Årsrapport Signo grunn- og videregående skole AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Signo grunn- og videregående skole AS BILDET: Signo grunn- og videregående skole AS sommeren 2013

2 Innhold Innledning Skolens grunnlag Visjon og kjerneverdier Privatskole Signo grunn- og videregående skoles formål Organisasjonskart Skole og kompetansesenter under ett navn Det første året som privatskole Overgang til privatskole nye utfordringer Hjemreisekostnader, en økonomisk utfordring Delt opplæring og privatskoler Det faglige og pedagogiske arbeidet Erfaring og engasjement Utfordrende atferd Kurs og konferanser Tegnspråk Døvblindearbeid Faglig samarbeid Danseprosjekt Trafikkopplæring Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Internat Miljøarbeid, hverdag i internatet Kollektivt liv, kollektiv læring Den viktige fritiden Nytt internat Personalopplæring, kurs og konferanser Samarbeidet mellom skole og hjem Foreldresamarbeid - FAU Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøundersøkelse Sykefraværet Tall, tabeller og elevgrunnlag Elevtall våren og høsten Videregåendeelver fordelt etter programområder Antall elever i internat Antall ansatte i skole og internat Regnskap og kostnader Regnskap for skolen Driftskostnader internat Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

3 Innledning Signo grunn- og videregående skole AS er landets eneste private skole for elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Selv om skolen er liten hva gjelder antall elever, erfarer vi at kommunikasjonsmiljøet, og personalets kompetanse er viktig for elevene. Skolen er en av virksomhetene i Stiftelsen Signo som er en stor aktør i Norge i arbeidet med hørselshemmede. Signo skole- og kompetansesenters elever deltar også i det store sosiale fellesskapet som finnes blant brukere i Signo i Andebu. Etter halvannet år som privatskole opplever vi at skolen er på vei til å finne sin plass, elevtallet er stigende og vi har et engasjert og positivt personale. Hovedfokus i arbeidet er rettet mot elevenes faglige og personlige utvikling. 1 Skolens grunnlag 1.1 Visjon og kjerneverdier Stiftelsenes visjon er Grenseløs tro på menneskets muligheter. Kjerneverdiene er nær, kommuniserende, åpen, nytenkende og lekende. Visjonen er utfordrende og gir samtidig mulighet til å være kreativ på elevenes vegne. Verdiene forteller om hvordan vi skal møte og arbeide med elevene. 1.2 Privatskole Som følge av Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap, ble avdeling for grunn- og videregående skole skilt ut fra Signo kompetansesenter med virkning fra 1.august Skolen ble godkjent som privatskole og opprettet som et aksjeselskap. Skolen fikk navnet Signo grunn- og videregående skole AS. Stiftelsen Signo eier aksjene. Skolen er landsdekkende og består av grunnskole og videregående opplæring og drifter også internat. Skolen kjøper tjenester fra kompetansesenteret til stab og støttefunksjoner. Signo grunn- og videregående skole AS finansieres over kapittel 227 og 228 på statsbudsjettet (og pt. kap. 230 ift hjemreiser). Skolen er godkjent for å drive grunnskoleopplæring og videregående opplæring, og godkjent for å gi opplæring innenfor læreplanverket for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet for døve og sterkt tunghørte. Den er godkjent for inntil 35 elever, 12 på grunnskolen og 23 i videregående opplæring. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

4 Skolens målgrupper er elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Elevene kan tas inn på følgende programområder i videregående opplæring: Naturbruk Restaurant og næringsmiddelfag Design og håndverk Helse- og sosialfag Studiespesialisering (Hverdagslivstrening og arbeidslivstrening) 1.3 Signo grunn- og videregående skoles formål I skolens vedtekter heter det: Selskapets virksomhet som privatskole er å gi opplæring til elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og til elever med døvblindhet som er identifisert i henhold til den nordiske definisjonen av døvblindhet og i henhold til prosedyrer som gjelder i Norge. Selskapet driver både grunnskole og videregående opplæring. Skolen har internat. Skolen har hele landet som opptaksområde. Det skal være tett faglig samarbeid mellom Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. Selskapet har ved sin virksomhet ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, i det alt overskudd skal tilfalle formålet. Økonomiforvaltningen i selskapet følger det til enhver tid gjeldende lovverk. Bildet: Elever og lærere på juletrefotjakt i desember 2013 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

5 1.4 Organisasjonskart Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

6 1.5 Skole og kompetansesenter under ett navn For å kunne gi et best mulig tilbud til elever og brukere ble det bestemt at de to virksomhetene i Signo skole og kompetansesenter skal ha et tett faglig samarbeid. Det speiles i organisasjonskartet og er nedfelt i virksomhetenes vedtekter, og er en av grunnene til at styrene har vedtatt at de to virksomhetene skal markedsføres under ett felles navn; Signo skole- og kompetansesenter. Målgruppene, - elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet, er i det store samfunnsperspektivet små grupper. For å kunne utvikle vår kompetanse trenger vi tilgang til flest mulig elev- og brukersaker. Det er viktig at medarbeiderne i de to virksomhetene lærer av hverandre og deler kunnskap og erfaring. Gjennom å organisere våre erfaringer via mange saker, gir vi det best mulige tjenestetilbudet. Det gjelder både de som går på skolen her, og de som får opplæringen på bostedet sitt, med bistand fra vår fagavdeling. 2 Det første året som privatskole Godkjenningen av Signo grunn- og videregående skole AS som privatskole fjernet usikkerheten om skolens videre drift. Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet ble fortsatt sikret et høyt spesialisert opplæringstilbud i et tegnspråklig miljø. Skolen ble sikret økonomiske rammer gjennom høyeste sats for privatskoler, post 228, og tilleggsposten 227 på statsbudsjettet. 2.1 Overgang til privatskole nye utfordringer Det første året som privatskole ga likevel mange nye utfordringer. Svært mange interne rutiner måtte omlegges når det gjelder økonomi. Det har også vært jobbet mye med inntaksrutinene til skolen. Foreldre, PPT og skolefaglig ansvarlige instanser i kommuner og fylker har vært viktige målgrupper ift informasjon om endringene det medfører for dem at vi er privatskole. Inntaket av elever skal være riktig ut fra lover og forskrifter og det skal sikre søkernes rettigheter. Det måtte utarbeides nye søknadsskjema Det har vært et stort arbeid å få på plass en god beskrivelse og samhandling mellom Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole. Dette gjelder spesielt samarbeidet om Kompetansesenterets deltidselever som fortsatt skal ha opplæringen sin i skolens miljø, og som i perioder skal bo i skolens internat. 2.2 Hjemreisekostnader, en økonomisk utfordring Det har også vært store utfordringer knyttet til hjemreisekostnader. Kunnskapsdepartementets anbefaling om å gå i dialog med fylker og kommuner for at elevene skal få dekket hjemreisekostnadene, førte til forskjellige løsninger. Flere elever fikk ikke dekning for hjemreise annenhver helg. Dette førte til at skolens internat måtte åpnes i flere helger. Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet om denne saken. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

7 2.3 Delt opplæring og privatskoler Det viste seg også at privatskoler ikke kan gi tilbud om delt opplæring. Noen elever ønsker å få deler av skoleuka på bostedsskolen og resten på vår skole. Dette er et tilbud skolen vår har gitt gjennom mange år. Det er en god løsning for mange elever. Høsten 2013 søkte skolen om godkjenning for å gi tilbud om delt opplæring. Saken er ikke ferdig behandlet i Utdanningsdirektoratet. Det er viktig at elever som trenger vår skoles opplæringstilbud vet om oss. Synliggjøring av skolen som et av tilbudene til hørselshemmede og døvblinde har vært viktig i Tidligere var skolen en del av Statped. Det medførte at skolen til en viss grad var med i Statpeds informasjons- og inntaksrutiner. Som den eneste privatskolen i landet for denne elevgruppa må skolen nå selv ha gode og funksjonelle rutiner for synliggjøring av skolen og tilbudet som gis. Skolen har derfor de siste årene vært synlig på Facebook, har jobbet med forbedring av hjemmesiden og har innarbeidet rutiner for fornying og utsending av brosjyrer. 3 Det faglige og pedagogiske arbeidet 3.1 Erfaring og engasjement Signo grunn- og videregående skole i mange år hatt ansatte med lang erfaring og stort engasjement for elevene. I 2013 har skolen hatt et jevnt tilsig av nye medarbeidere som går målbevisst inn i arbeidsoppgavene. Elevene har i 2013 vært delt i fem skolegrupper som også deltidselever går inn i og er en del av. Deltidselevene styrker både elevenes kommunikasjonsmiljø og det faglige arbeidet ved skolen. 3.2 Utfordrende atferd Skolen og internatet har i flere år arbeidet med å utvikle en solid plattform for å kunne gi faglig godt tilbud til elever med utfordrende atferd. Vi har i flere år jobbet mot to mål: å kunne gi elever med utfordrende atferd et kvalitativt godt tilbud, og å utvikle, systematisere og dokumentere kompetanse (kunnskap og erfaring) i arbeidet. Høsten 2013 falt tilbudet på plass. Vi erfarte at personalgruppa ble stabil og kunne jobbe mer målrettet, samt at antall utageringer gikk markant ned. Både i skolen og i internatet har vi rapportering- og oppfølgingsrutiner når det skjer utageringer. Det jobbes også kontinuerlig med opplæring i vergeteknikker for å styrke arbeidet omkring utagerende elever. Det ble i 2013 registrert 6 personskader og 2 tilfeller av utagerende atferd, grad 3 (sykemelding/ behandling). Det er søkt utviklingsmidler for 2014 for å kunne dokumentere og videreutvikle tilbudet. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

8 3.3 Kurs og konferanser Skolen gir opplæringstilbud til en sammensatt gruppe elever på både grunnskole- og videregående nivå. Det krever et personale som har gode faglige kvalifikasjoner på svært mange områder. Det er også dette året satt av relativt mye ressurser til opplæring gjennom kurs og konferanser. 3.4 Tegnspråk Tegnspråket ligger til grunn for alt faglig arbeid i skolen og det jobbes kontinuerlig med å gi nye ansatte god opplæring og videreutvikling av kommunikasjonsmiljøet. Elevenes språkkode er tegnspråk, norsk med tegnstøtte og mange har behov for alternativ og supplerende støtte i sin kommunikasjon. Stiftelsens Signos virksomheter i Andebu bidrar til et stort felles tegnspråklig kommunikasjonsmiljø som elevene også har nytte av. 3.5 Døvblindearbeid Arbeidet med døvblinde elever har også i 2013 hatt en tydelig plass i skolens arbeid, både faglig og økonomisk. Gjennom året har en pedagog deltatt i et prosjekt med bakgrunn i boken Kommunikative relationer ledet fra Nordens Välfärdscenter i Dronninglund i Danmark. Gjennom arbeidet med videoanalyse og veiledning, har nordiske kolleger fått mulighet til å gå i dybden med bokas faglige innhold. 3.6 Faglig samarbeid Signo grunn- og videregående skole har, og skal ha, et tydelig fokus på det faglige samarbeidet med Signo kompetansesenter. Vi planlegger og gjennomfører Fagforum sammen, har felles plandager og faglig samarbeid omkring helårselevene og deltidselevene. Et fast innslag på kursene som fagavdelingen i Signo kompetansesenter arrangerer, er lærernes foredrag med praksisfortellinger fra undervisningen i skolen. Forelesningene får gjennomgående god tilbakemelding og det gir lærerne nyttige erfaringer og tilbakemeldinger som fører til egen kompetanseutvikling. Vi deltar også på Stiftelsens faglige arrangementer når det ligger til rette for deltagelse. 3.7 Danseprosjekt Den kulturelle skolesekken og Seanse senter for kunstproduksjon - inviterte tidlig høsten 2013 skolen til å delta I et danseprosjekt. Prosjektet startet opp høsten 2013 og fortsetter i Funksjonshemmede er underbrukere i kulturfeltet og prosjektet er en del av det å utjevne sosiale skiller når det gjelder bruk og deltakelse i kulturaktiviteter (Melding til Stortinget nr. 10, Kultur, inkludering og deltaking). Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

9 3.8 Trafikkopplæring fikk skolen besøk av Pelle politibil i regi av Trygg trafikk, NAF og Statens veivesen i forbindelse med trafikkopplæring. Det ble gjennomført sykkelkontroll og elevene fikk oppleve veltepetter med avslutning på dagen med gjennomgang av trafikkreglene. BILDET: Skummelt å få verden opp/ned i Veivesenets veltepetter 3.9 Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Våren 2013 Smartboardkurs Felles HMS dag Hospitering i Sverige Tegnspråkkurs Vergekurs Ukeskurs døvblinde-arbeid Organisasjonskurs Taletreningskurs Oppfriskningskurs i ride-terapi Kurs i kriseberedskap ved trusler mot skolen (verneombudet) En god start: norsk, matematikk og engelsk 1 og 2 trinn Alternativ og supplerende kommunikasjon og hørselshemming Høsten 2013 Tegnspråkkurs Svømme- og livredningskurs, teori og praksis Førstehjelpskurs, hele personalet (skolen) Vergeopplæring Organisasjonskurs Fagdag døvblindhet Døvblinde-konferanse 2013 Fagkurs Autisme og hørselshemming Psykologisk førstehjelpsskrin (kurs) Hørselstekniske hjelpemidler Når barnet har nedsatt funksjonsevne i en multikulturell hverdag Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

10 3.10 Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Signos fagkurs om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Forelesning fagdag døvblindhet Kommunikative relasjoner Når atferden utfordrer Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og hørselshemning Autisme og hørselshemning 4 Internat. Signo grunn- og videregående skole er landsdekkende. Det innebærer at elever med lang reisevei må bo på internat. BILDET: Skolens nye internat i mars Miljøarbeid, hverdag i internatet Signo grunn- og videregående skole har et internat-tilbud for elever med lang reisevei. Internatets åpningstider følger skoleruta, og eleven kan bo der i uken og annen hver helg. På internatet bor det fra 1 til 5 elever sammen pr. hus. Internatet er en del av læringsmiljøet ved Signo grunn- og videregående skole, hvor de gjør lekser og andre daglige gjøremål. Målet er å mestre fler og fler oppgaver og situasjoner, på veien mot et voksenliv. I internatet bor barn og ungdom sammen. De har mye glede av hverandre, og er opptatt av hverandre. De er nysgjerrige, samhandler og lærer av hverandre. Personalet legger hverdagen til Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

11 rette ved å lære elevene om egne følelser, hjelpe dem i å takle egne frustrasjoner og leser eleven slik at eleven får de rette utfordringene til rett tid, og i rett situasjon. 4.2 Kollektivt liv, kollektiv læring Det er mange utfordringer i det å bo flere sammen. De må lære å ta hensyn til hverandre, vente på tur og utsette det å få oppfylt egne ønsker. En elev kan ønske seg en aktivitet, men når det ikke er kapasitet til å følge opp, må de bli enige om en aktivitet eller delta sammen med elever fra en annen bolig. På internatet er fritidsaktivitetene en viktig del av tilbudet. Eleven skal få prøve seg på ulike arenaer. Søstervirksomheten - Signo Vivo som gir utviklings-, arbeids-, og botilbud til voksne brukere i Andebu driver flere aktiviteter. Skolens elever deltar ofte sammen med Signo Vivos brukere på trim i gymsal, bowling og uteaktiviteter som bål-samling for eksempel. Det er en god øvingsarena der elevene får rollemodeller å se opp til, og flere å samhandle med. Internatet ligger i naturskjønne omgivelser, og elevene benytter området til sykling, turgåing og ballspill. 4.3 Den viktige fritiden Elevens fritid skal preges av elevens interesser. Flere av elevene benytter og lærer seg å bruke elektroniske hjelpemidler. Noen liker å holde på med spill, andre finner spill eller andre ting på nettet, og flere bruker elektroniske hjelpemidler for å holde kontakt med familien. På veien mot et voksenliv er det flere ting som skal læres. Personlig hygiene er viktig og må innøves gradvis. Det å forstå hva en skal ha på seg i forhold til vær og aktiviteter, er også noe som må læres og prøves ut. Enkelte elever må lære å spise selv, og noen øver på det å finne frem egen mat og smøre matpakke, og å lage mat. Internatlivet består også av noen plikter, som rydding og renhold av egne rom. Elevene er avhengig av gode strukturer, hvor oversikter, forutsigbarhet og rutiner blir en viktig del av tilbudet for å kunne mestre. 4.4 Nytt internat Internatbygningene ble bygget først på 60 tallet. Vi har sett behov for nytt bygg i mange år. Det er ca. 15 år siden nytt internatbygg ble reist som sak på styremøter. Framdriften strandet på at Utdanningsdirektoratet ikke ville godkjenne økte husleiekostnader. Da skolen ble privatskole og aksjeselskap kom det nye muligheter. Internatet på Signo grunn- videregående skole har de siste årene bestått av 3 5 hus etter antall elever. Husene leies av Stiftelsen. Etter godkjenning som privatskole ble saken igjen lagt fram på styremøtet , og styret gav klarsignal til å gå videre med planlegging av nytt internat. Saken ble vedtatt i generalforsamlingen. Stiftelsen Signo stilte tomt til disposisjon og ga skolen lån. I august 2013 ble bygginga igangsatt og utover høsten reiste bygget seg fort. Internatet bygges med 12 elev-rom og stort fellesareal. Tidsplanen for byggingen ble fulgt og det nye internatet skal stå ferdig til skolestart i august Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

12 BILDET: Byggekomiteen ved kranselaget februar 2014 Byggekomiteen består av: Ken Davidsen, assisterende generalsekretær og leder av byggekomiteen Aud Bergerud, direktør Signo skole og kompetansesenter Ole Kristian Kjærås, entreprenør Jan Hvidtstein, byggeleder Ragnhild Karlsen, hovedverneombud Wenche Hillestad, arkitekt Sigurd Helgor, rektor Signo grunn- og videregående skole 4.6 Personalopplæring, kurs og konferanser 2013 Tegnspråkopplæring Vergeopplæring Hms-arbeid Downs syndrom og hørselshemning Medisinkurs Førstehjelpskurs Når atferden utfordrer Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Hørselstekniske hjelpemidler Nevrologi og pedagogikk Autisme og hørselshemning 5 Samarbeidet mellom skole og hjem 5.1 Foreldresamarbeid - FAU Skolen har et FAU. Siden skolen er relativt liten, består FAU av foreldre fra både grunnskolen og videregående. Foreldre får tilbud om foreldremøte to ganger per år. Skolen betaler reisekostnadene for en forelder. Alle får også tilbud om utviklingssamtaler i konferansetimer. Disse legger vi til jul og sommeravslutning for de foreldrene som bor langt unna. De som bor i nærheten kan få tilbud på Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

13 andre tidspunkt. Vi deltar også i alle elevenes ansvarsgruppemøter og samarbeider med foreldrene der. Skolen er landsdekkende og mange foreldre bor langt fra skolen. Det er likevel et relativt tett samarbeid mellom internatet, skolen, og foresatte. Mye av kontakten foregår via telefon eller andre tekniske hjelpemidler, for eksempel videokonferanse, Skype eller Facetime. I kalenderåret innkalte skolen til to foreldrerådsmøter der hjemreisekostnader var hovedsaken. 6 Arbeidsmiljø og sykefravær 6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse Høsten 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Gjennomgang av undersøkelsen viser at ettervirkningene av omorganiseringen, samt andre forhold, gjør at det er behov for å jobbe med endring av arbeidsmiljøet. Tillitsvalgte og hovedverneombudet er med i den videre prosessen for å utvikle arbeidsmiljøet. 6.2 Sykefraværet Sykefraværet har i året ligget på 9,5 %. Det er en nedgang fra året før, men høyere enn virksomheter det er naturlig å sammenlikne seg med. Det arbeides kontinuerlig både i ledergruppa, AMU og HMS utvalget for at sykefraværet skal gå ned. 7. Tall, tabeller og elevgrunnlag I det følgende legges det fra tall for antall elever i Signo grunn og videregående skole AS i Elevtall våren og høsten 2013 ELEVTALL - VÅREN 2013 Grunnskole: Fylker/kommuner: 3 Tønsberg 1, Sandefjord 1, Grimstad 1 Videregående: 14 Oslo 1, Vestfold 3, Troms 2, Østfold 1, Buskerud 2, Telemark 2, Vest-Agder 1, Aust-Agder 1, Hordaland 1 Totalt 17 elever Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

14 ELEVTALL HØSTEN 2013 Grunnskole: Fylker/kommuner: 7 Flora1, Grimstad 1, Mandal 1, Søgne 1, Sandefjord 1, Tønsberg 2 Videregående: 9 Aust-Agder 1, Hordaland 1, Telemark 2, Troms 2, Vestfold 2, Østfold 1 Elever delt opplæring, grunnskole: 0,4 Nøtterøy Elever delt opplæring, videregående: Vest-Agder 1, Buskerud 1 2 (0,81% + 0,87% plass) Totalt 18,4 elever 7.2 Videregåendeelver fordelt etter programområder Våren 2013 Studiespesialisering - arbeidslivstrening og 9 hverdagslivstrening Naturbruk 1 Restaurant- og næringsmiddelfag 2 Design og håndverk 1 Helse- og sosialfag 1 Høsten 2013 Studiespesialisering arbeidslivstrening og 7 hverdagslivstrening Naturbruk 1 Restaurant- og næringsmiddelfag 2 Design og håndverk 1 Helse- og sosialfag 7.3 Antall elever i internat Vår 2013 Høst Antall ansatte i skole og internat Antall ansatte pr : Total: Fast: Midlertidig: Heltid: Deltid: Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

15 Fordeling kvinner og menn. Kvinner: Menn: Fordeling døve og hørende: Døve: Hørende: Regnskap og kostnader 8.1 Regnskap for skolen 2013 DRIFTSINNTEKTER Statstilskudd, kap 227. post Statstilskudd Kap. 228 post Overskudd fra tidligere år Midler for ekstratiltak fra kommuner SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Elevutgifter Husleie-, område- og medlemskostnader Utstyr Vedlikehold av bygninger Driftsutgifter Vedlikehold og reparasjon av utstyr Honorarer Kontorutgifter Bilutgifter Reise- og transportkostnader Møtekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

16 8.2 Driftskostnader internat DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Elevutgifter Husleie-, område- og medlemskostnader Utstyr Vedlikehold av bygninger Driftsutgifter Vedlikehold og reparasjon av utstyr Honorarer Kontorutgifter Bilutgifter Reise- og transportkostnader Møtekostnader 595 Andre driftskostnader Avskrivninger SUM DRIFTSRELATERTE KOSTNADER Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Sluttrapport fra prosjektet Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Fauske kommune, Spesialpedagogisk senter i Nordland, Møller kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR. 27 Sluttrapport fra prosjektet

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Internavis for Signo i vestfold, Bergen, Oslo og Trondheim nr. 02 / 2010 signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Hvordan er forholdet mellom den ansatte i Signo - enten man kaller

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer