NORSKE SKOG Rapport 2. kvartal. Svake, men stabile markeder. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner. Tidenes laveste H-verdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE SKOG 2003. Rapport 2. kvartal. Svake, men stabile markeder. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner. Tidenes laveste H-verdi"

Transkript

1 NORSKE SKOG 2003 Rapport 2. kvartal Svake, men stabile markeder Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner Tidenes laveste H-verdi

2 Fortsatt svake markeder for trykkpapir Driftsresultatet i 2. kvartal er noe bedre enn i 1. kvartal 2003, når gevinst ved krafthandel holdes utenfor. Resultatet etter skatt var minus 190 millioner kroner. Inkludert i dette er tap på valutasik- ring med 148 millioner kroner, som følge av svakere norsk krone. Svekkelsen av den norske kronen er positiv for driften i Norske Skog i kommende kvartaler. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner kroner, og gjennomføres i henhold til planen. Vesentlig svakere resultat i PanAsia sammenlignet med 2. kvartal Norske Skog registrerte i 2. kvartal tidenes laveste antall skader med fravær. RESULTAT 2. KVARTAL 2003 HOVEDTALL KONSERN: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr *) Tap/gev. valuta mill. kr Res. før skatt mill. kr **) Nettoresultat mill. kr Kontantstrøm mill. kr Res. pr. aksje kr -1,43 3,51 0,76 4,58 8,79 Kont.strøm pr. aksje kr 4,44 8,46 8,22 14,07 27,89 Br. driftsmarg. % 19,3 24,9 20,3 24,8 22,1 *) Nto. driftsmarg. % 5,2 10,6 6,0 10,0 8,1 *) Leveranser 1000 t Prod./kap. % *) Eksklusive restruktureringskostnader på 600 millioner kroner. **) Etter restruktureringskostnader. Konsernresultat Driftsresultatet i 2. kvartal ble mer enn halvert mot fjoråret til tross for streng kostnadsstyring og positiv effekt fra forbedringsprogrammet. Oppnådd gjennomsnittspris på trykkpapir var 8% lavere enn i 2. kvartal i fjor, målt i norske kroner. Krafthandelen i Norge har gitt en gevinst på 35 millioner kroner i kvartalet. Valutakursene i 2. kvartal har gitt en svak positiv effekt sammenlignet med kursene i 2002, i hovedsak fordi kundefordringer omregnes til norske kroner etter kursene i slutten av perioden. Valutautviklingen med en svakere norsk krone, har også gitt en positiv effekt sammenlignet med 1. kvartal Driftsresultatet i 2. kvartal er 33 millioner kroner bedre enn i 1. kvartal når gevinster fra krafthandel holdes utenfor. Brutto driftsmargin er på samme nivå. Under tilknyttede selskaper er det i 2. kvartal 2003 inkludert minus 56 millioner kroner, hvorav NorskeCanada utgjør minus 37 millioner kroner og Malaysian Newsprint Industries minus 18 millioner kroner. Endringene i finanspostene sammenlignet med i fjor har nær sammenheng med helt forskjellig valutautvikling de siste FINANSPOSTER 2.kv kv h h Nto. rentekostn. mill. kr Tap/gev. valuta mill. kr Andre fin. poster mill. kr Sum fin. poster mill. kr to årene. På grunn av lavere gjeld, har rentenetto gått ned sammenlignet med fjoråret. Resultatet etter skatt i 2. kvartal 2003 var minus 190 millioner kroner. Inkludert i dette er tap på valutasikring med 148 millioner kroner. Tilsvarende for første halvår 2003, var nettoresultatet 100 millioner kroner etter tap på valutasikring med 360 millioner kroner. Gitt uendret kronekurs, vil driftsresultatet bli bedret med mer enn 360 millioner kroner i de kommende 6-12 måneder, med nåværende sikringsgrad på 65%. Finansielt Norske Skog har en god finansiell posisjon. Forholdet mellom netto rentebærende gjeld og egenkapital (gearing) er redusert fra 1,02 ved årsskiftet 2002/2003 til 0,98 ved utgangen av 1. halvår Gearingen er økt med 0,06 siden utløpet av 1. kvartal, først og fremst grunnet utbetaling av utbytte i mai med knapt 800 millioner kroner. Egenkapitalen er økt med i overkant av 1,7 milliarder kroner fra årsskiftet 2002/2003, og utgjør kr 147 pr. aksje ved utløpet av 1. halvår Svekkelsen av den norske kronen i 2003 har medført en regnskapsmessig økning av valutagjelden på 1,6 milliarder kroner. Denne økningen er delvis oppveiet av nedbetaling av gjeld. Samlet sett har netto rentebærende gjeld økt med 974 millioner kroner fra årsskiftet og utgjør i underkant av 19,2 milliarder kroner pr Norske Skog har en god avdragsprofil på sin låneportefølje. Gjennomsnittlig rente og løpetid på låneporteføljen var 5,6% og 4,8 år. Ved halvårsskiftet hadde Norske Skog likvide midler og ubenyttede trekkrettigheter på til sammen 7,6 milliarder kroner. Norske Skog mottok USD 30 millioner i utbytte fra PanAsia i 2. kvartal. 2 Norske Skog 2. kvartal 2003

3 Resultatregnskap Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Driftsinntekter Distribusjonskostnader Øvrige driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsresultat før restrukt.kostn Restruktureringskostnader Driftsresultat Andel res. tilknyttede selskap 1) Finansposter Andre poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Minoritetens andel Majoritetens andel Resultat pr. aksje -1,43 3,51 0,76 4,58 8,79 Utvannet resultat pr. aksje -1,43 3,51 0,76 4,58 8,79 1) Andel resultat tilknyttede selskap er inkludert etter skatt. Kontantstrømanalyse Millioner kroner Jan.-juni 03 Jan.-juni Kontantstrøm fra driften Innbetalinger fra driften Utbetalinger til driften Netto finansielle innbetalinger og utbetalinger Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Investeringer i varige driftsmidler knyttet til driften Salg varige driftsmidler Andre investeringer Mottatt utbytte Netto innbetalinger ved salg av selskapsandeler 1) Netto utbetalinger ved kjøp av selskapsandeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Netto endring langsiktige lån Netto endring kortsiktige lån Betalt utbytte Ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Omregningsdifferanser Sum netto endring betalingsmidler ) For 1. halvår 2003 gjelder beløpet salg av kraftstasjoner i Norge. For 2002 omfatter beløpet salg av skogene i Sør-Norge, skogene i Sverige samt oppgjør for Norske Skog Flooring AS. Norske Skog 2. kvartal

4 Balanse Millioner kroner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer og tilknyttede selskaper Anleggsmidler Beholdninger Fordringer Kortsiktige investeringer Betalingsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Utsatt skatt Langsiktig ikke rentebærende gjeld og andre forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig ikke rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Sum egenkapital og gjeld Finansielle nøkkeltall Definisjoner Jan.-juni 03 Jan.-juni Netto driftsmargin før restruktureringskostnader % 1 6,0 10,0 8,1 Netto driftsmargin etter restruktureringskostnader % 1 6,0 10,0 5,6 Brutto driftsmargin før restruktureringskostnader % 2 20,3 24,8 22,1 Brutto driftsmargin etter restruktureringskostnader % 2 20,3 24,8 19,6 Egenkapitalandel % 3 41,3 38,6 39,9 Egenkapitalandel ekskl. minoritetsinteresser % 4 41,0 38,3 39,5 Nto. rentebærende gjeld Nto. rentebærende gjeld/egenkapital 0,98 1,08 1,02 Nto. rentebærende gjeld/egenkapital eksl. minoritetsinteresser 0,98 1,09 1,02 Resultat pr. aksje etter skatt 5 0,76 4,58 8,79 Resultat pr. aksje - fullt utvannet 0,76 4,58 8,79 Kontantstrøm pr. aksje etter skatt 6 8,22 14,07 27,89 Kontantstrøm pr. aksje - fullt utvannet 8,22 14,07 27,89 Definisjoner: 1: Netto driftsmargin = Driftsresultat : Driftsinntekter 2: Brutto driftsmargin = Driftsresultat før avskrivninger : Driftsinntekter 3: Egenkapitalandel = (Egenkapital + minoritetsinteresser) : Totalkapital 4: Egenkapitalandel ekskl. minoritetsinteresser = Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser : Totalkapital 5: Resultat pr. aksje etter skatt = Periodens resultat : Gjennomsnittlig antall aksjer 6: Kontantstrøm pr. aksje etter skatt = Kontantstrøm fra drift : Gjennomsnittlig antall aksjer 4 Norske Skog 2. kvartal 2003

5 Aksjeutviklingen I 1. halvår 2003 ble det omsatt 62,1 millioner Norske Skogaksjer. Utenlandske aksjonærer eide ved utløpet av 2. kvartal 40,3% av selskapets aksjer. Aksjekursen var 108 kroner pr. 30. juni 2003, som tilsvarer en avkastning ved utløpet av 2. kvartal på 11,2%. Hovedindeksen ved Oslo Børs har i samme periode steget med 14,2%. Norske Skog måler relativ avkastning over rullerende toårsperioder mot en referanseindeks bestående av konkurrenter, Oslo Børs hovedindeks og Morgan Stanley s verdensindeks for skogindustrielle selskaper. I toårsperioden hadde Norske Skog en mindreavkastning på 3,6 prosentpoeng mot referanseindeksen. Improvement 2003 Konsernet har utviklet en metode for å følge resultatene av forbedringsprogrammet. I tillegg til de økonomiske resultatene, fokuseres det på status for de ulike tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre resultatforbedringene. Målsettingen i inneværende år er forbedringer på i størrelsesorden 1 milliard kroner, hovedsakelig knyttet til kostnadsreduksjoner. Ved utløpet av 2. kvartal hadde Improvement 2003 bidratt positivt til driftsresultatet med 320 millioner kroner. Kostnadsnivå Forbedrings- Oppnådd 2002 (mill. kr) mål (mill.kr) (mill. kr.) Fabrikk Lønnskostn. i prod. og vedlikehold Adm. konsern/fabrikk Lønnskostnader Andre adm.kostnader Innkjøp Råstoff Andre variable kostnader Vedlikehold o.a Distribusjon Logistikk og distr.kostnader Salg og prod. optimalisering Total Resultatforbedringene skal sammenlignes med basisåret For å sikre reelle sammenligninger er det tatt hensyn til eksterne forhold utenfor Norske Skogs kontroll, herunder endringer i papirpriser, valutakurser og priser på innsatsfaktorer som kjemisk masse, returpapir og energi. Drift og marked Verdensmarkedet for trykkpapir har ikke endret seg vesentlig gjennom 2. kvartal. Europa er fortsatt svakt selv om det er økt etterspørsel etter bestrøket papir. I Australasia har det hittil i år vært en god utvikling, mens markedet i Sør-Amerika er svakt. Det er også en klar svekkelse i Korea. EUROPA AVISPAPIR HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 16,5 24,7 18,5 23,9 21,2 Nto. driftsmarg. % 2,5 11,5 4,7 10,5 8,5 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Driftsinntektene for avispapirvirksomheten i Europa er redusert med 5,5% i 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i Driftsresultatet er redusert med 171 millioner kroner. Hovedårsaken er lavere salgspriser sett i forhold til samme periode i fjor. Dette ble i noen grad oppveid av lavere faste kostnader, reduserte priser på returpapir og positive omregningsdifferanser på kundefordringene. Inkludert i driftsresultatet er gevinst fra krafthandel på 25 millioner kroner i 2. kvartal 2003 og 136 millioner kroner hittil i år. Det er fortsatt et svakt marked for avispapir i Vest-Europa, og etterspørselen i 1. halvår var på linje med fjoråret. Som følge av dette, er det opprettholdt produksjonsbegrensning. Kapasitetsutnyttelsen var 84% i kvartalet. EUROPA - MAGASINPAPIR HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 20,0 23,8 22,1 23,2 20,9 Nto. driftsmarg. % 8,5 11,5 10,0 10,4 8,4 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Driftsinntektene for magasinpapir var 7% høyere i 2. kvartal 2003 sammenlignet med 2. kvartal Økningen skyldes høyere volumer. Dette er delvis motvirket av lavere priser og en vesentlig lavere dollarkurs. Driftsresultatet ble redusert med 40 millioner kroner. Gevinst fra krafthandel utgjorde 10 millioner kroner i 2. kvartal og 42 millioner kroner hittil i år. I 1. halvår har etterspørselen etter ubestrøket papir (SC) i Vest-Europa vært omtrent uendret i forhold til i fjor, mens det er en økning på 3% for bestrøket papir (LWC). I 2. kvartal var det en sesongmessig økning i etterspørselen etter magasinpapir på 3,5% i forhold til 1. kvartal. SØR-AMERIKA HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 38,7 17,0 34,3 25,1 25,4 Nto. driftsmarg. % 21,2-10,2 13,8-2,6-0,8 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Driftsinntektene i Sør-Amerika økte med 12,5% i 2. kvartal 2003 sammenlignet med 2. kvartal 2002, og driftsresultatet ble forbedret med 90 millioner kroner. Forbedringene skyldes i stor grad positive valutaeffekter. Norske Skog Klabin ble avsluttet pr Dette har hatt positiv betydning for kostnadene og marginene. Markedsandelen er opprettholdt ved salg fra lager og til en viss grad ved skipninger fra Europa. Etterspørselen i det største markedet, Brasil, er fortsatt svak, og i 1. halvår er det totalt levert 7% mindre avispapir til regionen enn i 1. halvår i fjor. Norske Skog 2. kvartal

6 AUSTRALASIA HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 28,7 34,5 28,6 36,3 31,4 Nto. driftsmarg. % 10,7 17,4 10,7 18,8 14,3 Leveranser 1000 t *) Prod./kap. % *) *) Faktiske leveranser og produksjon er regnet etter aktuell flatevekt, i hovedsak 45 g/m 2, mens kapasitet er omregnet til 48,8 g/m 2. Høyere produksjon og salg i Australasia ga driftsinntekter på samme nivå som i 2. kvartal Driftsresultatet i 2. kvartal 2003 var 71 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. En prisnedgang på avispapir på 7% i Australia fra 1. juli 2002 mer enn eliminerte effekten av bedre kostnadseffektivitet og en gunstig valutasituasjon. Etterspørselen i Australasia økte med 7% i 1. halvår, sammenlignet med 1. halvår Fra og med 1. juli 2003 vil prisene på avispapir i Australia bli justert i henhold til langtidskontraktene. De nye prisene i australske dollar vil ligge om lag 4% lavere enn prisen som var gjeldende fra i fjor sommer. PANASIA HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 22,7 36,5 24,5 35,4 32,2 Nto. driftsmarg. % 9,3 25,6 11,7 23,6 20,9 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Norske Skog eier 50% av PanAsia, og selskapets forholdsmessige andel av driftsinntektene i 2. kvartal 2003 var 18% lavere enn i 2. kvartal Driftsresultatet var 53 millioner kroner. Resultatutviklingen i PanAsia er negativ av flere årsaker. I Korea har PanAsia lavere markedsandel enn tidligere, fordi importert papir har kommet inn til kunder utenom de store dagsavisene. Ved sammenligning med fjoråret må det også tas i betraktning at Bowaters avispapirfabrikk i Korea hadde en langvarig streik i fjor. Prisutviklingen har vært negativ i flere asiatiske markeder, og det er økning i prisene på råvarer og energi. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor, er det også betydelig negativ valutaeffekt. Det er annonsert en prisøkning på USD 50 pr. tonn avispapir fra 3. kvartal 2003 for kunder uten årlige salgsavtaler, noe som vil løfte spot-prisnivået til USD 450 pr. tonn. Etterspørselen i Asia totalt er omtrent uendret i 1. halvår 2003 sammenlignet med fjoråret. Det koreanske markedet var meget sterkt i 2. halvdel av fjoråret og vil neppe få samme volumer i år. NORSKECANADA 1 HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. CAD mill Driftsres. CAD mill Brutto driftsmarg. % 2,5 1,7 2,8 0,6 3,8 1 NorskeCanadas offisielle regnskap på 100%-basis. Norske Skog har en eierandel på 30,6% i NorskeCanada. Markedet for trykkpapir er fortsatt svakt i Nord-Amerika, men det er gjennomført prisøkninger i kvartalet og ytterligere økninger er annonsert. NorskeCanadas resultat er negativt påvirket av at kanadiske dollar er styrket med 14% mot amerikanske dollar fra begynnelsen av Selskapet gjennomfører et forbedringsprogram med målsetting om resultatforbedringer på CAD 100 millioner i løpet av 2003/2004. Laveste registrerte H-verdi Norske Skogs høye prioritering av helse og sikkerhet gir resultater. I juni kunne selskapets fabrikker vise til den laveste registrerte H-verdien noen gang, det vil si antall skader med fravær pr. million arbeidstimer. H-verdien var i 2. kvartal 3,1 og viser en reduksjon på 0,4 fra 1. kvartal. Den gode utviklingen er et resultat av systematisk fokusering på helse og sikkerhet gjennom flere år. Målsettingen for 2003 sett under ett er en H-verdi under 3. I tillegg til Union i Skien og Bruck i Østerrike har også Pisa i Brasil og Boyer i Australia passert ett år uten fravær i løpet av 2. kvartal. Nytt renseanlegg i Chile Ved Norske Skog Bio Bio i Chile ble et nytt sedimenteringsbasseng for rensing av avløpsvann tatt i bruk i månedsskiftet april/mai. Oppgraderingen bidrar til at fabrikken oppfyller de nye miljøkravene som blir pålagt ved lov i Chile fra Utsiktene fremover Ved utløpet av 1. halvår 2003 er det ingen endringer i den globale økonomiske situasjonen som tilsier en vesentlig bedring i markedene for avis- og magasinpapir i nær fremtid. Etterspørselen etter trykkpapir kan først ventes å øke ved høyere økonomisk vekst i de enkelte land, først og fremst i Nord-Amerika og i Europa. Norske Skog forventer fortsatt stabile, men svake markeder. Selskapet vil følgelig planlegge ut fra lav etterspørsel i de kommende kvartalene. I Australasia og Asia kan det bli et noe svakere driftsresultat i 2. halvår på grunn av lavere volumer og prisreduksjon fra halvårsskiftet i Australia. For konsernet totalt vil dette bli motvirket av positive effekter fra Improvement 2003 og en antatt svakere norsk krone som gjennomsnitt i 2. halvår. Lysaker, 6. august 2003 Styret i Norske Skogindustrier ASA 6 Norske Skog 2. kvartal 2003

7 Tall for områdene DRIFTSINNTEKTER Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum konsern DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum konsern Norske Skog-aksjen Nøkkeltall Januar - juni 2003 Pr Fortjeneste Bokført EK Børsverdi Høy Lav pr. aksje pr. aksje Kurs mill. kr Kr. 102,50 108,00 108,50 86,50 0,76 147,2 123, Norske Skog 2. kvartal

8 DRIFTSRESULTAT Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Restruktureringskostnader Sum konsern Aksjekursutvikling Avkastning til aksjonærene (TSR) Uke 1/00 Oslo Børs hovedindeks Norske Skog Uke 1/01 Uke 1/02 Uke 1/03 Uke 31/ Euro Prisutvikling avis, SC, LWC - Tyskland -35 1) Konkurrenter (50%) (A) Oslo hovedindeks (25%) (B) MS World F&P (25%) (C) Konkurrenter + indekser, veid (A+B+C) Norske Skog Mindreavkastning = -3,6 prosentpoeng 1) Verdistigning + betalte utbytter i % av kurs /93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 2/03 Avispapir 45g SC roto 56g LWC offset 60g 8 Norske Skog 2. kvartal 2003

9 PRODUKSJON PR. PRODUKT/OMRÅDE tonn Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Norske Skog totalt Sum avispapir Sum magasinpapir Sum trykkpapir Kvartalsresultat for konsernet Millioner kroner 2/03 1/03 4/02 3/02 2/02 1/02 4/01 3/01 2/01 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsres. før restrukt.kostn Restruktureringskostnader Driftsresultat Resultat før skattekostnad Majoritetens andel KVARTALSRESULTAT OMRÅDER Millioner kroner 2/03 1/03 4/02 3/02 2/02 1/02 4/01 3/01 2/01 Driftsinntekter Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum driftsres. før avskrivn Driftsresultat Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Restruktureringskostnader Staber/Elimineringer Sum driftsresultat Norske Skog 2. kvartal

10 Siste nytt om forbed Improvement 2003 Improvement 2003 er Norske Skogs ambisiøse forbedringsprogram som skal gi en resultatforbedring på 2 milliarder kroner innen Konsernet følger resultatene for Improvement 2003 nøye. I tillegg til å måle økonomiske resultater, fokuseres det på status for de ulike aktivitetene som er nødvendige for å gjennomføre resultatforbedringene. Forbedringene sammenlignes med basisåret For å sikre reelle sammenligninger må det tas hensyn til forhold som er utenfor Norske Skogs kontroll, som endringer i papirpriser, valutakurser og priser på innkjøpte innsatsfaktorer herunder kjemisk masse, returpapir og energi. Hittil har Norske Skog oppnådd forbedringer på 320 millioner kroner. Oppfølgingssystemet viser at Norske Skog etter 2. kvartal er i rute med tanke på å oppnå 1 milliard kroner i forbedringer i 2003, som forutsatt i henhold til forbedringsprogrammet. NEDBEMANNINGEN FØLGER TIDSPLANEN Etter at den overordnede konsernorganisasjonen ble endret ved årsskiftet, har nå alle produksjonsenhetene definert sin nye organisasjonsstruktur. Ved de fleste enhetene er den nye organisasjo- nen allerede på plass. Utvelgelse av medarbeidere er gjennomført i samsvar med Norske Skogs globale policy og stedlige bestemmelser for nedbemanning. Det er også tatt hensyn til kompetansenivå, ansiennitet og sosiale forhold. Gjennom et nært samarbeid mellom ledelse og ansatte, har oppsigelser blitt redusert til et minimum, som følge av førtidspensjon og/eller frivillig avgang med sluttpakke. Prosessen går som planlagt og ca. 40% av den totale nedbemanningen er gjennomført ved utløpet av 2. kvartal Dette innebærer at selskapet har 464 færre ansatte enn høsten Ved årsskiftet vil ytterligere ca. 330 ansatte ha sluttet. LEVERANDØRER INNFRIR KRAV OM REDUKSJON Norske Skogs leverandører må være innstilt på å effektivisere og redusere sine kostnader for å være selskapets leverandører også i fremtiden. Majoriteten av leverandørene har innfridd de forventningene som er satt til prisreduksjoner, og den totale innsparingseffekten er som forutsatt. IT-PROSJEKTER I RUTE Det overordnede målet for IT-prosjektene er å støtte standardisering av arbeidsprosessene og å oppdatere nåværende utstyr og systemer. Dette innebærer blant annet en standardisert infrastruktur som i tillegg gir betydelig lavere kostnader og økt effektivitet. De ulike IT-prosjektene følger sine oppsatte tidsplaner. Norske Skogs totale IT-kostnader blir redusert som et resultat av de ulike prosjektene. Målet er å redusere kostnadene 30% til rundt EUR 7 pr. produsert tonn papir. 10 Norske Skog 2. kvartal 2003

11 ringsprogrammet Norske Skog 2. kvartal

12 Stabil etterspørsel etter magasinpapir - Lavkonjunkturen påvirker også markedet for magasinpapir, men mindre enn for andre trykkpapirprodukter. Etterspørselen er opprettholdt også de siste par årene, sier direktør Bjørn Staubo, ansvarlig for salg av magasinpapir i Norske Skog. På 1990-tallet hadde magasinpapir en meget sterk utvikling. Etterspørselen etter bestrøket papir (LWC) steg med 6% årlig og med 4% for ubestrøket papir (SC). I 2003 er den europeiske etterspørselen etter LWC anslått til 6,6 millioner tonn. Samlede leveranser av SC fra Vest-Europa lå ved utløpet av juni 2003 ca. 2% høyere enn i de fem første månedene i fjor, mens leveransene av LWC lå 9% høyere. Det er i første rekke de oversjøiske eksportmarkedene som trekker opp. I USA har annonsevolumet i magasiner bedret seg. Det er et godt tegn, sier Bjørn Staubo. Også europeisk etterspørsel er stabil eller økende. SPESIALMAGASINER OG KATALOGER Et stabilt volum på tross av økonomiske nedgangstider kan blant annet forklares med at det stadig kommer nye spesialmagasiner. Annonsørene foretrekker også magasiner, da de treffer sine målgrupper mer presist enn gjennom TV, radio og internett. Magasinlesere synes Det er et godt tegn at annonsevolumet i USA har bedret seg, sier direktør Bjørn Staubo. også å være trofaste mot sine utvalgte publikasjoner, selv i dårligere tider. Et annet stabilt og viktig segment innen magasinpapir er kataloger. Store, internasjonale handelsvirksomheter som selger til forbrukerleddet, f.eks. Walmart, Sears og IKEA, satser sterkt på kataloger. IKEAs katalog har et globalt opplag på over 130 millioner eksemplarer. Vi har sett eksempler på at enkelte har forsøkt å gå over fra tradisjonelt salg gjennom kataloger til salg på internett, men det har ikke vært vellykket, forteller Staubo, som også understreker at reiselivskatalogene ser ut til å ta seg opp igjen. Reklamemateriell som bilag og flygeblader er også et stabilt marked, selv om det i øyeblikket ikke er noen vekst. Prisene påvirkes naturlig nok av den svake markedsbalansen, men når konjunkturene igjen snur oppover, må vi regne med at magasinpapir får en god utvikling i alle segmenter, avslutter Bjørn Staubo. Magasinpapir - et viktig produkt for Norske Skog Etterspørselen etter magasinpapir på verdensbasis utgjør om lag 22 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika samt et par millioner tonn i Japan. Norske Skog er verdens femte største leverandør av magasinpapir og den tredje største i Europa, med produksjon ved fem fabrik- ker. Omlag 40% av Norske Skogs europeiske kapasitet for trykkpapir er magasinpapir. Saugbrugs og Parenco produserer ubestrøket papir (SC), mens Bruck og Walsum lager bestrøket papir (LWC). Norset fra Follum er også en bestrøket papirkvalitet. 12 Norske Skog 2. kvartal 2003

13 I dag er det en økende bevissthet i næringslivet om et utvidet ansvar i forhold til bærekraftig utvikling, som omfatter økonomi, miljø, mennesker og lokalsamfunn som påvirkes av næringslivsaktiviteter. Sosialt ansvar og etisk standard Konsernledelsen i Norske Skog har vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. Hensikten med retningslinjene er å sikre at Norske Skog opererer på en måte som er i henhold til anstendige og sømmelige standarder for forretningsvirksomhet. Norske Skog forventer tilsvarende standarder fra sine leverandører og samarbeidspartnere. ERKLÆRING OM SOSIALT ANSVAR Konsernledelsen har også sluttet seg til en erklæring om sosialt ansvar (corporate social responsibility). Selskapet følger definisjonen fremsatt av World Business Council for Sustainable Development og erklærer at: Norske Skog respekterer de universelle menneskerettighetene og anerkjenner vårt ansvar overfor våre ansatte, kunder og leverandører, samt de lokalsamfunn og samfunnene for øvrig der Norske Skog driver virksomhet. Norske Skog har allerede forpliktet seg til ulike avtaler og blitt tatt opp i ulike indekser som følge av det arbeidet selskapet allerede har nedlagt for sosial ansvarlighet. GLOBAL COMPACT Nylig undertegnet Norske Skog Global Compact, et initiativ fremsatt av FN for å bringe næringslivsledere sammen med FN organisasjoner og fagforeninger. Prosjektet har til hensikt å støtte ni grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter, arbeid og miljø i håp om å komme frem til praktiske løsninger på utfordringer knyttet til globalisering, bærekraftig utvikling og sosial ansvarlighet. RETTIGHETER FOR ARBEIDERE Et annet eksempel på Norske Skogs sosiale ansvar er en avtale undertegnet i 2002 mellom Det Internasjonale For- bundet for arbeidere innen kjemisk, energi og gruveindustri (ICEM), Fellesforbundet i Norge og Norske Skog. Norske Skog var det første selskapet innen treforedlingsindustrien som undertegnet en slik avtale, som garanterer arbeidernes rettigheter ved alle fabrikkene over hele verden. FREMME KVINNELIGE LEDERE Norske Skog var også det første selskapet i Norge som undertegnet Female Future, et prosjekt lansert av Næringslivets Hovedorganisasjon for å fremme kvinner til ledende stillinger og styrer. LESELYST I samarbeid med World Association of Newspapers (WAN) vil Norske Skog bidra til å utvikle programmer for bruk av aviser og magasiner i skoleundervisning. Norske Skog og WAN har en felles interesse i å stimulere unge mennesker til å lese og skape en livsstil der det å lese aviser og magasiner inngår som et naturlig element. VARIASJON AV INDEKSER Norske Skog er tidligere inkludert i en rekke ulike indekser som Storebrand Principle Funds, FTSE4 Good Global Index, Ethibel Investments Register and Ethibel Sustainability Indexes. At Norske Skog blir tatt opp i slike indekser er en klar anerkjennelse av det arbeidet som nedlegges for høye standarder innen miljø og sosialt ansvar. ÅRSRAPPORT I årsrapporten for 2003 vil Norske Skog inkludere en grundigere beskrivelse av selskapets forpliktelser, herunder en oversikt over bredden av aktiviteter og mål for selskapets sosiale engasjement for Norske Skogs forpliktelser HELSE OG SIKKERHET Oppnå et sikkert arbeidsmiljø og arbeide for sunne, friske mennesker. ARBEIDSTAKERE Med utgangspunkt i selskapets mangfold, gi de ansatte like muligheter til personlig vekst i et stimulerende og engasjerende arbeidsmiljø. VIRKSOMHET Operere i henhold til anstendige og sømmelige standarder for forretningsvirksomhet. SAMFUNN Drive forretningsvirksomhet med respekt og forståelse for sosiale og kulturelle verdier i de lokalsamfunn og samfunn for øvrig der Norske Skog opererer. Dele suksess med lokalsamfunn der selskapet har virksomhet. KUNDER OG LEVERANDØRER Arbeide sammen med kunder og leverandører for å stimulere bærekraftig utvikling og sosial ansvarlighet. Støtte frie foretak og rettferdig konkurranse. Ikke akseptere korrupsjon eller annen uakseptabel forretningsvirksomhet. KOMMUNIKASJON Forpliktet til å kommunisere åpent med alle selskapets interessenter. Er alene ansvarlig for troverdighet og etisk standard på den informasjonen som kommuniseres. Norske Skog 2. kvartal

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer