Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

2 Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning Regnskap 10 Noter til regnskapet 13 Revisjonsberetning Organisasjon, utvalg og komiteer 29 Organisasjonskart 30 Generalforsamlingsoppnevnte organer 31 Styreoppnevnte utvalg 32 Ansatte i NARF NARF Ekstra AS 14 Årsberetning Regnskap 19 Noter til regnskapet 22 Revisjonsberetning Regnskapsførerstiftelsen 23 Årsberetning Regnskap 26 Noter til regnskapet 28 Revisjonsberetning 2 Foto: Sturlason AS Polyfoto Styret i NARF. Fra venstre Marit B. Størseth (styremedlem), Helge Nilsen (styremedlem), Ove Gloppen (styrets leder), Vigdis Bjellånes (styremedlem), Fred Bråthen (styremedlem), Asle Hindenes (nestleder), og Ingvild Heiene Gaarder (styremedlem).

3 NARF Årsberetning 2008 Innledning Regnskapsførerbransjen har opplevd betydelig vekst i 2008 og stadig flere yrkesutøvere blir autorisert. Strukturendringen i bransjen fortsetter, og regnskapsførerrollen er i endring rettet mot økt kundefokus og økt salg av tilleggstjenester. NARF har hatt stor aktivitet på alle områder. Den positive medlemsutviklingen fortsetter, en betydelig satsning på økt kvalitet har gitt resultater, kjennskap til merkenavnet NARF er økt og kontakten med myndigheter, media og samarbeidspartnere har vært meget god i Formål NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er lokalisert i Oslo og har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanse- og relasjonsarbeid. Organisasjon NARF eier 100 % av aksjene i NARF Ekstra AS. Foreningen har medlemsfokus og retter sin hovedvirksomhet mot fagarbeidet, myndighetskontakt og øvrig relasjonsarbeid. Kvalitetskontrollen har vært gjennomført i regi av Regnskapsførerstiftelsen, men i forbindelse med at stiftelsen ble avviklet i 2008, ble virksomheten organisatorisk underlagt foreningen. Den øvrige serviceproduksjonen (informasjon, fagsupport, kursvirksomheten, avtaleverket, kvalitetssikringssystemet mv) er organisert i NARF Ekstra AS. Administrasjonen er organisert i 3 team med en administrativ støttefunksjon og omfatter 22 årsverk. Regnskapsførerbransjen Bransjens omsetning har økt fra 6.5 milliarder i 2005 til nærmere 8 milliarder i 2007, dvs. med hele 23 %. Imidlertid ser vi av 2007-tallene at deler av bransjen fortsatt sliter med å oppnå god lønnsomhet. Prisene på regnskapsførertjenester steg med 7,8 % fra 2007 til 2008, en markant prisøkning som sannsynligvis vil gi resultatforbedring i Regnskapsførerrollens utvikling formes ikke bare av krav og forventninger i lovverket og hos kundene. Den påvirkes også av endringer i det profesjonsmarkedet som regnskapsførertjenestene er en del av, og av endringer i næringslivets forøvrig. I hele Europa er regnskaps- og revisjonsprofesjonene i endring, blant annet grunnet heving av revisjonspliktgrensen, noe som har medført en bransjeglidning mellom regnskapsfører- og revisjonsbransjen. Dette har foreløpig ikke berørt Norge via lovveien, men i praksis skjer det en gradvis posisjonering til en høyere revisjonspliktgrense. Det viser ikke minst den jevne tilstrømmingen av revisorer til regnskapsbransjen. Vi registrer at bransjen går mot større, mer systemeffektive og kompetanserobuste enheter. Samtidig er det mange eksempler på små veldrevne og kompetansesterke regnskapskontorer, som leverer allsidige tjenester til krevende SMB-kunder. Det er i trendsammenheng ingen direkte entydige utviklingsspor som peker seg ut for regnskapsbransjen annet enn at bred kompetanse, spisskompetanse og et sterkt kunderettet perspektiv på tjenesteytingen mest sannsynlig kommer til å påvirke bransjen i stadig større grad. Det er for øvrig en utvikling som NARF har sett over flere år og som har forsterket seg i NARF bidro aktivt til forskningsarbeid på regnskapsførerbransjen til og med De to siste årene har det ikke vært gjennomført noen forskningsaktivitet, men det vurderes å sette i gang et nytt prosjekt i 2009 i samarbeid med NARF Ekstra AS og andre organisasjoner. Fokus på dette arbeidet vil være å studere de faktorer som bidrar til omstillingen i bransjen samt beste praksis i denne forbindelse. 3

4 NARF Årsberetning Medlemmer NARF har i tråd med bransjeutviklingen opplevd en meget positiv vekst i medlemsantallet og hadde medlemmer ved utgangen av året. Dette er en nettoøkning på 452 medlemmer fra NARF-regnskapsførerne står for nærmere 80 % av bransjens omsetning. Kredittilsynet har registrert autoriserte regnskapsførere ved utgangen av 2008, en økning på 390 fra 2007, og ca 59 % av alle autoriserte er medlem i NARF. Hele 14 prosent av medlemmene er ikke tilknyttet et regnskapsbyrå. Dette bekrefter at foreningen også har tilslutning blant autoriserte som ikke har sitt daglige virke i regnskapsførerbransjen. Styret har fremdeles ambisjoner om videre vekst. Utstrakt medlemskontakt og fortsatt fokus på rekruttering vil derfor fortsatt ha høy prioritet. NARF arbeider for å stimulere til nettverksbygging og videreutvikling av relasjonene imellom medlemmene og mellom medlemmene og foreningen. Vi har derfor valgt å bygge vår organisering på frivillige nettverk; 50 Erfa-grupper, en årlig Erfaleder-konferanse og Storbyråforum. NARFs webportal er et viktig virkemiddel for å legge til rette for kommunikasjon og kompetanseoverføring mellom medlemmene/nettverkene og foreningen. Internasjonal kontakt NARF deltar i det nordiske nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) sammen med den svenske og den finske regnskapsførerorganisasjonen hvor vi i 2008 har hatt lederansvaret. Foreningen er videre medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for SME s ) hvor vi er aktiv i arbeidsgrupper. Kvalitetskontroll Fokuset på å øke kvaliteten i bransjen er sterkt, og det er derfor gledelig at en rekke tiltak har resultert i økende kvalitet. Det ble i 2008 gjennomført i alt 362 kvalitetskontroller, hvorav 54 gjaldt oppfølgingskontroller. I alt var 33 kontrollører engasjert i kontrollvirksomheten i Kontrollene som ble gjennomført i 2008 fikk følgende resultat: Ordinære kontroller Oppfølgingskontroller Personer % Byråer % Personer % Byråer % Godkjente kontroller , , , ,0 Oppfølgingskontroller 57 9, , , ,0 Sum , , , ,0 Utvikling i antall personmedlemmer i NARF fra : Det ble i 2008 oversendt 9 saker til Kredittilsynet for videre oppfølging Fag- og næringspolitikk Som en del av vår strategi er det et mål at NARF skal påvirke omgivelsene og oppnå økt synlighet. Dette materialiserer seg i høringsarbeid og dialog med offentlige myndigheter, politikere mv. Vi har også en rekke av samarbeidspartnere som vi fronter saker i fellesskap med der vi har sammenfallende interesser. Kilde: NARFs medlemsstatistikk.

5 NARF Årsberetning 2008 For at NARF skal være en naturlig og ettertraktet samfunnsdebattant knyttet til rammebetingelser og fagspørsmål innenfor vårt kjerneområde (regnskap, skatt og avgift), følger det som et mål å også være synlige i media. Antall saker i media har vært økende og antall oppslag har vært 170 i I tillegg oppnår vi økt synlighet gjennom et omfattende egeninitiert profileringsarbeid. Viktige saker i 2008 Revisjonsplikten NOU om revisjonsplikten for små foretak ble avgitt i juni NARF var representert i utvalget som avga innstillingen, og inngikk i et mindretall på tre som innstilte på å fjerne revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene. Saken ble senere sendt på høring fra Finansdepartementet, med høringsfrist 20. oktober NARF avga høringssvar som støttet opp under mindretallets forslag om å oppheve revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene. Styret mener spørsmålet om revisjonsplikt er den saken som vil ha størst bransjemessig betydning for regnskapsførerne siden innføringen av autorisasjonsordningen. Derfor har den også høy prioritet fra foreningens side. Det er foreløpig uvisst når saken kommer til behandling i Stortinget. Evaluering av bokføringsloven Bokføringsloven og -forskriften er under evaluering, og Finansdepartementet har gitt Bokføringsstandardstyret (BSS) i oppgave å foreta gjennomgangen av regelverket og komme med endringsforslag. Unntatt fra mandatet er forhold knyttet til oppbevaringstiden, der vurderingen skjer i regi av Finansdepartementet selv. NARF har to representanter i BSS. Arbeidet i BSS har i 2008 ledet til avgivelse av to delrapporter, henholdsvis om godkjenningsordning for kassasystemer (delrapport I) og endringsforslag som krever lovendring, samt enkelte forslag som kan medføre forenklinger for næringslivet (delrapport II). Den siste delrapporten (delrapport III) er ventet å komme vinteren 2009, omhandlende problemstillinger som stort sett er knyttet til dokumentasjon av bokførte opplysninger, sikring og sikkerhetskopiering av regnskapsmateriale samt særregler for bank/forsikring. NARF vil følge opp saken gjennom de kommende høringer fra Finansdepartementet. Særlig om oppbevaringstiden NARF har helt siden bokføringsloven ble innført ment at det bør foretas en vurdering av oppbevaringstiden, med sikte på en reduksjon fra 10 til 5 år. Utspillet er grunngitt i kost/nyttevurderinger. Undersøkelser, senest foretatt i 2008 viser at det i svært få tilfeller foretas kontroller i regnskapsmateriale som er eldre enn 5 år. Undersøkelsen i 2008 viser at det i bare én prosent av bedriftene hvor det er undersøkt, har blitt funnet feil i det materialet som skriver seg fra 5-10 år tilbake. Det avgjørende er således hvor mye dette innebærer i kroner og øre for staten, i form av inndrevne skatte- og avgiftskroner. NARF har forespurt Skattedirektoratet, uten å ha fått dokumentert tall for dette. Nytteverdien er heller ikke tallfestet i Skattedirektoratets rapport til Finansdepartement. Ut fra kontroll- og feilandelen, mener vi fortsatt det er grunn til å tro at nytteverdien ikke står i forhold til kostnadene, og vi vil følge sporet i det videre. 5

6 NARF Årsberetning Norsk RegnskapsStiftelse Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) er det standardsettende organet innenfor regnskapsfaget i Norge. NARF ble opptatt blant stifterne i 2005/2006. Dette har ledet til utvidet innpass i NRS fagorganer. I tillegg til å være representert i Stiftelsesstyret, Regnskapsstandardstyret og Bokføringsstandardstyret, innehar NARF i dag ledervervet i Fagutvalget for små foretak. Minstefradrag for næringsdrivende Økningen av minstefradraget utover det som følger av konsumprisindeksreguleringen har fortsatt i I resultat innebærer dette at lønnsmottakere innrømmes skattelettelser som de selvstendig næringsdrivende ikke nyter godt av. Fordi denne forskjellsbehandlingen av næringsdrivende og lønnsmottakere synes urettferdig og svakt begrunnet, har NARF fortsatt arbeidet med å få innført et «næringsfradrag» på lik linje med minstefradraget. Lønnsprosjektet Som et bidrag til frist- og forenklingsproblematikken fremmet NARF i 2006 et forslag overfor Næringsdepartementet om samordning innenfor lønnsområdet, dvs. å innrapportere lønnsdata samtidig med utlønning. Etater som trenger lønns- og personaldata, kan dermed hente den informasjonen de trenger fortløpende. Dette kan bl.a. bety at en rekke oppgavetyper kan bortfalle eller vesentlig forenkles. Vi ser også for oss at en slik ordning vil kunne redusere/eliminere dagens fristsystem. På bakgrunn av forslaget er det tidligere gjort et forprosjekt i regi av Brønnøysundregistrene, med deltagelse fra NARF i referansegruppe. I 2008 kom saken et steg videre, ved at det ble besluttet å igangsette et gjennomføringsprosjekt i regi av Skattedirektoratet. Skattedirektoratet har bedt om representasjon fra regnskapsførerbransjen i prosjektet, noe NARF har fulgt opp. NARFs forslag på dette området har for øvrig vært direkte medvirkende til at andregenerasjonsverktøy av Altinn (Altinn II) nå er under utvikling. Altinn I 2008 har Altinn vært i vanlig driftsmodus. Systemet har fungert relativt stabilt. De gangene det har kommet meldinger fra medlemmene om driftsproblemer, har vi tatt det løpende opp med Altinn Sentralforvaltning. Brønnøysundregistrene, som har hovedansvaret for Altinn, arbeider nå med å videreutvikle Altinn til andregenerasjonsverktøyet Altinn II. Altinn skal bli en samhandlingsplattform for alle offentlige virksomheter i deres dialog med både offentlig og privat sektor. Altinn skal også legge til rette for samarbeid på tvers av etatsgrenser i offentlig sektor, slik at det kan utvikles tjenester som støtter opp under prosessene i næringslivet. NARF har vært involvert i arbeidet med å avdekke gevinstområder som ligger til grunn for vedtakelsen av Altinn II. Særlig har gjennomføringen av det ovenfor nevnte lønnsprosjektet vært viktig for å igangsette utviklingen. Altinn II skal etter planen være på banen fra 2009/2010. Varslingslisten - samarbeid om bekjempelse av fakturabedragerier Arbeidet med Varslingslisten fortsatte i Næringslivet har respondert meget positivt på etableringen av Varslingslisten, og mange finner den nyttig i arbeidet med å få stoppet useriøse, uriktige eller til dels misforståtte fakturaer eller bestillinger. Varslingslisten blir holdt à jour og oppdatert i forhold til mottatte klager. Ut fra de erfaringer samarbeidsgruppen har gjort seg så langt synes Varslingslisten å få en stadig større og viktigere rolle i tiden fremover.

7 NARF Årsberetning 2008 Redegjørelse for fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er derfor avsluttet under denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet Foreningens totale økonomi er god. NARFs kontingent- og finansinntekter, kontrollavgifter samt utbytte fra NARF Ekstra AS finansierer kvalitetskontrollen, medlems-, fag- og myndighetsarbeidet. Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et overskudd på kr etter at utbytte for 2008 fra datterselskapet er inntektsført med kr Årsresultatet foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen utgjorde kr ved årets utgang. Deler av selskapets midler forvaltes av ekstern rådgiver i henhold til egen strategi og i nær kontakt med ledelsen. Vi vektlegger lav finansiell risiko og har et langsiktig perspektiv på våre plasseringer. I tillegg har vi bygget opp en betydelig likviditetsreserve i bank. Disse midlene ble av sikkerhetshensyn som følge av finanskrisen fordelt på flere banker. Det er således en begrenset finansiell risiko knyttet til virksomheten. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for virksomheten i regnskapsåret. Miljø En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Et nytt HMS-system er utviklet i 2008, med implementering i Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbindelse med driften. Sykefraværet i 2008 var 5,8 %, en nedgang fra 9,2 % i Sykefraværet har ikke vært av arbeidsrelatert karakter. Virkesomheten påvirker ikke det ytre miljø. Likestilling Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av organisasjonen. Vi har et daglig sterkt fokus på likestilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på området. Av styrets syv medlemmer er tre kvinner. Selskapets administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består av 2 menn og 2 kvinner. Det er like mange kvinner som menn i administrasjonen, i alt 22 ansatte. Fremtidsutsikter På slutten av 2008 ble det klart at den verdensomspennende økonomiske krisen er så alvorlig at den vil gripe inn i den underliggende økonomien også i vårt land. Uroen i finansmarkedene, kriser i næringslivet og økt arbeidsledighet vil med stor sikkerhet også berøre vår bransje. Vi tror imidlertid at deler av kundefrafallet som følge av avviklinger vil bli kompensert med at nye kunder velger å sette ut økonomifunksjoner for å spare kostnader, samtidig som vi tror at kundebehovene medfører økt salg av tilleggstjenester. Styret vil følge denne utviklingen nøye fordi den også får stor betydning for foreningens økonomi. Strukturendring i bransjen, den teknologiske utviklingen og økt fokus på rådgivning medfører økte krav til foreningen og servicevirksomheten. Forbedring, fornying og behovstilfredsstillelse vil stå i sentrum i tiden som kommer. 7 Oslo, den 5. mars 2009 Ove Gloppen Asle Hindenes Fred Bråthen Helge Nilsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marit B. Størseth Vigdis Bjellånes Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

8 NARF Regnskap Resultatregnskap Note Driftsinntekter Annen driftsinntekt KLIKK PÅ Driftskostnader Lønnskostnad NOTETALLET 2, 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

9 NARF Regnskap Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler KLIKK PÅ Varige driftsmidler NOTETALLET Bil Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 4, Andre finansielle instrumenter Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter 6, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger før forpliktelser Andre avsetninger før forpliktelser Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 4, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD desember 2008 Oslo, 5. mars 2009 Ove Gloppen Asle Hindenes Fred Bråthen Helge Nilsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marit B. Størseth Vigdis Bjellånes Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

10 NARF Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres ved individuell vurdering av de enkelte utestående fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Inntektene i selskapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene og inntektsføres fortløpende. 10 Note 2 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv Lønninger Folketrygdavgift Personalforsikringer Andre personalkostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 22, andel lønn i NARF utgjør 3 årsverk. I 2007 var det 20 ansatte og andel lønn var 2 årsverk. Godtgjørelse Administrerende direktør Godtgjørelse til styret Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor Revisjonshonorarene er ført med forholdsmessig fradrag for mva. I tillegg har administrerende direktør fordeler som beløper seg til kr Note 3 Varige driftsmidler (bil) Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år Anleggsmidlene avskrives lineært over anleggsmidlenes økonomiske levetid.

11 NARF Noter til regnskapet Note 4 Forhold til samarbeidende selskap NARF eier datterselskapet NARF Ekstra AS som forestår den kommersielle del av driften. Alle medarbeidere er ansatte både i NARF og NARF Ekstra AS og selskapene har solidarisk arbeidsgiveransvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene fordeles på faktureringstidspunktet. Note 5 Andre fordringer/annen kortsiktig gjeld Andre fordringer Utbytte fra NARF Ekstra AS Fylkesskattesjefen Sum Annen kortsiktig gjeld: Forskudd fra kunder Påløpne kostnader Mellomregning Regnskapsførerstiftelsen Mellomregning NARF Ekstra AS Påløpne feriepenger Sum Note 6 Bundne midler 11 Selskapet har kr bundet på egen bankkonto som sikkerhet for skattetrekk. I tillegg har selskapet bundet kr som sikkerhet for 6 måneders leie medregnet felleskostnader i SpareBank 1 Midt-Norge. Note 7 Egenkapitalutvikling Egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Note 8 Pensjonsforpliktelser Selskapet har kollektiv pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. NARF har avtale om pensjonsforsikring med Vital som omfatter 22 personer. Premien fordeles mellom NARF og NARF Ekstra AS iht. de ansattes ansettelsesavtale og tidsforbruk. Pensjonsordningen ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og omfatter 6 personer knyttet til ytelsesbasert pensjon og 16 personer knyttet til innskuddsbasert. Premiefondet har en saldo på kr og det ble brukt noe til dekning av deler av premien for 2007/2008. Foreningen har ikke balanseført denne pensjonsforpliktelsen. Dette er i samsvar med regnskapslovens unntaksregler for små foretak. Det er inngått egen førtidspensjonsavtale for administrerende direktør, hvor det gis muligheter til fratredelse ved fylte 62 år. Denne forpliktelse er balanseført med kr for Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapene ved fylte 62 år. Note 8 forts. neste side

12 NARF Noter til regnskapet Note 8 forts Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler 0 0 Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,80 % 5,00 % Forventet lønnsvekst 4,50 % 3,00 % Årlig forventet G-regulering 4,25 % 2,50 % Årlig forventet regulering av pensjon under utbetaling 4,25 % 2,50 % Pensjonsforpliktelsen: Påløpne pensjonsforpliktelser (DO) Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA Arbeidsgiveravgift Påløpne pensjonsforpliktelser inkl. AGA Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Note 9 Obligasjoner og andre langsiktige plasseringer Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er i balansen ført opp med anskaffelseskost. Plasseringer som er redusert i verdi er nedskrevet til markedsverdi per på grunn av den usikre situasjonen i finansmarkedet. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2008 er -8,31 %, mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 5,85 %. Beholdning plasseringer: Obligasjoner/Pengemarked Norge Obligasjoner Utland Hedgefond Eiendom Aksjer Utland Sum Utbytte fra datter er inntektsført med Note 10 Aksjer i datterselskap NARF eier alle aksjene i NARF Ekstra AS bestående av 100 aksjer pålydende kr totalt kr NARF Ekstra AS har forretningskontor i Oslo. Datterselskapet NARF Ekstra AS hadde per en egenkapital på kr og et resultat for 2008 etter skatt på kr Det er foreslått et utbytte til NARF på kr Datterselskapet er utelatt fra konsolidering etter unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak.

13 NARF Noter til regnskapet Note 11 Forpliktelser i forbindelse med leieavtale NARF står som leietaker av lokalene i Øvre Voll gate 13. Leieavtalen ble fornyet i 2002 og løper til med rett til fornyelse i 5 år. Etter avtale med gårdeier vil leieavtalen bli fornyet fra og arealene bygges om og moderniseres. Den årlige leie inklusive andel felleskostnader utgjør for 2008 kr Beløpet er inklusive merverdiavgift på felleskostnadene. NARF har i henhold til leieavtalen bundet kr på egen konto i SpareBank 1 Midt-Norge som sikkerhet for 6 måneders leie medregnet felleskostnader. NARF Revisjonsberetning 13

14 NARF Ekstra AS Årsberetning Formål Selskapets formål er på kommersiell basis å tilby tjenester og produkter til regnskapsbransjen og til økonomimedarbeidere basert på NARFs kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå foreningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjenesteproduksjonen og har sammen med NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar overfor alle ansatte. Det er etablert samarbeidsavtale med NARF hvor NARF Ekstra AS påtar seg ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i serviceavgiften, og det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale vedrørende den øvrige virksomheten. Virksomheten Selskapet ble etablert i desember 2002 som et heleid datterselskap av NARF og er lokalisert i Oslo. Ved utgangen av året hadde regnskapskontorer serviceavtale med NARF Ekstra AS, en økning på 74 fra Det er en hovedoppgave å utvikle og tilby kompetanseprodukter som bygger opp under etterlevelsen av de kravene som stilles til utøvelsen av regnskapsføreryrket, både med hensyn til kompetanseutvikling/-heving og som bidrag til/hjelpemidler for effektiv drift. Vårt kurstilbud er ett eksempel, kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett et annet. Informasjonsvirksomheten er betydelig og retter seg mot såvel bransjeaktørene, deres kunder og andre som arbeider på økonomiområdet. Utviklingen av produktene/tjenestene er tredelt; NARF-kurs, NARF-fag og NARF-fordel. Prisstrategien favoriserer våre medlemmer. Det har ikke vært gjennomført noen forskningsaktiviteter i 2008, men det vurderes å sette i gang et forskningsprosjekt sammen med NARF og andre organisasjoner i NARF-kursene En bevisst satsning på forbedring har etter styrets mening gitt gode resultater. Kursvirksomheten har aldri gitt høyere deltakelse, omsetning og tilfredshet enn Det ble presentert et bredt kurstilbud innen kjernefagene og rådgivningsrelaterte kursemner på Fagdagene. I tillegg til Fagdagene kommer deltakelsen på medarbeiderrettede kurs, Erfa-kurs, kurs i skatt og regnskap, årsoppgjørskurs, temaer innen byråutvikling og ledelse, tjenesteutvikling og kundebehandling, jus for regnskapsførere, praktisk regnskapsrådgivning og styrerettet arbeid. I tillegg er det også i 2008 gjennomført en omfattende kursserie i kvalitetskontroll. NARF-fag Fagsupport Fagsupporten er foruten å være en tjeneste for byråer som betaler servicekontingent, en viktig kilde for innspill til politiske saker, mediearbeid, kurstemaer mv. Fagsupporten er svært tidkrevende og har, målt i tid, hatt meget høy prioritet i Driftsopplegget vil bli revidert i løpet av KS Komplett Kvalitetssikringssystemet KS Komplett er et viktig verktøy for bransjens utøvere. I virksomhetsåret er det utarbeidet en ny versjon av oppdragsavtalen og det er gjennomført endringer i avstemmingsskjemaene samt dokumenter knyttet til oppdragsutførelsen. I tillegg er det foretatt en full gjennomgang og oppdatering av personal- og sikkerhetskapittelet. På slutten av 2008 er det utarbeidet skjemaverk for justering i medhold av merverdiavgiftsretten. Som et resultat av eksternt samarbeid er det i 2008 lansert en elektronisk avstemmingsløsning, NARF Avstemming, som effektiviserer avstemmingsarbeidet vesentlig. Det er et mål å kunne tilby bransjen et programverktøy for styring og drift av regnskapskontor med basis i KS Komplett i løpet av Ny forskrift om internkontroll Nytt for året var fastsettelse av ny forskrift om internkontroll (forskrift nr om

15 NARF Ekstra AS Årsberetning 2008 risikostyring og internkontroll), der regnskapsførerselskaper er omfattet. Forskriften er gitt med virkning fra 1. januar 2009, med overgangsbestemmelse om at forskriftskravene skal være gjennomført innen utgangen av Det arbeides nå med å tilpasse KS Komplett til regelverket, slik at abonnentene kan få hjelpemidler som bidrar til at tilpasningen til forskriften blir enklere å håndtere. Resultatet av dette er klart i Bok om regnskapsførerregelverket I 2008 ble det skrevet en bok om regnskapsførerloven og bransjestandardene med tittel «God regnskapsføringsskikk, med kommentarer til lov og standarder». Boken er utgitt på Gyldendal Akademisk, og den inneholder en grundig redegjørelse for og tolkning av de enkelte bestemmelsene i regnskapsførerloven og standardene for god regnskapsføringsskikk. Boken inkluderer også utvalgte skjemaverktøy og et eksempel på oppdragsdokumentasjon. I tillegg er det et eget kapittel om tilsynsordningen. Foruten å rette seg mot bransjeutøverne selv og andre som ønsker å vite mer om rammeverket for og forventningene til en leverandør av regnskapsførertjenester, er den også skrevet med henblikk på studietilbydere innenfor området. Det er allerede flere høyskoler som vurderer å ta den inn som pensum på regnskapsførerutdanningen sin. I så måte er boken en milepæl for bransjen, i tillegg til at den bidrar til å synliggjøre profesjonen. Informasjon Informasjonsomfanget er betydelig og vi har konstant fokus på å organisere informasjonen på en mest mulig hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Mesteparten av informasjonen formidles gjennom elektroniske kanaler som web, elektronisk nyhetsbrev og ad-hoc utsendelser via e-post. I tillegg utgis tidsskriftet Regnskap & Økonomi, samt bøker og andre publikasjoner. Det er lagt ned et betydelig arbeid i kurskatalogen, for å gjøre den til et best mulig oppslagsverk. For å avhjelpe serviceabonnentene i deres egen informasjonsvirksomhet overfor kundene, ble det også i 2008 produsert regelmessige elektroniske kundebrev. Nytt av året er et eksternt elektronisk nyhetsbrev til abonnenter utenfor vår bransje, et av flere tiltak for å gjøre bransjen bedre kjent. De elektroniske kanalene bringer informasjonen hurtig ut til våre brukere, og bidrar til at de raskt kan oppdatere seg på lovendringer, høringssaker og andre viktige nyheter. NARFs internettsider narf.no hadde i 2008 et besøkstall på personer. Dette er en økning fra 2007 på 26,5 %. Antall viste sider var noe som gav en vekst på 25,8 %. Det gjennomføres årlig en rekke undersøkelser hos bransjeaktørene som bidrar med svært nyttig kunnskap om behov og tilfredshet. Dette gir oss meget nyttig informasjon og god beslutningsstøtte i mange viktige saker. Hver undersøkelse tjener sitt formål, og vi har ofte fokus på tidsaktuelle temaer, utviklingen i bransjen eller andre undersøkelser knyttet opp mot strategiske valg hvor det er viktig å få respons. Styret setter stor pris på de mange viktige innspillene vi har fått i Vi gjennomførte en stor medlemstilfredshetsundersøkelse i Hovedresultatet fra undersøkelsen viser at den aller viktigste årsaken for medlemskap er vårt tilbud på faglig oppdatering med omfattende kurstilbud, regelmessig faginformasjon og foreningens fagsupport. Dette gir mange en faglig tilhørighet og et miljø hvor det er enkelt å følge med og holde seg oppdatert. Styret er glad for den høye tilfredsheten vi fikk på de mest sentrale virksomhetsområdene. NARF-fordel Det er etablert en rekke nye avtaler med viktige leverandører til bransjen som gir serviceabonnentene økonomiske fordeler. I tillegg til fordelsavtalene med eksterne leverandører, utvikles egne løsninger som gir medlemmene og serviceabonnenter fordeler. Styret er svært tilfreds med oppdateringskalkulatoren som viser oppdateringsstatus, Min side løsning for oversikt og administrering av medlemskapet og Jobbtorget for utlysning av stillinger. Flere andre løsninger som skal gi medlemmene ytterligere fordeler er under planlegging. I 2009 lanseres en helt ny veiledningsog søketjeneste for personer og bedrifter på utkikk etter regnskapsfører. 15

Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009

Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Til NARFs medlemmer Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Generalforsamlingen avholdes på Radisson SAS Plaza Hotell, Oslo fredag 12. juni

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer