Norge fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge 1814-2000. -fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd"

Transkript

1 Norge fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat til demokrati -fra fattigdom til velferd

2 Embetsmannsstaten ( ) Embetsmenn styrer staten Venstrestaten ( ) Demokratisering: parlamentarisme (1884), allmenn stemmerett for menn (1899), kvinner (1913) Konsesjonslover, sosiallovgiving Arbeiderpartistaten ( ) Velferdssamfunnet bygges Oljepolitikk basert på konsesjonsprinsippet Etter 1965: Skiftende regjeringer, men.. Vi er alle sosialdemokrater?

3 Embetsmannsstaten ( ) Staten styrt av embetsmenn embetsmenn alene om statsrådsposter embetsmenn dominerende i Stortinget frem til 1869 valgordningen (indirekte valg) begunstiget embetsmenn Politiske partier forbudt Samfunnet kulturert dominert av embetsmenn bakgrunn i dansk språk og europeisk kultur

4 Regjeringen delt i to avdelinger (Kristiania/Stockholm) Stortinget samlet kort periode hvert 3. år fra 1830-åra: flere bonderepresentanter fra 1869: årlig Storting og bondeoposisjonen i flertall Det som ble partiet Venstre fra 1884

5 Motstand mot embetsmannsstaten Søren Jaabæk og Bondevennene: mot økte statsutgifter (sparepolitikk) mot byråkratisk styre og kontroll for kommunalt selvstyre sosial avstand og kulturell konflikt mellom bonde og embetsmenn dessuten: for republikk, allmenn stemmerett, direkte valg, likestilling mellom kjønnene

6 Motkulturer Folkehøyskolebevegelsen Frilyndte ungdomslag Landsmålsbevegelse Lekmannsbevegelsen Avholdsbevegelsen Bakgrunn for bevegelsene: bedre folkeopplysning utbygging av skolevesen Aviser nasjonalistiske strømninger

7 Søren Jaabæk og Johan Sverdrup samler motstanden mot embetsmannstyret. By + land = sant Venstre

8 All makt skal samles i denne sal 1884: Parlamentarismen innføres -Venstre og Høyre stiftes Johan Sverdrup

9 Parlamentarismen innføres Statsrådssaken: grunnlovsforslag som innebar at statsrådene hadde møteplikt i Stortinget vedtatt av Stortinget i 1872,1874,1877 og 1880 Kong Oskar nektet sanksjon

10 For statsrådssaken: Bøndene og byradikalere Jaabæk/Sverdrup (Venstre) støtte i distriktene, særlig Sør- og Vestlandet Begrunnelse: lovforslaget ville styrke Stortingets makt -Støtte i hovedstaden

11 Mot lovforslaget: Regjering og embetsmennene Det som ble partiet Høyre Støttet av Kongen og Sverige Begrunnelse: lovforslaget ville sette maktfordelingsprinsippet til side

12 Statsrådssak blir vetostrid Grunnloven gir Kongen utsettende vetorett i lovsaker, men sier intet om veto i grunnlovssaker Jaabæk/Sverdrup mente Kongen hadde utsettende veto i grunnlovssaker som i lovsaker Embetsmenn/regjering/Konge mente Kongen hadde absolutt veto i grunnlovssaker fordi Grunnloven ikke sier noe om endring av Grunnloven

13 Radikale venstrerepresentanter mente at Kongen ikke hadde veto i grunnlovssaker i det hele tatt fordi Grunnloven ikke sier noe om dette

14 9. juni vedtaket (1880) Stortinget vedtar statsrådssaken som lov Regjeringen Stang går av Regjeringen Selmer tiltrer og fortsetter kampen mot Storting og statsrådssak

15 Stortingsvalget 1882 Første partivalget i norsk historie Venstre vant en knusende seier (62,8 %) Riksrettssak mot regjeringen Selmer Rykter om statskupp

16 Riksrett Domstol som kan dømme statsråder, stortingsmenn og høyesterettsdommere for tjenesteforsømmelse Odelstinget vedtar tiltale med simpelt flertall Lagtinget pluss Høyesterett dømmer

17 1884: Riksrettsdommen Regjeringsmedlemmer som frarådet 9. junivedtaket, fradømt sine embeter De andre statsrådene fikk bøter Alle lagtingsrepresentanter stemte for dommen Alle høyesterettsdommere stemte mot dommen

18 Kong Oskar utnevnte en ny regjering uten samråd med Stortinget Etter to måneder danner Sverdrup sin Vesnstreregjering med grunnlag i stortingsflertallet dette regnes som parlamentarismens gjennombrudd i Norge

19 Konsekvenser Kongen kan ikke fritt utnevne medlemmer av regjeringen Stortinget kan tvinge regjeringen til å gå av gjennom et mistillitsforslag ingen endringer av Grunnloven Kongemakten svekket Anstrengt forhold til Sverige Politiske partier dannet Venstre og Høyre (1884)

20 Regjeringen Sverdrup ( ) Utvidet stemmerett allmem stemmerett fra 1899 Juryordning i straffesaker Utbygging av lensmannsetaten Likestilling mellom landsmål og riksmål jamstillingsvedtaket 7 årig folkeskolereform folkeskoleloven av 1889

21 Kiellandsaken Splittelse av Venstre 90-åra: Nye reformkrav fra Venstre unionssak sosiale ordninger

22 Fattigomsorg/sosial lovgiving Prostitusjon 1840: Visitasjon av prostituerte 1880-åra: Horehusene i Kristiania stengt 1892: Lov om barnearbeid 1894: Lov om ulykkestrygd for industriarbeidere

23 1900: Ny fattiglov Opphevelse av skillet verdige og uverdige fattige 1900: Løsgjengerloven Løsgjengeri forbudt straffet med tvangsarbeid Opphevet gradvis tigging : Castbergs barnelover Adoptivbarn og barn utenfor ekteskap får arverett 1919: 8-timers arbeidsdag Lovfestet ferie med lønn for industriarbeidere

24 Likestilling 1854: Kvinners arverett på lik linje med sine brødre 1864: Ugifte kvinner myndige 1870: Kvinner adgang til læreryrket adgang til lærerskolene først 20 år etter 1875: Kvinner adgang til arbeid i telegrafen 1880: Kvinner adgang til arbeid i Televerket 1884: Norsk kvinnesaksforening stiftet 1888: Gifte kvinner myndige 1900-: Muligheter for embetskarriere

25 1901: Inntektsbegrenset stemmerett ved kommunevalg 1907: De første kvinner deltar ved Stortingsvalg 1911: Første kvinne innvalgt som varerepresentant på Stortinget 1913: Allminnelig stemmerett for kvinner

26 Unionsoppløsingen 1905 Grunnlaget for unionen med Sverige: Novembergrunnloven av 1814: selvstendig stilling for Norge -økt innflytelse for Stortinget regjeringen delt i to (Kristiania/Stockholm) Riksakten (1815): felles konge med Sverige -felles utenriksminister felles forsvars- og utenrikspolitikk en selvfølge med svensk utenriksminister

27 Mellomriksloven (1827): regulerte handelen mellom Norge og Sverige -en frihandelsavtale sagt opp av Sverige i 1895 (England og Tyskland var Norges viktigste handelspartnere i hele unionstida)

28 Konsulatsaken -krav om eget norsk konsulatvesen Venstre programfester kravet om egen norsk utenriksminister med eget konsulatvesen som minimumskrav (1891) Høyre ville beholde felles utenriksminister, menville forhandle om konsulatsaken Høyre ville beholde unionen av økonomiske grunner (Mellomriksloven) og som et vern mot sosialisme og radikalisme.

29 Stortinget bevilget kroner til egne norske konsuler (1892) Kongen nektet sanksjon. Venstreregjeringen Steen går av.

30 1894: Krigsforberedelser i Sverige. Ville ikke godta en ren Venstre-regjering som krevde eget norsk utenriksvesen 1895: Venstre trekker kravet om egen norsk utenriksminister godtok forhandlinger om et norsk konsulatvesen fra handlings- til forhandlingslinje

31 Norges krav var egne konsuler i utlandet Sverige ville beholde unionen pga. redsel for Russland. Mellomriksloven sagt opp av Sverige Norsk opprustning: Stortinget vedtar to ekstarordinære forsvarsbudsjett Regjeringen bestiller panserskip fra Storbritannia (Eidsvoll og Norge)

32 17. mai 1895: Riksdagen vedtar krigsfullmakter rykter om tysk støtte til svensk aksjon 1900: Norge bygger festningsanlegg langs den sørlige delen av svenskegrensa Kanonene Moses og Aron innkjøpt

33 1903 Komiteforslag om norske konsuler under norsk ledelse men konsulene skulle være underlagt lover som skulle være like for de to land Venstre splittes Samlingspartiet dannet Høyre pluss deler av Venstre vant valget (Hagerup statsminister)

34 1904 Sverige krever at konsulene skulle være underlagt utenriksministeren som skulle være svensk (lydrikepunktene) Uenighet mellom Høyre og Venstre om framgangsmåte.regjeringen går av. Michelsen danner samlingsregjering

35 Michelsen hogger av den gordiske knute

36 18. mai 1905 Stortinget vedtar lov om norsk konsulatvesen mot 5 stemmer. Vedtaket sa ingenting om hvem konsulene skulle være underlagt utover "det departement som Kongen bestemmer. 27. mai: Kongen nekter sanksjon

37 7. juni 1905 Stortinget vedtar oppløsningen av unionen med Sverige Statsrådene nedla sine embeter Stortinget bemyndiger det avtråtte statsråd å utøve Kongens myndighet gjennom følgende vedtak: "Da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeter, da Hans Majestet Kongen har erklært seg ute av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da den konstitusjonelle kongemakt således er trådt ut av virksomhet,bemyndiger Stortinget medlemmene av det idag avtrådte statsråd til inntil videre som den norske regjering å utøve den Kongen tillagte myndighet i overensstemmelse med Norges rikes grunnlov og gjeldende lover - med de endringer som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under en konge er oppløst som følge av, at kongen har opphørt å fungere som norsk konge."

38

39 Grensevakt 1905

40 Forhandlinger i Karlstad om oppløsning av unionen Norge forplikter seg til å avholde folkeavstemming om oppløsning av unionen To folkeavstemminger: unionsoppløsning (187 stemte mot) monarki/republikk (2/3 for monarki)

41 Årsaker til unionsbruddet konsekvens av parlamentarismen misnøye med Stortingets manglende kontroll over regjeringen i utenrikssaker svenskene sa opp mellomriksloven i 1895 stormaktene blandet seg ikke inn indre-politiske årsaker: ønske om å bli kvitt unionssaken både i Høyre, utbrytere i Venstre og DNA Unionssaken skygget for andre saker

42 Kong Haakon om 1905 Videopptak

43

44 Den nye arbeidsdagen sammenhengende økonomisk oppgangstid 4% økning i bnp. pr år i snitt 80% økning i industriproduksjon Årsaker: utnyttelse/utbygging av fossekraft/elektrisitet eksport av halvfabrikata og til dels ferdigvarer (mot før mest råvarer)

45 Viktige næringer: Treforedling Hermetikk Salpeter jern-/metallindustri hvalfangst

46 Konsesjonslovene 1909 Utlendinger mot ha statlig konsesjon for å eie fosser og gruver Forbudt for utlendinger å kjøpe norsk skog Hjemfallsrett: fosser/kraftverk i utenlandsk eie tilfaller staten etter år (endret til 35 år i 1917) Venstre og Arbeiderpartiet stemte for Høyre mot

47 Bakgrunn: 3/4 av utbygd fossekraft eid av utlendinger i % av kjemisk industri var i utenlandsk eie krav om kontroll av utbygging av fossekraft og spesielt utenlandske eiere (Venstre) Høyre ville ikke legge hindringer på næringslivet DNA mente naturen tilhørte samfunnet

48 Norge under 1. verdenskrig -nøytralitetspolitikk "Norges utenrikspolitikk er ingen utenrikspolitikk å ha" (Gunnar Knutsen) Norge den nøytrale allierte primært nøytral, sekundært på samme side som Storbritannia tysk og britisk press tonnasjeavtalen med Storbritannia torpederinger: 800 skip, tonn, 200 sjøfolk druknet Nøytralitetsvern

49 Jobbetid spekulasjon i aksjer/shipping Mange tjente mye Kollaps i 1917 Dyrtid inflasjon Lønningen økte ikke like mye som priser Skjerpede klassemotsetninger radikalisert arbeiderbevegelse (påvirket av russiske revolusjon)

50 Statlige reguleringer (Venstreregjering) tvungen lønnsnemnd Provianteringskomiteer statlige monopoler (Vin-, kornmonopol) Rasjonering Prisregulering passtvang/visum forbud mot å sende smør i posten forbud mot å servere kjøtt på tirsdag og fredag

51 Nasjonsbyggere

52 Bjørnstjerne Bjørnson ( )

53 Bjørnson hjem på panserskipet Norge 1910

54

55 Fritjof Nansen

56 Roald Amundsen

57 Sydpolen 1911 Beretning 1 Beretning 2

58

59 1914: Torleif Gran flyr over Nordsjøen

60

61 Mellomkrigstiden Massearbeidsledighet Gjeldskrise Tvangsauksjoner Bankkrakk Arbeidskonflikter Hyppige regjeringsskifter (Venstre/Høyre) (særlig 20-åra) Dårlig/varierende sosialhjelp for arbeidsledige (nødsarbeid, matlapper)

62 Positive hendinger bedre helseforhold nye arbeidsplasser skapt (møbel,konfeksjon,sportsutstyr) fremgangsrik skipsfart (frukt-,tankfart) stigende reallønn for de som hadde arbeid nye produkter (radio,bil,elektrisk komfyr) økning i antall bygningsarbeidere økt behov for funksjonærer

63 Bedre helseforhold flere leger helselære i skolen bedre hygiene skolefrokost

64 Men mange døde av: tuberkulose ( i 1920) lungebetennelse Spanskesyke poliomyelitt var utbredt (1000 pr. år) Ellers:! dårlig munnhygiene lopper/lus utbredt matforgiftning vanlig

65 Økonomisk krise før 1. verdenskrig: Gullstandard oppgitt under 1. verdenskrig lave, stabile renter årsak: økt pengemengde inflasjon

66 Paripolitikken ( ) hovedansvarlig Nicolai Rygg kronen skulle få førkrigsverdi, skrives opp (pari kurs) gullstandard skulle gjeninnføres hensikt: gjenopprette tilliten til kronen moralske argument ("en æressak")

67 Virkemidler i paripolitikken penger ut av omløp (mindre pengemengde) redusert utlån fra bankene høyere rente

68 Effekt av paripolitikken Lavere priser (deflasjon) Lønnsnedslag Arbeidskonflikter Reduserte investeringer Arbeidsledighet Gamle lån ble tyngre å nedbetale gjeldskrise for bønder,fiskere,industri,kommuner Tvangsauksjoner kommuner under statlig administrasjon (50 av 750 kommuner)

69 paripolitikken gjorde at Norge ikke fikk del i den internasjonale økonomiske oppsvinget på 20-tallet ( ) børskrakket i 1929 rammet Norge i 1931 førte til et produksjonsfall på 25 % 40% av fagorganiserte var arbeidsledige arbeidsledige fra 8 til 30% arbeidsledighet (manglende statistisk materiale/ulike teorier)

70 Rasehygiene/antisemittisme Minoriteter utsatt for fornorskingspolitikk samer og kvener Lov å vise arbeidsledige, omstreifere, sigøynere, kriminelle og prostituerte bort fra distriktet (1915) loven ble skjerpet i 1927 (opphevet i 1956)

71 1934: Lov om sterilisering av sinnsyke og sedelighetsforbrytere Få jøder fikk innreisetillatelse (ca. 400)

72 Ishavsimperialisme 1925: Svalbardtraktaten Bouvetøya og Peter 1.s øy annektert 1931: Øst-Grønnland "okkupert Norsk sysselmann utnevnt Grønnland var norsk til 1814 Norge tapte i Haag-domstolen (1933)

73

74

75

76

77

78

79

80 Forbudstida -kampen om brennevinet 1894: Lov om brennevinsomsetning Kommuner bestemmer i omsetningssaker førte til en rekke lokale avstemminger 1916: Midlertidig forbud mot omsetning av brennevin og hetvin

81 1919: Folkeavstemning om forbud Flertall for forbud mot salg av vin/brennevin smutthull: brennevin på resept problemer: Smugling handel med vinlandene innkjøpt vare ble lagret og destillert 1923: Hetvinsforbudet opphevet av Stortinget 1926: Ny folkeavstemning flertall for opphevelse

82 Borgerlig politikk borgerlig flertall gjennom hele mellomkrigstida manglende samarbeid mellom Høyre og Venstre ustabile regjeringer i hovedsak ett-partiregjeringer og mindretallsregjeringer

83 Venstre størst på Sør- og Vestlandet ledet de fleste regjeringene fram til 1935 synkende velgeroppslutning størst oppslutning på Sør- og Vestlandet ville stå over klassemotsetningene ville ikke ha noe samarbeid med Høyre

84 Venstres politikk Sosiale reformer, priskontroll og regulering av storkapitalen skulle fjerne misnøye i arbeiderklassen merkesaker: Målsak Avholdssak støtte til lekmannsrørsla paripolitikk

85 Høyre størst i byene, særlig Østlandet ville spare i krisetider redusere skatter for å øke investeringslyst vern om det bestående kamp mot den radikale arbeiderklassen for borgerlig samling

86 Nye partier 1920: Bondepartiet (Senterpartiet fra 1959) 1933: Kristelig Folkeparti 1933: Nasjonal Samling (NS) leder Vidkun Quisling 2,2% ved valget i 1933 redusert til et par hundre medlemmer i 1939 for sterk fører og ett parti (Tyskland)

87 Arbeiderbevegelsen 1850: Thrane-rørsla : Filantropiske arbeiderforeninger : Faglige interesseorganisasjoner 1887: Det norsk Arbeiderparti stiftet 1899: Landsorganisasjonen (LO) stiftet (1900: Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) stiftet) idag Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

88 Viktige hendelser: 1889: Typografstreiken 1891: Fyrstikkarbeiderstreiken Krav om ordnede arbeidsforhold Lønnsavtaler (tarifflønn)

89 Arbeiderbevegelsen Fyrstikkarbeiderstreiken 1891

90 Fyrstikksarbeidere 1906

91 1907

92 1907

93 Kvikne brug 1907

94

95 Barnearbeid

96

97 Ola Tveiten

98 Bergensbanen 1909

99 1887: Det norske Arbeiderparti Program: allmenn stemmerett kortere arbeidstid progressiv skatt (DNA) stiftet (senere suplert med sosialistiske formuleringer)

100 jevnstort med Høyre og Venstre før 1. verdenskrig få mandater i Stortinget pga. urettferdig valgordning Ny valgordning i 1919: DNA rykker inn i Stortinget

101 Radikalisering av DNA Tranmæl-fløyen overtar partiet i 1918 medlem av Komintern i 1919 Bakgrunn: rask og sein industrialisering i Norge ledere kom direkte fra husmannskår urettferdig valgordning dyrtid, jobbetid og økt klasseskille under krigen inspirert av den russiske revolusjon Tranmæls påvirkning av IWW

102 Martin Tranmæl Han Martin Dynamitt i borrehull

103

104

105 Splittelse i DNA 1921: Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti dannet splid om Moskvatesene og Komintern 1923: Norges kommunistparti (NKP) dannet DNA ut av Komintern NKP forble medlem i Komintern

106 Samling i DNA 1927: Sosialdemokratene tilbake i DNA effekt: DNA blir det største partiet ved valget i : DNA danner regjering (Hornsrud)

107 Regjeringen Hornsrud Dannet etter initiativ fra Kongen Nu er jeg også kommunisternes konge.. Felt på sin tiltredelseserklæring (etter 14 dager) Begrunnelse for mistillit fra de borgerlige: regjeringen var en klasseregjering Egentlige motiver fra de borgerliges side: paripolitikken var i fare ved en DNAregjering

108 Internasjonalen

109 Menstadslaget Forsvarsminister Quisling (B) setter inn soldater mot streikende arbeidere

110 Mot regjeringsmakt for DNA: Fra klassekamp til samarbeid Dårlig valg i 1930: Radikalt program : Kursendring i DNA ønsket regjeringsansvar revolusjon ut av dagsorden vektla kriseprogram for økt sysselsetting virkemidler: økte skatter og lån Valg 1933: 40% til DNA

111 Kriseforlik mellom DNA og Bondepartiet 1935 DNA gikk inn i kriseløsninger for jordbruket Bondepartiet aksepterte DNAs kriseprogram Finansiering ved hjelp av skatt og omsetningsavgift (ikke lånefinansiert)

112 Regjeringen Nygaardsvold økt statlig aktivitet (aktiv næringspolitikk) stimulerte og regulerte, men ingen overtakelse av industri revisjon av jordloven enklere å ekspropiere jord sosiale reformer (velferdssamfunnet fundamenteres) alderstrygd (1936) arbeidsledighetstrygd (1938) lov om arbeidervern 8-timers arbeidsdag for alle (ikke bare fabrikkarbeidere) 9 dagers betalt ferie

113 Statsminister Tale april 1940

114 Gubben

115

116 Fiske fra årer til motor

117 Lofoten 1928

118

119 Sildefiske

120 Måser Matstell

121 Etterkrigstid i Norge -gjenreising -velferdssamfunnet -vestorientering

122 NRK 8. mai 1945 Akershus

123 Statsminister Tale 9.april 1940

124 7. juni 1945

125 Kong Haakons tale

126 Einar Gerhardsen Landsfaderen Statsminister Om mellomkrigstida Samlingsregjeringen 1945 Kråkerøytalen 1948 Kings Bay-krisen 1963

127 Om gjenreisingspolitikken

128 Landsviksoppgjøret Rettsoppgjør med nazister/landssvikere

129 Vidkun Abraham Laurits Quisling Om sivilisasjon Om jøder Om Ibsen Om Hitler Dømmes til døden

130 Einar Gerhardsen om landssviksoppgjøret

131 Knut Hamsun pinlige øyeblikk

132 Kjennetegn på etterkrigstida fellesskapsfølelse jevn økonomisk vekst til 1970 liten arbeidsledighet frem til 1980 gode tider for skipsfart og industri økt velstand velferdsstaten vokser frem sentralisering og fraflytting DNAs storhetperiode vestorientering i utenrikspolitikken utdanningseksplosjon

133 Hammerfest 1945 Nazistisk oppfordring til nordmenn

134 Gjenreising gjenreising av Troms og Finnmark oppbygging av produksjonsutstyr DNA la vekt på industri og skipsfart for å finansiere gjenreisingen finansiering: skipsfartsinntekter fra krigen Marshall-hjelp

135

136

137

138

139

140 Planøkonomisk fremstøt etter krigen Fellesprogrammet -45 (alle partier til valg på samme program) gav staten et hovedansvar for samfunnsutviklingen tilretteleggong for økonomisk vekst sikre økt levesatndard og sosial trygghet få bukt med arbeidsledighet utjevne forskjeller i levevilkår

141

142 Virkemidler Det økonomiske samordningsråd representanter for departement og store organisasjoner i næringslivet skulle trekke hovedlinjene for økonomisk utvikling Bransjeråd planlegge og samordne produksjonen i bransjene Produksjonsutvalg

143 forts. -Reguleringen fra krigen opprettholdt rasjonering (til 1960) kontroll med utenrikshandel, priser, lønninger godkjenning av bygge- og reperasjonsarbeid

144 Ny økonomisk politikk DNA utnytter sosial-økonomisk kunnskap nasjonalbudsjett tatt i bruk oversikt over landets råvarer, arbeidskraft, produksjonsmuligheter og markedsforhold sentrale skikkelser: Erik Brofoss Ragnar Frisch Trygve Haavelmo

145 Kritikk betegnet som "sniksosialisering men godtatt pga. gjenreisningen NB! Reguleringene ble oppgitt på 50-tallet.

146 Konklusjon et sosial-demokratisk program viste at DNA hadde ideologisk overtak DNA inn for et planøkonomisk system

147 Resultat jevn økonomisk vekst 70% høyere produksjon i 1960 økende konkurranse med utlandet nedbygging av importvern (OEEC) men Norge mot EEC og nordisk tollunion

148

149 Utenrikspolitikk Brobyggingspolitikken bygge bro mellom øst og vest utenfor militære allianser satset på FN bygge opp eget troverdig forsvar

150 Grunnlaget smuldret opp Kald krig (46-48) Marshall-hjelp (48) medlem av OEEC større handel vestover Sovjet krevde norsk-sovjetiske militærbaser på Svalbard (46) Kuppet i Tsjekkoslovakia (48) Vennskapsavtale Sovjet-Finland

151 Nordisk forsvarssamarbeid forhandlinger bryter sammen (49) årsaker: -Sverige ville ha frittstående allianse -Norge ville ha forpliktende samarbeid vestover bakgrunn: -ulik erfaring med nøytalitetspolitikk -Norge ville ha våpengarantier fra vestmaktene -Sverige var negativ til dette -Sverige var ikke villig til å delta i forsvaret

152 NATO 1949: Norge (og Danmark) inn i NATO Enstemmig DNA-landsmøte for NATO Einar Gerhardsen snur til NATO-standpunkt NKP, avisen Orientering og senere SF (Sosialistisk Folkeparti 1961) mot NATO

153 Norsk NATO-politikk Baseerklæring ingen utenlandske tropper på norsk jord i fredstid ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid ingen store styrker langs russegrensa forbud mot Nato-fly og skip øst for Hammerfest Gerhardsen avviste taktiske atomvåpen og mellomdistanseraketter (1957) Gerhardsen inn for nedrustningsforhandlinger med Warzawapakten (1957)

154 Norge mot Nato.medlemskap for Hellas, Tyrkia og Vest-Tyskland men la ikke ned veto

155 Nordisk samarbeid 1952: Nordisk råd opprettet passtvangen opphevet fritt arbeidsmarked Kultursamarbeid Nordisk samarbeid SAS (1946)

156 Velferdsstaten vokser frem barnetrygd (-46) obligatorisk syketrygd (50-tallet) alderstrygd for alle styrket arbeider- og barnevern hjelp til psykisk utviklingshemmede, yrkesskadde og sinnssyke lov om sosial omsorg (64) erstatter fattigloven av 1900 folketrygden (1966)

157 1977: Arbeidsmiljøloven Sterkt oppsigelsesvern Miljøtiltak arbeidstakers ansvar Verneombud arbeidstilsyn Egenmelding ved sykefravær 6x4 dager senere 4x3 10 dager m/sykt barn under 12 år 20 dager for enslige forsørgere

158

159 Arbeidstid 1919: 8 timers arbeidsdag (48 t. uke) 1958: 45 timers arbeidsuke 1968: 42,5 timers arbeidsuke 1976: 40 timers arbeidsuke 1986: 37,5 timers arbeidsuke

160 Ferie 1936: 9 dager betalt ferie 1947: 3 uker betalt ferie 1976: 4 uker betalt ferie 1982: 4 uker pluss 1 dags ferie (Gro-dag) 2001: 4 uker pluss 3 dagers ferie 2002: 5 uker ferie

161 Einar Gerhardsen om TV

162 Kommunesammenslåing fra 744 til 300 kommuner (1965)

163 Primærnæringene - et nytt økt mekanisering hamskifte traktorer (1965:like mange hester som traktorer) melkemaskiner silo kraftfor -skurtreskere motorsag barkemaskiner

164 forts. ekkolodd, kraftblokk, sonar nylon, plast subsidier beskyttelse mot utenlandsk konkurranse

165 men: mindre fraflytting enn ellers i Europa ingen avfolking av hele distrikter som i Sverige og Finland

166 Resultat spesialisering (korn eller husdyrhold) lønnet arbeid ved siden av jordbruk/fiske 50% av gårdene lagt ned fra pendling økte fiskefangster flytting/sentralisering størst tilflytting til Østlandet størst fraflytting fra Nord-Norge

167

168 DNA mindre radikalt oppgav planøkonomien på 50-tallet Oppgir reguleringslovene men innfører en prislov tar i bruk indirekte virkemidler i den økonomiske styringen skatte- og avgiftspolitikk styring gjennom statsbudsjettet forlater kravet om statlig storindustri fremvekst av et korporativt system

169 Stabile politiske forhold fellesskapsånden fra fellesprogrammet DNA-flertall fra DNA-regjering fra avbrudt av regjeringen Lyng (H,SP,V,Krf) i -63 (Kings Bay)

170

171 Nye fenomener på 60-tallet venstreoposisjon i DNA Mot atomvåpen og NATO ungdomsopprør innvandring

172

173

174 Nye partier Bondepartiet blir til Senterpartiet (1959) 1961: SF (Sosialistisk Folkeparti) Orienteringskretsen fra 50-tallet Protest mot DNAs atom- og natopolitikk

175 Borgerlig samling Regjeringen Borten Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre Splittet på EF-saken 1971(lekkasjesaken)

176 Per Borten statsminister

177 EF-saken 1960: Norge medlem i EFTA 1962: Norge søker medlemskap i EF årsak: Storbritania søker medlemskap de Gaulle legger ned veto mot Storbritannias medlemskap og Norge trekker sin søknad 1967: Norge og Storbritannia søker på nytt medlemskap i EF de Gaulle legger ned veto som i : Norge søker om medlemskap i EF sammen med Storbritania, Irland og Danmark

178 1971: Regjeringen Borten (H,SP,Krf,V) går av årsak: Lekkasjesaken Bortens lekkasje til Dagbladet om norske forhandlinger med EF

179 Bære staur

180 For og mot EF For: Høyre, DNA Aviser, LO, NHO (NAF) Velger i storbyer og på Østlandet Mot: Senterpartiet, SF, NKP, alle ungdomspartier minus Unge Høyre Landbruk, fiske, ungdom Velgere på landsbygda og spesielt Nord-Norge

181 DNA-regjering (Bratteli 71-72) Avslutter forhandlingene med EF Bratteli stiller kabinettspørsmål til folket Folket sier Nei Bratteli går av etter folkets nei

182

183

184

185 Splittelse pga EF Venstre, Krf var delt i synet på EF Venstre ble delt på EF-saken Sterk nei-opposisjon i DNA mot EF (AIK) Gikk inn i SV sammen med SF og NKP etter folkeavstemningen

186 Regjeringen Korvald ( ) Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet Forhandler frem frihandelsavtale med EF gav tollfrihet på industri-varer avløst av EØS-avtalen i 1994 Ny DNA-periode Bratteli II ( ) Regjeringen Nordli støttet av SV i Stortinget Regj. Gro Harlem Brundtland I (DNA) ( )

187

188

189 1973: Nye partier SV (Sosialistisk Valgforbund) 1975: Sosialistisk Venstreparti AKP-ml (Arbeidernes Kommunistparti marxist-leninistene) RV (Rød Valgallianse) Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter avgifter og offentlige utgifter (senere Frp) Splittelse i Venstre 1972 (EF-saka)

190

191 AKP og revolusjon

192 Anders Lange om jernbane, alkohol og kriminalitet Om NRK og pornografi

193

194 Erik Blucher Vivi Krogh om rasisme

195 70-tallet grønn bølge kvinneopprør oljeeventyret begynner reformer bedriftsdemokrati arbeidsmiljøloven opptrappingsplan for jordbruket lov om videregående opplæring

196

197 Studenter ved universitet

198 Fattigvesen, forsorgsstønad og sosialhjelp Antall personer som mottar støtte

199 forts. 70-tall økende rente (fra 4 til 10%) utvidet fiskerigrense og økonomisk sone Motkonjunkturpolitikk Forsøk på å subsidiere næringslivet gjennom krise etter oljekrisen 1974

200

201

202

203

204 Høyrebølgen Regj. Willoch (81-83 (H), (H, KRF, SP) liberalisering av økonomisk politikk Frislipp av boligmarked, renter Oppløsning av kringkastingsmonopol Nye lukkingstider for butikker høy arbeidsledighet, høy rente, jappetid Regj. Gro II (86-89) innstramninger fra 86 Høy rente (15 %), gjeldskrise (synkende boligpriser), banker konkurs (staten kjøper opp), høy arbeidsledighet

205

206 Gro og Kåre (valgduell) Valgdebatt 1981 Carl I. Hagen og Martin Gunnar Knutsen

207 Jens Evensen

208 Treholt

209 Lars Skytøen lock-out 1987

210 90-tallet Regjeringen Syse Høyre, KRF, SP Regjeringen Brundtland III DNA Regjeringen Jagland DNA Gikk av etter valget (36,9)

211

212 Verdens første kvinneregjering Gro 1990

213 Ny EF (EU)- avstemning 1994: EØSavtalen trer i kraft EU pluss rest-efta (Norge, Island, Lichtenstein) Økonomisk medlemskap i EU De fire friheter akseptert (fri flyt av varer, arbeid, tjenester og kapital) Norge sier nei til EU i folkeavstemming Sverige, Finland og Østerrike inn i EU

214 Kjell Magne Bondevik I Krf, Venstre, SP Regjeringen Stoltenberg DNA Regjeringen Bondevik II Krf, Høyre, Venstre Regjeringen Stoltenberg II 2005 DNA, SP, SV

215 De to største øyeblikk på 80-tallet

216 Da Brå brakk staven

217

218 Norge-England 2-1 (1981)

219

220 Etter kampen

221 Dagen etter kampen

222 2009

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Kristiania Kronikken 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Redaktørens hjørne Tiden mellom 1918 og 1938 har vært preget av mange historiske begivendeheter. En lang og håpløs verdenskrig tok endelig slutt og

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

FORSYN' NORSK RADERE. LINJE FOR ARBEIDET MED VALGKAMPEN www.pdf-arkivet.no/eec/

FORSYN' NORSK RADERE. LINJE FOR ARBEIDET MED VALGKAMPEN www.pdf-arkivet.no/eec/ FORSYN' NORSK RADERE LINJE FOR ARBEIDET MED VALGKAMPEN www.pdf-arkivet.no/eec/ sr 2012 vomeinimeemoommommeemeemeememeeme ummommomou li Ml EN li MP 1E1 El IN INNHOLDSFORTEGNELSE: EEC og det nasjonale spørsmål

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

STORTINGET OG UNIONEN 1814-1905

STORTINGET OG UNIONEN 1814-1905 STORTINGET OG UNIONEN 1814-1905 Av Roald Berg 1 Innledning Den 20. oktober 1814 besluttet Stortinget mot bare 5 stemmer «At Norge skal, som et selvstændigt rige, forenes med Sverige under een konge, men

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Den sosiale liberalismen

Den sosiale liberalismen Den sosiale liberalismen Forord Ideologiene erklæres stadig for døde. Like fullt våkner de til liv igjen. Pragmatisk sakspolitikk er ikke nok i det lange løp. Med jevne mellomrom må politisk engasjerte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 ET NYTT SAMFUNN TAR FORM

ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 ET NYTT SAMFUNN TAR FORM ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 Det norske Arbeiderparti søker med dette programmet fullmakt fra velgerne til å lede det norske samfunnet videre mot det mål vi har

Detaljer

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad skriftserien 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen Nei til eu Skriftserien

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA Vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsstyre 28. og 29. mai 1945 Norge er fritt. Overfallsmennene og forrederne er uskadeliggjort. En fast folkevilje

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold *

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * ØYVIND HORVERAK Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * Artikkelen gir først en oversikt over utviklingen av omsetningsmåten for vin og brennevin fra Norge fikk sitt første kommunale brennevinssamlag

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen

Kap. 1. Den industrielle revolusjonen Kap. 1. Den industrielle revolusjonen 1712 1764 1768 1771 1785 Den første dampmaskinen til Thomas Newcomen blir brukt til å pumpe vann opp av gruvene. Spinnemaskinen «Spinning Jenny», drevet av håndkraft.

Detaljer

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Kristína Kováčová Norsk som et språklig eksperiment. Språklige reformer etter annen

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10 Versjon 0.10 Tjen folket: program Innholdsliste Tjen folket: program...1 Innledning:...2 Om Tjen folket...2 Vårt mål...2 Kapittel 1: Kapitalismen skaper kriser, kriger og grunlaget for kommunismen...3

Detaljer

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1 Nr. 1 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Hvitvaskeren Høybråten Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort Dråpen 1/05 1 Annonsepriser i Dråpen 1/1 side 4 farger..........

Detaljer

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom.

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! rødungdom.no 1 Forandre verden! November 2011 Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Andre bidragsytere:

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer