MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Dato: 10.04.2014 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 08.30 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 21/14 10/372 REHABILITERING AV SVØMMEHALL - EKSTRABEVILGNING PS 22/14 13/2559 SKATTEINNTEKTER 2014 PS 23/14 13/1042 BUDSJETT 2014, BUDSJETTENDRINGAR FOR VIDAREFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKT VEDTATT I 2013 PS 24/14 14/50 RANDABERG KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 PS 25/14 14/500 ÅRSMELDING 2013 PS 26/14 13/2319 FELLES BOLIGSTRATEGI FOR STORBYOMRÅDET, EN OPPFØLGINGSOPPGAVE I PLANSTRATEGIEN. PS 27/14 14/642 GRØDEM GÅRD FELT B9 OG B 10 PS 28/14 14/658 RANDABERG - LANDSBYFORENING PS 29/14 14/588 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE

2 FRA 1. JANUAR 2014 PS 30/14 14/407 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV PS 31/14 14/700 EVENTUELT PS 32/14 14/700 GODKJENNING AV PROTOKOLL Forfall meldes snarest til utvalgssekretær. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

3 Saksframlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: REHABILITERING AV SVØMMEHALL - EKSTRABEVILGNING K-kode: D23 &46 Saken skal behandles av: Kommunestyret Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: Det bevilges inntil kr. 4,3 millioner til sluttføring av rehabilitering av svømmehallen, med overtagelse Bevilgningen innarbeides i budsjett i forbindelse med 2. tertial-rapport. Grunnlagsdokumenter: UTVIDET PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING SVØMMEHALLEN (behandlet i FSK , sak 10/372-71) NOTAT - GJENNOMGANG AV PROSJEKTKOST VEDLEGG 1 TIL NOTAT VEDLEGG 2 TIL NOTAT Bakgrunnen for saken: Gjennomgang av prosjektet for rehabilitering av svømmehallen viser at det er behov for inntil kr. 4,3 millioner for å ferdigstille arbeidet til overlevering 20. august Saksopplysninger: Formålet med rehabilitering av svømmehallen i Randaberghallen er å heve anlegget til en tilfredsstillende kvalitet. Hallen ble i en periode frem til 2012 drevet på dispensasjon fra Forskrift for badeanlegg, og det har vært fare for at anlegget måtte stenges. Anleggsarbeidet startet i 2012, og prosjektet har utviklet seg i omfang, økonomi og fremdrift. Økonomisk utvikling har vært som følger:

4 Sum Kommentar Økonomiplan 21,6 mill (budsjett) Basert på tilstandsrapport fra mai Økonomiplan ,65 mill (budsjett) Basert på forprosjekt behandlet i KS-sak 23/2011. Sommer ,65 mill (budsjett) Lagt til tiltak som dekkes med 2,0 mill fra post for ekstraordinært vedlikehold. FSK 3.oktober ,35 mill (budsjett) Ekstrabevilgning gitt i formannskapet på 1,7 mill. Gjelder tiltak som drukningsalarm, etc. FSK 31.oktober 42,7 mill (varslet Se «Utvidet prosjektrapport» datert 2013 Økonomiplan sluttsum/prognose) ,7 mill (budsjett) Basert på varslet sluttsum/prognose, samt lagt på 1 mill for ytterligere forsinkelser. 20. januar 2014 ble Nyland Byggeadministrasjon as (NB) engasjert til å overta prosjektledelsen for prosjektet. Basert på gjennomgang med entreprenører, rådgivere og synfaringer/vurderinger på byggeplass har de anslått total prosjektkostnad frem til overtagelse til kr. 48 millioner. Differansen beregnet i notatet er differansen mellom NB sin sluttprognose og Multiconsult sin sluttprognose, ikke differanse til vedtatt budsjett. Nyland Byggeadministrasjon as v/ Ove Høiland vil være tilstede på møtet i Formannskapet 10. april, og presentere status for prosjektet. Rådmannens vurdering: Det er svært viktig for rådmannen å sørge for at prosjektet blir sluttført med gjeldende fremdrift. Grunnet utviklingen i prosjektet, samt endring i intern prosjektledelse, har Nyland Byggeadministrasjon as har overtatt prosjektledelsen, og vil ha oppfølging fram til overlevering Vedlagt notat ble utarbeidet i forbindelse med NB sin overtagelse av prosjektet. Formålet med gjennomgangen var å få en økonomisk oversikt over prosjektet, samt å sette en overleveringsdato som kan overholdes. Notatet viser at prosjektet kan overleveres , men det viser også at prognose for totalkostnad frem til overtagelse er kr. 48 millioner. Vedtatt budsjett er kr. 43,7 millioner. Rådmannen anbefaler at det bevilges inntil kr. 4,3 millioner til sluttføring av rehabilitering av svømmehallen. Endringen vil innarbeides i budsjett i forbindelse med rapport for 2. tertial. Saksbehandler: Jorunn Bogevik Tjenesteområdesjef: Jorunn Bogevik

5 Hvilke planer har dette konsekvenser for: Budsjett 2014 Særutskrift: Økonomisjef Per Blikra/ Controller Linda Joa

6 Utvidet prosjektrapport Prosjekt Rehabilitering svømmehallen (10/0372) Rapport nr og dato Prosjektansvarlig Tekniske tjenester v/john Peder Samdal Prosjektkostnad 42,7 mill (prognose per ) Svømmehallen i Randaberghallen har i en periode blitt driftet på dispensasjon fra Forskrift for badeanlegg og vært i fare for å måtte Prosjektformål stenge. Rehabilitering av svømmehallen har som formål å gi en videre tilfredsstillende drift av Randaberg kommunes største badeanlegg Framdrift og ferdigstilling Ferdigstilling: Planlagt nyåret Forklaring: Opprinnelig ferdigstilling av arbeidene var planlagt til våren 2013, med testdrift gjennom sommeren og åpning i august. Arbeidene er nå forsinket med ca 9 måneder, men perioden med testdrift vil minimeres slik at åpningstidspunkt ikke vil bli utsatt med like mye. Årsak til forsinkelsene skyldes i hovedsak to punkt; 1) Endringer i prosjektert løsning av yttervegg. Prosjektert løsning av yttervegg ble problematisert av entreprenørene og det ble noen «ekstrarunder» for å komme fram til en omforent løsning på yttervegg. Endringer og omprosjekteringer medførte 2-3 mnd forsinkelser. 2) Rehabilitering av taket. Beslutningsprosess, prosjektering og utførelse av tak, har samlet medført ca 6 mnd forsinkelser Økonomi (alle tall eks mva) Budsjett: ,- (inkl prisstigning og tilleggsbevilgninger) Fakturert: ,- Prognose: ,- (inkl prisstigning) Tilskudd: Maksimal ramme: 10,8 mill Innvilget per oktober 2013: 2,25 mill Egen ca 32 mill finansiering: Foreslåtte Tiltak Bevilget Ikke bevilget tilleggsbevilgninger: 1. Midler til tak fra ekstraordinært vedlikehold Drukningsalarm Minuttklokker Startpaller Vannsklie Dørautomatikk garderobedører Dusjer og røropplegg garderober idrettshall Uforutsett for postene SUM

7 Forklaring: Med de tiltak som er lagt inn i prosjektet ligger sluttresultatet an til å bli ca 42,7 mill eks mva, dette er ca 9,1 mill over opprinnelig budsjett. Overskridelsene er i hovedsak: - Nytt tak 3,5 mill - Kostnader ved forlenget drift av byggeplass 1 mill - Prosjektadministrasjon og prosjektering 1,7 mill - Ny margin/uforutsett 1,4 mill - Tiltak gitt tilleggsbevilgninger til (drukningsalarm, minuttklokker, startpaller, vannsklie, dørautomatikk garderober, dusjer garderober idrettshall) 1,7 mill Det er også medtatt 1,5 mill i lønns- og prisstigning Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Evaluering: Ingen alvorlige hendelser så langt i prosjektet Tilgjengelighet (UU) Evaluering: Bygget opprettholdes i hovedsak slik det er, men vil få enkelte oppgraderinger i forhold til tilgjengelighet; bassengheis, ledelinjer i bassengrom, bedre tilrettelegging til garderober og bedret tilgjengelighet inn til garderober Andre forhold Intet å berette Hovedkonklusjon / sammendrag Prosjektet har i stor grad blitt preget av at prosjekterte løsninger har blitt endret etter at arbeidene har kommet til utførelse. Dette er generelt meget uheldig både med tanke på framdrift og økonomi. Veien frem til rehabilitering av taket Det er i svømmehall-prosjektet benyttet anerkjente rådgivningsfirma til planlegging og oppfølging av prosjektet. Randaberg kommune har hatt to kontraktsparter på rådgivningssiden; 1) Prosjektadministrasjon (ProAdm) som er kontrahert for å ivareta oppgaver innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. 2) Prosjekteringsgruppen (ProGrp) som består av arkitekt og rådgivende ingeniører som skal utrede, tegne og beskrive arbeidene med rehabiliteringen. Rehabiliteringen har tatt utgangspunkt i en tilstandsanalyse som ble utarbeidet av ekstern rådgiver (ProAdm) våren Her var hverken yttervegger eller tak vurdert til å ha større rehabiliteringsbehov. Prosjekteringsgruppen ble kontrahert på grunnlag av denne rapporten. Når prosjekteringsgruppen startet sitt arbeid kom de etterhvert med anbefalinger om å også å foreta større rehabiliteringer på yttervegger og tak. Dette ble utredet og vurdert både av ProGrp og ProAdm. Resultatet ble etterhvert den løsningen som lå til grunn ved oppstart av arbeidene på svømmehallen. I utførelsesfasen kom det nye vurderinger og delvis nye momenter inn, noe som medførte anbefalinger om endringer både i yttervegg og i tak. Randaberg kommunes Side 2 av 3

8 prosjektledelse så det som uansvarlig å gjøre noe annet enn å følge anbefalingene. Konsekvensen av dette har blitt store forsinkelser og overskridelser på prosjektet. Hvordan kunne dette skje? Spørsmålet er hvorfor nivået på rehabiliteringen ikke ble lagt på et riktigere nivå på et langt tidligere stadium? Det er vår vurdering at dette skyldes flere forhold, men for å trekke ut de viktigste kan nevnes forventninger formet av tilstandsrapportene og organiseringen av prosjektet. Tilstandsrapport Første overslag på omfang av prosjektet ble gjort i 2005, her ble prosjektkostnad for rehabiliteringen kalkulert til ca 6 mill eks mva. ProAdm foretok en grundigere tilstandsvurdering i 2010 og kalkulerte prosjektkostnad til ca 22 mill eks mva. Dette var en kraftig økning i forhold til tidligere anslag og medførte at prosjektet allerede her var kommet ut over de økonomiske rammer og forventninger. Denne tilstandsrapporten dannet premissene for videre prosjekt og det var fra prosjektledelsens side klare forventninger om at denne la til grunn et riktig nivå på rehabiliteringen. Når det da på et senere tidspunkt kom anbefalinger om endringer på prosjektet, så satt det langt inne hos prosjektledelsen å foreta ytterligere utvidelser av prosjektet. Organisering Eksternt rådgivningsfirma (ProAdm) ble engasjert for å ivareta prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjektet, altså være Randaberg kommunes høyre hånd. Etter ProAdms anbefaling ble imidlertid prosjekteringsgruppen kontrahert som én enhet, inkludert prosjekteringsledelse. Konsekvensen av denne organiseringen ble at Randaberg kommune som prosjekteiere i liten grad hadde innsyn i og føling med hva som foregikk i prosjekteringsgruppen. Samtidig ble det to fagmiljø som ikke alltid hadde samme vurdering av tingenes tilstand. Kommunikasjonen mellom de sentrale aktørene i prosjektet har tidvis vært for dårlig og det har vært vanskelig for oss som byggherre å vite hvem vi til enhver tid bør lytte til. Foreløpig konklusjon Gjennom en bedre organisering av de sentrale aktørene i prosjektet er det prosjektledelsens vurdering at nivå på rehabiliteringen tidligere kunne blitt korrigert til et riktig nivå. Disse erfaringene fra svømmehall-prosjektet har allerede gitt konsekvens for andre større prosjekter hvor Randaberg kommunes egen prosjektansvarlig i mye større grad legger føringer for organisering av prosjektet. Side 3 av 3

9 NOTAT PROSJEKT : RANDABERG SVØMMEHALL SAK : ØKONOMI FRA : JAN I BERGE TIL : RANDABERG KOMMUNE V/JOHN PEDER SAMDAL KOPI : OVE HØILAND GJENNOMGANG AV PROSJEKTKOST RANDABERG SVØMMEHALL 0 GENERELL ORIENTREING Nyland Byggeadministrasjon as har fått i oppdrag å gjennomgå prosjekt Randaberg svømmehall i relasjon til framdrift og økonomi Gjennomgangen måtte skje raskt og vi har derfor valgt en gjennomføringsplan som raskt skal sikre a) Vi kan overlevere en korrekt økonomisk oppstilling som viser totale kostnader, fram til overlevering. b) Sette en overleveringsdato som med rimelig stor sikkerhet vil overholdes. Forutsetninger for å oppfylle pkt. b er at vi rimelig raskt får tilbakemelding på nødvendige tilleggsbevilgning for å ferdigstille prosjektet til anslått tid. 1 UTFØRELSE AV OPPDRAGET 1.1 ØKONOMI / ENDELIG PROSJEKTKOST For å sette oss inn i prosjekt status, startet vi med et møte med Byggeleder samt en befaring på byggeplass. Vi fikk tilgang til Prosjektregnskapet pr. januar 2014, samt til de opplysninger vi ønsket. Vi gjennomførte deretter et møte samt befaring med den enkelte entreprenør, bortsett fra Processing og Davo som ikke har vært tilgjengelig i den korte perioden vi hadde til rådighet. Samtlige entreprenører ble bedt om å oversende en oppstilling over: - Fakturert beløp av kontrakt - Overslag over prisstigning for gjenstående kontrakts beløp fram til overleveringsdato - Godkjente endringer - Ikke godkjente endringer - Endringer som ble vurdert nødvendig på gjennomførte befaringer i perioden - Ev. krav i form av «plunder og heft» - Forlenget byggetid - Eventuelle forseringskrav Vi mottok oppstilling fra den enkelte entreprenør i løpet av 1 uke Det ble også gjennomført et møte med John Peder hvor også Ove Høiland deltok. I dette møtet gjennomgikk vi «status» i prosjektet og fikk tilgang til kommunens prosjektregnskap,

10 samt øvrige opplysninger som kunne gi oss verdifull informasjon om prosjektet. Etter mottak av etterspurte opplysninger fra alle entreprenører (bortsett fra Processing og Davo) utarbeidet vi en økonomisk oversikt, som ble holdt opp mot de opplysninger vi fikk tilgang til via John Peder, samt byggeleders Prosjektregnskap. Endelig oppsett vedlagt som Vedlegg 1 Vi har i vårt oppsett satt opp alle kostnader fram til , som er satt som overleveringsdato. Medregnet kost for å ferdigstille prosjektet, er etter vår mening absolutt nødvendig Som det vil framgå av vedlagte oppsett Vedlegg 2, er differansen mellom vår «Økonomiske oversikt» - vedlegg 1 og Prosjektregnskap (status pr. jan 14) kr ,- Dette skyldes i første rekke diff. medregnet godkjente og ikke avklarte/antatte endringer, som vist i vedlegg 2. I tillegg er vedlagt en oppstilling over «ikke avklarte/antatte» endringer I BL s statusrapport (byggeregnskap) pr. januar 14, er medregnet «godkjente» endringer samt endringer «ikke avklarte/antatte» pr. jan. I vårt oppsett er alle endringer som anses godkjent + alle endringer som er nødvendige for å ferdigstille prosjektet til medregnet. I tillegg har vi i vårt oppsett lagt inn kostnader som følge av krav om «plunder og heft», forsering samt «forlenget byggetid» Krav i denne forbindelse er kontrollert og synes reell. I vedlegg 1 er innlagt alle kostnader for å ferdigstille prosjektet til overleveringstidspunkt Som det framgår mener vi at sluttsummen vil bli kr. kr ,- Som det framgår av vedlegg 1 er det medregnet en «marginreserve» stor kr ,- samt kr ,- for bygg rengjøring. Vi ber om en relativt rask tilbakemelding på vår økonomiske oppstilling med hensyn til tilleggsbevilgning for å fullføre prosjektet. 1.2 FRAMDRIFT / OVERLEVERING Forutsatt at prosjektet tilføres angitte tillegg midler mener vi at prosjektet kan overleveres den Dette forutsetter at alle fysiske arbeider ferdigstilles før fellesferien og at igangkjøring, innregulering og testing gjennomføres fra I praksis vil dette si at en kan overta bygningsmessige arbeider til fellesferien. Dette kan også gjennomføres for de fysiske installasjoner fra tekniske entreprenører, men ikke funksjon. Vi kan ta en prat om den mest fornuftige måten å gjennomføre overtagelse på.

11 Etter tilbakemelding fra tiltakshaver vil vi sette oss ned med BL for å utarbeide en detaljplan for sluttfasen basert på nevnte overleveringsdato Planen oversendes alle entreprenører som må samtykke (godkjenne) planen Det vil være særdeles viktig å følge framdriften, særdeles nøye i sluttfasen. Dette fordi den må være styrt og rasjonell for å gjennomføre sluttfasen som planlagt. Vi håper dette notat med vedlegg vil gi deg den informasjon du har behov for. I motsatt fall hører vi fra deg Stavanger Jan I Berge (sign)

12 RANDABERG SVØMMEHALL uten MVA Firma Kontrakt sum Fakturert kontrakt Gjenstående kontrakt Gjenstående Prisstigning fakturet Prisstigning Endringer godkjent Endringer ikke avklart/ forventet endring "Plunder og heft" Forlenget drift Forsering Ekstra Div. SUM ikke avklarte endringer, "pluder og heft", forlenget drift, forsering, ekstra og div. Marginreserver kr Prosjekteringsgrupper kr kr kr kr kr - Harestad Elektro AS kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Skjema til tavler kr Multiconsult AS kr kr kr - kr kr kr Randaberg kommune kr kr kr Kruse Smith kr kr kr kr kr kr kr ( ligger i godkjente endringer) kr URD AS kr kr kr kr kr kr kr kr kr Midbøe AS kr kr kr kr kr kr kr kr Davo kr kr kr kr - Klubben kr kr kr kr - Processing kr kr kr kr - Nyland Byggeadministrasjon kr kr kr Felles kostnader kr kr kr kr - 07 Utomhus kr kr kr Generelle adm. Kostnader kr kr kr kr - 09 Spesielle kostnader kr Forlenget byggetid Ref. "plunder og heft / forlenget byggetid kr Nytt høytaleranlegg kr kr - kr - Brannluke kr Utvask/byggrengjøring kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammenstilling / Totalkost Marginreserver kr Kontrakter kr Gjenstående prisstigning kr Godkjente endringer kr Endringer ikke avklart/ forventet endring kr Forsering kr Plunder og heft/økt byggetid kr Utvask/byggrengjøring kr Ekstra kr Sum eks. mva kr Merk! Entreprenørkostnader innlagt etter oppstilling fra entreprenører : Gjenstående av kontraktssum, gjenstående prisstigning, godkjente endringer, ikke godkjente endringer og "plunder og heft" / forlenget byggetid Kontrollert med Prosjektregnskap og tall fra John Peder. Hvor uoverstemmelse er entreprenørens oppstilling benyttet Processing innlagt med tall fra byggeregnskap. Ikke mulig å få kontrollert grunnet sykdom hos lev/entr. Davo og klubben innlagt med tall fra Byggeregnskap Kostnader prosjektering : Tall hentet fra Prosjektregnskap. Ikke kontrollert hos Prosjekteringsgruppen. Her ønskes å trekke ut noe som ikke er levert i.h.t. kontrakt Multiconsult : Innlagt kontraktssum samt 500' for godkjemnte endringer pr. dato. Kr. 650' i ikke "godkjente endringer" men som kommer p.g.a forlenget byggetid og økt omfang av oppdraget Nyland Byggeadministrasjon : Innlagt med deltagelse fram til Utarbeide "generell" FDV instruks (for Fasilit) samt "Overleveringsprosedyre" Tall = anslag. Avregnes Felleskost, Randaberg kommune, generell ad. kost : Tall hentet fra prosjektregnskap osjektregnskap. Gjenstående av av "bevilget" for disse 3 poster er kr ,-

13 RANDABERG SVØMMEHALL Multiconsult statusrapport pr. januar Økonomisk oversikt Differanse Kontrakt med marginreserver kr kr kr Godkjente endringer kr kr Ikke avklarte endringer/antatte endringer kr kr Sum endringer: kr kr kr Gjenstående prisstigning kr Forsering kr Plunder og heft/økt byggetid kr Utvask/byggrengjøring kr Ekstra kr Sum annet: 0 kr kr Forventet sluttkostnad: kr kr kr Differansen mellom MC sin statusrapportt pr. januar 2014 og økonomisk oversikt er ,- MC har ,- mer i kontrakt med marginreserver ,- er endringer, Kruse Smith sin riggkost for forlenget drift ligger her i godkjente endringer: , ,- er forlenget byggetid/forsering + utvask. Til sammen utgjør dette en diff. på ,- og ny forventet sluttsum er ,-

14 Ikke godkjente endringer/antatte endringer: KRUSE SMITH Støp skråkant topp ringmur kr understøp stålplater for søyler kr Påstøp og evt. retting av armering ved vaktrom kr Skifte sittebenker på tribune inkl. lakkering kr Overflatebehandling betongflater tribune kr Sliping av epoksy pga. oppavstigende fukt + ny overflatebahndling kjellerplan (Lithurin I og II) kr SUM kr HARESTAD ELEKTRO Egenkontroll av flytskjema, funksjonstabeller etc kr Avklaring, sjekk av uoverenstemmelse tegning tavlekabelskjema kr Koble heisalarm til ny Safetel overføring kr Legge om telekabler ved hovedtavlerom, ble revet under ombygging kr Omlegging utelys ved kjellerinngang. 3 stk nye utelys som ble revet under rehab kr Ny installasjon lager ved stupebrett pga vannlekasje kr Demontering, remontering nødlys gard.2 pga kjerneboring for rørlegger kr Omlegging badstu pga ombygging kr Feilsøking VK vindfang kr Undersøke og koble ut varmekabler svømmehallområde kr Kobling, kabling pga v trafoer til varmepumper. kr 3 200

15 Levering og mont/kobling av 7 frekvensomformere kr Vk på collektorrør til Vp `r, styrt via SD anlegget kr Installasjon VK i taknedløp antatt kost kr Installasjon Energimålere VP antatt kost kr SUM kr MIDBØE Sanitæranlegg tillegg kr SUM kr URD Endret EM08 tatt ut galv. Tatt inn rustfritt og pulverlakk kr Rør i grunn for system kr Kanalrens og flikk av spredenett i svømmehallen kr Avstiving av kanaler i grunn. kr SUM kr Multiconsult AS kr Nyland Byggeadministrasjon kr Utomhus, gjerde rundt varmepumpe og "hus" over kulvert kr SUM: Ikke godkjente endringer/antatte endringer kr

16 Saksframlegg Arkivsak: 13/ Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2014 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter: Oversikt skatteinntekter og inntektsutjamning per februar Bakgrunn for saka: Formannskapet blir orientert på kvart møte om status når det gjeld skatteinntekter og inntektsutjamning. Denne saka viser status på skatteinntektene per februar Saka repeterer og korleis skatteinntektene er periodisert i 2014-budsjettet og dei ulike elementa i skatteinntektene. Saksopplysningar: Det er vanskeleg å vita den endelege skatteinngangen for eit år før året er omme. Dette skuldast fyrst og framst at store delar av inntekta er avhengig av skatteoppgjeret for føregåande år. Dette oppgjeret er ikkje klart før i november/desember. Det er derfor naturleg at matematiske prognosar basert på hittil-tal før dette kan visa feil i forhold til dei endelege tala. Når rådmannen prøver å seia noko om korleis skatteinngangen vil bli resten av året, betyr periodiseringa av budsjettet veldig mykje. Denne saka repeterer derfor korleis skatteinntektene er fordelt på ulike typar skatteinntekter og over året, og korleis skatteinntektene er periodisert i KS oppdaterer ein prognosemodell for rammetilskott og skatteinntekter for dei enkelte kommunane. I budsjettet for 2014 har me budsjettert med 6 mill. kr meir i netto skatteinntekter enn denne prognosemodellen viste for Randaberg kommune i desember Vanlegvis har me hatt høgare netto skatteinntekter enn KS sin prognosemodell gir. Dette fordi me forventer høgare befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet og dette gir både fleire som betaler skatt og lågare inntektsutjamning (3 mill. kr). I tillegg har me rekna med at det positive avviket på netto skatteinntekter i 2013 blir vidareført i 2014 (ytterlegare 3 mill. kr). Prognosemodellen til KS (og tilsvarande tal i Statsbudsjettet sitt Grønt hefte ) bygger på 2012-skattetal, og har derfor ikkje fanga opp eventuelle endringar i skatteinntektene i Randaberg i 2013 i forhold til resten av landet. Rådmannen vurderer derfor budsjetterte netto skatteinntekter for 2014 som realistiske.

17 Inntektsår 2014 for kommunen Skatteinntektene i 2014 er budsjettert 2,8% høgare enn rekneskapen for 2013 vart. Inntektsutjamninga er budsjettert med ein nedgang på 1,5 %. Netto skatteinntekter for 2014 er budsjettert 3,4 % høgare enn rekneskapen for Tabellen under viser korleis hovudelementa i skatteinntektene fordeler seg i løpet av året: Inntektsår (for skatteytar) jan.14 forskottstrekk 6. Termin feb.14 mar.14 forskottstrekk 1. Termin mar.14 forskottsskatt personleg næringsdrivande 1 apr.14 mai.14 tilleggsforskott forskottstrekk 2. Termin mai.14 forskottsskatt personleg næringsdrivande 2 tilleggsforskott (bokført mnd etter) jun.14 tilgode (forenkla sjølvmelding) jul.14 aug.14 restskatt (forenkla sjølvmelding) sep.14 restskatt (forenkla sjølvmelding) forskottstrekk 3. Termin forskottstrekk 4. Termin sep.14 forskottsskatt personleg næringsdrivande 3 okt.14 tilgode (ordinær avrekning) nov.14 restskatt (ordinær avrekning) endeleg fordeling av skatt mellom stat/kommune/trygd for 2013 nov.14 Oppgjer margin for 2013 des.14 restskatt (ordinær avrekning) forskottstrekk 5. Termin forskottsskatt personleg næringsdrivande 4 Forskottstrekk er det som bedrifter har trukket hos sine lønnsmottakarar. Det er innbetaling for to månader om gongen (6 terminar i året) som har forfall den 15. i månaden etter. Forskottsskatt personleg næringsdrivande er skatt som blir betalt inn av personar som får inntekta si frå eigne firma. Dei betaler i 4 terminar i året, og beløpa er basert på historiske data (for 2013: 2010, evt justert ved kjente endringar). Dei endelege beløpa her er meir usikre enn gruppa over fordi inntekta ofte svinger i takt med lønnsemda i bedrifta. NB! Kommunane fekk ikkje lenger forskottsskatt frå upersonlege skatteytarar (AS), selskapsskatt, frå Denne skatten går nå uavkorta til staten. Denne endringa er det tatt hensyn til i kommunane sitt skatteøyre (kor stor del av personskatt kommunane får). Tilleggsforskott er det som blir betalt inn før fristen 30. mai av folk som trur dei har betalt for lite i skatt året før (både som forskottstrekk og forskottsskatt). Ein del av innbetalingane blir ikkje registrert i skatterekneskapen før i juni.

18 Restskatt og til gode (forenkla sjølvmelding) er dei som får skatteoppgjeret sitt for føregåande år i juni og som får tilgodebeløp utbetalt i juni og som har forfall på restskatt i i to terminar i august og september. Restskatt og til gode (ordinær avrekning) er dei som får skatteoppgjeret sitt for føregåande år i oktober og som får tilgodebeløp utbetalt i oktober og som har forfall på restskatt i to terminar i november og desember. Dette er meir varierande beløp enn juniavrekninga fordi det i denne gruppa er mange som har meir kompliserte skatteforhold (bla personleg næringsdrivande). Frå 2012 blir restskatten rekna ut fortløpande etter hovudoppgjeret i juni. Oppgjeret i oktober med forfall i november og desember har derfor blitt mindre, mens det har blitt utbetalt og innbetalt restskattar og beløp til gode fortløpande om hausten. Hovudparten av oppgjera kjem likevel på dei tidspunkta som er vist i tabellen over. All skatt i 2013 vart fordelt mellom stat/kommune/fylkeskommune og trygd ut frå ein forventa fordeling basert på historikk. Kommunen sin del av totalen er avhengig av kor mykje toppskatt det blir betalt inn, storleiken på frådrag for renter, aksjevinstar og tap, kapitalinntekter og næringsinntekter. Når skatteoppgjera for 2013 er ferdig har ein eit nytt grunnlag for fordeling mellom skattekreditorane. Det blir då gjort ei omfordeling mellom desse i november Denne omfordelinga var positiv for Randaberg kommune fram til og med I 2009 (for 2008) og 2010 (for 2009) slo dette negativt ut med 5-10 mill. kr. I 2011(for 2010) var denne igjen positiv (1 mill. kr), mot budsjettert negativ på 4 mill. kr. I 2012 (for 2011) vart fordelingsprosenten uendra, slik at det ikkje fekk effekt for oss, noko me og hadde budsjettert med for I 2013 (for 2012) var effekten marginalt negativ (om lag 1 mill. kr). Endringar i skatteoppgjera for 2013 og tidlegare år vil gje innbetalingar/utbetalingar gjennom heile året. I tillegg vil forsinkelsar og liknande gi inntekter i dei månadane som det normalt ikkje skal vera inntekter i. Kommunane er pliktige til å setta av ein viss del av skatteinntektene (forskottstrekk og forskottskatt) som reserve ( margin ) for å dekka forventa tilbakebetaling av tilgodebeløp. Tilgodebeløp blir då dekka av marginen i staden for å føra til negativ inntekt i dei månadane tilgodebeløpa blir utbetalt i. Marginen skal vera på minimum 8%, Randaberg kommune bruker minimumssatsen. I år med store tilgodebeløp, vil marginavsetningen vera for liten, og me må avsetta meir margin (i november). I 2013 dekka marginen meir enn tilgodebeløpet og me kunne tilbakeføra delar av marginen som ordinær skatteinntekt i november (om lag 2 mill. kr). Periodisering av skatteinntekter i 2014 Rådmannen har sett på kor store dei ulike elementa i skatteinntektene var i 2013 og åra før. På bakgrunn av dette har rådmannen sett opp eit periodisert budsjett for dei ulike elementa for 2014 som samla gir eit periodisert totalbudsjett for I var fordelinga mellom dei ulike elementa slik (avrunda mill. kr): Faktisk Totalt Forskottstrekk forskottsskatt tilleggsforskott til gode restskatt fordelings%

19 NB! Frå 2010 til 2011 vart samla skatteinntekter til kommunane redusert og det var ein tilsvarande auke i rammetilskottet For 2014 har me lagt til grunn at det ikkje blir avvik pga fordelingsprosenten i november. Utanom det er dei ulike elementa budsjettert ut frå Dette gir oss fylgjande fordeling: Budsjett Totalt Forskottstrekk forskottsskatt tilleggsforskott til gode restskatt fordelings% Forventa auke er lagt på ordinært forskottstrekk. Forventa tilgodebeløp er auka fordi grunnlaget for dette, skatten året før, er høgare i 2013 enn er brukt som hovudkilde for fordeling mellom månader på dei ulike skatteartane. Med fordeling over året basert på historikk for dei ulike inntektselementa gir dette eit slikt budsjettet per månad i 2014: Mill.kr jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des B-14 41,2 1,0 53,8 2,7 70,4 2,3 39,2 4,0 54,8 3,0 57,8 2,0 R-13 39,8 0,6 52,2 2,2 68,5 2,5 38,3 4,3 53,2 3,1 56,2 2,3 R-12 33,6 0,7 48,8 1,2 62,2 1,1 34,6 2,6 49,5 2,3 59,3 0,4 R-11 37,2 0,6 43,6 1,6 52,8 3,9 28,8 2,1 43,4 0,8 49,4 3,0 %-vis B-14 12,4 0,3 16,2 0,8 21,2 0,7 11,8 1,2 16,5 0,9 17,4 0,6 R-13 12,3 0,2 16,2 0,7 21,2 0,8 11,8 1,3 16,5 1,0 17,4 0,7 R-12 11,6 0,2 16,8 0,4 21,4 0,4 11,9 0,9 17,1 0,8 18,2 0,1 R-11 12,6 0,3 16,9 0,7 19,8 1,7 11,4 0,8 17,1 0,4 16,5 1,8 Akk. % B-14 12,4 12,7 28,9 29,7 50,9 51,6 63,4 64,6 81,1 82,0 99,4 100,0 R-13 12,3 12,5 28,7 29,3 50,5 51,3 63,1 64,5 80,9 81,9 99,3 100,0 R-12 11,6 11,8 28,7 29,1 50,5 50,9 62,8 63,7 80,8 81,6 99,9 100,0 R-11 13,9 14,1 30,5 31,1 50,8 52,3 63,1 63,8 80,1 80,4 98,9 100,0

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232

Saksframlegg. Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS. K-kode: 232 Saksframlegg Arkivsak: 15/138-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2015 MARS Saken skal behandles av: Formannskapet Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saken blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H)

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.09.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V)

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 06.10.2010 kl. 18.00 20.20 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 09.04.2014 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 09.04.2014 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 09.04.2014 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 18/14 14/500 ÅRSMELDING 2013 PS 19/14

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Varaordfører t.o.m. sak 20/10 tilbake

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2015. Randaberg kommune

Årsmelding og årsregnskap 2015. Randaberg kommune Årsmelding og årsregnskap 2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE ÅRSMELDING 2015 SIDE 2 Det er den draumen Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 Innhold RANDABERG ARENA 2. etg... 2 TORSET BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 3 NORDHEIÅ BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 4 BARNEHAGE OG RESSURSSENTER I TARZANSKOGEN...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Tekniske tjenester. 15-16. nov. 2015 Jorunn Bogevik. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Tekniske tjenester. 15-16. nov. 2015 Jorunn Bogevik. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Tekniske tjenester 15-16. nov. 2015 Jorunn Bogevik Sammen skaper vi den grønne landsbyen Agenda Presentasjon av tjenesteområdet Drift og driftsutfordringer Driftsbudsjett og tiltak Selvkost og gebyrer

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 04.10.2010 Møtested: Møterom Rygg Til stede: Medlemmer: Forfall: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2014. Randaberg kommune

Årsmelding og årsregnskap 2014. Randaberg kommune Årsmelding og årsregnskap 2014 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 SIDE 2 Det er den draumen Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Asta Karin Todnem Olga Nybø Jostein Nybø John Maaland

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Asta Karin Todnem Olga Nybø Jostein Nybø John Maaland Randaberg kommune Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 08.06.2009 kl. 10.00 11.40 Møtested: Grødem PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Asta Karin Todnem Olga Nybø Jostein Nybø John Maaland

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Tone Edvardsen (SAFO), leder Bernt Egel Goa (Randaberg

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer