krav om «plunder og heft», forsering samt «forlenget byggetid» Krav i denne forbindelse er kontrollert og synes reell. I vedlegg 1 er innlagt alle kostnader for å ferdigstille prosjektet til overleveringstidspunkt Som det framgår mener vi at sluttsummen vil bli kr. kr ,- Som det framgår av vedlegg 1 er det medregnet en «marginreserve» stor kr ,- samt kr ,- for bygg rengjøring. Vi ber om en relativt rask tilbakemelding på vår økonomiske oppstilling med hensyn til tilleggsbevilgning for å fullføre prosjektet. 1.2 FRAMDRIFT / OVERLEVERING Forutsatt at prosjektet tilføres angitte tillegg midler mener vi at prosjektet kan overleveres den Dette forutsetter at alle fysiske arbeider ferdigstilles før fellesferien og at igangkjøring, innregulering og testing gjennomføres fra I praksis vil dette si at en kan overta bygningsmessige arbeider til fellesferien. Dette kan også gjennomføres for de fysiske installasjoner fra tekniske entreprenører, men ikke funksjon. Vi kan ta en prat om den mest fornuftige måten å gjennomføre overtagelse på.

11 Etter tilbakemelding fra tiltakshaver vil vi sette oss ned med BL for å utarbeide en detaljplan for sluttfasen basert på nevnte overleveringsdato Planen oversendes alle entreprenører som må samtykke (godkjenne) planen Det vil være særdeles viktig å følge framdriften, særdeles nøye i sluttfasen. Dette fordi den må være styrt og rasjonell for å gjennomføre sluttfasen som planlagt. Vi håper dette notat med vedlegg vil gi deg den informasjon du har behov for. I motsatt fall hører vi fra deg Stavanger Jan I Berge (sign)

12 RANDABERG SVØMMEHALL uten MVA Firma Kontrakt sum Fakturert kontrakt Gjenstående kontrakt Gjenstående Prisstigning fakturet Prisstigning Endringer godkjent Endringer ikke avklart/ forventet endring "Plunder og heft" Forlenget drift Forsering Ekstra Div. SUM ikke avklarte endringer, "pluder og heft", forlenget drift, forsering, ekstra og div. Marginreserver kr Prosjekteringsgrupper kr kr kr kr kr - Harestad Elektro AS kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Skjema til tavler kr Multiconsult AS kr kr kr - kr kr kr Randaberg kommune kr kr kr Kruse Smith kr kr kr kr kr kr kr ( ligger i godkjente endringer) kr URD AS kr kr kr kr kr kr kr kr kr Midbøe AS kr kr kr kr kr kr kr kr Davo kr kr kr kr - Klubben kr kr kr kr - Processing kr kr kr kr - Nyland Byggeadministrasjon kr kr kr Felles kostnader kr kr kr kr - 07 Utomhus kr kr kr Generelle adm. Kostnader kr kr kr kr - 09 Spesielle kostnader kr Forlenget byggetid Ref. "plunder og heft / forlenget byggetid kr Nytt høytaleranlegg kr kr - kr - Brannluke kr Utvask/byggrengjøring kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammenstilling / Totalkost Marginreserver kr Kontrakter kr Gjenstående prisstigning kr Godkjente endringer kr Endringer ikke avklart/ forventet endring kr Forsering kr Plunder og heft/økt byggetid kr Utvask/byggrengjøring kr Ekstra kr Sum eks. mva kr Merk! Entreprenørkostnader innlagt etter oppstilling fra entreprenører : Gjenstående av kontraktssum, gjenstående prisstigning, godkjente endringer, ikke godkjente endringer og "plunder og heft" / forlenget byggetid Kontrollert med Prosjektregnskap og tall fra John Peder. Hvor uoverstemmelse er entreprenørens oppstilling benyttet Processing innlagt med tall fra byggeregnskap. Ikke mulig å få kontrollert grunnet sykdom hos lev/entr. Davo og klubben innlagt med tall fra Byggeregnskap Kostnader prosjektering : Tall hentet fra Prosjektregnskap. Ikke kontrollert hos Prosjekteringsgruppen. Her ønskes å trekke ut noe som ikke er levert i.h.t. kontrakt Multiconsult : Innlagt kontraktssum samt 500' for godkjemnte endringer pr. dato. Kr. 650' i ikke "godkjente endringer" men som kommer p.g.a forlenget byggetid og økt omfang av oppdraget Nyland Byggeadministrasjon : Innlagt med deltagelse fram til Utarbeide "generell" FDV instruks (for Fasilit) samt "Overleveringsprosedyre" Tall = anslag. Avregnes Felleskost, Randaberg kommune, generell ad. kost : Tall hentet fra prosjektregnskap osjektregnskap. Gjenstående av av "bevilget" for disse 3 poster er kr ,-

13 RANDABERG SVØMMEHALL Multiconsult statusrapport pr. januar Økonomisk oversikt Differanse Kontrakt med marginreserver kr kr kr Godkjente endringer kr kr Ikke avklarte endringer/antatte endringer kr kr Sum endringer: kr kr kr Gjenstående prisstigning kr Forsering kr Plunder og heft/økt byggetid kr Utvask/byggrengjøring kr Ekstra kr Sum annet: 0 kr kr Forventet sluttkostnad: kr kr kr Differansen mellom MC sin statusrapportt pr. januar 2014 og økonomisk oversikt er ,- MC har ,- mer i kontrakt med marginreserver ,- er endringer, Kruse Smith sin riggkost for forlenget drift ligger her i godkjente endringer: , ,- er forlenget byggetid/forsering + utvask. Til sammen utgjør dette en diff. på ,- og ny forventet sluttsum er ,-

14 Ikke godkjente endringer/antatte endringer: KRUSE SMITH Støp skråkant topp ringmur kr understøp stålplater for søyler kr Påstøp og evt. retting av armering ved vaktrom kr Skifte sittebenker på tribune inkl. lakkering kr Overflatebehandling betongflater tribune kr Sliping av epoksy pga. oppavstigende fukt + ny overflatebahndling kjellerplan (Lithurin I og II) kr SUM kr HARESTAD ELEKTRO Egenkontroll av flytskjema, funksjonstabeller etc kr Avklaring, sjekk av uoverenstemmelse tegning tavlekabelskjema kr Koble heisalarm til ny Safetel overføring kr Legge om telekabler ved hovedtavlerom, ble revet under ombygging kr Omlegging utelys ved kjellerinngang. 3 stk nye utelys som ble revet under rehab kr Ny installasjon lager ved stupebrett pga vannlekasje kr Demontering, remontering nødlys gard.2 pga kjerneboring for rørlegger kr Omlegging badstu pga ombygging kr Feilsøking VK vindfang kr Undersøke og koble ut varmekabler svømmehallområde kr Kobling, kabling pga v trafoer til varmepumper. kr 3 200

15 Levering og mont/kobling av 7 frekvensomformere kr Vk på collektorrør til Vp `r, styrt via SD anlegget kr Installasjon VK i taknedløp antatt kost kr Installasjon Energimålere VP antatt kost kr SUM kr MIDBØE Sanitæranlegg tillegg kr SUM kr URD Endret EM08 tatt ut galv. Tatt inn rustfritt og pulverlakk kr Rør i grunn for system kr Kanalrens og flikk av spredenett i svømmehallen kr Avstiving av kanaler i grunn. kr SUM kr Multiconsult AS kr Nyland Byggeadministrasjon kr Utomhus, gjerde rundt varmepumpe og "hus" over kulvert kr SUM: Ikke godkjente endringer/antatte endringer kr

16 Saksframlegg Arkivsak: 13/ Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2014 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter: Oversikt skatteinntekter og inntektsutjamning per februar Bakgrunn for saka: Formannskapet blir orientert på kvart møte om status når det gjeld skatteinntekter og inntektsutjamning. Denne saka viser status på skatteinntektene per februar Saka repeterer og korleis skatteinntektene er periodisert i 2014-budsjettet og dei ulike elementa i skatteinntektene. Saksopplysningar: Det er vanskeleg å vita den endelege skatteinngangen for eit år før året er omme. Dette skuldast fyrst og framst at store delar av inntekta er avhengig av skatteoppgjeret for føregåande år. Dette oppgjeret er ikkje klart før i november/desember. Det er derfor naturleg at matematiske prognosar basert på hittil-tal før dette kan visa feil i forhold til dei endelege tala. Når rådmannen prøver å seia noko om korleis skatteinngangen vil bli resten av året, betyr periodiseringa av budsjettet veldig mykje. Denne saka repeterer derfor korleis skatteinntektene er fordelt på ulike typar skatteinntekter og over året, og korleis skatteinntektene er periodisert i KS oppdaterer ein prognosemodell for rammetilskott og skatteinntekter for dei enkelte kommunane. I budsjettet for 2014 har me budsjettert med 6 mill. kr meir i netto skatteinntekter enn denne prognosemodellen viste for Randaberg kommune i desember Vanlegvis har me hatt høgare netto skatteinntekter enn KS sin prognosemodell gir. Dette fordi me forventer høgare befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet og dette gir både fleire som betaler skatt og lågare inntektsutjamning (3 mill. kr). I tillegg har me rekna med at det positive avviket på netto skatteinntekter i 2013 blir vidareført i 2014 (ytterlegare 3 mill. kr). Prognosemodellen til KS (og tilsvarande tal i Statsbudsjettet sitt Grønt hefte ) bygger på 2012-skattetal, og har derfor ikkje fanga opp eventuelle endringar i skatteinntektene i Randaberg i 2013 i forhold til resten av landet. Rådmannen vurderer derfor budsjetterte netto skatteinntekter for 2014 som realistiske.

17 Inntektsår 2014 for kommunen Skatteinntektene i 2014 er budsjettert 2,8% høgare enn rekneskapen for 2013 vart. Inntektsutjamninga er budsjettert med ein nedgang på 1,5 %. Netto skatteinntekter for 2014 er budsjettert 3,4 % høgare enn rekneskapen for Tabellen under viser korleis hovudelementa i skatteinntektene fordeler seg i løpet av året: Inntektsår (for skatteytar) jan.14 forskottstrekk 6. Termin feb.14 mar.14 forskottstrekk 1. Termin mar.14 forskottsskatt personleg næringsdrivande 1 apr.14 mai.14 tilleggsforskott forskottstrekk 2. Termin mai.14 forskottsskatt personleg næringsdrivande 2 tilleggsforskott (bokført mnd etter) jun.14 tilgode (forenkla sjølvmelding) jul.14 aug.14 restskatt (forenkla sjølvmelding) sep.14 restskatt (forenkla sjølvmelding) forskottstrekk 3. Termin forskottstrekk 4. Termin sep.14 forskottsskatt personleg næringsdrivande 3 okt.14 tilgode (ordinær avrekning) nov.14 restskatt (ordinær avrekning) endeleg fordeling av skatt mellom stat/kommune/trygd for 2013 nov.14 Oppgjer margin for 2013 des.14 restskatt (ordinær avrekning) forskottstrekk 5. Termin forskottsskatt personleg næringsdrivande 4 Forskottstrekk er det som bedrifter har trukket hos sine lønnsmottakarar. Det er innbetaling for to månader om gongen (6 terminar i året) som har forfall den 15. i månaden etter. Forskottsskatt personleg næringsdrivande er skatt som blir betalt inn av personar som får inntekta si frå eigne firma. Dei betaler i 4 terminar i året, og beløpa er basert på historiske data (for 2013: 2010, evt justert ved kjente endringar). Dei endelege beløpa her er meir usikre enn gruppa over fordi inntekta ofte svinger i takt med lønnsemda i bedrifta. NB! Kommunane fekk ikkje lenger forskottsskatt frå upersonlege skatteytarar (AS), selskapsskatt, frå Denne skatten går nå uavkorta til staten. Denne endringa er det tatt hensyn til i kommunane sitt skatteøyre (kor stor del av personskatt kommunane får). Tilleggsforskott er det som blir betalt inn før fristen 30. mai av folk som trur dei har betalt for lite i skatt året før (både som forskottstrekk og forskottsskatt). Ein del av innbetalingane blir ikkje registrert i skatterekneskapen før i juni.

18 Restskatt og til gode (forenkla sjølvmelding) er dei som får skatteoppgjeret sitt for føregåande år i juni og som får tilgodebeløp utbetalt i juni og som har forfall på restskatt i i to terminar i august og september. Restskatt og til gode (ordinær avrekning) er dei som får skatteoppgjeret sitt for føregåande år i oktober og som får tilgodebeløp utbetalt i oktober og som har forfall på restskatt i to terminar i november og desember. Dette er meir varierande beløp enn juniavrekninga fordi det i denne gruppa er mange som har meir kompliserte skatteforhold (bla personleg næringsdrivande). Frå 2012 blir restskatten rekna ut fortløpande etter hovudoppgjeret i juni. Oppgjeret i oktober med forfall i november og desember har derfor blitt mindre, mens det har blitt utbetalt og innbetalt restskattar og beløp til gode fortløpande om hausten. Hovudparten av oppgjera kjem likevel på dei tidspunkta som er vist i tabellen over. All skatt i 2013 vart fordelt mellom stat/kommune/fylkeskommune og trygd ut frå ein forventa fordeling basert på historikk. Kommunen sin del av totalen er avhengig av kor mykje toppskatt det blir betalt inn, storleiken på frådrag for renter, aksjevinstar og tap, kapitalinntekter og næringsinntekter. Når skatteoppgjera for 2013 er ferdig har ein eit nytt grunnlag for fordeling mellom skattekreditorane. Det blir då gjort ei omfordeling mellom desse i november Denne omfordelinga var positiv for Randaberg kommune fram til og med I 2009 (for 2008) og 2010 (for 2009) slo dette negativt ut med 5-10 mill. kr. I 2011(for 2010) var denne igjen positiv (1 mill. kr), mot budsjettert negativ på 4 mill. kr. I 2012 (for 2011) vart fordelingsprosenten uendra, slik at det ikkje fekk effekt for oss, noko me og hadde budsjettert med for I 2013 (for 2012) var effekten marginalt negativ (om lag 1 mill. kr). Endringar i skatteoppgjera for 2013 og tidlegare år vil gje innbetalingar/utbetalingar gjennom heile året. I tillegg vil forsinkelsar og liknande gi inntekter i dei månadane som det normalt ikkje skal vera inntekter i. Kommunane er pliktige til å setta av ein viss del av skatteinntektene (forskottstrekk og forskottskatt) som reserve ( margin ) for å dekka forventa tilbakebetaling av tilgodebeløp. Tilgodebeløp blir då dekka av marginen i staden for å føra til negativ inntekt i dei månadane tilgodebeløpa blir utbetalt i. Marginen skal vera på minimum 8%, Randaberg kommune bruker minimumssatsen. I år med store tilgodebeløp, vil marginavsetningen vera for liten, og me må avsetta meir margin (i november). I 2013 dekka marginen meir enn tilgodebeløpet og me kunne tilbakeføra delar av marginen som ordinær skatteinntekt i november (om lag 2 mill. kr). Periodisering av skatteinntekter i 2014 Rådmannen har sett på kor store dei ulike elementa i skatteinntektene var i 2013 og åra før. På bakgrunn av dette har rådmannen sett opp eit periodisert budsjett for dei ulike elementa for 2014 som samla gir eit periodisert totalbudsjett for I var fordelinga mellom dei ulike elementa slik (avrunda mill. kr): Faktisk Totalt Forskottstrekk forskottsskatt tilleggsforskott til gode restskatt fordelings%

19 NB! Frå 2010 til 2011 vart samla skatteinntekter til kommunane redusert og det var ein tilsvarande auke i rammetilskottet For 2014 har me lagt til grunn at det ikkje blir avvik pga fordelingsprosenten i november. Utanom det er dei ulike elementa budsjettert ut frå Dette gir oss fylgjande fordeling: Budsjett Totalt Forskottstrekk forskottsskatt tilleggsforskott til gode restskatt fordelings% Forventa auke er lagt på ordinært forskottstrekk. Forventa tilgodebeløp er auka fordi grunnlaget for dette, skatten året før, er høgare i 2013 enn er brukt som hovudkilde for fordeling mellom månader på dei ulike skatteartane. Med fordeling over året basert på historikk for dei ulike inntektselementa gir dette eit slikt budsjettet per månad i 2014: Mill.kr jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des B-14 41,2 1,0 53,8 2,7 70,4 2,3 39,2 4,0 54,8 3,0 57,8 2,0 R-13 39,8 0,6 52,2 2,2 68,5 2,5 38,3 4,3 53,2 3,1 56,2 2,3 R-12 33,6 0,7 48,8 1,2 62,2 1,1 34,6 2,6 49,5 2,3 59,3 0,4 R-11 37,2 0,6 43,6 1,6 52,8 3,9 28,8 2,1 43,4 0,8 49,4 3,0 %-vis B-14 12,4 0,3 16,2 0,8 21,2 0,7 11,8 1,2 16,5 0,9 17,4 0,6 R-13 12,3 0,2 16,2 0,7 21,2 0,8 11,8 1,3 16,5 1,0 17,4 0,7 R-12 11,6 0,2 16,8 0,4 21,4 0,4 11,9 0,9 17,1 0,8 18,2 0,1 R-11 12,6 0,3 16,9 0,7 19,8 1,7 11,4 0,8 17,1 0,4 16,5 1,8 Akk. % B-14 12,4 12,7 28,9 29,7 50,9 51,6 63,4 64,6 81,1 82,0 99,4 100,0 R-13 12,3 12,5 28,7 29,3 50,5 51,3 63,1 64,5 80,9 81,9 99,3 100,0 R-12 11,6 11,8 28,7 29,1 50,5 50,9 62,8 63,7 80,8 81,6 99,9 100,0 R-11 13,9 14,1 30,5 31,1 50,8 52,3 63,1 63,8 80,1 80,4 98,9 100,0

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer