NORSKE SKOG Rapport 2. kvartal. Svake, men stabile markeder. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner. Tidenes laveste H-verdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE SKOG 2003. Rapport 2. kvartal. Svake, men stabile markeder. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner. Tidenes laveste H-verdi"

Transkript

1 NORSKE SKOG 2003 Rapport 2. kvartal Svake, men stabile markeder Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner Tidenes laveste H-verdi

2 Fortsatt svake markeder for trykkpapir Driftsresultatet i 2. kvartal er noe bedre enn i 1. kvartal 2003, når gevinst ved krafthandel holdes utenfor. Resultatet etter skatt var minus 190 millioner kroner. Inkludert i dette er tap på valutasik- ring med 148 millioner kroner, som følge av svakere norsk krone. Svekkelsen av den norske kronen er positiv for driften i Norske Skog i kommende kvartaler. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner kroner, og gjennomføres i henhold til planen. Vesentlig svakere resultat i PanAsia sammenlignet med 2. kvartal Norske Skog registrerte i 2. kvartal tidenes laveste antall skader med fravær. RESULTAT 2. KVARTAL 2003 HOVEDTALL KONSERN: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr *) Tap/gev. valuta mill. kr Res. før skatt mill. kr **) Nettoresultat mill. kr Kontantstrøm mill. kr Res. pr. aksje kr -1,43 3,51 0,76 4,58 8,79 Kont.strøm pr. aksje kr 4,44 8,46 8,22 14,07 27,89 Br. driftsmarg. % 19,3 24,9 20,3 24,8 22,1 *) Nto. driftsmarg. % 5,2 10,6 6,0 10,0 8,1 *) Leveranser 1000 t Prod./kap. % *) Eksklusive restruktureringskostnader på 600 millioner kroner. **) Etter restruktureringskostnader. Konsernresultat Driftsresultatet i 2. kvartal ble mer enn halvert mot fjoråret til tross for streng kostnadsstyring og positiv effekt fra forbedringsprogrammet. Oppnådd gjennomsnittspris på trykkpapir var 8% lavere enn i 2. kvartal i fjor, målt i norske kroner. Krafthandelen i Norge har gitt en gevinst på 35 millioner kroner i kvartalet. Valutakursene i 2. kvartal har gitt en svak positiv effekt sammenlignet med kursene i 2002, i hovedsak fordi kundefordringer omregnes til norske kroner etter kursene i slutten av perioden. Valutautviklingen med en svakere norsk krone, har også gitt en positiv effekt sammenlignet med 1. kvartal Driftsresultatet i 2. kvartal er 33 millioner kroner bedre enn i 1. kvartal når gevinster fra krafthandel holdes utenfor. Brutto driftsmargin er på samme nivå. Under tilknyttede selskaper er det i 2. kvartal 2003 inkludert minus 56 millioner kroner, hvorav NorskeCanada utgjør minus 37 millioner kroner og Malaysian Newsprint Industries minus 18 millioner kroner. Endringene i finanspostene sammenlignet med i fjor har nær sammenheng med helt forskjellig valutautvikling de siste FINANSPOSTER 2.kv kv h h Nto. rentekostn. mill. kr Tap/gev. valuta mill. kr Andre fin. poster mill. kr Sum fin. poster mill. kr to årene. På grunn av lavere gjeld, har rentenetto gått ned sammenlignet med fjoråret. Resultatet etter skatt i 2. kvartal 2003 var minus 190 millioner kroner. Inkludert i dette er tap på valutasikring med 148 millioner kroner. Tilsvarende for første halvår 2003, var nettoresultatet 100 millioner kroner etter tap på valutasikring med 360 millioner kroner. Gitt uendret kronekurs, vil driftsresultatet bli bedret med mer enn 360 millioner kroner i de kommende 6-12 måneder, med nåværende sikringsgrad på 65%. Finansielt Norske Skog har en god finansiell posisjon. Forholdet mellom netto rentebærende gjeld og egenkapital (gearing) er redusert fra 1,02 ved årsskiftet 2002/2003 til 0,98 ved utgangen av 1. halvår Gearingen er økt med 0,06 siden utløpet av 1. kvartal, først og fremst grunnet utbetaling av utbytte i mai med knapt 800 millioner kroner. Egenkapitalen er økt med i overkant av 1,7 milliarder kroner fra årsskiftet 2002/2003, og utgjør kr 147 pr. aksje ved utløpet av 1. halvår Svekkelsen av den norske kronen i 2003 har medført en regnskapsmessig økning av valutagjelden på 1,6 milliarder kroner. Denne økningen er delvis oppveiet av nedbetaling av gjeld. Samlet sett har netto rentebærende gjeld økt med 974 millioner kroner fra årsskiftet og utgjør i underkant av 19,2 milliarder kroner pr Norske Skog har en god avdragsprofil på sin låneportefølje. Gjennomsnittlig rente og løpetid på låneporteføljen var 5,6% og 4,8 år. Ved halvårsskiftet hadde Norske Skog likvide midler og ubenyttede trekkrettigheter på til sammen 7,6 milliarder kroner. Norske Skog mottok USD 30 millioner i utbytte fra PanAsia i 2. kvartal. 2 Norske Skog 2. kvartal 2003

3 Resultatregnskap Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Driftsinntekter Distribusjonskostnader Øvrige driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsresultat før restrukt.kostn Restruktureringskostnader Driftsresultat Andel res. tilknyttede selskap 1) Finansposter Andre poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Minoritetens andel Majoritetens andel Resultat pr. aksje -1,43 3,51 0,76 4,58 8,79 Utvannet resultat pr. aksje -1,43 3,51 0,76 4,58 8,79 1) Andel resultat tilknyttede selskap er inkludert etter skatt. Kontantstrømanalyse Millioner kroner Jan.-juni 03 Jan.-juni Kontantstrøm fra driften Innbetalinger fra driften Utbetalinger til driften Netto finansielle innbetalinger og utbetalinger Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Investeringer i varige driftsmidler knyttet til driften Salg varige driftsmidler Andre investeringer Mottatt utbytte Netto innbetalinger ved salg av selskapsandeler 1) Netto utbetalinger ved kjøp av selskapsandeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Netto endring langsiktige lån Netto endring kortsiktige lån Betalt utbytte Ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Omregningsdifferanser Sum netto endring betalingsmidler ) For 1. halvår 2003 gjelder beløpet salg av kraftstasjoner i Norge. For 2002 omfatter beløpet salg av skogene i Sør-Norge, skogene i Sverige samt oppgjør for Norske Skog Flooring AS. Norske Skog 2. kvartal

4 Balanse Millioner kroner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer og tilknyttede selskaper Anleggsmidler Beholdninger Fordringer Kortsiktige investeringer Betalingsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Utsatt skatt Langsiktig ikke rentebærende gjeld og andre forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig ikke rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Sum egenkapital og gjeld Finansielle nøkkeltall Definisjoner Jan.-juni 03 Jan.-juni Netto driftsmargin før restruktureringskostnader % 1 6,0 10,0 8,1 Netto driftsmargin etter restruktureringskostnader % 1 6,0 10,0 5,6 Brutto driftsmargin før restruktureringskostnader % 2 20,3 24,8 22,1 Brutto driftsmargin etter restruktureringskostnader % 2 20,3 24,8 19,6 Egenkapitalandel % 3 41,3 38,6 39,9 Egenkapitalandel ekskl. minoritetsinteresser % 4 41,0 38,3 39,5 Nto. rentebærende gjeld Nto. rentebærende gjeld/egenkapital 0,98 1,08 1,02 Nto. rentebærende gjeld/egenkapital eksl. minoritetsinteresser 0,98 1,09 1,02 Resultat pr. aksje etter skatt 5 0,76 4,58 8,79 Resultat pr. aksje - fullt utvannet 0,76 4,58 8,79 Kontantstrøm pr. aksje etter skatt 6 8,22 14,07 27,89 Kontantstrøm pr. aksje - fullt utvannet 8,22 14,07 27,89 Definisjoner: 1: Netto driftsmargin = Driftsresultat : Driftsinntekter 2: Brutto driftsmargin = Driftsresultat før avskrivninger : Driftsinntekter 3: Egenkapitalandel = (Egenkapital + minoritetsinteresser) : Totalkapital 4: Egenkapitalandel ekskl. minoritetsinteresser = Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser : Totalkapital 5: Resultat pr. aksje etter skatt = Periodens resultat : Gjennomsnittlig antall aksjer 6: Kontantstrøm pr. aksje etter skatt = Kontantstrøm fra drift : Gjennomsnittlig antall aksjer 4 Norske Skog 2. kvartal 2003

5 Aksjeutviklingen I 1. halvår 2003 ble det omsatt 62,1 millioner Norske Skogaksjer. Utenlandske aksjonærer eide ved utløpet av 2. kvartal 40,3% av selskapets aksjer. Aksjekursen var 108 kroner pr. 30. juni 2003, som tilsvarer en avkastning ved utløpet av 2. kvartal på 11,2%. Hovedindeksen ved Oslo Børs har i samme periode steget med 14,2%. Norske Skog måler relativ avkastning over rullerende toårsperioder mot en referanseindeks bestående av konkurrenter, Oslo Børs hovedindeks og Morgan Stanley s verdensindeks for skogindustrielle selskaper. I toårsperioden hadde Norske Skog en mindreavkastning på 3,6 prosentpoeng mot referanseindeksen. Improvement 2003 Konsernet har utviklet en metode for å følge resultatene av forbedringsprogrammet. I tillegg til de økonomiske resultatene, fokuseres det på status for de ulike tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre resultatforbedringene. Målsettingen i inneværende år er forbedringer på i størrelsesorden 1 milliard kroner, hovedsakelig knyttet til kostnadsreduksjoner. Ved utløpet av 2. kvartal hadde Improvement 2003 bidratt positivt til driftsresultatet med 320 millioner kroner. Kostnadsnivå Forbedrings- Oppnådd 2002 (mill. kr) mål (mill.kr) (mill. kr.) Fabrikk Lønnskostn. i prod. og vedlikehold Adm. konsern/fabrikk Lønnskostnader Andre adm.kostnader Innkjøp Råstoff Andre variable kostnader Vedlikehold o.a Distribusjon Logistikk og distr.kostnader Salg og prod. optimalisering Total Resultatforbedringene skal sammenlignes med basisåret For å sikre reelle sammenligninger er det tatt hensyn til eksterne forhold utenfor Norske Skogs kontroll, herunder endringer i papirpriser, valutakurser og priser på innsatsfaktorer som kjemisk masse, returpapir og energi. Drift og marked Verdensmarkedet for trykkpapir har ikke endret seg vesentlig gjennom 2. kvartal. Europa er fortsatt svakt selv om det er økt etterspørsel etter bestrøket papir. I Australasia har det hittil i år vært en god utvikling, mens markedet i Sør-Amerika er svakt. Det er også en klar svekkelse i Korea. EUROPA AVISPAPIR HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 16,5 24,7 18,5 23,9 21,2 Nto. driftsmarg. % 2,5 11,5 4,7 10,5 8,5 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Driftsinntektene for avispapirvirksomheten i Europa er redusert med 5,5% i 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i Driftsresultatet er redusert med 171 millioner kroner. Hovedårsaken er lavere salgspriser sett i forhold til samme periode i fjor. Dette ble i noen grad oppveid av lavere faste kostnader, reduserte priser på returpapir og positive omregningsdifferanser på kundefordringene. Inkludert i driftsresultatet er gevinst fra krafthandel på 25 millioner kroner i 2. kvartal 2003 og 136 millioner kroner hittil i år. Det er fortsatt et svakt marked for avispapir i Vest-Europa, og etterspørselen i 1. halvår var på linje med fjoråret. Som følge av dette, er det opprettholdt produksjonsbegrensning. Kapasitetsutnyttelsen var 84% i kvartalet. EUROPA - MAGASINPAPIR HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 20,0 23,8 22,1 23,2 20,9 Nto. driftsmarg. % 8,5 11,5 10,0 10,4 8,4 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Driftsinntektene for magasinpapir var 7% høyere i 2. kvartal 2003 sammenlignet med 2. kvartal Økningen skyldes høyere volumer. Dette er delvis motvirket av lavere priser og en vesentlig lavere dollarkurs. Driftsresultatet ble redusert med 40 millioner kroner. Gevinst fra krafthandel utgjorde 10 millioner kroner i 2. kvartal og 42 millioner kroner hittil i år. I 1. halvår har etterspørselen etter ubestrøket papir (SC) i Vest-Europa vært omtrent uendret i forhold til i fjor, mens det er en økning på 3% for bestrøket papir (LWC). I 2. kvartal var det en sesongmessig økning i etterspørselen etter magasinpapir på 3,5% i forhold til 1. kvartal. SØR-AMERIKA HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 38,7 17,0 34,3 25,1 25,4 Nto. driftsmarg. % 21,2-10,2 13,8-2,6-0,8 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Driftsinntektene i Sør-Amerika økte med 12,5% i 2. kvartal 2003 sammenlignet med 2. kvartal 2002, og driftsresultatet ble forbedret med 90 millioner kroner. Forbedringene skyldes i stor grad positive valutaeffekter. Norske Skog Klabin ble avsluttet pr Dette har hatt positiv betydning for kostnadene og marginene. Markedsandelen er opprettholdt ved salg fra lager og til en viss grad ved skipninger fra Europa. Etterspørselen i det største markedet, Brasil, er fortsatt svak, og i 1. halvår er det totalt levert 7% mindre avispapir til regionen enn i 1. halvår i fjor. Norske Skog 2. kvartal

6 AUSTRALASIA HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 28,7 34,5 28,6 36,3 31,4 Nto. driftsmarg. % 10,7 17,4 10,7 18,8 14,3 Leveranser 1000 t *) Prod./kap. % *) *) Faktiske leveranser og produksjon er regnet etter aktuell flatevekt, i hovedsak 45 g/m 2, mens kapasitet er omregnet til 48,8 g/m 2. Høyere produksjon og salg i Australasia ga driftsinntekter på samme nivå som i 2. kvartal Driftsresultatet i 2. kvartal 2003 var 71 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. En prisnedgang på avispapir på 7% i Australia fra 1. juli 2002 mer enn eliminerte effekten av bedre kostnadseffektivitet og en gunstig valutasituasjon. Etterspørselen i Australasia økte med 7% i 1. halvår, sammenlignet med 1. halvår Fra og med 1. juli 2003 vil prisene på avispapir i Australia bli justert i henhold til langtidskontraktene. De nye prisene i australske dollar vil ligge om lag 4% lavere enn prisen som var gjeldende fra i fjor sommer. PANASIA HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. mill. kr Driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % 22,7 36,5 24,5 35,4 32,2 Nto. driftsmarg. % 9,3 25,6 11,7 23,6 20,9 Leveranser 1000 t Prod./kap. % Norske Skog eier 50% av PanAsia, og selskapets forholdsmessige andel av driftsinntektene i 2. kvartal 2003 var 18% lavere enn i 2. kvartal Driftsresultatet var 53 millioner kroner. Resultatutviklingen i PanAsia er negativ av flere årsaker. I Korea har PanAsia lavere markedsandel enn tidligere, fordi importert papir har kommet inn til kunder utenom de store dagsavisene. Ved sammenligning med fjoråret må det også tas i betraktning at Bowaters avispapirfabrikk i Korea hadde en langvarig streik i fjor. Prisutviklingen har vært negativ i flere asiatiske markeder, og det er økning i prisene på råvarer og energi. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor, er det også betydelig negativ valutaeffekt. Det er annonsert en prisøkning på USD 50 pr. tonn avispapir fra 3. kvartal 2003 for kunder uten årlige salgsavtaler, noe som vil løfte spot-prisnivået til USD 450 pr. tonn. Etterspørselen i Asia totalt er omtrent uendret i 1. halvår 2003 sammenlignet med fjoråret. Det koreanske markedet var meget sterkt i 2. halvdel av fjoråret og vil neppe få samme volumer i år. NORSKECANADA 1 HOVEDTALL: 2.kv kv h h Driftsinnt. CAD mill Driftsres. CAD mill Brutto driftsmarg. % 2,5 1,7 2,8 0,6 3,8 1 NorskeCanadas offisielle regnskap på 100%-basis. Norske Skog har en eierandel på 30,6% i NorskeCanada. Markedet for trykkpapir er fortsatt svakt i Nord-Amerika, men det er gjennomført prisøkninger i kvartalet og ytterligere økninger er annonsert. NorskeCanadas resultat er negativt påvirket av at kanadiske dollar er styrket med 14% mot amerikanske dollar fra begynnelsen av Selskapet gjennomfører et forbedringsprogram med målsetting om resultatforbedringer på CAD 100 millioner i løpet av 2003/2004. Laveste registrerte H-verdi Norske Skogs høye prioritering av helse og sikkerhet gir resultater. I juni kunne selskapets fabrikker vise til den laveste registrerte H-verdien noen gang, det vil si antall skader med fravær pr. million arbeidstimer. H-verdien var i 2. kvartal 3,1 og viser en reduksjon på 0,4 fra 1. kvartal. Den gode utviklingen er et resultat av systematisk fokusering på helse og sikkerhet gjennom flere år. Målsettingen for 2003 sett under ett er en H-verdi under 3. I tillegg til Union i Skien og Bruck i Østerrike har også Pisa i Brasil og Boyer i Australia passert ett år uten fravær i løpet av 2. kvartal. Nytt renseanlegg i Chile Ved Norske Skog Bio Bio i Chile ble et nytt sedimenteringsbasseng for rensing av avløpsvann tatt i bruk i månedsskiftet april/mai. Oppgraderingen bidrar til at fabrikken oppfyller de nye miljøkravene som blir pålagt ved lov i Chile fra Utsiktene fremover Ved utløpet av 1. halvår 2003 er det ingen endringer i den globale økonomiske situasjonen som tilsier en vesentlig bedring i markedene for avis- og magasinpapir i nær fremtid. Etterspørselen etter trykkpapir kan først ventes å øke ved høyere økonomisk vekst i de enkelte land, først og fremst i Nord-Amerika og i Europa. Norske Skog forventer fortsatt stabile, men svake markeder. Selskapet vil følgelig planlegge ut fra lav etterspørsel i de kommende kvartalene. I Australasia og Asia kan det bli et noe svakere driftsresultat i 2. halvår på grunn av lavere volumer og prisreduksjon fra halvårsskiftet i Australia. For konsernet totalt vil dette bli motvirket av positive effekter fra Improvement 2003 og en antatt svakere norsk krone som gjennomsnitt i 2. halvår. Lysaker, 6. august 2003 Styret i Norske Skogindustrier ASA 6 Norske Skog 2. kvartal 2003

7 Tall for områdene DRIFTSINNTEKTER Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum konsern DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum konsern Norske Skog-aksjen Nøkkeltall Januar - juni 2003 Pr Fortjeneste Bokført EK Børsverdi Høy Lav pr. aksje pr. aksje Kurs mill. kr Kr. 102,50 108,00 108,50 86,50 0,76 147,2 123, Norske Skog 2. kvartal

8 DRIFTSRESULTAT Millioner kroner Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Restruktureringskostnader Sum konsern Aksjekursutvikling Avkastning til aksjonærene (TSR) Uke 1/00 Oslo Børs hovedindeks Norske Skog Uke 1/01 Uke 1/02 Uke 1/03 Uke 31/ Euro Prisutvikling avis, SC, LWC - Tyskland -35 1) Konkurrenter (50%) (A) Oslo hovedindeks (25%) (B) MS World F&P (25%) (C) Konkurrenter + indekser, veid (A+B+C) Norske Skog Mindreavkastning = -3,6 prosentpoeng 1) Verdistigning + betalte utbytter i % av kurs /93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 2/03 Avispapir 45g SC roto 56g LWC offset 60g 8 Norske Skog 2. kvartal 2003

9 PRODUKSJON PR. PRODUKT/OMRÅDE tonn Apr.-juni 03 Apr.-juni 02 Jan.-juni 03 Jan.-juni Europa Avispapir Magasinpapir Sør-Amerika Avispapir Australasia Avispapir Asia Avispapir Norske Skog totalt Sum avispapir Sum magasinpapir Sum trykkpapir Kvartalsresultat for konsernet Millioner kroner 2/03 1/03 4/02 3/02 2/02 1/02 4/01 3/01 2/01 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsres. før restrukt.kostn Restruktureringskostnader Driftsresultat Resultat før skattekostnad Majoritetens andel KVARTALSRESULTAT OMRÅDER Millioner kroner 2/03 1/03 4/02 3/02 2/02 1/02 4/01 3/01 2/01 Driftsinntekter Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Staber/Elimineringer Sum driftsres. før avskrivn Driftsresultat Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Restruktureringskostnader Staber/Elimineringer Sum driftsresultat Norske Skog 2. kvartal

10 Siste nytt om forbed Improvement 2003 Improvement 2003 er Norske Skogs ambisiøse forbedringsprogram som skal gi en resultatforbedring på 2 milliarder kroner innen Konsernet følger resultatene for Improvement 2003 nøye. I tillegg til å måle økonomiske resultater, fokuseres det på status for de ulike aktivitetene som er nødvendige for å gjennomføre resultatforbedringene. Forbedringene sammenlignes med basisåret For å sikre reelle sammenligninger må det tas hensyn til forhold som er utenfor Norske Skogs kontroll, som endringer i papirpriser, valutakurser og priser på innkjøpte innsatsfaktorer herunder kjemisk masse, returpapir og energi. Hittil har Norske Skog oppnådd forbedringer på 320 millioner kroner. Oppfølgingssystemet viser at Norske Skog etter 2. kvartal er i rute med tanke på å oppnå 1 milliard kroner i forbedringer i 2003, som forutsatt i henhold til forbedringsprogrammet. NEDBEMANNINGEN FØLGER TIDSPLANEN Etter at den overordnede konsernorganisasjonen ble endret ved årsskiftet, har nå alle produksjonsenhetene definert sin nye organisasjonsstruktur. Ved de fleste enhetene er den nye organisasjo- nen allerede på plass. Utvelgelse av medarbeidere er gjennomført i samsvar med Norske Skogs globale policy og stedlige bestemmelser for nedbemanning. Det er også tatt hensyn til kompetansenivå, ansiennitet og sosiale forhold. Gjennom et nært samarbeid mellom ledelse og ansatte, har oppsigelser blitt redusert til et minimum, som følge av førtidspensjon og/eller frivillig avgang med sluttpakke. Prosessen går som planlagt og ca. 40% av den totale nedbemanningen er gjennomført ved utløpet av 2. kvartal Dette innebærer at selskapet har 464 færre ansatte enn høsten Ved årsskiftet vil ytterligere ca. 330 ansatte ha sluttet. LEVERANDØRER INNFRIR KRAV OM REDUKSJON Norske Skogs leverandører må være innstilt på å effektivisere og redusere sine kostnader for å være selskapets leverandører også i fremtiden. Majoriteten av leverandørene har innfridd de forventningene som er satt til prisreduksjoner, og den totale innsparingseffekten er som forutsatt. IT-PROSJEKTER I RUTE Det overordnede målet for IT-prosjektene er å støtte standardisering av arbeidsprosessene og å oppdatere nåværende utstyr og systemer. Dette innebærer blant annet en standardisert infrastruktur som i tillegg gir betydelig lavere kostnader og økt effektivitet. De ulike IT-prosjektene følger sine oppsatte tidsplaner. Norske Skogs totale IT-kostnader blir redusert som et resultat av de ulike prosjektene. Målet er å redusere kostnadene 30% til rundt EUR 7 pr. produsert tonn papir. 10 Norske Skog 2. kvartal 2003

11 ringsprogrammet Norske Skog 2. kvartal

12 Stabil etterspørsel etter magasinpapir - Lavkonjunkturen påvirker også markedet for magasinpapir, men mindre enn for andre trykkpapirprodukter. Etterspørselen er opprettholdt også de siste par årene, sier direktør Bjørn Staubo, ansvarlig for salg av magasinpapir i Norske Skog. På 1990-tallet hadde magasinpapir en meget sterk utvikling. Etterspørselen etter bestrøket papir (LWC) steg med 6% årlig og med 4% for ubestrøket papir (SC). I 2003 er den europeiske etterspørselen etter LWC anslått til 6,6 millioner tonn. Samlede leveranser av SC fra Vest-Europa lå ved utløpet av juni 2003 ca. 2% høyere enn i de fem første månedene i fjor, mens leveransene av LWC lå 9% høyere. Det er i første rekke de oversjøiske eksportmarkedene som trekker opp. I USA har annonsevolumet i magasiner bedret seg. Det er et godt tegn, sier Bjørn Staubo. Også europeisk etterspørsel er stabil eller økende. SPESIALMAGASINER OG KATALOGER Et stabilt volum på tross av økonomiske nedgangstider kan blant annet forklares med at det stadig kommer nye spesialmagasiner. Annonsørene foretrekker også magasiner, da de treffer sine målgrupper mer presist enn gjennom TV, radio og internett. Magasinlesere synes Det er et godt tegn at annonsevolumet i USA har bedret seg, sier direktør Bjørn Staubo. også å være trofaste mot sine utvalgte publikasjoner, selv i dårligere tider. Et annet stabilt og viktig segment innen magasinpapir er kataloger. Store, internasjonale handelsvirksomheter som selger til forbrukerleddet, f.eks. Walmart, Sears og IKEA, satser sterkt på kataloger. IKEAs katalog har et globalt opplag på over 130 millioner eksemplarer. Vi har sett eksempler på at enkelte har forsøkt å gå over fra tradisjonelt salg gjennom kataloger til salg på internett, men det har ikke vært vellykket, forteller Staubo, som også understreker at reiselivskatalogene ser ut til å ta seg opp igjen. Reklamemateriell som bilag og flygeblader er også et stabilt marked, selv om det i øyeblikket ikke er noen vekst. Prisene påvirkes naturlig nok av den svake markedsbalansen, men når konjunkturene igjen snur oppover, må vi regne med at magasinpapir får en god utvikling i alle segmenter, avslutter Bjørn Staubo. Magasinpapir - et viktig produkt for Norske Skog Etterspørselen etter magasinpapir på verdensbasis utgjør om lag 22 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika samt et par millioner tonn i Japan. Norske Skog er verdens femte største leverandør av magasinpapir og den tredje største i Europa, med produksjon ved fem fabrik- ker. Omlag 40% av Norske Skogs europeiske kapasitet for trykkpapir er magasinpapir. Saugbrugs og Parenco produserer ubestrøket papir (SC), mens Bruck og Walsum lager bestrøket papir (LWC). Norset fra Follum er også en bestrøket papirkvalitet. 12 Norske Skog 2. kvartal 2003

13 I dag er det en økende bevissthet i næringslivet om et utvidet ansvar i forhold til bærekraftig utvikling, som omfatter økonomi, miljø, mennesker og lokalsamfunn som påvirkes av næringslivsaktiviteter. Sosialt ansvar og etisk standard Konsernledelsen i Norske Skog har vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. Hensikten med retningslinjene er å sikre at Norske Skog opererer på en måte som er i henhold til anstendige og sømmelige standarder for forretningsvirksomhet. Norske Skog forventer tilsvarende standarder fra sine leverandører og samarbeidspartnere. ERKLÆRING OM SOSIALT ANSVAR Konsernledelsen har også sluttet seg til en erklæring om sosialt ansvar (corporate social responsibility). Selskapet følger definisjonen fremsatt av World Business Council for Sustainable Development og erklærer at: Norske Skog respekterer de universelle menneskerettighetene og anerkjenner vårt ansvar overfor våre ansatte, kunder og leverandører, samt de lokalsamfunn og samfunnene for øvrig der Norske Skog driver virksomhet. Norske Skog har allerede forpliktet seg til ulike avtaler og blitt tatt opp i ulike indekser som følge av det arbeidet selskapet allerede har nedlagt for sosial ansvarlighet. GLOBAL COMPACT Nylig undertegnet Norske Skog Global Compact, et initiativ fremsatt av FN for å bringe næringslivsledere sammen med FN organisasjoner og fagforeninger. Prosjektet har til hensikt å støtte ni grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter, arbeid og miljø i håp om å komme frem til praktiske løsninger på utfordringer knyttet til globalisering, bærekraftig utvikling og sosial ansvarlighet. RETTIGHETER FOR ARBEIDERE Et annet eksempel på Norske Skogs sosiale ansvar er en avtale undertegnet i 2002 mellom Det Internasjonale For- bundet for arbeidere innen kjemisk, energi og gruveindustri (ICEM), Fellesforbundet i Norge og Norske Skog. Norske Skog var det første selskapet innen treforedlingsindustrien som undertegnet en slik avtale, som garanterer arbeidernes rettigheter ved alle fabrikkene over hele verden. FREMME KVINNELIGE LEDERE Norske Skog var også det første selskapet i Norge som undertegnet Female Future, et prosjekt lansert av Næringslivets Hovedorganisasjon for å fremme kvinner til ledende stillinger og styrer. LESELYST I samarbeid med World Association of Newspapers (WAN) vil Norske Skog bidra til å utvikle programmer for bruk av aviser og magasiner i skoleundervisning. Norske Skog og WAN har en felles interesse i å stimulere unge mennesker til å lese og skape en livsstil der det å lese aviser og magasiner inngår som et naturlig element. VARIASJON AV INDEKSER Norske Skog er tidligere inkludert i en rekke ulike indekser som Storebrand Principle Funds, FTSE4 Good Global Index, Ethibel Investments Register and Ethibel Sustainability Indexes. At Norske Skog blir tatt opp i slike indekser er en klar anerkjennelse av det arbeidet som nedlegges for høye standarder innen miljø og sosialt ansvar. ÅRSRAPPORT I årsrapporten for 2003 vil Norske Skog inkludere en grundigere beskrivelse av selskapets forpliktelser, herunder en oversikt over bredden av aktiviteter og mål for selskapets sosiale engasjement for Norske Skogs forpliktelser HELSE OG SIKKERHET Oppnå et sikkert arbeidsmiljø og arbeide for sunne, friske mennesker. ARBEIDSTAKERE Med utgangspunkt i selskapets mangfold, gi de ansatte like muligheter til personlig vekst i et stimulerende og engasjerende arbeidsmiljø. VIRKSOMHET Operere i henhold til anstendige og sømmelige standarder for forretningsvirksomhet. SAMFUNN Drive forretningsvirksomhet med respekt og forståelse for sosiale og kulturelle verdier i de lokalsamfunn og samfunn for øvrig der Norske Skog opererer. Dele suksess med lokalsamfunn der selskapet har virksomhet. KUNDER OG LEVERANDØRER Arbeide sammen med kunder og leverandører for å stimulere bærekraftig utvikling og sosial ansvarlighet. Støtte frie foretak og rettferdig konkurranse. Ikke akseptere korrupsjon eller annen uakseptabel forretningsvirksomhet. KOMMUNIKASJON Forpliktet til å kommunisere åpent med alle selskapets interessenter. Er alene ansvarlig for troverdighet og etisk standard på den informasjonen som kommuniseres. Norske Skog 2. kvartal

14 NAF veibok på papir fra Norske Skog Norske Skog har fått kontrakt på å levere ca. 600 tonn papir til NAF veibok for Norske Skog Saugbrugs skal levere ubestrøket papir (SC) til innmaten og Norske Skog Walsum står for leveransen av bestrøket papir (LWC) til omslaget. Saugbrugs har tidligere levert papir til innmaten, men det er første gang Norske Skog som konsern er totalleverandør for hele trykksaken. Valget av papir fra Norske Skog begrunnes med papirets gode egenskaper hva gjelder kjørbarhet og fargegjengivelse. NAF veibok kommer ut hvert tredje år og er Norges desidert beste kilde til informasjon om veier, geografiske forhold og severdigheter. Veiboken har et opplag på og er på drøyt 800 sider. Med unntak av telefonkatalogen, er NAF veibok Norges største trykkeoppdrag innen boksektoren. To nye IR-priser Under arrangementet Nordic IR Awards 2003 ble Norske Skog best i to klasser. Norske Skog ble i år som i fjor kåret til beste større selskap på Investor Relations i Norge, i konkurranse med Norsk Hydro, Orkla, Statoil og Telenor. Jarle Langfjæran fikk også prisen for beste Investor Relations-ansvarlige i Norge. Juryen uttalte blant annet at Norske Skog har en sterk og høyt profilert kommunikasjon med finansmarkedet, som håndteres på en meget profesjonell måte. Som ansvarlig for Norske Skog s presentasjoner, gir Jarle Langfjæran både godt strukturerte, interessante og oppdaterte presentasjoner. Det er fagtidsskriftet Investor Relations Magazine som deler ut Nordic IR Awards, og årets arrangement var det tredje i rekken. Prisene deles ut på basis av en undersøkelse der mer enn 200 investorer og analytikere har deltatt. Best omdømme I en undersøkelse som er offentliggjort i Dagens Næringsliv går det frem at Norske Skog er blant de selskapene som har best omdømme i Norge. I en rangering over de 25 bedriftene med best omdømme, kom Norske Skog på 6. plass. Norske Skogs fire fabrikker i Norge eksporterer om lag 95% av sin produksjon til utlandet. Det er derfor respektabelt å komme foran andre virksomheter som er sterkt eksponert og godt kjent i forbrukermarkedet. Undersøkelsen omfattet personer og ble utført av amerikanske Harris Interactive og norske MMI. Investor Relations ansvarlig Jarle Langfjæran hentet hjem to priser på Nordic IR Awards Kompetansepris Norske Skog er tildelt Kompetanseprisen Prisen er tildelt med utgangspunkt i Norske Skog Union i Skien og deres langvarige satsing på kompetanseutvikling av operatørene på fabrikken. Prisen deles ut årlig av HR Norge, en ideell medlemsforening som samler alle som er interessert i personal, kompetanseutvikling, organisasjon og ledelse. Det er en langvarig prosess som nå gir gode resultater, sier Axel Thuve, personaldirektør i Norske Skog. I et nært samarbeid med skolen tilknyttet Prosessindustriens Landsforening (PILskolen) har Norske Skog også utviklet et program for ytterligere å øke kompetansen om verdikjeden i Norske Skog hos selskapets operatører. Programmet, som er interaktivt, vil nå bli tilbudt alle fabrikkene i Norske Skog. Mest etiske selskap på New Zealand I juni vant Norske Skog Tasman på New Zealand Brookerfields Business Ethics Award for å ha gjennomført tiltak fabrikken rett og slett anser som god forretningsvirksomhet. Som et eksempel har fabrikken et eget læringssted, Te Whara Ako, som gir de ansatte nødvendig grunnleggende opplæring slik at de bedre kan håndtere utfordringer og endringer, herunder opplæring i bruk av datamaskiner. Det var sterke kommersielle grunner til å gjennomføre prosjektet, fordi det bidrar til å redusere frykten for en ny tid, sier fabrikksjef Peter Chrisp. Medarbeidernes frykt for å lære har vært et hinder for endring. Han understreker at prosjektet i tillegg har en viktig spin-off effekt i lokalsamfunnet. 14 Norske Skog 2. kvartal 2003

15 Også IKEA katalogen på Norske Skog papir Årlig distribueres 132 millioner eksemplarer av IKEA katalogen. Antallet eksemplarer er ventet å stige til 180 millioner i Lars Carlsson, som er ansvarlig for innkjøp av papir til og trykking av katalogen, forteller at 500 millioner mennesker hvert år kommer i kontakt med et av IKEAs 181 varehus gjennom katalogen. Norske Skog Saugbrugs er en av fem utvalgte fabrikker verden over som leverer papir til katalogen. Det går med om lag tonn papir til innmaten og ca tonn papir til omslaget. I tillegg har IKEA sett viktigheten av å utvide sin kundekontakt og bruker ytterligere tonn papir til sesongkataloger. Tidenes laveste H-verdi Norske Skog registrerte i 2. kvartal tidenes laveste H-verdi, det vil si antall skader med fravær pr. million arbeidstimer. H-verdien var 3,1 mot 3,6 i 1. kvartal. I 2003 har Norske Skog et mål om en H-verdi under 3, så vel som en reduksjon av antallet ulykker totalt sett. Flere av Norske Skogs fabrikker har de siste månedene oppnådd nye og fantastiske resultater innen helse og sikkerhet. Både Bruck og Pisa passerte ett år uten skader med fravær tidlig i mai. Union og Boyer oppnådde dette målet tidligere i år. Vi har nådd null fordi vi satte oss et klart mål, ga det høyeste prioritering og arbeidet systematisk i flere år, sier Gert Pfleger, som er peronaldirektør på Ansatte på Norske Skog Skogn tar vare Bruck. på egen helse og sikkerhet. Vi håper disse fabrikkene kan være en kilde til inspirasjon for våre andre fabrikker og enheter i deres arbeid for å nå nullen, sier Jens Borge, som er konsernansvarlig for helse og sikkerhet. Han understreker at det å redusere eller enda bedre fjerne alt fravær med skader er viktig for å utvikle et trygt arbeidsmiljø. Det er også en viktig faktor for å øke produktiviteten og derfor selskapets inntjening. I tillegg til å redusere det totale antallet skader, oppnår Norske Skog også gode resultater når det gjelder innrapportering av antallet nesten ulykker. Det er viktig at våre fabrikker rapporterer inn nesten ulykker, fordi analyser av slike ulykker hjelper oss med å finne potensielle risiki og er viktig for å forhindre ulykker fra å skje, avslutter Borge. Nytt renseanlegg i Bio Bio Norske Skog Bio Bio i Chile tok i månedsskiftet april/mai i bruk et nytt sedimenteringsanlegg for rensing av avløpsvann. I følge fabrikksjefen, Carlos Germany, kan fabrikken allerede vise til gode resultater. Mengden suspendert stoff, det vil si mengden fiber og annet partiklulært materiale i avløpsvannet, Sergio Remedi er en av operatørene på det nye renseanlegget på Norske Skog Bio Bio. er redusert med over 90%, og mengden organisk stoff, målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF), er redusert med over 50%. Germany understreker at fabrikken med dette oppfyller de nye miljøkravene som blir del av chilensk lov i Innfasingen av det nye renseanlegget er gjennomført i henhold til timeplanen og budsjettet. Totalt hadde prosjektet en kostnadsramme på 2,3 millioner dollar. Mer informasjon på internett Det er mer informasjon om Norske Skog på Her finnes blant annet; alle resultatrapporter pressemeldinger presentasjoner til aksjemarkedet basisinformasjon om konsernets organisasjon, ledelse og virksomhet informasjon om fabrikker, produkter og markeder informasjon om miljøspørsmål Norske Skog 2. kvartal

16 Norske Skogindustrier ASA Oksenøyveien 80 Postboks 329, 1326 Lysaker Telefon: Telefaks: Design & Trykk: Vestfjorden Grafisk AS Foto: Andres Latini Benedicte Gude IR Magazine Trond Hattrem Forside: Norske Skog er verdens femte største leverandør av magasinpapir og den tredje største i Europa. På tross av nedgangstider er etterspørselen etter magasinpapir opprettholdt de senere årene. Foto: GoodShot 16 Norske Skog 2. kvartal 2003

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

NORSKE SKOG 2003. Rapport 1. kvartal. Lave priser og fortsatt sterk krone. Improvement 2003 i rute. Samarbeid med avis i skolen

NORSKE SKOG 2003. Rapport 1. kvartal. Lave priser og fortsatt sterk krone. Improvement 2003 i rute. Samarbeid med avis i skolen NORSKE SKOG 2003 Rapport 1. kvartal Lave priser og fortsatt sterk krone Improvement 2003 i rute Samarbeid med avis i skolen Lave priser og fortsatt sterk krone Lave priser og fortsatt sterk norsk krone

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 Kvartalsrapport for januar - mars 1997 Resultat og salg Norske Skogs driftsinntekter var i første kvartal 2.856 millioner kroner (tilsvarende

Detaljer

Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001

Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001 Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001 Oslo, 1. November 2001 2001: Store strukturelle endringer Gjennomførte transaksjoner: Restrukturering i Canada Økt eierandel i Pan Asia og Pisa Salg av Tasman Pulp og Tasman

Detaljer

JANUAR - SEPTEMBER 1998

JANUAR - SEPTEMBER 1998 JANUAR - SEPTEMBER 1998 Oslo, 29. oktober 1998 HOVEDPUNKTER JANUAR - SEPTEMBER 1998 Operasjonelt Godt driftsresultat, i sin helhet fra Trykkpapir Godt marked for avispapir og SC, økt konkurranse for LWC

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1997. Norske Skog. Oslo, 12. februar 1998. 97hug-n1.ppt

ÅRSREGNSKAP 1997. Norske Skog. Oslo, 12. februar 1998. 97hug-n1.ppt ÅRSREGNSKAP 1997 Oslo, 12. februar 1998 1997 - STRATEGISK Internasjonalt: PM 2 i Golbey Kjøp av Steti i Tsjekkia Vurdering av flere andre prosjekter Energistrategi Kraftvarmeverk utredes Bygg på armlengdes

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NSG Norske Skogindustrier

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Presentasjoner på Norske Skogs generalforsamling 24. april 2008

Presentasjoner på Norske Skogs generalforsamling 24. april 2008 Presentasjoner på Norske Skogs generalforsamling 24. april 2008 1. Kim Wahl, styreleder 2. Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef 3. Andreas Enger, konserndirektør økonomi og finans Et nytt Norske Skog

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

pluss Norske Skog 2/00 Januar mars 2000 Jan Reinås: Kjøpet av Fletcher Challenge Paper vil skape verdier for aksjonærene

pluss Norske Skog 2/00 Januar mars 2000 Jan Reinås: Kjøpet av Fletcher Challenge Paper vil skape verdier for aksjonærene pluss Norske Skog 2/00 Januar mars 2000 Jan Reinås: Kjøpet av Fletcher Challenge Paper vil skape verdier for aksjonærene Norske Skog størst i vekstmarkedene for avispapir En global aktør Stabilt godt for

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Styrets beretning, 4. kvartal 2007

Styrets beretning, 4. kvartal 2007 Styrets beretning, 4. kvartal 2007 * 4. kvartal 2007: Brutto driftsresultat før spesielle poster NOK 775 millioner (NOK 850 millioner i 3. kvartal); driftsresultat etter avskrivninger NOK 56 millioner

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Norske Skogindustrier ASA Første kvartal 1996

Norske Skogindustrier ASA Første kvartal 1996 Norske Skogindustrier ASA Første kvartal 1996 Kvartalsrapport januar - mars 1996 Resultat og salg Norske Skog hadde i første kvartal 1996 driftsinntekter på 3.448 millioner kroner (tilsvarende for samme

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

NØKKELTALL (UREVIDERTE)

NØKKELTALL (UREVIDERTE) 09 1.kvartal NØKKELTALL (UREVIDERTE) JAN-MAR 2009 OKT-DES 2008 JAN-MAR 2008 AKK 2009 AKK 2008 Driftsinntekter NOK mill 5 259 7 354 6 269 5 259 6 269 Brutto driftsresultat *) NOK mill 504 922 489 504 489

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

A-PRESSEN 3. kvartal 2003

A-PRESSEN 3. kvartal 2003 A-pressen 3. KVARTAL 2003 A-PRESSEN 3. kvartal 2003 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.03 30.09.02 31.12.02 31.12.01 Driftsinntekter 1 792 601 1 788 903 2 414 687 2 298 452 Driftsresultat 94 285 92 214

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

NY PAPIRMASKIN I GOLBEY. Oslo, 16. april 1997

NY PAPIRMASKIN I GOLBEY. Oslo, 16. april 1997 NY PAPIRMASKIN I GOLBEY Oslo, 16. april 1997 NY PAPIRMASKIN I GOLBEY HVORFOR BYGGER NORSKE SKOG NY PAPIRMASKIN I GOLBEY? FOR Å FÅ EN TOPP KONKURRANSE- KRAFTIG AVISPAPIRFABRIKK FOR Å STYRKE POSISJONEN SOM

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer