r,1i!'t Industri Energi/ Trafi rsonell, funksjorrærer og redr r-ngemenn på den arrnen eíde Àvtale nr. 388 UÈIøp: 31. mars 20L6 på den ene side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r,1i!'t Industri Energi/ Trafi rsonell, funksjorrærer og redr r-ngemenn på den arrnen eíde Àvtale nr. 388 UÈIøp: 31. mars 20L6 på den ene side"

Transkript

1 r,1i!'t Àvtale nr. 388 Trafi rsonell, funksjorrærer og redr r-ngemenn Overenekomet av 20L4-20L6 UÈIøp: 31. mars 20L6 OVERENSKOMST mellom NÆRTNGSLTVETS HOVEDORGAT{r SAS,ION/ NHO Luftfart/ på den ene side og LA TDSORGATVTSASJONEN r NORGE/ Industri Energi/ på den arrnen eíde

2 2 INNHOLD DEL T Hovedavtal-en.. DEL II Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Overenskomstens bestemmelser... Overenekomstens omfang og varighet.. S 1 Overenskomstens omfang.. S 2 Overenskomstens varighet LikesÈi1Iín9.. s 3 l-ikestilli;s ArbeidsÈidsbesEemmelser s4 Alminnelige bestemmelser om arbeí dstidens lengde ss Alminnel-ige bestemmelser om arbeidstidens deling s6 Spes ie1 Ie arbeidst idsbestemmelser s7 Bestemmelser om begrensning av overtidsarbeid. Alminnel Íge lønnsbestemmel ger S I Bestemmelser om 1ønnssystem S 9 Beregning av 1ønn for dei av måned S 10 Minstelønnssatser... S 11 Tidspunkt m.v for 1ønnsutbetalingen Kap. 5 Betaling for vikariat og overtídsarbeid... S 12 Betaling for vikariat S 13 Betaling for overtidsarbeid... Kap. 6 Kap. 7 Bestemmelser om soeiale yèelser t_3 s 14 Lønnsans. ved svangerskap/fødsel elrer adopsjon 13 S 15 Ytelser under militærtjeneste l_3 S 16 Ferie I4 S 17 Eldre arbeidstakere med nedsatt hel_se..14 S 18 Innvandrere 15 Diverse besterurieleer... S 19 Kompetanse og bedriftsutvikling I t_5

3 3 S 20 Individuell oppsigelse og oppsigelsesfrister S 21 Spesielle fordeler S 22 Ledige stillinger. S 23 Reise- og transportbestemmelser S 24 Garderobe og oppholdsrom S 25 Arbeidstøy, uniform og verneutstyr S 26 Lærlinger S 27 Lønnet permisjon i forbindelse med fødsel Protokoll-tilf ørsel 15 1,6 L6 t6 I7 L7 1_ BII.AG t A. o Avtale om sluttvederlag Avtale om opplysnings- og utviklingsfond Korte vel-ferdspermis j oner Avtalefestet pensjon (AFp) Lovfestet ekstraferie for eldre arbeidstagere Feríe m.v. Tj enestepensj oner Innleie/Vikarer/Midlertidige ansettelser Ansatte i vikarbyråer Fagopplæring og videreutdanning.

4 4 DEL T HOVEDÀVTALEN DEL II OVERENSKOMSTENS BESTEMMEISER r(àp. 1 OVERENSKOMSTENS OMFÀIIG OG VÀRIGHET S 1 OverengkomsÈens omfangr Denne overenskomst gjelder trafikkpersonerl, funksjonærer og redningsmenn som er ansatt på hel- eller deltid. 2 Med deltidsansatte menes: ansatte som på årsbasis arbeider enkelte uken med full eller redusert arbeidstid, faste dager i ansatte som på årsbasis redusert arbeidstid. arbeider fast hver dag med Denne overenskomst kan gjøres gjeldende for bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir ut og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde. Se nytt bilag g og Ba. leid 1.3 r.4 overenskomsten gjelder ikke for personer som er midlertidig ansatt inntil t.o måneder, selv om bestemmelsene om arbeidstid, Iønn og overtidsbetal-ing må føiges også for dem. For uorganiserte bedrifter som er bundet av denne overenskomst gjennom direkte avtale med forbundet (såkalte tiltredelsesavtarer, hengeavtaler el-rer erklæringsavtaler), der partene er enige om å tiltre den til- enhver tid gjeldende overenskomst, gjelder føigende:

5 5 Disse bedrifter omfattes av tariffrevisjoner mellom overenskomstens parter, uten at erklæringsavtaren sies opp. som følge av at forbundet og de uorganiserte bedrifter er enige om å tiltre den til enhver tid gjeldende overenskomst, gjennomføres det ikke særskil-t forhandring og/errer mekling mell-om forbundet og de uorganiserte bedrifter, idet forhandling/mekling me1lom overenskomstens parter også omfatter/gjelder mel-iom forbundet og de uorganiserle bedrifter. Når Lo/forbundet. ys-p/forbundet sier opp overenskomsten, varsles de uorganiserte bedrifter om dette ved kopí av oppsigelsen. Dette varsel regnes som forutgående oppsigelse av tariffavtalen og tilfredsstiller arbeidstvistlovens krav for iverksettelse av lovlig arbeidskamp. Forbundet har rett tit å ta medlemmer i disse bedrifter ut i arbeidskamp med varsling av plassoppsigelse og eventuell plassfratredelse i henhord til fristene i Hovedavtalens s 3-1 nr. I,2 og rtr. 4, samtidig som det varsl_es plassoppsigelse/plassfratrederse i hovedoppgj øret. Eventuell arbeidskamp i uorganiserte bedrifter opphører samtídig med opphør av arbeidskampen i hovedkonflikten. Når det er sluttet. ny avtale mellom partene gjelder denne for de uorganiserte bedrifter vedtakelse. i overenskomsten, uten særskilt Disse bestemmelser er S 3-1 nr. 3. en nødvendig konsekvens av Hovedavtalens Dersom forbundet erler bedriften ønsker å gjennomføre en servstendig tariffrevisjon må erkl-æringsavtaren sies opp i henhold til de oppsigelsesregler som gjelder. S 2 Overenskometens varighet overenskomsten trer i kraft den 1. aprir 2or4 og gjetder til 31.mars og videre 1 - ett - år ad gangen med mindre den brir sagt opp skriftlig med minst 2 - to - måneders varser.

6 6 3 3 KÀP.2 LIKESTILLTNG 1 Partene er enige om både sentralt og lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner menn gis l-ike muligheter. Bedriften skal i sin personalpolitikk ivareta líkestirlingsperspekt.ivet ved ansettelser, rønn, forfremmel-ser og kompetansegivende etter- og videreutdanning. 2 De lokare parter bør drøfte forhold omkring likestilring likerønn med henblikk på å opprette en bedriftst.ilpasset likestillingsavtale. s3 og og FormåIet med en slik avtal_e er at alle uansett kjønn - gir samme mulighet til utvikling, og likestilling med hensyn opplæring og avansement. arbeidstakere arbeid og faglig til ansettelse, l-ørrrr, 3.3 r forbinderse med eventuell opprettelse av likest.irlingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene, vj-l- NHo Luftfart og TNDUSTRT ENERGT bi.a. peke på at: Likestilling er et l_ederansvar. Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra såvel- de t.illitsvalgte som fra ledelsen. Likestillingsarbeidet bør drøftes og føiges opp i etablerte samarbeidsfora i bedriften.

7 7 KÀP. 3 ARBE TD S T TD SB ES TEMMEI,S ER s 4 Àlminnerige bestemrielser om arbeidstidens lengde 4 I Den ordinære effektive arbeidstid timer pr. uke. skal ikke overstige 37 r/2 4.2 Der hvor den praktiserte normal-e arbeídstid for kontorfunksjonærer har vært kortere enn 37 r/2 timer pr. uke, skal_ ikke bestemmersene i 4.1, medføre at den effektive arbeidstid forlenges. skulre en bedrift finne det påkrevet å utvide arbeidst.iden der hvor den har værl kortere enn 37 r/2 timer, skal spørsmålet tas opp med de till-itsvalgte. Blir ikke partene enige på bedriften, kan spørsmåret bringes inn for hovedorgani sas j onene. 4.3 Når det ansettes deltidspersonell- skal det avtal_es skriftlig hvirken fast arbeidstid og månedsl-ønn vedkommende skal ha. Den avtal-te faste arbeidstid kan bare end.res ved avtal_e med den deltidsansatte. Den ansatte skal gis anledning til å konferere med den tillitsvalgte på forhånd Den årlige lønnsvurdering Partene er enige om at det ved de årlige vurderinger i bedriftene også må legges vekt på bedriftens økonomi, produkt ivit.ets -ut.vik1 ing, f remt idsut sikter og konkurranseevne. S 5 Àlminnelige bestemmelser om arbeídstidens inndeling 5. l- Når den daglige arbeidstid er rengre enn 5 timer, skal den ansatte ha en hvile- og spisepause av r/2 times varighet. Er arbeidstíden 5 timer e1ler kortere, kan pausen reduseres til 15 minutt.er. Er arbeidstiden 3 timer ell-er kortere, bortfall-er pausen i sin helhet. 5 2 Den k]. daglige arbeidstid skal_ legges mellom kl og Når det arbeides på ]ørdager, sl-utter arbeidstiden senest kl

8 8 5.3 Bedriften og de tillitsvalgte skal avtale arbeidstid og fastsetting av spisepausen. skal det settes opp protokoll. inndelingen av Fra forhandlingene Ved rir fastsetting av arbeidstiden skal det tas mest mulig hensyn rasjonell drift og miljømessige forhold. Fleksitid kan avtales skrifttig. 4 Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for å vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. slike ordninger skal_ forelegges forbund og randsforening tíl godkjennerse. Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i arbeidsmiljøiovens S 1O-5 og S Tariffavtal-ens part,er kan bidra tir at stike avtaler etabl-eres. 5 6 Det kan forej-igge individuelte behov for awvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. srike ordninger avt.ales med den enkel-te el-l-er de tilritsvalgte, for eksemper i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. rndividuelre avtaler står tilbake for avtaler inngått med de til_litsvalgte. 6.I Påskeaften er fridag. S 6 Spesielle arbeidstidsbesèemmeleer Når hensynet til- bedriften gjør det. nødvendig at arbeidet hol-des i gang, gis personaret fri i den utstrekning det er anl-edning til det. Arbeidstakere på dagtid som av bedriftsmessige hensyn påj_egges å arbeide påskeaften, skal i st.edet ha fri en annen dag. 6.2 Jul- og nyttårsaften s]utt.er arbeidet kl. 1,2.00. Det samme gjelder også pinseaften hvis ikke hensynet tir bedriften g)ør det nødvendíg at arbeidet holdes i gang ulover dette tidspunktet. 6 3 Ved behov for skiftarbeid eil-er forskj øvel arbeidstid skal de stedlige partene drøfte betingersene. srike ordninger skal

9 9 godkjennes av iverksett.es. INDUSTRT ENERGI og NHO LUFTFART før d.e 6.4 Personer som går på en offentrig godkjent aftenskoj_e, hvor utdanningen har tilknytning til arbeidet, skal gis fri srik at det brir minst to timer merlom arbeidets srutt ãg skoletidens begynnelse dersom utdanningen begynner kl elrer senere. r tillegg skal det gis fri slik at det brir minst 2 timer mellom arbeidets slutt og eksamens start. ved eksamen i forbinder-se med slik utdannerse gis det fri lønnstrekk den tid eksamen fal-ier sammen med arbeidstiden uten 6.5 Ansatte som betjener særlig anstrengende kontormaskiner (skjermterminaler o.1.) og en-manns sentrarbord, skal etter avtale med bedriftsledelsen gis anledning til å variere dette med annet kontorarbeid ell-er gis kortere hviletid. 7.7 s 7 Beetem nerser om begrensing av overt,ídsarbeid overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende hj emler. l-ov 7 2 Overtidsarbeid skal innskrenkes særde]eshet ikke overdrives av ansatt. KÀP.4 ATJMINNEL T GE I,øNNSB E S TEMMEL S ER til- det minst mulige og i eller overfor den enkel-te S 8 BeeÈem nelser om 1øn rssystemer Lønnssystemet er i henhol-d tir den l_okare særavtale i bedrift.en. LØnnssystemet må godkjennes av organisasjonene før det iverksettes. Hvert år skal det gjennomføres reelre forhandringer med de tillitsvalgte om regulering av lønningene. Lokare forhand]inger skal føres på basis av den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. En gang årlig kan en lokalt ta opp lønnsfastsettelsen foretas etter. det prinsipp og den form

10 10 De tillitsvalgte skal viser timefortjeneste etter anmodning utlevers lister som for siste kvartal. Det påligger bedriften og de tirlit.svalgte å føre reell_e forhandlinger. oppstår det tvil- om de tãtate forhandl_ingene gjennomført slik overenskomsten forutsetter, kan hver av partene kreve at organisasjonene TNDUSTRT ENERGT og NHo LUFTFART samtidig gir veiledning ti1 partene. er S 9 Beregning av lønn for de1 av måned 9 l- ved tiltredelse/fratredelse av stilling ell-er lignende finnes Iønnen som ska1 betales på følgende måie, Månedsl-ønn Aktuelt uketimetall x 4 1,/3 Timelønn 9.2 Ved trekk i under S 9.l- Iønn, benyttes samme fremgangsmåte som beskrevet S L0 Minstelønnssatser ) Trafikkpersonell og funksjonærer uten arbeidserfaring kr , - 2) Trafikkpersonetr med tre års arbeidserfaring erl_er mer kr ,- 3) Funksjonærer på operasjonssentralen med tre års arbeidserfaring og redningsmenn kr to.2 overenskomstens minsterønnssatser regureres år1ig med virkning fra 1-.apriI. I samordnede oppgjør og mellomoppgjør gjennomføres det, etter at etter at oppgj ørel er vedtatt, en justeringsforhandling av minstel-ønnssalsene i overenskomsten. Lønnsveksten i tariffområdet vektlegges for å sikre at minstelønnssatsene ikke blir hengende et.ter over tid. Merknad: Ved forståelse av hva som er et tariffområde legges praksis i forbindel_se med utarbeidef se av lønnsstatistikken for Luft fartsoverenskomsten ti 1 grunn.

11 1t S 11 Tidspunkt m.v. for 1ønnsutbeÈalíngen 11_.1 Bedriften bestemmer om lønnsutbet.aringen skal skje i kontanter e1]er over bank. l-l.2 Lønningene utbetales hver 15. annet avtal_es ved den enkelte betalingsdag på en helligdag, foregående hverdag. og siste i måneden dersom ikke bedrif t. Fal-l-er en lønnsutskjer utbetaling nærmeste KÀP. 5 BETALING FOR VIICARIÀT OG OVERTIDSÀRBEID S l-2 Betaling for vikariaè/ekstrahjelp L2.L Ved vikariat i stilling med mer kval-ifisert og ansvarsfullt arbeid og som varer utover 3 uker i sammenheng (ikke ferievikariat), skal det lokart avtales en godtgjørerse. codtgj øringen betal_es f ra førsle dag. L2.2 Partene er enig om at ekstrahjelper innenfor helikopterterminalene - trafikk, frakt og stuere samme l-ønns- og arbeidsbestemmelser som selskapets ansatte. skal ha fast S 13 Betaling for overèidsarbeid 13.1 som overtidsarbeid i denne forbinderse regnes arbeid som forlanges utført utenfor arbeidstakerens ordinære arbeidstid i henhol-d til den avtal-te arbeidstidsinndering for heltidsansatte For overtidsarbeid betales pr. time en time]øryt + et overtidstillegg fast.ragt i prosenter av timel_ønnen. Det regnes bare med hel_e og halwe timer. Ved fremmøte til overtid etter ordinær betales for minst 3 timer. arbeidstid skal det 13.3 Timelønnen for den følgende formel: enkelte arbeidstaker beregnes etter

12 l2 Månedsl-ønn Aktuelt uketimetall x 4 L/3 Timel-ønn For ekstraordinært overtidsarbeid, hvorved forstås arbeid hvor arbeidstakeren etter å ha forratt arbeidsstedet, fâr beskjed om hurtigst mulig og uten forutstående varsel å komme for å delta i uforutsett arbeid, betales 100? tillegg inntil vedkommendes ordinære arbeidstid begynner. For slikt frammøte betales for minst 3 timer, og dessuten nødvendige reiseomkostninger såfremt bedriften ikke sørger for transport. Denne bestemmel-sen gjelder ikke í forbinderse med hjemmevakt hvor det betares for faktisk medgått arbeidstid Overtidstilleggene er : 100 Z - for overtidsarbeid på lørdager, søírpå dager før helligdager etter den ordinære 50 Z - for øvrige overtidstimer. og helligdager og arbeidstids slutt. Sær]iqe bestemmel-ser om overtidsarbeid om natten For overtidsarbeid på virkedager i tiden melrom kl-. 2r.00 og kl.08.00, forutsatt at dette er påbegynt før kr betales 100?. Bestemmelsen gjelder ikke for skiftgående personell En ansatt som har arbeidet ordinær dagtid og som samme dag må arbeide overt.id i tilsl-utning til den ordinære arbeidstids sl-utt, betales kr. 78,50 i matpenger. Dette under forut,setning av at overtiden varer minst 2 timer og at bedriften ikke skaffer mat. Eventuel-I l-ønn for spisetiden kommer til- fradrag i matpengene. Merknad T bedrifter hvor det har vært uomtvistelig praksis med bedre ordning, beholdes denne. Bestemmel-sene ovenfor gjelder ikke for overordnede funksjonærer som etter sine ansettel-sesvilkår ikke har krav på overtidsbetal ing.

13 13 r(àp. 6 BESTEI{MELSER OM SOSIÀLE YTELSER s 14 Lør nsansíer rítet ved evangerskap/fødsel eller adopsjon Arbeidstaker som har permisjon i forbindelse med svangerskap/- fødsel- el-1er adopsjon, opparbeider l_ønnsansiennitet. i inntir ett år, såfremt arbeidstaker har rett til fødserspenger eller adopsjonspenger etter bestemmelsene i Folketrygdlãven. Bedrift.en skal i forbindel-se med de tokar-e rønnsforhandringene også foreta en Iønnsvurdering av arbeídstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. S 15 Ytelser r.l rder militærtjeneste 15.1 Arbeidstakere som har minst 6 måneders ansett.else i bedriften og som beordres tir militærtjeneste betal_es følgende lønn: a) For samlet førstegangs tjenestegjøring hal-v lønn i inntil 3 måneder med fradrag av den godtgj øring vedkommende mottar av det offentlige, unntatt familietillegg. b) For senere tjenestegjøring full l-ønn i inntil 1 måned med fradrag av den godtgjøring vedkommende mottar av det offentlige, herunder også f amil-ieti1legg. Mil-itærtjeneste kan ikke nyttes som oppsigelsesgrunn Bestemmel-sene i skar også anvendes på arbeidstakere blir beordret til ordinær priktig tjeneste i heimevernet, sivilforsvaret el_ler politireserven. som 15.3 Betaling av l-ønn under militærtjeneste bygger på den forutsetning at arbeidstakeren er i arbeid i minst 3 måneder i bedriften umiddelbart etter avtjent militærtj eneste.

14 FraLrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen utgangen av denne tid, har bedriften adgang til å foreta motregning i tilgodehavender vedkommende måtte ha i bedrift.en. Arbeidstaker kan avkreves en erklæring om dette for å få slik betaling. L5.4 IrØnnsansiennitet for militært.jeneste m.m. Avtjent førstegangstjeneste i forsvaret og påiagt tjeneste som sivilarbeider godskrives som 1ønnsansiennitet. Arbeidstakere som har permisjon fra arbeidet for å utføre tirsvarende tjeneste, gis lønnsansiennitet på samme måte. l4 S 16 Ferie Ferie gis i samsvar med Feriel_oven. f tillegg vises det til bitag om ferie. s 17 Eldre arbeídgtakere og arbeidetakere med nedeatt herse L7 -I INDUSTRI ENERGI og NHO IJUFTFART er enige om både sentralt og lokalt å arbeide for at det legges til rett.e for en personalpolitikk slik at eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, kan fortsette å arbeide frem til- ordinær pensj onsalder. r7.2 Det forutsettes at partene på den enkelte bedrift diskuterer arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt hel-se. Det bør særlig tas hensyn til at tunge røft, skift, overtid, reiseoppdrag og særlig smussig arbeid kan medføre berastninger som kan være spesielt uheldig for disse arbeidstakere. Av denne grunn bør eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse så vidt mulig ut fra en leges vurdering eiier etter eget ønske, kunne fritas for srike arbeidsoppgaver For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuel-le avtaler om arbeidsoppgaver, hvílepauser, hjemme- /fjernarbeid, dertidsarbeid m.v. mel_1om den enkelte ansatte og bedriften.

15 15 S l-8 Innvandrere l-8.1 Partene er enige om at det både sentral-t og lokalt må arbeides for å tilrettelegge forholdene slik at innvandrere i større grad velger å ta arbeid innenfor bransjen. På denne bakgrunn bør derfor partene lokart diskutere bedriftsaktuetre problemstillinger knyttet til rekrut.tering av innvand.rere, som for eksemper praktisk tilrettelegging og hoj_dningsspørsmål_. ILã,P. 7 DIVERSE BESTEMIIELSER S 19 Kompetanse og bedrifèsuèvik1íng Kartregging av bedriftens kompetansebehov skar omfatte samtlige arbeidstakergrupper. på bakgrunn av kartleggingen planlegges og gjennomføres det kompet.ansehevende tiltak. Dette kan f.eks. skje gjennom det daglige arbeidet, gjennom bruk av interne og eksterne kurs, selvstudier og konferanse. Bedriften og den enkel-te har hver for seg og i ferl-esskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Det vises í denne forbindel-se til kapittel XVI i Hovedavtalen. Den enkelte arbeidstaker har rett til å få dokumentert sin realkompetanse. S 20 Indíviduell oppsigelse og oppsigelsesfrister Hva angår 20.I Oppsigelsens form, avgivelse og S 15-1, S 15-4 samt S innhol-d, se Arbeidsmitjølovens 20.2 Oppsigelsesfrister, se Arbeidsmiljølovens S vern mot usaklig oppsigelse, oppsigersesvern ved sykdom, ved svangerskap og etter fødsel og ved militærtjeneste, se Arbeidsmiljølovens ss 15-1 tir samt s 17-1 til s 17-5.

16 20.4 Arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og de frister som gjelder i den forbindelse, se Arbeidsmiljølovens S l6 S 21 Speeielle fordeler spesielle fordeler som er praktisert med bedriftens samtykke elrer tirsagt den enkelte elrer samtl_ige som omfattes av denne overenskomst, kan ikke forringes í t.ariffperioden. S 22 Ledíge stillínger 22.L Ledige og nyopprettede stitringer skal_ kunngj Øres srik at de ansatte i bedrif t.en gis anledning til å søke Deltidsansatte som er i arbeid og som har vært fast beskjeftiget i bedriften i minst t/z å,r, gis under el-l_ers like vilkår fortrinnsrett ved nyansettelser i hel-tidsstirring. S 23 Reise- og ÈransportbeeÈemmelser 23 1 ved beordret overtidsarbeid utenom de tider de kol_lektive transport.midrer er i gang, forutsettes det at bedriften fastsetter generelle retningslinjer vedrørende transport til og/eller fra arbeidsplassen, event.uert transportgodtg)øring erler at det treffes avtale for det enkerte tilferle Reiser i bedriftens reiseregulativ. tjeneste godtgj øres etter bedrift.ens Hvis bedriften ikke har reiseregurativ, skal det før den ansatte reiser ut på tjenestereise, treffes avtale om en av f ølgende t.re ordning'er: a) En fast diett- og losjigodtgjørelse pr. dag, uke eller måned. b) Bedriften hol-der kost. vedkommende. og losj i uten utgift for c) Utgifter til kost og losji betal-es etter regning.

17 t7 Benytter den ansatte egen bil i bedriftens avtales en godtgjørelse for dette. tjeneste, skal det Hvor forholdene nødvendiggj ør dei', skal den ansatte gis fri en rimerig tid ti1 å forberede reise. på tilsvarende måte gis nødvendig fritid før vedkommende etter avsruttet reise møter på bedriften. Dersom egne retningslinjer ikke finnes, kan det for enkeltstående reíser utenom ordinær arbeidstid i stedet avtales en godtgjørerse i det enkel_te tirferre som inkluderer en kompensasjon også for at den ansatte må reise på sin fritid Hvis det oppstår tvist om anvendelsen av denne bestemmelse, kan saken forel_egges hovedorganisasjonene Har man andre tilfredsstillende ordninger, beholdes disse. S 24 Garderobe og oppholdsrom Bedriften skal så vidt mutig sørge for garderobe og et hygienisk og oppvarmet i spisepauser. at personalet har lokale til oppholdssted r tilfel-l-e det ikke er mulig å stirre sl-ike ]okaler til_ disposísjon, skal bedriften i samarbeid med de tiltítsvalgt.e finne fram tir en hensiktsmessig og praktisk ordning. S 25 Arbeidstøy, uniform og' verneutsèyr 25.r For ansatte som har arbeidsoppgaver som medfører spesíerr tilsmussing av errer ekstraordinær slitasje på krærne, samt for dem som arbeider på lager under spesielte og vanskelige forhold med hensyn ti1 kurde og trekk, (f.eks. i fryserom), horder bedriften egnet arbeidstøy, overtrekksklær e. l r den utstrekning bedriften påbyr spesiett arbeidstøy som uniform, bekostes dette av arbeidsgiveren TøyeL forblir bedriftens eiendom og skal tilbakeleveres d.ersom vedkommende slutt.er i bedriften Dersom et arbeid tirsier bruk av påbudt verneutstyr, skar de prinsipper for anskaffelse og benyttelse av sl-ikt. utstyr som

18 18 gjelder for arbeidere ved bedriften, anvendes til_svarende overfor funksjonærene. S 26 Lærlinger Lærl-inger vi1 få læretiden godkjent som lønnsansiennitet og bedriftsansiennitet ved ansettelse i bedriften. Tirpassede ordninger kan avtales lokalt. S 27 Lønnet permisjon i forbindelse med fødsel Bedriften dekker ordinær rønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med AML S Protokol- I t i l- før sel z Ad krav fra NOPEF om endringer i S 6 nr. 2: Bedriftene opplyser at de vil fortsette praksisen med å gi fri for dagtidspersonerl- julog nyttårsaften. (TariffoppgjøreE 2002). Reguleringsbestem nelser f.or 2. avèaleår Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mel]om NHo og Lo, eil-er det organ Lo bemlmdiger, offi eventuel-l-e lønnsreguleringer for 2. avtaleår. partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt prisog lønnsutviklingen i 1-. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtal-eår tas stilling tíl í LOs Representantskap, eller det organ LO bemlmdiger, og NHOs Hovedstyre. Hvis partene ikke btir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, sí opp de enkeìte tariffavtal-er med 14 - fjorten dagers warsel- (dog ikke t.il ut.løp før I. april 2OL5).

19 t9 NÆR.INGSI, s SASiION I itonen NORGE új /"r Industri Energi < 't9 -

20 20 S luttvederla gs avtalen Bilag til overenskomst av 2014 Gjeldende fra GENERELT 1.1 Opprettelse Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F) - nå Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - i det følgende Partene - jfr. Rikslønnsnemndas kjennelse av l4.juni 1966, med senere endringer. Avtalen trådte i kraft 1. oktober 1966 og inngår som en del av hver enkelt tariffavtale mellom forbund tilsluttet (LO) og (NHO). Avtalen kan av hver av Partene sies opp med,2 måneders varsel til utløp 1. april i forbindelse med tariffrevisjonen. Hvis den ikke sies opp, gjelder den videre til utløpet av neste tarifþeriode. 1.2 Formål og personkrets Hensikten med denne avtale er å e økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år og til og med fylte 66 är, blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av uførhet eller kronisk sykdom. 1.3 Rettstilling Sluttvederlagsordningen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Sluttvederlagsordningens midler holdes skilt fra Partenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Dette er ikke til hinder for at Sluttvederlagsordningen innkrever og fordeler Opplysnings- og utviklingsfonds midler på vegne av LO og NHO og eventuelle andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, såfremt midlene holdes skilt fra midlene i Sluttvederlagsordningen. Slutfvederlagsordningen ved styret kan reise og motta søksmåi. Avtalt verneting er i alle tilfelle Oslo, som vedtas ved tilslutning til Sluttvederlagsordningen eller ved fremsetting av krav om AFp. 2.0 KOLLEKTIVE VILKÅR 2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet Tilsluttet Sluttvederlagsordningen er: a) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som har avtale med forbund innenfor LO. b) Tariffbundne bedrifter utenfor NHO som har tariffavtale med forbund innenfor LO.

21 21 c) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som ikke har tariffavtale med forbund innenfor LO, når arbeidsgiver og arbeidstakere er blitt enige om at bedriften skal slutte seg til ordningen. slik tilslutning må godkjennes av styret for Sluttvederlagsordningen. d) Tariffbundne bedrifter tilhørende andre tariffområder enn de som faller inn under bokstavene a-c forutsatt at Partene er enige om at tariffområdet skal være med. Ved brudd på eventuelle vilkår som er satt for slik tilslutning i medhold av første ledd, kan Partene etter innstilling fra styret trekke tillatelsen tilbake. e) Bedrifter som etter tidligere avtale hadde anledning å være tilsluttet på frivillig basis. Tilslutningen skjer automatisk om bedriften har inngåtttanffavøle som omfatter Sluttvederlagsbilaget til LO IHO. Når en bedrift er med i Sluttvederlagsordningen, så omfatter premieplikten samtlige arbeidstakere. 2.2 Inn- og uttreden av Sluttvederlagsordningen Tilsluttet Sluttvederlagsordningen blir bedriften fra det tidspunlf tariffavtale hvor Sluffvederlagsbilaget til LO4{HO inngår, trer i kraft. Det påhviler den relevante tarifforganisasjon å foreta tilmelding og kontrollere at vilkårene for deltakelse er tilfredsstilt. Bedrifter som er blitt medlem må opprettholde sitt medlemskap så lenge betingelsene for medlemskap etter tariffavtalen er tilstede. Ved oppsigelse av tariffavtalen i tariffuerioden gjelder premieplikten til Sluttvederlagsordningen likevel alltid ut tariffoerioden. Dette gjelder likevel ikke frivillig tilmeldre bedrifter - jfr. pkt.2.l, bokstav e - som kan tre ut med umiddelbar virkning. Premie betales frem til uttredelsesdato. Dersom vilkårene for deltakelse ikke lenger er oppfult, påhviler det den relevante tarifforganisasjon umiddelbart å melde fra til Sluttvederlagsordningen. Frivillige tilmeldte bedrifter kan på eget initiativ tre ut av Sluttvederlagsordningen når de måtte ønske. I de tilfeller hvor bedriften er tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon skal denne anses for relevant tarifforganisasjon. For øvrig foretas tilmelding av den aktuelle arbeidstakerorganisasjon. 3.0 INDIVIDUELLE VILKÅR 3.1 Tilknytning til ordningen Arbeidstakeren må ha vært omfattet av ordningen i de siste 3 måneder før oppsigelsen ble gitt. Opphører arbeidsforholdet som følge av uførhet eller kronisk sykdom, må arbeidstakeren ha vært omfattet av ordningen før sluttdato -jfr. pkt Krav til alder og ansiennitet For å kunne innvilges sluttvederlag må arbeidstakeren ved sluttdato ha fylt 50 år, men ikke ha fylt 67 är, samt ikke ha rett til eller mottatt avtalefestet pensjon (AFP) og dessuten: a) ha vært ansatt minst 10 år i sammenheng i bedriften, eller

22 22 b) c) ha sammenlagt20 år i bedriften, herav de siste 3 år i sammenheng, eller ha minst 15 års sammenhengende medlemskap i sluttvederlagsordningen umiddelbart før sluttdato, eller d) ha arbeidet i et fag som hører inn under overenskomsten for anleggsfagene, fellesoverenskomsten for byggfag og elektromontører i til sammen20 ãr - hvorav de siste 5 årene i sammenheng. Arbeidstaker må på søknadstidspunktet være ansatt i en bedrift som er omfattet av Sluttvederlagsavtalen. Ansienniteten som kreves etter dette punkt skal godtgjøres ved attestasjon fra arbeidsgiver(e) ogleller NAV, om nødvendig supplert med opplysninger fra forbund/fagforening. Om ikke uførhetzkronisk sykdom er årsak til at vedkommende måtte slutte, er det et tilleggsvilkår at vedkommende har mottatt dag renger ved arbeidsledighet i minst 3 måneder uten å ha blitt tilvist passende arbeid. Om ansiennitet er opptjent i flere bedrifter innen et konsern, må de aktuelle bedrifter ha vært tilsluttet Sluttvederlagsordningen da opptjeningen fant sted for å telle med. Om en arbeidstaker ikke arbeider i bedriften som følge av at vedkommende er permittert eller mottar arbeidsavklaringspenger, anses vedkommende å beholde tilknytningen til bedriften i inntil ett år, regnet fra siste ordinære arbeidsdag. 3.3 Oppsigelse, sykdom m.m. Sluttvederlag ytes til arbeidstakere som blir sagt opp fra siu arbeid - helt eller delvis - innskrenkning, nedbemanning, awikling eller konkurs. på grunn av Avtale om fratreden som inngås i forbindelse med at en bedrift nedbemanner likestilles med oppsigelse. I den utstrekning det ytes etterlønr/sluttpakke, vil sluttvederlag likevel ikke kunne innvilges om arbeidstakeren har fått nytt arbeid før vedkommende er tilstått dag lenger. Arbeidstakere som fristilles uten noen bestemt fratredelsesdato tilstås ikke sluttvederlag. Sluttvederlag ytes til arbeidstakere som innvilges uførepensjon. Sluttvederlag kan ytes til arbeidstaker som mottar arbeidsavklaringspenger, såfremt Sluttvederlagsordningen legger til grunn at sykdommen er kronisk og det er lite sannsynlig at søkeren kommer tilbake i sitt tidligere arbeid i overskuelig fremtid. For sin vurdering kan Sluttvederlagsordningen kreve fremlagt dokumentasjon, herunder tilfredsstillende legeerklæring og dokumenter i saksgang knyttet til søknad og innvilgelse av arbeidsavklaringspenger, som viser ãt - søker ikke er i stand til å fortsette i sitt arbeid eller annet passende arbeid i bedriften, jfr. pkt Annet passende arbeid m.m. Om en arbeidstaker som mister arbeidet, jfr. pkt. 3.3, tilbys annet passende arbeid i bedriften, eller i samme konsern som bedriften inngår i, eller hos nye eiere, eller i annet foretak som viderefører virksomheten, tilstås det ikke sluttvederlag. Ved vurderingen av spørsmålet om arbeidstakeren skal anses å ha fått passende arbeid, skal det legges vekt på at hensikten med sluttvederlagsordningen er å yte vederlag til arbeidstakere som

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening 2010 2012 Ettertrykk forbudt 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2014 2016 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST. for bergindustrien 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri

Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST. for bergindustrien 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST for bergindustrien 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom Overenskomst 2012-2014 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2012 2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2012 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på passasjerskip i kystfart 2 INNHOLD Del I Hovedavtalen Del

Detaljer

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Del II Overenskomst for butikksjefer m.fl. 4 1 Overenskomstens omfang 4 2 Arbeidstid 4 3 Ferie

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016 Mønsteravtalen tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2014-30. april 2016 mellom privatpraktiserende

Detaljer

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Tunnel-, bom- og bruselskaper Tunnel-, bom- og bruselskaper 2008 2010 Tunnel-, bom- og broselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

Wallboardoverenskomsten

Wallboardoverenskomsten Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Avtalenr. 50 Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og

Detaljer