Korrigeringer og tillegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korrigeringer og tillegg"

Transkript

1

2 Korrigeringer og tillegg 1

3 Innholdsfortegnelse Korrigeringerogtillegg...1 Innholdsfortegnelse...2 PROGRAM...4 ÅPNING...5 SAK1KONSTITUERING Godkjenneinnkalling Godkjennedefremmøtterepresentanterogfullmakter...6 SAK2GODKJENNESAKLISTEOGFORRETNINGSORDEN...7 SAK3VALGAVFUNKSJONÆRER...9 SAK4ÅRSRAPPORTER RapportfraRegionstyret StyreogkomiteervalgtavTinget Komiteerogutvalgoppnevntavregionstyret Rapport Rapportfraarrangementskomiteen Rapportfraseksjonorganisasjon Serieaktivitetgenerelt HUserien HåndballforUtviklingshemmede Aldersbestemteklasser Seniorhåndball Dispensasjoner LovYogdomssaker Premiering AvdelingsvinnereiAYserieneogRegionsmestere Deltakelseinasjonaletilbud,aldersbestemteklasser Statistikkpåmeldtelag Seriestatistikk Påmeldtelagprklubbogsesong Rapportfraseksjonspillogtrening Spillerutvikling Trenerutvikling Skolehåndball Dommerarbeid Øvrigerapporter Klubbutvikling FRAMYprosjektet Anleggsarbeid...60 SAK5REGNSKAP Styretesøkonomiskeberetningfor Styretsøkonomiskeberetningfor Resultatregnskap2014og Resultatregnskap

4 5.3.1Resultatregnskap seksjonsbasert Balansepr og Notertilregnskapetfor Notertilregnskapetfor Revisjonsberetninger Revisjonsberetning Revisjonsberetning Rapportfrakontrollkomiteen...74 SAK6TILSETTEREVISOR Forslagtilrevisor Fastsetterevisorhonorar...75 SAK7INNKOMNEFORSLAGOGSAKER Forslagtillovendringkapittel2 2Y3Utgiftsfordeling ForslagtillovendringKapitel2 2Y4Tidsfrister ForslagtillovendringKapitel3 3Y1Regionssoner ForslagtillovendringKapitel2 2Y5.10Velge ForslagtillovendringKapitel2 2Y5.10Velge ForslagtillovendringKapitel4 4Y1Ansattesmøterett...83 SAK8HANDLINGSPLAN...84 SAK9LANGTIDSBUDSJETT Budsjettfor2017og Honoreringavregionstyret SAK10VALG RapportfraValgkomiteen Valgkomiteensinnstilling SAK11BESTEMMESTEDFORNESTEREGIONSTING

5 NHFRegionSørVestsitt7.ordinæreTing21.og21.mai2016 ScandicStavangerCity 4 PROGRAM Lørdag21.mai 09:09Y12:05 12:00Y12:30 12:30Y13:30 TogfraKristiansandtilStavanger Ankomstogregistrering Lunsj 13:30:14:30 OffisiellåpningavTinget 14:30Y16:00 16:00Y16:20 16:20Y17:30 17:30Y19:00 20:00 Middag Søndag22.mai Temadel«Flestmulig lengstmulig bestmulig» AlfIngeBerntsen Pausemedkaffeogkake/frukt Gruppearbeidknyttettiltemadelen Tingforhandlinger 09:00Y09:15 09:15Y10:30 10:30Y11:00 11:00Y12:30 12:30Y12:45 12:45Y13:45 14:08Y17:19 ÅpningavTingetsandredag.Opprop. Tingforhandlinger Pausemedkaffeogutsjekkfrahotellet Tingforhandlinger Avslutning Lunsj TogfraStavangertilKristiansand

6 ÅPNING 5 Åpningoghilsningstaler InnkallingtilNHFRegionSørVest7.ordinæreTing: InnkallingentiltingeterihenholdtilRegionenslov 2Y4. Jfr.Innkallig,datertogutsendt27.januar2016. TingrepresentasjonenerihenholdtilRegionenslov 2Y2. Jfr.NHFRegionSørVestbrev27.januar2016. Reiseutgiftsfordeling DetnyttesreiseutgiftsfordelingihenholdtilRegionenslov 2Y3. Reise%skal%gjennomføres%på%rimeligste%måte.%De%valgte%klubbrepresentantenes%andel%i% reiseutgiftsfordelingen%og%deres%diettgodtgjørelse%utlignes%på%samtlige%klubber%i%regionen.%ved% regionstinget%nyttes%reiseutgiftsfordeling%og%oppholdskostnader%som%utlignes%på%samtlige% klubber%i%regionen%(ikke%diett).% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

7 % 6 SAK 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenne innkalling Forslagtilvedtak. Innkallingengodkjennes. Sak1.1Godkjenningavinnkalling Vedtatt/Falt/Trukket Antallfor Antallmot Blanke Følgendehaddeordet: 1.2 Godkjenne de fremmøtte representanter og fullmakter ListenoverrepresentantenesfullmaktererkontrollertavRegionstyretoginnstillestil godkjenning.(opprop) Forslagtilvedtak: Defremmøtterepresentanterogfullmaktergodkjennes. Sak1.2Godkjenningavrepresentanterogfullmakter Vedtatt/Falt/Trukket Antallfor Antallmot Blanke Følgendehaddeordet:

8 SAK 2 GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN Saksliste 1. Konstituering Godkjennedefremmøterepresentantersfullmakter 2. Godkjennesaklisteogforretningsorden 3. Valg a)2dirigenter b)2sekretærer c)3tellekorps d)redaksjonskomité,3representanter e)2tingrepresentantersomsammenmeddirigenteneskalgjennomgåog undertegneprotokollenfratinget 4. BehandleberetningerograpporterforTingperioden2014Y2016 a)regionstyretogkomitéeroppnevntavregionstyret b)kontrollkomitéen BehandlesunderRegnskap.Sak5 c)valgkomiteen Behandlesunderkomiteensinnstilling.Sak10 d)rapporterfraseksjonene 5. Behandleavsluttedeogreviderteregnskap Regnskap2014og2015medrevisjonsberetningogberetningfra kontrollkomitéen 6. Tilsettestatsautorisert/registrertrevisortilårevidereRegionensregnskap 7. Behandleinnkomneforslagogsaker 8. Behandleogvedtahandlingsplan 9. Behandleogvedtalangtidsbudsjettforkommendeperiode 10. ValgihenholdtilNHFRegionSørVestlov 2Y BestemmestedfornesteRegionsting 7

9 Forretningsorden 1. Tingetledesavvalgtedirigenter.Deordnersegimellomledelsenavmøtet. Protokollenføresavvalgtesekretærer. 2. Ingenrepresentantgisretttilordetmerenn3gangerisammesak.Med unntakforinnledningsforedraget,settestaletidentil5minutterførstegang,3 minutterannenogtredjegang.representantersomforlangerordettil forretningsorden,harettminuttstaletid.dirigentenharretttilåforeslå forkortingavtaletidenogkommemedforslagomstrekmeddeinntegnede talere.detkanikkefremsettesforslagetteratstrekersatt. 3. Alleforslagmåinnleveresskriftligtildirigentenogværeundertegnetmed vedkommendeorganisasjonsleddsogrepresentantensnavn.forslagkanbare fremmesisakersomstårpåsaklistenogfremmesførstrekersatt. Forslagutenomdesakersomeroppsattisaklisten,kanikkekommeunder debattogvoteringutenat2/3avdestemmeberettigedeforlangerdet.unntatt erendringerilovyogkampreglementet. 4. Allevedtakgjøresmedalminneligflertall.Vedstemmelikhetansesforslaget forfalt.unntattfradennebestemmelsenervalg. 5. Iprotokollenføresinnalleforslag,ogdevedtaksomblirgjort,medantall stemmerforogimot. 6. Protokollenunderskrivesavdirigenteneogtotingvalgterepresentanter. Forslagtilvedtak: Forslagtilsaklisteogforretningsordengodkjennes. Sak2Godkjenningsaklisteogforretningsorden Vedtatt/Falt/Trukket Antallfor Antallmot Blanke Følgendehaddeordet: 8

10 SAK 3 VALG AV FUNKSJONÆRER Dirigent 9 Dirigent Sekretær Sekretær Tellekorps Tellekorps Tellekorps Redaksjonskomité Redaksjonskomité Redaksjonskomité Protokollunderskiver Protokollunderskiver Protokollunderskiver Protokollunderskiver

11 SAK 4 ÅRSRAPPORTER Rapport fra Regionstyret Styre og komiteer valgt av Tinget Regionstyret Leder TorYJanStokkedal ÅlgårdHK Nestleder KjellSpanne HaugalandHK Styremedlem MagnusHeskje StaalJørpelandIL Styremedlem AnneYGunnTengelsen FrolandIL Styremedlem HildurØstbø HundvågHK Varamedlem SveinAxelJohannessen KleppIL Varamedlem MarianneStray AK28 Kontrollkomitéen Leder ThorbjørnHinna HinnaHK Medlem TorilNesbøHøiland SolaHK Medlem HenrikLode NærbøIL Varamedlem EliØstensen VikingHK Valgkomitéen Leder PetterSværen SandnesHK Medlem MagneMæland NærbøIL Medlem MetteSkomedalBreland GreipstadIL Varamedlem MeretheStrand TastavardenHK Medlem KatrineLunøe IKGraneArendalHB (Fratrådtiperioden)

12 4.1.2 Komiteer og utvalg oppnevnt av regionstyret Arbeidsutvalg Leder TorYJanStokkedal ÅlgårdHK Nestleder KjellSpanne HaugalandHK Styremedlem HildurØstbø HundvågHK Dagligleder ErikAndersen Administrasjonen Seksjonsleder IngerBeritHøiklev Administrasjonen (til ) Arrangementskomité Leder ThorbjørnHinna HinnaHK Medlem RandiSøsæterLie HavørnAIL Medlem TrondEgir KFUMHåndball Til Medlem TrondBrådli ILHavdur Medlem ElisabethGrassdal VollIL Medlem EliØstensen VikingHK Medlem AageR.Thomsen BroddHK Medlem AndersKrogh ForusogGauselIL Medlem TorilN.Høiland SolaHK Medlem MereteNesvik KFUMHåndball Medlem RolfBjerkebo HaugalandHK Medlem SiriRinden HaugalandHK Hederskomité Leder ThorbjørnHinna HinnaHK Medlem KnutArneThorsdahl IKGraneArendalHB Dispensasjonsutvalg Medlem IngerBeritHøiklev(til ) Administrasjonen Medlem TuridØverland(fra ) Administrasjonen Medlem AnneGunnTengelsen FrolandIL 11

13 4.1.3 Rapport Regionstyret Regionens1.ordinæreTingblearrangertpåMaritimHotelliFlekkefjord8.og 9.mai2004.NHFRegionSørVesterenlivskraftigorganisasjonsomerigod utvikling. RegionSørVestomfatterfylkeneAustYogVestYAgderogRogaland.Viharved utgangenavtingperioden126klubber,over1.697spillendelagsomspillerover kamper(+kamperiMinihåndball).Viharogsåover400aktivedommere,og fantastiskmangedyktigefrivilligeiklubberogregionsomleggernedenformidabel dugnadsinnsatshverenestedag,365dageriåret.tusentakk Regionstyrethariperiodenavhold17møter.Flertalletavmøteneharvært gjennomførtsomtelefonmøter,mendetharogsåværtbådevideokonferanserog fysiskemøteriperioden.arbeidsutvalgethariperiodenavholdt12møter.defleste arbeidsutvalgsmøteneharværtgjennomførtsomtelefonmøter. Strategiplan NorgesHåndballforbundsinstrategiplanfor2015Y2017blevedtattpåNorges HåndballforbundsTing10.mai2015.Strategidokumenteterdetoverordnede styringsverktøyetfornorgeshåndballforbundiarbeidetmedåutviklenorsk håndball.visjoneneratnorskhåndballskalopplevessomenenergiskog utviklendetreningsaktivitetderspillere,trenere,dommere,ledereogforeldredeltar aktivt,ogkampenefølgesavetentusiastiskpublikumogengasjertemedier. Regionstyretharutarbeidetenegenhandlingsplanderprioriterteoppgaverfor Regionenerbeskrevet. Organisatoriskarbeid NHFRegionsSørVestharisesongen2014Y2015hatttilslutningav125klubberfordelt på1.692spillendelagiregionensserierognhfsserier.detvar82klubbersom haddepåmeldtlagiminihåndball.isesongen2015y2016harvihatttilslutningav126 klubberfordeltpå1.697spillendelag.detvar85klubbersomvarpåmeldti minihåndball. Sammenlignervi2014Y2015med2013Y2014,vardetenøkningpåhele46spillende lag.sammenlignervi2015y2016meddeovennevntesesongererdetenøkningpå henholdsvis51lagog5lag.igjenerdetnyrekord.aldriførharregionenhattså mangespillendelag. Itilleggvardetogsånyrekordforklubbersomhaddepåmeldtlagiminihåndballi sesongen2015y2016.iinneværendesesongerdethele85klubbersomhar minihåndball.detteerfantastisk 12

14 DeterfortsattforliteanleggsutbyggingiRegionen. Tiltrossforatanleggsutbyggingenikkehengertilstrekkeligmed,klarervifortsattå holdeaktivitetenvedlike.iregionensstorbyererdetfortsattikkemerenn gjennomsnittlig1timetreningstidpr.lagpr.uke.medtankepåutviklingav eksisterendeognyespillere,erdettekatastrofaltlite.medbakgrunniovennevnte,er detetkunststykkeataktivitetenharøktiperioden.detteviseratdetarbeidesmeget braiklubbene. Dethariperiodenværtarrangertlagsmøteriforbindelsemedsesongstart.Pådisse møtenehardetværtlagttilretteforatminstenrepresentantfraallepåmeldtelag skalværemed.itillegghardetogsåværtarrangertkurs/møtermedalleklubberog lagsomerinvolvertiminihåndball. Detharogsåværtgjennomførtklubbledermøteriforbindelsemed terminlistearbeidetomvårensammenmedengjennomgangavsakenetil HåndballforbundsTing.KlubbledermøteriforbindelsemedRegionSørVestsitt kommendetingarrangeresiuke19/2016. Regionstyrethariperiodenfokusertmestpå: AtRegionenharværtrepresentertiorganisasjonsutviklingsarbeidet Gigass ogiungdomshåndballprosjektet Flereungdommerlenger. Rekrutteringsarbeidetmedsatsingogstørrefokuspåminihåndball. Hevekvalitetenpåspillerutviklingsmiljøene. Leggetilretteforgodgrunnutdanning. Videreførtlokalt FRAM. Fokuspådommerkontaktiklubb. Økedeltakelsenpåoppstartsmøtene. StøttetadministrasjoneniforbindelsemediverksettingavnyttITYsystem SamarbeidetmedtoppklubbeneiforbindelsemedHåndballuka. 13

15 Organisasjonskart 14 Administrasjon Basisbemanningenhariperiodenvært9årsverk,fordeltpå3årsverkiKristiansand og6årsverkistavanger.itilleggharvihattgjennomsnittlig2,5årsverki utviklingsstillingeriperioden.avsatsingsområderiperiodenkannevnes: Sålangtsommuligsvarepåalletelefonhenvendelserdirekte,ogskriftlige henvendelserinnen3virkedager. Sesongen2014Y2015.VærtmeraktivepåhjemmesideogFacebook. Sesongen2015Y2016.Sammenmedklubbenebruktmyeressurserforåkomme tilbakepåsporet medtankepånyehjemmesiderogkampadministrasjonsy verktøy. Dommerarbeidet.Fortsattstortfokuspådommere,dommerutviklingog dommeroppfølging. BidrattaktivtialleRegionensarrangementiRegionensregi,ogværten pådriverfor åløfte gjennomføringenavarrangementene. Arbeidetaktivtianleggsarbeidet.Fulgtoppbudsjetter,offentligeplanerog gittskriftligetilbakemeldingerinnenforoppgittefrister.

16 UtviklingavetgodtsportsligtilbudpåRegionaltplansomgirøktaktivitet Følgendejusteringerblegjortsesongen2014Y2015og2015Y2016. Arbeidetaktivtforåbedrekamptilbudet.Innførtetekstrabreddenivå. Gjennomførtspørreundersøkelseriforbindelsemedbarnehåndballen. Gjennomførtmøtermedklubbeneiforbindelsemedminihåndball. ArbeidetmedåforbedreserieYogkonkurransetilbudeterenkontinuerligprosess somdetogsåvilblifokusertmyepåikommendeperiode. Seriereglementetogdispensasjonerforantallspillerepr.lagergjennomgåttav Regionstyret. Anlegg Administrasjonenharopprettholdtaktivitetenfraforrigeperiodeogbruker betydeligeressurserpåanleggsarbeid.regionenhariperiodendeltattaktivti NorgesHåndballforbundsittanleggsarbeid.Detarbeidesdirektemotpolitikereog administrasjonienkeltkommunerforåfåbidratilbyggingavnyehaller,spesielti tilknytningtilbudsjettarbeidet.klubbersomønskerdetfårbistand. VihariperiodenfåttnoennyespilleflateriRegionen,menvitrengerlangtflerefor atflertalletavlagenevåreskalkommeinærhetenavettilfredsstillendeantall treningstimer.spesielterdetmangelpåtreningsflateribyeneirogaland,der StavangerogHaugesundskillersegekstraut. Arrangement RegionSørVesterenaktivaktørpåarrangementssiden,oghariperiodenarrangert følgende: EMYkvalifiseringskampmennseniorNorge KroatiaiDNBArena, Stavanger,april2015 NMVeteraneriStavanger,oktober2015 EMYkvalifiseringskampkvinnerseniorNorge RomaniaiStavanger Idrettshall,mars2016. Searrangementskomiteensberetningforflereopplysninger. Regionenertilenhvertidavhengigavstorfrivilliginnsatsidetmesteavdetvi foretaross.iforbindelsemedgjennomføringavarrangementerdetmesteav arbeidetbasertpåfrivillighetogdugnadsinnsats.utendenneformidableinnsatsen erdetikkemuligågjennomførearrangement.regionstyretretterenstortakktil allesomharbidrattmedsininnsats. 15

17 HåndballPlagforutviklingshemmede ITingperiodenhar15klubberiRegionSørVesttilrettelagtetaktivitetstilbudoget håndballtilbudforutviklingshemmede.alleklubbenehardeltattiseriespill.region SørVesterfortsattdenregionsomharflestklubbersomtilretteleggerforhåndball lagforutviklingsyhemmede(hu)isinenærmiljø.norgeshåndballforbundhar ansvarforallintegreringoginkluderingavfunksjonshemmedeinorskhåndball. Aktivitetfor,ogtilbudtilutviklingshemmedeeretprioritertområde. Isesongen2014Y2015meldteklubbenepå18lag,ogisesongen2015Y2016meldte klubbeneiregionenpå19hulag.detertopuljermedhulagiregionen.éni AgderogéniRogaland.Detspilleskamperetteroppsattterminlistegjennomhele sesongen. RegionSørVesthariperiodenhattenRegionskontaktforHUlag(tillitsvalgt)ogeni administrasjonen(ansatt)somharetspesieltansvarforhjelpogoppfølgingav HUYlagene.Itilleggtilåværetilstedepånoenavkampeneisesongendeltar RegionskontakteneogsåpåLandsturneringenifotballoghåndballhvertår. Regioneneralltidrepresentertnårdetarrangeresintegreringsforum. RegionskontaktenerogsåmedlemiNorgesHåndballforbundsarbeidsgruppefor funksjonshemmede. RegionenharsammenmedRogalandfotballkretsogRogalandIdrettskretsansatten 50%ressurssomarbeiderforårekruttereutøveremednedsattfunksjonsevne. Informasjon/kommunikasjonogITPfunksjon Iforkantavsesongstart2015Y2016gikknorskhåndballogflereandreidretterovertil nyttiktsystem.detteisamarbeidemednorgesidrettsforbund. Mangeendringeravdennekarakterskaperutfordringer,ogdetgjaldt(somdefleste erfarte)ogsådenneendringen.viopplevdealleatutfordringenestoikøogatting ikkefungertesomforventetidenyesystemene.takketværeeniherdiginnsatsav tillitsvalgteibådeklubbogregion,somsammenmedansatte stodpå idenne hektisketiden,komvietterhvertimålmedsesongen.tusentakkforinnsatsen ItilleggharNorgesHåndballforbundinngåttutviklingsY/bruksavtalermedeksterne firmaer: SidelineSportsmedhensyntilhåndballfagligverktøy Videoogvideoanalyse Treningsplanlegging 16

18 HjemmesidenogeYposterutvilsomtfortsattvåreviktigsteinformasjonskanalertil våreklubber,lag,medlemmer,samarbeidspartnereogandrehåndballinteresserte.i tilleggharviiperiodenvidereførtenåpenfacebookygruppeforregionen.erfaringen eratdennekanaleneretnyttigsupplementtilhjemmesiden.deterfortsattslikat hjemmesidenervårhovedkanalforelektroniskinformasjon. EYpostervårviktigsteinformasjonskanaltiladressertemottakere.Databasenhari sisteperiodeblittmeroppdatertmenoppdateringeneeretarbeiddetenkelte medlemselvutførerviaminidrett.fullstendigeogoppdaterteopplysningerher, eravgjørendeblantannetforklubbenesmulighetertilåfåkontaktmedhverandre. Fraogmedsistedelsesongen2015Y16gikkviovertilåregistrereogbehandle omberammingssøknadeneita(turneringsadmin).dettegirøktkvalitetpå arbeidet,erenkeltnårduførsthargjortdetengangoggirreduksjoni arbeidsmengdeforklubbene. PåmeldingtilRegionensserierhariperiodenværtviavårehjemmesider,oghar fungerttilfredsstillende. Klubbmøter Detharisesongen2014Y2015værtarrangerttomøtermedklubbeneogisesongen 2015Y2016hardetværtarrangerttremøtermedklubbene. Ettlagsmøteiforbindelsemedsesongstartmedfokuspåterminlistearbeidet, kursinformasjon,dommersituasjonenoginformasjonomsoneyogregionale utviklingsmiljøer.styretharsettetbehovforatmerinformasjonomdendaglige aktivitetenkommerfremtilhvertenkeltlag,ogharderforinviterterepresentanter fraallelagtildissemøtene.totalthardetværtgjennomførtca30møterhverhøst. Møtenummertoharværtarrangertpåvåren,iforbindelsemedgjennomgangav sakertilnhftingetoggjennomgangavtingbokatilregionstinget.itillegg gjennomførtevimøtermedklubbeneiinneværendesesongiforbindelsemed minihåndball. Marked NorgesHåndballforbundsentralthariperiodenhattbevisstfokuspå markedsarbeidet.dethargittregionenmuligheterforåutarbeideregionaleavtaler mednoenavdesammeleverandørene.avtalenemedscantrade,selectnorgeog ScandicYhotellene(tidligereRica)ervidereførtiinneværendeperiode. BådeiforholdtildeleverandøreneRegionenharskriftligavtalermed,ogandre partneresomviforholderosstil,opplevessamarbeidetsomgodt.vifårgode betingelserpådeinnkjøpenesomgjøres. 17

19 RegionenharisamarbeidmedNHFsentraltogdeøvrigeRegioneneknyttettiloss enregionalsalgsressurssomkanbidraiarbeidetmedåknyttetilossen sponsor/samarbeidspartnerfordelfinansieringavregionensutviklingsmiljøer. Denneavtalenernåopphørt,ogRegionenskalknyttetilsegenegen markedskonsulent. Representasjon ErlendSødalermedlemavForbundsstyretogerinneisinførsteperiode. EspenKarlsenvarmedlemavForbundsstyretfremtilmai2015.EspenKarlsen varmedlemavforbundsstyreti6perioder. TomTvedtvarmedlemavForbundsstyretfremtilmai2015.TomTvedtvar medlemavforbundsstyreti1periode. DorisHøylandermedlemiNHFsvalgkomité. ArildOlsneserlederavNHFskontrollkomité. NHFsappellkomitébeståravGunnarØ.Helgevold(leder),SvenErgaog JorunnPollestad(medlemmer),JonBørtnesogJaneBritHelgeland (varamedlemmer).allehartilhørighetiklubberiregionsørvest. BirgerEggenvarvaramedlemiNHFslovkomitéfremtilmai2015. Sportslig nasjonaletilbudog2.divisjon BryneHKvant2.divisjonavdeling3forkvinnerisesongen2015Y2016ogfårdermed mulighetenforåspillekvalifiseringtil1.divisjon.kvalifiseringenspillesibergen etterattingdokumenteneeroffentliggjort,ogresultatetavkampenekommersom vedlegg. GraneArendalvantkvinner2.divisjonavdeling3isesongen2014Y2015ogrykket opptil1.divisjonviakvalifisering.lagetblenummer11ikvinner1.divisjoni sesongen2015y2016ogrykketdessverrenedi2.divisjon. HaugalandHKblenummer8imenn1.divisjonibådesesongen2014Y2015og isesongen2015y2016. KristiansandIFvantmenn2.divisjonavdeling3isesongen2014Y2015ogrykketopp til1.divisjonviakvalifisering.lagetblenummer6imenn1.divisjonisesongen 2015Y2016. NærbøILvant2.divisjonavdeling3formennisesongen2015Y2016ogfårdermed mulighetenforåspillekvalifiseringtil1.divisjon.kvalifiseringenspillesibergen etterattingdokumenteneeroffentliggjort,ogresultatetavkampenekommersom vedlegg. RandesundILblenummer12ikvinner1.divisjonisesongen2014Y2015ogrykket dessverrenedi2.divisjon. 18

20 SandnesHKblenummer7i1.divisjonibådesesongen2014Y2015og isesongen2015y2016. SolaHKblevinneravikvinner1.divisjonisesongen2014Y2015,ogrykketdermed opptilgrundigligaen.isesongen2015y2016blelagetnummer9igrundigligaen. VikingStavangerHKblenummer2imenn1.divisjonisesongen2014Y2015,og rykketdermedopptilgrundigligaen.isesongen2015y2016blelagetnummer12i GRUNDIGligaenogrykketdessverrenedtil1.divisjon. VipersKristiansandbleisesongen2014Y2015nummer6iGRUNDIGligaenfor kvinner.isluttspilletblelagetetavdefåsomharbeseiret suverene Larvikpå mangesesonger.påbortebaneblelarvikforsterke,ogvipersbledermedutslåtti semifinalen.isesongen2015y2016blelagetnummer4igrundigligaen.i sluttspilleterlagetvideretilsemifinale.semifinalenespillesetterat Tingdokumenteneeroffentliggjort,ogresultatetavkampenekommersomvedlegg hvislagetkommerblantde2bestelagene. ØIFArendalElitebleseriemestereiGRUNDIGligaenformennibådesesongen 2014Y2015ogisesongen2015Y2016.ViGRATULERER ItilleggblelagetNorgesmestereisesongen2014Y2015.ViGRATULERER FANTASTISKflotteprestasjoner BryneHKbleNorgesmestreiNMVeteranikvinner35klasseni2014, ognummer2i2015.vigratulerer GraneArendalbleNorgesmestreiNMVeteranikvinner35klasseni2015. Vigratulerer HundvågHKerisesongen2015Y2016kvalifisertforsluttspilletiBringserienjenter. Hvislagetblirblantdetrebeste,vilplasseringenfølgesomvedleggsenere. NærbøILblenummer2iPostenseriengutter14isesongen2014Y2015.Vigratulerer NærbøILblevinnereavBringserienforgutterisesongen2014Y2015.Vigratulerer NærbøILblenummer2iLERØYserienforgutterisesongen2015Y2016.Vi gratulerer NærbøILerisesongen2015Y2016kvalifisertforsluttspilletiBringserienjenter.Hvis lagetblirblantdetrebeste,vilplasseringenfølgesomvedleggsenere. SolaHKblenummer2iNMVeteranikvinner50klasseni2015.Vigratulerer IKStartblenummer3NMVeteranikvinner50klassenibåde2014og2015. Vigratulerer 19

21 StavangerIFbleNorgesmestreiNMVeteranmenn40klasseni2014.Vigratulerer StavangerIFblenummer2iNMVeteranikvinner35klasseni2014, ognummer3i2015.vigratulerer StavangerIFblenummer3iNMVeteranimenn50klassenibåde2014 og2015.vigratulerer UtviklingPUtdanning Detharogsåidenneperiodenværtstorsatsingpåspillerutvikling,dommerutvikling ogtrenerutdanning.itilleggharviutdannettonyeinstruktører,ogflereav instruktøreneharogsåværtmedpåtopphåndballseminarenesomharvært arrangertiperioden. IheleperiodenharvihattutviklingsYogutdanningstiltakoverheleRegionen.I tilleggharviflerestedergitttilbudomtemasamlingerforspillereialderen13y15. Detteharværtpopulæreutviklingstiltakderspillerneselvharmeldtsegpå(ikke uttak). Viharmangeutdanningstilbudogfleredeltar,menviønskerossfleretrenerepå trenerkurs.dettegjelderspesielttrenereideyngsteklassene,(fraogmedminitilog med11yårsklassen)dertrenernekanfåviktigeimpulserogtreningsmetodersomde kantamedsegpåsineegnetreninger.deterderforveldigviktigattrenernefor dissealdersgruppeneiendastørregraddeltarpåtrenerkurs.viharogsåinnført obligatoriskeminihåndballkurssomgjennomføresiforkantavhversesong.herhar deklubbenesomermediminihåndballyaktivitetendeltatt. Godedommerebidrartilmergøypåbanen. Detharogsåidenneperiodenværtsatsetpådommerrekruttering,barnekamplederY kursogdommerutvikling.flereklubberharøktfokusetpådommerarbeidet,som bidrartilatvierpårettvei,mendeterfortsattmangeklubbersommåhevefokuset pådommerarbeidetslikatvifårendafleregodedommere.spesielterdetbehovfor fleredommerefraogmedgutter/jenter15tilogmedkvinner/menn2.divisjon. Økonomi RegionSørVestharfortsattengod,menstramøkonomi.Detgjøratvimåforeta prioriteringeravhvilkeprosjekterviskalsatsepåforåutvikleregioneniønsket retning. Påmeldingsavgiftenharøktitrådmedkonsumprisindeksenogitrådmedøkningi dommersatserdesistesesongene. 20

22 Regnskapetfor2014viseretoverskuddpåkr160327,Yogregnskapetfor2015viser etoverskuddpåkr966559,y.totaltiperiodenkr ,y.balansenviseren egenkapitalpåkr pr Detvisesogsåtilstyretsøkonomiskeberetningerforregnskapsårene2014og2015. Forøvrigvisesdettilkomitéenes/utvalgenesrapporter. Styretvilmeddettebenytteanledningentilåtakkeallesominvolverersegiidretten vårforenfantastiskinnsatsitingperioden.viharetmegetvelfungerendeapparat dermangeharværtmediflereår,ogsammenmedmangenyegjøralleen formidabelinnsatsforregionen. 21 RegionstyretNHFRegionSørVest TorYJanStokkedal(s) KjellSpanne(s) AnneYGunnS.Tengelsen(s) MagnusHeskje(s) HildurØstbø(s)

23 4.2 Rapport fra arrangementskomiteen Oppnevntkomitéiperiodenharbeståttav Leder ThorbjørnHinna Leder HinnaHK Medlem RandiSøsæterLie Allearrangement HavørnAIL Medlem TrondEgir Landskamper KFUMHåndball Til Medlem TrondBrådli Allearrangement ILHavdur Medlem ElisabethGrassdal Landskamper VollIL Medlem EliØstensen Allearrangement VikingHK Medlem AageR.Thomsen Landskamper BroddHK Medlem AndersKrogh Allearrangement ForusogGauselIL Medlem TorilN.Høiland Allearrangement SolaHK Medlem MereteNesvik Allearrangement KFUMHåndball Medlem RolfBjerkebo NMVeteran HaugalandHK Medlem SiriRinden NMVeteran HaugalandHK EMkvalifiseringskamp,mennsenior,DNBArena Onsdag29.april2015 NorgeYKroatia Tilskuerantall 4750 Arrangementskomiteenbestodav: Leder ThorbjørnHinna Prosjektleder TuridØverland Økonomi ErikAndersen Presse,infoogIT AndersKrogh Transport TrondBrådli Administrasjon RandiS.Lie Arena AageR.Thomsen FloorManager TorilN.Høiland Marked TrondEgir Hospitality EliØstensen Sikkerhet ElisabethGrassdal Stavangerkommune OddbjørnFiskå 22

24 VeteranNM2015iStavanger 23.Y25.oktober deltakere VeteranNMblearrangertiStavangerforsjuendegang.Etstortogomfattende arrangementmedtotalt1.928deltakere.vibenyttettilsammen14hallermed19 spilleflateristavangerogsolakommuner.pågrunnavatstavangeridrettshallble brukttilmessetidligeresammeuke,fikkviikketilgangtildennehallenførpå lørdag. Detblebruktomlag20bussertiltransportmellomhaller,hotellerogflyplass. 6hotellervaribrukiregiavarrangøren.Vibenyttettotalt543romfratorsdagtil fredagog880romprdøgnihelgen. TorsdagkveldvardetlagttilretteforatdeltakernekunnesamlespåHallToll. FredagkveldvardetBliYKjentYFestpåSjøhuseneoglørdagvardetbankettpå ClarionEnergyHotel. OmleggingenavHåndballforbundetskampadministrativesystemskapestore utfordringervedovergangenfrapuljespilltilsluttspill.detvarvanskeligforlageneå vitehvorognårdeskullespillesluttspillkamper,ogdetvarsværtarbeidskrevende fordesomjobbetmedkampoppsettoginformasjon.utstraktbrukavsmsy meldingertilberørtelaggjordeatallefikknødvendigebeskjeder,mensystemet haddevesentligemangler. Arrangementskomiteenbestoav: Leder ThorbjørnHinna Prosjektleder TuridØverland Økonomi ErikAndersen IT AndersKrogh Transport TrondBrådli Hovedsekretariat informasjon MereteNesvik Hospitality EliØstensen Tekniskansvarlig RandiLie Kampoppsett RolfBjerkebo SiriA.Rinden Dommeroppsett TorilN.Høiland 23

25 EMkvalifiseringskamp,kvinnersenior,StavangerIdrettshall Søndag13.Mars2016 NorgeYRomania 27Y17 Tilskuerantall Arrangementskomiteenbestodav: Leder ThorbjørnHinna Prosjektleder TuridØverland Økonomi ErikAndersen Presse,infoogIT AndersKrogh Transport TrondBrådli Administrasjon RandiS.Lie Arena AageR.Thomsen FloorManager TorilN.Høiland Hospitality EliØstensen Sikkerhet ElisabethGrassdal Stavangerkommune OddbjørnFiskå Generelt Påbeggelandskampenesomharværtarrangertiperioden,harStavangerbefestet sinposisjonsomdetarrangementsstedetmedabsoluttbestpublikumsoppslutningi landet.klubbenestøttetoppomlandskampenepåenflottmåte.fraregionensin sidesomarrangør,haddevisværtgjernesettatdetvarmuligåfåplasstilendaflere tilskuerefravåremedlemsklubberpålandskampene.attraktivelandskampermed seniorlandslagharstorpublikumsappell,ogvikunnefyltarenaermed8y tilskuerplasser. Regionenmottarmangelovordforgjennomføringenavarrangementenevåre.Deter vistolteav,nårvivethvilkeninnsatsdetkreveravalleinvolverte.alledisse arrangementenestillerstorekravtilallesomermed,ogdeallerflestegjørdetteiden enkeltesfritid.nårviitilleggvetatdetogsåerfleresomtarsegekstrafrifraarbeid ogandregjøremålforåværemed,erviutroligheldige.utenetgodtsamarbeidoget brennendeengasjementmellomarrangementskomité,klubbeneogderes medlemmer,administrasjonenogøvrigeinvolverte,haddeviikkefåttdettetil. TUSENTAKKTILALLESOMHARVÆRTMEDPÅÅGJØREVÅRE ARRANGEMENTTILENSUKSESS. 24

26 4.4 Rapport fra seksjon organisasjon Serieaktivitet generelt KlubbenemelderpåsinelagviaKlubbsideninnen30.april.Sesongen2015Y16var sistesesonghvorpåmeldingenbleforetattidengamlekampadministrasjonsy systemetehis.påbakgrunnavlagsopplysningeneutarbeidespuljeyog avdelingsoppsettogderetterterminlister.deterviktigforklubbeneåha forutsigbarhetiforholdtilterminlistene.viønskerderforatklubbeneskalsettesitt pregpådisseogsørgefordelokaletilpasningenesomerviktigefordetenkelte lag/klubb.alleoppsettsendesderforutpåhøringførdeblirendeligfastsatt. Detvisesforøvrigtilstatistikk.Terminlister,tabeller,resultater,banedagbøker, kamprapportermedmerertilgjengeligpåinternett HU serien Håndball for Utviklingshemmede Serienarrangeresnåsompuljespillmedtokamperpr.lagpr.arrangement.I Rogalandspilleskampeneihelger,ogiAgderspillesdeflestekampenepåkvelder midtiuken,ognoenihelger. IRogalanderHUYkampeneidennetingperiodenspiltutenresultatregistreringog tabeller.erfaringeneratdetgirflerejevnekampersamtidigsomproblematikkmed toppingavlagblirmindre.dennepraksisenblirvidereførtikommendetingperiode Aldersbestemte klasser IRegionSørVestgisdettilbudomseriespillialleårsklasser. LagfraogmedG/J13tilogmedG/J18harværtmuligåmeldepålagpåtoellertre nivåer.isesongen2014y15vardetnivåaogbiårsklassene12,13og14år,mensdet fraogmed15årvartilbudomspilliregionserieellerbyserie. I2015Y16vardetogsåtilbudomspillpåtonivåerforaldersgruppene12,13og14år, mentilbudetvardennesesongennavngittsomayserieogbreddeserie.idehøyere aldersgruppenevardettilbudomspilliregionserie.i15yog16yårsklassenevar tilbudettredelt,medregionserie,ayserieogbreddeserie.i18yklassenvardet spilltilbudiregionserieogbreddeserie. Ialdersgruppene13og14årarrangeresdetsluttspillmellomdetobestelageneiAY avdelingeneirogalandogagderforåkåreregionsmestre.sluttspilletblearrangert igimlehallenisesongen2014y15ogistavangeridrettshallisesongen2015y16.

27 Deterviktigforregionenålageetserietilbudsomgirutfordringerogutviklingfor alle,uavhengigavnivå.detmestvanligekamptilbudeteratlagenedelesinni avdelingeroghveravdelingspillerdobbeltseriegjennomsesongen.inoentilfeller avvikesdetfradette,dersomantalllagellersportsligehensyngjørdet hensiktsmessig.trekkingavlagogpåmeldingavnyelagiløpetavsesongenkan ogsåendreforutsetningen,slikatmodellenmeddobbeltseriemåfravikes. Sesongen2014P15 UngdomshåndballSeriespillJenterSesongen2014P15 Klasse Regionserie APserie BPserie Jenter20 Ikkeseriespill Jenter17/18 1avdeling 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland Jenter16 1avdeling 3avdelinger; 1iAgder,2iRogaland Jenter15 1avdeling 6avdelinger; 3iAgder,3iRogaland Jenter14 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland Jenter13 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland Beggeavdelingerspilte enkelseriefremtiljul ogblederetterdeltito; énayavdogénbyavd. Jenter12 13avdelinger; 6iAgder,7iRogaland Klubbenemeldtepåinivå1eller2. 6avdelinger; 3iAgder,3iRogaland 7avdelinger; 3iAgder,4iRogaland 26

28 UngdomshåndballSeriespillGutterSesongen2014P15 Klasse Regionserie APserie BPserie Gutter20 Ikkeseriespill Gutter 1avdeling 1avdelingiRogaland 17/18 Gutter16 1avdeling 1avdelingiRogaland Gutter15 1avdeling 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland.Avd irogalandbledeltitoi midtenavsesongen. Gutter14 2avdelinger; 1avdelingiRogaland 1iAgder,1iRogaland Gutter13 2avdelinger; 2avdelingiRogaland 1iAgder,1iRogaland Gutter12 4avdelinger; 2iAgder,2iRogaland.Deneneavdelingeni Rogalandbledeltitoimidtenavsesongen. Klubbenemeldtepåinivå1eller2. Klasse Jenter/Gutter11år Jenter/Gutter10år Jenter/Gutter9år BarnehåndballAktivitetsserieSesongen2014P15 Beskrivelse Lageneharsjuspilledagerogspillervanligvistokamper hvergang.detspillesseksmotseks,påfullbane,med nedsenkettverrligger. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter:18puljer;7iAgder,11iRogaland Gutter:8puljer;3iAgder,5iRogaland Lagenehaddetotaltsjuarrangementsdager.Fireførjulpå litenbaneogtreetterjulpåstorbane.spillpålitenbane foregårmedlagpåfirespillere,påtversavordinærbaneog medminihåndballmål. Spillpåstorbanetilsvarendesomfor11Yåringene. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter:19puljer;8iAgder,11iRogaland(litenbane) Gutter:8puljer,3iAgder,5iRogaland(litenbane) Lagenehaddetotalthattsjuarrangementsdager.Spillpå litenbaneforegårmedlagpåfirespillere,påtversav ordinærbaneogmedminihåndballmål. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter:18puljer;7iAgder,11iRogaland Gutter:8puljer,3iAgder,5iRogaland 27

29 BarnehåndballMinihåndballSesongen2014P15 Klasse Beskrivelse Klubbenemelderinnspillere(ikkelag).Klubbeneblirderetterdeltinn«ringer»som istørstmuliggradtarhensyntilgeografi,kjønnsfordelingogantallspillereihver klubb.regionenavsetterhalltidtilfirearrangementprsesong,ogklubbeneiringene erselvansvarligforågjennomførearrangementene. Minihåndballspillespålitenbanepåtversavenordinærhåndballbanemedfire spillerepåhvertlag.detbenyttesminihåndballmål. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter/Gutter8år Kamptilbudeteristørstmuliggraddeltmellomgutterog jenter. Jenter/Gutter6Y7år Deterfellesarrangementogblandedelagforjenteroggutter, 6Yog7Yåringer. Sesongen2015P16 UngdomshåndballSeriespillJenterSesongen2015P16 Klasse Regionserie APserie Breddeserie Jenter20 Ikkeseriespill Jenter17/18 1avdeling 1avdelingiRogaland Jenter16 BringY kvalifisering 1avdeling Enkelserie tiljul.ny enkelserie etterjul. 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland Jenter15 1avdeling 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland Jenter14 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland Jenter13 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland AvdiRogalandspilte enkelserie. 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland 4avdelinger; 2iAgder,2iRogaland EnavdiAgderspilte trippelserie. 7avdelinger; 3iAgder,4iRogaland. ToavdiRogalandspilte trippelserie. 7avdelinger; 3iAgder,4iRogaland. Jenter12 13avdelinger; 5iAgder,8iRogaland KlubbenemelderpåiØvetellerUøvetnivå. 28

30 29 UngdomshåndballSeriespillGutterSesongen2015P16 Klasse Regionserie APserie Breddeserie Gutter20 Ikkeseriespill Gutter17/18 1avdeling Trippel serie 1avdelingiRogaland Trippelserie Gutter16 1avdeling 1avdelingiRogaland 1avdelingiAgder BringY kvalifisering Gutter15 1avdeling 2avdelinger; 1iAgder,1iRogaland. AvdelingeniRogalandble deltitoimidtenav sesongen. Gutter14 2avdelinger; 1iAgdertrippelserie, 1iRogaland 1avdelingiRogaland Gutter13 2avdelinger; 1avdiAgder,enkel serie,deltitonyeavd ettertabellplassering 1avdiRogaland, trippelserie 1avdelingiRogaland, enkelserie,deltitonyeavd ettertabellplassering. Gutter12 5avdelinger; 2iAgder,3iRogaland. DeneneavdelingeniAgderspiltetrippelserie. ToavdelingeriRogalandbledeltitoimidtenav sesongenogsattsammentiltonyeavdelingeretter tabellplassering.

31 30 BarnehåndballAktivitetsserieSesongen2015P16 Klasse Beskrivelse Jenter/Gutter11år Lageneharsjuspilledagerogspillervanligvistokamper hvergang.detspillesseksmotseks,påfullbane,med nedsenkettverrligger.lagenevelgernivå(øvet/uøvet)ved påmelding. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter:17puljer;7iAgder,10iRogaland Gutter:8puljer;3iAgder,5iRogaland Jenter/Gutter10år Lagenehartotalthattåttespilledager.Fireførjulpåliten baneogfireetterjulpåstorbane.spillpålitenbaneforegår medlagpåfirespillereogminihåndballmål.spillpåstor banegjennomførespåsammemåtesomfor11yåringene. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter:18puljer;7iAgder,11iRogaland(litenbane) Gutter:7puljer,2iAgder,5iRogaland(litenbane) Jenter/Gutter9år Lagenehaddetotalthattsjuarrangementsdager.Spillpå litenbaneforegårmedlagpåfirespillere,påtversav ordinærbaneogmedminihåndballmål. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter:22puljer;9iAgder,13iRogaland Gutter:8puljer,3iAgder,5iRogaland BarnehåndballMinihåndballSesongen2015P16 Klasse Beskrivelse Klubbenemelderinnspillere(ikkelag).Klubbeneblirderetterdeltinn«ringer» somistørstmuliggradtarhensyntilgeografi,kjønnsfordelingogantallspillerei hverklubb.regionenavsetterhalltidtilfirearrangementprsesong,ogklubbenei ringeneerselvansvarligforågjennomførearrangementene. Minihåndballspillespålitenbanepåtversavenordinærhåndballbanemedfire spillerepåhvertlag.detbenyttesminihåndballmål. Ikkeresultatregistreringellertabeller. Jenter/Gutter8år Kamptilbudeteristørstmuliggraddeltmellomgutterog jenter. Jenter/Gutter6Y7år Deterfellesarrangementogblandedelagforjenterog gutter,6yog7yåringer.

32 4.4.4 Seniorhåndball Kvinner Menn Agder Rogaland Agder Rogaland 2.div 1avdeling NHFYserie 1avdeling NHFYserie 3.div 1avdeling NHFYserie 1avdeling NHFYserie 4.div 1avdeling 1avdeling 2avdelinger 1avdeling 5.div 2avdelinger 1avdeling 1avdeling 6.div 2avdelinger Dispensasjoner Dispensasjonsutvalg Medlem IngerBeritHøiklev(til ) Administrasjonen Medlem TuridØverland(fra ) Administrasjonen Medlem AnneGunnTengelsen FrolandIL 2014P P16 Totalt134innvilget Totalt110innvilget Klasse Jenter Gutter Jenter Gutter 9år år år år år år år år Andredisp Sum

33 Sammensattelagiregionensserier 2014P P16 Totaltinnvilget70 Totaltinnvilget60 Klasse Jenter Gutter Jenter Gutter 9år år år år år år år år år år Senior Totalt Lov- og domssaker Allerapporterogprotester,medinnhentedeuttalelser,sendestilNorges HåndballforbundsPåtalenemndforviderebehandling. Administrasjoneniregionenbehandlersakervedrørendebrukavspilleremedfeil klubbtilhørighet,uregistrertelisenspliktigespillere,spilliureglementertedrakterog andreenklesaker.administrasjonenfattetadministrativtvedtakiénsakisesongen 2014Y15ogénsaki2015Y P P16 Totalt6saker Totalt5saker Rapportfradommerepåspiller/trenere 4 1 Rapportfralagpåtrenere/dommer 1 4 Protestpåkampresultat 1 0 Lisenskontrollogkontrollavklubbtilhørighet DetharværtgjennomførtlisenskontrollogkontrollavklubbtilhørighetmotNHFs lisensregisterpåallelagmedlisenspliktigespillere. Isesongen2014Y15kunneklubbenefinneoversiktoverallespillerepåKlubbsidene. Derkunneogsåklubbeneselvsjekkeomklubbenespillernehaddebetaltlisens.

34 Fraogmedsesongen205Y16bledettattibrukenyeIKTYløsningerogsåforlisensog klubbtilhørighet.klubbenebenytternåsportsadmin(sa)foråopprettelisensertil nyespillere,sjekkeatlisenspliktigespillerneharbetaltlisensoggodkjenne overganger.endringtilnyttsystemvarkrevendebådeforklubbeneog administrasjonen Premiering Premierbliriallhovedsakdeltutpåklubbledermøtene.Enheldelklubberhenter ogsåpremierpåkontoreneistavangerogkristiansand.isesongen2014y15blenoen premiertilvinnerlagenedeltuthallenidirektetilknytningtilsistekampaven tillitsvalgtelleransatt. 33

35 4.4.8 Avdelingsvinnere i A-seriene og Regionsmestere 2014P P16 34 Klasse Agder Rogaland Region Agder Rogaland Region G13 ØIFArendal Nærbø1 ØIF Arendal Grane Arendal Nærbø Nærbø G14 StrømmenY Glimt Nærbø1 Nærbø1 ØIF Arendal Nærbø1 Havørn1 G15 Sola1 Nærbø G16 Nærbø VikingHK G18 Nærbø Nærbø M4. divavd 1/3 Randesund3 Nærbø3 Greipstad Riska1 M4. divavd 2 StrømmenY Glimt/Trauma Greipstad 2 M5. div Lye Voll J13 Randesund1 Nærbø Nærbø Våg1 Hinna1 Våg1 J14 Våg1 Nærbø1 Nærbø1 Grane Arendal1 Ålgård/Figgjo 1 Ålgård/Figgjo 1 J15 Staal Jørpeland 1 Nærbø J16 Vågen Staal Jørpeland J18 Våg StavangerIF K4.div Borhaug Sandnes Grane Arendal1 Nærbø2 K5.div avd1 Marnadal Start2 K5.div avd2/3 Randesund5 Hundvåg 2 Farsund2 Bryne2 K6.div avd1 K6.div avd2 Rival Ålgård2 Undheim Nærbø3 HU* GraneArendal 1 *%Håndball%for%utviklingshemmede% Grane Arendal

36 4.4.9 Deltakelse i nasjonale tilbud, aldersbestemte klasser Bringserien LERØYserien Jenter Gutter Jenter Gutter 2014P15 Randaberg Randesund Sola1 VipersKr.sand Vågen 2015P16 Gimletroll Hinna Hundvåg Nærbø Randesund Sola StaalJørpeland Sunde Ålgård Nærbø Randesund VikingHK AK28 Nærbø Sola VikingHK Sola Våg Ålgård Sola Nærbø VikingStavanger Nærbø Randesund Isesongen2015Y16varregionserienførjulogsåenkvalifiseringforBringserien.Uti fraantallpåmeldtelag,varregionsørvesttildelt9plasserforjenterog4plasserfor gutteribringserien. Vårelagsplasseringerblantdeseksbesteinasjonaletilbud 2014P P16 Jenter Gutter Jenter Gutter LERØYserien18 Våg4.pl Nærbø2.pl Bringserien16 Vågen5.pl Nærbø1.pl Randesund5.pl Sluttspillet%gjennomføres%6.C8.% Mai%2016.% Postenserien14 Nærbø5.pl Nærbø2.pl Tilbudet%er%avsluttet.% SisterundeiBringserienerikkegjennomførtpådettidspunktetTingpapirene publiseres.oppdatertoversiktvilblidistribuerttildelegatenepåregionstinget.på jentesidenernærbøoghundvågkvalifisertforsluttspill.ingenguttelager kvalifisertforsluttspill. 35

37 Statistikk påmeldte lag Klasse J J J J J J J J J J Sumyngre Senior Totaltkvinner G G G G G G G G G Sumyngre Senior Totaltmenn HU TOTALT Minihåndball Antallklubber Gutter8 Antallklubber Beachhåndballantlag

38 Seriestatistikk Aktiveklubber Påmeldtelag Truknelag Ordinæreomb.søkn * Strøknelag Tot.Antallkamper ** Anthaller *Inkludererikkeomberammingerforetatti frie perioder. **Anslåttantall.Pågrunnavsystemendring,harviikkenøyaktig tall. LagiNHFserier GRUNDIGligaen kvinner GRUNDIGligaen menn div.Ykvinner div.Ymenn div.Ykvinner div.Ymenn divYkvinner divYmenn LagiLERØYserien Jenter Gutter LagiBringserien Jenter Gutter

39 Påmeldte lag pr klubb og sesong Klubb 2011/ / / / /16 PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S AK Austrått Avaldsnes Baasland Birkenes Bjerkreim Bogafjell Borhaug Bremnes% Brodd Brusand Bryne Bømlo% Egersund Eidekameratene Eiken Etne% Express Falkeid Farsund Figgjo Finnøy Fitjar% Flekkefjord Fløy Forsand Forus&Gausel Framsteg Froland Frøyland Ganddal Gimletroll GivAkt GraneArendal Greipstad Grindheim Hana Haugaland Havdur Havørn Hellvik Hinna Hisøy Hjelmeland Holum Hundvåg Høvdingen Hånes

40 Klubb 2011/ / / / /16 PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S Imås Just KFUM Klepp Kolnes Konsmo Kopervik Kristiansand KSI Kvinesdal Kvinnherad% Kåsen Lia Lillesand Lura Lye Lyngdal Marnardal Mastra MHI Midtbygden Moi Nord Nærbø Orre Orstad 3 0 Otra Randaberg Randesund Riska Risør Rival Rygene Sandnes Sandved/Julebygda Sauda Siddissportsklubb Skjold Skudenes Skånevik Sokndal Sola Solid% Spangereid Spind Start StavangerIF Stegaberg Sveio% UiSi

41 Klubb 2011/ / / / /16 PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S PM T/S Stord% StrømmenYGlimt StaalJørpeland Sunde Søgne Sørfjell Tasta Tastavarden Torridal Trauma Tvedestrand Tveit Tysnes% Undheim Valle Varhaug Vaulen VedavågKarmøy Vegårshei Vigrestad VikingHK VikingStavanger Vindbjart Voll Våg VåghåndballElite Vågen Ølen ØstreTromøy T&IK Øvrebø ØyestadIF ØyestadIFHElite Øyane Åkra Ålgård Årdal Åseral SUM LagskrevetiKursivtilhørerRegionVest. PM Påmeldt,T Trukket,SYStrøket 40

42 4.5 Rapport fra seksjon spill og trening Spillerutvikling Barnehåndball Isesongen2015Y16harviregistrerttotalt4155spilleresomdeltariiMinihåndballen. SonevisoversiktoverantallspillereiMinihåndballen Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone5 Sone6 Sone7 Sone8 Sone9 Totalt: 6åringer åringer åringer Y,7Yog8YåringenespillerMinihåndball,mens9Y,10Yog11Yåringenespilleri Aktivitetsserien.6Yog7Yåringeneerfordelti19ringerogspillermedblandedelag. Nårdetgjelder8Yåringeneharvi,ettertilbakemeldingerfraklubbene,deltikjønn. Gutter8erdelti6ringer,ogJenter8i12ringer.Hverringspillerkampermot hverandre.allelagspilleriutgangspunktet3kamperprkampdag,11yåringene spillertokamperpr.dag.iløpetavsesongenerdetfireturneringerfor Minihåndball,ogsyvkampdagerforAktivitetsserien. Minihåndballenog9Yåringenespillerfiremotfirepålitenbane.11Yåringenespiller 6érhåndballpåstorbane,menmednedsenkettverrligger.10Yåringenespillerpå litenbanepåsammenmåtesom9yåringeneiførstehalvdelavsesongenogpåstor banetilsvarendesomfor11yåringeneisistehalvdelavsesongen. Spillerutviklingsmiljø Regionenbrukermyeressurserpååhagodeutviklingsmiljøerforspillere.Spillerne kandeltairegionensutviklingsmiljøfradensesongendeer13år.alleklubbtrenere inviterestilenoppstartsamlingioktober/november,dettegjørviforåheve kompetansenhosklubbtrenerne,samtidigsomviønskerossenbedredialogmed klubbtrenerne.temapåoppstartsamlingenerspillerutvikling.ietterkantmelderalle klubbeneinnspilleretilsonemiljø.alleklubberiregionenfårtilbudomåhaspillere medpåsonemiljø,deteretøvretakpåhvormangesomkandeltafrahverklubb, flereklubberbenyttersegavrulleringsordninger.enforutsetningforatspillerenkan meldesinn,eratvedkommendetrenertreøkteriuken.fordeeldrealdersklassene foretartrenernefordeulikemiljøeneuttakeneisamarbeidmedregionen.etterhvert somspillerneblireldre,spissesuttaketendamer. Oversiktenunderviserantallspilleresomdeltarpåspillerutviklingstiltak,ihver sone,isesongen2014y15og2015y16.

43 42 Oversikt over spillere som er med på spillerutvikling - Jenter (første tall gjelder sesongen 14-15, tallet etter gjelder sesongen 15-16) f.år% Sone%1% Sone%2%(to%miljø)% Sone%3% Sone%4% Sone%5% Sone%6% Sone%7% Sone%8% Sone%9% 2001(2002)% sonemiljø% J01:23stk/ J02:24stk J01:46stk/J02: 43stk J01:22stk/ J02:22stk J01:22stk/ J02:26stk J01:26stk/ J02:30stk J01:26stk/ J02:27stk J01:26stk/J02:22stk % 2000(2001)% sonemiljø% J00:22stk/ J01:24stk J00:29stk/ J01:31stk J00:21stk/ J01:17stk J00:20stk/ J01:22stk J00:24stk/ J01:22stk J00:29stk/ J01:24stk J00:25stk/J01:22stk % 1999(2000)% høst% J00:29stk J00:21stk J00:22stk J00:25stk J00:25stk J00:30stk J99:25stk J99:34stk % % J01:22stk/ J02:28stk J00:22stk/J 01:19stk jenter15, 00:21stk 1998(1999)% miljø/fysisktrening 1997(1998)% J98/99:25stk JTeamSørVestregionslag:25stk FysisktreningJ98:20stk,J99:31stk RUMJ98/99:27stk % Senior% 6spilleresesongen1415,4spilleresesongen 3spilleresesongen1415,0spilleresesongen

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09. Perioden 14.09.2013 Ingen sluttdato Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.2013 SØNDAG 22.09.2013 TORSDAG

Detaljer

Timehallen Bryne 1 Rival 1 Jenter 13 Avdeling A Rogaland - Forslag Timehallen Bryne 1 Klepp 1 Jenter 14 Avdeling A Rogaland -

Timehallen Bryne 1 Rival 1 Jenter 13 Avdeling A Rogaland - Forslag Timehallen Bryne 1 Klepp 1 Jenter 14 Avdeling A Rogaland - DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

DUGNADER BUÅ VÅREN 2015

DUGNADER BUÅ VÅREN 2015 DUGNADER BUÅ VÅREN 2015 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2 timers vakter (eller lenger om ønskelig) med to personer i bua til enhver tid. Navnene på de som skal ha vakt samt vaktperiode

Detaljer

RETTELSER OG TILLEGG Korreksjoner skrevet i kursiv. Norges Håndballforbund Region SørVest

RETTELSER OG TILLEGG Korreksjoner skrevet i kursiv. Norges Håndballforbund Region SørVest RETTELSER OG TILLEGG Korreksjoner skrevet i kursiv. Norges Håndballforbund Region SørVest Tingbok 2010 Handlingsplan 2010-2012 Budsjett 2011-2012 4. ordinære Regionsting 29. og 30. mai 2010 NHF Region

Detaljer

VÅG HÅNDBALL. Kristiansand

VÅG HÅNDBALL. Kristiansand Klasse DC (Dame 4-6 divisjon) - Gruppe- og sluttspill IK Start Sørumsand IF Dame RIL 1 Pulje nr 2 Otra IL damer Framsteg DC HK Show Brodd Damer Side 1 av 41 4024 Lør 02.06 08:30 Odderøyhallen RIL 1 Sørumsand

Detaljer

Klepp Sparebank Cup Kampoppsett

Klepp Sparebank Cup Kampoppsett Klepp Sparebank Cup 2014 - Kampoppsett Kamper lørdag 5. april Match Nr Dato Start Slutt Klasse Hjemmelag Group Bortelag Bane 3476 05.04.2014 08:30 09:00 G/J6-7 Viking J0708 A Klebe G7-2 Bane 1 3565 05.04.2014

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

KAMPOPPSETT ØSTERHUS CUP 2013 Lørdag 25. mai

KAMPOPPSETT ØSTERHUS CUP 2013 Lørdag 25. mai 09.00 1 1 EIK J 6-Figgjo IL Mix 6 09.00 2 1 Ulf J 6-Sunde G 6 09.50 1 1 EIK J 6-Sunde G 6 09.50 2 1 Figgjo IL Mix 6-Ulf J 6 11.05 1 1 EIK J 6-Ulf J 6 11.05 2 1 Sunde G 6-Figgjo IL Mix 6 09.00 3 3 Ulf G

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag Bjørn V Aanestad, 95942689

Detaljer

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato 11119101025 G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 11111210001 G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 11112207004 G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell 2 18.04.2017

Detaljer

Grasrotandelen i Sunde idrettslag

Grasrotandelen i Sunde idrettslag Grasrotandelen i Sunde idrettslag Sunde idrettslag ble med i Grasrotandelen fra denne ordningen til Norsk Tipping startet i 2009. Til og med 31. august 2014 har Idrettslaget vårt mottatt kr 771 742. Tar

Detaljer

432 26.08.2011 17:40 Gimlehallen 1 J12 1 Hånes IK Start Jenter 12 1 Espen veråa 432

432 26.08.2011 17:40 Gimlehallen 1 J12 1 Hånes IK Start Jenter 12 1 Espen veråa 432 438 26.08.2011 17:00 Gimlehallen 1 J12 2 VÅG J-12 1 Randesund RIL J12 D2 Idrettslag 2 Espen veråa 438 437 26.08.2011 17:20 Gimlehallen 1 J12 2 Birkenes S gne Håndballklubb Jenter 12-1 2 Espen veråa 437

Detaljer

- - 1 - NHF Region SørVest 5. ordinære Ting - Protokoll 12. og 13. mai 2012 Sola

- - 1 - NHF Region SørVest 5. ordinære Ting - Protokoll 12. og 13. mai 2012 Sola 1 Innholdsfortegnelse 2 ÅPNING... 3 SAK 1 KONSTITUERING... 4 1.1 Godkjenne innkalling... 4 1.2 Godkjenne de fremmøtte representanter og fullmakter... 4 SAK 2 GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN... 5

Detaljer

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING ÅRBOKEN 2009 ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING Dagsorden For Rogaland Fotballkrets 95. Ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger Lørdag 6. februar 2010 kl. 11.0 1. Åpning 2. Godkjenning av

Detaljer

VELKOMMEN TIL Tusse Stavanger Open 2007

VELKOMMEN TIL Tusse Stavanger Open 2007 VELKOMMEN TIL Tusse Stavanger Open 2007 Stavanger Idrettsforening's ungdomsavdeling ønsker spillere, ledere, dommere og foreldre, samt presse og publikum velkommen til TUSSE STAVANGER OPEN 2007. I år deltar

Detaljer

AGDERMESTERSKAPET SØNDAG 2.FEBRUAR

AGDERMESTERSKAPET SØNDAG 2.FEBRUAR AGDERMESTERSKAPET SØNDAG 2.FEBRUAR KL. BANE KLASSE GRUPPE HJEMMELAG BORTELAG RESULTAT SLUTTSPILLNR DOMMERE DOMMERKURS 800 1 1 START RIL-6 STEN RUNE 2 2 FLØY-1 RIL-5 KAI RUNE 3 1 TVEIT DONN JENS 4 2 GIMLETROLL-1

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kamper for klubben Austrått Austrått 99-1 3367 05.06 11:20 - Gress 3 LG 11 Austrått 99-1 - Voll Lien, Rolf 3363 05.06 12:40

Detaljer

Kampnummer Dato Kampstart Bane Klasse Pulje Hjemmelag Bortelag Runde 1. dommer 2. dommer KampID :40 Gimlehallen 1 J

Kampnummer Dato Kampstart Bane Klasse Pulje Hjemmelag Bortelag Runde 1. dommer 2. dommer KampID :40 Gimlehallen 1 J 438 26.08.2011 17:00 Gimlehallen 1 J12 2 VÅG J-12 1 RIL J12 D2 2 Espen Øverås 438 437 26.08.2011 17:20 Gimlehallen 1 J12 2 Birkenes Søgne Jenter 12-1 2 espen øverås 437 432 26.08.2011 17:40 Gimlehallen

Detaljer

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6 Etne G9 lag 2 Etne Lag 1 FALKEID MG9 Haugar MG9-3 Haugil G9 Hinna 1 Hinna 2 KIL G9 Skånevik G9 Stegaberg G9-3 Stegaberg MG9-1 Stegaberg MG9-2 Stegaberg MG9-4 Søfteland grønn G9 Søfteland hvit G9 Ølen G9

Detaljer

ARRANGEMENTSOVERSIKT Tinntjønnhallen. DATO TID ARRANGEMENT ARRANGØR August 2016

ARRANGEMENTSOVERSIKT Tinntjønnhallen. DATO TID ARRANGEMENT ARRANGØR August 2016 ARRANGEMENTSOVERSIKT 2016 2017 Tinntjønnhallen A JOUR 11.1. 2017 MH, SIR DATO TID ARRANGEMENT ARRANGØR August 2016 Tor 18. Skolestart Lør 27. 09.00 22.00 15- og 10-års jubileum Søgne Seniordans gr.1 og

Detaljer

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL SR-Bank cup Hinna 24. - 25. okt nering nering 2013 2013 Hinna MiniputTurnering SR-bank cup 2015.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no Hinna

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

SØNDAG 26:10. Kamp Klasse/ Tids- Lag Bane Resultat nr. pulje punkt 1 BENDIT CUP 2014 KAMPOPPSETT

SØNDAG 26:10. Kamp Klasse/ Tids- Lag Bane Resultat nr. pulje punkt 1 BENDIT CUP 2014 KAMPOPPSETT 1 BENDIT CUP 2014 KAMPOPPSETT SØNDAG 26:10 1 S1 09:00 Falkeid MJ9-1 - Nord MJ9-1 1 2 S1 09:00 Kopervik MJ9-1 - Trott MJ9-1 LILLA 2 3 09:00 3 4 Q1 09:00 Åkra LJ11-2 - Nord LJ11-1 4 7'er 5 B1 09:00 Stegaberg

Detaljer

NHF Region SørVest 6. ordinære Ting - Protokoll 10. og 11. mai 2014 Kristiansand - 1 -

NHF Region SørVest 6. ordinære Ting - Protokoll 10. og 11. mai 2014 Kristiansand - 1 - - 1 - - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 ÅPNING... 3 SAKENES BEHANDLING... 4 SAK 1 KONSTITUERING... 4 1.1 Godkjenne innkalling... 4 1.2 Godkjenne de fremmøtte representanter og fullmakter...

Detaljer

Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30

Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30 Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30 Agenda for dagen: Kl. 11:45-12:20: Registrering (servering av lunsj, kaffe og frukt) Kl. 12:00-12:20: Premieutdeling for lag i

Detaljer

PROTOKOLL. NHF Region SørVest Norges. Konstituerende Regionsting

PROTOKOLL. NHF Region SørVest Norges. Konstituerende Regionsting Side 1 PROTOKOLL NHF Region SørVest Norges Konstituerende Regionsting Det konstituerende Regionsting ble arrangert 8. 9. mai 2004 på Maritim hotell, Flekkefjord. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 03/04-06 avholdt torsdag 7. oktober 2004 på Maritim hotell, Flekkefjord, fra klokken 1700 til klokken 2100.

Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 03/04-06 avholdt torsdag 7. oktober 2004 på Maritim hotell, Flekkefjord, fra klokken 1700 til klokken 2100. Flekkefjord 7. oktober 2004 57G-Protokoll_RS-03 Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 03/04-06 avholdt torsdag 7. oktober 2004 på Maritim hotell, Flekkefjord, fra klokken 1700 til klokken 2100. Tilstede:

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest

Norges Håndballforbund Region SørVest 1 Norges Håndballforbund Region SørVest Protokoll 2008 3. ordinære Regionsting 24. og 25. mai 2008 Innholdsfortegnelse 2 ÅPNING...3 SAK 1 KONSTITUERING...5 SAK 3 VALG AV FUNKSJONÆRER...7 SAK 4 ÅRSRAPPORTER...8

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

ARRANGEMENTSOVERSIKT 2015 16. Tinntjønnhallen. DATO TID ARRANGEMENT ARRANGØR August 2015. Lør 15. 10.00 11.30 Treningssamling Herkules IF Håndball

ARRANGEMENTSOVERSIKT 2015 16. Tinntjønnhallen. DATO TID ARRANGEMENT ARRANGØR August 2015. Lør 15. 10.00 11.30 Treningssamling Herkules IF Håndball ARRANGEMENTSOVERSIKT 2015 16 Tinntjønnhallen A JOUR 30.11. 2015 MH, A DATO TID ARRANGEMENT ARRANGØR August 2015 Fre 14. 10-12 og 16-18 Treningssamling Herkules IF Håndball Lør 15. 10.00 11.30 Treningssamling

Detaljer

Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016

Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016 Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016 Nr Prestasjonsklubb Partnerklubb Klasser 162 Stjørdal Håndballklubb (01.05.2012 - Fram IL, Håndball Lånke IL Remyra IL Stjørdals-Blink IL 260 Flint

Detaljer

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1dc &view=lg&m...

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1dc &view=lg&m... Page 1 of 11 11120305001 1 Austrått Sandnes Ulf 2 2014-04-22 11120305002 1 Staal Randaberg 2014-04-21 stadion 11120305003 1 Åkra Vaulen 2014-04-21 11120305004 1 Vardeneset Klepp 2014-04-21 Vardeneset kunstgress

Detaljer

NHF$Region$Vest$ $Tingbok$2014$ $Versjon$2$

NHF$Region$Vest$ $Tingbok$2014$ $Versjon$2$ NHFRegionVest Tingbok2014 Versjon2 2 Regionstinget2014 ProtokollfraNHFRegionVestsittRegionsting24.mai2014 3 Regionstinget2014 REPRESENTANTERTILNHFREGIONVEST SITT5.ORDINÆRETING24.MAI2014 RepresentantermedtaleC,

Detaljer

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest Jenter 10 89 lag i klassen 11 9 11 11 Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Apeltun Apeltun 2 Bergen Bjørnar Bergen 2 Bjarg Bønes Rød Bjørnar 2 Fana Bjarg 2 Gneist Bønes Grønn Gneist 2 Bønes

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA Kommunegrenser i historisk perspektiv Bård Raustøl, IKAVA Begrepet kommune Kommer av det latinske communis som betyr felles Formannskapsdistrikt herred - kommune Formannskapsloven 1837 Nytt lokalpolitisk

Detaljer

Kampoppsett Stegacup 2010

Kampoppsett Stegacup 2010 Gutter Gutt 6/7 A 1 Stegabeg 3 Gutt 9 A 1 Stegaberg 1 Gutt 10 A 1 Stegaberg 1 Gutt 12 A 1 Stegaberg 1 2 Førland IL 2 Skjold (Straumen) 2 Skjold 2 Djerv 1919 4 3 Stegaberg 1 3 Falkeid 1 3 Djerv 1919 1 3

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Kampoppsett Søndag 18/ (11-12 år)

Kampoppsett Søndag 18/ (11-12 år) Kampoppsett Søndag 18/9-2016 (11-12 år) Pulje oppsett Klasse Side Puljer F Gutter 11 år (LG11) 1 og 2 Puljer G Gutter 12 år (LG12) 3 og 4 Puljer M Jenter 11 år (LJ11) 5 Puljer N Jenter 12 år (LJ12) 6 Pulje

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Terminliste alle lag Suldal IL 2017 i kretsseriane Runde Dato Månad Dag Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane Turnering Kampnummer

Terminliste alle lag Suldal IL 2017 i kretsseriane Runde Dato Månad Dag Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane Turnering Kampnummer Terminliste alle lag Suldal IL 2017 i kretsseriane Runde Dato Månad Dag Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane Turnering Kampnummer 1 28 mars tirsdag 19:00 Suldal 1 7er 11-0 Haugar 3 Prestavikjo 7er A J16

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Partner- og prestasjonsklubber

Partner- og prestasjonsklubber Partner- og prestasjonsklubber Nr Prestasjonsklubb Partnerklubb Klasser 162 Stjørdal Håndballklubb (01.05.2012-30.04.2017) J16 J18 J20 KS- G16 G18 G20 MS- Fram IL, Håndball Hegra IL Lånke IL Remyra IL

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 06/06-08 i Regionstyret avholdt på Hotell Maritim i Flekkefjord torsdag 15. mars 2007 kl

Protokoll Fra møte nr. 06/06-08 i Regionstyret avholdt på Hotell Maritim i Flekkefjord torsdag 15. mars 2007 kl Kristiansand 15. mars 2007 57G-Protokoll_RS-06 Protokoll Fra møte nr. 06/06-08 i Regionstyret avholdt på Hotell Maritim i Flekkefjord torsdag 15. mars 2007 kl 1700 2100. Tilstede: Regionstyret (RS) Regionsleder

Detaljer

SONESAMLING G13 I RANDABERG ARENA 25.04.2015 SPILLERE FØDT JANUAR-JUNI

SONESAMLING G13 I RANDABERG ARENA 25.04.2015 SPILLERE FØDT JANUAR-JUNI SONESAMLING G13 I RANDABERG ARENA 25.04.2015 SPILLERE FØDT JANUAR-JUNI LAG 1 GRØNN VEST (STATOIL) 2 Frank Stople Skjoldar IL K 3 Kristian G. Fredriksen Etne IL K 5 Marius Stranden Avaldsnes F 6 Alexsander

Detaljer

Ekte håndball glede noe for din klubb? Hvordan komme i gang med et håndball lag for utviklingshemmede.

Ekte håndball glede noe for din klubb? Hvordan komme i gang med et håndball lag for utviklingshemmede. Ekte håndball glede noe for din klubb? Hvordan komme i gang med et håndball lag for utviklingshemmede. Forord Norges Håndballforbund har hatt et fokus på å legge til rette for et aktivitetstilbud til utviklingshemmede.

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

Sommarland Cup Fotball 2015 - Kampoppsett

Sommarland Cup Fotball 2015 - Kampoppsett Sommarland Cup Fotball 2015 - Kampoppsett Kamper - klasse: Gutt 10år Pulje: 1 Jerv 1 Dikemark Hvit LØR 11:20 G72 - Husøy & Føynland Grønn Skarphedin LØR 11:20 G73 - Skarphedin Jerv 1 LØR 16:40 G73 - Dikemark

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Håndballforbund Region SØRVEST NORGE

PROTOKOLL. Norges Håndballforbund Region SØRVEST NORGE Side 1 PROTOKOLL Norges Håndballforbund Region SØRVEST NORGE 2. Ordinære Regionsting 20. og 21. Mai 2006 Thons Hotell, Arendal Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅPNING... 3 SAK 1 - KONSTITUERING... 4 SAK 2 -

Detaljer

Forfall Ansattes representant Inger Berit Høiklev

Forfall Ansattes representant Inger Berit Høiklev Stavanger 5. februar 2005 57G-Protokoll_RS-11 Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 11/04-06 avholdt torsdag 2. februar og søndag 5. februar 2006 på Novotel, Zurich, fra klokken 1400 til klokken 1615 og

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2017 Søndag 5. mars 2017, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Rogaland Friidrettskrets

Rogaland Friidrettskrets Rogaland Friidrettskrets Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Årsmelding Rogaland Friidrettskrets 2015 Side 1 av 16 Kretstinget lørdag 27. Februar 2016 Sted: Sola Strand Hotel Axel Lundsv. 27, 4050

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Etternavn Fornavn Påmeldt for Mobil Aanestad Bjørn Varhaug IL - Håndball Aanestad Tobias Jr Varhaug IL - Håndball Abo Nabbout Hazem

Etternavn Fornavn Påmeldt for Mobil Aanestad Bjørn Varhaug IL - Håndball Aanestad Tobias Jr Varhaug IL - Håndball Abo Nabbout Hazem Etternavn Fornavn Påmeldt for Mobil Aanestad Bjørn Varhaug IL - Håndball 93221306 Aanestad Tobias Jr Varhaug IL - Håndball 92809991 Abo Nabbout Hazem AK 28 - Håndball 92502205 Adzemovic Jasmina Sunde -

Detaljer

TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR

TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR J08 avd 08 Åkra J8-1 Vedavåg Karmøy J08 28.08.2013 17:00 Løkke øst1 miriam sævland 48026212 3 div. Menn avd 07 Åkra Haugesund 2 31.07.2013 18:00 Åkra

Detaljer

NHF Region SørVest 6. ordinære Ting 10. og 11. mai 2014 Rica Dyreparken Hotel

NHF Region SørVest 6. ordinære Ting 10. og 11. mai 2014 Rica Dyreparken Hotel 0 1 Korrigeringer og tillegg Side 4 Søndag 11. mai 13:30 Buss fra til Stavanger. Antatt ankomst Stavanger rutebilstasjon kl 17 (Transport fra Kristiansand til Stavanger gjøres med buss, ikke med tog som

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40.

Protokoll Fra møte nr. 15/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Stavanger 12. mars 2012 57G-Protokoll_RS-15 Protokoll Fra møte nr. 15/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 12. mars 2012 fra klokken 16:00 til 17:40. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

Etternavn Fornavn Dommertilhørighet Mobil Aase Anna Nord, sk - Håndball 99482026 Abrahamsen Erik Gimletroll IK - Håndball 97064304 Abrahamsen Kenneth

Etternavn Fornavn Dommertilhørighet Mobil Aase Anna Nord, sk - Håndball 99482026 Abrahamsen Erik Gimletroll IK - Håndball 97064304 Abrahamsen Kenneth Etternavn Fornavn Dommertilhørighet Mobil Aase Anna Nord, sk - Håndball 99482026 Abrahamsen Erik Gimletroll IK - Håndball 97064304 Abrahamsen Kenneth Gimletroll IK - Håndball 90782935 Abusland Sondre Øvrebø

Detaljer

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde Protokoll NVBF Mw.re og Romsdal Regienseng 2M7 Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde sting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Mere og Romsdal Sa l

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

22 ÅKRA IDRETTSLAG: Åkra 1 1

22 ÅKRA IDRETTSLAG: Åkra 1 1 Klasse 1: Minigutter 1999 1 ETNE IDRETTSLAG: Etne IL MG2000 1 2 ETNE IDRETTSLAG: Etne MG99 1 2 3 ETNE IDRETTSLAG: Etne MG99 2 3 4 FLAKTVEIT IDRETTSKLUBB: Flaktveit Alligator Gul 4 5 FLAKTVEIT IDRETTSKLUBB:

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010 - 1 - Norges Håndballforbund Region SørVest Protokoll 2010 4. ordinære Regionsting 29. og 30. mai 2010 Kristiansand Nyvalgt Regionstyre. Fra venstre: Magnus Heskje, Janicke Robstad, Birger Eggen, Astri

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder - høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder - høring av planprogram 1 av 6 Vår dato Vår referanse PLAN OG MILJØ 14.02.2011 10/06163-4 : ---, K54 Saksbehandler: Janicke Nicolaisen Deres dato Deres referanse Se adresseliste Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan

Detaljer

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 1 2 VELKOMMEN til serien 2011-2012 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER AGDER Protokoll ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER KRISTIANSAND, 27.03.2015 s. 1 Vedlegg: Vedlegg 1 Melding om virksomheten 2013 2014 og melding fra rådgiver Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Bu

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 08/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 11. april 2011 fra klokken 16:00 til 17:15.

Protokoll Fra møte nr. 08/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 11. april 2011 fra klokken 16:00 til 17:15. Stavanger 11. april 2011 57G-Protokoll_RS-08 Protokoll Fra møte nr. 08/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 11. april 2011 fra klokken 16:00 til 17:15. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Ansattes representant

Ansattes representant Stavanger 11. november 2006 57G-Protokoll_RS-03 Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 03/06-08 avholdt på Rica Victoria hotell, Stavanger, fredag 10. november 2006 fra klokken 1800 til klokken 2100 og

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Rigmor Øverli Per Inge Bjerkseter Gro

Detaljer

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Hovedoppgaver Stor aktivitet i den primære

Detaljer

NHF Region SørVest 5. ordinære Ting 12. og 13. mai 2012 Sola - 1 -

NHF Region SørVest 5. ordinære Ting 12. og 13. mai 2012 Sola - 1 - - 1 - - 2 - Innholdsfortegnelse PROGRAM... 3 ÅPNING... 4 SAK 1 KONSTITUERING... 5 SAK 2 GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN... 6 SAK 3 VALG AV FUNKSJONÆRER... 8 SAK 4 ÅRSRAPPORTER... 9 4.1 RAPPORT FRA

Detaljer

Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Komiteen har bestått av: Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt

Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Komiteen har bestått av: Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt Hana IL Inger Utvik Avaldsnes IL Owe Salvesen Egersunds IK Mette Østrem Ålgård

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Tilstede: Regionstyret: (RS) Erling Lange Magnus Heskje Hildur Østbø Anne Gunn S. Tengelsen Svein Axel Johannessen Marianne Rasch Johnsen

Tilstede: Regionstyret: (RS) Erling Lange Magnus Heskje Hildur Østbø Anne Gunn S. Tengelsen Svein Axel Johannessen Marianne Rasch Johnsen Stavanger 17. januar 2017 57G-Protokoll_RS-06 Protokoll Fra møte nr. 06/14-16 i Regionstyret, avholdt på Idrettens Hus i Stavanger tirsdag 17. januar 2017 fra klokken 12:30-19:45 Tilstede: Regionstyret:

Detaljer

Stavanger 29. august G-Protokoll_RS-13

Stavanger 29. august G-Protokoll_RS-13 Stavanger 29. august 2009 57G-Protokoll_RS-13 Protokoll Fra møte nr. 13/2008-2010 i Regionstyret, arrangert på Rica Forum Hotell, fredag 28. august 2009 klokken 18:00 20:30 og lørdag 29. august 2009 fra

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Ansattes representant

Ansattes representant Stavanger 2. mars 2015 57G-Protokoll_RS-06 Protokoll Fra møte nr. 06/14-16 i Regionstyret, avholdt som telefonmøte. Møtet ble arrangert mandag 2. mars 16:30-17:30. Tilstede: Regionstyret (RS) Administrasjonen

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 01/04-06 avholdt torsdag 10. juni 2004 på Maritim Hotell, Flekkefjord fra klokken klokken 2130.

Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 01/04-06 avholdt torsdag 10. juni 2004 på Maritim Hotell, Flekkefjord fra klokken klokken 2130. Flekkefjord 10. juni 2004 57G-Protokoll_RS-01 Protokoll Fra møte i Regionstyret nr. 01/04-06 avholdt torsdag 10. juni 2004 på Maritim Hotell, Flekkefjord fra klokken 1700 - klokken 2130. Tilstede: Regionstyret

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 206-7 Velkommen til sesongen 206-7 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet.

Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2016, Haugesund, 27.08.2016 Sak 1: Konstituering 1 A: Opprop. Ved møtes begynnelse var det registrert 90 medlemmer, hvorav 69 delegater

Detaljer

Ark1. Side 1. 11215104003 J15 1. div avd 04 Høst Skjoldar 1 Åkra 1 20.08.2015 18:00:00

Ark1. Side 1. 11215104003 J15 1. div avd 04 Høst Skjoldar 1 Åkra 1 20.08.2015 18:00:00 11215104003 J15 1. div avd 04 Høst Skjoldar 1 Åkra 1 20.08.2015 18:00:00 11214914048 J14 9er 1. div avd 04 Skjoldar 1 Åkra 2 24.08.2015 18:30:00 11115102047 G15 1. div avd 02 Skjoldar 1 Vedavåg Karmøy

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer