MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS 2006 8. ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13

2 leder Vekst og fordeling Man skulle nesten tro at Karl Marx ideer er kommet på mote igjen blant økonomer. Hans hovedtese var at kapitalismen kunne skape vekst gjennom sin evne til å frigjøre store produksjonskrefter, men at den samtidig ikke var egnet som modell til å skape gode og velfungerende samfunn; fordi den ikke ga rom for evnen til å fordele de nye ressursene på en fornuftig måte. Økonomer postulerer kapitalismens vidunderlige evne til å skape vekst, altså første del av Marx tese. Dersom markedskreftene får arbeide uhindret, vil store velstandsutviklende krefter frigjøres. Økonomen vil vokse og flere får jobb. Punkt én i Marx tese innfris. Verre er det med punkt to. Økt vekst forutsetter flere lavlønnsjobber, dårligere sosial trygghet, større frihet for arbeidsgiverne til å bestemme arbeidstiden og absolutt ingen trygghet i ansettelsesforhold. En avgjørende forutsetning for vekst er med andre ord at lønnstakerne stiller opp, men avstår fra å ta del i resultatet av veksten. De som messer fram det glade budskap om det tøylesløse markedets velsignelse innser ikke det ulogiske og motsetningsfulle ved å framholde systemet som det mest frihetsskapende verden har sett, samtidig som det forutsetter velferds- og frihetsinnskrenkninger for store grupper arbeidstakere. Forsida er laget av: Lena Nykvist Innhold Medlemsblad for EL&IT Forbundet Statlig inntektspolitikk Den nordiske modellen med en aktiv stat og universelle velferdsordninger blir trukket fram som et forbilde i Europa. Oppsigelser kjent ugyldig Salten tingrett i Bodø har kjent oppsigelsene av de to tillitsvalgte Kristian Isaksen og Mats Holmstrøm for ugyldige. De ble også tilkjent erstatning. Norsk Lotteridrift legges ned? De 200 ansatte i det nedleggingstruede selskapet Norsk Lotteridrift (NLD) ASA håper fortsatt på en framtid for arbeidsplassene i eller utenfor NLD. EL & IT organiserer en del av de ansatte. Riksmeklingsmannen 12 Teksttelefonen trues 20 Demonstrerte mot EU 22 Vaksinasjonsprogrammet 24 NETTVERK Var organisert og fi kk hjelp 28 Konferanse på Fauske 34 Forsikringsordningene 38 Nytt fra IKT-bransjen 40 LO Media: Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Møllergt. 39 Krav om deregulering, skattesenkning og økte lønnsforskjeller er gammelt nytt, men framføres mer høylydt enn noensinne. Når økonomer blir minnet om at fattigdom og ulikheter i et samfunnet har sin pris, forsvarer de seg med at sosiale konsekvenser er en sak for politikerne. Deres anliggende er å peke på økonomiske mekanismer som politikken må bygge på. Det er et uomtvistelig faktum er at økonomiske og sosiale ulikheter i samfunnet gir seg negative utslag på flere områder, blant annet helsemessig. Det bekrefter undersøkelser, blant annet i Oslo. Gjennomsnittlig levealder er langt høyere i vest enn i øst osv. Belastningsskader er dramatisk mye høyere blant kvinnelige arbeidere over 45 år enn blant mannlige funksjonærer i samme aldersgrunne. Belastningsskader har vært jevnt økende de siste 20 årene i pleie/omsorg og renhold. I samme tidsperiode har forskjellene i samfunnet og på arbeidsmarkedet økt. Arbeidslivet er blitt mye mer brutalt. Forskjellene blant foreldregenerasjonen synes å overføres til barna. Det kan leses ut av statistikker. Eksempelvis dropper langt flere barn ut av skolen i de fattigste bydelene; de dominerer kriminalstatistikken osv. Hva koster det å reparere? Hva koster bitterheten og taperstempelet? Hvilke følger får dette? Tror man virkelig at det er mulig å bygge et stabilt og noenlunde velfungerende samfunn som grunner seg på at noen må akseptere å jobbe for en lønn det knapt er mulig å forsørge seg selv og langt mindre sine barn på i et forbrukersamfunn som flommer over av alskens tilbud til kjøpesterke, privilegerte grupper? Dette resulterer selvsagt i misnøye, økte motsetninger på arbeidsmarkedet og en mistro mot samfunnet, og det gir seg utslag i ulike former for vold og destruktivitet. Det vil være urovekkende om arbeiderbevegelsen fornekter de utfordringer som den internasjonaliserte økonomien stiller oss overfor. Den fører til press både på arbeidsmarkedet og på velferden. Det er en stor utfordring ikke bare å jobbe for utvikling og økonomisk vekst, men også for å bevare stabiliteten i samfunnet. Det kan også uttrykkes på en annen måte: det er bare i et stabilt samfunn vi kan skape vekst og utvikling som ikke spises opp av økte kostnader for å reparere sosiale problemer og motsetninger. Harald Olav Moen Ansvarlig redaktør: Harald Olav Moen Journalist: Nils Waag Telefon: /73 Telefaks: E-post: Grafisk produksjon: LO Media Layout: Jack Pettersen E-post: Telefon: Trykk: Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Opplag: Bankgiro: Annonser: Sandakerveien 76 F, 0483 Oslo Tlf.: / Faks: Kontaktperson: Arnt Erik Isaksen Annonsepriser 1/1 s ,- (s/hv) ,- (4-frg) 1/2 s ,- (s/hv) ,- (4-frg) 1/4 s ,- (s/hv) ,- (4-frg) 1/8 s ,- (s/hv) 8.500,- (4-frg) Stillingsannonser 1/1 s ,- 1/2 s ,- 1/4 s ,- Avvikende mål per mm: kr 15,- 2 NR

3 Intelligente hus for smarte familier Trykk her og opplev fremtidens smarthus! Komfort med dimming- og lysscenarier Bedre økonomi ved redusert strømbruk Sikkerhet mot brann og innbrudd Fleksibelt for alle hytter og boliger Reguler lysstyrken Spar strøm med Med ELKO Matic Øk verdien på fra sofaen og velg full komfort. får du avansert leiligheten eller programmerte lys- Temperaturen brann-, innbrudd- huset med ELKO scenarier. Med et knappe- senkes og lyset slås av når og vannalarm. Dersom en Matic smarthussystem. trykk velger du mellom lys familen sover eller er på jobb alarm aktiveres får du alarm- Overvåk og styr funksjoner for husarbeid eller TV-kos. og skole. melding til en eller flere på hytta via SMS. ELKO Matic Bruk fjernkontroll, tidsstyring mobiltelefoner. kan utvides sammen med eller lysbryterne slik du er dine behov for økt sikkerhet vant med. og komfort. 29A S&J

4 LO-fokus på sosial dumping Kravene når det gjelder lønn må være generell forbedring av kjøpekraften, garantiordninger og særskilte tillegg til lavlønte, likelønnsprofil på lokale og sentralt avtalte tillegg, blant annet ved at mer enn en forholdsmessig andel går til kvinner der slik styring er mulig Av Nils Waag Slik oppsummerte LOs 1. nestleder Roar Flåthen LOs krav til lønnsutvikling i det kommende lønnsoppgjøret. LOs representantskap møttes den 16. februar for å gjøre sitt vedtak om årets tariffrevisjon. Forbundsvist og samordning Representantskapet vedtok uttalelsen enstemmig. Oppgjørsformen blir gjennomført forbundsvist i privat sektor. Videre fikk sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene, herunder justeringsklausul for annet avtaleår. I vedtaket blir det også slått fast at hensynet til AFP-ordningen og ønsket om å utnytte LO-kollektivets samlede styrke tilsier at Sekretariatet sørger for den nødvendige tariffpolitiske samordning av oppgjøret. Til slutt vedtok representantskapet at forhandlingsresultatet skal endelig godkjennes gjennom uravstemning i samsvar med oppgjørsformen. FORBUNDSVIST: Forhandlingsleder Jan Olav Andersen og forbundsleder Hans Felix går travle tider i møte når de skal få i havn et forbundsvist oppgjør i løpet av våren og forsommeren. (Foto: Harald Olav Moen). Sosial dumping Norske lønns- og arbeidsvilkår skal legges til grunn for arbeid som utføres i Norge og i norsk farvann, sa Roar Flåthen og kunne slå fast at LO har, på tross av arbeidsgivermotstand og skepsis hos forrige regjering, i stigende grad fått gjennomslag for dette kravet. I vedtaket fra representantskapet blir det listet opp en del krav som er aktuelle i tarifforhandlingene. Tillitsvalgte må sikres innsynsrett i arbeidsforhold og arbeidsavtaler, ved bortsetting av arbeidet skal det forhandles med tillitsvalgte. Det må innføres en godkjenningsordning og bedre kontroll med vikarbyråer og styrket regelverk for inn- og utleie av arbeidskraft. Et annet viktig tiltak er at overgangsordninger må videreføres, slik at arbeidslivet i 2009 er innrettet for en fri bevegelighet på gode og trygge vilkår. AFP-ordningen videreføres EL & IT Forbundet krever at dagens AFP-ordning videreføres med de samme ytelser og rettigheter. Statens bidrag til ordningen må videreføres minst på dagens nivå. Av Nils Waag Dette ble enstemmig vedtatt av landsstyret til EL & IT Forbundet på møtet 8. og 9. februar som ble holdt på Sørmarka utenfor Oslo. Forhandlingsleder Jan Olav Andersen innledet til debatt om forbundets tariffpolitikk i Andersen sa at de to viktigste sakene var å sikre AFP og å sørge for at alle medlemmene i forbundet fikk en reell reallønnsforbedring ved årets oppgjør. Åpner for sympatiaksjoner I vedtaket heter det også at dersom deler av fagbevegelsen må ta en kamp for å sikre dette, vil forbundet stille seg helt og holdent bak denne kampen, om nødvendig med sympatiaksjoner. EL & IT Forbundet har gjennomført en omfattende prosess før en kom fram til den endelige behandlingen i landsstyremøtet. Tariffoppgjør og krav har vært tema på klubb- og fagforeningsmøter fra tidlig i høst. Før jul ble det arrangert tre store tariffkonferanser og administrasjonen i forbundet har bearbeidet og samordnet vedtakene til et felles dokument som først ble lagt fram for forbundsstyret som flikket litt på forslaget før det ble endelig vedtatt uten endringer på landsstyremøtet. Forbundsvist I debatten ble enkelte av kravene vektlagt sterkere enn andre. Det var bred enighet om at det denne gangen var viktig med en forbundsvist oppgjør, men det var kravenes art som til enhver tid måtte bestemme hvilken oppgjørsform som skulle velges. Selv om det er positive utviklingstrekk i arbeidsmarkedet, mener landsstyret at det ikke er grunnlag for å slappe av i kampen for full sysselsetting. Arbeid til alle er fortsatt jobb nr. 1 og også tariffpolitikken må ha dette som grunnlag, heter det i vedtaket, men det slås fast at det fortsatt må det ryddes plass for innsats for lavtlønnede og for likelønn, samtidig som de sen-trale oppgjørene sikrer reallønnsøkning for alle medlemsgrupper. Lokale kampmidler I den tariffpolitiske uttalelsen vises det til at en stadig større del av lønnsdannelsen skjer lokalt. Det er derfor viktig at det sikres innføring av lokale kampmidler i tillegg til streikerett ved sentrale oppgjør. Det bør også være mulig å styrke tvistebestemmelsene i den enkelte overenskomst. Et problem er endringer i konsernstrukturen og dette må det tas hensyn til i de lokale forhandlingene. 4 NR

5 Etter- og videreutdanning (EVU) Det er mange sider ved arbeidslivutviklingen som gir grunn til bekymring, heter det i vedtaket fra LO. Ved siden av ledighet, utstøting og undersysselsetting skjer det en kreativ forverring for mange arbeidstakergrupper. Årsaken til dette er ofte nye organisasjonsformer, internasjonalisering og annen type omstilling. Kompetanseheving og EVU i alle deler av arbeidslivet er et viktig svar på denne utfordringen. Ikke bare nyutdannede, men også de som allerede er i arbeidslivet må få del i kompetansesamfunnet. LO mener at tilrettelegging av tilbud og finansiering av livsopphold under EVU er en forutsetning for dette, heter det i vedtaket og LO mener at både arbeidsgivere og staten må bidra Flåthen kom også inn på arbeidet med kartlegging og dokumentasjon av de ansattes realkompetanse. Han sa at utarbeiding av individuelle kompetanseplaner må forsterkes og arbeidsgiverne må bli mer forpliktet til å bidra til dette. AFP Det er et hovedkrav ved dette tariffoppgjøret at AFP-ordningen videreføres i sin nåværende form, sa Flåthen og minnet om at LO kongressens absolutte forutsetning for en pensjonsreform var at AFP opprettholdes. Uten denne muligheten, vil pensjonsreformen være et usosialt prosjekt som rammer de med belastede jobber og relativt lav lønn. Flåthen minnet om brevet fra Jagland til partene i tariffoppgjøret i 1997 der regjeringen bidro med skattefordeler og pensjonspoeng og at skattefordelene skulle utfases i 2007 og opptjeningen av pensjonspoeng skulle vurderes. Faller skattefordelene bort vil det kunne gi rundt kroner mindre å rutte med. Dette vil gjøre AFP-ordningen i realiteten uaktuell for 62-og 63-åringer, sa han og i tillegg vil bortfall av retten til å opptjene pensjonspoeng vil rasere AFP-ordningen i offentlig sektor. Flåthen minnet om at i dag er personer av ulike årsaker utenfor arbeidslivet. Til sammenlikning er det på AFP. I debatten etter innledningen var det mange som sa at hvis man ikke fikk gjennomslag for kravet om uendret AFP, var det et godt nok streikegrunnlag. LO-LEDELSEN: Selv om det ble vedtatt å gjennomføre lønnsoppgjøret forbundsvist, vil LOs ledelse neppe bli arbeidsledige framover våren og forsommeren. Fra venstre: Trine Lise Sundnes, Rita Lekang, Tor-Arne Solbakken, Ellen Stensrud, Bente N. Halvorsen, Geir Mosti og Roar Flåthen. (Foto: Harald Olav Moen). EL & IT Forbundet er positiv til arbeidsinnvandring og vil bidra til at arbeidstakere som er i Norge for kortere eller lengre tidsrom, får mulighet til å delta i norsk samfunnsliv på en verdig måte. Dette NR forutsetter at kampen mot sosial dumping fortsetter med uforminsket styrke, slik at norske lønns- og arbeidsvilkår legges til grunn for alt arbeid i Norge, heter det i uttalelsen. Den velkjente en stift for feste av kabel i alle miljøer Leveres i hvit og brun Bakken 2, N-4990 Søndeled Tlf.: , fax:

6 Tema: Statlig inntektspolitikk Pisk og gulrot gjennom 60 år Den nordiske modellen med en aktiv stat og universelle velferdsordninger blir trukket fram som et forbilde i Europa. Godt utbygd velferd og relativ likhet er kombinert med konkurransekraft og god evne til omstilling. Et grunnelement i den nordiske modellen er trepartssamarbeidet mellom stat, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner. Ikke alle land har en statlig inntekstpolitikk, og i svært få tilfeller har begrepet et så omfattende innhold som i Norge. Hva slags betydning har myndighetenes deltakelse hatt i ulike faser? Hvem har tjent og hvem har tapt? Hva har den statlige innblandingen betydd for den frie forhandlingsretten? Hvordan har den påvirket arbeidsledigheten og hva har den betydd for utviklingen av kjøpekraften? BILLEDTEKST 1945: Fellesprogrammet for gjenreisingen symboliserer gjennombruddet for det norske trepartssamarbeidet. Konrad Nordahl var leder i LO fra 1939 til Sammen med statsminister Einar Gerhardsen og administrerende direktør i Norsk Arbeidsgiverforening, Christian Erlandsen, sto han sentralt i det inntektspolitiske samarbeidet etter krigen. Her er Nordahl og Gerhardsen sammen med LOs nestleder P. Mentsen i (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) 6 NR

7 1969 TIL 1977: Tor Aspengren var leder i LO i en periode da det inntektspolitiske samarbeidet var meget tett. Her møter han Kåre Selvig fra N.A.F. til forhandlinger i (Foto: Arbeiderbegelsens arkiv og bibliotek) Myndighetene tar grep Den norske staten har hatt en inntektspolitikk siden krigens dager. Den har satt rammer, utviklet frontfagsmodellen, vedtatt lover, iverksatt tvungen lønnsnemnd, bidratt økonomisk, fremmet kriseforståelse og mye mer. Av Stig H. Christensen Alt henger sammen med alt, heter det. Det gjelder ikke minst på økonomiens område. Lønn, pris, skatter og avgifter. Alt har betydning for kjøpekraften til den enkelte. Dessuten blir vi påvirket av forhold i utlandet, konjunkturer, renter, dollarkurs, oljepriser osv. Spesielt renteutviklingen har i perioder hatt mye å si. En renteøkning i etterkant av tariffoppgjørene kan fort spise opp (deler av) lønnstillegget, alt avhengig av hvor stort lån man har. Den statlige inntektspolitikken har hatt som formål å få til en balansert økonomisk utvikling etter krigen. «Pionerene var stater styrt av keynesiansk inspirerte sosialdemokrater som lyktes i å moderere fagbevegelsen fordi de hadde full sysselsetting og velferdsstaten som styringsmål. Målsettingen krevde høy etterspørsel, som innebar risiko for prisdrivende lønnsvekst. Etter som nasjonaløkonomiene liberaliserte sin utenrikshandel fra 1950, oppsto det dermed en målkonflikt: inflasjonen svekket sysselsettingen ved å gi svakere konkurranseevne. Inntektspolitikk ble den sosialdemokratiske løsningen på denne målkonflikten». (Det kollektive arbeidslivet, Stokke m.fl, 2003). Etter krigen ble inntektspolitikken i Norge styrt av staten, LO og Norsk Arbeidsgiverforening. På spørsmål om norsk arbeidsliv er gjennomkorporativisert, svarer professor i sosiologi, Geir Høgsnes, slik: Ja, det må man kunne si. Men han tar forbehold om at det har vært en svekkelse av denne tendensen i de senere år. Hovedavtalen fra 1935 Noe av bakgrunnen for det inntekstpolitiske samarbeidet vi fikk etter krigen var hovedavtalen fra Denne var et uttrykk for «det store klassekompromisset» og falt i tid sammen med kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet (senere Senterpartiet). Arbeiderpartiet kom i regjering. Gjenreisningsbehovet etter krigen gjorde det lettere for regjeringen å etablere et inntektspolitisk samarbeid. Et trepartssamarbeid mellom LO, N.A.F. (som NHO da het) og myndighetene ble innordnet regjeringens makroøkonomiske målsettinger. LO gikk inn for moderasjon i bytte mot en sterkt subsidiert prisutvikling. I perioden har statens utgifter til inntektsoppgjørene variert kraftig. De sosialdemokratiske regjeringene har stort sett ført en aktiv inntektspolitikk. Willoch var lite interessert i dette i sin regjeringsperiode , mens Borten var den første som presenterte en forpliktende stortingsmelding om inntektspolitikk, i Ambisjonene har vært lettest synlig når denne politikken fikk et navn, som under Kleppe-pakkene og Solidaritetsalternativet. Frontfagmodellen er et viktig fenomen i utviklingen av den statlige inntektspolitikken. En forløper ble benyttet allerede i 1952, men tenkningen bak er el- Den norske modellen for arbeidslivet Særtrekk: Omfattende organisering, både på arbeidsgiver- og arbeidstakerhold. Vidtgående samforstand mellom de to sidene om spillereglene i et arbeidsliv der offentlige inngrep og lovgiving spiller en sentral rolle. Fagbevegelsen tilkjennes en sentral rolle «denne kombinasjonen av en meget nærværende fagbevegelse og sterkt offentlig engasjement er tydeligere i Norge enn i kanskje noe annet land». (Makt og demokrati i arbeidslivet Engelstad m.fl.) Inntektspolitikk Statlige tiltak som er koblet til lønnsforhandlinger og som sørger for å begrense lønnsøkningen og dermed dempe inflasjonen uten at arbeidsløsheten øker. NR

8 Tema: Statlig inntektspolitikk lers i stor grad utviklet av den tidligere forskningsdirektøren i Statistisk sentralbyrå, Odd Aukrust. Modellen ble gjort gjeldende fra Kort fortalt går den ut på at konkurranseutsatt industri skal være frontfag i tariffoppgjørene, dvs. forhandle først. Legge lista, så å si. I «Det kollektive arbeidslivet» heter det: «Når oppgjørsformen er forbundsvis, forsøker LO og NHO å anvende en modell med frontfag. Tradisjonelt har det (...) vært behov for to frontfag. Det første representerer den konkurranseutsatte industriens minstelønnssystemer og har nesten alltid vært Verkstedoverenskomsten», som er den største tariffavtalen i privat sektor. Det er vanlig for de andre å vente til resultatet av disse forhandlingene foreligger. I 1977: Kontaktutvalgsmøte i april (bildet over). Fra v.: Kåre N. Selvig, Per Kleppe, Konrad B. Knudsen og Tor Aspengren. (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) 1966: Aukrust-utvalget formulerte den lønnspolitiske modellen som har preget tariffpolitikken siden. Tidligere forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Odd Aukrust, ledet utvalget, her fra (Foto: Arbeiderbegelsens arkiv og bibliotek) boka heter det videre: «Det andre frontfaget representerer normallønns- og lavlønnsfagene. I mange av tariffrevisjonene de siste 20 årene har Riksavtalen som dekker hotell- og restaurantnæringen, vært andre frontfag. Dette frontfaget har som funksjon å gi en antydning om hva den samlede lønnsveksten kan bli i LO-NHOområdet, siden all lønnsvekst gis sentralt i normallønnsfagene». Statens bidrag De kombinerte oppgjørene (kombi-oppgjørene) ble introdusert midt på 70-tallet, der staten gikk inn med betydelige bidrag. Det kunne dreie seg om skattelettelser, prisregulering, subsidier eller andre tiltak. Verken før eller siden har statens finansielle bidrag vært så store. Ifølge Svein Dahl (1989) betalte finanspolitikken mellom 40 og 60 prosent av oppgjørene på den tiden. Per Kleppe, som hadde statsrådsposisjoner på hele 70-tallet, var sentral i utformingen av denne politikken, som da også ble omtalt som «Kleppe-pakker». Bakgrunnen for at kombinerte oppgjør ble innført var oljekrisen med økt inflasjon og økt arbeidsløshet, sier Geir Høgsnes. Han legger til at Norge, Sverige og Østerrike da la opp til en strammere inntektspolitikk enn tidligere. Gudmund Hernes har senere kalt dette for «svarteper-økonomi» i den forstand at staten betalte gildet. Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) ble dannet i 1974 (og nedlagt i 2001), mens Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble etablert i Etter hvert som disse hovedorganisasjoner kom på banen, fikk LO konkurranse. Man var ikke bare opptatt av økt kjøpekraft, men også den relative lønnsutviklingen. Tidligere hadde LOs ledelse klart å holde rimelig disiplin i egne rekker. Nå fikk man et nytt moment inn, nemlig hovedorganisasjoner som ikke var fornøyd med lønnsutviklingen. I «Det kollektive arbeidslivet» sies det slik: «Jo mer omfattende organisasjonskonkurransen er, jo vanskeligere er det å få på plass koordinerte helhetsløsninger». AF, som i økende grad forvaltet oppmagasinert misnøye, ble på 90-tallet den mest markerte kritikeren av det inntektspolitiske samarbeidet. De høyt utdannede i offentlig sektor var kom dårligst ut i en lang periode, sier Geir Høgsnes. Men han mener AF ikke fikk gjort særlig mye med situasjonen. Streiker i offentlig sektor ble møtt med tvungen lønnsnemnd. Dermed oppfattet ikke akademikergruppene at den frie forhandlingsretten var særlig reell. Dette er bakgrunnen for at Akademikerne nå går inn for lokale forhandlinger og individuell Lønnsnemnd En nemnd, oppnevnt av myndighetene, Rikslønnsnemnda, avgjør resultatet av tariffoppgjøret. Nemnda har fem medlemmer, tre oppnevnt av regjeringen, en fra hver av partene. En lønnsnemnd kan både være frivillig og tvungen. Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn for å hindre en streik. Må vedtas av Stortinget som egen lov før den er gyldig. Avtalefestet pensjon (AFP) Den første versjon av ordningen ble forhandlet fram av Fellesforbundet i Videreutviklingen av reformen sto sentralt ved flere oppgjør på 90-tallet. Ordningen fikk sin nåværende form i 1996, da LO fikk gjennomslag for å sette ned pensjonsalderen i AFP-ordningen til 63 år i 1997 og 62 år i Hovedregelen er at de som er dekket av tariffavtale kan gå av med pensjon (AFP) ved fylte 62 år. For arbeidstakere som ønsker gradvis nedtrapping av arbeidsinnsatsen, gis det anledning til å ta ut delpensjon. 8 NR

9 lønnsdannelse, mener Høgsnes. Regjeringens finanspolitiske bidrag har stort sett bestått av prissubsidier, arbeidstidsforkortelser, skatte- og avgiftslettleser og forbedrede trygdeordninger. Skattefradrag for fagforeningskontingent er også med her. Etterog videreutdanningsreformen var viktig ved oppgjørene i 1998 og 99. Også arbeidsgiversiden har til tider mottatt finanspolitiske goder, som lettelser i bedriftsbeskatning og arbeidsgiveravgift. Avtalefestet pensjon I 1990-årene har forhandlingene i stor grad dreid seg om avtalefestet pensjon (AFP). Regjeringen tilbød statsstøttet pensjon første gang i 1988, og i Yngve Hågensens ledertid i LO var avtalefestet pensjon en viktig del av organisasjonens moderasjonslinje. Fram til og med 1994 var både alder for avgang fra arbeidslivet og statens bidrag vesentlige momenter. Først ved oppgjøret i 1996 fikk ordningen sin nåværende form. Da fikk LO gjennomslag for å sette ned pensjonsalderen i ordningen til 63 år fra 1997 og : Under Aspengrens tid som leder i LO foreslo Hermod Skånland et råd for pris- og inntektspolitikk, som skulle ta seg av det meste som hadde med forhandlinger og inntektspolitikk å gjøre. LO-ledelsen gikk for dette i 1973, men LO-kongressen vendte tommelen ned. Her er Skånland sentralbanksjef, i desember (Foto: Terje Pedersen, ANB/arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) 1991: NHO-direktør Karl Glad (t.v.) provoserte LO-leder Yngve Hågensen kraftig med sitt tilbud i risikerte å ikke få lønnstillegg det året. Yngve Hågensen var en sentral aktør under Solidaritetsalternativet fra (Foto: Terje Pedersen, ANB/arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) 62 år fra 1. mars I 1996 og 1997 ble AFP-spørsmålet løst uten statens finansielle medvirkning. Under Bondeviks siste fase førte trepartssamarbeidet til at alle får tjenestepensjon fra 1. januar En annen type medvirkning fra statens side er gjennom institusjoner som Det tekniske beregningsutvalget (TBU) og Regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene. Allerede fra den tidlige etterkrigstid har både LO og N.A.F./NHO akseptert at staten skulle være med og definere den realøkonomiske rammen for oppgjørene. Før TBU ble opprettet i 1967, var rammen en upresis og tøyelig størrelse. Både LO og NAF fikk representanter i utvalget, der de satt sammen med forvaltningsorganer under regjeringen, blant annet folk fra Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. LO og N.A.F./NHO motsatte seg lenge at nye hovedsammenslutninger skulle få delta i TBU, noe som skapte legitimitetsproblemer for det inntektspolitiske samarbeidet. Særlig blant medlemmene i AF vokste det dermed fram en motvilje mot det inntektspolitiske samarbeidet. Først i 1999 fikk AF delta i TBU. I dette utvalget har man klart å bli enige om rammen, mens fordelingen gjensto til organisasjonene. Enkelte politikere, rådgivere og økonomer har faktisk drømt om at også dette skulle håndteres i et utvalg, og i 1961syslet professor Ragnar Frisch med tanken om å fordele lønna administrativt, for eksempel gjennom et statlig direktorat. Det var noen få planøkonomer som gikk inn for dette, tanker som Arbeiderpartiet hadde på 50-tallet, kommenterer Høgsens. En noe mildere variant ble foreslått av «Prisproblemutvalget» i Dette besto av representanter for organisasjonene i arbeids- og næringslivet i tillegg til folk fra de politiske partier. Utvalget ble ledet av Hermod Skånland, som gjennom hele 60-tallet ivret for en sterkere institusjonalisering av det inntektspolitiske samarbeidet. Utvalget foreslo å opprette «Rådet for pris- og inntektspolitikk». Dette rådet skulle bestå av staten og representanter for de viktigste organisasjonene, inkludert de for bønder og fiskere. Dette korporative rådet som skulle ta seg av det meste av det som hadde med forhandlinger og inntektspolitikk å gjøre, fikk oppslutning fra LO-ledelsen i 1973, men ble nedstemt på LOkongressen samme år. Dermed har institusjonaliseringen av det inntektspolitiske samarbeidet foregått gjennom Kontaktutvalget. Det har vært en tradisjon siden 1940-tallet at regjeringen har vært i kontakt med partene for å påvirke deres tariffstrategier. LO og N.A.F./NHO deltok fra starten, mens YS og AF fikk delta fra 1982 (under Korporativ pluralisme Statsvitenskaplig betegnelse på den medvirkning interesseorganisasjoner har på utformingen av offentlig politikk i de fleste vestlige samfunn, også i Norge. Interesseorganisasjoner kan være koblet til den politiske prosess på ulike vis. Det vanligste, blant annet i Norge, er at de kanaliserer sin innflytelse gjennom representasjon i offentlige styrer, utvalg og råd, eller ved at de har mer uformell kontakt med myndighetene. (Store Norske Leksikon) Økonomisk ramme Brukes vanligvis i forbindelse med tariffoppgjør, og betegner det endringene i tariffavtalen vanligvis koster arbeidsgiverne (og eventuelt staten). Frontfagmodellen En modell som går ut på at ett eller to fag skal gå ut først når det er forbundsvist oppgjør. Meningen er at disse skal legge en mal for de øvrige parter som begynner forhandlingene senere. Tradisjonelt har Verkstedsoverenskomsten vært først ute, og sånn sett lagt lista for de andre. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) Er nedsatt av myndighetene og har representanter fra det offentlige, samt partene i arbeidslivet. Utvalget avgir to rapporter årlig, før og etter lønnsoppgjørene. Disse inneholder oppsummering av oppgjørene, oversikter over lønnsutvikling i alle deler av arbeidslivet, lederlønninger, utvikling innen likelønn, industriens konkurranseevne, samt prognoser for prisutviklingen. NR

10 Tema: Statlig inntektspolitikk Willoch). Ved flere anledninger har regjeringen nedsatt adhocutvalg for å lette koordineringen av et tariffoppgjør, sist i januar 1999 da Arntsen-utvalget ble opprettet for å forberede inntektsoppgjøret samme år. Professor Høgsens mener tendensene til korporativisme var sterk på 70-tallet, men også etter en liberaliseringsperiode på 80-tallet. Etter 1986 fikk vi et tett samarbeid mellom LO og Arbeiderpartiet var et unntaksår uten sentrale tillegg, forteller Høgsens. Moderasjonslinja Fra ansvarlig politisk hold har det alltid vært bekymring for at noen skulle bryte ut av moderasjonspolitikken og få høyere tillegg. Regjeringen har derfor «påtatt seg garanti- og politifunksjoner» (Det kollektive arbeidslivet, side 242). I boka sies det også: «Særlig skattereformen i 1990 muliggjorde store kapitalinntekter. Sammen med de høye lederlønningene og sjenerøse «fallskjermer» har den store veksten i kapitalinntekter kanskje representert den største trusselen mot LO-ledelsens moderasjonslinje i 1990-årene». Regjeringene har imidlertid kun anmodet lederne om moderasjon, ikke satt inn tvangstiltak. Et typisk tvangsmiddel er bruk av tvungen lønnsnemnd. Mellom 1952 og 2002 har regjeringen benyttet seg av denne muligheten i mer enn 140 interessetvister. Dermed overdras avgjørelsen til Rikslønnsnemnda, som er sammensatt av representanter for partene i tillegg til nøytrale medlemmer. Bruk av 1984: Avstanden mellom Lars Skytøen i Jern og Metall (t.h.) og Kjell Kveim i MVL var stor under tarifforhandlingene. I midten riksmeglingsmann Bjørn Haug. (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) tvungen lønnsnemnd forutsetter en særlov gitt av Stortinget. Et generelt inntrykk er at Rikslønnsnemnda har lagt seg på en kurs der de som kommer etter frontfagene ikke skal få mer enn de som har åpnet oppgjøret har oppnådd. Dermed er blant annet AF og YS stadig blitt tvunget inn i den samme ramme som frontfagene innen LO-NHO-området, selv om de har ment at de har hatt et etterslep å ta igjen. Ifølge Stabel-utvalget ble alle konflikter i staten i perioden løst ved tvungen lønnsnemnd. Særlig organisasjoner utenfor LO har reagert mot den hyppige bruken av tvungen lønnsnemnd. AF og en rekke frittstående forbund har protestert heftig ved en rekke anledninger, noe også en del LO-forbund har gjort. Men også ILO har reagert på den hyppige bruken av tvungen lønnsnemnd i Norge. Det heter at det skal være fare for liv og helse før man skal gå inn med dette virkemiddelet, og ved en rekke anledninger har ulike regjeringer blitt kritisert for at så ikke er tilfelle. Som en del av det inntektspolitiske samarbeidet har myndighetene til tider brukt ren tvang i form av vedtak i Stortinget og lover som setter forhandlingsapparatet ut av spill. I «Det kollektive arbeidslivet» heter det på side 245: «Det mest effektive tvangsmiddelet er et lovvedtak som innfører full lønns- og prisstopp. Da har i realiteten staten opphevet den frie lønnsdannelsen og overdratt beslutningskompetansen til seg selv. Den 15. september 1978 utformet regjeringen midlertidige forskrifter om prisstopp og en provisorisk anordning om inntektsstopp...». Disse strakstiltakene ble senere konvertert til lov og varte til 1. januar Bestemmelsene i tariffavtalene om et mellomoppgjør i 1979 ble kuttet med et pennestrøk. Tiltakene vakte betydelige protester i opposisjonen i fagbevegelsen, da også en rekke avtaler om lokale forhandlinger ble satt ut av spill. På den ene siden er slike tvangstiltak politisk belastende fordi man setter den frie forhandlingsretten til side. På den andre siden har myndighetene prøvd å skaffe seg ryggdekning i ledelsen i de store organisasjonene i slike tilfeller og til dels fått det. Geir Høgsnes svarer ja på spørsmål om han mener denne omfattende bruken av lovverket var oppsiktsvekkende. Han viser til at finansminister Kjell Olof Feldt måtte gå av på en tilsvarende sak i Sverige. Det var mye protester fra AF og andre, men det hjelp jo ikke, sier professoren. Solidaritetsalternativet Lønnslover kan også ha karakteren av å dempe lønnsutviklingen, altså en mildere form enn full lønnsstopp. I 1971 eksisterte det et lovforbud mot lønnstillegg som ikke var hjemlet i Regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene Et organ for uformelle drøftelser i forkant av tariffoppgjørene, der regjeringen gjerne vil få fram sine synspunkter før partene setter seg ved forhandlingsbordet. Ble etablert i 1962 av Einar Gerhardsen for å lette samordningen mellom avtaleområdene. Kombinert oppgjør Staten går inn i forhandlingene som en tredje part og bidrar med skatte- og avgiftslettelser, prisreguleringer, subsidier eller andre tiltak for å erstatte en del av lønnstilleggene. Som regel er det et krav at organisasjonene samordner sine krav og forhandlinger, men kombinerte oppgjør kan også skje i forbindelse med forbundsvise forhandlinger. Kombinerte oppgjør ble introdusert på midten av 70-tallet. 10 NR

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3 NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG Mot høyere pensjonsalder for våre barnebarn? side 3 s a k e r Pensjon 3 Tinfos-saken trukket 14 Polsk utleie 16 Dumpinganklage i havbruket 18 KOLS-pasient og Svarte-Per 20

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Omstridt og elsket s.14-27

Omstridt og elsket s.14-27 NR.2 FEBRUAR 2008 23. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Omstridt og elsket s.14-27 Offshore få vekk forskjellene! s. 3 s a k e r En uønsket reprise 3 Vil ha samordnet oppgjør 14 Alle skal jobbe lengre 16 AFP-optimist

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Samling. i Mo i Rana Side 14 15. Krever mye til likelønn. ser tilbake. www.ntl-magasinet.no. Side 6-7. Side 34-36. Utgave 2 2012

Samling. i Mo i Rana Side 14 15. Krever mye til likelønn. ser tilbake. www.ntl-magasinet.no. Side 6-7. Side 34-36. Utgave 2 2012 Utgave 2 2012 For medlemmer i Norsk Tjenestemannslag Krever mye til likelønn Side 6-7 Veteran ser tilbake Side 34-36 Samling i Mo i Rana Side 14 15 www.ntl-magasinet.no nyhetsbildet STRAM INN: Sentralbanksjef

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Kvinner i fagbevegelsen 2013 Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon i LO og forbundene Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon) Bli ekspert på lønnsopp Synes du lønnsoppgjøret er komplisert? Lurer du på betydningen av vanskelige tarifford og uttrykk? Fortvil ikke, redningen er nær! Forhandlingssjef i NITO Lasse Breen forklarer

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer