KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR PS 04/31 PS 04/32 PS 04/33 IKA MØRE OG ROMSDAL - ENDRING AV SEKSAPSAVTALE - TIL POLITISK BEHANDLING SUPPLERINGSVALG TIL OVERSKATTETAKSTNEMNDA - EVT. KONTROLLUTVALGET FORSLAG TIL FORBEDRING AV ØKONOMIPLANENS DRIFTSRESULTAT - ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV ARBEIDET & PS 04/34 EMCOMED AS (KRISTIANSUND RØNTGENINSTITUTT) 255 PS 04/35 RICA HOTEL KRISTIANSUND - SØKNAD OM OMGJØRING AV 18 ÅRSGRENSE PÅ DAGTID I OMBYGGET SKJENKESTED U63 PS 04/36 PS 04/37 IMARSUNDPROSJEKTET - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SØKNAD OM TILSKUDD TIL SENTER MOT INCEST MØRE OG ROMSDAL FOR 2004 Q PS 04/38 NORDEAS KULTURPRIS PS 04/39 KRISTIANSUNDSPRISEN 2004 PS 04/40 Unnt. off. PS 04/41 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER DRIFTSUTVALGET KLAGE DAT PÅ AVSLAG OM SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 033 Q50 &02

2 Side 2 av 52 PS 04/41 Unnt. off. PS 04/42 Unnt. off. PS 04/43 Unnt. off. PS 04/44 Unnt. off. PS 04/45 PS 04/46 PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE SØKNADER OM MIDLERTIDIG FRITAK FOR ALLE VERV - ANNE MARGRETHE FLAGESTAD Q50 &02 Q50 &02 Q50 &02 Q50 &02 080

3 Side 3 av 52 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1695/2058/04 N00 Eivind Raanes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE Bakgrunn. Bedring av kommunikasjoner, spesielt på veisektoren, er et felt som har hatt stort fokus og som det lenge har vært arbeid mye med på Nordmøre. Mye er oppnådd og tiltak som KRIFAST, Atlanterhavsveien og Aursundbrua har betydd mye for å binde Nordmøre bedre sammen. Imidlertid gjenstår det flere og til dels meget store uløste veiprosjekter, som det vil være viktig å realisere for å beholde befolkning og øke aktivitet innenfor næringsliv. For flertallet av disse prosjekter synes det nokså uvisst hvordan de øvrige skal ha mulighet for gjennomføring innenfor et årsperspektiv. Kanskje er tidshorisonten realistisk sett enda lengre. Arbeidet med å utvikle hovedveiene på Nordmøre anses som svært svekket fremover siden de statlige rammer til nyinvesteringer til vei i fylket er små og båndlagt for mange år fremover. Dette er bakgrunnen for danning av Samspleis der man er innstilt på å ta offensive grep for å utvikle veinettet i Romsdal og på Nordmøre. Det er store forventninger til dette ambisiøse samarbeidsprosjektet. Samspleis legger opp til at statlige midler inngår med opptil 30 % for kostnadene. Øvrige kostnader forutsettes å dekkes hovedsakelig av bompenger. Det inngår flere viktige veiprosjekt på Nordmøre, men f. eks. Atlanterhavstunnelen har hittil ikke vært noen del av denne pakken. Veimyndighetene gitt positive signaler og støtte til Samspleis. Når det gjelder statlige bidrag er det sannsynlig at Samspleis gjennom sin størrelse og forhandlingsstyrke vil kunne oppnå større andel statlige midler enn det et enkeltstående bompengeprosjekt kan klare. Kristiansund kommune vedtok å slutte opp om utredningen av Samspleis etter følgende enstemmige vedtak i formannskapet (saksutredningen vedlegges): Kristiansund kommune anser det som en sentral forutsetning at ekstraordinære statlige midler stilles til disposisjon, og at dette ikke skjer på bekostning av de fremtidig ordinære veibevilgninger til distriktet innenfor NTP. Kristiansund kommune tar forbehold om at andre veiprosjekt kan bli aktuelt å ta med i programmet og tar forbehold om å kunne komme tilbake til og foreslå endringer og tilpasninger når det gjelder enkeltprosjekter og interne prioriteringer innenfor Samspleis. Kommunen vil allerede her gjenta sin uttalelse om at Todalsfjord-forbindelsen skal baseres på Ålvundfoss-alternativet. I referansegruppen for Samspleis velger ordføreren som Kristiansund kommunes represenatant, med opposisjonslederen som vararepresentant.

4 Side 4 av 52 Kristiansund kommune bevilger kr ,- som sin del av finansieringen av Samspleis frem mot en konklusjon om en mulig videreføring av prosjektet. Det forutsettes at prosjektet oppnår tilstrekkelig finansiering. Tilskuddet dekkes av post for tilleggsbevilgninger Det er klart at det blir et formidabelt arbeid man tar sikte på å gjennomføre innenfor Samspleis med så mange og tunge prosjekt. For at oppgavene skal bli mer håndterlige kan det være en idé at prosjekter på Nordmøre utvikles som en eller flere byggeklosser innenfor Samspleis og med et visst eget ansvar for å organisere og klargjøre lokale prosjekt innenfor byggeklossene. Initiativ fra AS Fastlandsfinans. AS Fastlandsfinans, som arbeider med Gjemnesaksla og Atlanterhavstunnelen, har grepet fatt i disse problemstillinger. På eiermøte gjorde aksjonærene i selskapet følgende vedtak: Eiermøtet ber den enkelte kommune avklare hvordvidt det er ønskelig at styret i AS Fastlands-finans i sitt arbeid med Gjemnesaksla-prosjektet vurderer en mer helhetlig løsning for regionen som inkluderer andre veiprosjekt i området, også om disse prosjektene kan sees i sammenheng med en løsning for Atlanterhavstunnelen. Eiermøtet forutsetter at det arbeides aktivt med sikte på å oppnå en maksimal statlig finansiering av prosjektene i samarbeid med Samspleis. Videre forutsettes at samarbeidsforholdet til Samspleis utredes og avklares. Rådmannens kommentar til dette er at et slikt utredningsarbeid vil være krevende på flere måter. Det må legges opp til en prosess der man vurderer hvor mange prosjekt som kan inngå, hvilke ambisjoner som vil være naturlige med hensyn til varighet, takstnivå etc. Forslag i utredningen må videre tilfredsstille krav (retningslinjer for bompengeprosjekt, tilpassing til Autopass etc.) fra veimyndigheter samt være akseptable ut fra lokalpolitiske krav og hensyn. Det synes klart at kommunene trenger en del tid på å bearbeide og ta stilling til problemstillinger og løsninger som vil komme ut av en slik utredning. I Samspleis så man tidlig at det kan være naturlig å utnytte allerede eksisterende infrastruktur og ressurser knyttet til bomstasjonen for KRIFAST. Dette er et sentralt trafikknutepunkt på Nordmøre, med relativt stor trafikk og høy andel gjennomfartstrafikk. Trafikken over KRIFAST viser en god økning over lang tid og avvisningseffekten av bompenger er kanskje ikke så stor som antatt. Dette kan være interessant å få undersøkt av uavhengig konsulent. Selve KRIFAST-anleggene har høy veistandard, mens tilsluttende strekninger har stort behov for oppgradering. En eventuell videreutvikling av KRIFAST er derfor tema både for AS Fastlandsfinans og Samspleis. Rådmannen mener at det er viktig å få mer kunnskap om aktuelle muligheter og effekter som ulike forslag kan tenkes å gi for regionsenteret og distriktet. En utredning som foreslått vil kunne gi rettledende svar på sentrale spørsmål omkring trafikkutvikling, attraktivitet, næringslivets behov etc. for ulike alternativer for en helhetlig løsning for gjennomføring av aktuelle veiprosjekt i regionen. Samtidig kan effektene av et null -alternativ undersøkes. Et nullalternativ vil omfatte eksisterende veinett, men med de forbedringer man er sikre på kommer gjennom vedtatte prosjekt, som er sikret finansiering og dermed gjennomføring. Dette er forhold som man må komme tilbake til når en eventuell samlet utredning foreligger.

5 Side 5 av 52 Rådmannen vil imidlertid gi en enkel oversikt over en del antatt aktuelle veiprosjekt samt orientere litt om ORKIDÉ sitt arbeid med kommende rapport om en regional utviklingsanalyse for Nordmøre, som også omhandler samferdsel. Status for en del viktige veiprosjekter på Nordmøre Her nevnes noen antatt viktige veiprosjekter, som det bør arbeides med: nr prosjekt antatt kostnad status merknad 1 Imarsundforbindelsen 250 mill kr. til sluttbehandling i Vegdirektorat påregnes realisert i løpet av kort tid 2 Atlanterhavstunnelen 570 / 614 mill. kr. må delvis kommentar under omarbeides, kostnader kuttes 3 E 39 Knutset - Høgset 105 mill. kr. definert prosjekt kommentar under 4 E 39 Øydegard - Kanestraum 20 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 5 E 39 Betna Liabø 20 mill. kr. definert prosjekt dekkes av statlige stamveimidler 6 E 39 Engdal Vinjeøra x mill. kr. antatt kommer dekkes som under 5) 7 Rv 70 Øydegard Tingvoll 70 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 8 Rv 70 Tingvoll - Meisingset 120 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 9 Rv 70 Rensvik 100 mill. kr. veiplaner må oppdateres ferdige planer kan foreligge 2-3 år 10 Rv 70 i Kristiansund flere aktuelle kommentar under r 11 Todalsfjordprosjektet 420 mill. kr. reguleringsplan under utarbeiding bompenger kan ikke dekke alle kostnader Kommentar til Atlanterhavstunnelen. Statens vegvesen påpeker i notat av at det er flere uavklarte forhold i prosjektet, og at det ikke er klart for behandling i Stortinget før finansieringen forbedres. Det foreslås nedsatt en arbeidsgruppe for å redusere prosjektkostnaden. I Kristiansund blir det nødvendig å redusere standarden på tilførselsveien betydelig og dette må først avklares gjennom utarbeiding av ny reguleringsplan (behandlingstid opp mot ett år). Kommentar til Knutset Høgset (Gjemnes-aksla). Tunnel gjennom Gjemnes-aksla var lenge en del av KRIFAST, men ble tatt ut av bompengeprosjektet av økonomiske årsaker. Man skulle komme tilbake til realiseringen når dette var forsvarlig for økonomien i KRIFAST. Faglige vurderinger fra vegvesenet antas å være klare på at det ut fra hensyn til fremkommelighet, trafikk-sikkerhet og miljø vil være viktig å få omlagt E 39 for å få stamveistandard på denne strekningen. Kommentar til Rv 70 i Kristiansund. Behov for tiltak på Rv 70 i Kristiansund har stort sett dreiet seg om enkelttiltak på Wilh. Dalls vei (rundkjøringer/fotgjengerunderganger, ombygging av Flyplasskrysset samt ombygging/omlegging Løkkemyra Nordsundbrua. Sistnevnte tiltak er vedtatt tatt opp til ny vurdering når bompengeperiode for KRIFAST tar slutt. Felles for disse tiltak er at de ser ut til å bli avhengig av bompengefinansiering for å kunne gjennomføres.

6 Side 6 av 52 Regional utviklingsanalyse for Nordmøre ORKIDÉ er i ferd med å legge frem en sluttrapport om regional utviklingsanalyse for Nordmøre. Analysen beskriver viktige regionale forhold, formulerer utviklingsmål, og skisserer strategier og tiltak for å komme videre i den regionale utvikling på Nordmøre. Hovedutfordringen for Nordmøre som region er å skape større vekstkraft i befolkning og næringsliv. Agenda Utreding & Utvikling AS, som har utarbeidet rapporten mener at mange av problemstillingene som belyses, er de samme som har vært påpekt gang på gang i utviklingsstudier for Nordmøre de siste 20 årene, for svak næringsutvikling, for lav vekst i befolkning, for lav kompetansetetthet og for dårlig utbygde kommunikasjoner. Rapporten nevner spesielt den dårlige veistandarden og at Kristiansund trenger bedre forbindelser til regionen som byen skal betjene. Det er all grunn til å merke seg disse påpekninger. Når rapporten blir ferdig kommer man tilbake til hvordan rapport og resultater skal behandles i kommunen. Tilrådning. Rådmannen mener at det regionale samarbeidet fremover blir viktigere enn noen gang tidligere, og at Kristiansund som regionsenteret på Nordmøre bør her engasjere seg sterkt. Dette ikke minst i forhold til arbeidet med å bedre byens posisjon som trafikknutepunkt og satsing på å utvikle Kristiansund havn og sikre trafikkgrunnlaget for flyplassen. Dessuten vil dette også måtte ses i forbindelse med å sikre gode kommunikasjoner mellom sykehuset i Kristiansund og distriktet. Med henvisning til de foreløpige resultater fra det arbeidet Agenda Utredning & Utvikling AS utfører for ORKIDÉ kan man gå ut fra at samferdsel og veiutbygging peker seg ut som et av de aller viktigste satsingsområdene i det regionale samarbeidet. De initiativet som er kommet fra Samspleis (2003) og AS Fastlandsfinans (2004) om å utvikle en helhetlig løsning for veiprosjekt på Nordmøre og tilsvarende for Romsdal anses derfor som svært verdifulle og nyttige for å komme i gang med dette sannsynligvis nokså nødvendige samarbeidet. Rådmannen vil anbefale at det blir utredet en helhetlig løsning for veiprosjekt slik som skissert av eiermøtet i AS Fastlandsfinans. Utredningen bør bli bred nok til at den berører aktuelle sentrale forhold som trafikkutvikling, økonomi, attraktivitet, næringslivets behov oa. samt undersøker flere alternativer for utbyggingsomfang, herunder effekter av et nullalternativ. Utredningen forutsettes å oppfylle krav fra veimyndighetene samt deres retningslinjer til vei- og bompenge-prosjekter. Åpen prosess og lokal politisk aksept til det man kommer frem til blir svært sentralt i et videre arbeid. Utredningen som foreslått av på eiermøtet i AS Fastlandsfinans kan gi grunnlag for å få diskutert ulike utviklingsscenarier for Nordmøre alt etter hvilket fremtidig hovedveinett, som distriktet kan få med ulike utbyggingsalternativer. Dette kan f. eks. tas opp i ORKIDÉ i forbindelse med eller som en fortsettelse av den regionale utviklingsanalysen. For utredning av en helhetlig løsning for veiprosjekt på Nordmøre er det uansett nokså avgjørende at man kan starte med blanke ark og at alle aktuelle strekninger og prosjekter blir tatt med i utredningen. Dette vil være vesentlig for det videre samarbeid innenfor Samspleis, som var de første til nettopp å peke på mulighetene som KRIFAST kan gi for å utbedre veinettet på tilliggende veistrekninger på Nordmøre og ønsker dette undersøkt.

7 Side 7 av 52 Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1) Kristiansund kommune slutter seg til at det blir foretatt en utredning som skissert i vedtak av på eiermøtet i AS Fastlandsfinans om en helhetlig løsning for veiprosjekt på Nordmøre. Det forutsettes at utredningen blir bredt anlagt og også går inn på effekter og virkninger av ulike utbyggingsalternativer, jfr. saksutredningen. 2) Kristiansund kommune forutsetter at det blir arbeidet aktivt med sikte på å oppnå en maksimal statlig finansiering av prosjektene i samarbeid med Samspleis. 3) Videre forutsettes det at samarbeidsforholdet til Samspleis utredes og avklares. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A. Carlsen kommunalsjef

8 Side 8 av 52 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/214/715/ Harald Bergdal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /13 Driftsutvalget /29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE Vedlagt følger utkast til økonomi- og finansreglement for Kristiansund kommune. Dette er rullering av reglementet som ble vedtatt i bystyret i sak nr 02/ Det er behov for å rullere økonomi- og finansreglementet blant annet gå grunn av ny politisk organisering i kommunen, samt nye forskrifter når det gjelder merverdiavgift og revisjon. Reglementet er ikke vesentlig endret når det gjelder oppbygningen. Tidligere kapittel 8 om investeringsprosjekter er flyttet til nytt kapittel 3. De vesentligste endringene når det gjelder innholdet er som følger: hovedutvalgenes fullmakter når det gjelder fordeling av bystyrets budsjettvedtak, er overført til rådmannen. årsregnskapet og årsberetningen skal være behandlet i bystyret innen 1. juli. sluttregnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill kroner, skal legges frem sammen med tertialrapportene eller årsmeldingen. Saken ble lagt frem til behandling i driftsutvalget den , men ble trukket siden kontrollutvalgets uttalelse ikke forelå. Saken ble behandlet i kontrollutvalget den som sak 09/04 der følgende merknader fremkom: Pkt 3.5 Sluttregnskap og saksgang Nytt 3. avsnitt: Sluttregnskapet oversendes kontrollutvalget før endelig behandling i bystyret. 4. avsnitt i rådmannens forslag: Når prosjektet tas i bruk/er ferdigstilt avholdes et møte mellom Nytt avsnitt: Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at det fremmes sluttregnskap senest 5 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Pkt 4.2 Årsberetning Fristen i første avsnitt, andre setning settes til 1.juni

9 Side 9 av 52 Pkt 5.3 Regnskapsavslutningen Fristen i tredje avsnitt, andre setning settes til 1. juni Annen merknad Der benevnelsen "tatt i bruk" er nevnt i reglementet, foreslås dette endret til "er ferdigstilt / tatt i bruk" Rådmannen har ingen merknader til kontrollutvalgets uttalelser Rådmannen foreslår at driftsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Bystyret vedtar økonomi- og finansreglementet datert med de endringer som fremkommer av kontrollutvalgets merknader. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/13 Saksbeh: Harald Bergdal Arkivsaknr: 04/214- Møtedato: Arkivkode: 200 Brev av: Rådmannen ønsket å trekke saken, da den skulle vært behandlet i kontrollutvalget før behandling i driftsutvalget. Driftsutvalget har da fattet følgende VEDTAK: Et enstemmig driftsutvalg slutter seg til at saken blir trukket. VEDLEGG

10 Side 10 av 52 KRISTIANSUND KOMMUNE ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT

11 Side 11 av 52 1 GENERELT OM ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENTET FORMÅL OPPBYGGING 13 2 UTARBEIDELSE OG BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT KOMMUNENS PLANSYSTEM ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT BUDSJETTSFULLMAKTER TIL DRIFTSUTVALGET BUDSJETTFULLMAKTER TIL RÅDMANNEN SPESIELT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER INNLEDNING OPPFØLGING SLUTTREGNSKAP RAPPORTERING TERTIALRAPPORTERING ÅRSBERETNING NASJONAL RAPPORTERING 19 5 REGNSKAPSPRINSIPP OG ÅRSAVSLUTNING REGNSKAP OG ANSVAR REGNSKAPSPRINSIPPER REGNSKAPSAVSLUTNINGEN REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING FORMÅL MÅLSETTING RISIKOPROFIL ETISKE RETNINGSLINJER FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN RAPPORTERING OG KONTROLL EVALUERING 23 7 DIVERSE BESTEMMELSER FORDRINGER OG UTLÅN FORDRINGER EKSKLUSIVE UTLÅN BOLIGLÅN 24 8 ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER. 25

12 Side 12 av RAMME- OG RABATTAVTALER TERSKELVERDIER INTERKOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID 25

13 Side 13 av 52 1 GENERELT OM ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENTET 1.1 Formål Økonomi- og finansreglementet skal: Beskrive kommunens økonomi- og regnskapssystem Bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen Bidra til bedre økonomistyring Gi folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag Dokumentere viktige økonomirutiner 1.2 Oppbygging Økonomi- og finansreglementet gir lovgrunnlaget og avklarer ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse. Denne delen skal behandles politisk. I tillegg har en funnet det hensiktsmessig å ta med noen administrative rutiner på sentrale områder. Budsjett Regnskap Finansforvaltning Disse vedleggene er ikke underlagt politisk behandling.

14 Side 14 av 52 2 UTARBEIDELSE OG BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2.1 Kommunens plansystem Det kommunale plansystemet består av 5 hovedelementer: Kommuneplanen (Jfr Kom.l. 5 og Plan- og bygningsloven) Økonomiplan/årsbudsjett (Jfr Kom.l. kap 8) Tertialrapporter (Jfr Forskrift av om årsbudsjett) Årsregnskap og årsberetning (Jfr Forskrift av om årsregnskap og årsberetning) KOSTRA rapportering (Jfr Forskrift av om rapportering for kommuner og fylkeskommuner) Kommuneplanen Kommuneplanen trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og skal rulleres hvert fjerde år, dvs i hver bystyreperiode. 2.2 Økonomiplan og årsbudsjett (Jfr kom.l. 5 og kap 8) INNLEDNING. Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv med årsbudsjettet som første år. Økonomiplanen utarbeides slik at den tilfredsstiller kravene til handlingsprogram. Prioriteringene i kommuneplanen konkretiseres i økonomiplanen. Økonomiplanen og årsbudsjett skal vedtas i bystyret i desember. Tertialrapporter og årsregnskap skal fremlegges på samme nivå som vedtatt budsjett. FORMÅL Formålet med økonomiplanen er å gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. LOV OG FORSKRIFTER I henhold til kommunelovens (koml.) 44 og 45 skal bystyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og årsbudsjett.. Økonomiplanen skal omfatte all virksomhet som kommunen er ansvarlig for. Alle planer med økonomisk innhold skal integreres i økonomiplanen jfr. koml. 44, nr 5. Forskrift om årsbudsjett gir bestemmelser om innstilling, vedtak, årsbudsjettets deler, innhold og inndeling, disponeringsfullmakt, budsjettstyring og endringer i årsbudsjettet. ANSVAR Ansvaret for å utarbeide økonomiplan og årsbudsjett ligger hos rådmannen. Driftsutvalg skal innstille til bystyret i budsjett- og økonomiplansaker.

15 Side 15 av 52 FORUTSETNINGER Budsjett og økonomiplanen skal bygge på vedtatt økonomiplan, årsregnskap og årsberetning, andre politiske vedtak og Statsbudsjettets forutsetninger og prioriteringer. første år i økonomiplanen gjelder som årsbudsjett/bevilgning følge opp satsingsområder i kommuneplanen inneholde kommentarer i form av mål og premisser OPPSTILLING OG FORDELING I henhold til koml. 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte og angi bystyrets prioriteringer. Økonomiplan og årsbudsjett skal bestå av driftsbudsjett, investeringsbudsjett, mål, forutsetninger og kommentarer. Bystyret skal vedta økonomiplan og årsbudsjett slik det går frem av forskriftene. På grunnlag av ovenstående utarbeider rådmannen forslag til rammer for økonomiplanen på det detaljeringsnivået bystyret har bestemt. Prosessen styres av driftsutvalget i samarbeid med rådmannen. BEHANDLING Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til kom.l. 44 og 45, og budsjettforskriften 3, 4 og 15. TIDSPLAN/FRISTER. Milepæl Grunnlag og overordnede rammer utarbeides av rådmannen Økonomiplanmøte om rammer og premisser (virksomhetene) Virksomhetslederne utarbeider forslag til årsbudsjett Virksomhetenes råbudsjett ferdig Statsbudsjettet legges frem Orientering i bystyret om statsbudsjettet Drøfting i driftsutvalget Utsendelse av rådmannens utkast Driftsutvalgets innstilling Driftsutvalgets innstilling legges ut til offentlig ettersyn Bystyrebehandling Innsendelse Fylkesmannen Tidsplan Ultimo august primo september Medio september Ultimo september Primo oktober Medio oktober Ultimo oktober Medio november Ultimo november 14 dager før Bystyremøte Primo desember 15. januar

16 Side 16 av 52 Kommunen opererer med følgende rammeområder i driftsbudsjettet: 10. Politisk styring 12. Sentraladministrasjonen 19. Felles avsetninger 20. PP-tjeneste 23. Barnehager 21. Grunnskoler 24. Bibliotek 22. Annen opplæring 25. Kultur og idrett 30. Fellestjenester pleie og omsorg 33. Helsetjenester 31. Sykehjem 34. Sosiale tjenester 32. Hjemmetjenester 36. Tiltak for funksjonshemmede 60. Byingeniør 65. Brann- og feiervesen 62. Bygning- og oppmålingsvesen 66. Parker- og grøntanlegg 64. Eiendomsforvaltning 70. Skatt, rammetilskudd m.v. Kommunale og interkommunale foretak og aksjeselskap: Sundbåtvesenet (KF) Tollåsenga produkter AS Kristiansund parkering AS Kristiansund havnevesen (KF)/(IKS) Hvert rammeområde er sammensatt av en eller flere virksomheter fastsatt i den interne kontoplanen. Den interne kontoplanen er den strukturen kommunen bruker som hjelpemiddel i økonomistyringen, med bl.a. ansvarsstruktur, artsstruktur m.m. 2.3 Budsjettsfullmakter til driftsutvalget Driftsutvalget får fullmakt til å avsette ledige driftsmidler (ubrukte midler) til disposisjonsfond inklusiv investeringsfond. Stykningsbestemmelser jfr forskr av om årsregnskap og årsberetning 9, gir noen begrensninger. 2.4 Budsjettfullmakter til rådmannen. Rådmannen har anvisningsmyndigheten. Rådmannen skal i henhold til vedlegg 3 og 4 i forskrift av om årsbudsjett, sette opp en oversikt over drift og investeringsbudsjett. Rådmannen fordeler nettorammene på virksomhetene innenfor et rammeområde. Endring av nettorammen behandles av bystyret. Rådmannen gis fullmakt til overføring av bevilgninger i investeringsbudsjettet ved at ubenyttede bevilgninger på grunn av forsinkelser overføres til påfølgende år. Prosjektenes totalbudsjett kan bare endres av bystyret.

17 Side 17 av 52 Avsetninger: Rådmannen får fullmakt til å avsette ledige driftsmidler (ubrukte midler) til disposisjonsfond inklusiv investeringsfond. Stykningsbestemmelser jfr forskr av om årsregnskap og årsberetning 9, gir noen begrensninger. Overskudd eventuelt underskudd i virksomhetene kan disponeres/må dekkes det påfølgende år, og fastsettes i 1. tertial etter regler fastsatt av rådmannen.

18 Side 18 av 52 3 SPESIELT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 3.1 Innledning. Når et bygg eller anlegg tas i bruk skal det i henhold til økonomireglementet utarbeides et sluttregnskap som legges frem for bystyret. Dette gjelder prosjekter med en utgiftsramme over 5 mill. kroner. Sluttregnskaper legges frem som en del av årsregnskap og tertialrapporter. 3.2 Oppfølging. Ansvarlig for et anlegg eller byggeprosjekt skal ved oppstart sende melding til rådmannen v/økonomisjefen om når prosjektet planlegges tatt i bruk. Avvik i fremdrift eller kostnad meldes umiddelbart. Før å lette oppfølgingen når prosjekter går over flere kalenderår gis hvert anlegg et prosjektnummer. 3.3 Sluttregnskap. Så snart et bygg eller anlegg som det skal fremlegges sluttregnskap for, er tatt i bruk innkaller rådmannen v/økonomisjefen til et møte hvor utarbeidelse av sluttregnskapet drøftes. Sluttregnskapet skal være et sammendrag av regnskapet med hovedvekt på utgifter i forhold til bevilgninger, eventuell svikt i finansiering. Det skal legges frem så snart som mulig etter at bygget/anlegget er tatt i bruk fortrinnsvis i første tertialrapport/årsregnskap. Regnskapet skal følges av en kort beskrivelse av prosjektet og hvordan det er gjennomført i henhold til forutsetningene. For at sluttregnskapet skal foreligge i rimelig tid, kan det avsluttes med enkelte anslag. Det detaljerte regnskapet for prosjektet vil fortsatt være en integrert del av kommuneregnskapet. Årets forbruk revideres og godkjennes sammen med dette hvert år, selv om prosjektet går over flere år.

19 Side 19 av 52 4 RAPPORTERING 4.1 Tertialrapportering. Bystyret skal behandle to tertialrapporter: 1. tertial ( pr 30. april ) innen 1. juli 2. tertial ( pr 31. august ) innen 1. november. I tertialrapportene skal det i først rekke rapporteres avvik i forhold til budsjett og tjenesteproduksjon med eventuelle forslag til tiltak og justeringer. I tillegg rapporteres iverksatte tiltak. Rapportene skal i tillegg inneholde sluttregnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner (jfr, punkt 8.5). 4.2 Årsberetning Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kom.l. 48 nr. 5. Årsberetningen skal behandles sammen med årsregnskapet innen 1. juli. i henhold til forskrift av om årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen utarbeides av rådmannen. Hovedvekten legges på å sammenligne oppnådde resultater med målene i økonomiplanen. I tillegg legges det vekt på å vurdere utviklingen i kommunen over tid og sammenligning med andre kommuner ved hjelp av KOSTRA-nøkkeltall. Årsberetningen skal i tillegg inneholde: økonomisk analyse viktige forhold for å bedømme kommunens stilling og resultatet av driften forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp andre forhold av vesentlig betydning informasjon om kommunens tjenesteyting 4.3 Nasjonal rapportering Rapporteringen av økonomiske og fysiske data er hjemlet i lover og forskrifter. Nasjonal rapportering (Kostra-rapportering) omfatter elektronisk rapportering til SSB av 1. Kvartalsvis regnskapsrapportering 2. Årsregnskapet 15.februar 3. Tjenesterapportering (elektroniske skjemaer/fra fagsystemer) 15. januar Rådmannen er ansvarlig for rapporteringen 5 REGNSKAPSPRINSIPP OG ÅRSAVSLUTNING 5.1 Regnskap og ansvar. Kommunene er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for sin virksomhet i henhold til regnskapsforskriftens Bestemmelsene gjelder også for kommunale foretak opprettet i medhold av kom.l. kap. 11 og interkommunalt samarbeid i etter. 27. Økonomisjefen er faglig ansvarlig for regnskapene etter kom.l. 24.

20 Side 20 av 52 Årsregnskapet skal bestå av følgende dokumenter (jfr. Forskrift av om årsregnskap og årsberetning 3). Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap Økonomiske oversikter Noteopplysninger 5.2 Regnskapsprinsipper. GJELDENDE FORSKRIFTER OG GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK Regnskapsføringen skal gjennomføres etter gjeldende forskrifter og innrettes i samsvar med god kommunal regnskapsskikk (GKRS). GKRS vil være i kontinuerlig utvikling gjennom et sentralt oppnevnt utvalg for GKRS. FINANSREGNSKAP. Regnskapene skal føres etter finansprinsippet. Dette innebærer at kalkulatoriske størrelser f.eks. avskrivninger og kalkulatoriske renter ikke skal påvirke netto driftsresultat. ANORDNINGSPRINSIPPET. Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres på riktig år uavhengig av om inn- eller utbetaling har funnet sted eller om faktura er mottatt eller sendt jfr regnskapsforskriftene 7. For varer og tjenester er tidspunktet for mottak eller levering avgjørende. BRUTTOFØRING Regnskapet skal føres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene. I praksis betyr dette at alle utgifter må vises med sine fulle beløp. Tilsvarende gjelder for inntekter for inntekter. MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON Hensikten med ordningen er å utligne konkurransevridningen mellom det å utføre oppgaver i egen regi kontra kjøp fra private bedrifter jfr forskrift nr 105 til mval. Dette gjelder for alle avdelinger, virksomheter og bedrifter som ikke driver avgiftspliktig virksomhet. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til driften skal inntektsføres på de enkelte virksomheter og riktige KOSTRA-funksjoner. Det sammme gjelder betalt merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer inntektsføres samlet på rammeområde 18 med riktig KOSTRA-funksjon. VERDIANSETTELSER I BALANSEN. (Jfr forskrift av om årsregnskap og årsberetning 8) Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmidlet. AVSKRIVNINGER I DRIFTSREGNSKAPET (Jfr regnskapsforskriften 8)

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Et godt sted å leve ØKONOMIREGLEMENT FOR NAMSOS KOMMUNE VEDTATT I NAMSOS KOMMUNESTYRE 30. OKTOBER 2008, SAK 076/08.

NAMSOS KOMMUNE Et godt sted å leve ØKONOMIREGLEMENT FOR NAMSOS KOMMUNE VEDTATT I NAMSOS KOMMUNESTYRE 30. OKTOBER 2008, SAK 076/08. NAMSOS KOMMUNE Et godt sted å leve ØKONOMIREGLEMENT FOR NAMSOS KOMMUNE VEDTATT I NAMSOS KOMMUNESTYRE 30. OKTOBER 2008, SAK 076/08. 1 Økonomireglement for Namsos kommune Innholdsfortegnelse VEDTAK I NAMSOS

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 11.03.04 K-sak 10/04 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 2 1.1 BAKGRUNN 2 1.2 FORMÅL 2 1.3 GRUNNLAG 2 2 UTARBEIDELSE BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer