MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. I tillegg til sakslisten vil det bli arbeidet med følgende tema: - Energi- og klimaplanen presentasjon og gjennomgang av aktuelle tiltak. - Kommuneplan for Trondheim, samfunnsdel gjennomgang - Kommuneplan for Klæbu oppstart av arbeid med samfunnsdelen og mål og prinsipper i arealdelen. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 123/09 09/388 GEBYRREGULATIV: KART, DELING, OPPMÅLING, SEKSJONERING, MATRIKKEL, BYGG- OG PLANSAKER, LANDBRUK, JAKT- OG VILTFORVALTNING 124/09 09/38 TAP PÅ KOMMUNALE KRAV 125/09 09/38 RÅDMANNENS FULLMAKTER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSAVSLUTNINGEN /09 07/57 BYGGEREGNSKAP HESTESKOEN BARNEHAGE 127/09 03/751 SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE - BILTRIAL

2 128/09 04/52 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LANGMO, GNR 38/5. 2.GANGS BEHANDLING 129/09 09/310 BYGGESAK - LUNHEIMVEGEN 23 - GNR 21/85 - TILBYGG 130/09 09/311 DELINGSSAK - JOLAND - GNR 36/9 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 131/09 07/264 UTVIKLINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN /09 07/543 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

3 Sak 123/09 GEBYRREGULATIV: KART, DELING, OPPMÅLING, SEKSJONERING, MATRIKKEL, BYGG- OG PLANSAKER, LANDBRUK, JAKT- OG VILTFORVALTNING Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Knut Brauteset Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 123/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet slutter seg til at framlagte forslag til gebyrregulativ (gebyrforskrift) og gebyrsatser innarbeides i det helhetlige forslag til gebyrregulativ for Klæbu kommune, og følger videre behandling av budsjett for Det gjøres følgende endringer/suppleringer: -For plansaker (pkt.c) gjelder inntil videre gebyrregulativet som i 2009, med vedtatt prisregulering. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Forslag til gebyrregulativ for pkt.a-j under Kart, deling, oppmåling, seksjonering, matrikkel, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning. (datert 1.des.2009). Justert etter endringer i lovverk som trer i kraft Framlegg til gebyrregulativ Trondheim kommune (link til elektronisk utgave). 3. Matrikkelforskriften med kommentarer (link: html ) Saksopplysninger: Under Formannskapets behandling av budsjett for 2010 i møte 26.nov., ble det i sak 120/09 pkt.6 gjort følgende vedtak: Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. Fra Nærings- og Utbyggingstjenesten er det utarbeidet forslag til gebyrregulativ for: Kart, deling, oppmåling, seksjonering, matrikkel, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning. Forslaget er vedlagt og kan bakes inn i det helhetlige pris og gebyrregulativ for Klæbu kommune, for videre budsjettbehandling. Side 3 av 32

4 Sak 123/09 Som det vil framgå er regulativet på overnevnte tjenesteområder i stor grad harmonisert med framlegg i Trondheim kommune pr.nov.2009, med noen mindre justeringer. Forslaget fra Trondheim kommune følger vedlagt (som link) for sammenlikning. Regulativet er i store trekk som i Den største endring gjelder gebyrer under pkt.e, der gebyrer etter tidligere Delingsloven må erstattes av gebyrer etter Matrikkelloven fra 1.jan Den nye Matrikkelforskrift med kommentarer er vedlagt (som link). Under pkt.b (Byggesaksgebyrer mv.) er det foreslått 20% reduksjon i gebyrene for søknader som mottas full-digitalt (ved bruk av Byggsøk). Gebyrene for byggesaker må for øvrig endres og tilpasses når ny plan- og bygningslov byggesaksdelen trer i kraft i løpet av Det kan da også være aktuelt å se på ev.justeringer av plangebyrer etter pkt.c samtidig. Fra Plankontoret er det nemlig foreslått å beholde regulativet for 2009 inntil videre, med vedtatt prisregulator. Vurdering: For de tjenester som tilbys fra Nærings- og Utbyggingstjenesten finner man det mest hensiktsmessig at kunder betaler tilsvarende for de samme tjenester i Klæbu som i Trondheim. Både strengere krav iht.lovverk og budsjettkrav om økt inntjening og økt selvkostgrad tilsier at man ikke bør henge igjen med mye lavere satser. Budsjett 2010 stiller krav til økt inntjening for å dekke alle reelle kostnader under den enkelte tjeneste, i endel kommuner regnes dette i et selvkostregnskap etterskuddsvis (selvkostfond). Til møtet vil det bli lagt fram en selvkostberegning for de aktuelle tjenester. Dette vil vise hvilke kostnader på disse områder som ligger i budsjett 2010, og som skal dekkes av gebyrene. Side 4 av 32

5 Sak 124/09 TAP PÅ KOMMUNALE KRAV Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 124/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å tapsføre følgende krav i driftsregnskapet for 2009: Musikk/idrettsskole 4 625,00 Barnehage/sfo ,00 Diverse kunder ,00 Divsere Helse 2 100,00 Husleie 2 879,00 SUM ,00 SAKSUTREDNING Vedlegg: Tap på krav detaljert liste (unntatt offelighet jf. offentleglova 13) legges eventuelt fram i møtet Saksopplysninger: I sak 6/09 vedtok formannskapet å avskrive en del kommunale krav, utstedt i perioden fram til 2004, som fremdeles stod ubetalt. Totalt ble det avskrevet krav for nærmere kroner. Samtidig vedtok formannskapet at de ønsket en tilsvarende årlig gjennomgang. Formannskapet ba også om at det ble igangsatt en ekstra innkrevingsrunde på de gamle kravene. Vurdering: Status gamle krav Det er gjort en ekstra innsats på å kreve inn en del av de gamle kravene som var foreslått avskrevet. Dette er gjort både gjennom egeninnsats og via Kredinor/Lindorff som er våre samarbeidspartnere på inkasso. Den ekstra innkrevingsaksjonen har resultert i totale innbetalinger på kr ,-. I tillegg ligger fremdeles mange av kravene til observasjon hos inkassoselskapene. Mange av kravene Side 5 av 32

6 Sak 124/09 som ble avskrevet har vist seg å ikke være reelle krav i form av feil fakturering, manglende avtaler etc. I forbindelse med årets regnskapsavslutning har vi gjort en gjennomgang av restansene fra utfaktureringen i Totalt er det krav på i alt kroner som er vurdert som uerholdelige, og som foreslås avskrevet i driftsregnskapet for Sakene gjelder krav mot konkursbo, personer som er insolvente, inkassosaker som ligger til overvåking, samt krav som ikke er reelle. Selv om kravene avskrives, vil en del av disse kunne kreves inn på et senere tidspunkt, hvis for eksempel betalingsevnen til vedkommende personer bedres. Men ut fra et regnskapsfaglig ståsted er det riktig at kravene utgiftsføres som tapt i regnskapet. Side 6 av 32

7 Sak 125/09 RÅDMANNENS FULLMAKTER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 125/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre de avsetninger og strykninger som er nødvendige i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009 ihht det som er beskrevet i saksframlegget. SAKSUTREDNING Vedlegg: Saksopplysninger: I henhold til forskrifter for kommunale budsjetter og regnskaper skal det gjennomføres enkelte tiltak i regnskapet avhengig av om regnskapet blir gjort opp med et regnskapsmessig over- eller underskudd. I tillegg er rådmannen allerede gitt visse fullmakter til å gjennomføre enkelte disposisjoner i kommunens delegasjonsreglement. Noen av disse tiltakene kan gjøres administrativt, mens andre tiltak kun kan gjøres etter politisk behandling og vedtak. Av hensyn til fristen for regnskapsavleggelsen, ønsker rådmannen å trekke opp noen retningslinjer og prinsipper som skal følges i forbindelse med regnskapsavslutningen for Dette for at rådmannen skal få forhåndsfullmakt til å gjennomføre disse tiltakene. Vurdering: Regnskapsmessig underskudd driftsregnskapet: Ved et eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) skal det foretas strykninger av overføringer og avsetninger i den grad det er nødvendig for å redusere, eventuelt unngå underskudd. Unntatt fra strykningsbestemmelsene er avsetninger begrunnet i at midlene i medhold av lov, forskrift eller bindende avtale er reservert særskilte formål. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre følgende strykninger i prioritert rekkefølge: Side 7 av 32

8 Sak 125/09 1. Eventuelle tilskudd tiltenkt spesielle formål avregnes og eventuelle tidligere avsetninger brukes for å redusere formålets underskudd. 2. Overføringer fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet strykes 3. Avsetninger til disposisjonsfond strykes 4. Inndekking av tidligere års underskudd strykes I tilfelle nr 4 blir aktuelt får rådmannen fullmakt til å bruke tidligere avsatte midler på disposisjonsfondet til å dekke inn tidligere års underskudd. I handlingsprogrammet for har kommunestyret bestemt at enheter som går med underskudd, tar med seg tilsvarende underskudd til neste driftsår. Dette vil bli vurdert samtidig som kommunestyret behandler regnskapet for 2009 i mai. Regnskapsmessig overskudd driftsregnskapet Ved et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driftsregnskapet får rådmannen fullmakt til å gjennomføre følgende avsetninger i prioritert rekkefølge: 1. Eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) fra tidligere år dekkes inn 2. Eventuelt regnskapsmessig merforbruk på investeringsregnskapet dekkes inn gjennom å overføre driftsmidler til investeringsregnskapet 3. Enheter som går med overskudd får ta med seg overskuddet begrenset opp til 3 % av nettobudsjettet til neste driftsår (gjennom avsetninger til egne disposisjonsfond) i tråd med vedtatt handlingsprogram 4. Eventuelle tilskudd tiltenkt spesielle formål avregnes og avsettes egne fond 5. Eventuelle overskudd etter at pkt 1-4 er gjennomført avsettes til disposisjonsfond Regnskapsmessig overskudd investeringsregnskapet Rådmannen får følgende fullmakter ved et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på investeringsregnskapet i prioritert rekkefølge: 1. Overskudd vedrørende startlån avsettes til kapitalfondet 2. Overskudd vedrørende øvrige investeringsprosjekter avsettes de fond som tidligere er bygd opp av samme prosjekt 3. Ubrukte midler til ikke ferdigstilte prosjekter overføres neste år Regnskapsmessig underskudd investeringsregnskapet Rådmannen får følgende fullmakter ved et eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på investeringsregnskapet i prioritert rekkefølge: 1. Underskudd på enkeltprosjekter reduseres ved å overføre budsjetterte, ikkedisponerte midler fra driftsregnskapet (forutsatt overskudd på driftsregnskapet) 2. Et eventuelt underskudd utover dette reduseres ved å redusere forutsatte avsetninger fra salg av eiendommer og andre anleggsmidler 3. Et eventuelt underskudd utover dette reduseres ved å overføre budsjettert, ikkedisponert bruk av ubundne fond (først kapitalfond, deretter disposisjonsfond) 4. Hvis pkt. 1-3 ikke er tilstrekkelig dekkes underskuddet ved bruk av kommunens kapitalfond Side 8 av 32

9 Sak 126/09 BYGGEREGNSKAP HESTESKOEN BARNEHAGE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 126/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Hesteskoen barnehage fullfinansieres ved å omdisponere ubrukte lånemidler, 1,760 mill. kr, fra andre prosjekter. SAKSUTREDNING Saksopplysninger: I handlingsprogrammet for er det vedtatt at det skal legges fram byggeregnskap ved ferdigstillelse av større byggeprosjekter. Hesteskoen barnehage ble tatt i bruk i år. Rådmannen legger med dette fra et ferdig byggeregnskap for prosjektet. Vurdering: Totalt er det bevilget 18,011 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er tenkt finansiert ved låneopptak, samt momskompensasjon. Status ved prosjektets avslutning er: Forbruk Forbruk Total byggekostnad Finansiering: Bruk av lån Bruk av lån Momskompensasjon Sum finansiering Udekket Forklaringen på at sum finansiering er større enn opprinnelig bevilgning, er at mottatt momskompensasjon er høyere enn budsjettert. Regnskapet viser at prosjektet er blitt 1,760 mill. kr dyrere enn forutsatt. Kommunestyret må derfor finne ny finansiering tilsvarende dette beløpet. Det detaljerte regnskapet viser følgende: Side 9 av 32

10 Sak 126/09 Lønn egne ansatte Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Generelle kostnader Spesielle kostnader (inkl. inventar og utstyr) Byggelånsrenter Sum byggekostnad Årsaken til merforbruket er knyttet til følgende: Oppbygging av veg, p-plass, rassikring Ekstraarbeid bygning (overbygging terasse) Opparbeiding uteområde Gjerder/porter Byggelånsrenter Dette er i all hovedsak tiltak som i utgangspunktet ikke var med i de opprinnelige byggeplanene. Rådmannen tar selvkritikk på at saken ikke er fremmet tidligere. Det ideelle er at kommunestyret får ta stilling til eventuelle ekstrabevilgninger før de påløper. Kommunestyret må vedta en ny finansiering på restbeløpet på 1,760 mill. kr. Rådmannen vil foreslå en omdisponering av ubrukte lånemidler fra tidligere år tilsvarende samme beløp. Det dreier seg om tidligere låneopptak knyttet til vann- og avløpsprosjekter som ikke er ferdigstilt, men som blant annet inngår i senere vedtatte prosjekter (sentrum-ostangen, Tulluan-Tanem) som har fått sin egen finansiering. Dette er derfor midler som kommunestyret kan omdisponere i dag uten at det får konsekvenser for dagens drift. Det eneste usikkerhetsmomentet i prosjektets finansiering er regnskapet for Hvis driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd, så kan overført momskompensasjon fra drift til investering bli utsatt for strykning i verste fall. Dette vil igjen føre til en tilsvarende mangel på finansiering av prosjektet i investeringsregnskapet. Dette vil i så fall bli tatt opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet neste vår. Side 10 av 32

11 Sak 127/09 SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE - BILTRIAL Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 127/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Næringsområde Tulluan, vedtatt Dispensasjonen gir Utkanten Offroaders NAF tillatelse til å bruke området regulert til kombinert formål, grustak/matjordproduksjon/landbruk, gnr 37 bnr 2, til biltrial med følgende vilkår: - Tillatelsen gjelder for kjøretøy som er EU-godkjent i forhold til støy. - Tillatelsen gjelder til grunneier bestemmer at området skal benyttes til reguleringsformålet, men begrenses til ut år Tillatelsen gjelder ikke for perioden 25/9 31/10 av hensyn til storviltjakt i området. - Kjøring i tilgrodd terreng og kryssing over eller i bekker er ikke tillatt. - Det tillates trening mellom og på lørdager, med unntak av når denne faller på en helligdag eller høytidsdag. - Det tillates 3 helgestevner i året. Naboer skal da varsles skriftlig. - Adkomst til grustaket skal skje via fylkesvei 925. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Kart 2. Søknad Saksopplysninger: Utkanten Offroaders NAF har, i brev mottatt , søkt om forlengelse for 2010 og 2011 av tidligere tillatelse til å bruke grustaket ved Tulluan, gnr 37/2, til biltrial. Det søkes om å få bruke grustaket til treninger på lørdager mellom kl og 15.00, med unntak av perioden til 30.10, og med inntil 3 helgestevner i året. Naboer vil bli varslet ved helgestevner. Adkomst til grustaket vil bli via fylkesveg 925. Kommunen har behandlet søknad fra nevnte klubb om tillatelse til å bruke området til biltrial i KNM-sak 116/99, KNM-sak 37/00, KNM-sak 13/01, KNM-sak 12/02, KNM-sak 126/02, Side 11 av 32

12 Sak 127/09 FSK-sak 28/04 og FSK-sak 102/07. Søknaden ble da behandlet i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Området ble i 2009 regulert til kombinert formål, grustak/matjordproduksjon/landbruk. Da området nå er regulert, vil bruken av området som øvelsesbane for motorkjøring være i strid med formålet i reguleringsplanen. En søknad må derfor behandles med hjemmel i planog bygningsloven (pbl) som dispensasjonssak. I 19-2 i pbl heter det at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Støyberegning er utført i 2003 pga. klage fra nabo nord for grustaket. Beregningen er gjort fra en oppstikkende grusrygg nord i grustaket, hvorfra en vil få de høyeste støytoppene til de nærmeste boligene. Beregningene viser at for aktiviteter knyttet til hverdager i tidsrommet kl ligger nivåene under anbefalt grense. (Beregningene er gjort ifølge retningslinjer gjeldende i Det er siden kommet nye retningslinjer hvor beregningsmetodene er vesentlig forskjellige. Beregningene er derfor ikke direkte overførbare, men nye retningslinjer synes lempeligere i forhold til motorsport.) Når kjøringen foregår nede i grustaket, vil aktiviteten støymessig være meget godt skjermet pga. terrengforholdene. Vurdering: Saksbehandler har vært i kontakt med eier av området, Ole Tellugen, som sier at han ønsker at Utkanten Offroaders NAF bruker grustaket til biltrial så lenge han ikke har konkrete planer for egen bruk av området i henhold til reguleringsformålet. Det skal nevnes at det, etter at det ble foretatt støymålinger, ikke er kjent at det er kommet klage fra naboer til grustaket til at det blir benyttet til bilkjøring. Med bakgrunn i forannevnte, at denne virksomheten er en videreføring av en aktivitet som har foregått i grustaket i mange år og at den er midlertidig, vil administrasjonen anbefale at motorklubben gis tillatelse til å kjøre i grustaket til grunneier bestemmer at området skal brukes til reguleringsformålet. Det skal bemerkes at søknaden ikke er sendt på høring til naboer da dette er en viderføring av en eksisterende aktivitet. Vi har som nevnt ikke mottatt klager fra naboer i de siste årene. Side 12 av 32

13 Sak 128/09 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LANGMO, GNR 38/5. 2.GANGS BEHANDLING Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Gunnar Øvrelid Djup Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 128/09 Formannskapet /09 Eldrerådet /09 Formannskapet /08 Formannskapet /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 nr.1 forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Langmo, sist datert , forutsatt at følgende justeringer av reguleringsbestemmelsene foretas: Tillegg: Det legges opp til trinnvis utbygging av området, i størst mulig samsvar med aktuell skolekapasitet. Da området ligger under marin grense, skal det iflg kommuneplanen ifbm byggesøknad gjøres en fagmessig vurdering av grunnforholdene før byggetillatelse gis. Med fagmessig menes i denne sammenheng vurderinger foretatt av ingeniørgeolog/geotekniker. Kommunen stiller krav om at minimum 25 % av boligene skal ha Universell utforming, det vil si være bygd for, eller slik at de med enkle grep kan ombygges for rullestolbrukere. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Revidert reguleringskart, datert Reguleringsbestemmelser, justert ihht vedtak Planbeskrivelse. 5. Notat om støy- og støvvurderinger. 6. Illustrasjonsplan (NB: Ikke justert ihht endret reg.plan). 7. Snitt gjennom planlagt boligbebyggelse. Side 13 av 32

14 Sak 128/09 8. Justert vegforslag mot Skillingsvegen Sameie. 9. Ortofoto. 10. Gjeldende regulering. 11. Gjeldende kommuneplan. 12. Mulige framtidige boligområder, Tanem kart fra planprogram for kommuneplanen. 13. Saksprotokoll fra møte i formannskapet med saksutredning. 14. Notat fra Selberg, lagt fram i møte Reguleringsplan og bestemmelser utsendt til høring. SAMMENDRAG: Hoveddelen av planområdet er i dag regulert til landbruk (LNF), men reguleringsformålene spesialområde grustak, friområde, jordbruk og bolig er også representert, i tråd med gjeldende kommuneplan. Planforslaget innebærer bygging av i underkant av 50 eneboliger. Totalt planareal er ca 67 daa inkl. barnehagetomt på ca.4 daa. En hovedutfordring i planarbeidet har vært å avklare områdets egnethet til boligbygging på grunn av grusuttak og steinbrudd i sør. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn, planprosess Planforslaget er levert av Selberg Arkitektkontor AS på vegne av Langmo utbygging AS. Varsel om igangsetting av planarbeidet ble foretatt Foruten berørte grunneiere i området ble Fylkesmannen, Bergvesenet, Fylkeskommunen, Vegvesenet, Trondheim Energi og Telenor varslet. Første planinnlevering skjedde Foreløpig svar med merknader ble sendt ut Ny plan ble levert Formannsskapet i Klæbu kommune vedtok i møte å sende ut plan for Langmo på høring. Viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven Reglene om behandling av private forslag går fram av 30, bl.a. følgende: Når det kommer inn private reguleringsforslag, skal det faste utvalget for plansaker selv snarest mulig og innen 12 uker behandle forslaget. Forslagsstiller og kommunen kan avtale en annen frist. Finner ikke det faste utvalget for plansaker selv grunn til å fremme reguleringsforslag for området, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Omfatter forslaget uregulert område eller innebærer det en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret. Side 14 av 32

15 Sak 128/09 Ny plandel i plan- og bygningsloven trådte i kraft Aktuell plan behandles etter gammelt regelverk da vedtak om offentlig ettersyn ble gjort før Forhold til kommuneplan og planlegging av ny Rv 704 Området er i kommuneplansammenheng ikke klarert for boligformål. Grunneier har, til tross for denne usikkerhet ifht kommuneplanstatus, valgt å lage et reguleringsplanforslag, dels fundert på positive tilbakemeldinger fra politikere. Av hensyn til planlegging av framtidig hovedvegnett og tilhørende anlegg (Rv 704) er det i formannskapets møte , sak 128/08, vedtatt bygge- og deleforbud (plan- og bygningsloven 33) i Tanemsområdet. Planforslaget har rettet seg etter dette. Gjeldende reguleringsplaner i området Reguleringsplan for Tanemsflata, stadfestet : Grenser mot Langmo i nord. Omfatter eksisterende rekkehusbebyggelse i Skillingsvegen inkl. parkeringsplass. Reguleringsplan for Søndre del av Tanemsflata, stadfestet : Vestre del er i denne planen regulert til spesialområde grustak. Eksisterende boligbebyggelse på planområdet inngår også i denne planen. Reguleringsplan for Brannåsen, stadfestet : Det meste av området som berøres er vist som landbruk. Reguleringsplan for masseuttak, Øvre Forset, vedtatt av kommunestyret : Grenser mot Langmo fra sør (buffersone BS1). Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Tanem Øvre, vedtatt av kommunestyret : Grenser mot Langmo fra vest og inneholder adkomst til eiendommen gnr./bnr. 39/1 (Nygårdsbakken). Tidligere planavklaringer Forespørsel om regulering Arbeidet med revisjon av kommuneplanen for Klæbu var allerede igangsatt og forespørselen var et innspill til dette arbeidet. Reguleringsforespørsel behandlet i formannskapet (sak 0013/07). I vedtaket het det Formannskapet ser behov for utarbeidelse av reguleringsplan for området, men rår til at igangsetting av planarbeidet avventes til området er avklart i kommuneplanen. Forslag til boligområde for Langmo, e-post datert fra Selberg Arkitektkontor AS. Ble vurdert av formannskapet (sak 100/08). Det ble ikke gjort noen avklaringer i dette møtet. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Tanem er Klæbu s nest største tettstedsområde med innbyggere, barneskole, barnehage, og en del transportvirksomhet knyttet til lokale massetak/steinbrudd. Bebyggelsen ligger på en stor grusavsetning, delvis dekket av myr med inntil noen meters tykkelse. Planområdet heller svakt mot sør, og bratt ned mot Rv 704 i øst. I nord grenser området mot eksisterende boligbebyggelse (Skillingsvegen Sameie), i øst mot Rv 704, i sør mot grustak og i vest mot oppfyllingsområde. Innenfor planområdet er det fra gammelt av et mindre gårdsbruk med ca. 3.2 daa dyrka mark. Resten av planområdet er småkupert og preget av masseuttak. Driften i masseuttaket på planområdet er i dag avsluttet. Planområdet oppgis til m 2. Side 15 av 32

16 Sak 128/09 Trafikkforhold Deler av nåværende bebyggelse på planområde har adkomst direkte i fra Rv boliger nord i planområdet har adkomst fra Skillingsvegen, som går fra Rv 704 via Tanemsmovegen. Det er fortau langs Skillingsvegen. Miljøforhold, grunn Jordmassene i grunnen på planområdet antas å være rene. Grunnen må før oppstart likevel sjekkes og evt. urene masser fjernes. Grustak Gjenværende oppfylling i vest (gnr./bnr. 39/1) anslås til om lag m 3. Det er av et slikt omfang at oppfylling vil være avsluttet i løpet av en god sesong. Etter endt tipp vil driftsvegen miste sin funksjon og opphøre og bli turveg. Forseth grustak gnr./bnr. 38/2 sør for planområdet er et stort grustak med steinbrudd, og vil være i drift i svært lang tid framover. Knuseverk m.m. drives i dag av et dieselaggregat. Etter hvert skal anlegget drives av elektrisk drevet knusere som vil redusere støynivået noe. Beregninger av støy viser at forventede verdier vil ligge under grensene i retningslinjene, T- 1442, se eget vedlegg. Støvnedfall og svevestøv vurderes også å ligge under grenseverdier fastsatt av SFT, Statens forurensingstilsyn. Grunnforhold På ingeniørgeologiske kart (Reite, NGU 1986) er planområdet del av en større grusavsetning, det vil si at det mest sannsynlig er gode grunnforhold innen hele området. Riksveg 704 danner skille mot finkornige sjøavsetninger østover, det vil si leire/silt. Det vil si at det er mulig at det under gruslaget kan finnes leirmasser. Overdekningen er imidlertid trolig så stor at dette ikke har noen praktisk betydning. Dessuten er området nærmest Rv704 båndlagt til fremtidig omlegging av vegen, se tidligere avsnitt. Planområdet inngår ikke i fareområde for kvikkleireskred. Barnehagedekning Kapasiteten for barnehager er lav i området, og vil gjennom utbyggingen bedres.. Beskrivelse av planforslaget Planområdet foreslås regulert til eneboligbebyggelse og barnehage. Det tilrettelegges for oppføring av ca. 42 stk. nye eneboliger i varierende størrelse. Reguleringsbestemmelsene gir føringer for garasjeplassering. Tomtestørrelsene varierer fra ca. 400 og 800 m 2. Bebyggelsen Bebyggelsen tillates med mønehøyde på inntil 9 m. Sørover i området er terrenget relativt bratt, som kan medføre boliger over tre plan (stort sett to plan ellers i området). BYA (bebygget areal) er foreslått til maks 20% (eks.utvendig parkeringsareal). Bebyggelsen innenfor barnehagens arealer tillates oppført med 1 full etasje, evt. med sokkel. Side 16 av 32

17 Sak 128/09 Adkomst Adkomstveg til området blir Skillingsvegen. Nåværende direkte adkomster mot Rv 704 stenges. Adkomst i anleggsfasen Anleggstrafikk er planlagt via eksisterende driftsveg i sør (Nygårdsbakken). Dersom denne av ulike årsaker ikke kan benyttes og transporten må gå via Skillingsvegen eller nåværende adkomster til området, må det lages en plan for anleggstrafikken inn i området. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. Vann og avløp Vann og avløp forutsettes tilknyttet offentlig ledningsnett. Der spillvann ikke kan gå direkte til offentlig nett med selvfall, må det samles i en eller flere pumpestasjoner før det føres inn på offentlig nett. Overvann håndteres separat, eventuelt via fordrøyningsløsninger. Aktuelle tilnytningspunkt for overvann må avklares. I forbindelse med rammesøknader skal det utarbeides mer detaljerte VA-planer. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene pkt. 8.2 Skolekapasitet Tanem skole ligger i gangavstand. Skolevegen vurderes av forslagsstiller ikke å være trafikkfarlig. Vegene gjennom eksisterende boligområder har liten trafikk og passerer ingen trafikkfarlige kryss. Skolekapasiteten er i ferd med å bli for liten, men vurderes av forslagsstiller ikke å være begrensende i forhold til foreslått utbygging. Utbygger forsikrer om at det vil bli lagt opp til trinnvis utbygging, størst mulig grad i takt med skolekapasiteten. Se forslag til endring av reguleringsbestemmelsene. Parkering Klæbu kommune stiller krav om 1 garasjeplass og 1 oppstillingsplass på egen tomt. Det er ikke lagt opp til felles gjesteparkeringsplasser innenfor planområdet. Det foreslås parkeringsplasser tilknyttet barnehagen kan benyttes på kveldstid. Rekreasjon Innenfor planområdet er det lagt opp til flere mindre lekeområder. Mellom grøntområdene og vegene er det regulert inn gangforbindelser på tvers. Barnehagen grenser opp mot et større felles lekeområde (FL5). Innenfor lekeområdet skal det etableres en ball-løkke. Det er kort veg til store friluftsområder i vest (Vassfjellet). Mot øst er det gode forbindelser via eksisterende undergang under Rv 704 til områder langs Nidelva. Naturforhold, miljøtiltak Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Det legges opp til å beholde en del av kantvegetasjonen ut mot riksvegen. Noe bearbeiding av terreng i forbindelse med opparbeidelse av adkomstvegene er nødvendig. GJENNOMGANG AV UTTALELSER: Side 17 av 32

18 Sak 128/09 Uttalelse fra Bergvesenet, datert I uttalelse fra Bergvesenet konstateres at undersøkelser og vurderinger tyder på at nytt boligfelt og nærliggende massetak som skal drives videre kan sameksistere uten for store ulemper for noen av partene, blant annet avhjelpet av skjerming vhja vegetasjon og voller. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert Fylkesmannen har ingen merknader til reguleringsforslaget Uttalelse fra Statens Vegvesen, region midt-norge- Sør-Trøndelag distrikt datert Statens Vegvesen har ingen merknader til planforslaget. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, ved enhet for regional utvikling, datert Fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget, men minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens 8; Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen(mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. Uttalelser fra barnerepresentanten Barnerepresentanten er opptatt av skole- og barnehagekapasiteten i området. Barnerepresentanten stiller spørsmål om kvalitet på barnehagen i forhold til massetipp i vest. Barnerepresentanten er også generelt opptatt av at det skal være et godt bomiljø, inkl trafikksikre veger. Barnerepresentanten ønsker fartshumper på gatene, og rundkjøring ved barnehagen. Rådmannens kommentar: Skolekapasiteten på eksisterende skoler i Klæbu er i ferd med å bli for liten, men vurderes av forslagsstiller ikke å være begrensende i forhold til foreslått utbygging. Det vil nemlig legges opp til trinnvis utbygging, i størst mulig samsvar med skolekapasiteten. Dette er anbefales tatt inn i bestemmelsene, se forslag til vedtak. Rådmannen mener at bomiljøhensyn og forhold til oppfyllingsområde i vest er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes 8.3. Rundkjøring ved barnehagen samt krav om fartsdempende tiltak er lagt inn i planen. Uttalelse fra Eldrerådet, møtedato Eldrerådet i Klæbu kommune fattet i møte følgende vedtak: Eldrerådet mener at utbyggingen av nye boligområder må gi muligheter for etablering av boliger tilpasset eldre, og med tilstrekkelig grønareal i tilknytning til boligplassering Kommentar: De fremlagte boligplanene på Langmo har relativt lav utnyttelse i boliger pr. arealenhet, som gir generelt gode muligheter for å lage boligprosjekter som passer for seniorer. Kommunen Side 18 av 32

19 Sak 128/09 vil imidlertid ikke stille krav til utbyggere utover det som allerede er gjort gjennom å stille krav om universell utforming, som i grove trekk er de samme kravene som stilles ved bygging av eldre- og omsorgsboliger. Det er imidlertid en forhåpning om at utbygger ser det markedet som de eldre representerer, og tar hensyn til det i sin planlegging. Uttalelse fra Ole Arild Haugum, eier av gnr.38 bnr.2, mottatt Haugum viser til tidligere oversendt mail til Selberg arkitektkontor datert , hvor det står følgende: Kartet er noe uriktig,-- Ved etablering av Nygårdsbakken i sør, ble det gjort noen små endringer. Grensa i sør ble justert mot 38/2 til å gå parallelt med ny veg. Grensemerker er nedsatt. Haugum viser også til pågående grusuttak i grustak sør og vest for Langmo samt planlagt oppfylling på innmarka mot øst. Kommentar: Klæbu kommune, ved plankontoret, har gått gjennom grenseopplysninger som vi har registrert, og kan ikke se at kartet er uriktig.. Evt. støytiltak ifbm oppfyllingsarbeider på landbrukseiendom øst for Rv704 vil bli vurdert nærmere ved reguleringsforespøsel, men ifølge støykonsulent i prosjektet vil støy fra oppfylling være mindre enn fra riksvegen. Uttalelse fra kommunalt råd for funksjonshemmede, møtedato Kommunalt råd for funksjonshemmede fattet i møte følgende vedtak: Universell utforming ivaretas på alle plan. I denne sammenheng vises spesielt til gangveier og til parkeringsplasser i boområdet. Kommentar: Gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser er det anledning til å stille krav til utbyggere, blant annet ved at en viss andel av boliger skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Tilsvarende vedtak er gjort blant annet i Sandnes kommune i Rogaland. I dette prosjektet vil kommunen stille krav om at minimum 25% av boligene skal ha Universell utforming, det vil si være bygd for, eller slik at de med enkle grep kan ombygges for rullestolbrukere. Se forslag til vedtak. For øvrig forutsettes at uteområdene utformes slik at de kan benyttes av alle, inkludert rullestolbrukere, gjennom at områdene er mest mulig terskelfrie og uten bratte kneiker. Uttalelse fra Skillingsveien Sameieforening, datert Sameieforeningen innleder sin uttalelse med å uttrykke glede over reguleringsplanforslaget ikke er i konflikt med plasseringen av sitt planlagte garasjebygg mot Langmoeiendommen. Foreningen er imidlertid ikke tilfreds med utformingen av avkjørsel inn til parkeringsplassen for sameiet, som etter deres oppfatning fører til at 4-5 parkeringsplasser blir borte, noe de ikke vil akseptere. Side 19 av 32

20 Sak 128/09 Sameieforeningen foreslår at dette omprosjekteres, slik at antall parkeringsplasser for Sameiet beholdes uendret. Skillingsveien Sameieforening er videre skeptiske til planlagt løsning på grunn av økt trafikk i Skillingsveien, som vil medføre økt støy, ulykkesrisiko etc. De ønsker at adkomst til det nye boligområde og barnehage skjer i øst ved Rv704, slik det ifølge Sameieforeningen opprinnelig var planlagt. Den to-delte trafikkløsningen mot nord vil ifølge sameieforeningen også medføre økt belastning på Sameiets fellesarealer, i form av økt gang-trafikk til og fra Tanemsenteret. Avslutningsvis bemerker Sameieforeningen at planforslaget vil påføre Sameie merutgifter i form av økt snørydding og snølagring. Kommentarer: Etter en gjennomgang av sameieforeningens merknad er adkomstvegen(skillingsvegen) flyttet litt ut, slik at parkeringsplassene langs Skillingsvegen 23 beholdes (se vedlegg 8). Snøopplagskapasiteten vil dermed ikke reduseres nevneverdig. Kommunen mener at foreslått trafikkløsning, hvor Skillingsveiens gode bredde og fortau utnyttes som hovedadkomstveg til barnehage, er å foretrekke fremfor å legge den gjennom et nytt boligområde. At dette vil medføre økt trafikk i Skillingsvegen er riktig, men økningen er relativt moderat og innenfor rammene av det Skillingsveien er dimensjonert for. At foreslått trafikkløsning vil medføre økt gangtrafikk gjennom fellesuteområdene til de eksisterende boligområdene nord for Langmo er en naturlig og i praksis uunngåelig følge av prosjektet. Det er selvsagt mulig å stenge av felles gangveier i Skillingsvegen Sameie fysisk, men det er vanlig praksis i Norge at felles gangsystemer i boligområder kan benyttes av alle. Det er for øvrig sannsynlig at det vil bli anlagt gangsti/tursi på utsiden av boligområdene bortover mot skolen når oppfyllingsarbeidene er avsluttet og terrenget får satt seg litt. VURDERING AV KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET: Universal utforming Kommunen stiller krav om at minimum 25% av boligene skal ha Universell utforming, det vil si være, eller med enkle grep kan ombygges for rullestolbrukere. Dette anbefales lagt inn som tillegg til reguleringsbestemmelsene, 4.8. Trafikksikkerhet og bomiljø Trafikksikkerheten i det planlagte boligområde må kunne karakteriseres som god. Samlevegene er utstyrt med fortau, og det legges opp til tversgående snarveger. Det ligger dessuten til rette for kommunal turveg til skolen etter at oppfyllingsområdet i vest er ferdigstilt. I intern gjennomgang i kommunen ble det konkludert med at det må være rundkjøring i barnehageinnkjøringen, slik at farlig rygging unngås. Det ble også bestemt at det skal stilles krav om fartsdempende tiltak i alle veger i feltet, det er forankret i bestemmelsenes 5.1. Barn og unge Side 20 av 32

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LANGMO, GNR 38/5. 2.GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LANGMO, GNR 38/5. 2.GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LANGMO, GNR 38/5. 2.GANGS BEHANDLING Formannskapet Møtedato: 10.12.2009 Saksbehandler: Gunnar Øvrelid Djup Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 10.12.2009

Detaljer

Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014

Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014 Detaljregulering for Langmo - gnr. 38/5 m.fl. Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser KOMMUNEPLAN 2010-2021 - PLANPROGRAM Formannskapet Møtedato: 18.02.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Formannskapet 18.02.2010 117/09 Formannskapet 26.11.2009 Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 110/14 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 110/14 Formannskapet Detaljregulering for boligfelt, Holten - del av gnr 12/2 m.fl. Formannskapet Møtedato: 30.10.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 110/14 Formannskapet 30.10.2014 Formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard Saksframlegg DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/20581-22 Saksbehandler: Torry Unsgaard ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt

SAKSFRAMLEGG. Vedlegg i saken: Utbyggingsavtale Vedlegg 1 kart som viser område som inngår i utbyggingsavtalen Opsjonsavtale Blåfjell boligfelt SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 16/1826 Godkjenning av utbyggingsavtale for Blåfjell boligfelt, Ørnes Rådmannens innstilling: 1. Det er fremforhandlet en utbyggingsavtale

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/00852-052 Dato: 02.03.05 KONNERUDKOLLEN SØR REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20.

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20. Dato: 22.02.2012 Saksnr.: 201113275-13 Arkivkode O: GNBN: 98,182 Saksbehandler: Jarle Nilsen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer