MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. I tillegg til sakslisten vil det bli arbeidet med følgende tema: - Energi- og klimaplanen presentasjon og gjennomgang av aktuelle tiltak. - Kommuneplan for Trondheim, samfunnsdel gjennomgang - Kommuneplan for Klæbu oppstart av arbeid med samfunnsdelen og mål og prinsipper i arealdelen. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 123/09 09/388 GEBYRREGULATIV: KART, DELING, OPPMÅLING, SEKSJONERING, MATRIKKEL, BYGG- OG PLANSAKER, LANDBRUK, JAKT- OG VILTFORVALTNING 124/09 09/38 TAP PÅ KOMMUNALE KRAV 125/09 09/38 RÅDMANNENS FULLMAKTER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSAVSLUTNINGEN /09 07/57 BYGGEREGNSKAP HESTESKOEN BARNEHAGE 127/09 03/751 SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE - BILTRIAL

2 128/09 04/52 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LANGMO, GNR 38/5. 2.GANGS BEHANDLING 129/09 09/310 BYGGESAK - LUNHEIMVEGEN 23 - GNR 21/85 - TILBYGG 130/09 09/311 DELINGSSAK - JOLAND - GNR 36/9 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 131/09 07/264 UTVIKLINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN /09 07/543 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

3 Sak 123/09 GEBYRREGULATIV: KART, DELING, OPPMÅLING, SEKSJONERING, MATRIKKEL, BYGG- OG PLANSAKER, LANDBRUK, JAKT- OG VILTFORVALTNING Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Knut Brauteset Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 123/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet slutter seg til at framlagte forslag til gebyrregulativ (gebyrforskrift) og gebyrsatser innarbeides i det helhetlige forslag til gebyrregulativ for Klæbu kommune, og følger videre behandling av budsjett for Det gjøres følgende endringer/suppleringer: -For plansaker (pkt.c) gjelder inntil videre gebyrregulativet som i 2009, med vedtatt prisregulering. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Forslag til gebyrregulativ for pkt.a-j under Kart, deling, oppmåling, seksjonering, matrikkel, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning. (datert 1.des.2009). Justert etter endringer i lovverk som trer i kraft Framlegg til gebyrregulativ Trondheim kommune (link til elektronisk utgave). 3. Matrikkelforskriften med kommentarer (link: html ) Saksopplysninger: Under Formannskapets behandling av budsjett for 2010 i møte 26.nov., ble det i sak 120/09 pkt.6 gjort følgende vedtak: Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. Fra Nærings- og Utbyggingstjenesten er det utarbeidet forslag til gebyrregulativ for: Kart, deling, oppmåling, seksjonering, matrikkel, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning. Forslaget er vedlagt og kan bakes inn i det helhetlige pris og gebyrregulativ for Klæbu kommune, for videre budsjettbehandling. Side 3 av 32

4 Sak 123/09 Som det vil framgå er regulativet på overnevnte tjenesteområder i stor grad harmonisert med framlegg i Trondheim kommune pr.nov.2009, med noen mindre justeringer. Forslaget fra Trondheim kommune følger vedlagt (som link) for sammenlikning. Regulativet er i store trekk som i Den største endring gjelder gebyrer under pkt.e, der gebyrer etter tidligere Delingsloven må erstattes av gebyrer etter Matrikkelloven fra 1.jan Den nye Matrikkelforskrift med kommentarer er vedlagt (som link). Under pkt.b (Byggesaksgebyrer mv.) er det foreslått 20% reduksjon i gebyrene for søknader som mottas full-digitalt (ved bruk av Byggsøk). Gebyrene for byggesaker må for øvrig endres og tilpasses når ny plan- og bygningslov byggesaksdelen trer i kraft i løpet av Det kan da også være aktuelt å se på ev.justeringer av plangebyrer etter pkt.c samtidig. Fra Plankontoret er det nemlig foreslått å beholde regulativet for 2009 inntil videre, med vedtatt prisregulator. Vurdering: For de tjenester som tilbys fra Nærings- og Utbyggingstjenesten finner man det mest hensiktsmessig at kunder betaler tilsvarende for de samme tjenester i Klæbu som i Trondheim. Både strengere krav iht.lovverk og budsjettkrav om økt inntjening og økt selvkostgrad tilsier at man ikke bør henge igjen med mye lavere satser. Budsjett 2010 stiller krav til økt inntjening for å dekke alle reelle kostnader under den enkelte tjeneste, i endel kommuner regnes dette i et selvkostregnskap etterskuddsvis (selvkostfond). Til møtet vil det bli lagt fram en selvkostberegning for de aktuelle tjenester. Dette vil vise hvilke kostnader på disse områder som ligger i budsjett 2010, og som skal dekkes av gebyrene. Side 4 av 32

5 Sak 124/09 TAP PÅ KOMMUNALE KRAV Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 124/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å tapsføre følgende krav i driftsregnskapet for 2009: Musikk/idrettsskole 4 625,00 Barnehage/sfo ,00 Diverse kunder ,00 Divsere Helse 2 100,00 Husleie 2 879,00 SUM ,00 SAKSUTREDNING Vedlegg: Tap på krav detaljert liste (unntatt offelighet jf. offentleglova 13) legges eventuelt fram i møtet Saksopplysninger: I sak 6/09 vedtok formannskapet å avskrive en del kommunale krav, utstedt i perioden fram til 2004, som fremdeles stod ubetalt. Totalt ble det avskrevet krav for nærmere kroner. Samtidig vedtok formannskapet at de ønsket en tilsvarende årlig gjennomgang. Formannskapet ba også om at det ble igangsatt en ekstra innkrevingsrunde på de gamle kravene. Vurdering: Status gamle krav Det er gjort en ekstra innsats på å kreve inn en del av de gamle kravene som var foreslått avskrevet. Dette er gjort både gjennom egeninnsats og via Kredinor/Lindorff som er våre samarbeidspartnere på inkasso. Den ekstra innkrevingsaksjonen har resultert i totale innbetalinger på kr ,-. I tillegg ligger fremdeles mange av kravene til observasjon hos inkassoselskapene. Mange av kravene Side 5 av 32

6 Sak 124/09 som ble avskrevet har vist seg å ikke være reelle krav i form av feil fakturering, manglende avtaler etc. I forbindelse med årets regnskapsavslutning har vi gjort en gjennomgang av restansene fra utfaktureringen i Totalt er det krav på i alt kroner som er vurdert som uerholdelige, og som foreslås avskrevet i driftsregnskapet for Sakene gjelder krav mot konkursbo, personer som er insolvente, inkassosaker som ligger til overvåking, samt krav som ikke er reelle. Selv om kravene avskrives, vil en del av disse kunne kreves inn på et senere tidspunkt, hvis for eksempel betalingsevnen til vedkommende personer bedres. Men ut fra et regnskapsfaglig ståsted er det riktig at kravene utgiftsføres som tapt i regnskapet. Side 6 av 32

7 Sak 125/09 RÅDMANNENS FULLMAKTER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 125/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre de avsetninger og strykninger som er nødvendige i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009 ihht det som er beskrevet i saksframlegget. SAKSUTREDNING Vedlegg: Saksopplysninger: I henhold til forskrifter for kommunale budsjetter og regnskaper skal det gjennomføres enkelte tiltak i regnskapet avhengig av om regnskapet blir gjort opp med et regnskapsmessig over- eller underskudd. I tillegg er rådmannen allerede gitt visse fullmakter til å gjennomføre enkelte disposisjoner i kommunens delegasjonsreglement. Noen av disse tiltakene kan gjøres administrativt, mens andre tiltak kun kan gjøres etter politisk behandling og vedtak. Av hensyn til fristen for regnskapsavleggelsen, ønsker rådmannen å trekke opp noen retningslinjer og prinsipper som skal følges i forbindelse med regnskapsavslutningen for Dette for at rådmannen skal få forhåndsfullmakt til å gjennomføre disse tiltakene. Vurdering: Regnskapsmessig underskudd driftsregnskapet: Ved et eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) skal det foretas strykninger av overføringer og avsetninger i den grad det er nødvendig for å redusere, eventuelt unngå underskudd. Unntatt fra strykningsbestemmelsene er avsetninger begrunnet i at midlene i medhold av lov, forskrift eller bindende avtale er reservert særskilte formål. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre følgende strykninger i prioritert rekkefølge: Side 7 av 32

8 Sak 125/09 1. Eventuelle tilskudd tiltenkt spesielle formål avregnes og eventuelle tidligere avsetninger brukes for å redusere formålets underskudd. 2. Overføringer fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet strykes 3. Avsetninger til disposisjonsfond strykes 4. Inndekking av tidligere års underskudd strykes I tilfelle nr 4 blir aktuelt får rådmannen fullmakt til å bruke tidligere avsatte midler på disposisjonsfondet til å dekke inn tidligere års underskudd. I handlingsprogrammet for har kommunestyret bestemt at enheter som går med underskudd, tar med seg tilsvarende underskudd til neste driftsår. Dette vil bli vurdert samtidig som kommunestyret behandler regnskapet for 2009 i mai. Regnskapsmessig overskudd driftsregnskapet Ved et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driftsregnskapet får rådmannen fullmakt til å gjennomføre følgende avsetninger i prioritert rekkefølge: 1. Eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) fra tidligere år dekkes inn 2. Eventuelt regnskapsmessig merforbruk på investeringsregnskapet dekkes inn gjennom å overføre driftsmidler til investeringsregnskapet 3. Enheter som går med overskudd får ta med seg overskuddet begrenset opp til 3 % av nettobudsjettet til neste driftsår (gjennom avsetninger til egne disposisjonsfond) i tråd med vedtatt handlingsprogram 4. Eventuelle tilskudd tiltenkt spesielle formål avregnes og avsettes egne fond 5. Eventuelle overskudd etter at pkt 1-4 er gjennomført avsettes til disposisjonsfond Regnskapsmessig overskudd investeringsregnskapet Rådmannen får følgende fullmakter ved et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på investeringsregnskapet i prioritert rekkefølge: 1. Overskudd vedrørende startlån avsettes til kapitalfondet 2. Overskudd vedrørende øvrige investeringsprosjekter avsettes de fond som tidligere er bygd opp av samme prosjekt 3. Ubrukte midler til ikke ferdigstilte prosjekter overføres neste år Regnskapsmessig underskudd investeringsregnskapet Rådmannen får følgende fullmakter ved et eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på investeringsregnskapet i prioritert rekkefølge: 1. Underskudd på enkeltprosjekter reduseres ved å overføre budsjetterte, ikkedisponerte midler fra driftsregnskapet (forutsatt overskudd på driftsregnskapet) 2. Et eventuelt underskudd utover dette reduseres ved å redusere forutsatte avsetninger fra salg av eiendommer og andre anleggsmidler 3. Et eventuelt underskudd utover dette reduseres ved å overføre budsjettert, ikkedisponert bruk av ubundne fond (først kapitalfond, deretter disposisjonsfond) 4. Hvis pkt. 1-3 ikke er tilstrekkelig dekkes underskuddet ved bruk av kommunens kapitalfond Side 8 av 32

9 Sak 126/09 BYGGEREGNSKAP HESTESKOEN BARNEHAGE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 126/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Hesteskoen barnehage fullfinansieres ved å omdisponere ubrukte lånemidler, 1,760 mill. kr, fra andre prosjekter. SAKSUTREDNING Saksopplysninger: I handlingsprogrammet for er det vedtatt at det skal legges fram byggeregnskap ved ferdigstillelse av større byggeprosjekter. Hesteskoen barnehage ble tatt i bruk i år. Rådmannen legger med dette fra et ferdig byggeregnskap for prosjektet. Vurdering: Totalt er det bevilget 18,011 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er tenkt finansiert ved låneopptak, samt momskompensasjon. Status ved prosjektets avslutning er: Forbruk Forbruk Total byggekostnad Finansiering: Bruk av lån Bruk av lån Momskompensasjon Sum finansiering Udekket Forklaringen på at sum finansiering er større enn opprinnelig bevilgning, er at mottatt momskompensasjon er høyere enn budsjettert. Regnskapet viser at prosjektet er blitt 1,760 mill. kr dyrere enn forutsatt. Kommunestyret må derfor finne ny finansiering tilsvarende dette beløpet. Det detaljerte regnskapet viser følgende: Side 9 av 32

10 Sak 126/09 Lønn egne ansatte Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Generelle kostnader Spesielle kostnader (inkl. inventar og utstyr) Byggelånsrenter Sum byggekostnad Årsaken til merforbruket er knyttet til følgende: Oppbygging av veg, p-plass, rassikring Ekstraarbeid bygning (overbygging terasse) Opparbeiding uteområde Gjerder/porter Byggelånsrenter Dette er i all hovedsak tiltak som i utgangspunktet ikke var med i de opprinnelige byggeplanene. Rådmannen tar selvkritikk på at saken ikke er fremmet tidligere. Det ideelle er at kommunestyret får ta stilling til eventuelle ekstrabevilgninger før de påløper. Kommunestyret må vedta en ny finansiering på restbeløpet på 1,760 mill. kr. Rådmannen vil foreslå en omdisponering av ubrukte lånemidler fra tidligere år tilsvarende samme beløp. Det dreier seg om tidligere låneopptak knyttet til vann- og avløpsprosjekter som ikke er ferdigstilt, men som blant annet inngår i senere vedtatte prosjekter (sentrum-ostangen, Tulluan-Tanem) som har fått sin egen finansiering. Dette er derfor midler som kommunestyret kan omdisponere i dag uten at det får konsekvenser for dagens drift. Det eneste usikkerhetsmomentet i prosjektets finansiering er regnskapet for Hvis driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd, så kan overført momskompensasjon fra drift til investering bli utsatt for strykning i verste fall. Dette vil igjen føre til en tilsvarende mangel på finansiering av prosjektet i investeringsregnskapet. Dette vil i så fall bli tatt opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet neste vår. Side 10 av 32

11 Sak 127/09 SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE - BILTRIAL Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 127/09 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Næringsområde Tulluan, vedtatt Dispensasjonen gir Utkanten Offroaders NAF tillatelse til å bruke området regulert til kombinert formål, grustak/matjordproduksjon/landbruk, gnr 37 bnr 2, til biltrial med følgende vilkår: - Tillatelsen gjelder for kjøretøy som er EU-godkjent i forhold til støy. - Tillatelsen gjelder til grunneier bestemmer at området skal benyttes til reguleringsformålet, men begrenses til ut år Tillatelsen gjelder ikke for perioden 25/9 31/10 av hensyn til storviltjakt i området. - Kjøring i tilgrodd terreng og kryssing over eller i bekker er ikke tillatt. - Det tillates trening mellom og på lørdager, med unntak av når denne faller på en helligdag eller høytidsdag. - Det tillates 3 helgestevner i året. Naboer skal da varsles skriftlig. - Adkomst til grustaket skal skje via fylkesvei 925. Ved all ureglementert kjøring vil tillatelsen bli trukket tilbake og ny dispensasjon kan ikke påregnes. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Kart 2. Søknad Saksopplysninger: Utkanten Offroaders NAF har, i brev mottatt , søkt om forlengelse for 2010 og 2011 av tidligere tillatelse til å bruke grustaket ved Tulluan, gnr 37/2, til biltrial. Det søkes om å få bruke grustaket til treninger på lørdager mellom kl og 15.00, med unntak av perioden til 30.10, og med inntil 3 helgestevner i året. Naboer vil bli varslet ved helgestevner. Adkomst til grustaket vil bli via fylkesveg 925. Kommunen har behandlet søknad fra nevnte klubb om tillatelse til å bruke området til biltrial i KNM-sak 116/99, KNM-sak 37/00, KNM-sak 13/01, KNM-sak 12/02, KNM-sak 126/02, Side 11 av 32

12 Sak 127/09 FSK-sak 28/04 og FSK-sak 102/07. Søknaden ble da behandlet i henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Området ble i 2009 regulert til kombinert formål, grustak/matjordproduksjon/landbruk. Da området nå er regulert, vil bruken av området som øvelsesbane for motorkjøring være i strid med formålet i reguleringsplanen. En søknad må derfor behandles med hjemmel i planog bygningsloven (pbl) som dispensasjonssak. I 19-2 i pbl heter det at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Støyberegning er utført i 2003 pga. klage fra nabo nord for grustaket. Beregningen er gjort fra en oppstikkende grusrygg nord i grustaket, hvorfra en vil få de høyeste støytoppene til de nærmeste boligene. Beregningene viser at for aktiviteter knyttet til hverdager i tidsrommet kl ligger nivåene under anbefalt grense. (Beregningene er gjort ifølge retningslinjer gjeldende i Det er siden kommet nye retningslinjer hvor beregningsmetodene er vesentlig forskjellige. Beregningene er derfor ikke direkte overførbare, men nye retningslinjer synes lempeligere i forhold til motorsport.) Når kjøringen foregår nede i grustaket, vil aktiviteten støymessig være meget godt skjermet pga. terrengforholdene. Vurdering: Saksbehandler har vært i kontakt med eier av området, Ole Tellugen, som sier at han ønsker at Utkanten Offroaders NAF bruker grustaket til biltrial så lenge han ikke har konkrete planer for egen bruk av området i henhold til reguleringsformålet. Det skal nevnes at det, etter at det ble foretatt støymålinger, ikke er kjent at det er kommet klage fra naboer til grustaket til at det blir benyttet til bilkjøring. Med bakgrunn i forannevnte, at denne virksomheten er en videreføring av en aktivitet som har foregått i grustaket i mange år og at den er midlertidig, vil administrasjonen anbefale at motorklubben gis tillatelse til å kjøre i grustaket til grunneier bestemmer at området skal brukes til reguleringsformålet. Det skal bemerkes at søknaden ikke er sendt på høring til naboer da dette er en viderføring av en eksisterende aktivitet. Vi har som nevnt ikke mottatt klager fra naboer i de siste årene. Side 12 av 32

13 Sak 128/09 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LANGMO, GNR 38/5. 2.GANGS BEHANDLING Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Gunnar Øvrelid Djup Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 128/09 Formannskapet /09 Eldrerådet /09 Formannskapet /08 Formannskapet /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 nr.1 forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Langmo, sist datert , forutsatt at følgende justeringer av reguleringsbestemmelsene foretas: Tillegg: Det legges opp til trinnvis utbygging av området, i størst mulig samsvar med aktuell skolekapasitet. Da området ligger under marin grense, skal det iflg kommuneplanen ifbm byggesøknad gjøres en fagmessig vurdering av grunnforholdene før byggetillatelse gis. Med fagmessig menes i denne sammenheng vurderinger foretatt av ingeniørgeolog/geotekniker. Kommunen stiller krav om at minimum 25 % av boligene skal ha Universell utforming, det vil si være bygd for, eller slik at de med enkle grep kan ombygges for rullestolbrukere. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Revidert reguleringskart, datert Reguleringsbestemmelser, justert ihht vedtak Planbeskrivelse. 5. Notat om støy- og støvvurderinger. 6. Illustrasjonsplan (NB: Ikke justert ihht endret reg.plan). 7. Snitt gjennom planlagt boligbebyggelse. Side 13 av 32

14 Sak 128/09 8. Justert vegforslag mot Skillingsvegen Sameie. 9. Ortofoto. 10. Gjeldende regulering. 11. Gjeldende kommuneplan. 12. Mulige framtidige boligområder, Tanem kart fra planprogram for kommuneplanen. 13. Saksprotokoll fra møte i formannskapet med saksutredning. 14. Notat fra Selberg, lagt fram i møte Reguleringsplan og bestemmelser utsendt til høring. SAMMENDRAG: Hoveddelen av planområdet er i dag regulert til landbruk (LNF), men reguleringsformålene spesialområde grustak, friområde, jordbruk og bolig er også representert, i tråd med gjeldende kommuneplan. Planforslaget innebærer bygging av i underkant av 50 eneboliger. Totalt planareal er ca 67 daa inkl. barnehagetomt på ca.4 daa. En hovedutfordring i planarbeidet har vært å avklare områdets egnethet til boligbygging på grunn av grusuttak og steinbrudd i sør. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn, planprosess Planforslaget er levert av Selberg Arkitektkontor AS på vegne av Langmo utbygging AS. Varsel om igangsetting av planarbeidet ble foretatt Foruten berørte grunneiere i området ble Fylkesmannen, Bergvesenet, Fylkeskommunen, Vegvesenet, Trondheim Energi og Telenor varslet. Første planinnlevering skjedde Foreløpig svar med merknader ble sendt ut Ny plan ble levert Formannsskapet i Klæbu kommune vedtok i møte å sende ut plan for Langmo på høring. Viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven Reglene om behandling av private forslag går fram av 30, bl.a. følgende: Når det kommer inn private reguleringsforslag, skal det faste utvalget for plansaker selv snarest mulig og innen 12 uker behandle forslaget. Forslagsstiller og kommunen kan avtale en annen frist. Finner ikke det faste utvalget for plansaker selv grunn til å fremme reguleringsforslag for området, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Omfatter forslaget uregulert område eller innebærer det en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret. Side 14 av 32

15 Sak 128/09 Ny plandel i plan- og bygningsloven trådte i kraft Aktuell plan behandles etter gammelt regelverk da vedtak om offentlig ettersyn ble gjort før Forhold til kommuneplan og planlegging av ny Rv 704 Området er i kommuneplansammenheng ikke klarert for boligformål. Grunneier har, til tross for denne usikkerhet ifht kommuneplanstatus, valgt å lage et reguleringsplanforslag, dels fundert på positive tilbakemeldinger fra politikere. Av hensyn til planlegging av framtidig hovedvegnett og tilhørende anlegg (Rv 704) er det i formannskapets møte , sak 128/08, vedtatt bygge- og deleforbud (plan- og bygningsloven 33) i Tanemsområdet. Planforslaget har rettet seg etter dette. Gjeldende reguleringsplaner i området Reguleringsplan for Tanemsflata, stadfestet : Grenser mot Langmo i nord. Omfatter eksisterende rekkehusbebyggelse i Skillingsvegen inkl. parkeringsplass. Reguleringsplan for Søndre del av Tanemsflata, stadfestet : Vestre del er i denne planen regulert til spesialområde grustak. Eksisterende boligbebyggelse på planområdet inngår også i denne planen. Reguleringsplan for Brannåsen, stadfestet : Det meste av området som berøres er vist som landbruk. Reguleringsplan for masseuttak, Øvre Forset, vedtatt av kommunestyret : Grenser mot Langmo fra sør (buffersone BS1). Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Tanem Øvre, vedtatt av kommunestyret : Grenser mot Langmo fra vest og inneholder adkomst til eiendommen gnr./bnr. 39/1 (Nygårdsbakken). Tidligere planavklaringer Forespørsel om regulering Arbeidet med revisjon av kommuneplanen for Klæbu var allerede igangsatt og forespørselen var et innspill til dette arbeidet. Reguleringsforespørsel behandlet i formannskapet (sak 0013/07). I vedtaket het det Formannskapet ser behov for utarbeidelse av reguleringsplan for området, men rår til at igangsetting av planarbeidet avventes til området er avklart i kommuneplanen. Forslag til boligområde for Langmo, e-post datert fra Selberg Arkitektkontor AS. Ble vurdert av formannskapet (sak 100/08). Det ble ikke gjort noen avklaringer i dette møtet. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Tanem er Klæbu s nest største tettstedsområde med innbyggere, barneskole, barnehage, og en del transportvirksomhet knyttet til lokale massetak/steinbrudd. Bebyggelsen ligger på en stor grusavsetning, delvis dekket av myr med inntil noen meters tykkelse. Planområdet heller svakt mot sør, og bratt ned mot Rv 704 i øst. I nord grenser området mot eksisterende boligbebyggelse (Skillingsvegen Sameie), i øst mot Rv 704, i sør mot grustak og i vest mot oppfyllingsområde. Innenfor planområdet er det fra gammelt av et mindre gårdsbruk med ca. 3.2 daa dyrka mark. Resten av planområdet er småkupert og preget av masseuttak. Driften i masseuttaket på planområdet er i dag avsluttet. Planområdet oppgis til m 2. Side 15 av 32

16 Sak 128/09 Trafikkforhold Deler av nåværende bebyggelse på planområde har adkomst direkte i fra Rv boliger nord i planområdet har adkomst fra Skillingsvegen, som går fra Rv 704 via Tanemsmovegen. Det er fortau langs Skillingsvegen. Miljøforhold, grunn Jordmassene i grunnen på planområdet antas å være rene. Grunnen må før oppstart likevel sjekkes og evt. urene masser fjernes. Grustak Gjenværende oppfylling i vest (gnr./bnr. 39/1) anslås til om lag m 3. Det er av et slikt omfang at oppfylling vil være avsluttet i løpet av en god sesong. Etter endt tipp vil driftsvegen miste sin funksjon og opphøre og bli turveg. Forseth grustak gnr./bnr. 38/2 sør for planområdet er et stort grustak med steinbrudd, og vil være i drift i svært lang tid framover. Knuseverk m.m. drives i dag av et dieselaggregat. Etter hvert skal anlegget drives av elektrisk drevet knusere som vil redusere støynivået noe. Beregninger av støy viser at forventede verdier vil ligge under grensene i retningslinjene, T- 1442, se eget vedlegg. Støvnedfall og svevestøv vurderes også å ligge under grenseverdier fastsatt av SFT, Statens forurensingstilsyn. Grunnforhold På ingeniørgeologiske kart (Reite, NGU 1986) er planområdet del av en større grusavsetning, det vil si at det mest sannsynlig er gode grunnforhold innen hele området. Riksveg 704 danner skille mot finkornige sjøavsetninger østover, det vil si leire/silt. Det vil si at det er mulig at det under gruslaget kan finnes leirmasser. Overdekningen er imidlertid trolig så stor at dette ikke har noen praktisk betydning. Dessuten er området nærmest Rv704 båndlagt til fremtidig omlegging av vegen, se tidligere avsnitt. Planområdet inngår ikke i fareområde for kvikkleireskred. Barnehagedekning Kapasiteten for barnehager er lav i området, og vil gjennom utbyggingen bedres.. Beskrivelse av planforslaget Planområdet foreslås regulert til eneboligbebyggelse og barnehage. Det tilrettelegges for oppføring av ca. 42 stk. nye eneboliger i varierende størrelse. Reguleringsbestemmelsene gir føringer for garasjeplassering. Tomtestørrelsene varierer fra ca. 400 og 800 m 2. Bebyggelsen Bebyggelsen tillates med mønehøyde på inntil 9 m. Sørover i området er terrenget relativt bratt, som kan medføre boliger over tre plan (stort sett to plan ellers i området). BYA (bebygget areal) er foreslått til maks 20% (eks.utvendig parkeringsareal). Bebyggelsen innenfor barnehagens arealer tillates oppført med 1 full etasje, evt. med sokkel. Side 16 av 32

17 Sak 128/09 Adkomst Adkomstveg til området blir Skillingsvegen. Nåværende direkte adkomster mot Rv 704 stenges. Adkomst i anleggsfasen Anleggstrafikk er planlagt via eksisterende driftsveg i sør (Nygårdsbakken). Dersom denne av ulike årsaker ikke kan benyttes og transporten må gå via Skillingsvegen eller nåværende adkomster til området, må det lages en plan for anleggstrafikken inn i området. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. Vann og avløp Vann og avløp forutsettes tilknyttet offentlig ledningsnett. Der spillvann ikke kan gå direkte til offentlig nett med selvfall, må det samles i en eller flere pumpestasjoner før det føres inn på offentlig nett. Overvann håndteres separat, eventuelt via fordrøyningsløsninger. Aktuelle tilnytningspunkt for overvann må avklares. I forbindelse med rammesøknader skal det utarbeides mer detaljerte VA-planer. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene pkt. 8.2 Skolekapasitet Tanem skole ligger i gangavstand. Skolevegen vurderes av forslagsstiller ikke å være trafikkfarlig. Vegene gjennom eksisterende boligområder har liten trafikk og passerer ingen trafikkfarlige kryss. Skolekapasiteten er i ferd med å bli for liten, men vurderes av forslagsstiller ikke å være begrensende i forhold til foreslått utbygging. Utbygger forsikrer om at det vil bli lagt opp til trinnvis utbygging, størst mulig grad i takt med skolekapasiteten. Se forslag til endring av reguleringsbestemmelsene. Parkering Klæbu kommune stiller krav om 1 garasjeplass og 1 oppstillingsplass på egen tomt. Det er ikke lagt opp til felles gjesteparkeringsplasser innenfor planområdet. Det foreslås parkeringsplasser tilknyttet barnehagen kan benyttes på kveldstid. Rekreasjon Innenfor planområdet er det lagt opp til flere mindre lekeområder. Mellom grøntområdene og vegene er det regulert inn gangforbindelser på tvers. Barnehagen grenser opp mot et større felles lekeområde (FL5). Innenfor lekeområdet skal det etableres en ball-løkke. Det er kort veg til store friluftsområder i vest (Vassfjellet). Mot øst er det gode forbindelser via eksisterende undergang under Rv 704 til områder langs Nidelva. Naturforhold, miljøtiltak Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Det legges opp til å beholde en del av kantvegetasjonen ut mot riksvegen. Noe bearbeiding av terreng i forbindelse med opparbeidelse av adkomstvegene er nødvendig. GJENNOMGANG AV UTTALELSER: Side 17 av 32

18 Sak 128/09 Uttalelse fra Bergvesenet, datert I uttalelse fra Bergvesenet konstateres at undersøkelser og vurderinger tyder på at nytt boligfelt og nærliggende massetak som skal drives videre kan sameksistere uten for store ulemper for noen av partene, blant annet avhjelpet av skjerming vhja vegetasjon og voller. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert Fylkesmannen har ingen merknader til reguleringsforslaget Uttalelse fra Statens Vegvesen, region midt-norge- Sør-Trøndelag distrikt datert Statens Vegvesen har ingen merknader til planforslaget. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, ved enhet for regional utvikling, datert Fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget, men minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens 8; Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen(mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. Uttalelser fra barnerepresentanten Barnerepresentanten er opptatt av skole- og barnehagekapasiteten i området. Barnerepresentanten stiller spørsmål om kvalitet på barnehagen i forhold til massetipp i vest. Barnerepresentanten er også generelt opptatt av at det skal være et godt bomiljø, inkl trafikksikre veger. Barnerepresentanten ønsker fartshumper på gatene, og rundkjøring ved barnehagen. Rådmannens kommentar: Skolekapasiteten på eksisterende skoler i Klæbu er i ferd med å bli for liten, men vurderes av forslagsstiller ikke å være begrensende i forhold til foreslått utbygging. Det vil nemlig legges opp til trinnvis utbygging, i størst mulig samsvar med skolekapasiteten. Dette er anbefales tatt inn i bestemmelsene, se forslag til vedtak. Rådmannen mener at bomiljøhensyn og forhold til oppfyllingsområde i vest er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes 8.3. Rundkjøring ved barnehagen samt krav om fartsdempende tiltak er lagt inn i planen. Uttalelse fra Eldrerådet, møtedato Eldrerådet i Klæbu kommune fattet i møte følgende vedtak: Eldrerådet mener at utbyggingen av nye boligområder må gi muligheter for etablering av boliger tilpasset eldre, og med tilstrekkelig grønareal i tilknytning til boligplassering Kommentar: De fremlagte boligplanene på Langmo har relativt lav utnyttelse i boliger pr. arealenhet, som gir generelt gode muligheter for å lage boligprosjekter som passer for seniorer. Kommunen Side 18 av 32

19 Sak 128/09 vil imidlertid ikke stille krav til utbyggere utover det som allerede er gjort gjennom å stille krav om universell utforming, som i grove trekk er de samme kravene som stilles ved bygging av eldre- og omsorgsboliger. Det er imidlertid en forhåpning om at utbygger ser det markedet som de eldre representerer, og tar hensyn til det i sin planlegging. Uttalelse fra Ole Arild Haugum, eier av gnr.38 bnr.2, mottatt Haugum viser til tidligere oversendt mail til Selberg arkitektkontor datert , hvor det står følgende: Kartet er noe uriktig,-- Ved etablering av Nygårdsbakken i sør, ble det gjort noen små endringer. Grensa i sør ble justert mot 38/2 til å gå parallelt med ny veg. Grensemerker er nedsatt. Haugum viser også til pågående grusuttak i grustak sør og vest for Langmo samt planlagt oppfylling på innmarka mot øst. Kommentar: Klæbu kommune, ved plankontoret, har gått gjennom grenseopplysninger som vi har registrert, og kan ikke se at kartet er uriktig.. Evt. støytiltak ifbm oppfyllingsarbeider på landbrukseiendom øst for Rv704 vil bli vurdert nærmere ved reguleringsforespøsel, men ifølge støykonsulent i prosjektet vil støy fra oppfylling være mindre enn fra riksvegen. Uttalelse fra kommunalt råd for funksjonshemmede, møtedato Kommunalt råd for funksjonshemmede fattet i møte følgende vedtak: Universell utforming ivaretas på alle plan. I denne sammenheng vises spesielt til gangveier og til parkeringsplasser i boområdet. Kommentar: Gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser er det anledning til å stille krav til utbyggere, blant annet ved at en viss andel av boliger skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Tilsvarende vedtak er gjort blant annet i Sandnes kommune i Rogaland. I dette prosjektet vil kommunen stille krav om at minimum 25% av boligene skal ha Universell utforming, det vil si være bygd for, eller slik at de med enkle grep kan ombygges for rullestolbrukere. Se forslag til vedtak. For øvrig forutsettes at uteområdene utformes slik at de kan benyttes av alle, inkludert rullestolbrukere, gjennom at områdene er mest mulig terskelfrie og uten bratte kneiker. Uttalelse fra Skillingsveien Sameieforening, datert Sameieforeningen innleder sin uttalelse med å uttrykke glede over reguleringsplanforslaget ikke er i konflikt med plasseringen av sitt planlagte garasjebygg mot Langmoeiendommen. Foreningen er imidlertid ikke tilfreds med utformingen av avkjørsel inn til parkeringsplassen for sameiet, som etter deres oppfatning fører til at 4-5 parkeringsplasser blir borte, noe de ikke vil akseptere. Side 19 av 32

20 Sak 128/09 Sameieforeningen foreslår at dette omprosjekteres, slik at antall parkeringsplasser for Sameiet beholdes uendret. Skillingsveien Sameieforening er videre skeptiske til planlagt løsning på grunn av økt trafikk i Skillingsveien, som vil medføre økt støy, ulykkesrisiko etc. De ønsker at adkomst til det nye boligområde og barnehage skjer i øst ved Rv704, slik det ifølge Sameieforeningen opprinnelig var planlagt. Den to-delte trafikkløsningen mot nord vil ifølge sameieforeningen også medføre økt belastning på Sameiets fellesarealer, i form av økt gang-trafikk til og fra Tanemsenteret. Avslutningsvis bemerker Sameieforeningen at planforslaget vil påføre Sameie merutgifter i form av økt snørydding og snølagring. Kommentarer: Etter en gjennomgang av sameieforeningens merknad er adkomstvegen(skillingsvegen) flyttet litt ut, slik at parkeringsplassene langs Skillingsvegen 23 beholdes (se vedlegg 8). Snøopplagskapasiteten vil dermed ikke reduseres nevneverdig. Kommunen mener at foreslått trafikkløsning, hvor Skillingsveiens gode bredde og fortau utnyttes som hovedadkomstveg til barnehage, er å foretrekke fremfor å legge den gjennom et nytt boligområde. At dette vil medføre økt trafikk i Skillingsvegen er riktig, men økningen er relativt moderat og innenfor rammene av det Skillingsveien er dimensjonert for. At foreslått trafikkløsning vil medføre økt gangtrafikk gjennom fellesuteområdene til de eksisterende boligområdene nord for Langmo er en naturlig og i praksis uunngåelig følge av prosjektet. Det er selvsagt mulig å stenge av felles gangveier i Skillingsvegen Sameie fysisk, men det er vanlig praksis i Norge at felles gangsystemer i boligområder kan benyttes av alle. Det er for øvrig sannsynlig at det vil bli anlagt gangsti/tursi på utsiden av boligområdene bortover mot skolen når oppfyllingsarbeidene er avsluttet og terrenget får satt seg litt. VURDERING AV KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET: Universal utforming Kommunen stiller krav om at minimum 25% av boligene skal ha Universell utforming, det vil si være, eller med enkle grep kan ombygges for rullestolbrukere. Dette anbefales lagt inn som tillegg til reguleringsbestemmelsene, 4.8. Trafikksikkerhet og bomiljø Trafikksikkerheten i det planlagte boligområde må kunne karakteriseres som god. Samlevegene er utstyrt med fortau, og det legges opp til tversgående snarveger. Det ligger dessuten til rette for kommunal turveg til skolen etter at oppfyllingsområdet i vest er ferdigstilt. I intern gjennomgang i kommunen ble det konkludert med at det må være rundkjøring i barnehageinnkjøringen, slik at farlig rygging unngås. Det ble også bestemt at det skal stilles krav om fartsdempende tiltak i alle veger i feltet, det er forankret i bestemmelsenes 5.1. Barn og unge Side 20 av 32

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer