r,1i!'t Industri Energi/ Trafi rsonell, funksjorrærer og redr r-ngemenn på den arrnen eíde Àvtale nr. 388 UÈIøp: 31. mars 20L6 på den ene side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r,1i!'t Industri Energi/ Trafi rsonell, funksjorrærer og redr r-ngemenn på den arrnen eíde Àvtale nr. 388 UÈIøp: 31. mars 20L6 på den ene side"

Transkript

1 r,1i!'t Àvtale nr. 388 Trafi rsonell, funksjorrærer og redr r-ngemenn Overenekomet av 20L4-20L6 UÈIøp: 31. mars 20L6 OVERENSKOMST mellom NÆRTNGSLTVETS HOVEDORGAT{r SAS,ION/ NHO Luftfart/ på den ene side og LA TDSORGATVTSASJONEN r NORGE/ Industri Energi/ på den arrnen eíde

2 2 INNHOLD DEL T Hovedavtal-en.. DEL II Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Overenskomstens bestemmelser... Overenekomstens omfang og varighet.. S 1 Overenskomstens omfang.. S 2 Overenskomstens varighet LikesÈi1Iín9.. s 3 l-ikestilli;s ArbeidsÈidsbesEemmelser s4 Alminnelige bestemmelser om arbeí dstidens lengde ss Alminnel-ige bestemmelser om arbeidstidens deling s6 Spes ie1 Ie arbeidst idsbestemmelser s7 Bestemmelser om begrensning av overtidsarbeid. Alminnel Íge lønnsbestemmel ger S I Bestemmelser om 1ønnssystem S 9 Beregning av 1ønn for dei av måned S 10 Minstelønnssatser... S 11 Tidspunkt m.v for 1ønnsutbetalingen Kap. 5 Betaling for vikariat og overtídsarbeid... S 12 Betaling for vikariat S 13 Betaling for overtidsarbeid... Kap. 6 Kap. 7 Bestemmelser om soeiale yèelser t_3 s 14 Lønnsans. ved svangerskap/fødsel elrer adopsjon 13 S 15 Ytelser under militærtjeneste l_3 S 16 Ferie I4 S 17 Eldre arbeidstakere med nedsatt hel_se..14 S 18 Innvandrere 15 Diverse besterurieleer... S 19 Kompetanse og bedriftsutvikling I t_5

3 3 S 20 Individuell oppsigelse og oppsigelsesfrister S 21 Spesielle fordeler S 22 Ledige stillinger. S 23 Reise- og transportbestemmelser S 24 Garderobe og oppholdsrom S 25 Arbeidstøy, uniform og verneutstyr S 26 Lærlinger S 27 Lønnet permisjon i forbindelse med fødsel Protokoll-tilf ørsel 15 1,6 L6 t6 I7 L7 1_ BII.AG t A. o Avtale om sluttvederlag Avtale om opplysnings- og utviklingsfond Korte vel-ferdspermis j oner Avtalefestet pensjon (AFp) Lovfestet ekstraferie for eldre arbeidstagere Feríe m.v. Tj enestepensj oner Innleie/Vikarer/Midlertidige ansettelser Ansatte i vikarbyråer Fagopplæring og videreutdanning.

4 4 DEL T HOVEDÀVTALEN DEL II OVERENSKOMSTENS BESTEMMEISER r(àp. 1 OVERENSKOMSTENS OMFÀIIG OG VÀRIGHET S 1 OverengkomsÈens omfangr Denne overenskomst gjelder trafikkpersonerl, funksjonærer og redningsmenn som er ansatt på hel- eller deltid. 2 Med deltidsansatte menes: ansatte som på årsbasis arbeider enkelte uken med full eller redusert arbeidstid, faste dager i ansatte som på årsbasis redusert arbeidstid. arbeider fast hver dag med Denne overenskomst kan gjøres gjeldende for bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir ut og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde. Se nytt bilag g og Ba. leid 1.3 r.4 overenskomsten gjelder ikke for personer som er midlertidig ansatt inntil t.o måneder, selv om bestemmelsene om arbeidstid, Iønn og overtidsbetal-ing må føiges også for dem. For uorganiserte bedrifter som er bundet av denne overenskomst gjennom direkte avtale med forbundet (såkalte tiltredelsesavtarer, hengeavtaler el-rer erklæringsavtaler), der partene er enige om å tiltre den til- enhver tid gjeldende overenskomst, gjelder føigende:

5 5 Disse bedrifter omfattes av tariffrevisjoner mellom overenskomstens parter, uten at erklæringsavtaren sies opp. som følge av at forbundet og de uorganiserte bedrifter er enige om å tiltre den til enhver tid gjeldende overenskomst, gjennomføres det ikke særskil-t forhandring og/errer mekling mell-om forbundet og de uorganiserte bedrifter, idet forhandling/mekling me1lom overenskomstens parter også omfatter/gjelder mel-iom forbundet og de uorganiserle bedrifter. Når Lo/forbundet. ys-p/forbundet sier opp overenskomsten, varsles de uorganiserte bedrifter om dette ved kopí av oppsigelsen. Dette varsel regnes som forutgående oppsigelse av tariffavtalen og tilfredsstiller arbeidstvistlovens krav for iverksettelse av lovlig arbeidskamp. Forbundet har rett tit å ta medlemmer i disse bedrifter ut i arbeidskamp med varsling av plassoppsigelse og eventuell plassfratredelse i henhord til fristene i Hovedavtalens s 3-1 nr. I,2 og rtr. 4, samtidig som det varsl_es plassoppsigelse/plassfratrederse i hovedoppgj øret. Eventuell arbeidskamp i uorganiserte bedrifter opphører samtídig med opphør av arbeidskampen i hovedkonflikten. Når det er sluttet. ny avtale mellom partene gjelder denne for de uorganiserte bedrifter vedtakelse. i overenskomsten, uten særskilt Disse bestemmelser er S 3-1 nr. 3. en nødvendig konsekvens av Hovedavtalens Dersom forbundet erler bedriften ønsker å gjennomføre en servstendig tariffrevisjon må erkl-æringsavtaren sies opp i henhold til de oppsigelsesregler som gjelder. S 2 Overenskometens varighet overenskomsten trer i kraft den 1. aprir 2or4 og gjetder til 31.mars og videre 1 - ett - år ad gangen med mindre den brir sagt opp skriftlig med minst 2 - to - måneders varser.

6 6 3 3 KÀP.2 LIKESTILLTNG 1 Partene er enige om både sentralt og lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner menn gis l-ike muligheter. Bedriften skal i sin personalpolitikk ivareta líkestirlingsperspekt.ivet ved ansettelser, rønn, forfremmel-ser og kompetansegivende etter- og videreutdanning. 2 De lokare parter bør drøfte forhold omkring likestilring likerønn med henblikk på å opprette en bedriftst.ilpasset likestillingsavtale. s3 og og FormåIet med en slik avtal_e er at alle uansett kjønn - gir samme mulighet til utvikling, og likestilling med hensyn opplæring og avansement. arbeidstakere arbeid og faglig til ansettelse, l-ørrrr, 3.3 r forbinderse med eventuell opprettelse av likest.irlingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene, vj-l- NHo Luftfart og TNDUSTRT ENERGT bi.a. peke på at: Likestilling er et l_ederansvar. Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra såvel- de t.illitsvalgte som fra ledelsen. Likestillingsarbeidet bør drøftes og føiges opp i etablerte samarbeidsfora i bedriften.

7 7 KÀP. 3 ARBE TD S T TD SB ES TEMMEI,S ER s 4 Àlminnerige bestemrielser om arbeidstidens lengde 4 I Den ordinære effektive arbeidstid timer pr. uke. skal ikke overstige 37 r/2 4.2 Der hvor den praktiserte normal-e arbeídstid for kontorfunksjonærer har vært kortere enn 37 r/2 timer pr. uke, skal_ ikke bestemmersene i 4.1, medføre at den effektive arbeidstid forlenges. skulre en bedrift finne det påkrevet å utvide arbeidst.iden der hvor den har værl kortere enn 37 r/2 timer, skal spørsmålet tas opp med de till-itsvalgte. Blir ikke partene enige på bedriften, kan spørsmåret bringes inn for hovedorgani sas j onene. 4.3 Når det ansettes deltidspersonell- skal det avtal_es skriftlig hvirken fast arbeidstid og månedsl-ønn vedkommende skal ha. Den avtal-te faste arbeidstid kan bare end.res ved avtal_e med den deltidsansatte. Den ansatte skal gis anledning til å konferere med den tillitsvalgte på forhånd Den årlige lønnsvurdering Partene er enige om at det ved de årlige vurderinger i bedriftene også må legges vekt på bedriftens økonomi, produkt ivit.ets -ut.vik1 ing, f remt idsut sikter og konkurranseevne. S 5 Àlminnelige bestemmelser om arbeídstidens inndeling 5. l- Når den daglige arbeidstid er rengre enn 5 timer, skal den ansatte ha en hvile- og spisepause av r/2 times varighet. Er arbeidstíden 5 timer e1ler kortere, kan pausen reduseres til 15 minutt.er. Er arbeidstiden 3 timer ell-er kortere, bortfall-er pausen i sin helhet. 5 2 Den k]. daglige arbeidstid skal_ legges mellom kl og Når det arbeides på ]ørdager, sl-utter arbeidstiden senest kl

8 8 5.3 Bedriften og de tillitsvalgte skal avtale arbeidstid og fastsetting av spisepausen. skal det settes opp protokoll. inndelingen av Fra forhandlingene Ved rir fastsetting av arbeidstiden skal det tas mest mulig hensyn rasjonell drift og miljømessige forhold. Fleksitid kan avtales skrifttig. 4 Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for å vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. slike ordninger skal_ forelegges forbund og randsforening tíl godkjennerse. Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i arbeidsmiljøiovens S 1O-5 og S Tariffavtal-ens part,er kan bidra tir at stike avtaler etabl-eres. 5 6 Det kan forej-igge individuelte behov for awvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. srike ordninger avt.ales med den enkel-te el-l-er de tilritsvalgte, for eksemper i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. rndividuelre avtaler står tilbake for avtaler inngått med de til_litsvalgte. 6.I Påskeaften er fridag. S 6 Spesielle arbeidstidsbesèemmeleer Når hensynet til- bedriften gjør det. nødvendig at arbeidet hol-des i gang, gis personaret fri i den utstrekning det er anl-edning til det. Arbeidstakere på dagtid som av bedriftsmessige hensyn påj_egges å arbeide påskeaften, skal i st.edet ha fri en annen dag. 6.2 Jul- og nyttårsaften s]utt.er arbeidet kl. 1,2.00. Det samme gjelder også pinseaften hvis ikke hensynet tir bedriften g)ør det nødvendíg at arbeidet holdes i gang ulover dette tidspunktet. 6 3 Ved behov for skiftarbeid eil-er forskj øvel arbeidstid skal de stedlige partene drøfte betingersene. srike ordninger skal

9 9 godkjennes av iverksett.es. INDUSTRT ENERGI og NHO LUFTFART før d.e 6.4 Personer som går på en offentrig godkjent aftenskoj_e, hvor utdanningen har tilknytning til arbeidet, skal gis fri srik at det brir minst to timer merlom arbeidets srutt ãg skoletidens begynnelse dersom utdanningen begynner kl elrer senere. r tillegg skal det gis fri slik at det brir minst 2 timer mellom arbeidets slutt og eksamens start. ved eksamen i forbinder-se med slik utdannerse gis det fri lønnstrekk den tid eksamen fal-ier sammen med arbeidstiden uten 6.5 Ansatte som betjener særlig anstrengende kontormaskiner (skjermterminaler o.1.) og en-manns sentrarbord, skal etter avtale med bedriftsledelsen gis anledning til å variere dette med annet kontorarbeid ell-er gis kortere hviletid. 7.7 s 7 Beetem nerser om begrensing av overt,ídsarbeid overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende hj emler. l-ov 7 2 Overtidsarbeid skal innskrenkes særde]eshet ikke overdrives av ansatt. KÀP.4 ATJMINNEL T GE I,øNNSB E S TEMMEL S ER til- det minst mulige og i eller overfor den enkel-te S 8 BeeÈem nelser om 1øn rssystemer Lønnssystemet er i henhol-d tir den l_okare særavtale i bedrift.en. LØnnssystemet må godkjennes av organisasjonene før det iverksettes. Hvert år skal det gjennomføres reelre forhandringer med de tillitsvalgte om regulering av lønningene. Lokare forhand]inger skal føres på basis av den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. En gang årlig kan en lokalt ta opp lønnsfastsettelsen foretas etter. det prinsipp og den form

10 10 De tillitsvalgte skal viser timefortjeneste etter anmodning utlevers lister som for siste kvartal. Det påligger bedriften og de tirlit.svalgte å føre reell_e forhandlinger. oppstår det tvil- om de tãtate forhandl_ingene gjennomført slik overenskomsten forutsetter, kan hver av partene kreve at organisasjonene TNDUSTRT ENERGT og NHo LUFTFART samtidig gir veiledning ti1 partene. er S 9 Beregning av lønn for de1 av måned 9 l- ved tiltredelse/fratredelse av stilling ell-er lignende finnes Iønnen som ska1 betales på følgende måie, Månedsl-ønn Aktuelt uketimetall x 4 1,/3 Timelønn 9.2 Ved trekk i under S 9.l- Iønn, benyttes samme fremgangsmåte som beskrevet S L0 Minstelønnssatser ) Trafikkpersonell og funksjonærer uten arbeidserfaring kr , - 2) Trafikkpersonetr med tre års arbeidserfaring erl_er mer kr ,- 3) Funksjonærer på operasjonssentralen med tre års arbeidserfaring og redningsmenn kr to.2 overenskomstens minsterønnssatser regureres år1ig med virkning fra 1-.apriI. I samordnede oppgjør og mellomoppgjør gjennomføres det, etter at etter at oppgj ørel er vedtatt, en justeringsforhandling av minstel-ønnssalsene i overenskomsten. Lønnsveksten i tariffområdet vektlegges for å sikre at minstelønnssatsene ikke blir hengende et.ter over tid. Merknad: Ved forståelse av hva som er et tariffområde legges praksis i forbindel_se med utarbeidef se av lønnsstatistikken for Luft fartsoverenskomsten ti 1 grunn.

11 1t S 11 Tidspunkt m.v. for 1ønnsutbeÈalíngen 11_.1 Bedriften bestemmer om lønnsutbet.aringen skal skje i kontanter e1]er over bank. l-l.2 Lønningene utbetales hver 15. annet avtal_es ved den enkelte betalingsdag på en helligdag, foregående hverdag. og siste i måneden dersom ikke bedrif t. Fal-l-er en lønnsutskjer utbetaling nærmeste KÀP. 5 BETALING FOR VIICARIÀT OG OVERTIDSÀRBEID S l-2 Betaling for vikariaè/ekstrahjelp L2.L Ved vikariat i stilling med mer kval-ifisert og ansvarsfullt arbeid og som varer utover 3 uker i sammenheng (ikke ferievikariat), skal det lokart avtales en godtgjørerse. codtgj øringen betal_es f ra førsle dag. L2.2 Partene er enig om at ekstrahjelper innenfor helikopterterminalene - trafikk, frakt og stuere samme l-ønns- og arbeidsbestemmelser som selskapets ansatte. skal ha fast S 13 Betaling for overèidsarbeid 13.1 som overtidsarbeid i denne forbinderse regnes arbeid som forlanges utført utenfor arbeidstakerens ordinære arbeidstid i henhol-d til den avtal-te arbeidstidsinndering for heltidsansatte For overtidsarbeid betales pr. time en time]øryt + et overtidstillegg fast.ragt i prosenter av timel_ønnen. Det regnes bare med hel_e og halwe timer. Ved fremmøte til overtid etter ordinær betales for minst 3 timer. arbeidstid skal det 13.3 Timelønnen for den følgende formel: enkelte arbeidstaker beregnes etter

12 l2 Månedsl-ønn Aktuelt uketimetall x 4 L/3 Timel-ønn For ekstraordinært overtidsarbeid, hvorved forstås arbeid hvor arbeidstakeren etter å ha forratt arbeidsstedet, fâr beskjed om hurtigst mulig og uten forutstående varsel å komme for å delta i uforutsett arbeid, betales 100? tillegg inntil vedkommendes ordinære arbeidstid begynner. For slikt frammøte betales for minst 3 timer, og dessuten nødvendige reiseomkostninger såfremt bedriften ikke sørger for transport. Denne bestemmel-sen gjelder ikke í forbinderse med hjemmevakt hvor det betares for faktisk medgått arbeidstid Overtidstilleggene er : 100 Z - for overtidsarbeid på lørdager, søírpå dager før helligdager etter den ordinære 50 Z - for øvrige overtidstimer. og helligdager og arbeidstids slutt. Sær]iqe bestemmel-ser om overtidsarbeid om natten For overtidsarbeid på virkedager i tiden melrom kl-. 2r.00 og kl.08.00, forutsatt at dette er påbegynt før kr betales 100?. Bestemmelsen gjelder ikke for skiftgående personell En ansatt som har arbeidet ordinær dagtid og som samme dag må arbeide overt.id i tilsl-utning til den ordinære arbeidstids sl-utt, betales kr. 78,50 i matpenger. Dette under forut,setning av at overtiden varer minst 2 timer og at bedriften ikke skaffer mat. Eventuel-I l-ønn for spisetiden kommer til- fradrag i matpengene. Merknad T bedrifter hvor det har vært uomtvistelig praksis med bedre ordning, beholdes denne. Bestemmel-sene ovenfor gjelder ikke for overordnede funksjonærer som etter sine ansettel-sesvilkår ikke har krav på overtidsbetal ing.

13 13 r(àp. 6 BESTEI{MELSER OM SOSIÀLE YTELSER s 14 Lør nsansíer rítet ved evangerskap/fødsel eller adopsjon Arbeidstaker som har permisjon i forbindelse med svangerskap/- fødsel- el-1er adopsjon, opparbeider l_ønnsansiennitet. i inntir ett år, såfremt arbeidstaker har rett til fødserspenger eller adopsjonspenger etter bestemmelsene i Folketrygdlãven. Bedrift.en skal i forbindel-se med de tokar-e rønnsforhandringene også foreta en Iønnsvurdering av arbeídstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. S 15 Ytelser r.l rder militærtjeneste 15.1 Arbeidstakere som har minst 6 måneders ansett.else i bedriften og som beordres tir militærtjeneste betal_es følgende lønn: a) For samlet førstegangs tjenestegjøring hal-v lønn i inntil 3 måneder med fradrag av den godtgj øring vedkommende mottar av det offentlige, unntatt familietillegg. b) For senere tjenestegjøring full l-ønn i inntil 1 måned med fradrag av den godtgjøring vedkommende mottar av det offentlige, herunder også f amil-ieti1legg. Mil-itærtjeneste kan ikke nyttes som oppsigelsesgrunn Bestemmel-sene i skar også anvendes på arbeidstakere blir beordret til ordinær priktig tjeneste i heimevernet, sivilforsvaret el_ler politireserven. som 15.3 Betaling av l-ønn under militærtjeneste bygger på den forutsetning at arbeidstakeren er i arbeid i minst 3 måneder i bedriften umiddelbart etter avtjent militærtj eneste.

14 FraLrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen utgangen av denne tid, har bedriften adgang til å foreta motregning i tilgodehavender vedkommende måtte ha i bedrift.en. Arbeidstaker kan avkreves en erklæring om dette for å få slik betaling. L5.4 IrØnnsansiennitet for militært.jeneste m.m. Avtjent førstegangstjeneste i forsvaret og påiagt tjeneste som sivilarbeider godskrives som 1ønnsansiennitet. Arbeidstakere som har permisjon fra arbeidet for å utføre tirsvarende tjeneste, gis lønnsansiennitet på samme måte. l4 S 16 Ferie Ferie gis i samsvar med Feriel_oven. f tillegg vises det til bitag om ferie. s 17 Eldre arbeídgtakere og arbeidetakere med nedeatt herse L7 -I INDUSTRI ENERGI og NHO IJUFTFART er enige om både sentralt og lokalt å arbeide for at det legges til rett.e for en personalpolitikk slik at eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, kan fortsette å arbeide frem til- ordinær pensj onsalder. r7.2 Det forutsettes at partene på den enkelte bedrift diskuterer arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt hel-se. Det bør særlig tas hensyn til at tunge røft, skift, overtid, reiseoppdrag og særlig smussig arbeid kan medføre berastninger som kan være spesielt uheldig for disse arbeidstakere. Av denne grunn bør eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse så vidt mulig ut fra en leges vurdering eiier etter eget ønske, kunne fritas for srike arbeidsoppgaver For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuel-le avtaler om arbeidsoppgaver, hvílepauser, hjemme- /fjernarbeid, dertidsarbeid m.v. mel_1om den enkelte ansatte og bedriften.

15 15 S l-8 Innvandrere l-8.1 Partene er enige om at det både sentral-t og lokalt må arbeides for å tilrettelegge forholdene slik at innvandrere i større grad velger å ta arbeid innenfor bransjen. På denne bakgrunn bør derfor partene lokart diskutere bedriftsaktuetre problemstillinger knyttet til rekrut.tering av innvand.rere, som for eksemper praktisk tilrettelegging og hoj_dningsspørsmål_. ILã,P. 7 DIVERSE BESTEMIIELSER S 19 Kompetanse og bedrifèsuèvik1íng Kartregging av bedriftens kompetansebehov skar omfatte samtlige arbeidstakergrupper. på bakgrunn av kartleggingen planlegges og gjennomføres det kompet.ansehevende tiltak. Dette kan f.eks. skje gjennom det daglige arbeidet, gjennom bruk av interne og eksterne kurs, selvstudier og konferanse. Bedriften og den enkel-te har hver for seg og i ferl-esskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Det vises í denne forbindel-se til kapittel XVI i Hovedavtalen. Den enkelte arbeidstaker har rett til å få dokumentert sin realkompetanse. S 20 Indíviduell oppsigelse og oppsigelsesfrister Hva angår 20.I Oppsigelsens form, avgivelse og S 15-1, S 15-4 samt S innhol-d, se Arbeidsmitjølovens 20.2 Oppsigelsesfrister, se Arbeidsmiljølovens S vern mot usaklig oppsigelse, oppsigersesvern ved sykdom, ved svangerskap og etter fødsel og ved militærtjeneste, se Arbeidsmiljølovens ss 15-1 tir samt s 17-1 til s 17-5.

16 20.4 Arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og de frister som gjelder i den forbindelse, se Arbeidsmiljølovens S l6 S 21 Speeielle fordeler spesielle fordeler som er praktisert med bedriftens samtykke elrer tirsagt den enkelte elrer samtl_ige som omfattes av denne overenskomst, kan ikke forringes í t.ariffperioden. S 22 Ledíge stillínger 22.L Ledige og nyopprettede stitringer skal_ kunngj Øres srik at de ansatte i bedrif t.en gis anledning til å søke Deltidsansatte som er i arbeid og som har vært fast beskjeftiget i bedriften i minst t/z å,r, gis under el-l_ers like vilkår fortrinnsrett ved nyansettelser i hel-tidsstirring. S 23 Reise- og ÈransportbeeÈemmelser 23 1 ved beordret overtidsarbeid utenom de tider de kol_lektive transport.midrer er i gang, forutsettes det at bedriften fastsetter generelle retningslinjer vedrørende transport til og/eller fra arbeidsplassen, event.uert transportgodtg)øring erler at det treffes avtale for det enkerte tilferle Reiser i bedriftens reiseregulativ. tjeneste godtgj øres etter bedrift.ens Hvis bedriften ikke har reiseregurativ, skal det før den ansatte reiser ut på tjenestereise, treffes avtale om en av f ølgende t.re ordning'er: a) En fast diett- og losjigodtgjørelse pr. dag, uke eller måned. b) Bedriften hol-der kost. vedkommende. og losj i uten utgift for c) Utgifter til kost og losji betal-es etter regning.

17 t7 Benytter den ansatte egen bil i bedriftens avtales en godtgjørelse for dette. tjeneste, skal det Hvor forholdene nødvendiggj ør dei', skal den ansatte gis fri en rimerig tid ti1 å forberede reise. på tilsvarende måte gis nødvendig fritid før vedkommende etter avsruttet reise møter på bedriften. Dersom egne retningslinjer ikke finnes, kan det for enkeltstående reíser utenom ordinær arbeidstid i stedet avtales en godtgjørerse i det enkel_te tirferre som inkluderer en kompensasjon også for at den ansatte må reise på sin fritid Hvis det oppstår tvist om anvendelsen av denne bestemmelse, kan saken forel_egges hovedorganisasjonene Har man andre tilfredsstillende ordninger, beholdes disse. S 24 Garderobe og oppholdsrom Bedriften skal så vidt mutig sørge for garderobe og et hygienisk og oppvarmet i spisepauser. at personalet har lokale til oppholdssted r tilfel-l-e det ikke er mulig å stirre sl-ike ]okaler til_ disposísjon, skal bedriften i samarbeid med de tiltítsvalgt.e finne fram tir en hensiktsmessig og praktisk ordning. S 25 Arbeidstøy, uniform og' verneutsèyr 25.r For ansatte som har arbeidsoppgaver som medfører spesíerr tilsmussing av errer ekstraordinær slitasje på krærne, samt for dem som arbeider på lager under spesielte og vanskelige forhold med hensyn ti1 kurde og trekk, (f.eks. i fryserom), horder bedriften egnet arbeidstøy, overtrekksklær e. l r den utstrekning bedriften påbyr spesiett arbeidstøy som uniform, bekostes dette av arbeidsgiveren TøyeL forblir bedriftens eiendom og skal tilbakeleveres d.ersom vedkommende slutt.er i bedriften Dersom et arbeid tirsier bruk av påbudt verneutstyr, skar de prinsipper for anskaffelse og benyttelse av sl-ikt. utstyr som

18 18 gjelder for arbeidere ved bedriften, anvendes til_svarende overfor funksjonærene. S 26 Lærlinger Lærl-inger vi1 få læretiden godkjent som lønnsansiennitet og bedriftsansiennitet ved ansettelse i bedriften. Tirpassede ordninger kan avtales lokalt. S 27 Lønnet permisjon i forbindelse med fødsel Bedriften dekker ordinær rønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med AML S Protokol- I t i l- før sel z Ad krav fra NOPEF om endringer i S 6 nr. 2: Bedriftene opplyser at de vil fortsette praksisen med å gi fri for dagtidspersonerl- julog nyttårsaften. (TariffoppgjøreE 2002). Reguleringsbestem nelser f.or 2. avèaleår Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mel]om NHo og Lo, eil-er det organ Lo bemlmdiger, offi eventuel-l-e lønnsreguleringer for 2. avtaleår. partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt prisog lønnsutviklingen i 1-. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtal-eår tas stilling tíl í LOs Representantskap, eller det organ LO bemlmdiger, og NHOs Hovedstyre. Hvis partene ikke btir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, sí opp de enkeìte tariffavtal-er med 14 - fjorten dagers warsel- (dog ikke t.il ut.løp før I. april 2OL5).

19 t9 NÆR.INGSI, s SASiION I itonen NORGE új /"r Industri Energi < 't9 -

20 20 S luttvederla gs avtalen Bilag til overenskomst av 2014 Gjeldende fra GENERELT 1.1 Opprettelse Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F) - nå Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - i det følgende Partene - jfr. Rikslønnsnemndas kjennelse av l4.juni 1966, med senere endringer. Avtalen trådte i kraft 1. oktober 1966 og inngår som en del av hver enkelt tariffavtale mellom forbund tilsluttet (LO) og (NHO). Avtalen kan av hver av Partene sies opp med,2 måneders varsel til utløp 1. april i forbindelse med tariffrevisjonen. Hvis den ikke sies opp, gjelder den videre til utløpet av neste tarifþeriode. 1.2 Formål og personkrets Hensikten med denne avtale er å e økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år og til og med fylte 66 är, blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av uførhet eller kronisk sykdom. 1.3 Rettstilling Sluttvederlagsordningen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Sluttvederlagsordningens midler holdes skilt fra Partenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Dette er ikke til hinder for at Sluttvederlagsordningen innkrever og fordeler Opplysnings- og utviklingsfonds midler på vegne av LO og NHO og eventuelle andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, såfremt midlene holdes skilt fra midlene i Sluttvederlagsordningen. Slutfvederlagsordningen ved styret kan reise og motta søksmåi. Avtalt verneting er i alle tilfelle Oslo, som vedtas ved tilslutning til Sluttvederlagsordningen eller ved fremsetting av krav om AFp. 2.0 KOLLEKTIVE VILKÅR 2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet Tilsluttet Sluttvederlagsordningen er: a) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som har avtale med forbund innenfor LO. b) Tariffbundne bedrifter utenfor NHO som har tariffavtale med forbund innenfor LO.

21 21 c) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som ikke har tariffavtale med forbund innenfor LO, når arbeidsgiver og arbeidstakere er blitt enige om at bedriften skal slutte seg til ordningen. slik tilslutning må godkjennes av styret for Sluttvederlagsordningen. d) Tariffbundne bedrifter tilhørende andre tariffområder enn de som faller inn under bokstavene a-c forutsatt at Partene er enige om at tariffområdet skal være med. Ved brudd på eventuelle vilkår som er satt for slik tilslutning i medhold av første ledd, kan Partene etter innstilling fra styret trekke tillatelsen tilbake. e) Bedrifter som etter tidligere avtale hadde anledning å være tilsluttet på frivillig basis. Tilslutningen skjer automatisk om bedriften har inngåtttanffavøle som omfatter Sluttvederlagsbilaget til LO IHO. Når en bedrift er med i Sluttvederlagsordningen, så omfatter premieplikten samtlige arbeidstakere. 2.2 Inn- og uttreden av Sluttvederlagsordningen Tilsluttet Sluttvederlagsordningen blir bedriften fra det tidspunlf tariffavtale hvor Sluffvederlagsbilaget til LO4{HO inngår, trer i kraft. Det påhviler den relevante tarifforganisasjon å foreta tilmelding og kontrollere at vilkårene for deltakelse er tilfredsstilt. Bedrifter som er blitt medlem må opprettholde sitt medlemskap så lenge betingelsene for medlemskap etter tariffavtalen er tilstede. Ved oppsigelse av tariffavtalen i tariffuerioden gjelder premieplikten til Sluttvederlagsordningen likevel alltid ut tariffoerioden. Dette gjelder likevel ikke frivillig tilmeldre bedrifter - jfr. pkt.2.l, bokstav e - som kan tre ut med umiddelbar virkning. Premie betales frem til uttredelsesdato. Dersom vilkårene for deltakelse ikke lenger er oppfult, påhviler det den relevante tarifforganisasjon umiddelbart å melde fra til Sluttvederlagsordningen. Frivillige tilmeldte bedrifter kan på eget initiativ tre ut av Sluttvederlagsordningen når de måtte ønske. I de tilfeller hvor bedriften er tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon skal denne anses for relevant tarifforganisasjon. For øvrig foretas tilmelding av den aktuelle arbeidstakerorganisasjon. 3.0 INDIVIDUELLE VILKÅR 3.1 Tilknytning til ordningen Arbeidstakeren må ha vært omfattet av ordningen i de siste 3 måneder før oppsigelsen ble gitt. Opphører arbeidsforholdet som følge av uførhet eller kronisk sykdom, må arbeidstakeren ha vært omfattet av ordningen før sluttdato -jfr. pkt Krav til alder og ansiennitet For å kunne innvilges sluttvederlag må arbeidstakeren ved sluttdato ha fylt 50 år, men ikke ha fylt 67 är, samt ikke ha rett til eller mottatt avtalefestet pensjon (AFP) og dessuten: a) ha vært ansatt minst 10 år i sammenheng i bedriften, eller

22 22 b) c) ha sammenlagt20 år i bedriften, herav de siste 3 år i sammenheng, eller ha minst 15 års sammenhengende medlemskap i sluttvederlagsordningen umiddelbart før sluttdato, eller d) ha arbeidet i et fag som hører inn under overenskomsten for anleggsfagene, fellesoverenskomsten for byggfag og elektromontører i til sammen20 ãr - hvorav de siste 5 årene i sammenheng. Arbeidstaker må på søknadstidspunktet være ansatt i en bedrift som er omfattet av Sluttvederlagsavtalen. Ansienniteten som kreves etter dette punkt skal godtgjøres ved attestasjon fra arbeidsgiver(e) ogleller NAV, om nødvendig supplert med opplysninger fra forbund/fagforening. Om ikke uførhetzkronisk sykdom er årsak til at vedkommende måtte slutte, er det et tilleggsvilkår at vedkommende har mottatt dag renger ved arbeidsledighet i minst 3 måneder uten å ha blitt tilvist passende arbeid. Om ansiennitet er opptjent i flere bedrifter innen et konsern, må de aktuelle bedrifter ha vært tilsluttet Sluttvederlagsordningen da opptjeningen fant sted for å telle med. Om en arbeidstaker ikke arbeider i bedriften som følge av at vedkommende er permittert eller mottar arbeidsavklaringspenger, anses vedkommende å beholde tilknytningen til bedriften i inntil ett år, regnet fra siste ordinære arbeidsdag. 3.3 Oppsigelse, sykdom m.m. Sluttvederlag ytes til arbeidstakere som blir sagt opp fra siu arbeid - helt eller delvis - innskrenkning, nedbemanning, awikling eller konkurs. på grunn av Avtale om fratreden som inngås i forbindelse med at en bedrift nedbemanner likestilles med oppsigelse. I den utstrekning det ytes etterlønr/sluttpakke, vil sluttvederlag likevel ikke kunne innvilges om arbeidstakeren har fått nytt arbeid før vedkommende er tilstått dag lenger. Arbeidstakere som fristilles uten noen bestemt fratredelsesdato tilstås ikke sluttvederlag. Sluttvederlag ytes til arbeidstakere som innvilges uførepensjon. Sluttvederlag kan ytes til arbeidstaker som mottar arbeidsavklaringspenger, såfremt Sluttvederlagsordningen legger til grunn at sykdommen er kronisk og det er lite sannsynlig at søkeren kommer tilbake i sitt tidligere arbeid i overskuelig fremtid. For sin vurdering kan Sluttvederlagsordningen kreve fremlagt dokumentasjon, herunder tilfredsstillende legeerklæring og dokumenter i saksgang knyttet til søknad og innvilgelse av arbeidsavklaringspenger, som viser ãt - søker ikke er i stand til å fortsette i sitt arbeid eller annet passende arbeid i bedriften, jfr. pkt Annet passende arbeid m.m. Om en arbeidstaker som mister arbeidet, jfr. pkt. 3.3, tilbys annet passende arbeid i bedriften, eller i samme konsern som bedriften inngår i, eller hos nye eiere, eller i annet foretak som viderefører virksomheten, tilstås det ikke sluttvederlag. Ved vurderingen av spørsmålet om arbeidstakeren skal anses å ha fått passende arbeid, skal det legges vekt på at hensikten med sluttvederlagsordningen er å yte vederlag til arbeidstakere som

Sluttvederlagsavtalen

Sluttvederlagsavtalen Sluttvederlagsavtalen Gjeldende fra 01.01.2011 1.0 GENERELT 1.1 Opprettelse Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F) nå

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2012-30. april 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet DEL I DEL II HOVEDAVTALEN LO - NHO OVERENSKOMSTEN 1 Avtalens

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Overenskomst 536 2014-2016

Overenskomst 536 2014-2016 Overenskomst 536 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon www.parat.com Avtale nr. 536 Overenskomst 536 1. mai 2014-30. april 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON/ NHO LUFTFART

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON/ NHO LUFTFART Avtale nr. 368 - Luftfartsavtalen Utløpsdato: 31. 03. 2016 Overenskomst 2014-2016 LUFTFARTSAVTALEN mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON/ NHO LUFTFART og LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING 2 INNHOLD Del I

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 1 Overenskomst av 2012 Nr 201 BYGGFAG RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSLEDERE Utløp 30. april 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

2014-2016. IKT-overenskomsten. mellom NHO og LO / EL & IT Forbundet

2014-2016. IKT-overenskomsten. mellom NHO og LO / EL & IT Forbundet 2014-2016 IKT-overenskomsten mellom NHO og LO / EL & IT Forbundet Avtale nr. 478 Utløp: 31.3.2016 IKT-overenskomsten 1.4.2014 31.3.2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og tilhørende landsforeninger

Detaljer

Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 OVERENSKOMST. mellom. SAMFO og dets medlemmer på den ene side

Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 OVERENSKOMST. mellom. SAMFO og dets medlemmer på den ene side Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 SAMFO Ledelse Forbundut fur og Teknikk OVERENSKOMST mellom SAMFO og dets medlemmer på den ene side og Landsorganisasjonen og Forbundet for

Detaljer

Del I Hovedavtalen...3 Del II Overenskomst...3

Del I Hovedavtalen...3 Del II Overenskomst...3 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen...3 Del II Overenskomst...3 SIDE 1 Overenskomstens omfang...3 2 Overenskomstens varighet...3 3 Arbeidstidsbestemmelser...3 4 Alminnelige bestemmelser om arbeidstidens

Detaljer

IKT-overenskomsten 1 2014 2016. IKT overenskomsten 2014-2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tilhørende landsforeninger

IKT-overenskomsten 1 2014 2016. IKT overenskomsten 2014-2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tilhørende landsforeninger IKT-overenskomsten 1 2014 2016 Avtale 478 IKT overenskomsten 2014-2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og tilhørende landsforeninger på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Overenskomst nr. 301. for. Parkeringsselskaper

Overenskomst nr. 301. for. Parkeringsselskaper Overenskomst nr. 301 for Parkeringsselskaper 2008 2010 Parkeringsselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side

OVERENSKOMST. mellom. Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side ASVL INNGÅTT: 1. MAI 2010 UTLØP: 30. APRIL 2012 OVERENSKOMST mellom Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Forbundet for Ledelse og Teknikk og

Detaljer

Overenskomst mellom ARBEIDSLEDERE

Overenskomst mellom ARBEIDSLEDERE Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Forbundet for Ledelse og Teknikk og dets medlemmer ansatt som arbeidsledere

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR KINOER

LANDSOVERENSKOMST FOR KINOER LANDSOVERENSKOMST FOR KINOER 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet/ Landsorganisasjonen i Norge DEL I HOVEDAVTALEN VIRKE - LO... - 3 - DEL II LANDSOVERENSKOMST FOR

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 2010-2012. mellom SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak) og Lederne

Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 2010-2012. mellom SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak) og Lederne Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 2010-2012 mellom SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak) og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Side: Del II Overenskomst for ledere i virksomheter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I TRØNDERTAXI 2010/2012 SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I TRØNDERTAXI 2010/2012 SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen...3 Del II Overenskomst...3 1 Overenskomstens omfang...3 2 Overenskomstens varighet...3 3 Arbeidstidsbestemmelser...3 4 Alminnelige bestemmelser om arbeidstidens

Detaljer

Overenskomst 2014-2016 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016. Overenskomst. Mellom

Overenskomst 2014-2016 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016. Overenskomst. Mellom Overenskomst 2014-2016 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

IKT-Overenskomst 1 2010 2012. IKT overenskomst 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tilhørende landsforeninger.

IKT-Overenskomst 1 2010 2012. IKT overenskomst 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tilhørende landsforeninger. IKT-Overenskomst 1 2010 2012 IKT overenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og tilhørende landsforeninger på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og El & IT Forbundet

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Vedlegg 10 168 VEDLEGG 10. Utdrag av vedtektene for Avtalefestet pensjon (AFP)

Vedlegg 10 168 VEDLEGG 10. Utdrag av vedtektene for Avtalefestet pensjon (AFP) 168 VEDLEGG 10 Vedlegg 10 Utdrag av vedtektene for Avtalefestet pensjon (AFP) Vedlegg 10 Hovednr. 62 Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) Sist endret 13. desember 2002, ajour pr.

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM OBOS MED DATTERSELSKAPENE. OBOS Forretningsbygg AS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsdrift AS Basale Drift AS OBOS Håndverksenter AS

OVERENSKOMST MELLOM OBOS MED DATTERSELSKAPENE. OBOS Forretningsbygg AS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsdrift AS Basale Drift AS OBOS Håndverksenter AS OVERENSKOMST MELLOM OBOS MED DATTERSELSKAPENE OBOS Forretningsbygg AS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsdrift AS Basale Drift AS OBOS Håndverksenter AS og FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK (FLT) 2012-2014 DEL

Detaljer

Landsoverenskomst for kinoer

Landsoverenskomst for kinoer Hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for kinoer LANDSOVERENSKOMST FOR KINOER 1. APRIL 2014 31. MARS 2016 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ Abelia. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/ Parat

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/ Abelia. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/ Parat Nr. 243 Forskningsoverenskomsten-Parat Utløp: 30.06.2008 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ Abelia og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/ Parat Innholdsfortegnelse Side Felleserklæring

Detaljer

Overenskomst for TRM 2010-2012

Overenskomst for TRM 2010-2012 Overenskomst for TRM 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 16 2 Overenskomst for Tine Rådgivning og medlem 2010 2012 mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

Rammeavtale for bilselgere. mellom. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Bilbransjeforbund. på den ene siden

Rammeavtale for bilselgere. mellom. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Bilbransjeforbund. på den ene siden Nr: 210 Rammeavtale for bilselgere mellom NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Bilbransjeforbund på den ene siden og YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Negotia på den annen side 2014-2016

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side

OVERENSKOMST. mellom. Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side ASVL INNGÅTT: 1. MAI 2006 UTLØP: 30. APRIL 2008 OVERENSKOMST mellom Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Forbundet for Ledelse og Teknikk og

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Avtale om ny AFP-ordning Bilag 1 I Innledning I forbindelse med lønnsoppgjøret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter muligheten

Detaljer

TARIFFAVTALE. for FRISØRER. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Handel. på den ene side LANDSORGANISASJONEN I NORGE FAGFORBUNDET

TARIFFAVTALE. for FRISØRER. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Handel. på den ene side LANDSORGANISASJONEN I NORGE FAGFORBUNDET Avtale nr. 116 1. april 2014 31. mars 2016 TARIFFAVTALE for FRISØRER mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Handel på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FAGFORBUNDET på den annen side Del

Detaljer

HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST. mellom ASVL. på den ene side DELTA. på den annen side. for perioden 1. mai 2014 30. april 2016

HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST. mellom ASVL. på den ene side DELTA. på den annen side. for perioden 1. mai 2014 30. april 2016 HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST mellom ASVL på den ene side og DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2014 30. april 2016 1 INNHOLD HOVEDAVTALE for perioden 1. mai 2014 30.april 2016 1. Innledning 5 2.

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2012-30.04.2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN. Gjelder 1. mai 2012 30. april 2014. Overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte mellom VIRKE

FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN. Gjelder 1. mai 2012 30. april 2014. Overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte mellom VIRKE FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN Gjelder 1. mai 2012 30. april 2014 Overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte mellom VIRKE på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2014-30. april 2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2014-30. april 2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet 1 Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2014-30. april 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet 2 Innholdsfortegnelse Del I Del II Hovedavtalen LO - NHO

Detaljer

TARIFFAVTALE GJELDENDE FOR BOLIGBYGGELAG

TARIFFAVTALE GJELDENDE FOR BOLIGBYGGELAG TARIFFAVTALE GJELDENDE FOR BOLIGBYGGELAG 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fagforbundet på den annen side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet

Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Parat Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer

Detaljer

Overenskomst nr. 301. for. Parkeringsselskaper

Overenskomst nr. 301. for. Parkeringsselskaper Overenskomst nr. 301 for Parkeringsselskaper 2010 2012 Parkeringsselskaper Gjelder 01.04.2010-31.03.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

MØNSTERAVTALE HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF

MØNSTERAVTALE HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF MØNSTERAVTALE mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING og Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF vedrørende tannhelsesekretærer for avtaleperioden 1.5.2008-30.4.2010

Detaljer

Overenskomst Mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening på den ene side

Overenskomst Mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening på den ene side Overenskomst 2010 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Forbundet for Ledelse

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Overenskomst for Seminteknikere 2010-2012

Overenskomst for Seminteknikere 2010-2012 Overenskomst for Seminteknikere 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 23 2 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom HSH. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/Parat for ansatte i NKI-området

OVERENSKOMST. mellom HSH. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/Parat for ansatte i NKI-området OVERENSKOMST mellom HSH og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/Parat for ansatte i NKI-området INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN... 3 DEL II OVERENSKOMSTEN... 3 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG OG VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST

HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST HOVEDAVTALE OG OVERENSKOMST mellom Delta og Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). TARIFFPERIODEN: 01.05.2014-30.04.2016 ASVL-OMRÅDET Verktøy på delta.no På Deltas hjemmesider finner du rikelig med informasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I TRØNDERTAXI AS 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I TRØNDERTAXI AS 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 3 Del II Overenskomst... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Ansettelsesforhold... 3 3 Overenskomstens varighet... 4 4 Arbeidstidsbestemmelser... 4 5 Alminnelige

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Seminteknikere

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Seminteknikere Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Seminteknikere 2010 2012 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2010 Utløp: 30. november 2012 O V E R E N S K O M S T mellom SAMFO og dets medlemmer på den ene side og Landsorganisasjonen og Forbundet for Ledelse og Teknikk og dets

Detaljer

Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 2012-2014. mellom SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak) og Lederne

Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 2012-2014. mellom SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak) og Lederne Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 2012-2014 mellom SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak) og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Side: Del I Hovedavtalen LEDERNE - SAMFO (egen

Detaljer

Steinindustrioverenskomsten 2014-2016

Steinindustrioverenskomsten 2014-2016 Steinindustrioverenskomsten 2014-2016 Avtalenr. 53 Steinindustrioverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

Parkeringsoverenskomsten

Parkeringsoverenskomsten 2014 PO Parkeringsoverenskomsten PARKERINGSSELSKAPER Gjelder 01.04.2014 31.03.2016 OVERENSKOMST MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON OG NHO SERVICE PÅ DEN ENE SIDE OG YRKESORGANISASJONENENES SENTRALFORBUND

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Overenskomst for kontorfunksjonærer 2010-2012

Overenskomst for kontorfunksjonærer 2010-2012 Overenskomst for kontorfunksjonærer 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 21 2 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2015-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

Tannteknikeroverenskomsten 2014-2016

Tannteknikeroverenskomsten 2014-2016 Tannteknikeroverenskomsten 2014-2016 Avtalenr. 81 Tannteknikeroverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Handel på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom NHO SJØFART REDNINGSSELSKAPET. på den ene side DET NORSKE MASKINISTFORBUND. på den annen side

OVERENSKOMST. mellom NHO SJØFART REDNINGSSELSKAPET. på den ene side DET NORSKE MASKINISTFORBUND. på den annen side ORIGINAL DNM F-RLF-354 Redningsselskapet Maskinoffiserer OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og REDNINGSSELSKAPET. på den ene side og DET NORSKE MASKINISTFORBUND på den

Detaljer

Telenor mellom NHO og LO / EL & IT Forbundet

Telenor mellom NHO og LO / EL & IT Forbundet 2014-2016 Overenskomst for Telenor mellom NHO og LO / EL & IT Forbundet Nr. 485 2014-2016 OVERENSKOMST FOR TELENOR mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

OVERENSKOMST mellom SAMFO og dets medlemmer på den ene side

OVERENSKOMST mellom SAMFO og dets medlemmer på den ene side TEKNISKE FUNKSJONÆRER INNGÅTT: 1. MAI 2014 UTLØP: 30. APRIL 2016 SAMFO Forbundut fur Ledelse og TeknIkk OVERENSKOMST mellom SAMFO og dets medlemmer på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Forbundet

Detaljer

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 1. Fellesforbundets forhandlingdelegasjonen Fly: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Jorn.eggum@fellesforbundet.no 994 00 320 Petter Tjøstheim, Norport,

Detaljer

Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2014-2016

Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2014-2016 Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Tannhelsesekretærenes Forbund Privatpraktiserende tannleger/ tannlegevirksomheter tilsluttet Virke Den Norske

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: DEL II Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 4 1 Overenskomstens omfang - definisjoner 4

Detaljer

Overenskomst av 2010 505 Landbase PARAT Utløp 31.05.2012 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2010 505 Landbase PARAT Utløp 31.05.2012 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2010 505 Landbase PARAT Utløp 31.05.2012 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Oljeindustriens Landsforening og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

Del I Hovedavtalen... 2

Del I Hovedavtalen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Tariffavtalen... 2 1 Tariffavtalens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn... 7 5 B

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

LEDERAVTALEN. Hovedorganisasjonen Virke. Lederne. 1. april 2014 31. mars 2016. mellom. på den ene siden. på den andre side

LEDERAVTALEN. Hovedorganisasjonen Virke. Lederne. 1. april 2014 31. mars 2016. mellom. på den ene siden. på den andre side LEDERAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Lederne på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OMFANG... 3 2 ARBEIDSTID... 3 3 OVERTID FOR ANSATTE SOM IKKE

Detaljer

O L J E O V E R E N S K O M S T E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g

O L J E O V E R E N S K O M S T E N. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. o g 224 Overenskomst 2014-2016 O L J E O V E R E N S K O M S T E N m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri o g Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Sammenslutningen

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON. på den ene side DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND

OVERENSKOMST. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON. på den ene side DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND NHO nr. 508 OVERENSKOMST 2012 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON på den ene side og DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND på den annen side for maskinoffiserer

Detaljer

Lederoverenskomsten 2010-2012

Lederoverenskomsten 2010-2012 Lederoverenskomsten 2010-2012 mellom LA og NML Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 14 2 Utløpstid: 31. mai 2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og Norske Meierifolks

Detaljer

OVERENSKOMST FOR DAGLIG LEDER, DIVERSE LEDENDE STILLINGER OG VAREHUSSJEFER I SAMVIRKELAG

OVERENSKOMST FOR DAGLIG LEDER, DIVERSE LEDENDE STILLINGER OG VAREHUSSJEFER I SAMVIRKELAG OVERENSKOMST FOR DAGLIG LEDER, DIVERSE LEDENDE STILLINGER OG VAREHUSSJEFER I SAMVIRKELAG mellom SAMFO og Lederne 2014 2016 2 DAGLIG LEDER, DIVERSE LEDENDE STILLINGER OG VAREHUSSJEFER INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Funksjonæravtalen. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer. YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Funksjonæravtalen. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer. YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Til innholdsfortegnelse > Funksjonæravtalen mellom NHO Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Negotia med tilslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

for HUSTADMARMOR 2014-2016

for HUSTADMARMOR 2014-2016 343 Hustadmarmor A/S Utløp 31.03.2016 OVERENSKOMST for HUSTADMARMOR 2014-2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri Hustadmarmor A/S på den ene side Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1. mai 2014 30. april 2016 OVERENSKOMST. mellom SAMFO EL & IT FORBUNDET. for. Reparatører og Radio/TV-teknikere

1. mai 2014 30. april 2016 OVERENSKOMST. mellom SAMFO EL & IT FORBUNDET. for. Reparatører og Radio/TV-teknikere 1. mai 2014 30. april 2016 OVERENSKOMST mellom SAMFO og EL & IT FORBUNDET for Reparatører og Radio/TV-teknikere 1 2 Innholdsfortegnelse Del I Hovedavtalen LO-SAMFO (se egen trykksak) Del II Overenskomsten

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Flyavtale del A og B 2014-2016

Flyavtale del A og B 2014-2016 Flyavtale del A og B 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Luftfart www.parat.com Flyavtalen del A Avtale nr. 229 Utløp: 31.03.2016 Overenskomst av 2014-2016

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

LO - NHO bilagene. Korte velferdspermisjoner (12 punkter) 41

LO - NHO bilagene. Korte velferdspermisjoner (12 punkter) 41 LO - NHO bilagene 1. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår 2 2. Avtale om ny AFP-ordning 3 3. Opplysnings- og utviklingsavtalen 7 4. Sluttvederlag 11 5. Ferie m.v. 22 6. Korte velferdspermisjoner (9 punkter)

Detaljer