Gjeldstung kommune. Næravisa. Volda kommune har dobbelt så mykje gjeld per innbyggjar som snittet i fylket. Side 4 og 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldstung kommune. Næravisa. Volda kommune har dobbelt så mykje gjeld per innbyggjar som snittet i fylket. Side 4 og 5."

Transkript

1 NA Næravisa Å vere bonde er veldig kjekt, men ein må nesten ha ein jobb attåt. Dei siste bøndene Færre vel å ta over gardsbruka etter foreldra sine. Berre i Ørsta og Volda har 50 prosent av gardane vorte lagde ned på elleve år. Side Lokalavis for Volda og Ørsta Nr. 12 Onsdag 24. september 2008 Øvingsavis for Høgskulen i Volda GRATIS Gjeldstung kommune Volda kommune har dobbelt så mykje gjeld per innbyggjar som snittet i fylket. Side 4 og 5 Vi er òg på nett:

2 2 NA Næravisa meiner Generasjonsskifte Vi er inne i ei ny tid. Det er ikkje lenger slik at eldstemann i familien er fødd og oppvaksen å drive slektsgarden vidare. Kanskje kjenner du til songen til Vassendgutane om odelsguten som drøymde om å segle ute på det store hav. Han måtte leve med draumen, ettersom han var eldstemann i flokken. Mange er sikkert glade for at vi ikkje har det slik lenger. I dag kan vi nemleg velje blant hundrevis av ulike yrke. Dermed er det kanskje ikkje så rart at mange har yrke som gir meir å rutte med, enn den summen bøndene sit igjen med til slutt. Stadig fleire gardsbruk vert lagde ned, eller slått saman med andre gardsbruk til samdrift. Økonomien spelar nok ei av hovudrollene i denne saka. Bøndene må som oftast finne seg i å ha arbeid på si. Å stå opp tidleg for å gå i fjøsen, og samstundes ha arbeid å gå til, freistar nok ikkje alltid dei unge som skal ta over gardsdrifta. Bondelivet er ein livsstil og ei vanesak, og som mange ikkje maktar å tilpasse i kvardagen. Dersom ikkje bondeyrket vert meir attraktivt i tida framover, må vi berre belage oss på at vi må opne dørene for enda fleire matvarer frå andre delar av Europa. Samstundes må vi langt på veg seie farvel til ein gamal, tradisjonsrik bondekultur. Myndigheitene må ta eit krafttak i denne saka snarast. Viss ikkje, vil det snart ikkje vere fleire bønder att i landet vårt. PFU Pressens faglege utvalg (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten. Næravisa arbeider etter desse reglane. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale, vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. For meir informasjon om PFU sjå eller ring tlf Leiar - kommentar Næravisa onsdag 24. september 2008 Et kollektivt ansvar I følge tall som Statistisk sentralbyrå la fram tidligere i år, omkom 209 personer på norske veier i fjor. I løpet av årets åtte første måneder har 190 mennesker mistet livet i trafikken. Det er nesten femti flere enn på samme tid i fjor. Og daglig skjer det over tretti trafikkulykker i Norge. Disse tallene er høye også i Møre og Romsdal. Fra januar til august omkom 17 personer i trafikkulykker her i fylket. Sammenlignet med fjoråret, der fire mistet livet totalt, er dette en dramatisk økning, og ikke i tråd med Samferdselsdepartementets langtidstankegang. I Nasjonal transportplan for , som Samferdselsdepartementet og Stortinget har vedtatt, heter det: Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Selv om man har arbeidet etter dette i over seks år, er målet for visjonen langt fra dagens realitet. R ett nok har dødstallene i trafikken ifølge Statens vegvesen, sunket fra 560 omkomne i 1970, til et snitt på 250 de siste årene. Men man er fortsatt langt unna null. Arbeidet med den såkalte Nullvisjonen var ledet av Trafikksikkerhetsseksjonen på Vegog trafikkavdelingen i Vegdirektoratet, og pågikk hovedsakelig perioden 2002 til Målsetningen var ifølge sluttrapporten, blant annet å sette i gang, utvikle og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak innen et begrenset antall områder. S elv om Nullvisjonen ifølge seksjonsleder i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen, har representert en ny giv i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, er det langt igjen før man kan snakke om å ha nådd et mål. Det er enighet om at tiltak trengs, men diskusjon om hvilke som har størst virkning. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har blant annet stilt krav om at det skal bli dyrere å bli tatt for kjøring uten bilbelte, og Norges Automobil- Forbund (NAF) mener vegstandarden må bedres. NAF har regnet ut at det er behov for over 600 millioner ekstra til veiformål i 2008 for å kompensere for de økte kostnadene skriver de i en uttalelse på sine hjemmesider. M Illustrasjon: Mikael Tabutiaux en det nytter ikke å legge skylden på sporete veier eller manglende bevilgninger, så lenge det ikke tas et kollekivt ansvar. Til syvende og sist må alle ta noe av skylden for at det stadig oftere går galt på norske veier, enten man er sjåfør eller samferdselsminister. I Veitrafikkloven 3 heter det: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret...». For de fleste av oss er det imidlertid forskjell på liv og lære. Ifølge oppsummeringsrapporten etter Nullvisjonsprosjektet fra 2007, er fartsvalg og førerens tilstand den største ulykkesårsaken på norske veier i dag. a blir det feil å overlate ansvaret for de høye ulykkestallene til Samferdselsdepartementet eller veivesenet alene. Man bør heller samarbeide om å få ned dødstallene. Ellers er faren stor for at tanken om null drepte og hardt skadde i trafikken vil fortsette å være en visjon, også tretti år frem i tid. MONA N. STENSVOLD Ansvarleg redaktør: Stig Nilsson, Redaktør: Iselin Nevstad Øvrelid Redaksjonen: Anita Lien, Mats Løvstad, Anders Myklebust, Eirik Røe, Mona Nestegard Stensvold, Per Straume,Iselin Nevstad Øvrelid, Maria Lindberg, Peder Ottosen, Kristin Vidhammer og Monica Sæbø. TA KONTAKT: Tipstelefon: , tipsfaks: , epost: Nærnett: UTGITT AV: Øvingsavis for studentane ved Avdeling for Mediefag (AMF), Høgskulen i Volda. Kjem ut ein eller to gonger i veka i til saman 15 veker; haust, vinter og vår. Distribuert internt og til daglegvarebutikkar i Ørsta og Volda. LAYOUT: Næravisa. KLARGJERING: Avisa Møre, Volda, ved Rune Aarflot. TRYKK: Orkla Trykk Nordvest AS, Ålesund. OPPLAG: D

3 Næravisa onsdag 24. september Interessegruppe for Innovata har: Privat agenda Interessegruppeafor InnOvata har også private interesser i prosjektet. F.v: Hallvar Vassvik, Oddbjørn Nes, Helge Hamsaas, Mahnar Åm og Bjørn Skogen. (Foto: Anita Brekke) Aksjonærane i Egget Eigedom AS: Bjørn Skogen Kolbein Halkjelsvik Helge Hamsaas Martin Brænne Oddbjørn Nes Ottar M. Skare Grete Røys Halkjelsvik Jon Røys Halkjelsvik Tomtekostnader: Magnar Aam Tine Berg Nordahl Per Oddvar Hildre Stjerneteltet AS v/torbjørn Urke Høgskulen i Volda Eiendomsutvikling Inter as Kostnaden knytt til tomter, inkludert kjøp av dagens hotell, er i henhald til sakspapira 15,3 millionar kroner. Det foreligg bygselavtalar med grunneigarar. Etter det Næravisa erfarer, har minst ein grunneigar sikra seg yttarlegare eigarandeler i InnOvata-prosjektet som kompensasjon for at han stiller grunn til disposisjon. Medlemmer av Interessegruppa for InnOvata er også private aksjonærar i selskapet Egget Eigedom AS. KRISTIN VIDHAMMER Egget Eigedom AS er eigd av fjorten aksjonærar. Fleire av desse er med i den såkalla Interessegruppa for InnOvata. Dette ifølgje ein artikkel i avisa Møre på torsdag. Egget Eigedom AS er planlagd seld til ein investor saman med resten av bygningsmassen i kulturhusprosjektet. Det er ukjent kva klausular ei slik salsavtale vil innehalde. Interessentane bak Egget har skaffa om lag ti millionar kroner Dårlege idrettskår i Volda Leiar i Idrettsrådet, Svein Sunde, seier til Næravisa at idretten har fått lite driftsstøtte av kommunen. Det er medlems- og treningskontigentar som utgjer mesteparten av driftsmidlane dei rår over. KRISTIN VIDHAMMER Idretten må også betale for bruk av Volda-hallen, og dette ØNSKA PÅBYGG: Illustrasjon av planlagt påbygg, Volda hallen. i støtte frå næringslivet og det offentlege. Dette er midlar som skal leggast i eit nytt driftsselskap for Egget. Egget Eigedom AS har fjorten gjer det ikkje lettare. Volda Handballklubb betaler kroner i leige i året for bruk av hallen. Til samanlikning er hallen i Ørsta gratis, og dei yter også meir driftsstøtte til idretten, seier Sunde. Vi har forsøkt å ta opp problemstillinga gong på gong med aksjonærar, med like stor andel aksjer. Dei eig 7,14 prosent kvar. Samla aksjekapital er kroner. kommunen, men utan å få gehør. Konsekvensane er at dette går ut over aktiviteten, og det vert også vanskelegare å finne tillitsvalde. Det er dessutan uheldig om kontigenten vert for dyr for folk flest, seier leiaren av Idrettsrådet.

4 4 Næravisa onsdag 24. september 2008 Volda kommune har nesten dobbelt så mykje gjeld per innbyggjar som gjennomsnittet i fylket. Volda blant gjelds- KRISTIN VIDHAMMER Den langsiktige gjelda var ved utgangen av 2007 på 510 millionar kroner. Dette utgjer om lag kroner per innbyggjar. I Møre og Romsdal er den gjennomsnittlege lånegjelda per innbyggjar på kroner. Volda kommune har liten handlefridom grunna den høge lånegjelda, ifølgje årsmeldinga. Kommunen er blant dei kommunane med aller mest gjeld per innbyggjar på Sunnmøre. Dobla utgifter på eitt år På grunn av auka lånerenter, høgare avdrag på gjeld og lågare avkastning på plasseringar i finansmarknaden, auka kommunen sine netto finansutgifter med nesten ti millionar kroner frå 2006 til Dette er ei dobling på eitt år. Med stigande rente vil finansutgiftene sin del av kommunebudsjettet auke sterkt framover, ifølgje årsmeldinga. Ein prosent renteauke medfører auka rentekostnader på fem millionar kroner. Yttarleg auke i forpliktelsane Dei langsiktige forpliktelsane knytta til kulturhusprosjektet InnOvata, vil utgjere minimum 174 millionar kroner. Inkludert dette vil dei reelle langsiktige forpliktelsane til innbyggjarane i Volda utgjere om lag kroner per innbyggjar. Økonomisjefen i kommunen, Henrik Skovly, har i si vurdering av kulturhussaka understreka at kommunen per i dag ikkje har økonomisk handlerom til denne satsinga. Illustrasjonsfoto Volda tømmer sparegrisen Drifta av Volda kommune går reelt sett med store årlege underskot. På grunn av ekstraordinære inntekter, blant anna nærare tretti millionar i avkastning på aksje- og obligasjonsplasseringar dei siste tre åra, har kommunen likevel fått overskot. Dei neste åra er det forventa underskot på drifta, og desse må dekkast inn med fond som kommunen har. I 2011 er denne sparegrisen tom, ifølgje økonomiplanen til kommunen. Økonomisjefen i Volda kommune, Henrik Skovly (biletet), meiner at eigedomsskatt ikkje er til å unngå. Vi må få ein betre balanse mellom inntekter og utgifter, seier han til Næravisa. Kommunen har eit investeringsfond på om lag 60 millionar kroner som kan benyttast til kommunale investeringar, men ikkje til å finansiere underskot på den løpande drifta. Må vise inndekning i desember Henrik Skovly påpeiker i eit skriv i samband med kulturhussaka, at ved eit vedtak om å realisere kulturhusprosjektet, må ein samstundes vise korleis dei årlege driftsutgiftene vert dekt inn. Økonomiplanen for skal behandlast av kommunestyret i desember. ÅTVARER: Økonomomisjef i Volda, Henrik Skovly, kjem med varsko om den økonomiske situasjonen i Volda. Skovly skriv vidare at vi må betre resultatet med om lag millionar kroner per år dersom vi skal oppnå eit netto driftsresultat på tre til fem prosent av brutto driftsinntekter, og dermed ein sunn og balansert økonomi. Då er ikkje eventuelle utgifter til eit kulturhusprosjekt rekna med. Ikkje bekymra for øk Administrasjonssjef i Volda kommune, Jarle B. Krumsvik, er ikkje særleg bekymra for økonomien framover. Vi har kvart år gjort opp rekneskapen med overskot, og eg er relativt optimistisk framover, seier han. Vi forventar også noko større overføringer frå staten dei neste åra. Men det er sjølvsagt ikkje heldig at mykje av dei frie inntektene våre går til betjening av renter og avdrag, seier han. Vil unngå gjeldsauke Volda kommune har som målsetting å ikkje auke gjelda yttarleg. Vår handlingsregel er å ikkje låne meir i året enn det vi betalar ned i avdrag, altså at vi ikkje aukar gjelda vår for kvart år som går, påpeiker han. Rekneskapen viser at den langsiktige gjelda likevel auka med tretti millionar i fjor. I desember skal økonomiplanen fram til og med 2012 behandlast i kommunestyret. Ikkje bekymra Korleis skal dykk finansiere ei eventuell husleige til InnOvata i 2012? Eg ønskjer ikkje å gå inn på korleis vi eventuelt skal dekkje dette inn. Vi har ulike teknikkar, seier Krumsvik. Han er heller ikkje bekymra for årets resultat. Eg ser ikkje noko urovekkande i årets resultat så langt, avsluttar han. I forhold til tidlegare år, har børsen falle og renta auka i år. LØYNDOMSFULL: Jarle B. Krumsvik ønskjer ikkje å seie korleis kommunen i desember skal finne inndekning for eventuelle InnOvata-utgifter.

5 Næravisa onsdag 24. september GJELDSSKY: Gjeldsskya tyngjer Volda kommune. (Foto: Einar Longvastøl Olsen) verstingane onomien Må synleggjere konsekvensane av InnOvata Volda Idrettsråd krev å få synleggjort konsekvensane av InnOvata. Dei har i brev til kommunen bedd kommunestyret om ikkje å låse seg til InnOvata-prosjektet no i september. Ei synleggjering av konsekvensane av InnOvata må gjerast før dei folkevalde påfører ei vesentleg auke i utgiftene og lånegjelda til Volda kommune, skriv dei i brevet. Vi ynskjer å understreke at vi ikkje er i imot ei kulturhussatsing, men at ein må sjå heile tenestetilbodet til kommunen i samanheng, seier leiaren i Volda Idrettsråd, Svein Sunde, til Næravisa. Dei ber i staden kommunen vente til økonomiplanen for skal behandlast i desember. FRYKTAR FORSEINKING: Leiaren i Volda Idrettsråd, Svein Sunde, fryktar at den planlagte utvidinga av idrettshallen må skyvast ut i tid.

6 6 Næravisa onsdag 24. september 2008 STEMDE FOR: Volda formannskap stemde i førre veke for InnOvata. Spanande utfall i InnOvata-saka Torsdag skal kommunestyret ta stilling til om kommunen skal inngå bindande leigeavtale i InnOvataprosjektet. KRISTIN VIDHAMMER I kommunestyret har motstandarane av å inngå bindande leigeavtale, Ap, KrF og FrP, normalt fleirtal med fjorten mot tretten stemmer. Spørsmålet er no om nokon stemmer på tvers av partia sine. Det er kjent at i alle fall Sp har vore splitta i saka. Etter det Næravisa erfarer, er det forventa eit gruppemøte med stor strid denne veka. Med så jamnt løp er det grunn til å tru at kommunestyrerepresentantane i alle partia kjenner presset. Uansett utfall, er det ikkje særleg heldig om denne viktige saka vert avgjort med knappast mogleg fleirtal. Skulle eventuelt ja-sida, med ordføraren i spissen, få gjennomslag for den største satsinga på mange tiår, ville dette vere ei veldig omstridt avgjerd. Særleg samlande for voldasamfunnet verkar det ikkje. Dette meinte politikarane Sp, V, H og Sv stemde for å inngå bindande leigeavtale i formannskapet. KrF, FrP og Ap stemde mot. Alle synast einige om at Volda treng både kulturhus og hotell. Ikkje råd til det unike Arild Iversen (Krf) meinte at beslutningsgrunnlaget i saka var langt frå godt nok. Kommunen har også ei reell underdekning på driftsbudsjetta sine, på kanskje så mykje som ti millionar kroner årleg, og eg ser det som heilt umogleg å kutte i det eksisterande tenestetilbodet. KrF er i programmet imot eigedomsskatt. Det vil ikkje vere riktig å påføre innbyggjarane i Volda eigedomsskatt, for at den så skal gå i lomma til ein privat investor, fortsette han. Næringsutvikling Ingrid Opedal (Sv) meinte at det gjekk eit tog gjennom Volda no, som ho ville vere med på. Ho påpeikte at InnOvata-konseptet var både unikt og nødvendig for å gjere Volda attraktivt for folk å busetje seg i. Dessutan fryktar eg det er lenge til neste tog, og at eldsjelene bak InnOvata ikkje vil finnast då, fortsette ho. Sv var for eigedomsskatt, men Opedal ynskte ikkje å koble eigedomsskatt til avgjerda om InnOvata. Prioriterer primærhelsetenesta Roald Espset (FrP) meinte at Volda sjølv kunne utarbeide rutetabellen til toget. I likskap med Arild Iversen meinte han at beslutningsgrunnlaget var for tynt. Økonomisk var det ei utfordring. Eg er villeg til å realisere eit kulturhusprosjekt dersom det ikkje går utover primærtenesta. Eigedomsskatt er uaktuelt, konkluderte han med. Må skape ei ny framtid Ragnhild Aarflot Kalland (Sp) ville være med Opedal på toget. Eit formålsteneleg kulturhus og hotell er ikkje nok for å skaffe Volda utvikling og ei framtid.vi har eit ansvar for å skape nye midlar, og ikkje berre forvalte eksisterande. Ordføraren var villeg til å inn- Følg InnOvata- saka Følg saka på med både lyd, bilete og video i morgon ettermiddag. RadioVolda har sendingar klokka 15.00, 18.00, og Felles ansvar for ny løysing Arild Iversen (Krf) (bildet), har registrert at tilhengjarar av å inngå leigeavtale no har lagt ansvaret for å finne ei eventuell ny løysing over på partia som ikkje stemmer ja. Dette likar han dårleg. Vi har alle jobba med InnOvata, det einaste alternativet så langt. Om det vert nei føre eigedomsskatt i neste kommunestyreperiode. Eigedomsskatt uaktuelt Ann K. Øverberg Haugen (H) sa også ja. Men ho presiserte at ho ville gå av toget dersom det var aktuelt å innføre eigedomsskatt for å realisere prosjektet. Høgre er klart imot eigedomsskatt, understreka ho. Uansvarleg Jan Henning Egset (Ap) meinte at politikk var å prioritere. Det er heilt uansvarleg å seie ja til eit prosjekt utan å vite korleis ein skal finansiere dette. Eg skulle så gjerne sagt ja, men eg klarar ikkje å vere no, har vi eit felles ansvar for å jobbe fram ei ny løysing, seier han. så uansvarleg, argumenterte han med. Risikerte han å stå igjen på perrongen, så fekk det heller vere. Eg har lova veljarane å ikkje innføre eigedomsskatt i perioden, det løftet vil eg halde. God løysing Jens Johan Hyvik (V) meinte at leigesummen no var akseptabel. Vi meiner at å få til ei løysing med hotell er vel så viktig som kulturhus, understreka han. Venstre vil halde løftet om å ikkje innføre eigedomsskatt i denne perioden.

7 Næravisa onsdag 24. september En garde! Ut med fotball og korps. Inn med sverd, masker og mot. Nå skal det fektes i Volda. Side 8-9

8 8 Næravisa onsdag 24. september 2008 Til kamp med kårde I helgen ble mot og utholdenhet satt på prøve da fektetrener Ton Hales lot voldinger prøve seg som fektere. HVILESTUND: Kården får hvile mens Ton Hales tar seg en liten prat med barna. MARIA LINDBERG Når han prøver å treffe deg, slå korden hans vekk. Du må være rask! Fektetrener Ton Hales instruerer to gutter som danser frem og tilbake på gulvet med kårdene sine, klare til angrep. Ton er til daglig fektetrener i Molde, men nå har han pakket kårdene for å vekke fekteinteressen i by og bygd. Han håper å kunne hjelpe til med å etablere en fekteklubb i Volda. Fekting er en sport som krever kondisjon, balanse og kjapp reaksjonsevne. Samtidig tenker man mye taktikk i en fektekamp, og man får derfor brukt hodet også. Taktiske tenkemåter Mange store statsledere brukte fekting for å holde hode og kropp i form, sier Ton. Noen av dem brukte også profesjonelle fektere som rådgivere og analytikere på grunn av deres observasjonsevne og taktiske tenkemåte. Nicolai (7) står parat med hjelmen i den ene hånden og kården i den andre. Han skal snart ha sin neste kamp. Det morsomste er når man treffer den andre og får poeng, sier Nicolai. Mange store statsledere brukte fekting for å holde hode og kropp i form. Ton Hales Morsom sport Han skal fekte mot Peter (11) og de ser begge ganske så proffe ut, der de kjemper iherdig for å få flest mulig stikk, og dermed flest poeng. Det hadde vært veldig kjekt med en fekteklubb i Volda, sier Peter. Han driver også med svømming og fotball, men synes fekting er ekstra morsomt. Er det vondt å bli stukket? Vi har jo masse beskyttelse, men det kan kanskje gjøre litt vondt hvis man blir truffet i håndleddet, men jeg blir aldri redd. Ton håper at foreldre også fatter interesse for sporten, for det er nemlig de som kommer til å Om fekting: I moderne sportsfekting finnes tre grener: kårde, florett og sabel. Kårde er det originale duellvåpenet. Moderne sportsfekting fikk angivelig sitt gjennombrudd under de første olympiske leker i I spissen på kården finnes en liten knapp som utløser et elektrisk signal. Signalet sendes til en elektrisk mottaker som teller poeng. Skader forekommer svært sjelden i fekting. Hvert treff med kården gir ett poeng, uansett hvor det er på kroppen. Norges mest kjente fekter heter Sturla Blanck Torkildsen. Han deltok i sommer- OL i Beijing. Kilder: Norges fekterforbund og Wikipedia. bli barnas trenere hvis en klubb skal startes opp i Volda. I fekting er det slik at barna lærer mens de fekter og leker, og da holder det med en voksen som observerer og veileder. Hvis foreldre ser muligheten for å etablere fekteklubb, vil Ton Hales sende dem på kurs for å kunne instruere og veilede aspirerende fektere. UNG FEKTER: Det er mye utstyr å sette seg inn i når man fekter. Peter (11) har full kontroll på demonteringen.

9 Næravisa onsdag 24. september KAMPEN: Terry (8) (t.v.) angriper Nicolai (7) som står klar for å parere. Det er foreløpig 2-0 til Terry. HÅNDTRYKK: Høflighet er viktig i fekting. Hilsing før og etter kampen er en del av sporten. Her er Terry (8) (t.v.) og Nicolai (7) akkurat ferdig med en kamp.

10 10 Næravisa onsdag 24. september 2008 Leder i Rotset grendelag, Odd Martin Velsvik (t.h), og sekretær Per-Olav Myklebust er redde for at Volda kommune ikke har forberedt seg godt nok til å ta imot eventuelle asylsøkere. Frykter vold blant asylsøkere Rotset grendelag frykter at vold og bråk blant asylsøkerne kan bli konsekvensen dersom Volda kommune ikke er godt nok forberedt på å ta imot dem. ANITA LIEN Leder i Rotset grendelag, Odd Martin Velsvik, og sekretær Per- Olav Myklebust er redd for at Volda kommune ikke har forberedt seg godt nok til å ta imot eventuelle asylsøkere. De frykter at dette kan få negative konsekvenser for beboerne rundt Leiteland. Asylsøkerne kommer til ett av verdens rikeste land for å få hjelp. Hvis kommunen ikke har et hjelpeapparat klart, kan det skape sinne og frustrasjon. Vi frykter at dette kan utløse voldelige handlinger. Pliktet til å hjelpe Representantene for grendelaget ser ingen problemer med å ha et asylmottak på Leiteland camping, så lenge kommunen har gjort godt nok forarbeid. Vi har en plikt til å hjelpe folk i nød, og vi er inneforstått med at vi må stille opp dersom kommunen vil ha asylmottak. Da må kommunen ha et system som er klargjort til asylsøkerne kommer, sier Velsvik og Myklebust. De nevner legetjenester, psykiatri, skole og norskopplæring som viktige områder. Begge er spente på hvor mange, og hvilken sammensetning av folk som eventuelt kommer. Vi må prøve å integrere dem, men jeg tror ikke det vil fungere hvis det blir stor konsentrasjon på et så lite område, mener Velsvik. Ingen informasjon Blant naboene til Leiteland hersker det en følelse av usikkerhet. Informasjon om utviklingen i saken, har vært mangelvare. Jeg er skuffet over Volda kommune. Verken de eller Link har vært på banen for å orientere oss om noe rundt asylmottaket. Det kan jo være et tegn på at ingenting fungerer, sier Velsvik. Kommuneadministrasjonen og politikerne må gjøre jobben sin fra dag én. Det er ikke rom for prøving og feiling i denne saken, legger Myklebust til. Venter på avklaring Administrasjonssjef i Volda kommune, Jarle B. Krumsvik, forteller at kommunen venter på en avklaring i spørsmålet om det blir asylmottak, før de begynner med eventuelle forbe- USIKKERT: Det er fortsatt uklart om det blir asylmottak på Leiteland camping (Foto: Mats Løvstad). redelser. Kommunen har allerede et tjenesteapparat. Vi får se om dette må oppgraderes når vi får vite om asylsøkerne kommer, når det Storkontrakter Scana Volda har sikret seg to store kontrakter til en verdi av 67 millioner kroner. Aker Yards og Damen Bergum Shipyard har skrevet kontrakten med Scana, og leveringen omfatter propeller, gir og fjernstyring til fire tankere av typen Damen tanker eventuelt skjer, og hvilken sammensetning av folk dette blir, sier Krumsvik til Næravisa. Næravisa beklager Ved en feiltakelse ble det i Næravisa fredag 12. september skrevet at ordfører Ragnhild Aarflot Kalland hadde stilt spørsmål om hun skulle erklære seg inhabil til kommunestyret. Dette er feil. Hun stilte spørsmålet til planutvalget.

11 Næravisa onsdag 24. september Mangler 200 årsregnskap REGNSKAPSFØRER: Geir Høydalsvik er daglig leder av Rekneskap Høydalsvik. Han har mange ganger blitt kontaktet av selskap eller stiftelser som har blitt bøtelagt på grunn av forsinket regnskap. Omlag 200 aksjeselskap, stiftelser og foretak på Søre Sunnmøre har ikke sendt inn regnskap for For kompliserte regler, mener regnskapsfører Geir Høydalsvik. PEDER OTTOSEN Av regionens syv kommuner er Ørsta verstingen. Der har 53 såkalte enheter fortsatt ikke sendt inn regnskap til Brønnøysundregistrene. Rett bak følger Herøy med 48 utestående regnskap. Nå kommer rettsgebyrene fortløpende, forteller underdirektør i regnskapsregisteret i Brønnøsundregistrene, Harald Alstad. Og gebyrene kan bli store. Fra 1. september og utover det neste halvåret kan Statens innkrevingssentral kreve bøter på totalt kroner fra de med innsendingsplikt. Om tallene fra 2007 fortsatt ikke foreligger etter et halvt år, så må kraftigere lut til. For aksjeselskaper og boligbyggelag kan det føre til tvangsnedleggelse, forklarer Alstad. I slike tilfeller vil Regnskapsregisteret ved Brønnøysundregistrene sende saken over til den lokale tingretten, som så må avgjøre om foretaket må legges ned med tvang. Trenger hjelp Geir Høydalsvik er daglig leder av Rekneskap Høydalsvik AS. Han mener det er vanskelig å peke på klare årsaker for hvorfor mange er sent ute, men tror at innfløkte regler kan gjøre det krevende for mange. Det er et komplisert regelverk, og mange trenger derfor hjelp fra regnskapsførere, sier Høydalsvik. Han har mange ganger opplevd at folk tar kontakt etter å ha mottatt bøter for forsinket regnskap. Det er ikke uvanlig at bøtelagte bedrifter tar kontakt, men det er jo en dyr måte å lære på da, påpeker regnskapsføreren. Verstinger I ølge statistikken er det stiftelser og borettslag som har dårligst rutiner på å sende inn regnskap. Disse stiftelsene er ofte små, veldedige organisasjoner. Stiftelsene som er opprettet med ideelle formål, opplever regnskap og revisjon som en stor administrativ byrde. De ser ofte at mye av overskuddet forsvinner til administrative kostnader, og da kan det føles meningsløst, sier Høydalsvik. Han forstår likevel ikke at folk lar det gå så langt at de blir bøtelagt. De risikerer jo store gebyrer og til slutt tvangsoppløsning, så det burde være motivasjon nok i seg selv for å sende inn regnskap i tide. Ifølge Høydalsvik er det ofte de samme selskapene som år etter år er seint ute. Det viser seg ofte at det er de samme bedriftene som går igjen, og det vitner om svikt i interne rutiner, mener han. Store beløp Ved inngangen til september var det hele regnskap som manglet hos Brønnøysundregistrene. Slikt blir det penger av for staten. Det er Statens Innkrevingssentral som krever inn pengene, og de havner rett i statskassa, sier Alstad. I 2007 fikk Statens Innkrevingssentral inn om lag 160 millioner kroner i bøter for manglende regnskap fra Ørsta 53 Herøy 48 Ulstein 32 Slik løper bøtene: Rettsgebyr: 860 kroner Første 8 uker: 1 gebyr per uke Neste 10 uker: 2 gebyr per uke Neste 8 uker: 3 gebyr per uke Totalt: kroner Antall utestående regnskap: Volda 31 Hareid 24 Sande 11 Vanylven 7

12 12 Næravisa onsdag 24. september 2008 Den siste generasj Ivar André Skare (16) og Sigurd Saure Bogen (16) har begge vakse opp på gard. At neste generasjon får oppleve det same, er slett ikkje sikkert. ANDERS MYKLEBUST At born som veks opp på gard tek over drifta, er langt frå regelen i dag. I 2006 passerte gjennomsnittsalderen for ein bonde i Møre og Romsdal 50 år. Generasjonsskifte tyder som oftast det same som nedlegging av gardsdrifta. For sekstenåringane Ivar André Skare og Sigurd Saure Bogen er det for tidleg å sei sikkert om dei vil ta over gardsdrifta eller ikkje. Kjekt bondeliv Å vekse opp på ein gard, og halde på med gardsarbeid, er noko av det mest varierande og spanande ein kan kome borti. I tidlegare tider var det ikkje spørsmål om ein skulle ta over garden. Det var sjølvsagt. Men når vi som veks opp no ser korleis forholda til våre foreldre er, ser vi store utfordringar ved å overta drifta, fortel Sigurd. Det er lett å velje den enklaste vegen. Ein klarer seg mykje betre på lønningane i industrien. Å vere bonde er veldig kjekt, men ein må nesten ha ein jobb attåt, seier Ivar André. Det er lett å merke at gutane er glade i bondelivet. Sigurd har budd på Bjørke i Ørsta heile sitt liv. Først dreiv familien med geiter. Seinare bytta dei gard og fekk kyr. Det er mor til Sigurd som driv fjøset, medan faren er rektor på Austefjord skule. Ivar André har budd på gard i Austefjorden sidan han var seks år. Det er bestefaren som driv garden, medan foreldra har andre jobbar. Det er gale. At gardsbruk som har blitt drive i fleire hundre år skal bli halvert i laupet av ti år er drastisk. Det seier noko om krava i dagens samfunn. Ivar André Skare 50 prosent nedlegging Å vekse opp på ein gard som er i drift, blir meir og meir sjeldan. Statens Landbruksforvaltning har tal som viser at 50 prosent av gardane i Ørsta og Volda har blitt lagt ned i perioden 1996 til Det er gale. At gardsbruk som har blitt drive i fleire hundre år skal bli halvert i laupet av ti år er drastisk. Det seier noko om krava i dagens samfunn, seier Ivar André. Først treff det bonden, så vil det gå ut over turismen. Ein snakkar om at etter at oljen tek slutt, så vil turisme bli enda viktigare. Men utan bonden vil landskapet gro igjen og det vil sjå stygt ut, legg Sigurd til. Utgifter Dei unge karane meiner at dei store utgiftene ved gardsdrift er ei vanskeleg utfordring. Bygningar og maskiner må både vedlikehaldast og rustast opp. I tillegg har nye krav, som dyre brannsikringar, blitt ekstra utgiftspostar. Viss ein skal overta gardsdrifta tek ein òg over låna som er på garden, og ein må betale ut sysken. Når inntektene garden gir, ikkje står i stil med dei økonomiske utfordringane, blir det vanskeleg. Å bestemme seg for å ta over er derfor eit stort og vanskeleg val. Ein må verkeleg brenne for det viss ein skal gå inn i yrket. Viss du bestemmer deg, kan du ikkje angre dagen etter. Samtidig er det mange kjensler knytta til ein gard. Det er ikkje berre berre å legge ned alt med eit pennestrøk, fortel karane, som kanskje blir dei siste bondegutane på sine heimgardar. Dette er saka: Alderen for norske bønder aukar. I 1999 var den norske gjennomsnittsbonden i 40- åra. I 2006 passerte gjennomsnittsalderen for ein bonde i Møre og Romsdal 50 år. I 1989 var 27 prosent av bøndene under 40 år. I 2006 var mengda 21 prosent. Tala på bønder over 60 år hadde derimot auka. Generasjonsskifte i gardsdrifta er ofte synonymt med nedlegging. Få born vil ta over for sine foreldre på grunn av dårleg økonomisk avkastning i forhold til arbeidsmengda gardsdrifta krev. Kjelde: Statistisk sentralbyrå og Bondebladet.

13 Næravisa onsdag 24. september on bondegutar? DEN SISTE BONDEIDYLL? Sigurd Saure Bogen (t.v.) og Ivar André Skare har begge stortrivst med å vekse opp på gard. I dag tyder generasjonsskifte i gardsdrifta som regel nedlegging. At deira framtidige born får ein gardsoppvekst, er derfor langt frå sikkert. JAKTGODER: Begge bondegutane jaktar, og Ivar André har allereie skote to hjortar. Viss det blir krig, så er det vi bønder som kjem til å klare oss godt. Da kan vi berre jakte i skogen og hauste frå jorbruket vi driv, smiler Sigurd og demonstrerar med armbrøsten. Ivar André viser fram eit reveskinn. USIKRE: Det er for tidleg for sekstenåringane å seie noko sikkert om dei vil ta over gardsdrifta. Gardslivet er kjempebra, men du må vere sikker på valet viss du vil ta over. Du kan ikkje angre deg neste dag, seier Ivar André i førarsetet.

14 14 Næravisa onsdag 24. september 2008 KFUM jenter 19 vil til NM: MÅLET ER NM: Bak f.v. Sunniva Redse Mjaaseth, Edsa Morales, Synnøve Flugekvam Nordang, Katinka Øvregaard, Marie Bøe Hunnes og Birte Haddal. Foran f.v. Ida Tangen Standal, Siri Øvregård og Sigrid Marie Mo. Ikke tilstede: Sofie Berg-Rusten og Sandra Haugen. - Har en lang vei å gå Årets store mål for KFUM Voldas jenter 19-lag er å kvalifisere seg til NM i Bergen i mai. Før de eventuelt kan reise dit venter åtte måneder med trening. PER STRAUME I august startet volleyballjentene opp sesongen med treninger fire ganger i uka, i tillegg til trening i skolesammenheng. Først i mai får de svar på om alle treningstimene de har lagt ned gjør at de når målet sitt. Trener, Geir Humberset, er ikke i tvil om hva han og laget jobber mot gjennom høsten, vinteren og våren. Det å spille i et Norgesmesterskap er stort for jentene. Kommer vi dit, får vi målt oss mot de beste i landet og se hvor gode vi er. Det er helt klart den store gulrota denne sesongen. For å komme seg til NM må laget gjennom en kvalifiseringsrunde for regionen Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Her må de hamle opp med tøffe motstandere som Blindheim, Førde og Tambarskjelvar. Tøff matching I helga deltok laget i ei turnering i Bergen der de fikk matchet seg hardt gjennom hele elleve kamper på to dager. De endte til slutt opp på en fjerdeplass av 19 lag, og Humberset var svært fornøyd med utbyttet. Både sportslig og sosialt var dette maksimalt. I tillegg fikk vi også blitt kjent med anlegget som skal benyttes under NM, det tror jeg vi kan dra nytte av. På grunn av at det er for få jenter 19-lag i regionen, skal KFUM Volda spille i 2.divisjon for damer. Seriespillet tar til i oktober og avsluttes i mars. Der vil de møte lag med eldre og mer rutinerte spillere som de får bryne seg på. Det tar vi som en utfordring. Vi vil kunne oppleve å få det tøft i enkelte kamper, men jeg er sikker på at vi skal klare å bite godt fra oss og gå seirende ut av en del oppgjør, sier trener Geir Humberset. Han ser på seriekampene som en viktig erfaring for spillerne som kan gjøre de i stand til å kvalifisere seg til Norgesmesterskapet for jenter 19-lag. Jeg er sikker på at vi skal klare å bite godt fra oss og gå seirende ut av en del oppgjør. - J19-trener Geir Humberset Guttemotstand Serien består av åtte lag fra Nordfjordeid i sør til Kristiansund i nord. Disse kampene mener Humberset ikke er tilstrekkelig for å holde formen frem til mai. Han vil derfor matche jentene mot guttespillere i års alderen med jevne mellomrom. Guttene slår hardere, hopper høyere og skriker mer, det er nyttig erfaring å ta med seg for oss. Amerikansk hjelp Fra Seattle har KFUM Volda hentet inn Robert Kim, en trener med lang erfaring fra collegelag i statene. En gang i uka frem til desember skal han lede treningene, og Humberset mener betydningen av dette er stor. Robert vil være en viktig ressurs for oss. Når det gjelder tekniske individuelle ferdigheter har han mye å lære bort. Han bruker øvelser som vi aldri har vært borti før, men som er utrolig effektive, sier treneren. Mye talent De fleste av jentene har spilt sammen siden de var 14 år og kjenner hverandre godt. Trener Humberset trekker fram homogeniteten og samholdet i gruppa når vi spør om hva lagets styrker er. Han er ikke sen med å påpeke at det finnes mye talent blant jentene. En spiller det i følge Humberset kan være ekstra grunn til å se opp for er Sandra Haugen som kom fra Vanylven før årets sesong. Med sine 190 cm har hun forutsetningene på sin side som volleyballspiller. Hun er sterk både i blokk og i angrep. Eliteklubben Blindheim var ute etter henne, så vi er glad for å ha henne her hos oss. Det er lenge igjen til NM i Bergen i mai neste år. Ønsket å komme dit virker sterkt. Det er ikke vanskelig å holde oppe motivasjonen hos disse jentene, de er veldig treningsvillige, smiler trener Geir Humberset.

15 Næravisa onsdag 24. september Vil fjerne postreklame Det skjer i midtveka Ein norsk husstand mottek årleg 40 kilo reklame. Unødvendig søppel, meiner Cecilie Rørstad i Ørsta Senterparti. ANDERS MYKLEBUST Undersøkingar viser at berre to av ti ynskjer uadressert reklame i postkassa. I dag er ordninga slik at ein kan reservere seg mot å få uadressert reklame. No vil Norges Naturvernforbund, med nærare 30 norske kommunar i ryggen, snu på flisa. Vil du ha uadressert reklame, må du feste eit Reklame ja takk merke på postkassa. Vi tykkjer folk må velje om dei vil ta imot uadressert reklame eller ikkje. Eg trur ikkje så mange vil velje å bestille eit slikt merke. Dermed blir det mindre avfall, seier Rørstad, som var med på å få forslaget gjennom i Ørsta kommune. Nærare 30 kommunar har sendt sine vedtak om reklamefrie postkasser til Stortinget, blant dei er Ørsta og Hareid. Volda Venstre har i eit brev til ordføraren fremja forslag om at Volda kommune også skal gå inn for ordninga. Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund har trua på at Stortinget vil gå inn for ordninga. Sidan så mange kommunar står bak forslaget, trur vi forslaget kan bli vedteke. Postkassene kan da bli reklamefrie frå 1. januar 2009, seier Haltbrekken. MELLOMSTASJON FOR SØPPELKASSA: Ørsta og Hareid er blant kommunane som vil fjerne postreklamen. Suksess for Veka-revyen KONSERT: Viseveteran Elias Akselsen skal synge saman med dottera Veronica Akselsen på Ørsta kulturhus onsdag (pressefoto). Onsdag: Ørsta Kulturhus: 19:30 Konsert med Elias og Veronica Akselsen. Ørsta Kino: Arn - Riket ved veiens ende, 18:00 11 år. Den siste revejakta, 21:00, 15 år. VEKA: Trippelkonsert med Rumble in Rhodos, Don Juan Dracula og Jordan (FR), Rokken Scene, 21:00. Forskingsdagane: Seminar. Sjølvsagt skriv og les vi nynorsk BK store auditorium, Høgskulen i Volda. Torsdag: VEKA: Bandstand, Rokken Scene 21:00. Forskingsdagane: Seminar. Klimautfordingane-kva kan vi gjer lokalt? 12:00 Kaarstad huset, 204, Høgskulen i Volda. Harmets nakne sannhet, 19:00 BK vesle auditorium, Høgskulen i Volda. REVYSTJERNER: Ida Elisabeth Hardal og Sverre Grindvik Uri Volda filmteater: WALL-E kl år ARN-Riket ved veiens ende kl 21.00, 11 år. Til tross for en del problemer i innkjøringsfasen, har Veka-revyen Operasjon Galskap gått over all forventning. ANITA LIEN Det har gått veldig, veldig bra. Bedre enn jeg hadde trodd det skulle gå, sier revysjef Pernille Dvergedal. Forestillingen har gått for full sal nesten hver kveld. Søndag var det ikke så mye publikum, men de andre kvel- dene har det vært fullt, forteller Dvergedal. Syke og slitne Revysjefen har en teori om at den korte forberedelsestiden har gjort at revyen ble den suksessen den ble. Skuespillerne blir fortere lei hvis numrene blir alt for godt innøvd. De får ikke den samme energien. Det har vært mye stress, og skuespillerne har vært både syke og slitne. Likevel gikk det veldig bra. Dvergedal har fått mange gode tilbakemeldinger fra publikum. Folk har ledd mye, og det virker som de har koset seg, sier hun. På ein snurr Har du høyrt denne? To nullar går bortover ein veg. Brått kjem eit åttetal gåande. Den eine nullen peikar og seier: Sjå han har på seg belte!

16 TIPS OSS! Tlf Midtveke Næravisa Vi er òg på nett Nostalgisk lyd Jeg kan ikke huske sist jeg spilte en cd-plate fra begynnelse til slutt. Nå går det i tilfeldige mp3- filer fra pc-en min. Cd-platene føles like nostalgiske for meg som lp-plater gjør for faren min. Nå er det nesten litt gammeldags og tungvint å sette på en cd. Min første cd var en dobbel Beatles-plate med sanger fra 1967 til Jeg husker fortsatt hvilken sang jeg hørte mest på. Det var spor nummer tre på cd to. Sangen var Ob La Di Ob La Da. Etter å ha hørt meg selv synge på film tenker jeg at det var uvesentlig hva som var yndlingssangen min. Jeg sang jo både min egen melodi og tekst likevel. Selv om cd-en så smått hadde begynt å bli allemannseie, hørte jeg mest på kassetter da jeg var liten. I bilen med pappa hørte vi på Supertramp og Eric Clapton. På min lille kassettspiller spilte jeg Disneys røde eventyrkassetter til båndene krøllet seg. En venn av meg sverger til lp-plater, og mener at musikkens sjel kommer frem på dem. Jeg kan se for meg at han drar den sorte skiva ut av coveret. Han snuser litt på den, og stryker ei fille forsiktig over plata som om det skulle være hans eget nyfødte barn han hadde i hendene. Kassettene var åttitallets store musikkformat, og hjemme har vi enda en ganske så spredt samling av disse plastbrikkene. Dire Straits, Sissel Kyrkjebø, og Folk og røvere i Kardemommeby representerer mangfoldet. Ingen hører noen gang på dem, men ingen har heller hjerte til å kaste dem. Jeg ser aldri for meg at jeg kommer til å verken snuse eller stryke på kassetter eller cd-er når jeg blir eldre, men det hadde vært litt gøy med en kassettspiller, bare for å få spole litt. Eller i det minste for å dra litt i de brune båndene inni kassetten, bare en siste gang. FARGERIK: Ståle Hansen viser en av de mest fargesprakende lp-platene han har. Et lite kunstverk i seg selv. Med vinyl på hjernen Ståle Hansen i Volda vinyl har ikke kjøpt cd-plater på flere år. I stua har han en egen vinylkrok, fylt med både gamle og nye skatter. MARIA LINDBERG Lp-plata er et mer fysisk medium. Coveret er større, og noen ganger er det med hefter og bøker. Musikkopplevelsen blir helt annerledes, mener Ståle. De har til og med en egen aroma. Hvis du noen gang har luktet på en lp, så vil du kjenne at den har en helt spesiell lukt. Hendrix-fan Ståle har bred musikksmak, og hører på alt fra klassisk til hard metal. Selv om han hører på mye forskjellig klarer han ikke helt å legge fra seg Jimi Hendrix. Fra første gang jeg hørte Hey Joe med Hendrix, var jeg solgt, sier han. Av nyere musikk trekker han frem Opeth og Porcupine Tree. Jeg er veldig glad i progressiv rock, selv om det ikke akkurat er gubbemusikk, sier han. -Mye hyling Selv om Ståle er altetende innen musikk, skjønner han selv når noe er i overkant sært. Jeg har en lp av en spansk artist som egentlig bare roper og freser når hun synger. En gang da jeg spilte plater på Rokken, mikset jeg den med Whole Lotta Love med Led Zeppelin. Det ble mye hyling, for å si det slik, ler Ståle. Coveret viktig Ståle mener at vinylplata gir så mye mer enn bare en cd, og at den visuelle utformingen av plata gjør musikkopplevelsen mer fullstendig. Ta for eksempel Beatles-plata Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Den har et utrolig fargesprakende cover med bilder av mange forskjellige personer. Det er jo klart at coveret kommer mye bedre frem på en stor lp-plate, forteller Ståle. Spår cd-død Platebutikkene sliter med salget. Free Record Shop er nedlagt i Norge, og Platekompaniet har begynt å selge bøker. Hva tror du om cd-ens fremtid? Jeg tror cd-plata er død om 10 år. Man ser at de platebutikkene som klarer seg er nisjebutikkene. Om ti år hører folk på mp3 og vinyler, det er jeg overbevist om. Vinylen er absolutt på vei tilbake. Da Bruce Springsteen gav ut sitt siste albumble det gitt ut på vinyl først og så på cd, smiler Ståle.??? Husker du hvilken CD eller vinylplate som var din første? Leif Larsen Kalvatn Det var en lp som het Alt for kameraten, og det var en plate med tysk marsjmusikk. Marte Solheim Min første cd var Nirvanas unplugged plate. Den kjøpte jeg i Anne Toril Sæten Jeg husker min første lp, og det var Hanne Krogh med Julens Vakreste. Det var tidlig på 80-tallet tror jeg. Maria Hagerupsen Min første plate må ha vært noe med Trond- Viggo Torgersen.

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO http://www.bomlo-nytt.no/ Søk i politikk Søk POLITIKK: Eigar: Bømlo kommune Skriven av: Håvard Hammarstrøm Publisert: 25.02.2008 18:17 Oppdatert:

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer