Idrettsbyen Tromsø Konseptutvikling / forstudie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettsbyen Tromsø 2010. Konseptutvikling / forstudie"

Transkript

1 Konseptutvikling / forstudie

2 : Felles innsats i dag, gode løsninger i framtiden.

3 PROSJEKTDELTAKERE STYRINGSGRUPPE: REFERANSEGRUPPE: PROSJEKTGRUPPE: Leder: Rune Kufaas (PA / TIR) Lars Olav Sparboe Erlend Rian Sture Grønli Trygve Myrvang Erlend Sundstrøm Trude Slettli Hans Arild Fjelde Pål Jakobsen, Skiidrettene mf. Johan Robertsen, Anleggsansvarlig Troms Idrettskrets Henrik Broberg, Svømmeidretter, vannsport Børge Johansen, Turn Edgar Broks, Volleyball Odd Harald Eriksen, Håndball Johnni Håndstad, Friidrett Leif Harry Hansen, Skøyte- og issport Reinhold Fieler, Sjøsport Ole Morten Olsen, Klatresporten Dag Roti, Hestesport Frode Danielsen, Sykkelsporten PA: PL: Rune Kufaas (TIR) Øystein Nermo (PTL AS) PM1: Lars Olav Sparboe (IBT 2010) PM2: Johnny Fløylie (PTL AS)

4 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel: Sidetall: Sammendrag 2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.3 Eierskap 1.4. Grunnlagsmateriale 2. Gjennomføring 2.1 Prosjektets hovedaktiviteter 2.2 Organiseringen 2.3 Befaring til Skien Idrettspark 2.4 Egnethetsanalyse 2.5 Utvikling av anleggsløsninger 2.6 Organiserings og finansieringsmodeller 2.7 Interessentanalyse 2.8 Prosesser / møter 2.9 Samarbeid med Tromsø kommune 2.10 Samarbeid med Universitetet I Tromsø 3. Resultater 3.1 Funn etter studier av referanseprosjekt 3.2 Prosessuelle resultater 3.3 Nettverk / medaktører / muligheter- marked Idrettsgymnas / barneskole 3.4 Fysiske og planmessige løsninger 3.5 Kostnader 3.6 Finansielle 3.7 Dokumentproduksjon 4 Veien videre

5 Sammendrag RDA Troms har gitt idretten I Tromsø en unik sjanse til å finne løsninger for å dekke sine behov på kort og lang sikt. har gjennomført en konseptutredning for lokalisering av programmet for idretten i Tromsø og har kommet frem til interessante og bærekraftige løsninger som vil fremme så vel idretten i Tromsø som folkehelsen. Hovedideen er at man gjennom samlokalisering, flerbruk og fellesløsninger skal kunne etablere rasjonelle, energieffektive og fremtidsrettede anlegg. I tillegg vil disse prinsippene innebære betydelige besparinger som ikke ville ha vært mulig ved å satse på enkeltvise anleggsenheter. Løsningene til programmet for IBT2010 søkes løst som sentralanlegg, og det er vurdert interessante konsept knyttet til såkalte idrettsparker og sammenlignbare anlegg både konseptuelt og finansieringsmessig. Prosjektet har for eksempel befart Skien Idrettspark med meget spennende og overførbare funksjoner. Arbeidet har videre ført til interessante resultater. Dette har skjedd gjennom først å foreta en omfattende egnethetsanalyse som er videreført i en programmessig arealmessig og fysisk innpasning på de mest interessante lokasjonene. Ut i fra disse aktivitetene har det fremkommet mulige løsninger som har blitt videreutviklet i konkrete forslag. Arbeidsprosessen i prosjektfasen har involvert så vel representanter for idretten som fra næringslivet, både gjennom møter i referansegruppen og styringsgruppen. I tillegg har prosjektet blitt gjennomført i tett og konstruktiv dialog med kommunen. Prosjektet anbefaler lokalisering av sentralanlegg på Templarheimen. Dette gir muligheter for både innendørs lokaliteter som vil dekke behovet for et titalls særidretter samt utendørs anlegg både vinter og sommer lokalisert til området ved Grønnåsen like ved. Samlet vil dette konseptuelt danne en idrettspark. Idrettsparkens beliggenhet gir også muligheten for økt tilgjengelighet til friområdene langs Tromsøya, og vil sammen med denne tilgjengeligheten kunne gi et viktig og betydelig bidrag til folkehelsen. Prosjektet har knyttet til seg interesserte og relevante samarbeidspartnere som vil kunne etablere enheter i tilknytning til de idrettslige funksjonene og som vil kunne gjøre det enklere å finansiere anleggene. I tillegg vil disse samarbeidspartnerne kunne gi økte kvaliteter og merverdi til idrettsanleggene gjennom så vel spisskompetanse som sambruk. 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Med utgangsunkt i den utilfredsstillende status på Tromsøs idrettsanlegg, tok en rekke idrettsledere høsten 2007 initiativet til en samordnet planlegging av fremtidens idrettsanlegg. Dette førte til etableringen av prosjektet, etter hvert lagt inn under Tromsø Idrettsråd. Idretten gjennomførte våren 2008 en rekke allmøter, som kulminerte i en første forstudie. Denne ble overrakt til politiske gruppeledere i Tromsø kommunestyre under en storstilt idrettsmarkering 4. juni, hvor flere tusen idrettsentusiaster møtte opp. Forstudien redegjorde for mulige samlokaliseringer, behov for tiltak og en gjennomgang av aktuelle tomter i byen. I januar 2009 søkte idrettsrådet om videre finansiering, og fikk tildelt 1,38 mill kr i RDA-midler til et forprosjekt våren Formålet med forprosjektet er å skissere ut anleggskonsepter (idrettsparker) hvor man optimaliserer investeringer og driftsøkonomi, samt definerer egnede arealer å lokalisere disse på. Idrettsanleggene som skisseres skal primært være sentralanlegg med kapasitet til

6 å huse større arrangementer, nasjonalt og internasjonalt. Herunder ligger mulighetene for ekstern finansieringe. At anleggene skal kunne brukes til breddeidrett utenom arrangementene er imidlertid en minst like viktig forutsetning. Prosjektet ble startet opp i mai Premissgivere i forprosjektet er idretten i dialog med Tromsø kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere som næringsliv og kultur. I forprosjektet innleies profesjonell hjelp som arkitekter, ingeniører og økonomer. Et viktig moment i prosjektet er å definere aktuelle arealer for utvikling av idrettsanlegg på lang sikt. 1.2 Formål. Hovedmål: Hovedmålet for prosjektet er å utvikle anleggskonsept basert på samlokalisering av idretter og gode flerebruksløsninger, som egner seg for nasjonale og internasjonale mesterskap/konkurranser samtidig som treningsfasilitetene for idrettsaktiviteter i Tromsø forbedres. Det skal foreslås hensiktsmessig organisering for videreføringen av prosjektet. Effektmål: Flere nasjonale mesterskap og (idretts)stevner kan legges til Tromsø, med alle ringvirkninger dette gir både for byen og idretten i byen. Flere idretter får dekket sine behov for anlegg til trening og konkurranser. Gode anlegg for trening og konkurranser vil gi flere prestasjoner på høyt nivå for idrettsutøvere fra Tromsø. Bedre mulighet for fysiske og idrettslige aktiviteter for byens befolkningen, dvs den generelle folkehelsen vil styrkes. Bedre mulighet for sosiale aktiviteter, det vil bli flere arenaer for nettverksbygging blant mennesker. Positive samfunnsmessige gevinster for bysamfunnet. Nye muligheter for næringslivet. Et såpass stort og mangfoldig prosjekt vil ha mange forskjellige grupper med særinteresser, og prosjektet vil gi mange effekter for mange parter. Derfor vil det være viktig å formulere formål og målsettinger som så langt som mulig dekker det som ønskes. 1.3 Eierskap. Prosjektet er knyttet til bærerne av behovet, nemlig idretten i Tromsø representert ved Tromsø Idrettsråd. Det var nettopp en gruppe interesserte personer fra rådet som tok initiativ til prosjektet. Men prosessen fra starten av har engasjert mange, og et bredt lag av idrettsengasjerte mennesker føler et ekte eierskap. I løpet av prosessen har også Tromsø kommune deltatt på samlinger og ellers hatt en konstruktiv og god dialog med prosjektet. Kommunen er - i kraft av sin offentlighet og sitt bygningsmessige sedvanlige eierskap i idrettsanlegg - en naturlig medeier i prosjektet, men har også gjennom sitt engasjement i prosessen vist et faglig og idemessig eierskap.

7 1.4 Grunnlagsmateriale Arbeidet i dette prosjektet har i hovedtrekk vært bygget på: Rappport fra forstudien Idrettsbyen 2010 Tromsø, juni 2008, med prosesser og beslutninger i forkant av den. Prosjektplan, høsten Gjennomføring. 2.1 Prosjektets hovedaktiviteter. Etter at prosjektgruppen var etablert ble det laget en fremdriftsplan, basert på hodevaktivitetene (H1-H8) i prosjektplanen. Innledningsvis listes hovedaktivitetene opp. Noen av disse omtales nærmer nedenfor. Organiseringen (H1) Interessentanalyse (H2) Utvikling av anleggsløsninger, programmering. (H3) Egnethetsanalysen. (H4) Kontakt mednæringsinteresenter (H5) Analyse av mulige finansieringsmodeller (H6) Prosessemøter (H7) Utforming av sluttdokument med forslag til videre prosess (H8) 2.2 Organiseringen. (H1) Eierforholdet til prosjektet ligger hos Tromsø Idrettsråd, som er prosjektets oppdragsgiver og øverste beslutningorgan. Tromsø Idrettsråd oppnevnte sin anleggsansvarlige Rune Kufaas som prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig har det totale ansvaret for prosjektet, rapporterer til oppdragsgiver, godkjenner prosjektplanen og følger opp og støtter prosjektlederen i prosjektetarbeidet. Prosjektlederen rapporterer til prosjektansvarlig, og skal sørge for tilfredsstillende beslutningsunderlag. I praksis ble dette løst ved engasjement av prosjektlederfirmaet PTL prosjektledelse AS. Prosjektlederen engasjerte planleggere og faglige ressurser, og styrte arbeidet med utviklingen av anleggskonsepter og planløsninger. Dette løst ved engasjement av de to arkitektfirmaene Asplan Viak AS og Borealis Arkitekter AS samt firmaet Bedriftskompetanse AS. Det ble oppnevnt en styringsgruppe med representanter fra næringsliv og institusjoner i Tromsø. Styringsgruppen ble beskrevet som et rådgivende organ for prosjektansvarlig. Det ble oppnevnt en referansegruppe med utvalgte representanter fra idretten i Tromsø. Denne gruppen skulle formidle behov og ønsker fra de forskjellige idrettene inn til prosjektet. Den skulle også være et koordinerende organ ved å spre informasjon ut til klubber og lag, og samtidig forankre og skaffe legitimitet for prosjektet hos idrettsmiljøet i Tromsø.

8 Det ble definert en prosjektgruppe som et operativt prosjektteam og som støtte til prosjektlederen ved beslutninger, informasjon, koordinering etc. I tillegg til Rune Kufaas og Øystein Nermo, bestod denne av Lars Olav Sparboe og Johnny Fløyli. 2.3 Befaring til Skien Fritidspark Skien Fritidspark ble tidlig fokusert som meget relevant for, da den allerede var i drift og hadde mange interessante element i seg. Befaringen til Skien Fritidspark ble gjennomført som en dagstur. Deltakere fikk under samme turen en orientering om andre idretssparker/-anlegg som var under planlegging og utvikling andre steder, bl.a. Bærum Idrettspark. Skien Fritidspark var meget interessant å se på, og er et meget godt eksempel på at man innenfor samme område kan få plass til mange idretter kombinert med friluftsaktiviteter, videregående skole, vandrerhjem etc. i tillegg til felles servicefasiliteter og felles driftspersonale. Skien Fritidspark er meget omfattende og rommer: Skienshallen, flerbrukshall m/klatreanlegg, stadion for både sommer- og vinteraktiviteter, kunstgressbane, tennisbaner, ishall, badeland m/ spa, treningssenter, BMX-bane, turløyper/lysløype, skibakke m/heis og varmestue, ridesenter, beachvolley, frisbeegolf, klatrepark. Spesielt klatreparken ble fokusert under besøket, og en tilsvarende ble umiddelbart funnet plass til i. 2.4 Egnethetsanalysen (H4) Asplan Viak AS ble engasjert for å gjennomføre det som kalles egnethetsanalysen, og de har laget en rapport med tittelen Lokaliseringsalternativer. Rapporten er utført ved Tromsøkontoret og den er vedlagt denne rapporten. Vesentlige grunnlag for egnethetsanalysen er: Utredningen i forbindelse med Tromsø sin søknad om OL i Denne har vært spesielt viktig, i og med at Tromsø kommune v/byutvikling uttrykte ønske om at idretten skulle få fortrinn til de aktuelle arealene som var tenkt den gang. Dette var spesielt fokusert under de to samarbeidsseminarene med kommunen (se annet pkt). Tromsø kommunes prinsippvedtak og etterfølgende utredninger/valg av hallstruktur og lokalisering av svømmehaller (og badeanlegg) i byen. Forstudien Idrettsbyen 2010 Tromsø, der det er gjort en overordnet vurdering og presentasjon av en rekke mulige lokaliseringsalternativer. Det er vurdert 28 aktuelle lokaliseringsmuligheter/tomter. Av disse ble mange avklart nokså umiddelbart som lite aktuell eller for kompliserte.. Kriteriene som ble benyttet er: Tilgjengelig areal (tomtestørrelse), planstatus, eierforhold, topografi, tilgjengelighet/infrastruktur, ringvirkninger (positiv nytteeffekt av samlokaliseringer ift omkringliggende funksjoner), økonomi (tomtekostnader), kjente grunnforhold, folkehelse, miljø, by- og sentrumsstruktur og gjennomføringsmulighet. Grunnundersøkelser er ikke gjort, men grunnforholdene er vurdert ut fra tilgjengelige opplysninger.

9 Av alle aktuelle lokaliseringer pekte det seg ut sju alternativer for samlokalisiering av idretter og utvikling av konsept for anleggsløsninger. De ble detaljert vurdert/rangert etter en skala 0 10 i forhold til utvalgskriteriene, se matrise. Av de sju alternativene er det tre lokaliteter som rangeres høyest og som anvendes videre i samlokaliseringen og konseptutviklingen. I rangert rekkefølge er de tre: 1. Templarheimen. Dette er området midt på Tromsøya, der det i dag finnes flere anlegg; Tromsøhallen, Fløyahallen/-banen, tennishall og nå også ishockeyhall. 2. Flyplassen vest. Dette er et stort område vest for flyplassen, mellom vegen forbi flyplassen og sjøen. Stort tilgjengelig areal kan opparbeides ved utfylling. 3. Tromsdalsfyllingen. I sin helhet på gammel søppelfyllplass, beliggende nord for utløpet til Tromsdalselva. Stort areal ferdig utfylt, men usikre grunnforhold. I tillegg påpekes at noen idretter har fått sin lokalisering ut fra allerede eksisterende anlegg og/ eller naturgitte forhold. Dette gjelder friidrett, vannsport, ski/skiskyting/hopp, alpint/biking og motorsport/sykkel. De omtales i andre kapitler. 2.5 Utvikling av anleggsløsninger (H3) Borealis Arkitekter AS ble engasjert for å vudere, bearbeidee og framstille anleggskonsept som la stor vekt på samlokalisering av idretter, flerbruksmuligheter og gunstige anleggsløsninger. Borealis formulerte fire forskjellige alternativer med anleggskonsept plassert på de tre lokaliseringene Templaheimen, Flyplassen vest og Tromsdalsfyllinga. På bakrunn av omforente vurderingskriterier ble alternativene vurdert, og en løsning ble innstillt som første valg. Borealis Arkitekter Vurderingskriterier Vurderingskriteriene som ble benyttet i egnethetsanalysen, hadde som primær hensikt å avklare aktualiteten til flere mulige lokaliseringer/arealer i hele Tromsø. For Borealis sine arbeider er det definert egne kriterier. De som benyttes her kan til en viss grad overlappe de første kriteriene. Men den primære hensikten er å få avklart på hvilke av de valgte lokaliseringene det passer best å samlokalisere anlegg for forskjellige idretter og hvilke forskjellige anleggskonsept som best kan plasseres hvor. Kriteriene som blir benyttet gjengis kort nedenfor, noenlunde i vektet/prioritert rekkefølge: 1. Gevinster av samlokalisering. 2. Arealbehov/tomtestørrelser/utvidelsesmuligheter. 3. Mulighet for trinnvis utbygging. 4. Sambruk med eksisterende anlegg. 5. Kommersiell attraktivitet. 6. Tromsø by som reisemål. Programmering Det ble mottatt innspill fra idretter og innhentet kriterier/data fra idretters særforbund. Videre ble det samlet informasjon fra møter/kontakter med aktuelle aktører og mulige parter i videreførin-

10 gen. På denne bakgrunn ble det så laget programmer for enkeltidretter eller sammensetninger av idretter (ballidrettene), noe som var spesielt viktig for å få fram arealbehov som om hvert anlegg skulle bygges for seg. Videre ble det definert forskjellige program for enkeltidretter, idretter som helt opplagt hører sammen samt andre funksjoner for idrettsadministrasjon, toppidrett/utdanning etc. En forenklet matrise for denne programmeringen med tilhørende arealoppstilling er vist i arkitektens rapport. Komplett matrise foreligger som vedlegg til arkitektens rapport. Matrisen og arealoppstillingen viser definerte anlegg, arealbehov og grove kostnadstall for de forskjellige programmene. Det understrekes at matrise/arealoppstilling allerede på dette stadiert viser opplagte sambruksfordeler i konsept-/anleggsmessig sammenheng, eksempelvis Barents Arena med fysisk samling av håndball, basketball, volleyball, turn, tennis, badmington, fekting, bryting, boksing m.fl. Alternativer og konsept Prosjektet og prosjektet Det store anleggsløftet er begge finansiert av midler fra RDA II. I tildelingsbetingelsene er det krevd at de to prosjektene samordnes. Dette er også omtalt flere steder i prosjektplanen for. Det er mange momenter som taler for å søke felles løsninger mellom de to prosjektene der dette er mulig. Egnethetsanalysen viste at det er tre lokaliseringer som peker seg ut som best egnet; Templarheimen, Langnes vest og Tromsdalsfyllingen. Borealis Arkitekter AS har hatt oppdraget med å programmere og lage konsept for begge prosjektene. De har stilt opp og gjort vurderinger av fire forskjellige programkombinasjoner og framstilt de i alternativer som er illustrert på de tre utpekte lokaliseringene. Disse er nærmere omtalt i kapittel Organiserings- og finansieringsmodeller (H6) Bedriftskompetanse AS, Tromsø har vært engasjert for å identifisere/skissere mulig finansieringsog utbyggingsmodell for videreføringen av. Som grunnlag skulle det innhentes erfaringer fra liknende idrettsanlegg/-parker. Dette ble gjort via telefonintervjuer, med fokus på konseptutvikling, organisasjonsform, finansierings- og investeringsstruktur, drift og historie samt viktige erfaringer fra idé til realisering. Anlegg/parker som er kontaktet er Skien Fritidspark, Bodø Spektrum, Larvik Arena, Trondheim Spektrum og Lapland Sport Institute i Rovaniemi. Bedriftskompetanse AS sier at En realistisk eiermodell for anleggene vil være kommunalt eie, evt. gjennom et eget KF. De mener at det er en tradisjonell modell at anleggene bygges og eies av kommunen gjennom et eiendomsselskap organisert som KF, som driver utleie av anleggene, gjerne på langsiktige avtaler. De sier videre at For å oppnå tippemidler er det en betingelse at kommunen eller idretten eier anleggene med mer enn 50 %.

11 Bedriftskompetanse AS skisserer en finansieringsmodell basert på tippemidler, tilskudd, gavefond, lån og egenkapital. Finansieringsandeler som vist i tabellen: Anlegg Barents Arena Svømmeanlegg Tromsøhallen Tippemidler 7% 24 % 56 % Tilskudd 20 % 17 % 5% Gavefond 2% 2% - Lån 71 % 57 % 39 % Tomter i kommunal eie og idrettens eierandeler i eksisterende anlegg konverteres inn som egenkapital, og vil da redusere låneandelen. Ved oppnåelse av nasjonal status kan ytterligere tippemidler utløses, og det kan ytes programsatsningsmidler fra ulike særforbund, storbymidler og ulike nasjonale midler. Når det gjelder driften av anleggene, sier Bedriftskompetanse AS For driftsdelen vil et kommunalt selskap, KF eller AS hvor kommunen er majoritetseier med idretten, UIT og andre som minoritetseiere. Utleie av arealer kan gi betydelige og stabile driftsinntekter ved faste og lagsiktige leieavtaler. I tillegg kan betydelige driftsinntekter genereres ved arrangement som nasjonale og internasjonale mesterskap, treningsleire, turneringer, stevner, konferanser, konserter, messer etc. Deres grove kostnadskalkyler viser at det, eksl. avdrag på lån og renter, kan oppnås inntekter som er over 40 % høyere enn kostnadene for Barents Arena og Tromsøhallen. For svømmeanlegg gir tilsvarende tall over 140 % (!). Når det gjelder organiseringen, sier Bedriftskompetanse AS Så lenge prosjektet er i en tidlig forprosjektfase vil det være mest hensiktsmessig at prosjektmodellen benyttes. Når anleggsutviklingen skal starte og det må søkes om finansiering, bør eierselskapet etableres slik at det er en formell eier med ansvarlig styre som står bak. 2.7 Interessentanalyse. (H2) Denne analysen er en oversikt over interessenter som må forholde seg til når konseptstudien er fullført og prosjektet skal gjennom første steg i realiseringen. Dette er et internt dokument. 2.8 Prosesser/møter Av alle de prosesser og møter som har vært gjennomført, står anleggsseminaret sentralt. Like etter ferien i 2009 ble alle engasjerte og interesserte idrettsfolk i Tromsø invitert til å være med å aktivt påvirke framtidens idrettsanlegg i byen, gjennom inspirerende dialog og konkrete innspill. Over 40 deltakere jobbet intenst sammen en hel kveld, og oppsummeringen gav mange konkrete forslag til lokalisering av idrettsanlegg, samlokalisering av idretter og spesifikke løsninger. Det har kontinuerlig vært gjennomført prosesser av forskjellige typer, med vekt på tidskrevende løsnings- og beslutningsprosesser. En god del informasjonsmøter hører også med, der det har vært viktig å informere offentlige institusjoner, myndigheter etc. Men mest av alt gjelder dette møter og prosesser innenfor prosjektgruppen og mellom prosjektgruppen og de engasjerte planleggerne.

12 2.9 Samarbeid med Tromsø kommune Tidlig i prosjektarbeidet ble Tromsø Idrettsråd og prosjektene og Det store anleggsløftet invitert til to samarbeidsmøter med Tromsø kommune v/byutvikling, Eiendom og Kultur og idrett. Kommunene ønsket samarbeide med og innspill fra idretten til det forestående arbeidet med Kommunedelplan idrett og Kommuneplanens arealdel som begge skulle revideres. Det ble gjennomført to møter, der det ble arbeidet med kriterier og beslutningsgrunnlag for lokalisering av idrettsanlegg i Tromsø. Møtene endte opp med anbefalinger til prioritering av lokaliseringer for videre arbeid. Senere har det vært mange kontakter med Tromsø kommune, og samarbeidet med kommunen bekreftes som utmerket hele tiden Samarbeid med Universitetet i Tromsø Det ble tidlig klart at Universitetet i Tromsø, sammen med Studentsamskipnaden i Tromsø og studentenes idrettslag ville bli sentrale parter å forholde seg til. Området rundt Grønnåsen ble fokusert som mulig lokalisering av ny skiarena med tilhørende skiløypenett. Mulighetene for et framtidig samarbeid ble tatt opp på flere møter, og ønsket om å skape vinn/vinn-situasjon for både universitetet og idretten ble en sterk drivkraft. Løsninger for de muligheter som ble skissert, omtales i etterfølgende kapittel. Men på vegne av og Universitetet i Tromsø ble det erklært ønske om å samarbeide videre for å få til gode løsninger for alle parter. Universitetet og Norges Idrettsforbund har inngått en avtale om framtidig samarbeide.

13 3. Resultater 3.1. Funn etter studier av referanseprosjekt Det ble allerede tidlig klart at konseptet Idrettspark virker interessant for Tromsø. Dette ble det fokusert på i forstudien til Idrettsbyen (2008), delvis basert på planer for Bærum Idrettspark og delvis basert på nettpresentasjoner av Skien Fritidspark. Gjennom denne prosjektfasen har det vært mulig å besøke et slikt anlegg og høste erfaringer fra konseptet. Etter studieturen til Skien har Idrettsparkkonseptet forsterket seg ytterligere som alternativ for utbyggingsstruktur for idretten i Tromsø. Helt åpenbare fordeler som mer arealeffektive løsninger gjennom samlokalisering og flerbruk gir betydelige innsparingseffekter i forhold til en spredt struktur på anleggsenhetene. I tillegg er synergier knyttet til mulighetene av å utvikle et idrettsfaglige miljø, felles basistrening og en forsterket samordning mellom ulike idretter meget gode argumenter for et slikt konsept. Kombinasjonene av inne og uteidretter innenfor et konsentrert område gir selvsagt også nye muligheter både for særidretter, lek og fritidsaktiviteter og økt tilrettelegging for folkehelsen. Løsningsarbeidet videre i denne fasen kan på mange måter sies å ha vært knyttet til en mulig realisering av et sentralanlegg med et konsept nærmest mulig en idrettspark Prosessuelle Flerbruksanlegg i Norrkøping De prosessuelle aktivitetene i prosjektet kan på mange måter sies å vært på tre ulike nivåer, nemlig: - Prosess med idretten i Tromsø på bred basis, - Prosess med styringsgruppe og referansegruppe i prosjektet og - Prosess med offentlige myndigheter herunder Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, eksterne aktører og potensielle samareidspartnere. Den samlede effekten av disse prosessene kan kort sies å være knyttet til forankring, medvirkning/ rådgivning og gjensidig informasjon. Gjennom de prosessuelle oppleggene har man sikret prosjektet kvalitative og faglige innspill som gir nyttige korrektiver til retning og strategi. Det kan se ut som om den vertikale kommunikasjonen mellom disse nivåene også har fungert optimalt. Referansegruppen har for eksempel vært bindeleddet mellom prosjektet og idretten i Tromsø og har sørget for å sikre de idrettslige innspillene som har vært nødvendige for å identifisere riktige løsninger. Styringsgruppen har bidratt som rettesnor for vinkling, forankring og finansiering. Kommunen har bidratt med innpasning til kommunale planer og med konkrete råd og innspill til prosessen. Samlet sett har prosessene i prosjektet sikret prosjektets legitimitet og innholdsmessig substans Nettverk / medaktører / muligheter-marked Gjennom prosjektarbeidet har man fått interessante kontakter og potensielle medaktører som kan bidra til realisering av prosjektet. Dette er personer som representerer både offentlig og privat sektor, og som har ulike behov som kan dekkes gjennom en samordnet utbygging av programmet for IBT2010. Samlet representerer disse aktørene et nettverk som gjennom prosjektet har fått en mulighet til både å kunne bidra og delta. Eksempelvis har det vært kontakt med universitetet som både har eierinteresser i området og som vil kunne ha stor nytte av felles anlegg med IBT2010. Det har også vært knyttet kontakt med personer som har interesse i å etablere et toppidrettssent

14 ALTERNATIV 1 TEMPLARHEIMEN - 2 LØSNINGER er integrert i programmet. Videre er ideen om en idrettsbarnehage som knyttes fysisk til bygningsmassen og som vil ha felles nytte av deler av hallkapasiteten også et resultat av prosjektarbeidet. PA i prosjektet har vært i kontakt med toppledelsen i Idrettsforbundet, og er i god dialog med tanke på å forankre prosjektet i et idrettsfaglig perspektiv. På samme måten kan man nevne så vel Tromsø kommune som fylkeskommunen som hver på sin måte kan representere løsninger i det videre prosjektarbeidet gjennom gode dialoger med nøkkelpersoner i organisasjonene Idrettsgymnas / barneskole Det har vært dialog med fylkeskommunen om dette prosjektet i denne fasen, og det uttrykkes fra dette holdet sterke interesser i retning av å etablere videregående skole og barneskole i tilknytning til programmet for. Dette utspillet må selvsagt samkjøres med kommunen, både i forhold til kommunens egne utbyggingsplaner for skolen, men også i forhold til hvorvidt formålet passer inn i plangrunnlaget for området. Dette er et interessant innspill som også vil styrke realismen i gjennomføring av programmet for Idrettsbyen, og bør følges særlig opp i neste fase i prosjektet Fysiske og planmessige løsninger Etter at et større antall aktuelle tometealternativ ble evaluert for egnethet, gjensto man med i realiteten 3 alternative lokasjoner på henholdsvis Templarheimen, Langnes Vest og Tromsdalen Nord. Programmet for ble deretter koordinert og søkt tilpasset mot det tilsvarende programmet for NHO-prosjektet Det Store Anleggsløftet. Dette for å vurdere gode samlokaliseringsgevinster for begge programmene. Programmene ble testet ut sammen med Borealis Arkitekter med ulik fordeling og andeler av programmene på de 3 aktuelle tomtealternativene. De ulike kombinasjonsløsningene ble vurdert i 4 alternativ. Alternativ 1: Dette alternativet knytter hele programmet til Idrettsbyen 2010 på Templarheimen, inklusiv badeland. Innendørs fotballarena og øvrige kommersielle program herunder hotell o g kongressenter lokaliseres til Langnes Vest eller Tromsdalen Nord. Programmet på Templarheimen er videre løst i 2 alternativer, hvor den ene er plassert øst for Tromsøhallen og den andre sørvest for denne. Det kan se ut som om sistenevnte alternativ gir den beste muligheten for trinnvis utbygging, mens det østre alternativet best kan gjennomføres i en samlet byggeprosess. Alternativ 2: Dette alternativet knytter hele programmet til Idrettsbyen 2010 på Templarheimen, eksklusiv svømmeanlegg og badeland. Innendørs fotballarena og øvrige kommersielle program herunder hotell og kongressenter samt badeland og svømmeanlegg lokaliseres til Langnes Vest eller Tromsdalen Nord. Dette kan se ut som det gunstigste og mest balanserte alternativet, da løsningen på Templarheimen blir mindre anstrengt i dette alternativet. Dessuten passer et svømme- og badeanlegg godt til et hotell og kongressenter. En spektakulær plassering ved sjøen gir alternativene Langnes Vest og Tromsdalen Nord ekstreme kvaliteter både visuelt og funksjonelt. Alternativ 3: Dette alternativet samler alle programmer til Langnes eller Tromsdalen. Templarheimen ligger som i dag, men utendørs idretter kan etableres her eventuelt med en skistadion ved universitetet.

15 ALTERNATIV 2 TEMPLARHEIMEN - 2 LØSNINGER Alternativ 4: For å få avsjekket mulighetene for å samle alle programmer på Templarheimen, og se hvilke konsekvenser en slik struktur ville få, summerer alternativ 4 opp denne situasjonen. Anleggenes størrelse og behov for infrastruktur vurderes for stort for den tomta som er sårbar ifht friområdeperspektivet. Anleggene tar rett og slett for stor plass og vil medføre uakseptable belastninger på veier og på nærliggende boligområder Kostnadsmessige Dersom anleggene skulle ha vært bygd i spredt struktur, ville kostnadene ha vært betydelig høyere enn ved en samlet struktur i et senteranlegg. Særlig vil utnyttelsen av anlegg i flerbruksstruktur være lønnsomt. Dette fordi man kan nytte fellesareal og ha felles servicefunksjoner som betjener flere idrettsgrener. Dette tallet er ikke mulig å få frem i en eksplisitt oppstilling. Det har heller ikke vært meningen. Prosjektet har først og fremst hatt som oppgave å vise aktuelle og effektive konsept for samlokalisering og flerbruk. Figuren ved siden av denne teksten viser de kostnadsmessige konsekvensene av det anbefalte programmet på Templarheimen Finansielle De finansielle løsningene har vært knyttet til en egen gjennomgang (Bedriftskompetanse). Med basis i de muligheter som finnes gjennom tippemiddelsystemet, offentlig finansierng, privat kaptial og lån, er det antydet en investeringsmodell som kan benyttes. Figuren ved siden av denne teksten viser modeller for finansiering av anlegg på Templarheimen Dokumentproduksjon Arbeidet i prosjektfasen har resultert i en rekke dokumenter som finnes vedlagt denne rapporten. Disse er: Notat fra studietur til Skien fritidspark. Oppsummeringer fra anleggsseminar med idretten i Tromsø, Tromsø kommune, Studentsamskipsnaden i Tromsø m.fl. Analyse og erfaeringsinnhenting av andre relevante idrettsanlegg i Norden, Bedriftskompetanse AS. Egnethetsanalyse, Asplan Viak AS. Mulighetrsstudie, konseptbeskrivelser, Borealis Arkitekter. (Referater fra møter og samtaler med interessenter og mulige aktører, eksempelvis Universitetet i Tromsø, Studentsamskipnaden i Tromsø, NAV, Nord-Norges Kurbad, næringslivledere og andre ledere fra forskjellige miljø Tromsø m.fl.)? BorealisArkitekter

16 3.8. Anbefalinger Prosjektgruppen vil anbefale at man velger Alternativ 2 for etablering av struktur for programmet til Idrettsbyen Tromsø. Dette alternativet gir den mest balanserte og kompakte utbyggingen. I prinsippet betyr dette at programmet gjennomføres på Templarheimen uten et svømme og badeanlegg. Man kunne selvsagt ønske seg ei løsning hvor hele programmet kan samles, jfr. Alt 1. Dette medfører en relativt voldsom utnytting av arealene, men ville ha kunnet gi optimale muligheter for felles bruk av treningsfasiliteter både for svømmere og andre idrettsutøvere. Et annet forhold er at lokalisering av et svømme og badeanlegg på Langnes Vest (evt Tromsdalen Nord) vil gi andre effekter som gir gode argumenter. Eksemelvis vil et badeland kunne lettere genereres i nærheten av et hotell og konferansesenter, og når man først lokaliserer et kommersielt badeanlegg et sted, vil det være lønnsomt å utnytte den tekniske infrastruktur til et slikt anlegg for å kunne betjene et konkurranseanlegg. En samordnet dimensjonering av rensing, avlufting og garderobeanlegg vil redusere kostnadene vesentlig. Templarheimen Det tas bygningsmessig utgangspunkt i Tromsøhallen, som utvides for å gi plass til konkurranseog treningsanlegg for friidrett. Sør for hallen plasseres Barents Arena, klatrehall samt turn og basishall. I tillegg kommer plass for toppidrett/utdanning, idrettsadministrasjon og arealer for idrettsbarnehage og andre kommersielle funkjsoner som idrettsklinikk, treningsstudio, sportsbutikker, golf, bowling/squash. Løsningen gir gode sambrukseffekter med foajè mellom Barents Arena og de andre nye byggene og mellom Barents Arena og Tromsøhallen. Dessuten sambruk for garderober, møterom, auditorium, VIP-arealer samt parkeringsplasser. Løsningen gir også utvidet kapasitet for kommersielle mulighet som større idrettsarrangement, messer og events. Barents Arena vil bli en storstue, som sammen med riktig planlagt infrastruktur vil gi stor anvendelighet for mange typer arrangement og aktiviteter. Sammen med Tromsøhallen og mellomliggende foajè vil det gis gode muligheter for store turnering, messer etc. Det understrekes at samlokaliseringene og alternativsvurderingene gjelder for løsninger på de tre rangerte lokaliseringene. Det er flere idretter som er lokalisert til andre arealer/områder, eksempelvis Grønnåsen, Kroken m.fl. Men samlet vil Templarheimen kunne gi tilbud til idretter innen eksempelvis volleyball, håndball, badminton, friidrett, basketball, innebandy, casting, bueskyting, kampsport, turn, klatring, futsal, og fotball m.v. En rekke idretter vil dessuten trene der som ikke har sin hovearena der, som for eksempel alpint, snøcross, snowboard, svømming, BMX osv. Grøntområdet på Tromsøya har med lokaliseringsforslag for andre idretter, disse omtales nedenfor. Men hele grøntområdet på toppen av Tromsøya er et område med meget store muligheter for trening, trim, turgåing etc., det vil si alle aktiviteter som bidrar til fysisk fostring. Med planlegging og tilrettelegging vil det, i tillegg til løyper for idrett og konkurranser, kunne opparbeides stier, rasteplasser, gapahuker etc. for alle som ønsker det. Med sin sentrale beliggenhet oppe på Tromsøya, vil området være lett tilgjengelig for de fleste som bor på øya. All denne bruken av grøntområdet vil også bidra til en bedre bevarelse av området, en kjempesvær grønn oase til fritidsbruk og fremming av helse.

17 Alternativ 2 - Templarheimen, østre plassering Borealis Arkitekter

18 I dag er det, i tillegg til et nett av turstier, en sentral lysløype som strekker seg langs hele høydedraget og som brukes mye både om sommeren og vinteren. For vinterbrukerne har den økete aktiviteten av lysløypa ført til hyppige konfrontasjoner mellom de som føler seg berettiget til vinterbruk (skiløpere, både trimmere og hardt trenende) og alle andre som mener de også har bruksrett for turgåing, trim/trening etc. Med en planlagt bruk av hele grøntområdet, der det gjennomføres en differensiering mellom de forskjellige brukergruppene, kan det bli bedre vilkår for alle parter. Sambruk er også viktig, selv om dette kan kreve fleksibilitet og planlegging. Grønnåsen Med Grønnåsen menes nåværende hoppanlegg, skogen/terrenger bak samt arealet på sletta foran hoppanlegget. Hoppanlegget skal bestå, og prosjektet er kjent med at hoppklubben planlegger rehabilitering av 70-meters bakken. Skimiljøet i Tromsø har selv foreslått utvikling av et nytt skianlegg rundt Grønnåsen. Det eneste området på Tromsøya hvor det kan legges internasjonale, såkalte FIS-godkjente skiløyper er i området bak Grønnåsen. Sammen med et skistadion på sletta nedenfor hoppanlegget, kan dette bli et helt unikt skianlegg for nasjonale og internasjonale konkurranser/mesterskap i langrenn og skiskyting, og et utmerket regionanlegg for hopp og kombinert. Positive holdninger fra grunneierne vil også være viktig. De foreløpige planene er drøftet med ledelsen ved UiT, og det kan være mulig å få til anlegg på areal som både kommunen, universitetet og fylkeskommunen eier. Planene er også drøftet med Studentsanskipnaden i Tromsø, og det kan være mulig å samordne utvidelsen av Idrettshallen Kraft med eventuell bygging av garderobeanlegg for skianlegget og muligens turgåere/trimmere. Sambruk av parkeringsplasser er også en mulighet med stort potensiale. Charlottenlund I dag er det en liten fotballbane, en ballbinge og et skilekeområde i området. Nord-Norges Kurbad kan tenke seg utvikling av stier, løyper etc. for rehablitering i skogen bak, og prosjektet ser mulighet for å anlegge en klatrepark i samme område. Aasfalterte løyper for sambruk mellom rullestol- og rulleskibrukere er også nevnt. I det hele tatt er det store muligheter for alt som kan bidra til folkehelse og rehabilitering i området. Kurbadet har erklært seg villig til å ta del i denne utviklingen. Kroken I dag er det alpinløyper i Kroken. Alpinmiljøet i Tromsø ser for seg utvikling av Kroken-området og fjellet bakom med anlegg for alpint, snowboard, freestyle, snøkiting, mountain-/downhill biking og snøscooter med tilhørende garderober, klubbhuskafé etc. Sammen med Narvik (utfor og super G), kan Kroken bli et svært attraktivt område både for store alpinkonkurranser og andre idretter som krever skrått/bratt terreng. Andre Under denne betegnelsen omtaler vi noen andre idretter som har betydning for mange, og er med å danne helheten i prosjektet. Det har ikke vært anledning å gå i dybden på hver enkelt, men de får sin omtale her.

19 Vannsport Aktivitetene her er litt spredd lang strandsonen nednefor Åsgård og Vangberg. Innefor dette miljøet foreligger det planer om en etablering nedenfor Vangberg. Prosjektet har tenkt på muligheten å legge hele dette miljøet til Langnes vest, helt i sør hvor det er nærhet til sjøen. Dette området kan egne seg for roing, kajakk, seiling (joller, kjølbåter, brett), vannski, kiting. Det settes av plass til gardereober og lager. Motorsport/sykkel Motorsport/sykkel kan få sitt område i nærheten NAF sin glattkjøringsbane, det som benenves Langnes øst. Her kan det, i samarbeid med NAF, utvikles et veldig bra miljø som vil være godt avstemt lydmessig med støyen fra flyplassen. Det kan bygges anlegg for garderober, depot, verksted og opplæring samt tribuner og stadion. Folkehelseperspektivet Helt fra første stund har folkehelseperspektivet vært trukket fram i prosjektarbeidet. I dag ser vi (heldigvis) et økende fokus i befolkningen på fysisk aktivitet og helse. I tillegg kommer det flere og flere insitament fra statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter for å legge til rette for bevegelse og aktivitet for hele befolkningen. Dette har til fulle tatt hensyn til. Topp fokus på grøntområdene på Tromsøya er viktig. Men det er prosjektets klare intensjon at alle alle idrettsanlegg skal ha folkehelseperspektivet med i planlegging og utbygging. Flerbruk mellom idrett og annen aktivitet som fremmer folkehelsen er en utfordring som Idrettsbyen Tromsø 2010 skal ta mål av seg til å løse til beste for alle. 4 Vegen videre 2.11 Generelt

20 Alternativ 2 Templarheimen sett fra nord-øst

21 Alternativ 2 Templarheimen sett fra sør - vest

22

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva Rapport Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva 25. januar 2015 Erik W. Jakobsen, Kaja Høiseth-Gilje, Erlend Aagesen, Leo A. Grünfeld og Heidi Ulstein Innhold SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 3 SIVAS EIENDOMSVIRKSOMHET...

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer