Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

2 Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning Regnskap 10 Noter til regnskapet 13 Revisjonsberetning Organisasjon, utvalg og komiteer 29 Organisasjonskart 30 Generalforsamlingsoppnevnte organer 31 Styreoppnevnte utvalg 32 Ansatte i NARF NARF Ekstra AS 14 Årsberetning Regnskap 19 Noter til regnskapet 22 Revisjonsberetning Regnskapsførerstiftelsen 23 Årsberetning Regnskap 26 Noter til regnskapet 28 Revisjonsberetning 2 Foto: Sturlason AS Polyfoto Styret i NARF. Fra venstre Marit B. Størseth (styremedlem), Helge Nilsen (styremedlem), Ove Gloppen (styrets leder), Vigdis Bjellånes (styremedlem), Fred Bråthen (styremedlem), Asle Hindenes (nestleder), og Ingvild Heiene Gaarder (styremedlem).

3 NARF Årsberetning 2008 Innledning Regnskapsførerbransjen har opplevd betydelig vekst i 2008 og stadig flere yrkesutøvere blir autorisert. Strukturendringen i bransjen fortsetter, og regnskapsførerrollen er i endring rettet mot økt kundefokus og økt salg av tilleggstjenester. NARF har hatt stor aktivitet på alle områder. Den positive medlemsutviklingen fortsetter, en betydelig satsning på økt kvalitet har gitt resultater, kjennskap til merkenavnet NARF er økt og kontakten med myndigheter, media og samarbeidspartnere har vært meget god i Formål NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er lokalisert i Oslo og har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanse- og relasjonsarbeid. Organisasjon NARF eier 100 % av aksjene i NARF Ekstra AS. Foreningen har medlemsfokus og retter sin hovedvirksomhet mot fagarbeidet, myndighetskontakt og øvrig relasjonsarbeid. Kvalitetskontrollen har vært gjennomført i regi av Regnskapsførerstiftelsen, men i forbindelse med at stiftelsen ble avviklet i 2008, ble virksomheten organisatorisk underlagt foreningen. Den øvrige serviceproduksjonen (informasjon, fagsupport, kursvirksomheten, avtaleverket, kvalitetssikringssystemet mv) er organisert i NARF Ekstra AS. Administrasjonen er organisert i 3 team med en administrativ støttefunksjon og omfatter 22 årsverk. Regnskapsførerbransjen Bransjens omsetning har økt fra 6.5 milliarder i 2005 til nærmere 8 milliarder i 2007, dvs. med hele 23 %. Imidlertid ser vi av 2007-tallene at deler av bransjen fortsatt sliter med å oppnå god lønnsomhet. Prisene på regnskapsførertjenester steg med 7,8 % fra 2007 til 2008, en markant prisøkning som sannsynligvis vil gi resultatforbedring i Regnskapsførerrollens utvikling formes ikke bare av krav og forventninger i lovverket og hos kundene. Den påvirkes også av endringer i det profesjonsmarkedet som regnskapsførertjenestene er en del av, og av endringer i næringslivets forøvrig. I hele Europa er regnskaps- og revisjonsprofesjonene i endring, blant annet grunnet heving av revisjonspliktgrensen, noe som har medført en bransjeglidning mellom regnskapsfører- og revisjonsbransjen. Dette har foreløpig ikke berørt Norge via lovveien, men i praksis skjer det en gradvis posisjonering til en høyere revisjonspliktgrense. Det viser ikke minst den jevne tilstrømmingen av revisorer til regnskapsbransjen. Vi registrer at bransjen går mot større, mer systemeffektive og kompetanserobuste enheter. Samtidig er det mange eksempler på små veldrevne og kompetansesterke regnskapskontorer, som leverer allsidige tjenester til krevende SMB-kunder. Det er i trendsammenheng ingen direkte entydige utviklingsspor som peker seg ut for regnskapsbransjen annet enn at bred kompetanse, spisskompetanse og et sterkt kunderettet perspektiv på tjenesteytingen mest sannsynlig kommer til å påvirke bransjen i stadig større grad. Det er for øvrig en utvikling som NARF har sett over flere år og som har forsterket seg i NARF bidro aktivt til forskningsarbeid på regnskapsførerbransjen til og med De to siste årene har det ikke vært gjennomført noen forskningsaktivitet, men det vurderes å sette i gang et nytt prosjekt i 2009 i samarbeid med NARF Ekstra AS og andre organisasjoner. Fokus på dette arbeidet vil være å studere de faktorer som bidrar til omstillingen i bransjen samt beste praksis i denne forbindelse. 3

4 NARF Årsberetning Medlemmer NARF har i tråd med bransjeutviklingen opplevd en meget positiv vekst i medlemsantallet og hadde medlemmer ved utgangen av året. Dette er en nettoøkning på 452 medlemmer fra NARF-regnskapsførerne står for nærmere 80 % av bransjens omsetning. Kredittilsynet har registrert autoriserte regnskapsførere ved utgangen av 2008, en økning på 390 fra 2007, og ca 59 % av alle autoriserte er medlem i NARF. Hele 14 prosent av medlemmene er ikke tilknyttet et regnskapsbyrå. Dette bekrefter at foreningen også har tilslutning blant autoriserte som ikke har sitt daglige virke i regnskapsførerbransjen. Styret har fremdeles ambisjoner om videre vekst. Utstrakt medlemskontakt og fortsatt fokus på rekruttering vil derfor fortsatt ha høy prioritet. NARF arbeider for å stimulere til nettverksbygging og videreutvikling av relasjonene imellom medlemmene og mellom medlemmene og foreningen. Vi har derfor valgt å bygge vår organisering på frivillige nettverk; 50 Erfa-grupper, en årlig Erfaleder-konferanse og Storbyråforum. NARFs webportal er et viktig virkemiddel for å legge til rette for kommunikasjon og kompetanseoverføring mellom medlemmene/nettverkene og foreningen. Internasjonal kontakt NARF deltar i det nordiske nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) sammen med den svenske og den finske regnskapsførerorganisasjonen hvor vi i 2008 har hatt lederansvaret. Foreningen er videre medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for SME s ) hvor vi er aktiv i arbeidsgrupper. Kvalitetskontroll Fokuset på å øke kvaliteten i bransjen er sterkt, og det er derfor gledelig at en rekke tiltak har resultert i økende kvalitet. Det ble i 2008 gjennomført i alt 362 kvalitetskontroller, hvorav 54 gjaldt oppfølgingskontroller. I alt var 33 kontrollører engasjert i kontrollvirksomheten i Kontrollene som ble gjennomført i 2008 fikk følgende resultat: Ordinære kontroller Oppfølgingskontroller Personer % Byråer % Personer % Byråer % Godkjente kontroller , , , ,0 Oppfølgingskontroller 57 9, , , ,0 Sum , , , ,0 Utvikling i antall personmedlemmer i NARF fra : Det ble i 2008 oversendt 9 saker til Kredittilsynet for videre oppfølging Fag- og næringspolitikk Som en del av vår strategi er det et mål at NARF skal påvirke omgivelsene og oppnå økt synlighet. Dette materialiserer seg i høringsarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere mv. Vi har også en rekke av samarbeidspartnere som vi fronter saker i fellesskap med der vi har sammenfallende interesser. Kilde: NARFs medlemsstatistikk.

5 NARF Årsberetning 2008 For at NARF skal være en naturlig og ettertraktet samfunnsdebattant knyttet til rammebetingelser og fagspørsmål innenfor vårt kjerneområde (regnskap, skatt og avgift), følger det som et mål å også være synlige i media. Antall saker i media har vært økende og antall oppslag har vært 170 i I tillegg oppnår vi økt synlighet gjennom et omfattende egeninitiert profileringsarbeid. Viktige saker i 2008 Revisjonsplikten NOU om revisjonsplikten for små foretak ble avgitt i juni NARF var representert i utvalget som avga innstillingen, og inngikk i et mindretall på tre som innstilte på å fjerne revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene. Saken ble senere sendt på høring fra Finansdepartementet, med høringsfrist 20. oktober NARF avga høringssvar som støttet opp under mindretallets forslag om å oppheve revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene. Styret mener spørsmålet om revisjonsplikt er den saken som vil ha størst bransjemessig betydning for regnskapsførerne siden innføringen av autorisasjonsordningen. Derfor har den også høy prioritet fra foreningens side. Det er foreløpig uvisst når saken kommer til behandling i Stortinget. Evaluering av bokføringsloven Bokføringsloven og -forskriften er under evaluering, og Finansdepartementet har gitt Bokføringsstandardstyret (BSS) i oppgave å foreta gjennomgangen av regelverket og komme med endringsforslag. Unntatt fra mandatet er forhold knyttet til oppbevaringstiden, der vurderingen skjer i regi av Finansdepartementet selv. NARF har to representanter i BSS. Arbeidet i BSS har i 2008 ledet til avgivelse av to delrapporter, henholdsvis om godkjenningsordning for kassasystemer (delrapport I) og endringsforslag som krever lovendring, samt enkelte forslag som kan medføre forenklinger for næringslivet (delrapport II). Den siste delrapporten (delrapport III) er ventet å komme vinteren 2009, omhandlende problemstillinger som stort sett er knyttet til dokumentasjon av bokførte opplysninger, sikring og sikkerhetskopiering av regnskapsmateriale samt særregler for bank/forsikring. NARF vil følge opp saken gjennom de kommende høringer fra Finansdepartementet. Særlig om oppbevaringstiden NARF har helt siden bokføringsloven ble innført ment at det bør foretas en vurdering av oppbevaringstiden, med sikte på en reduksjon fra 10 til 5 år. Utspillet er grunngitt i kost/nyttevurderinger. Undersøkelser, senest foretatt i 2008 viser at det i svært få tilfeller foretas kontroller i regnskapsmateriale som er eldre enn 5 år. Undersøkelsen i 2008 viser at det i bare én prosent av bedriftene hvor det er undersøkt, har blitt funnet feil i det materialet som skriver seg fra 5-10 år tilbake. Det avgjørende er således hvor mye dette innebærer i kroner og øre for staten, i form av inndrevne skatte- og avgiftskroner. NARF har forespurt Skattedirektoratet, uten å ha fått dokumentert tall for dette. Nytteverdien er heller ikke tallfestet i Skattedirektoratets rapport til Finansdepartement. Ut fra kontroll- og feilandelen, mener vi fortsatt det er grunn til å tro at nytteverdien ikke står i forhold til kostnadene, og vi vil følge sporet i det videre. 5

6 NARF Årsberetning Norsk RegnskapsStiftelse Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) er det standardsettende organet innenfor regnskapsfaget i Norge. NARF ble opptatt blant stifterne i 2005/2006. Dette har ledet til utvidet innpass i NRS fagorganer. I tillegg til å være representert i Stiftelsesstyret, Regnskapsstandardstyret og Bokføringsstandardstyret, innehar NARF i dag ledervervet i Fagutvalget for små foretak. Minstefradrag for næringsdrivende Økningen av minstefradraget utover det som følger av konsumprisindeksreguleringen har fortsatt i I resultat innebærer dette at lønnsmottakere innrømmes skattelettelser som de selvstendig næringsdrivende ikke nyter godt av. Fordi denne forskjellsbehandlingen av næringsdrivende og lønnsmottakere synes urettferdig og svakt begrunnet, har NARF fortsatt arbeidet med å få innført et «næringsfradrag» på lik linje med minstefradraget. Lønnsprosjektet Som et bidrag til frist- og forenklingsproblematikken fremmet NARF i 2006 et forslag overfor Næringsdepartementet om samordning innenfor lønnsområdet, dvs. å innrapportere lønnsdata samtidig med utlønning. Etater som trenger lønns- og personaldata, kan dermed hente den informasjonen de trenger fortløpende. Dette kan bl.a. bety at en rekke oppgavetyper kan bortfalle eller vesentlig forenkles. Vi ser også for oss at en slik ordning vil kunne redusere/eliminere dagens fristsystem. På bakgrunn av forslaget er det tidligere gjort et forprosjekt i regi av Brønnøysundregistrene, med deltagelse fra NARF i referansegruppe. I 2008 kom saken et steg videre, ved at det ble besluttet å igangsette et gjennomføringsprosjekt i regi av Skattedirektoratet. Skattedirektoratet har bedt om representasjon fra regnskapsførerbransjen i prosjektet, noe NARF har fulgt opp. NARFs forslag på dette området har for øvrig vært direkte medvirkende til at andregenerasjonsverktøy av Altinn (Altinn II) nå er under utvikling. Altinn I 2008 har Altinn vært i vanlig driftsmodus. Systemet har fungert relativt stabilt. De gangene det har kommet meldinger fra medlemmene om driftsproblemer, har vi tatt det løpende opp med Altinn Sentralforvaltning. Brønnøysundregistrene, som har hovedansvaret for Altinn, arbeider nå med å videreutvikle Altinn til andregenerasjonsverktøyet Altinn II. Altinn skal bli en samhandlingsplattform for alle offentlige virksomheter i deres dialog med både offentlig og privat sektor. Altinn skal også legge til rette for samarbeid på tvers av etatsgrenser i offentlig sektor, slik at det kan utvikles tjenester som støtter opp under prosessene i næringslivet. NARF har vært involvert i arbeidet med å avdekke gevinstområder som ligger til grunn for vedtakelsen av Altinn II. Særlig har gjennomføringen av det ovenfor nevnte lønnsprosjektet vært viktig for å igangsette utviklingen. Altinn II skal etter planen være på banen fra 2009/2010. Varslingslisten - samarbeid om bekjempelse av fakturabedragerier Arbeidet med Varslingslisten fortsatte i Næringslivet har respondert meget positivt på etableringen av Varslingslisten, og mange finner den nyttig i arbeidet med å få stoppet useriøse, uriktige eller til dels misforståtte fakturaer eller bestillinger. Varslingslisten blir holdt à jour og oppdatert i forhold til mottatte klager. Ut fra de erfaringer samarbeidsgruppen har gjort seg så langt synes Varslingslisten å få en stadig større og viktigere rolle i tiden fremover.

7 NARF Årsberetning 2008 Redegjørelse for fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er derfor avsluttet under denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet Foreningens totale økonomi er god. NARFs kontingent- og finansinntekter, kontrollavgifter samt utbytte fra NARF Ekstra AS finansierer kvalitetskontrollen, medlems-, fag- og myndighetsarbeidet. Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et overskudd på kr etter at utbytte for 2008 fra datterselskapet er inntektsført med kr Årsresultatet foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen utgjorde kr ved årets utgang. Deler av selskapets midler forvaltes av ekstern rådgiver i henhold til egen strategi og i nær kontakt med ledelsen. Vi vektlegger lav finansiell risiko og har et langsiktig perspektiv på våre plasseringer. I tillegg har vi bygget opp en betydelig likviditetsreserve i bank. Disse midlene ble av sikkerhetshensyn som følge av finanskrisen fordelt på flere banker. Det er således en begrenset finansiell risiko knyttet til virksomheten. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for virksomheten i regnskapsåret. Miljø En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Et nytt HMS-system er utviklet i 2008, med implementering i Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbindelse med driften. Sykefraværet i 2008 var 5,8 %, en nedgang fra 9,2 % i Sykefraværet har ikke vært av arbeidsrelatert karakter. Virkesomheten påvirker ikke det ytre miljø. Likestilling Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av organisasjonen. Vi har et daglig sterkt fokus på likestilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på området. Av styrets syv medlemmer er tre kvinner. Selskapets administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består av 2 menn og 2 kvinner. Det er like mange kvinner som menn i administrasjonen, i alt 22 ansatte. Fremtidsutsikter På slutten av 2008 ble det klart at den verdensomspennende økonomiske krisen er så alvorlig at den vil gripe inn i den underliggende økonomien også i vårt land. Uroen i finansmarkedene, kriser i næringslivet og økt arbeidsledighet vil med stor sikkerhet også berøre vår bransje. Vi tror imidlertid at deler av kundefrafallet som følge av avviklinger vil bli kompensert med at nye kunder velger å sette ut økonomifunksjoner for å spare kostnader, samtidig som vi tror at kundebehovene medfører økt salg av tilleggstjenester. Styret vil følge denne utviklingen nøye fordi den også får stor betydning for foreningens økonomi. Strukturendring i bransjen, den teknologiske utviklingen og økt fokus på rådgivning medfører økte krav til foreningen og servicevirksomheten. Forbedring, fornying og behovstilfredsstillelse vil stå i sentrum i tiden som kommer. 7 Oslo, den 5. mars 2009 Ove Gloppen Asle Hindenes Fred Bråthen Helge Nilsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marit B. Størseth Vigdis Bjellånes Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

8 NARF Regnskap Resultatregnskap Note Driftsinntekter Annen driftsinntekt KLIKK PÅ Driftskostnader Lønnskostnad NOTETALLET 2, 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

9 NARF Regnskap Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler KLIKK PÅ Varige driftsmidler NOTETALLET Bil Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4, Andre finansielle instrumenter Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter 6, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger før forpliktelser Andre avsetninger før forpliktelser Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 4, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD desember 2008 Oslo, 5. mars 2009 Ove Gloppen Asle Hindenes Fred Bråthen Helge Nilsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marit B. Størseth Vigdis Bjellånes Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

10 NARF Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres ved individuell vurdering av de enkelte utestående fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Inntektene i selskapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene og inntektsføres fortløpende. 10 Note 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv Lønninger Folketrygdavgift Personalforsikringer Andre personalkostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 22, andel lønn i NARF utgjør 3 årsverk. I 2007 var det 20 ansatte og andel lønn var 2 årsverk. Godtgjørelse Administrerende direktør Godtgjørelse til styret Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor Revisjonshonorarene er ført med forholdsmessig fradrag for mva. I tillegg har administrerende direktør fordeler som beløper seg til kr Note 3 Varige driftsmidler (bil) Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år Anleggsmidlene avskrives lineært over anleggsmidlenes økonomiske levetid.

11 NARF Noter til regnskapet Note 4 Forhold til samarbeidende selskap NARF eier datterselskapet NARF Ekstra AS som forestår den kommersielle del av driften. Alle medarbeidere er ansatte både i NARF og NARF Ekstra AS og selskapene har solidarisk arbeidsgiveransvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene fordeles på faktureringstidspunktet. Note 5 Andre fordringer/annen kortsiktig gjeld Andre fordringer Utbytte fra NARF Ekstra AS Fylkesskattesjefen Sum Annen kortsiktig gjeld: Forskudd fra kunder Påløpne kostnader Mellomregning Regnskapsførerstiftelsen Mellomregning NARF Ekstra AS Påløpne feriepenger Sum Note 6 Bundne midler 11 Selskapet har kr bundet på egen bankkonto som sikkerhet for skattetrekk. I tillegg har selskapet bundet kr som sikkerhet for 6 måneders leie medregnet felleskostnader i SpareBank 1 Midt-Norge. Note 7 Egenkapitalutvikling Egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Note 8 Pensjonsforpliktelser Selskapet har kollektiv pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. NARF har avtale om pensjonsforsikring med Vital som omfatter 22 personer. Premien fordeles mellom NARF og NARF Ekstra AS iht. de ansattes ansettelsesavtale og tidsforbruk. Pensjonsordningen ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og omfatter 6 personer knyttet til ytelsesbasert pensjon og 16 personer knyttet til innskuddsbasert. Premiefondet har en saldo på kr og det ble brukt noe til dekning av deler av premien for 2007/2008. Foreningen har ikke balanseført denne pensjonsforpliktelsen. Dette er i samsvar med regnskapslovens unntaksregler for små foretak. Det er inngått egen førtidspensjonsavtale for administrerende direktør, hvor det gis muligheter til fratredelse ved fylte 62 år. Denne forpliktelse er balanseført med kr for Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapene ved fylte 62 år. Note 8 forts. neste side

12 NARF Noter til regnskapet Note 8 forts Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler 0 0 Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,80 % 5,00 % Forventet lønnsvekst 4,50 % 3,00 % Årlig forventet G-regulering 4,25 % 2,50 % Årlig forventet regulering av pensjon under utbetaling 4,25 % 2,50 % Pensjonsforpliktelsen: Påløpne pensjonsforpliktelser (DO) Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA Arbeidsgiveravgift Påløpne pensjonsforpliktelser inkl. AGA Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Note 9 Obligasjoner og andre langsiktige plasseringer Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er i balansen ført opp med anskaffelseskost. Plasseringer som er redusert i verdi er nedskrevet til markedsverdi per på grunn av den usikre situasjonen i finansmarkedet. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2008 er -8,31 %, mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 5,85 %. Beholdning plasseringer: Obligasjoner/Pengemarked Norge Obligasjoner Utland Hedgefond Eiendom Aksjer Utland Sum Utbytte fra datter er inntektsført med Note 10 Aksjer i datterselskap NARF eier alle aksjene i NARF Ekstra AS bestående av 100 aksjer pålydende kr totalt kr NARF Ekstra AS har forretningskontor i Oslo. Datterselskapet NARF Ekstra AS hadde per en egenkapital på kr og et resultat for 2008 etter skatt på kr Det er foreslått et utbytte til NARF på kr Datterselskapet er utelatt fra konsolidering etter unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak.

13 NARF Noter til regnskapet Note 11 Forpliktelser i forbindelse med leieavtale NARF står som leietaker av lokalene i Øvre Voll gate 13. Leieavtalen ble fornyet i 2002 og løper til med rett til fornyelse i 5 år. Etter avtale med gårdeier vil leieavtalen bli fornyet fra og arealene bygges om og moderniseres. Den årlige leie inklusive andel felleskostnader utgjør for 2008 kr Beløpet er inklusive merverdiavgift på felleskostnadene. NARF har i henhold til leieavtalen bundet kr på egen konto i SpareBank 1 Midt-Norge som sikkerhet for 6 måneders leie medregnet felleskostnader. NARF Revisjonsberetning 13

14 NARF Ekstra AS Årsberetning Formål Selskapets formål er på kommersiell basis å tilby tjenester og produkter til regnskapsbransjen og til økonomimedarbeidere basert på NARFs kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå foreningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjenesteproduksjonen og har sammen med NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar overfor alle ansatte. Det er etablert samarbeidsavtale med NARF hvor NARF Ekstra AS påtar seg ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i serviceavgiften, og det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale vedrørende den øvrige virksomheten. Virksomheten Selskapet ble etablert i desember 2002 som et heleid datterselskap av NARF og er lokalisert i Oslo. Ved utgangen av året hadde regnskapskontorer serviceavtale med NARF Ekstra AS, en økning på 74 fra Det er en hovedoppgave å utvikle og tilby kompetanseprodukter som bygger opp under etterlevelsen av de kravene som stilles til utøvelsen av regnskapsføreryrket, både med hensyn til kompetanseutvikling/-heving og som bidrag til/hjelpemidler for effektiv drift. Vårt kurstilbud er ett eksempel, kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett et annet. Informasjonsvirksomheten er betydelig og retter seg mot såvel bransjeaktørene, deres kunder og andre som arbeider på økonomiområdet. Utviklingen av produktene/tjenestene er tredelt; NARF-kurs, NARF-fag og NARF-fordel. Prisstrategien favoriserer våre medlemmer. Det har ikke vært gjennomført noen forskningsaktiviteter i 2008, men det vurderes å sette i gang et forskningsprosjekt sammen med NARF og andre organisasjoner i NARF-kursene En bevisst satsning på forbedring har etter styrets mening gitt gode resultater. Kursvirksomheten har aldri gitt høyere deltakelse, omsetning og tilfredshet enn Det ble presentert et bredt kurstilbud innen kjernefagene og rådgivningsrelaterte kursemner på Fagdagene. I tillegg til Fagdagene kommer deltakelsen på medarbeiderrettede kurs, Erfa-kurs, kurs i skatt og regnskap, årsoppgjørskurs, temaer innen byråutvikling og ledelse, tjenesteutvikling og kundebehandling, jus for regnskapsførere, praktisk regnskapsrådgivning og styrerettet arbeid. I tillegg er det også i 2008 gjennomført en omfattende kursserie i kvalitetskontroll. NARF-fag Fagsupport Fagsupporten er foruten å være en tjeneste for byråer som betaler servicekontingent, en viktig kilde for innspill til politiske saker, mediearbeid, kurstemaer mv. Fagsupporten er svært tidkrevende og har, målt i tid, hatt meget høy prioritet i Driftsopplegget vil bli revidert i løpet av KS Komplett Kvalitetssikringssystemet KS Komplett er et viktig verktøy for bransjens utøvere. I virksomhetsåret er det utarbeidet en ny versjon av oppdragsavtalen og det er gjennomført endringer i avstemmingsskjemaene samt dokumenter knyttet til oppdragsutførelsen. I tillegg er det foretatt en full gjennomgang og oppdatering av personal- og sikkerhetskapittelet. På slutten av 2008 er det utarbeidet skjemaverk for justering i medhold av merverdiavgiftsretten. Som et resultat av eksternt samarbeid er det i 2008 lansert en elektronisk avstemmingsløsning, NARF Avstemming, som effektiviserer avstemmingsarbeidet vesentlig. Det er et mål å kunne tilby bransjen et programverktøy for styring og drift av regnskapskontor med basis i KS Komplett i løpet av Ny forskrift om internkontroll Nytt for året var fastsettelse av ny forskrift om internkontroll (forskrift nr om

15 NARF Ekstra AS Årsberetning 2008 risikostyring og internkontroll), der regnskapsførerselskaper er omfattet. Forskriften er gitt med virkning fra 1. januar 2009, med overgangsbestemmelse om at forskriftskravene skal være gjennomført innen utgangen av Det arbeides nå med å tilpasse KS Komplett til regelverket, slik at abonnentene kan få hjelpemidler som bidrar til at tilpasningen til forskriften blir enklere å håndtere. Resultatet av dette er klart i Bok om regnskapsførerregelverket I 2008 ble det skrevet en bok om regnskapsførerloven og bransjestandardene med tittel «God regnskapsføringsskikk, med kommentarer til lov og standarder». Boken er utgitt på Gyldendal Akademisk, og den inneholder en grundig redegjørelse for og tolkning av de enkelte bestemmelsene i regnskapsførerloven og standardene for god regnskapsføringsskikk. Boken inkluderer også utvalgte skjemaverktøy og et eksempel på oppdragsdokumentasjon. I tillegg er det et eget kapittel om tilsynsordningen. Foruten å rette seg mot bransjeutøverne selv og andre som ønsker å vite mer om rammeverket for og forventningene til en leverandør av regnskapsførertjenester, er den også skrevet med henblikk på studietilbydere innenfor området. Det er allerede flere høyskoler som vurderer å ta den inn som pensum på regnskapsførerutdanningen sin. I så måte er boken en milepæl for bransjen, i tillegg til at den bidrar til å synliggjøre profesjonen. Informasjon Informasjonsomfanget er betydelig og vi har konstant fokus på å organisere informasjonen på en mest mulig hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Mesteparten av informasjonen formidles gjennom elektroniske kanaler som web, elektronisk nyhetsbrev og ad-hoc utsendelser via e-post. I tillegg utgis tidsskriftet Regnskap & Økonomi, samt bøker og andre publikasjoner. Det er lagt ned et betydelig arbeid i kurskatalogen, for å gjøre den til et best mulig oppslagsverk. For å avhjelpe serviceabonnentene i deres egen informasjonsvirksomhet overfor kundene, ble det også i 2008 produsert regelmessige elektroniske kundebrev. Nytt av året er et eksternt elektronisk nyhetsbrev til abonnenter utenfor vår bransje, et av flere tiltak for å gjøre bransjen bedre kjent. De elektroniske kanalene bringer informasjonen hurtig ut til våre brukere, og bidrar til at de raskt kan oppdatere seg på lovendringer, høringssaker og andre viktige nyheter. NARFs internettsider narf.no hadde i 2008 et besøkstall på personer. Dette er en økning fra 2007 på 26,5 %. Antall viste sider var noe som gav en vekst på 25,8 %. Det gjennomføres årlig en rekke undersøkelser hos bransjeaktørene som bidrar med svært nyttig kunnskap om behov og tilfredshet. Dette gir oss meget nyttig informasjon og god beslutningsstøtte i mange viktige saker. Hver undersøkelse tjener sitt formål, og vi har ofte fokus på tidsaktuelle temaer, utviklingen i bransjen eller andre undersøkelser knyttet opp mot strategiske valg hvor det er viktig å få respons. Styret setter stor pris på de mange viktige innspillene vi har fått i Vi gjennomførte en stor medlemstilfredshetsundersøkelse i Hovedresultatet fra undersøkelsen viser at den aller viktigste årsaken for medlemskap er vårt tilbud på faglig oppdatering med omfattende kurstilbud, regelmessig faginformasjon og foreningens fagsupport. Dette gir mange en faglig tilhørighet og et miljø hvor det er enkelt å følge med og holde seg oppdatert. Styret er glad for den høye tilfredsheten vi fikk på de mest sentrale virksomhetsområdene. NARF-fordel Det er etablert en rekke nye avtaler med viktige leverandører til bransjen som gir serviceabonnentene økonomiske fordeler. I tillegg til fordelsavtalene med eksterne leverandører, utvikles egne løsninger som gir medlemmene og serviceabonnenter fordeler. Styret er svært tilfreds med oppdateringskalkulatoren som viser oppdateringsstatus, Min side løsning for oversikt og administrering av medlemskapet og Jobbtorget for utlysning av stillinger. Flere andre løsninger som skal gi medlemmene ytterligere fordeler er under planlegging. I 2009 lanseres en helt ny veiledningsog søketjeneste for personer og bedrifter på utkikk etter regnskapsfører. 15

16 NARF Ekstra AS Årsberetning Redegjørelse om fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er derfor avsluttet under denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet Styret er meget tilfreds med årets resultat og selskapets økonomiske situasjon. Økt inntjening på kjernevirksomheten gir lav økonomisk risiko, men det faktum at en betydelig andel av omsetningen kommer fra kursvirksomheten gir sårbarhet. Overskuddet for 2008 er kr og styret foreslår at det vedtas et utbytte på kr og at resterende kr overføres til annen egenkapital. Deler av selskapets midler forvaltes av ekstern rådgiver i henhold til egen strategi og i nær kontakt med ledelsen. Vi vektlegger lav finansiell risiko og har et langsiktig perspektiv på våre plasseringer. I tillegg har vi bygget opp en betydelig likviditetsreserve i bank. Disse midlene ble av sikkerhetshensyn som følge av finanskrisen fordelt på flere banker høsten Det er således en begrenset finansiell risiko knyttet til virksomheten. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for virksomheten i regnskapsåret. Miljø En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. I 2008 har vi utarbeidet et nytt HMS-system som blir implementert i Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbindelse med driften. Sykefraværet i 2008 var 5,8 %, en nedgang fra 9,2 % i Sykefraværet har ikke vært av arbeidsrelatert karakter. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Likestilling Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av organisasjonen. Vi har et daglig sterkt fokus på likestilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på området. Av styrets syv medlemmer er tre kvinner. Selskapets administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består av 2 menn og 2 kvinner. Det er like mange kvinner som menn i administrasjonen, i alt 22 ansatte. Fremtidige forhold Styret er fornøyd med den positive utviklingen i selskapet og mener det er lagt til rette for fortsatt god utvikling både tjenestemessig og økonomisk. Det er vanskelig å forutse konsekvensene av den pågående globale økonomiske krise, og vi vil derfor ha høy beredskap gjennom å skaffe oss og videreformidle informasjon samt vise økonomisk forsiktighet. Oslo, den 5. mars 2009 Ove Gloppen Asle Hindenes Fred Bråthen Helge Nilsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marit B. Størseth Vigdis Bjellånes Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

17 NARF Ekstra AS Regnskap Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader KLIKK PÅ NOTETALLET Varekostnad Lønnskostnad 2, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert

18 NARF Ekstra AS Regnskap Balanse Note Anleggsmidler KLIKK PÅ Varige driftsmidler NOTETALLET Maskiner, inventar o.l Finansielle anleggsmidler Obligasjoner Andre finansielle instrumenter Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD desember 2008 Oslo, 5. mars 2009 Ove Gloppen Asle Hindenes Fred Bråthen Helge Nilsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marit B. Størseth Vigdis Bjellånes Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

19 TIL REGNSKAPET NARF Ekstra AS Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Varebeholdningen Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ukurans er hensyntatt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres ved individuell vurdering av de enkelte utestående fordringer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 19 Note 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v Lønninger Folketrygd Personalforsikringer Andre personalkostnader Sum lønnkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 22, andel lønn i NARF Ekstra utgjør 19 årsverk. I 2007 var det 20 ansatte og det utgjorde 18 årsverk. Godtgjørelse Administrerende direktør lønn Godtgjørelse til styret Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor Revisjonshonoraret er eksklusive forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. I tillegg har administrerende direktør godtgjørelser som beløper seg til kr

20 TIL REGNSKAPET NARF Ekstra AS Noter til regnskapet Note 3 Varige driftsmidler Kontormaskiner o.l. Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år Note 4 Forhold til samarbeidende selskaper NARF Ekstra AS har et administrativt fellesskap med NARF med felles administrasjon og lokaler. Alle medarbeidere er ansatt både i NARF og NARF Ekstra AS og selskapene har solidarisk ansvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene fordeles på faktureringstidspunktet. Note 5 Andre fordringer/annen kortsiktig gjeld Andre fordringer: Mellomregning Regnskapsførerstiftelsen Mellomregning NARF, morselskap Andre kortsiktige fordringer Sum Annen kortsiktig gjeld: Påløpne feriepenger Forskuddsfakturerte inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum Note 6 Varebeholdning Varebeholdningen per er kr og er varer for videresalg. Beholdningen er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Beholdningen per var kr Note 7 Obligasjoner og andre langsiktige plasseringer Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er i balansen ført opp med anskaffelseskost. Plasseringer som er redusert i verdi, er nedskrevet til markedsverdi på grunn av den usikre situasjon i finansmarkedet. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2008 er -1,86 %, mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 5,85 %. Beholdning plasseringer Obligasjoner Norge Obligasjoner Utland Hedgefond Eiendom Aksjer Utland Sum

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsmelding. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere KLIKK TIL HOVEDMENYEN Årsmelding 2007 Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2007

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer