Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl Registrering fra kl Vestli skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole"

Transkript

1 Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl Registrering fra kl Vestli skole

2 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden inneholder ditt sameies årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte verdiene til i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. For eierseksjonen har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun én stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Velkommen til det viktigste møtet du går på i løpet av året, som eier av din seksjon i. Vel møtt! Hilsen May-Britt Christensen styreleder Vår visjon: skal være attraktivt og trygt å bo i. Vi i skal alle bidra, slik at vi holder trygghet og trivsel på et høyt nivå, og kostnadene på et akseptabelt nivå. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 2 Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 30. april 2015 kl Vestli Skole. Møt opp fra kl for registrering. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 og Budsjett for 2015 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG 5. A - INNGLASSING Begrunnelse fra beboer Saman Hussein oppgang 53: Fra Sameiermøte i 2014 ble saken overført for konsekvensutredning. Innstilling fra Saman Hussein oppgang 53: Ber om at forslaget om innglassing på stuesiden/ kjøkkensiden vurderes på nytt. Begrunnelse fra styret: Fra sameiermøtet i 2014 ble saken overført for konsekvensutredning. Saken har vært utredet i samråd med Selvaag AS og en innhentet rapport fra Norsk Brannconsult AS om byggtekniske konsekvenser. Styret har i sin behandling ikke drøftet annet enn at denne saken skulle gjelde for hele sameiet. (Se vedlegg 1) Innstilling fra Styret: Saken avvises med bakgrunn i de konsekvenser som fremkommer i Norsk Brannconsult AS sin rapport, og de råd og drøftelser styret har hatt med Selvaag AS, samt kostnader for innglassingen som utgjør ca. kr pr. terrasse. 5. B - LOKALET (bomberom) Begrunnelse fra beboer Saman Hussein oppgang 53.: Lokalene kan være fremtidig inntektskilde. Lokalet (bomberommet) under garasjen kan gjøres i stand. (Se vedlegg 2)

4 3 Innstilling fra Saman Hussein oppgang 53: Lokalet kan gjøres i stand og benyttes av beboerne. Begrunnelse fra styret : Styret må ha tid til å gå igjennom disse mulighetene. Innstilling fra Styret: Saken ses på som interessant og overføres for videre vurdering til neste styre. 5.C - ORDNINGEN med oppgangsverter opphører Begrunnelse fra Anne Marie Muggerud oppgang 35: Oppleves som en passiv ordning som er gått ut på dato (se vedlegg 3). Innstilling fra Anne Marie Muggerud oppgang 35: Ordningen opphører, det foretrekkes å ta direkte kontakt med styret. Begrunnelse fra styret : Det har vært positivt med en kontaktperson i hver oppgang, der dette har fungert. Det er henholdsvis 15 og 18 år mellom hver gang en beboer får dette oppdraget. Styret har tenkt at ordningen skulle stimulere beboere til å ta mer ansvar for det vi drifter og eier i fellesskap. Innstilling fra styret: Styret er delt i saken med et mindretall og et flertall (3-2), forslaget støttes. 5. D - BETONGUTBEDRING på gesimsen i toppetasjen, og på terrassene ellers Begrunnelse fra Torill Trones oppgang 43: Betongen ligger helt åpen, så det trekker fukt ned i betongen og får malingen i taket og på sidegavlene til å flasse av. (Se vedlegg 4) Innstilling fra Torill Trones oppgang 43: Det igangsettes betongrehabilitering på alle våre terrasser. Begrunnelse fra styret: Forslagene er et stort grep for sameiet, og det må prioriteres hva som skal tas først av flere vedlikeholdsoppgaver som står for tur. Innstilling fra styret: Styret støtter intensjonen i disse forslagene. Saken overføres til neste styre for videre utredning og behandling. 5. E - ANSATT VAKTMESTER? - Styrehonorar? - Bompenger? - Alternative inntekter? - Økning i Husleie? - Hjertestarter? Begrunnelse fra Heidi N..Johansen oppgang 55: Her er flere saker belyst og vurdert endret, notat fremlegges som innspill til Sameiermøte. (se vedlegg 5)

5 4 Innstilling fra Heidi N. Johansen oppgang 55: Fremlegges som innspill til videre drøftelse i styret. Begrunnelse fra styret: De fremsatte sakene er relevante, men det må inngående drøftelser til for flere av endringene som er foreslått, derfor overføres saken til neste styre. Innstilling fra styret: Saken overføres til neste styre for drøftelse. 5. F - EL-BILPLASSER i Begrunnelse fra Christel Gundelach oppgang 51: Behov for tilretteleggelse av El-bilparkering i sameiet (se vedlegg 6) Innstilling fra Christel Gundelach oppgang 51: Viser til tilbud og informasjon som er innhentet, og ber om vurdering av dette. Begrunnelse fra styret: Styret har i lengre tid sett på denne saken, og synes dette fortsatt er en vanskelig utfordring. Her kommer store kostnader inn, både for fellesskapet og for den enkelte beboer. Fortsatt er det en del uavklarte forhold, derfor trenger styret noe mer tid på denne saken. Innstilling fra Styret; Innhentede tilbud og informasjon videreføres til neste styre for ytterligere utredninger. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 2 år D) Valg av 1 varamedlem for 1 år E) Valg av 1 varamedlem for 1 år F) Valg av Bo-og trivselskomité G) Valg av Garasjekomité Oslo, Styret i May-Britt Christensen/s/ Inger Lise Østmoe/s/ Zafar Iqbal/s/ Ove Tysdal/s/ Knut Skaret/s/

6 5 SAK 2 Styrets Beretning 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder May-Britt Christensen Styremedlem Inger Lise Østmoe Styremedlem Zafar Iqbal Styremedlem Styremedlem Ove Tysdal Knut Skare Varamedlem Steinar Hanssen Varamedlem Stian Kørra Valgkomiteen Anders Isnes Joakim Frostmo Henryk Wieczorek Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Sameiet består av 204 seksjoner. er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 11 Stovner i Oslo kommune med følgende adresse: Ragnhild Schibbyes vei Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. har 1 ansatt.

7 6 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Styret har i perioden hatt 14 styremøter og flere andre arbeidsmøter og møter med samarbeidsparter. Det har vært løpende møter med Selvaag gjennom hele perioden og det er tegnet en rammeavtale med dem for et fremtidig samarbeid. I perioden har styrets leder vært med i arbeidet med endring i «Lov om Eierseksjoner «gjennom Vestli Vel. Denne saken er nå til behandling i Stortinget, men er fortsatt ikke avklart. Det er utarbeidet 4 Info-skriv i løpet av året, og vi tror og håper at disse treffer våre beboere, med både informasjon og påpekninger. Styret har pusset opp toalettene som er tilknyttet styrerommet/vaktmesterkontoret. Det er gjennomført boning av golv og trapper i alle oppganger. Ellers har det vært samtaler med beboere og en del problemer med bråk og uoverensstemmelser. Beboernes ansvar for vedlikehold samt å etterfølge våre vedtatte trivselsregler og vedtekter, er fortsatt en utfordring som styret har måttet jobbe med hele tiden. fikk et tilskudd på kr ,- fra Husbanken av Groruddalsmidlene til en for-prosjektering av plan for vårt uteområde. Planer er på plass, men vår søknad om midler til å gjennomføre hele eller deler av planen ble avslått tre ganger, til tross for at vi anket flere ganger. Vi får ta saken opp igjen i de kommende år. I sommer vant vi en hyggelig premie fra OBOS på kr ,- til investering i informasjon/teknologi vi kunne således kjøpe en hardt tiltrengt ny printer. I 2014 fylte sameiet 40 år, noe som ble markert med en guidet omvisning i Operaen og forfriskninger i sjøkanten i strålende sol utenfor Operaen.

8 7 Bo og trivselskomiteen Hva er gjort? Beplantning i juni. Alle kassene på gangbruene + blomsterbedet /bommen + benk v/ bom + krukkene. Prøvde med jubileum for 40 års markering sammen med Vestliskrenten, men dårlig respons i begge sameiene. Ikke sosiale tiltak utenom turen til Operaen. På møtet med tillitsvalgte/oppgangsverter var alle fornøyde med slik det er. Ingen ønsker. Vi har frivillige/ildsjeler i sameiet som luker og rydder i blomsterbedene rundt omkring. Takk til alle disse. Komitemedlemmer dette året har vært: Marit Fleischmann-Randi Johansen-Bjørn Jota Barbara Konieczy-Tove Ringdal-Hjørdis Østgård- Knut Skare og Inger Lise Østmoe.

9 8 Garasjekomiteen har i perioden bestått av Ove Tysnes og Zafar Iqbal. Andre tidligere innvalgte trakk seg etter tur etter sameiermøtet i Garasjekomiteen har hatt ansvar for inn- og utlevering av sommer- og vinterdekk sommer og høst. Inn- og utlevering av dekk innenfor åpningstid koster kr 40, og utenom åpningstid kr 100. Komiteen oppfordrer beboere som skifter dekk å følge åpningstider. Oppslag om tider henges på oppslagstavler i god tid før dekkskifte. Garasjeanlegget ble rengjort våren 2014 ved innleid hjelp. 12 biler var ikke fjernet. Dette skapte problem for vaktmester og rengjøringspersonell, dermed ble ikke alle parkeringsplasser rengjort. Alle beboere som har parkering plass MÅ fjerne bil/bilene sine før rengjøring skal starte. Oppslag om vårrengjøring blir hengt opp på oppslagstavle i meget god tid før rengjøring av garasjeanlegg. Biler som ikke fjernes, blir heretter bortkjørt. Garasjekomiteen har ikke ansvar for parkeringsbøter, men er behjelpelig med parkeringstillatelse i boligsameiet når det er nødvendig. Parkeringsbevis kan hentes hos vaktmester eller leder i garasjekomiteen. Garasjekomiteen har også ansvar for å inspisere og se til at garasjeanlegget er funksjonelt og i orden, og at søppel, dekk og gjenstander som ikke hører til der, fjernes. Styret vedtok i perioden å rydde vekk hensatte saker for beboers regning for en kostnad på minimum kr Komiteen har sammen med vaktmester ansvar for tømming/telling av kasse i betalingsbom, og å sette pengene inn på sameiets konto. Komiteen/styret utreder behov/mulighet for lade stasjoner til el-biler i garasjeanlegg. Kostnadsoverslag, rapport fra fagfolk om strømbehov, sikringsanlegget vårt er innhentet. Styret Styret har kontor i garasjen, med kontortid 1. tirsdag i måneden kl Styret treffes også på de enkelte styremedlemmers telefon eller på e-post. Se Vestliberget Boligsameies hjemmeside for ytterligere informasjon eller på en av de utsendte Info-skriv fra styret. Kikk innom kanskje noen har skrevet noe der Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til våre tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Vaktmester ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret er i styrerommet. Vaktmester treffes lettest på telefon , e-post: Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Renhold Sameiet har avtale med Øvre Romerike Drift om renhold av fellesarealene i sameiet. I 2014 har vi hatt boning av alle oppganger, og vi har ved et par anledninger klaget på vaskingen, og firmaet har tatt det til etterretning.

10 9 Parkering Sameiet har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. De som ønsker plass kan ta kontakt med styret eller vaktmester. Noen beboere bruker ikke bilplassen sin, og tilbyr å leie den ut, følg med på oppslag om dette. Nøkler/skilt Nøkler kan kjøpes/bestilles hos vaktmester. Skilt til ringeklokke og postkasse SKAL være på plass rett etter man har flyttet inn. Vi vil gjerne vite hvem som er våre naboer. Postens retningslinjer må følges ift. skilting av postkasser. Andre tjenester Oppbevaring av dekk og skibokser er mulig, ta kontakt med garasjekomiteen Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post: Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Vi minner om at hver gang vi bruker vår felles forsikring øker forsikringspremien, og for 2015 er denne på kr ,Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slukkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte, må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad, er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg.

11 10 Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV GET er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med GET som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. I tillegg har vi fått en avtale sammen med Vestli Vel som også gir oss fordeler. Videre minner styret om arbeidet med å fjerne parabolantenner, som startet i 2013, da vi hadde 57 paraboler, som ble redusert til 17. I dag er det mellom 7-9 parabolantenner som stikker ut på terrassene. Vi oppfordrer våre beboere til å fjerne dem, og bruke Internett for å hente inn de kanaler man vil ha, det er mye billigere også. Spørsmål knyttet til avtalen med GET rettes til GETs kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Større vedlikehold og rehabilitering HISTORIKK Nytt tak på den siste blokka (oppgang 49-55). Oppussing av toalett i garasjen i tilknytning til vaktmesterkontor/styrerom er pusset. Boning av alle oppganger fra topp til bunn. Beboerne var pålagt å male sine terrasser i 2013, men noen malte dette året. Etterarbeider og reparasjoner ifm. vanninntrengning etter feilmontasjer under rehabiliteringen. Skifte av nytt tak på midtblokka (38). Maling av mur og treverk på terrassene. Rehabiliteringsprosjektet som ble startet opp høsten 2011 fortsatte inn i 2012 med ferdigstillelse på sensommeren. Det var mye turbulens i rehabiliteringsperioden mellom partene. Tidlig på året ble det foretatt en fullstendig rensing av luftekanalene. Betalingsbommen ved innkjøringen til sameiet fikk ny automatikk og fundament. Ombygging av styrerom/vaktmesterkontor ble gjennomført. Flere nødvendige utskiftninger er foretatt, som å bytte kompressor i en av varmepumpene samt flere sirkulasjonspumper i anlegget. Den midtre blokken (blokk 38) fikk nytt tak. Maling av tak, vegger og kasser på terrassene. Noen få terrasser ble ikke ferdige før vinteren og skal males våren Utarbeidet grunnlaget for VBBSs vedlikeholdsprosjekt. Beslutning på ekstraordinært sameiermøte om å gjennomføre rehabiliterings- og

12 vedlikeholdsarbeider således: Tilleggs isolere og skifte fasademateriell på toppetasjens langfasader, etterisolere alle leilighetenes yttervegger mot terrasser, skifte vinduer og terrassedører. Rehabiliteringen startet oktober/november. Inngåelse av avtale Selvaag Prosjekt og Vedlikehold AS (SPOV) om prosjektledelse i forbindelse med sameiets forestående rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider. Boning av trapper og gul i alle oppgangene. Utskifting av skadet terrassekasser 5 stk. Utskiftning til nye låser i alle ytterdørene. Utbedring av brannskader i oppgang 47 i samarbeid med IF- skadeavd. Oppussing oppgang 53 Vedlikehold og oppussing av oppgang 53 er gjort som et pilotprosjekt. Betongrehabilitering Betongrehabiliteringen ble avsluttet okt/nov VVS Hoved stoppekraner til alle stigere er skiftet pluss hovedstoppekran til sameiet. Om tekking tak Om tekking tak blokken Betongrehabilitering Betongrehabiliteringen utføres, sameiet ansetter en person til det resterende. I tillegg ble det engasjert malere. Alle terrassene blir malt. Dette blir ferdig høsten Terrassekasser 70 terrassekasser er skiftet Betongrehabilitering Engasjerte PA-Entreprenør til betongrehabiliteringen på alle blokkene opp til første terrassekasse, på alle gavlvegger er det påført 10 med mer overdekning, samt elektrokjemisk realkalisering av tak gjestegarasje, og nytt polyuretanbelegg på garasje gulv over gjestegarasjene. Kabel-TVnett Omlegging av TV-Kabelnettet til bredbånd. Ombygging varmtvannssystemet m.m Ombygging og rehabilitering av varmtvannsystemet. Installert gjenvinningsanlegg og varmepumper. Noe etter isolering i garasjen mot kuldebro mot første underetasje. Vinduer, panel, etter isoler

13 12 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av tilskudd fra husbanken og bompenger. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Andre driftskostnader er hovedsakelig avvik på flere poster. Bl.a. Boning i oppgangene. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

14 13 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i. Lån har lån i OBOS Banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på en liten økning på 5 % av felleskostnadene fra s vedlikeholdsplan inneholder mange oppgaver som står for tur. Vi har hatt en pause fra rehabiliterings arbeid de siste mnd.. Men ser at høsten 2015 og året 2016 vil igjen komme i rehabiliterings fokus. Tidlig dette året måtte vi bytte traktor, så den kommer inn i tillegg til de skisserte tallene, da 2015 tallene allerede var oversendt Forretningsfører. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet Styret i May-Britt Christensen/s/ Inger Lise Østmoe/s/ Zafar Iqbal/s/ Ove Tysdal/s/ Knut Skaret/s/

15

16

17 16 SAK 3 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 12 Finanskostnader 13 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

18 17 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Innestående i andre banker Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER 16 SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar

19 18 OSLO, , STYRET FOR VESTLIBERGET BOLIGSAMEIE MAY-BRITT CHRISTENSEN/S/ INGER LISE ØSTMOE/S/ ZAFAR IQBAL/S/ OVE TYSDAL/S/ KNUT SKARET/S/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Leie garasjer Renhold TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

20 19 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Garasjer Innbetaling beboer, knust rute Bom Tilskudd fra husbanken, boligutvikling Korrigeringer på reskontro Nettprisen fra OBOS SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Annen lønn, ikke feriepenger -600 Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon 180 Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr 8 635, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

21 20 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Selvaag prosjekter AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 BYGNINGER Tomten er festet fra Oslo Kommune i 90 år fra NOTE: 10 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv. Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv. Vedlikehold biler/maskiner osv. Forsikringer/avgifter biler

22 21 Bilgodtgjørelse Reisekostnader Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av konto DNB Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån i DNB Renter lån i OBOS-banken Gebyrer lån DNB Gebyr lån i OBOS-banken Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Tilgang 2005 Avskrevet tidligere Gressklipper Tilgang 1996 Avskrevet tidligere Sandspreder Tilgang 2001 Avskrevet tidligere Snøfreser Kostpris Tilgang 1999 Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilhenger Tilgang 2006 Avskrevet tidligere

23 22 1 Traktor nr. 1 Tilgang 1991 Avskrevet tidligere DATA1 Avgang 1900 Tilgang 2005 Avskrevet tidligere DATA1 Kostpris Avskrevet tidligere GARANL Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 15 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Øvre fossum Gård A/L. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 1 Pålydende: 100,- Balanseført verdi: 100,Den samlede aksjekapital i Øvre Fossum Gård A/L er på kr NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9.

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. 1 Sameiet Neuberggaten 9 VIKTIG INFORMASJON Utlevering av nye systemnøkler til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. Dato: Onsdag 19. mars Torsdag 20. mars fra klokken 18:00

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer