MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtetid: Torsdag kl NB! Møtested: Ås kulturhus. Lille sal. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Side Informasjon fra rådmann Informasjon fra leder og eventuelt Referatsaker Saker til behandling 12/15 2. Tertialrapport /15 Budsjettreguleringer 2. tertial /15 Seniorpolitikk 13 15/15 Arbeidsreglement 19 16/15 Valg av prinsipp for regnskapsføring av pensjon 21 Ås, Johan Alnes Leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/vibeke Berggård. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 15/00121

2 Informasjon fra rådmann Informasjon fra leder og eventuelt Referatsaker 1. Møteplan 2016 Formannskapet behandlet saken i møte i F-sak 61/15, og vedtok at saken utsettes og legges frem for det nye kommunestyret. Rådmannens forslag til møteplan oversendes derfor til orientering. Møteplanene for hovedutvalg, Administrasjonsutvalg og råd fremmes som egne saker og vedtas antagelig i januar Arbeidsmiljøutvalgets protokoll og innkalling Arbeidsmiljøutvalgets protokoll og innkalling Administrasjonsutvalget Side 2 av 24

3 Saker til behandling ADM-12/15 2. Tertialrapport 2015 Gå til saksliste Neste sak>> Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 12/ Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for helse og sosial 26/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/ Formannskapet 63/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: AMU (orientering) Administrasjonsutvalg Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Kontrollutvalg (uttalelse) Formannskap Kommunestyre Vedlegg: (Separat / Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst 2015) 2. tertialrapport 2015 v1.0.pdf Administrasjonsutvalget Side 3 av 24

4 SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Administrasjonsutvalget Side 4 av 24

5 ADM-13/15 Budsjettreguleringer 2. tertial 2015 Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/ Hovedutvalg for helse og sosial 27/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/ Administrasjonsutvalget 13/ Formannskapet 64/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget HTM HHS HOK Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatssjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Administrasjonsutvalget Side 5 av 24

6 SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 %. Som følge av stor befolkningsvekst øker etatenes utgifter. Dette dekkes imidlertid inn med økte inntekter og omdisponeringer. Status per 2. tertial viser derfor at prognosen for resultatet for 2015 kan bli omtrent som opprinnelig vedtatt. Lønnsoppgjøret Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,3 %. Overhenget var anslått til 2 % og det var satt av en reserve på 1,3% til dekning av lønnsoppgjøret for Resultatet av lønnsoppgjøret 2015 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,2 % og er omtrent som budsjettert. Skatt og rammetilskudd Budsjettert skatteinngang ble økt med 4 mill. kr i 1. tertial. Skatteinngangen per 2.tertial indikerer at skatteinngangen kan bli ytterligere 3,5 mill. kr. høyere. Det må imidlertid fortsatt tas høyde for korreksjonsutslag mot slutten av regnskapsåret 2015, noe som kan bidra til ytterligere vekst eller svekket netto inngang i 3. tertial. Rammetilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen. Som følge av at Ås kommune får høyere skatteinntekter enn forutsatt for 2015, justeres anslaget for Rammetilskudd noe ned (Skatteutjevning). Finans Avkastningen per 2. tertial er svakere enn budsjettert, og markant svakere enn på samme tid i fjor. Oppdatert prognosen indikerer at den årlige avkastningen kan bli noe mindre enn budsjettert. Det er stor usikkerhet knyttet til denne posten. Prinsipp for føring av pensjonskostnader Kommunestyret vedtok , K-sak 29/15 følgende ved behandling av Ås kommunes årsregnskap for 2014, Fra og med regnskapsåret 2015 skal Ås kommune innrette seg etter de bestemmelsene som er fastsatt for kommunene når det gjelder regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik. Det ble imidlertid ikke foretatt noen budsjettregulering i forbindelse med dette vedtaket. Rådmannen har i sak 15/03002 Valg av prinsipp for føring av pensjonskostnader, redegjort for budsjettmessige konsekvenser av prinsippendring for føring av pensjon. De budsjettmessige konsekvenser er ikke innarbeidet i Rådmannens forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial, tabell 1. Dersom prinsippendringen skal gjennomføres, skal premieavvik for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres. Kommunens netto driftsresultat styrkes da tilsvarende. Administrasjonsutvalget Side 6 av 24

7 Rådmannens forslag til budsjettreguleringer Rådmannen har følgende forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial: Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (Tall i tusen) Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett Sentraladministrasjonen 1 10* Lønn tillitsvalgte * Lærlinger Oppvekst og kultur Innsparing kulturområdet Skoleskyss Elevtallsvekst 6 10* Lønn PPS Inventar 8 10* Lønn Togrenda barnehage avd. Nordby Buffer OK Helse og sosial 10 10* Introduksjonsstønad flyktninger Bidrag flyktninger Kjøp fra andre private 13 10* Demens - Lønn Forvaltningsenheten - Kjøp fra andre private Forvaltningsenheten - Kjøp fra kommuner 16 10* Lønn Moer sykehjem Tilskudd staten - kompetansemidler Avsetting til bundet fond 19 10*.348*.254 Hjemmetjenesten * Lønn barnevern Konsulenttjenester Tilskudd staten Bidrag sosial omsorg 24 10* Kvalifiseringsstønad Refusjon trygd Refusjoner ressurskrevende tjenester Administrasjonsutvalget Side 7 av 24

8 27 Teknikk og miljø Vedlikehold utearealer Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett Materialer, vedlikehold utearealer Materialer, vedlikehold utearealer Overføring Brannvesenet * Leie Moerveien 10 VAR * Kjøp av vann Avgiftsfri salgsinntekt - vann Overføring til Nordre Follo Renseanlegg Avgiftsfri salg - avløp Gebyrinntekter - Bygg og geodata Avsetning til bundet fond Fellesinntekter og -utgifter Integreringstilskudd Skatteinntekter Rammetilskudd Renteutgifter Renteinntekter ****.*** Avskrivninger ****.860 Motpost avskrivninger Sum endringer 0 Administrasjonsutvalget Side 8 av 24

9 Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2015 Sentraladministrasjonen 1. Grunnet økt frikjøpt av tillitsvalgte ligger det an til merforbruk på kr. på tillitsvalgte. 2. Grunnet lavere rekruttering av antall lærlinger enn antatt er det mindreforbruk på lønn lærlinger kr reguleres. Oppvekst og kultur 3. I budsjettet for 2015 ble det vedtatt et innsparingskrav på 1,743 mill. kr. på kulturområdet basert på en gjennomgang av tilbud og nivå på tjenestene. (jf. Handlingsprogrammet, vedlegg 1 pkt. 35) Gjennomgangen er utført uten at dette har resultert i konkrete innsparinger i Det jobbes videre for å realisere innsparing i Togrenda barnehage avd. Nordby ble lagt ned med virkning fra 1. august kr. av gjenværende midler foreslås regulert. 5. Skoleskyss går mot et merforbruk. Det foreslås å styrke rammen med kr. 6. Potten til elevtallsvekst er fordelt til skolene. Det gjenstår ca kr. av rammen. Dette foreslås regulert. 7. PPS har overtatt ansvaret for Spesialundervisning for voksne jf. K-sak 34/15. Dette medfører behov for inventar til flere kontorplasser for de ansatte. Inventarkontoen må derfor styrkes med kr. 8. Grunnet vakanser og sykefravær har PPS mindreforbruk på lønn. Dette reguleres mot pkt Etatsjefen har i sitt budsjett 2,5 mill. kr. i buffer for nye brukere og behov. Etaten har i 2015 hatt behov for denne potten til kjøp av konsulenttjenester knyttet til elever med store adferdsutfordringer. Rådmannen foreslår imidlertid at det inneværende år reguleres kr. for å dekke andre udekkede behov i etaten. Helse og sosial 10. Grunnet merforbruk på konto for introduksjonsstønad flyktninger må rammen økes med 1,7 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 11. Grunnet merforbruk på flyktningebidrag, er det behov for å øke rammen med 1 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 12. Etatsjefen har i sitt budsjett 2 mill. kr i buffer til fordeling hvis uforutsette saker skulle dukke opp. Fordeles i sin helhet nå i 2. tertial, til nye ressurskrevende brukere. 13. Rådmannen foreslår at 4 mill. kroner går til styrking av demensomsorgens lønnsbudsjett, da det viser seg at opprinnelig budsjett ikke har tatt høyde for full ferieavvikling til de ansatte, noe som ser ut til å gi et merforbruk. 14. Grunnet besparelse på forvaltningsavdelingen HS av kjøp av private plasser, foreslår vi å redusere med 2,5 mill. kr. 15. Gjelder regning for kjøp av en plass for 2014 som ikke var avsatt for i årsavslutningen(1,6 mill.kr). Det tilføres 1,3 mill. kr i Lønnsutgiftene på Moer sykehjem bør få en tilleggsbevilgning på 1 mill. kroner. Årsaken er høyt korttidsfravær og ferievikarer. 17. Tildelte øremerkede kompetansemidler fra fylkesmannen på 1,4 mill.kr. innarbeides i årsbudsjettet. 18. Avsetter 0,9 mill. av ubrukte kompetansemidler til bundet driftsfond. 19. Det går mot en besparelse på hjemmetjenesten på totalt 2,5 mill. kr. Grunnen til besparelsen er reduserte behov på deler av enheten, og et avsluttet ressurskrevende tiltak. 20. Grunnet vakanser har barnevernet et mindreforbruk på lønn på 3,5 mill. kr. Dette reguleres mot pkt. 22 i tabellen. 21. Grunnet vakanser har barnevernet økt bruken av konsulenttjenester. Rådmannen foreslår at posten tilføres 4,5 mill. i 2. tertial. Administrasjonsutvalget Side 9 av 24

10 22. Mottatt statstilskudd er på ca. 1. mill. høyere enn opprinnelig budsjett og innarbeides i 2. tertial. 23. Bidrag til økonomisk sosialhjelp ser ut til å gå mot et stort merforbruk Rådmannen foreslår å styrke budsjettet her med 1,3 mill. 24. Kvalifiseringsstønaden under økonomisk sosialhjelp ser ut til å bli ca kr lavere enn opprinnelig budsjett. Dette innarbeider rådmannen i 2. tertial. 25. Det er allerede inntektsført trygderefusjoner ca kr høyere enn budsjettert på sosialhjelpskapittelet. Dette legger vi inn som merinntekt i 2. tertial. 26. På grunn av endringer i fordelingen av ressurskrevende tjenestemottakere, samt at enkelte brukere nå er over aldersgrensen for refusjon (> 67 år), forventes mindreinntekter i størrelsesorden 2 mill. Teknikk og miljø 27. Grunnet manglende midler til vedlikehold på utearealer, foreslås det å styrke rammen med Grunnet tidsnød vil ikke tiltaksplan for trafikksikkerhet bli gjennomført i 2015 og kan derfor reguleres med Tiltaksplan for idrett og nærmiljø blir ikke sluttført i vil ikke bli brukt i år. 30. Ås kommunes bidrag til Søndre Follo Brannvesen IKS blir høyere enn opprinnelig budsjett. Det foreslås å styrke rammen med kr. 31. Husleie i Moerveien 10 har økt grunnet økte leiearealer til barnevernet. Det foreslås å tilføre kr på ansvar VAR 32. Kostnadene til kjøp av vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 33. Kommunale gebyrer vedr. vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 34. Overføringen til Nordre Follo renseanlegg IKS blir 2 mill. kr høyere enn budsjettert. 35. Regnskapet viser merinntekter på avgiftsfri salgsinntekt, avløp. Budsjettet reguleres med 2 mill. kr. 36. Gebyrinntektene på Bygg og geodata ser ut til å bli 1 mill.kr over budsjett. Budsjettet reguleres med 1. mill.kr. 37. Rådmannen foreslår å avsette merinntekten på bygg og geodata til bundet driftsfond. Fellesinntekter og -utgifter 38. Integreringstilskudd for 2015 blir høyere enn budsjettert som følge av økt bosetting av flyktninger, samt familiegjenforeninger. Merinntekter må sees i sammenheng med økte utgifter til introduksjonsprogram og sosialhjelp til flyktninger. 39. Skatteanslaget oppjusteres med 3 mill. kr. for Rammetilskuddet nedjusteres med 0,7 mill. kr på grunn av økt skatteinngang (Skatteutjevning). 41. Anslag for renteutgifter nedjusteres med 0,3 mill. kr. 42. Anslag for renteinntekter nedjusteres med 1,3 mill. kr. 43. Avskrivning av anleggsmidler for 2015, 51,249 mill. kr. 44. Motpost avskrivninger, -51,249 mill. kr. Administrasjonsutvalget Side 10 av 24

11 Tabell 2. Budsjettreguleringer investering (tall i tusen) Tidligere saksbeh. Regnskap 2014 Rev. Budsjett 2015 Endring i budsjett 2015 Nytt rev. Budsjett 2015 Total ramme Prosjekter Egenkapitalinnskudd KLP 2 024, , ,45 - Startlån Bruk av fond Kommentarer Mottatte Avdrag på lån til videre utlån (Startlån) Ekstraordinære mottatte avdrag - Startlån Avdragsutgifter til Husbanken - Startlån Bruk av ubundet investeringsfond , Sum endringer 0 1. Egenkapitalinnskudd til KLP blir kr høyere enn budsjettert. 2. Mottatte avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14 mill. kr i mottatte avdrag for Ekstraordinære avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Det budsjetteres med kr i ekstraordinære avdrag. 4. Avdragsutgifter til Husbanken er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14,5 mill. kr i betalt avdrag til Husbanken for 2015, jf. punkt 2 og For å dekke økt egenkapitalinnskudd til KLP foreslår Rådmannen å disponere kr fra ubundet investeringsfond. Alternativer Alternativ 1: Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres i sin helhet det kommende år. Dersom utgiften blir urimelig høy et enkelt år, brukes det av premiefond for å dekke denne merutgiften. Alternativ 2 Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres over de kommende 7 år. Administrasjonsutvalget Side 11 av 24

12 Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat forblir uendret på ca. 1,5 %. Konklusjon med begrunnelse: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Administrasjonsutvalget Side 12 av 24

13 ADM-14/15 Seniorpolitikk Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 14/ Formannskapet 67/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Dagens senioravtaler sies opp og opphører Følgende ny seniorordning innføres fra : Ansatte gis 1 friuke pr år fra fylte 62 år. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr pr år. Friuke kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av friuke/ redusert arbeidstid avgjøres av leder. Ordningene gis kun til og med fylte 66 år. Friuke og kronetillegg gis ifht stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Ås, Trine Christensen Rådmann Wenche Vedhugnes Organisasjons- og personalsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Øvrige dokumenter som ligger i saken: Referater fra arbeidsgruppas møter. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) rappport 2009:6: Seniortiltak i Ås kommune. Hva er grunnene til at seniorene står i jobb? Vedtak i saken sendes til: Organisasjons- og personalsjefen Arbeidstakerorganisasjonene v/eli Stokkebø Administrasjonsutvalget Side 13 av 24

14 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Ås kommune har hatt lokale seniortiltak siden Fra år 2014 ble seniortiltakene endret slik at de som er i 2014-ordningen får enten 3 friuker eller kronetillegg på hhv kr (62år)/kr (64 år). De som var i 2006-ordning, gyldig til og med 2013, har fått beholde denne til de går av med pensjon. Denne ordning har bl.a. 10%/20% redusert stilling med 100% lønn. Senioravtalene knyttet til ansatte tilhørende 2006-ordning er spesielt kostnadskrevende. Kommunestyret vedtok i forbindelse med HP/Budsjett at tiltakene skal vurderes og at de primært skal benyttes til redusert arbeidstid. Rådmannen fremmer forslag om en redusert, lik avtale for alle arbeidstakere. Fakta i saken: Ås kommune innførte felles seniortiltak , k-sak 55/2006. Tiltakene ble evaluert og godkjent videreført i k-sak 12/2010. Tiltakene ble igjen revidert i kommunestyret k-sak 77/2013. Tiltakene har de senere år medført betydelig kostnader og kommunestyret vedtok følgende i forbindelse med behandlingen av HP/Budsjett : «Det fremmes ny sak om seniorpolitiske tiltak for å vurdere fremtidige tiltak. Disse tiltakene skal primært benyttes til redusert arbeidstid». Hovedtariffavtalens kap. 3, pkt Seniorpolitiske tiltak: «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, redusert omfang av nattarbeid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler.» Særavtale SFS 2213 pkt. 6: Livsfasetiltak gjelder undervisningspersonalet. Utdrag av særavtalen: «Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6% fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 57 år. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år. Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet. Overgangsordninger: Lærere som er født i 1962 eller tidligere kan velge om de vil følge gammel (uttak ved 55 år) eller ny ordning. Læreren har ikke rett til å gå over fra gammel til ny ordning eller omvendt, når de har begynt å benytte seg av tiltaket.» Kommentar: Lærer som velger å ta ut ved fylte 55 år, nytter den omfordelte tiden til pedagogisk arbeid som forutsettes å lette den enkelte læreres arbeidssituasjon. Administrasjonsutvalget Side 14 av 24

15 Dette vil også gjelde etter fylte 60 år. Dagens lokale seniorpolitiske tiltak er slik, jfr k.styrets vedtak , k-sak 77/2013: Disse gjelder i tillegg til sentrale tariffavtaler/særavtaler. 1. De arbeidstakere som er en del av ordningen i 2013 kan fortsette på nåværende betingelser inntil de går av med pensjon uavhengig av når eller de kan gå over på ny ordning. 2. For nye arbeidstakere i ordningen fra 1. januar 2014 innføres et kronetillegg på kr ifht 100% stilling fra fylte 62 år og kr fra fylte 64 år. Alternativt til kronetillegg kan det tilstås 3 ukers ekstra fri fra fylte 62 år. De 3 ukene kan alternativt tas ut som redusert stillingsprosent etter avtale med arbeidsgiver. De skisserte vilkår for å kunne nyttiggjøre seg kronetillegg eller ekstra fri gjelder for øvrig slik det fremgår av prosjektgruppas forslag i pkt. 6 i prosjektrapporten. Prosjektgruppas forslag i pkt 6 lyder: Følgende vilkår gjelder for å kunne nyttiggjøre seg tiltakene: 1. Vært i tjeneste/arbeid i Ås kommune i minst 75% stilling de siste 3 år før uttak av redusert stilling. Ansatte som er blitt uføre mens de var i jobb i Ås kommune kan også vurderes gitt redusert stilling forutsatt at de er i minst 50% jobb. For bruk av redusert stilling skal driftshensyn vektlegges ved avgjørelse av søknaden. 2. Vært i tjeneste/arbeid i Ås kommune i minst de siste 3 år før uttak av kronetillegget. 3. Undervisningspersonalet som velger ett av ovennevnte seniortiltak mister evt tidligere gitte ansiennitetstillegg på kr / og tillegget på kr for alder 60 år; 15 år i Ås og 15 år som klassestyrer/kontaktlærer.» Antall som benytter seniortiltak varierer fra måned til måned som følge av at nye kommer inn og noen går ut av ordningen. Ved utlønning i september var det 54 som var utgiftsført over sentralt budsjett, hvorav 30 hadde valgt redusert stilling/3 friuker. Av disse var det 26 med redusert stilling og 4 som hadde 3 friuker. 24 hadde valgt kronetillegg. Av de 54 var det 14 fra undervisningsstillinger og resterende øvrige andre. De fleste i undervisningsstillinger har valgt redusert stilling, mens i den øvrige gruppen er det fordelt mer jevnt mellom kronetillegg og redusert stilling/friuker. Ut fra siste uttak av oversikt fremkommer det imidlertid at ansatte i undervisningsstillinger ikke velger å ta ut seniortiltak etter nåværende 2014-ordning (3 uker eller kr /30.000). Ansatte i undervisningsstillinger som i dag har seniortiltak, er utelukkende de som har det etter 2006-ordning (10%/20% redusert stilling eller kronetillegg) der de i tillegg kunne beholde tidligere gitte særskilte tillegg. Dette er også de tiltak som er mest kostnadskrevende. Administrasjonsutvalget Side 15 av 24

16 Budsjettkostnadene var i månedene april og september hhv ca kr og ca kr Ca halvparten av kostnadene er knyttet til hver av gruppene; undervisningspersonale og øvrige ansatte. Alderssammensetningen i Ås kommune viser at det er få ansatte som står i jobb etter fylte 62 år. Kostnader til AFP belaster kommunens budsjett ulikt. I SPK betaler kommunen for pensjonsordningen uansett om ansatte går av med AFP eller ikke, mens i KLP-ordningen dekker kommunen kun faktisk uttak av AFP for aldersgruppen år. Fra fylte 65 år betaler kommunen pensjonspremie til KLP uansett om ansatte går av med AFP eller ikke. Nabokommuner har f.t. følgende lokale seniortiltak: Enebakk, Oppegård, Ski, Nesodden og Frogn gir ingen økonomisk kompensasjon eller fri, men kun tilrettelegging i arbeidet. I Enebakk og Oppegård er det etter særskilt vurdering mulig å gi 80% og beholde 100% lønn. Det er inngått noen få individuelle avtaler og da begrunnet i ansatte som har vært kritisk viktig å beholde. Frogn har angrefrist på AFP. Vestby har ordning med 90% jobb for 100% lønn fra fylte 62 år. Vurdering: Det vises til kommunestyrets vedtak i forbindelse med HP/Budsjett Rådmannen har også pekt på seniortiltakene i sitt notat av (15/ ) om alternative tiltak for saldering av budsjettreguleringer 1. tertial 2015, ref. kommunestyrets sak 27/2015. Det har derfor vært nedsatt en arbeidsgruppe. Fra administrasjonen deltok organisasjons- og personalsjef og fra tillitsvalgte deltok hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Arbeidsgruppa har drøftet saken og ulike alternativer. Forslagene fra arbeidsgruppa har også vært drøftet i møte mellom rådmannens ledergruppe og arbeidstakerorganisasjonene uten at det ble landet på et bestemt alternativ. Imidlertid er det enighet om at seniortiltakene innvilges kun til og med fylte 66 år. I en organisasjon med over 1000 årsverk er det ca 55 arbeidstakere over 62 år som mottar drøye 4 mill i seniortiltak. Rådmannen mener at kostnadene til seniortiltakene må reduseres betydelig. Dette som følge av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Rådmannen anbefaler at det bør være lik ordning, samt at ordningene opphører ved fylte 67 år. Dersom tiltakene endres må dagens senioravtaler sies opp. Det er derfor nødvendig at ny ordning først trer i kraft minst et halvt år etter at vedtaket er fattet. Ansatte og arbeidsstedene må ha nødvendig tid til å innrette seg ifht endringene. Spesielt gjelder dette i de tilfeller der det har vært benyttet redusert stilling og andre er ansatt i den ledige stillingsprosenten. Det kan også være at enkelte ansatte ønsker å søke delvis AFP når de mister seniorordningen med redusert stilling. Administrasjonsutvalget Side 16 av 24

17 Økonomiske konsekvenser: Eksempel på kostnad for en enkelt lærer (adjunkt m/tillegg) som i dag tar ut seniortiltaket 20% redusert stilling med 100% lønn. Utgangspunkt er total årslønn ca kr ex sos.utgifter pr år. Dette tiltaket for denne ene forbruker av seniorbudsjettet kr inkl. sos.utgifter pr år. Dette viser at dagens tiltak kan være svært økonomisk krevende. Her er noen alternativer som medfører reduksjon av dagens kostnader til seniortiltak. Alt. 1 vil gi betydelig reduksjon av kostnadene allerede fra Eksempelvis vil kostnadene for en ansatt med årslønn på kr utgjøre ca kr pr år for en friuke, mens kostnaden for kronetillegg vil utgjøre ca kr pr år. En ansatt med årslønn på kr utgjøre ca kr pr år for en friuke, mens kostnaden for kronetillegg vil utgjøre ca kr pr år. Alt. 2 vil gi den største reduksjon av kostnadene fra andre halvår Dette fordi dagens seniortiltak opphører og sentralt budsjett bortfaller. Det vil imidlertid bety indirekte kostnader knytter til de aktuelle tjenestesteder der tilrettelegging medfører at andre ansatte må gis økt ansvar/utvidelse av stilling. Alt. 3 vil også gi reduksjon av kostnadene fra andre halvår 2016, men ikke så mye som alternativ 1 og 2. Eksempelvis vil kostnadene for en ansatt med årslønn på kr utgjøre ca kr pr år for 3 friuker, mens kostnaden for kronetillegg vil utgjøre ca kr pr år. En ansatt med årslønn på kr utgjøre ca kr pr år for 3 friuker, mens kostnaden for kronetillegg vil utgjøre ca kr pr år. Alternativer: 1. Ny lik seniorordning innføres fra Dagens senioravtaler sies opp og opphører Ansatte kan fra fylte 62 år gis 1 friuke pr år ifht 100% stilling. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr pr år ifht 100% stilling. Friuke kan eventuelt tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av friuke/redusert arbeidstid avgjøres av leder. Ordningene gis kun til og med fylte 66 år. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. 2. Ny lik seniorordning innføres fra Dagens senioravtaler sies opp og opphører Ansatte gis i stedet mulighet til å søke om tidsbegrenset avtale om tilrettelegging av arbeidsoppgaver/-tid så langt det er mulig ifht driften. Avtalen avgjøres av leder. Leder orienterer aktuell tillitsvalgte om inngåtte avtaler. Ref. hovedtariffavtalens kap. 3, pkt Seniorpolitiske tiltak. 3. Ny lik seniorordning innføres fra Dagens senioravtaler sies opp og opphører Ansatte kan fra fylte 62 år gis 3 friuker pr år ifht 100% stilling. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr pr år ifht 100% stilling. Friuke kan eventuelt tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av friuker/redusert arbeidstid avgjøres av leder. Ordningene gis kun til og med fylte 66 år. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Administrasjonsutvalget Side 17 av 24

18 Konklusjon med begrunnelse: Det anbefales at tiltakene endres slik at de blir mindre kostnadskrevende og at det blir lik ordning for alle arbeidstakergrupper. Ordningen gjelder kun til og med det året de fyller 66 år og kan gå av med pensjon. Det anbefales også at Ås kommune tilpasser sine seniorpolitiske ordninger mer i tråd med nabokommunenes tiltak. Alternativ 1 velges. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Ny ordning iverksettes fra Administrasjonsutvalget Side 18 av 24

19 ADM-15/15 Arbeidsreglement Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>> Saksbehandler: Lill Gustavsen Lokna Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 15/ Rådmannens innstilling: Vedlagte forslag til nytt arbeidsreglement godkjennes. Ås, Trine Christensen Rådmann Wenche Vedhugnes Organisasjons - og personalsjef Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalget Behandlingsrekkefølge: Amu Administrasjonsutvalget Vedlegg: Forslag til arbeidsreglement 2015.docx Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen Vedtak i saken sendes til: Arbeidstakerorganisasjonene v/eli Stokkebø Organisasjon- og personalavdelingen Arkivet Administrasjonsutvalget Side 19 av 24

20 SAKSUTREDNING Fakta i saken: Dagens arbeidsreglement er gammelt, og det var behov for en gjennomgang, oppgradering og revidering. En partssammensatt arbeidsgruppe har arbeidet frem vedlagte forslag. Gruppen har bestått av representanter fra administrasjonen v/ rådgiverne Hanne Dølheim og Lill Gustavsen Lokna (Organisasjon- og personalavdelingen) og arbeidstakerorganisasjonene v/hanne Nesfeldt (UDF) og hovedverneombudet Anne Mari Hojem Borge. Forslaget har været behandlet og støttes av Rådmannens ledergruppe. Forslaget er også drøftet i møte mellom Rådmannens ledergruppe og arbeidstakerorganisasjonene, hvor det ble enighet om forslaget. Vurdering: Forslaget inneholder ett nytt punkt som regulerer bruken av Ås kommunes nål, se pkt. 18. Punkt 16 om Informasjon til media er tilpasset kommunens nye kommunikasjonsstrategi. I punkt 9 om ansattes plikt til å kontrollere egen lønnsutbetaling, er teksten endret til «Den enkelte arbeidstaker skal kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle spørsmål eller feil må meldes snarest til nærmeste leder». I gjeldende arbeidsreglement står det at «Den enkelte arbeidstaker skal så lang som det er mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp». UDF ønsket å opprettholde gjeldende tekst for ikke å legge høyere krav på ansatt enn det som er mulig. Administrasjonen mener det er viktig å få frem at ansatte skal kontrollere lønnsutbetalingen, og at det ved krav om tilbakebetaling av eventuelle feilutbetalinger alltid må foretas en helthetligvurdering av saken. Økonomiske konsekvenser: Ingen Alternativer: Ingen Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Første i måneden etter vedtak. Administrasjonsutvalget Side 20 av 24

21 ADM-16/15 Valg av prinsipp for regnskapsføring av pensjon Gå til saksliste <<Forrige sak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 16/ Formannskapet 68/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyrets vedtatte endring av prinsipp for føring av pensjon utsettes inntil videre. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Økonomisjefen Follo distriktsrevisjon Administrasjonsutvalget Side 21 av 24

22 SAKSUTREDNING: Bakgrunn Follo distriktsrevisjon har i revisjonsrapport til Ås kommunes årsregnskap for 2014 bemerket at Ås kommunes regnskapspraksis ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser for regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik, jf Forskrift om årsregnskap og årsberetning 13-1 D, Disse bestemmelsene krever at premieavvik regnskapsføres over 1 eller 7 år. Ås kommune innarbeider premieavviket i sitt regnskap det året avviket oppstår. Kommunestyret vedtok , K-sak 29/15 følgende ved behandling av Ås kommunes årsregnskap for 2014: Fra og med regnskapsåret 2015 skal Ås kommune innrette seg etter de bestemmelsene som er fastsatt for kommunene når det gjelder regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik. Det ble imidlertid ikke foretatt noen budsjettregulering i forbindelse med dette vedtaket. Rådmannen ser derfor behov for å vurdere saken i lys av de budsjettmessige konsekvensene av vedtaket. Nærmere om premieavviket Pensjonskostnad beregnes etter to metoder. Selve premien fra pensjonsleverandøren beregnes på en måte og utgjør den reelle pensjonskostnaden. I henhold til regnskapsforskriften skal det brukes en annen metode for å anslå kommunens pensjonskostnad i regnskapet. Premieavviket oppstår når pensjonspremie beregnes lavere enn hva den faktisk er. Med andre ord, regningen fra pensjonskassen blir høyere enn hva som er anslått på forhånd. Da må kommunen i henhold til forskriften inntektsføre differansen, (premieavviket), og føre denne som en gjeld til seg selv. Hvis regningen fra pensjonskassen blir lavere enn beregnet pensjonspremie, gjøres en tilsvarende utgiftsføring, men dette har ikke vært tilfellet de siste årene. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner sier at premieavviket kan utgiftsføres enten neste budsjettår eller fordeles over de kommende 7 år. Som følge av at premieavvikene over en rekke år har medført en inntekt for kommunene som skal kostnadsføres påfølgende år, har kommunene opparbeidet en stor pensjonsgjeld. Samlet for kommunesektoren utgjør dette nå over 30 mrd kroner. Formålet med å etablere en annen metode for å beregne kommunens pensjonskostnad, var at dette skulle bidra til mindre svingninger i kommunens pensjonskostnader. Dette målet har i ettertid vist seg ikke å bli oppnådd. Istedenfor har det bidratt til at kommunene har opparbeidet seg en betydelig pensjonsgjeld, som følge av at det er avlevert regnskapsresultater som ikke har synligjort de reelle kostnadene for kommunene. Administrasjonsutvalget Side 22 av 24

23 Ås kommune har frem til nå utgiftsført og inntektsført premieavvik samme år. Ås kommune har dermed ikke opparbeidet noe gjeld som følge av inntektsført premieavvik. Enkelte andre kommuner har også valgt samme prinsipp som Ås kommune, herunder Skedsmo kommune. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) er prinsipielt i mot muligheten for å amortisere premieavviket over flere år, jf høringsuttalelse til forslag om reduksjon av amortiseringstiden for premieavvik av NKRF uttaler følgende: NKRF er prinsipielt i mot muligheten for å amortisere premieavviket over flere år. Det er et avvik fra anordningsprinsippet. I et finansielt orientert regnskap burde kommunene utgiftsføre årets pensjonspremie, i stedet for å ha muligheten til å skyve utgiften foran seg ved å amortisere et premieavvik over mange år. NKRF mener kommunene burde utgiftsføre årets pensjonspremie, i stedet for å ha muligheten til å skyve utgiften foran seg ved å amortisere et premieavvik over mange år. Ås kommune har støttet seg til denne vurdering ved valg av prinsipp for føring av pensjon. Alternativ modell ved bruk av premiefond. Dersom pensjonsleverandøren får overskudd et år kan dette avsettes på premiefond. Overskuddet fra KLP kan brukes til å betale årets pensjonspremie med, eller avsettes til premiefond til å dekke fremtidige pensjonspremier. Ås kommune har per i dag et premiefond på 39,7 mill. kr Asker kommune har også tidligere brukt samme prinsipp som Ås. Ved overgang til egen pensjonskasse har Asker kommune nå endret prinsipp til amortifisering på 1 år. Men dersom utgiften et påfølgende år blir urimelig høy, legges det opp til at bruk av oppspart premiefond kan dekke denne merutgiften. Dette er en alternativ modell som også kan benyttes av Ås kommune. Økonomiske konsekvenser Premieavviket for 2016 er anslått å bli på ca 21 mill. kr, noe som er et betydelig beløp. Dette medfører at utgiftsføring av premieavviket påfølgende år kan gi stor uforutsigbarhet i kommunens årlige driftsresultater. For å kunne gjennomføre vedtaket må da premieavviket amortiseres over 7 år. Resultatet av dette vil være at Ås kommune opparbeider seg økt pensjonsgjeld. Med de betydelige investeringer kommunen står ovenfor vil ikke rådmannen anbefale at man går inn i kommende periode med opparbeidet pensjonsgjeld. Dette er da utgifter som må dekkes på toppen av betydelige finanskostnader knyttet til nye investeringer. Rådmannen mener derfor at forslaget bør utsettes inntil videre. Dersom prognosene for premieavvik blir redusert i kommende år kan vedtaket iverksettes da. Selv om dette ikke er i tråd med forskriften, er det i tråd med prinsippene som gjelder for god kommunal regnskapsføring og anbefalingene fra NKRF. Alternativt kan kommunen i henhold til forskriften utgiftsføre premieavviket over 7 år (amortifisering). Ulempen med dette er at kommunen opparbeider seg pensjonsgjeld. Mange kommuner har opparbeidet seg en stor pensjonsgjeld som følge av dette. Administrasjonsutvalget Side 23 av 24

24 Alternativer Rådmannen ser to alternativer til framlagte innstilling: Alternativ 1: Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket utgiftsføres påfølgende år. Dersom utgiften blir urimelig høy et enkelt år, brukes det av premiefond for å dekke denne merutgiften. Kommentar: Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres i sin helhet det kommende år (2016). I 2016 budsjetteres det med et premieavvik på ca 21 mill. kr, Denne utgiften utgiftsføres i Dersom utgiften blir urimelig høy et enkelt år, brukes det av premiefond for å dekke denne merutgiften. I 2017 må det da påregnes å bruke av premiefond for å dekke denne merutgiften. Ulempen med dette alternativet er at Ås kommune får et «kunstig» godt resultat for Alternativ 2: Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket utgiftsføres over de kommende 7 år. Kommentar: Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres over de kommende 7 år. Ulempen med dette tiltaket er at Ås kommune får et «kunstig» høyt resultat i 2016, samtidig som vi opparbeider oss pensjonsgjeld som m dekkes de påfølgende 7 budsjettår. Det vil si i en periode hvor kommunen i tillegg må finnen inndekning til økte finanskostnader til store nye investeringer. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen anbefaler at Ås kommune viderefører dagens praksis med bokføring av premieavviket det året avviket oppstår. Kommunestyrets vedtak av utsettes da inntil videre. Dersom det viser seg at premieavvikene blir lavere fremover, kan saken tas opp til ny vurdering. Alternativ innstilling 1 kan også være en hensiktsmessig modell, hvor forskriften følges, samtidig som økonomisk forutsigbarhet kan ivaretas ved bruk av premiefond i år hvor det må utgiftsføres et høyt premieavvik. Administrasjonsutvalget Side 24 av 24

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Seniorpolitikk i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/05058-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: 1. Ås kommune

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 16.30 18.15 Sted: Ås kulturhus. Lille sal. MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Ås kommune Offentlig del Møtetid: 06.11.2013 kl. 16.30 17.55 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtetid: 21.10.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.11.2013 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09. Fra ADM-sak: 12/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 15/13 Til kl.: 17.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.04.2016 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtetid: Torsdag 08.10.2015 kl. 18.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Sitat av HTA kap. 3, pkt : «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Sitat av HTA kap. 3, pkt : «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Prosjektnotat 2013 SENIORPOLITISKE TILTAK ÅS KOMMUNE Henvisning: - Hovedtariffavtalen kap. 3, pkt. 3.2.3. - Ås kommunes seniorpolitikk: Innført mvf 01.10.2006 jfr K.sak 55/2006. Dagens ordning evaluert

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 25.04.2013 kl. 11:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtetid: 28.09.2016 kl. 16.30 18.40 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Saksprotokoll Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Behandlet av Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/17 07.06. 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/17

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1 Ås kommune Budsjettreguleringer 1. tertial 2014 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending MØTEINNKALLING Dato: 01.03.2017 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap - ettersending Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2. Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/02487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 28.09. Administrasjonsutvalget 28.09. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 18.30 21.40 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING-Ettersendt sak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 31.10.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 12.06. Fra ADM-sak: 10/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 11/13 Til kl.: 18.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER OMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, ommunestyresalen Torsdag 21.02.2013 kl. 15.00 (l.14.30) Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg ASKØY KOMMUNE Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sted: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.06.2009 Tid: 08.30 NB! Merk tiden. Eventuelt forfall meldes til tlf. 56 15 80 28 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Gratangen rådhus Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 14.02.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 06.10.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 06.10.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 27.08.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 28.09.2016 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 04.05.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 04.05.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg 04.05.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 15.02.2017 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 11.10. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer