KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR PS 04/31 PS 04/32 PS 04/33 IKA MØRE OG ROMSDAL - ENDRING AV SEKSAPSAVTALE - TIL POLITISK BEHANDLING SUPPLERINGSVALG TIL OVERSKATTETAKSTNEMNDA - EVT. KONTROLLUTVALGET FORSLAG TIL FORBEDRING AV ØKONOMIPLANENS DRIFTSRESULTAT - ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV ARBEIDET & PS 04/34 EMCOMED AS (KRISTIANSUND RØNTGENINSTITUTT) 255 PS 04/35 RICA HOTEL KRISTIANSUND - SØKNAD OM OMGJØRING AV 18 ÅRSGRENSE PÅ DAGTID I OMBYGGET SKJENKESTED U63 PS 04/36 PS 04/37 IMARSUNDPROSJEKTET - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SØKNAD OM TILSKUDD TIL SENTER MOT INCEST MØRE OG ROMSDAL FOR 2004 Q PS 04/38 NORDEAS KULTURPRIS PS 04/39 KRISTIANSUNDSPRISEN 2004 PS 04/40 Unnt. off. PS 04/41 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER DRIFTSUTVALGET KLAGE DAT PÅ AVSLAG OM SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 033 Q50 &02

2 Side 2 av 52 PS 04/41 Unnt. off. PS 04/42 Unnt. off. PS 04/43 Unnt. off. PS 04/44 Unnt. off. PS 04/45 PS 04/46 PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE SØKNADER OM MIDLERTIDIG FRITAK FOR ALLE VERV - ANNE MARGRETHE FLAGESTAD Q50 &02 Q50 &02 Q50 &02 Q50 &02 080

3 Side 3 av 52 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1695/2058/04 N00 Eivind Raanes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE Bakgrunn. Bedring av kommunikasjoner, spesielt på veisektoren, er et felt som har hatt stort fokus og som det lenge har vært arbeid mye med på Nordmøre. Mye er oppnådd og tiltak som KRIFAST, Atlanterhavsveien og Aursundbrua har betydd mye for å binde Nordmøre bedre sammen. Imidlertid gjenstår det flere og til dels meget store uløste veiprosjekter, som det vil være viktig å realisere for å beholde befolkning og øke aktivitet innenfor næringsliv. For flertallet av disse prosjekter synes det nokså uvisst hvordan de øvrige skal ha mulighet for gjennomføring innenfor et årsperspektiv. Kanskje er tidshorisonten realistisk sett enda lengre. Arbeidet med å utvikle hovedveiene på Nordmøre anses som svært svekket fremover siden de statlige rammer til nyinvesteringer til vei i fylket er små og båndlagt for mange år fremover. Dette er bakgrunnen for danning av Samspleis der man er innstilt på å ta offensive grep for å utvikle veinettet i Romsdal og på Nordmøre. Det er store forventninger til dette ambisiøse samarbeidsprosjektet. Samspleis legger opp til at statlige midler inngår med opptil 30 % for kostnadene. Øvrige kostnader forutsettes å dekkes hovedsakelig av bompenger. Det inngår flere viktige veiprosjekt på Nordmøre, men f. eks. Atlanterhavstunnelen har hittil ikke vært noen del av denne pakken. Veimyndighetene gitt positive signaler og støtte til Samspleis. Når det gjelder statlige bidrag er det sannsynlig at Samspleis gjennom sin størrelse og forhandlingsstyrke vil kunne oppnå større andel statlige midler enn det et enkeltstående bompengeprosjekt kan klare. Kristiansund kommune vedtok å slutte opp om utredningen av Samspleis etter følgende enstemmige vedtak i formannskapet (saksutredningen vedlegges): Kristiansund kommune anser det som en sentral forutsetning at ekstraordinære statlige midler stilles til disposisjon, og at dette ikke skjer på bekostning av de fremtidig ordinære veibevilgninger til distriktet innenfor NTP. Kristiansund kommune tar forbehold om at andre veiprosjekt kan bli aktuelt å ta med i programmet og tar forbehold om å kunne komme tilbake til og foreslå endringer og tilpasninger når det gjelder enkeltprosjekter og interne prioriteringer innenfor Samspleis. Kommunen vil allerede her gjenta sin uttalelse om at Todalsfjord-forbindelsen skal baseres på Ålvundfoss-alternativet. I referansegruppen for Samspleis velger ordføreren som Kristiansund kommunes represenatant, med opposisjonslederen som vararepresentant.

4 Side 4 av 52 Kristiansund kommune bevilger kr ,- som sin del av finansieringen av Samspleis frem mot en konklusjon om en mulig videreføring av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet oppnår tilstrekkelig finansiering. Tilskuddet dekkes av post for tilleggsbevilgninger Det er klart at det blir et formidabelt arbeid man tar sikte på å gjennomføre innenfor Samspleis med så mange og tunge prosjekt. For at oppgavene skal bli mer håndterlige kan det være en idé at prosjekter på Nordmøre utvikles som en eller flere byggeklosser innenfor Samspleis og med et visst eget ansvar for å organisere og klargjøre lokale prosjekt innenfor byggeklossene. Initiativ fra AS Fastlandsfinans. AS Fastlandsfinans, som arbeider med Gjemnesaksla og Atlanterhavstunnelen, har grepet fatt i disse problemstillinger. På eiermøte gjorde aksjonærene i selskapet følgende vedtak: Eiermøtet ber den enkelte kommune avklare hvordvidt det er ønskelig at styret i AS Fastlands-finans i sitt arbeid med Gjemnesaksla-prosjektet vurderer en mer helhetlig løsning for regionen som inkluderer andre veiprosjekt i området, også om disse prosjektene kan sees i sammenheng med en løsning for Atlanterhavstunnelen. Eiermøtet forutsetter at det arbeides aktivt med sikte på å oppnå en maksimal statlig finansiering av prosjektene i samarbeid med Samspleis. Videre forutsettes at samarbeidsforholdet til Samspleis utredes og avklares. Rådmannens kommentar til dette er at et slikt utredningsarbeid vil være krevende på flere måter. Det må legges opp til en prosess der man vurderer hvor mange prosjekt som kan inngå, hvilke ambisjoner som vil være naturlige med hensyn til varighet, takstnivå etc. Forslag i utredningen må videre tilfredsstille krav (retningslinjer for bompengeprosjekt, tilpassing til Autopass etc.) fra veimyndigheter samt være akseptable ut fra lokalpolitiske krav og hensyn. Det synes klart at kommunene trenger en del tid på å bearbeide og ta stilling til problemstillinger og løsninger som vil komme ut av en slik utredning. I Samspleis så man tidlig at det kan være naturlig å utnytte allerede eksisterende infrastruktur og ressurser knyttet til bomstasjonen for KRIFAST. Dette er et sentralt trafikknutepunkt på Nordmøre, med relativt stor trafikk og høy andel gjennomfartstrafikk. Trafikken over KRIFAST viser en god økning over lang tid og avvisningseffekten av bompenger er kanskje ikke så stor som antatt. Dette kan være interessant å få undersøkt av uavhengig konsulent. Selve KRIFAST-anleggene har høy veistandard, mens tilsluttende strekninger har stort behov for oppgradering. En eventuell videreutvikling av KRIFAST er derfor tema både for AS Fastlandsfinans og Samspleis. Rådmannen mener at det er viktig å få mer kunnskap om aktuelle muligheter og effekter som ulike forslag kan tenkes å gi for regionsenteret og distriktet. En utredning som foreslått vil kunne gi rettledende svar på sentrale spørsmål omkring trafikkutvikling, attraktivitet, næringslivets behov etc. for ulike alternativer for en helhetlig løsning for gjennomføring av aktuelle veiprosjekt i regionen. Samtidig kan effektene av et null -alternativ undersøkes. Et nullalternativ vil omfatte eksisterende veinett, men med de forbedringer man er sikre på kommer gjennom vedtatte prosjekt, som er sikret finansiering og dermed gjennomføring. Dette er forhold som man må komme tilbake til når en eventuell samlet utredning foreligger.

5 Side 5 av 52 Rådmannen vil imidlertid gi en enkel oversikt over en del antatt aktuelle veiprosjekt samt orientere litt om ORKIDÉ sitt arbeid med kommende rapport om en regional utviklingsanalyse for Nordmøre, som også omhandler samferdsel. Status for en del viktige veiprosjekter på Nordmøre Her nevnes noen antatt viktige veiprosjekter, som det bør arbeides med: nr prosjekt antatt kostnad status merknad 1 Imarsundforbindelsen 250 mill kr. til sluttbehandling i Vegdirektorat påregnes realisert i løpet av kort tid 2 Atlanterhavstunnelen 570 / 614 mill. kr. må delvis kommentar under omarbeides, kostnader kuttes 3 E 39 Knutset - Høgset 105 mill. kr. definert prosjekt kommentar under 4 E 39 Øydegard - Kanestraum 20 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 5 E 39 Betna Liabø 20 mill. kr. definert prosjekt dekkes av statlige stamveimidler 6 E 39 Engdal Vinjeøra x mill. kr. antatt kommer dekkes som under 5) 7 Rv 70 Øydegard Tingvoll 70 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 8 Rv 70 Tingvoll - Meisingset 120 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 9 Rv 70 Rensvik 100 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 10 Rv 70 i Kristiansund flere aktuelle kommentar under r 11 Todalsfjordprosjektet 420 mill. kr. reguleringsplan under utarbeiding bompenger kan ikke dekke alle kostnader Kommentar til Atlanterhavstunnelen. Statens vegvesen påpeker i notat av at det er flere uavklarte forhold i prosjektet, og at det ikke er klart for behandling i Stortinget før finansieringen forbedres. Det foreslås nedsatt en arbeidsgruppe for å redusere prosjektkostnaden. I Kristiansund blir det nødvendig å redusere standarden på tilførselsveien betydelig og dette må først avklares gjennom utarbeiding av ny reguleringsplan (behandlingstid opp mot ett år). Kommentar til Knutset Høgset (Gjemnes-aksla). Tunnel gjennom Gjemnes-aksla var lenge en del av KRIFAST, men ble tatt ut av bompengeprosjektet av økonomiske årsaker. Man skulle komme tilbake til realiseringen når dette var forsvarlig for økonomien i KRIFAST. Faglige vurderinger fra vegvesenet antas å være klare på at det ut fra hensyn til fremkommelighet, trafikk-sikkerhet og miljø vil være viktig å få omlagt E 39 for å få stamveistandard på denne strekningen. Kommentar til Rv 70 i Kristiansund. Behov for tiltak på Rv 70 i Kristiansund har stort sett dreiet seg om enkelttiltak på Wilh. Dalls vei (rundkjøringer/fotgjengerunderganger, ombygging av Flyplasskrysset samt ombygging/omlegging Løkkemyra Nordsundbrua. Sistnevnte tiltak er vedtatt tatt opp til ny vurdering når bompengeperiode for KRIFAST tar slutt. Felles for disse tiltak er at de ser ut til å bli avhengig av bompengefinansiering for å kunne gjennomføres.

6 Side 6 av 52 Regional utviklingsanalyse for Nordmøre ORKIDÉ er i ferd med å legge frem en sluttrapport om regional utviklingsanalyse for Nordmøre. Analysen beskriver viktige regionale forhold, formulerer utviklingsmål, og skisserer strategier og tiltak for å komme videre i den regionale utvikling på Nordmøre. Hovedutfordringen for Nordmøre som region er å skape større vekstkraft i befolkning og næringsliv. Agenda Utreding & Utvikling AS, som har utarbeidet rapporten mener at mange av problemstillingene som belyses, er de samme som har vært påpekt gang på gang i utviklingsstudier for Nordmøre de siste 20 årene, for svak næringsutvikling, for lav vekst i befolkning, for lav kompetansetetthet og for dårlig utbygde kommunikasjoner. Rapporten nevner spesielt den dårlige veistandarden og at Kristiansund trenger bedre forbindelser til regionen som byen skal betjene. Det er all grunn til å merke seg disse påpekninger. Når rapporten blir ferdig kommer man tilbake til hvordan rapport og resultater skal behandles i kommunen. Tilrådning. Rådmannen mener at det regionale samarbeidet fremover blir viktigere enn noen gang tidligere, og at Kristiansund som regionsenteret på Nordmøre bør her engasjere seg sterkt. Dette ikke minst i forhold til arbeidet med å bedre byens posisjon som trafikknutepunkt og satsing på å utvikle Kristiansund havn og sikre trafikkgrunnlaget for flyplassen. Dessuten vil dette også måtte ses i forbindelse med å sikre gode kommunikasjoner mellom sykehuset i Kristiansund og distriktet. Med henvisning til de foreløpige resultater fra det arbeidet Agenda Utredning & Utvikling AS utfører for ORKIDÉ kan man gå ut fra at samferdsel og veiutbygging peker seg ut som et av de aller viktigste satsingsområdene i det regionale samarbeidet. De initiativet som er kommet fra Samspleis (2003) og AS Fastlandsfinans (2004) om å utvikle en helhetlig løsning for veiprosjekt på Nordmøre og tilsvarende for Romsdal anses derfor som svært verdifulle og nyttige for å komme i gang med dette sannsynligvis nokså nødvendige samarbeidet. Rådmannen vil anbefale at det blir utredet en helhetlig løsning for veiprosjekt slik som skissert av eiermøtet i AS Fastlandsfinans. Utredningen bør bli bred nok til at den berører aktuelle sentrale forhold som trafikkutvikling, økonomi, attraktivitet, næringslivets behov oa. samt undersøker flere alternativer for utbyggingsomfang, herunder effekter av et nullalternativ. Utredningen forutsettes å oppfylle krav fra veimyndighetene samt deres retningslinjer til vei- og bompenge-prosjekter. Åpen prosess og lokal politisk aksept til det man kommer frem til blir svært sentralt i et videre arbeid. Utredningen som foreslått av på eiermøtet i AS Fastlandsfinans kan gi grunnlag for å få diskutert ulike utviklingsscenarier for Nordmøre alt etter hvilket fremtidig hovedveinett, som distriktet kan få med ulike utbyggingsalternativer. Dette kan f. eks. tas opp i ORKIDÉ i forbindelse med eller som en fortsettelse av den regionale utviklingsanalysen. For utredning av en helhetlig løsning for veiprosjekt på Nordmøre er det uansett nokså avgjørende at man kan starte med blanke ark og at alle aktuelle strekninger og prosjekter blir tatt med i utredningen. Dette vil være vesentlig for det videre samarbeid innenfor Samspleis, som var de første til nettopp å peke på mulighetene som KRIFAST kan gi for å utbedre veinettet på tilliggende veistrekninger på Nordmøre og ønsker dette undersøkt.

7 Side 7 av 52 Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1) Kristiansund kommune slutter seg til at det blir foretatt en utredning som skissert i vedtak av på eiermøtet i AS Fastlandsfinans om en helhetlig løsning for veiprosjekt på Nordmøre. Det forutsettes at utredningen blir bredt anlagt og også går inn på effekter og virkninger av ulike utbyggingsalternativer, jfr. saksutredningen. 2) Kristiansund kommune forutsetter at det blir arbeidet aktivt med sikte på å oppnå en maksimal statlig finansiering av prosjektene i samarbeid med Samspleis. 3) Videre forutsettes det at samarbeidsforholdet til Samspleis utredes og avklares. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A. Carlsen kommunalsjef

8 Side 8 av 52 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/214/715/ Harald Bergdal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /13 Driftsutvalget /29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE Vedlagt følger utkast til økonomi- og finansreglement for Kristiansund kommune. Dette er rullering av reglementet som ble vedtatt i bystyret i sak nr 02/ Det er behov for å rullere økonomi- og finansreglementet blant annet gå grunn av ny politisk organisering i kommunen, samt nye forskrifter når det gjelder merverdiavgift og revisjon. Reglementet er ikke vesentlig endret når det gjelder oppbygningen. Tidligere kapittel 8 om investeringsprosjekter er flyttet til nytt kapittel 3. De vesentligste endringene når det gjelder innholdet er som følger: hovedutvalgenes fullmakter når det gjelder fordeling av bystyrets budsjettvedtak, er overført til rådmannen. årsregnskapet og årsberetningen skal være behandlet i bystyret innen 1. juli. sluttregnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill kroner, skal legges frem sammen med tertialrapportene eller årsmeldingen. Saken ble lagt frem til behandling i driftsutvalget den , men ble trukket siden kontrollutvalgets uttalelse ikke forelå. Saken ble behandlet i kontrollutvalget den som sak 09/04 der følgende merknader fremkom: Pkt 3.5 Sluttregnskap og saksgang Nytt 3. avsnitt: Sluttregnskapet oversendes kontrollutvalget før endelig behandling i bystyret. 4. avsnitt i rådmannens forslag: Når prosjektet tas i bruk/er ferdigstilt avholdes et møte mellom Nytt avsnitt: Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at det fremmes sluttregnskap senest 5 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Pkt 4.2 Årsberetning Fristen i første avsnitt, andre setning settes til 1.juni

9 Side 9 av 52 Pkt 5.3 Regnskapsavslutningen Fristen i tredje avsnitt, andre setning settes til 1. juni Annen merknad Der benevnelsen "tatt i bruk" er nevnt i reglementet, foreslås dette endret til "er ferdigstilt / tatt i bruk" Rådmannen har ingen merknader til kontrollutvalgets uttalelser Rådmannen foreslår at driftsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Bystyret vedtar økonomi- og finansreglementet datert med de endringer som fremkommer av kontrollutvalgets merknader. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/13 Saksbeh: Harald Bergdal Arkivsaknr: 04/214- Møtedato: Arkivkode: 200 Brev av: Rådmannen ønsket å trekke saken, da den skulle vært behandlet i kontrollutvalget før behandling i driftsutvalget. Driftsutvalget har da fattet følgende VEDTAK: Et enstemmig driftsutvalg slutter seg til at saken blir trukket. VEDLEGG

10 Side 10 av 52 KRISTIANSUND KOMMUNE ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT

11 Side 11 av 52 1 GENERELT OM ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENTET FORMÅL OPPBYGGING 13 2 UTARBEIDELSE OG BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT KOMMUNENS PLANSYSTEM ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT BUDSJETTSFULLMAKTER TIL DRIFTSUTVALGET BUDSJETTFULLMAKTER TIL RÅDMANNEN SPESIELT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER INNLEDNING OPPFØLGING SLUTTREGNSKAP RAPPORTERING TERTIALRAPPORTERING ÅRSBERETNING NASJONAL RAPPORTERING 19 5 REGNSKAPSPRINSIPP OG ÅRSAVSLUTNING REGNSKAP OG ANSVAR REGNSKAPSPRINSIPPER REGNSKAPSAVSLUTNINGEN REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING FORMÅL MÅLSETTING RISIKOPROFIL ETISKE RETNINGSLINJER FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN RAPPORTERING OG KONTROLL EVALUERING 23 7 DIVERSE BESTEMMELSER FORDRINGER OG UTLÅN FORDRINGER EKSKLUSIVE UTLÅN BOLIGLÅN 24 8 ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER. 25

12 Side 12 av RAMME- OG RABATTAVTALER TERSKELVERDIER INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID 25

13 Side 13 av 52 1 GENERELT OM ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENTET 1.1 Formål Økonomi- og finansreglementet skal: Beskrive kommunens økonomi- og regnskapssystem Bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen Bidra til bedre økonomistyring Gi folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag Dokumentere viktige økonomirutiner 1.2 Oppbygging Økonomi- og finansreglementet gir lovgrunnlaget og avklarer ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse. Denne delen skal behandles politisk. I tillegg har en funnet det hensiktsmessig å ta med noen administrative rutiner på sentrale områder. Budsjett Regnskap Finansforvaltning Disse vedleggene er ikke underlagt politisk behandling.

14 Side 14 av 52 2 UTARBEIDELSE OG BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2.1 Kommunens plansystem Det kommunale plansystemet består av 5 hovedelementer: Kommuneplanen (Jfr Kom.l. 5 og Plan- og bygningsloven) Økonomiplan/årsbudsjett (Jfr Kom.l. kap 8) Tertialrapporter (Jfr Forskrift av om årsbudsjett) Årsregnskap og årsberetning (Jfr Forskrift av om årsregnskap og årsberetning) KOSTRA rapportering (Jfr Forskrift av om rapportering for kommuner og fylkeskommuner) Kommuneplanen Kommuneplanen trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og skal rulleres hvert fjerde år, dvs i hver bystyreperiode. 2.2 Økonomiplan og årsbudsjett (Jfr kom.l. 5 og kap 8) INNLEDNING. Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv med årsbudsjettet som første år. Økonomiplanen utarbeides slik at den tilfredsstiller kravene til handlingsprogram. Prioriteringene i kommuneplanen konkretiseres i økonomiplanen. Økonomiplanen og årsbudsjett skal vedtas i bystyret i desember. Tertialrapporter og årsregnskap skal fremlegges på samme nivå som vedtatt budsjett. FORMÅL Formålet med økonomiplanen er å gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. LOV OG FORSKRIFTER I henhold til kommunelovens (koml.) 44 og 45 skal bystyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og årsbudsjett.. Økonomiplanen skal omfatte all virksomhet som kommunen er ansvarlig for. Alle planer med økonomisk innhold skal integreres i økonomiplanen jfr. koml. 44, nr 5. Forskrift om årsbudsjett gir bestemmelser om innstilling, vedtak, årsbudsjettets deler, innhold og inndeling, disponeringsfullmakt, budsjettstyring og endringer i årsbudsjettet. ANSVAR Ansvaret for å utarbeide økonomiplan og årsbudsjett ligger hos rådmannen. Driftsutvalg skal innstille til bystyret i budsjett- og økonomiplansaker.

15 Side 15 av 52 FORUTSETNINGER Budsjett og økonomiplanen skal bygge på vedtatt økonomiplan, årsregnskap og årsberetning, andre politiske vedtak og Statsbudsjettets forutsetninger og prioriteringer. første år i økonomiplanen gjelder som årsbudsjett/bevilgning følge opp satsingsområder i kommuneplanen inneholde kommentarer i form av mål og premisser OPPSTILLING OG FORDELING I henhold til koml. 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte og angi bystyrets prioriteringer. Økonomiplan og årsbudsjett skal bestå av driftsbudsjett, investeringsbudsjett, mål, forutsetninger og kommentarer. Bystyret skal vedta økonomiplan og årsbudsjett slik det går frem av forskriftene. På grunnlag av ovenstående utarbeider rådmannen forslag til rammer for økonomiplanen på det detaljeringsnivået bystyret har bestemt. Prosessen styres av driftsutvalget i samarbeid med rådmannen. BEHANDLING Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til kom.l. 44 og 45, og budsjettforskriften 3, 4 og 15. TIDSPLAN/FRISTER. Milepæl Grunnlag og overordnede rammer utarbeides av rådmannen Økonomiplanmøte om rammer og premisser (virksomhetene) Virksomhetslederne utarbeider forslag til årsbudsjett Virksomhetenes råbudsjett ferdig Statsbudsjettet legges frem Orientering i bystyret om statsbudsjettet Drøfting i driftsutvalget Utsendelse av rådmannens utkast Driftsutvalgets innstilling Driftsutvalgets innstilling legges ut til offentlig ettersyn Bystyrebehandling Innsendelse Fylkesmannen Tidsplan Ultimo august primo september Medio september Ultimo september Primo oktober Medio oktober Ultimo oktober Medio november Ultimo november 14 dager før Bystyremøte Primo desember 15. januar

16 Side 16 av 52 Kommunen opererer med følgende rammeområder i driftsbudsjettet: 10. Politisk styring 12. Sentraladministrasjonen 19. Felles avsetninger 20. PP-tjeneste 23. Barnehager 21. Grunnskoler 24. Bibliotek 22. Annen opplæring 25. Kultur og idrett 30. Fellestjenester pleie og omsorg 33. Helsetjenester 31. Sykehjem 34. Sosiale tjenester 32. Hjemmetjenester 36. Tiltak for funksjonshemmede 60. Byingeniør 65. Brann- og feiervesen 62. Bygning- og oppmålingsvesen 66. Parker- og grøntanlegg 64. Eiendomsforvaltning 70. Skatt, rammetilskudd m.v. Kommunale og interkommunale foretak og aksjeselskap: Sundbåtvesenet (KF) Tollåsenga produkter AS Kristiansund parkering AS Kristiansund havnevesen (KF)/(IKS) Hvert rammeområde er sammensatt av en eller flere virksomheter fastsatt i den interne kontoplanen. Den interne kontoplanen er den strukturen kommunen bruker som hjelpemiddel i økonomistyringen, med bl.a. ansvarsstruktur, artsstruktur m.m. 2.3 Budsjettsfullmakter til driftsutvalget Driftsutvalget får fullmakt til å avsette ledige driftsmidler (ubrukte midler) til disposisjonsfond inklusiv investeringsfond. Stykningsbestemmelser jfr forskr av om årsregnskap og årsberetning 9, gir noen begrensninger. 2.4 Budsjettfullmakter til rådmannen. Rådmannen har anvisningsmyndigheten. Rådmannen skal i henhold til vedlegg 3 og 4 i forskrift av om årsbudsjett, sette opp en oversikt over drift og investeringsbudsjett. Rådmannen fordeler nettorammene på virksomhetene innenfor et rammeområde. Endring av nettorammen behandles av bystyret. Rådmannen gis fullmakt til overføring av bevilgninger i investeringsbudsjettet ved at ubenyttede bevilgninger på grunn av forsinkelser overføres til påfølgende år. Prosjektenes totalbudsjett kan bare endres av bystyret.

17 Side 17 av 52 Avsetninger: Rådmannen får fullmakt til å avsette ledige driftsmidler (ubrukte midler) til disposisjonsfond inklusiv investeringsfond. Stykningsbestemmelser jfr forskr av om årsregnskap og årsberetning 9, gir noen begrensninger. Overskudd eventuelt underskudd i virksomhetene kan disponeres/må dekkes det påfølgende år, og fastsettes i 1. tertial etter regler fastsatt av rådmannen.

18 Side 18 av 52 3 SPESIELT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 3.1 Innledning. Når et bygg eller anlegg tas i bruk skal det i henhold til økonomireglementet utarbeides et sluttregnskap som legges frem for bystyret. Dette gjelder prosjekter med en utgiftsramme over 5 mill. kroner. Sluttregnskaper legges frem som en del av årsregnskap og tertialrapporter. 3.2 Oppfølging. Ansvarlig for et anlegg eller byggeprosjekt skal ved oppstart sende melding til rådmannen v/økonomisjefen om når prosjektet planlegges tatt i bruk. Avvik i fremdrift eller kostnad meldes umiddelbart. Før å lette oppfølgingen når prosjekter går over flere kalenderår gis hvert anlegg et prosjektnummer. 3.3 Sluttregnskap. Så snart et bygg eller anlegg som det skal fremlegges sluttregnskap for, er tatt i bruk innkaller rådmannen v/økonomisjefen til et møte hvor utarbeidelse av sluttregnskapet drøftes. Sluttregnskapet skal være et sammendrag av regnskapet med hovedvekt på utgifter i forhold til bevilgninger, eventuell svikt i finansiering. Det skal legges frem så snart som mulig etter at bygget/anlegget er tatt i bruk fortrinnsvis i første tertialrapport/årsregnskap. Regnskapet skal følges av en kort beskrivelse av prosjektet og hvordan det er gjennomført i henhold til forutsetningene. For at sluttregnskapet skal foreligge i rimelig tid, kan det avsluttes med enkelte anslag. Det detaljerte regnskapet for prosjektet vil fortsatt være en integrert del av kommuneregnskapet. Årets forbruk revideres og godkjennes sammen med dette hvert år, selv om prosjektet går over flere år.

19 Side 19 av 52 4 RAPPORTERING 4.1 Tertialrapportering. Bystyret skal behandle to tertialrapporter: 1. tertial ( pr 30. april ) innen 1. juli 2. tertial ( pr 31. august ) innen 1. november. I tertialrapportene skal det i først rekke rapporteres avvik i forhold til budsjett og tjenesteproduksjon med eventuelle forslag til tiltak og justeringer. I tillegg rapporteres iverksatte tiltak. Rapportene skal i tillegg inneholde sluttregnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner (jfr, punkt 8.5). 4.2 Årsberetning Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kom.l. 48 nr. 5. Årsberetningen skal behandles sammen med årsregnskapet innen 1. juli. i henhold til forskrift av om årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen utarbeides av rådmannen. Hovedvekten legges på å sammenligne oppnådde resultater med målene i økonomiplanen. I tillegg legges det vekt på å vurdere utviklingen i kommunen over tid og sammenligning med andre kommuner ved hjelp av KOSTRA-nøkkeltall. Årsberetningen skal i tillegg inneholde: økonomisk analyse viktige forhold for å bedømme kommunens stilling og resultatet av driften forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp andre forhold av vesentlig betydning informasjon om kommunens tjenesteyting 4.3 Nasjonal rapportering Rapporteringen av økonomiske og fysiske data er hjemlet i lover og forskrifter. Nasjonal rapportering (Kostra-rapportering) omfatter elektronisk rapportering til SSB av 1. Kvartalsvis regnskapsrapportering 2. Årsregnskapet 15.februar 3. Tjenesterapportering (elektroniske skjemaer/fra fagsystemer) 15. januar Rådmannen er ansvarlig for rapporteringen 5 REGNSKAPSPRINSIPP OG ÅRSAVSLUTNING 5.1 Regnskap og ansvar. Kommunene er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for sin virksomhet i henhold til regnskapsforskriftens Bestemmelsene gjelder også for kommunale foretak opprettet i medhold av kom.l. kap. 11 og interkommunalt samarbeid i etter. 27. Økonomisjefen er faglig ansvarlig for regnskapene etter kom.l. 24.

20 Side 20 av 52 Årsregnskapet skal bestå av følgende dokumenter (jfr. Forskrift av om årsregnskap og årsberetning 3). Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap Økonomiske oversikter Noteopplysninger 5.2 Regnskapsprinsipper. GJELDENDE FORSKRIFTER OG GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK Regnskapsføringen skal gjennomføres etter gjeldende forskrifter og innrettes i samsvar med god kommunal regnskapsskikk (GKRS). GKRS vil være i kontinuerlig utvikling gjennom et sentralt oppnevnt utvalg for GKRS. FINANSREGNSKAP. Regnskapene skal føres etter finansprinsippet. Dette innebærer at kalkulatoriske størrelser f.eks. avskrivninger og kalkulatoriske renter ikke skal påvirke netto driftsresultat. ANORDNINGSPRINSIPPET. Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres på riktig år uavhengig av om inn- eller utbetaling har funnet sted eller om faktura er mottatt eller sendt jfr regnskapsforskriftene 7. For varer og tjenester er tidspunktet for mottak eller levering avgjørende. BRUTTOFØRING Regnskapet skal føres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene. I praksis betyr dette at alle utgifter må vises med sine fulle beløp. Tilsvarende gjelder for inntekter for inntekter. MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON Hensikten med ordningen er å utligne konkurransevridningen mellom det å utføre oppgaver i egen regi kontra kjøp fra private bedrifter jfr forskrift nr 105 til mval. Dette gjelder for alle avdelinger, virksomheter og bedrifter som ikke driver avgiftspliktig virksomhet. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til driften skal inntektsføres på de enkelte virksomheter og riktige KOSTRA-funksjoner. Det sammme gjelder betalt merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer inntektsføres samlet på rammeområde 18 med riktig KOSTRA-funksjon. VERDIANSETTELSER I BALANSEN. (Jfr forskrift av om årsregnskap og årsberetning 8) Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmidlet. AVSKRIVNINGER I DRIFTSREGNSKAPET (Jfr regnskapsforskriften 8)

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004 Driftsutvalget 09.03.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT Kristiansund kommune

ØKONOMIREGLEMENT Kristiansund kommune ØKONOMIREGLEMENT Kristiansund kommune PS 12/57 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Side 2 av 16 INNHOLD INNHOLD 3 1 GENERELT OM REGLEMENTET 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 GJELDER FOR 4 1.3 TAR UTGANGSPUNKT I

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser 1 3. REGNSKAP 3.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 48-49 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15. desember 2000

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne C1 04.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 "Mennesker med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 09.02.2004 Kl. 12:00 NB Merk tidspunkt STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer