Kulturplan Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturplan 2010 2020. Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune"

Transkript

1 Kulturplan Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune

2 Innhald Forord 3 Overordna mål for kulturfeltet 4 Kommunale kulturinstitusjonar 6 Frivillig sektor 13 Barn og unge 16 Kunst- og kulturformidling 18 Idrett og friluftsliv 21 Kultur og næring 24 Oversikt over lag og organisasjonar 26 Design og layout: Konvoi Trykk: Allkopi Opplag: 100 stk Foto: Arkivbilder frå Lindås kommune og Nordhordland avis 2 Lindås kommune - Kulturplan

3 Forord Kommunestyret vedtok i møtet 18. september i 2008 å utarbeide ein kulturplan for Lindås kommune. Det blei nedsett ei arbeidsgruppe med utspring i levekårsutvalet. Gruppa fekk ei tverrpolitisk samansetning og eininga for kultur og aktivitet vart sekretariat. Kommunestyret sette ei tidsramme kor planen skulle ut på høring hausten 2009 og eit forslag til plan skulle leggjast fram for kommunestyret same året. Hausten 2008 inviterte gruppa til folkemøte på Ostereidet, Lindås og Knarvik for å få innspel til planarbeidet. Media vart òg nytta for å gjere kjent at det var ønskjeleg med innspel frå innbyggjarane. Innspel frå møta og skriftlege innspel frå enkeltpersonar og lag/ organisasjonar har vore særs nyttig og er delvis innarbeidd i planforslaget. Arbeidsgruppa har til saman hatt 9 møte. Kommunen har mykje å vera stolt over på kulturfeltet. Det er òg ein politisk vilje til å satsa på kultur. Det at kommunen no satsar på å vinne kåringa som kulturkommune seier mykje om det. Ein overordna kulturplan har vore eit sakn, både for å kunne synleggjera alt som syd og koker av aktivitet på kulturfeltet, men mest for å definera overordna mål og målsetjingar som alle involverte kan strekkja seg etter. I tillegg trengst det forslag til konkrete tiltak for å nå desse måla. Kommunestyret vedtok 11. juni 2009 at Lindås kommune skal vera tufta på følgjande verdiar: Det utvida kulturomgrepet ligg til grunn for planen. Det vil seia at ein tenkjer både på tradisjonelle kunst- og kulturuttrykk, lag og foreiningar, det fysiske miljøet med idrett og friluftsliv, fritid og tilgrensande samfunnsområde. Planen vil derfor vera eit overordna styringsverktøy for heile kulturfeltet. For enkelte område som til dømes idrett og kulturvern vil det vera behov for meir detaljerte planar. Kommunedelplanar for desse områda vil supplera den overordna planen. Kommunen ser at frivillige lag og organisasjonar er heilt sentrale når det gjeld å utvikla eit godt kulturtilbod i kommunen. Derfor har dei også ein sentral plass i kulturplanen. Det er eit ønskje at planen skal væra eit godt verktøy for alle som er involverte i kulturfeltet i Lindås. Derfor har det vore ei hard prioritering for å finne ut kva som skal stå i ein plan som famnar eit så stort felt. Men arbeidsgruppa trur at dersom planen skal vera eit levande verktøy, må han vera kortfatta og presis. Planen bør rullerast kvart 4. år Når utkastet no skal ut på høring ønskjer vi at flest mogleg les utkastet. Vi er takksame for alle innspel! God lesing! Vennleg helsing: Inkluderande Framtidsretta Kvalitetsbevisst Tenestevillig May Eva Sandvik leiar arbeidsgruppa Der draumar blir røyndom Den nye visjonen for kommunen vert: Der draumar blir røyndom. Kulturplanen søkjer å byggja på desse verdiane og denne visjonen. Planen skal vera eit strategisk verktøy for vidareutvikling av kulturfeltet i Lindås kommune. For å få til det har vi valt å vera mål- og handlingsorienterte. Planen skildrar derfor meir enn 100 tiltak for dei neste 10 åra. Når og om dei ulike tiltaka blir sette i verk avheng sjølvsagt av kva økonomiske rammer kommunen har, og føringar gitt i andre planar. Øyvind Stang kultursjef/einingsleiar kultur og aktivitet Knarvik 12. august 2009 Lindås kommune - Kulturplan

4 overordna mål for kulturfeltet Kulturlivet skal vera inkluderande og for alle. Den frivillige innsatsen skal stå sentralt i kulturlivet. Lag og organisasjonar skal stimulerast og støttast. Bygdeidentiteten skal ivaretakast. Det skal leggjast til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kulturtilbodet skal spegla kulturarven og samstundes vera nyskapande og synleg. Alle måla som kjem fram i dei ulike kapitla i planen, er delmål for å nå dei overordna måla. Først nokre utfordingar og tiltak av meir overordna karakter: Prognose folketalsutvikling 1,30 1,25 1,20 1,15 I 2030 har Lindås kommune innbyggjarar, 26 % fleire enn i Vi er venta etter Meland å veksa raskast i Nordhordland og ligg òg godt over gjennomsnittet i Hordaland på landsbasis. Kjelde: SSB (altmmmm) 1263 Lindås 12 Hordaland Nordhordland Heile landet 1,10 1,05 1, Utfordringar: Lindås kommune er populær og mange vel å flytta til kommunen. Kommunen vil vera ein av kommunane med størst folketalsvekst i Hordaland dei neste ti åra. Mange av våre nye innbyggjarar vil vera barn og familiar. Behovet for kultur- og fritidsaktivitetar vil berre auka. Auka tilflytting vil føra til større mangfald. Større mangfald gjev større mogelegheiter. StorBergen veks og har behov for nye forstadar. Det vil vera utfordrande for kommunane i randsona til Bergen å halda på sin eigen identitet. 4 Lindås kommune - Kulturplan

5 Økonomi Graf som syner Netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter i ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2006 Lindås 2007 Lindås 2008 Lindås Kgruppe8 Hordaland Landet (ekskl. Oslo) Kostratal Tala seier noko om kor mykje Lindås kommune brukar på kulturfeltet om ein samanliknar seg med andre kommunar. Gruppe 8 viser eit gjennomsnittstal for kommunar det kan vera naturleg å samanlikna seg med. Dei kan til dømes vera like store. Det kan vera mange feilkjelder til kostratal, men hovudtendensane er likevel rimeleg klare. Fram til 2008 har tendensen vore at Lindås kommune har brukt mindre og mindre midlar på kulturfeltet i forhold til andre område. Dette gjer at vi har lege under gjennomsnittet på landsbasis, i Hordaland og for liknande kommunar. knytt til dei overordna måla: et er at 5 % av Lindås kommune sine årsbudsjett nyttast på kulturfeltet. Kommunen bør auka ramma for den økonomiske støtteordninga til lag og organisasjonar med 50 % frå 2009-nivå. Idrettsrådet og eit eventuelt songog musikkråd blir teke med på råd og blir ein viktig samarbeidspartnar for kommunen. Eit godt kulturtilbod vert utvikla i Knarvik med nytt kulturhus og Knarvik idrettspark som base. Knarvik skal utviklast til å bli ein levande bygdeby for regionen, som tek vare på strilekulturen, i staden for at området bli ein forstad til Bergen. Samstundes skal kommunen stimulera til aktivitet i bygdene som skapar trivsel og levande lokalsamfunn. Ungdomsrådet skal støttast og får delegert mynde i saker som vedkjem ungdom. Kommunen prioriterer anleggsutvikling som gir barn og unge eit godt fritidstilbod. Kommunen brukar aktivt omtale av det rike kulturtilbodet i all marknadsføring og profilering av kommunen. Det vert sett fokus på nyskaping for å møte nye trendar/ behov på kulturfeltet, med utgangspunkt i den lokale kulturarven. Lindås kommune - Kulturplan

6 kommunale kulturinstitusjonar Lindås folkeboksamling Kommunale kulturinstitusjonar Lindås folkeboksamling Drifta av Lindås folkeboksamling er ei lovpålagt kommunal oppgåve. Institusjonen har hovudbibliotek i Knarvik senter, filial i Lindås senter og ein bokbuss som primært vitjar barnehagar og skular. Lindås folkeboksamling skal vere ein arena for kultur, kunnskap, læring og rekreasjon i kommunen. Biblioteket er ein viktig møteplass for innbyggjarane, og har gjennomsnittleg besøk i året. Ny teknologi vil føre til nye og endra arbeidsoppgåver for biblioteket. Informasjon vert i større grad henta frå og formidla via nettet, og biblioteket må utviklast til ein digital læringsarena for dei gruppene som søkjer grunnleggjande digital kompetanse. Ei hovudoppgåve frametter vil vera å leggja til rette for ulike møte med innbyggjarane i det fysiske rommet, både på biblioteket og som oppsøkjande verksemd. Det kan dreia seg om varierte arrangement og formidling av informasjon og litteratur på ulike måtar. Biblioteket skal leggja spesielt vekt på arbeidet med barn og unge. Bokbussen skal vidareutviklast til eit mobilt kultursenter med aktiv litteraturformidling og formidling av andre kulturelle uttrykk. 6 Lindås kommune - Kulturplan

7 kommunale kulturinstitusjonar Lindås folkeboksamling Lindås folkeboksamling Brukarane skal få raske og gode svar. Brukarane skal møta eit spanande lokale som det er enkelt å orientera seg i. Biblioteket skal leggja vekt på samarbeid i og utanfor kommunen for å kunna gje brukarane eit best mogleg tilbod. Gjera lån frå biblioteket raskare for brukarane og frigjera meir tid til informasjonsarbeid direkte retta mot publikum, ved hjelp av ut- og innleveringsautomatar. Vurdering av RFID-løysing (radiobrikker) til sjølvhjelpsautomatane. Bokbussen skal få trådlaust samband knytt til alle dei barnehagane og skulane det er mogleg å få det til med. Det skal utarbeidast og setjast i verk eit kompetansehevingsprogram for dei tilsette. Det bør lagast ein innreiingsplan for biblioteket som utnyttar lokalet best mogleg. Utviding av post for arrangement. Personalet bør utarbeida og setja i verk ein plan for kontaktpunkt i lokalet der formidling av ulikt innhald og i ulike formar kan finne stad. Det skal vera aktuelle utstillingar regelmessig gjennom året. Det skal arbeidast for at hovudbiblioteket får sentralt plasserte lokale som er store nok til å tilfredsstille krava til eit moderne bibliotek tilpassa storleiken på kommunen vår. Biblioteket skal vera ein pådrivar i arbeidet med den interkommunale heimesida Mitt Nordhordland. Biblioteket skal følgja opp den noverande interkommunale bibliotekplanen. Biblioteket skal ta initiativet til samarbeid med barnehagane, skulane, seniorsenteret, kulturskulen og frivillige lag og organisasjonar. Lindås kommune - Kulturplan

8 kommunale kulturinstitusjonar Lindås folkeboksamling Lindås folkeboksamling Barna i Lindås kommune skal bli gode lesarar. Barn og unge i Lindås skal vera prioriterte brukargrupper for biblioteket. Bokbussen skal vera ein viktig arena for formidling av barnelitteratur og andre kulturuttrykk. Det skal arrangerast aktivitetar på bussen med jamne mellomrom. Folkebiblioteket skal oppretta ein litteratursentral for barn og unge, der hovudoppgåva vert å samordne litteraturtilbodet ved bokbuss, folke- og skulebibliotek i kommunen, drive litteraturformidling for grupper og klasser, utarbeide tilrettelagte mediepakker og Internett-tenester til bruk i undervisninga og fremje tilrettelagt litteratur og program for dyslektikarar. Opprette eit leksehjelpsenter og vidareutvikle Etter skuletid -tilbodet. Delta i arbeidet med den kulturelle skulesekken. Det bør opprettast ei stilling som litteraturformidlar som har til oppgåve å drive litteratursentralen. Finansiering: overføring av midlar frå sjåfør + 70 % Lindås folkeboksamling skal vere kommunen sitt kompetansesenter for litteratur og informasjon. 8 Lindås kommune - Kulturplan

9 kommunale kulturinstitusjonar Lindås kulturskule lindås kulturskule Lindås kulturskule vart skipa i 1986, og har i løpet av sine vel 20 år etablert seg som ein sentral og levande kulturinstitusjon i kommunen. Kulturskulen har hovudbase i Knarvik, men undervisninga er òg desentralisert med Ostereidet og Lindås som ytterpunkt. Om lag 500 born/ unge får kvar veke opplæring i musikk, dans, drama og kunstfag (280 av desse som elevar i kulturskulen, resten gjennom korps som kjøper subsidierte tenester av kulturskulen). I tillegg kjøper 3 vaksenlag dirigenttenester til kostpris. 23 lærarar og dirigentar har kulturskulen som sin arbeidsplass, og dei syt alle for at både kvalitet og breidd vert ivaretekne som sentrale begrep i kulturskulen si verksemd. Gi tilpassa undervisning til alle interesserte born og unge som ønskjer opplæring innan kunstnariske fag og auka deltakinga frå grunnskuleelevane. Kulturskulen skal vera eit kulturpedagogisk ressurssenter i kommunen. Kulturskulen skal utvikla seg vidare innan kvalitet, mangfald og tverrfagleg verksemd, og i tillegg vera ein god og utviklande arbeidsplass for kunstfagleg personell. Utvida/gjenoppretta dei tilboda som i dag har lange ventelister (akustisk gitar / elgitar og slagverk). Ta sikte på å halde kontingenten uendra på 2009-nivå. Utvikla tilbod for fleirkulturell integrering. Oppretthalde desentralisert undervisning der det er mest naturleg. Få større areal for samlokalisering (administrasjon og undervisning). Utvikla samarbeidet med grunnskulen gjennom prosjekt som Den kulturelle skulesekken. Utvikla tilbod til førskulebarn i samarbeid med barnehagane. Bistå med fagleg kompetanse på prosjektbasis utanfor skulen si ordinære verksemd. Finna gode modellar for kreativt samarbeid på tvers av disiplinar. Få fleire og gode øvingsrom som kulturskulen har råderett over, der ein kan setja inn instrument, teknisk utstyr, kulissar og diverse hjelpemiddel på permanent basis, og der det er fysisk rom for tverrfagleg samarbeid. Få eige opphaldsrom for dei tilsette på arbeidsplassen. Arbeidsplassen må vere tilrettelagt slik at fagleg oppdatering og praktiske førebuingar for den einskilde er mogleg. Lindås kommune - Kulturplan

10 kommunale kulturinstitusjonar Fritidsklubbar og SJØLVORGANISERT fritid Fritidsklubbar og SJØLVORGANISERT fritid Lindås kommune har 3 kommunale fritidsklubbar. Desse finn ein på Lindås, Ostereidet og Alversund. har særleg fokus på sjøaktivitetar, men tilbyr også aktivitetar innan musikk, film, hobbyaktivitetar og meir. Fritidsklubben tilbyr det mange i alderen år etterspør mest: ein brukarstyrt stad å vera med høg sosial faktor der dei kan utfalda seg. Fritidsklubben er den viktigaste arenaen for sjølvorganisert fritid. Mange ungdommar nyttar tilbodet. Nokre av dei har klubben som einaste fritidstilbod, mens andre er aktive i andre lag/ foreiningar i tillegg, men treng eit tilbod der dei kan drive aktivitet på eigne premissar, utan krav til prestasjonar. Kraft n sjøaktivitetssenter i Alversund er ein framtidsretta møteplass for ungdom mellom 13 og 19 år. Fritidsklubben Klubb X-IT på Ostereidet er driven i nært samarbeid med Ostereidet ungdomsskule. Klubben nyttar lokala på skulen og kan dermed gi eit allsidig tilbod som t.d. spel, musikk, dans, hobbyaktivitetar og mat. Bianco fritidsklubb på Lindås skal vera ein attraktiv stad for ungdom i området til å utøva sin kultur i form av musikk, dans, hobbyaktivitetar med meir. I den grad det er mogeleg, ønskjer vi å etablera aktivitetar knytt til sjø. Ungdom i Lindås kommune skal ha trygge møtestader der ungdom sjølve har stor medverknad. Tilbodet til ungdom skal vera mangfaldig. Ungdommens kulturmønstring (UKM) skal ha større appell hjå ungdommen. Kommunen mottek og sender ungdomsvolontørar frå/til Europa. Innan 2 år skal dei tre ungdomsklubbane i Alversund, på Ostereidet og på Lindås vera omorganiserte til ressurs-/aktivitetssenter med ei rekkje aktivitetstilbod. Ungdommane skal vera involverte i drifta, men det skal òg vera stor vaksentettleik. Kraft n sjøaktivitetssenter skal utviklast til eit regionsenter for sjøaktivitet for ungdom. Ungdom skal få tilbod om opplæring i brukarmedverknad. Det skal vera tilbod om Open hall i alle hallar i kommunen. Fritidsklubbane skal jobbe med UKM frå august til desember. Klubben skal arrangera UKM-workshops. Gjennomføre UKM i samarbeid med kommunane i Nordhordland. Sende inntil 8 ungdommar vidare til UKM fylkesfinale. Kommunen skal ha fleire volontørar frå Europa som jobbar på dei ulike ungdomstilboda. Lokal ungdom vert oppmoda om å reise ut som volontør. 10 Lindås kommune - Kulturplan

11 kommunale kulturinstitusjonar senior- og AKTIVITETSSENTER Senior- og AKTIVITETSSENTER Lindås kommune har 3 senior- og aktivitetssenter. Desse finn ein på Lindås, Ostereidet og Knarvik. Dei starta opp i 2006 og er ein god møteplass for alle seniorar og eldre funksjonshemma mellom 55 og 100 år. Seniorsentra tilbyr ulike kulturelle aktivitetar som helsetrim, song og musikk, dans på lokalet, seniortreff, foredrag, senioruniversitet, datakurs, SMS-kurs, festar og turar. I galleri Utsyn har vi ny utstilling kvar månad av ulike kunstnarar fra Nordhordland. Seniorsenteret i Knarvik driv kafé i samarbeid med Knarvik sjukeheims sentralkjøken, og dei tilbyr middag til Seniorsenteret Ostereidet. Vi samarbeidar òg med frivilligsentralen, bilioteket, kulturskulen, barnehagar, barneskular, vidaregåande skular, folkehøgskular, og brukar lokale og sentrale krefter til underhaldning. Styrkja tilbodet til dei eldre i Lindås kommune sosialt, psykisk og fysisk, slik at dei kan bu i eigen heim lengst mogleg. Tilboda til eldre i Lindås kommune skal vera mangfaldige. Heve kvaliteten på det kulturelle tilbodet til eldre i kommunen. Innan 2010 vil tilbodet i seniorsentra bli utvida til fleire målgrupper. I samarbeid med frivilligsentralen skal vi kursa frivillige. Dette for å rekruttera fleire frivillige til å skapa ein arena for sosialt samvær og sosial utvikling på seniorog aktivitetssentra og sjukeheimane i kommunen. Samarbeida om eit kulturhus i Knarvik. Eit kulturhus for alle generasjonar, også dei eldre. Søkja om midlar kvart år til den kulturelle spaserstokken. Lindås kommune - Kulturplan

12 kommunale kulturinstitusjonar frivilligsentralen Frivilligsentralen kompetansesenter Frivilligsentralen er ein nærmiljøsentral kor aktivitet er retta mot alle. Frivilligsentralen har ein brei aktivitetsprofil med vekt på gjensidig nytte og likeverd av å delta i felles prosjekt, og med målsetjing om å skapa levande lokalmiljø der lokalmiljøa er. Frivilligsentralen er i aukande grad nytta som eit kompetansesenter og ein møteplass der døra er open og folk blir møtt og ivaretekne. Tilbakemeldinga frå brukarar av frivilligsentralen er at det er godt å vera der, og at dei får svar og rettleiing på spørsmål. Nettverket som Frivilligsentralen etter kvart har opparbeidd seg, kjem til nytte både innad i kommuneadministrasjonen, for lag og organisasjonar, og for enkeltpersonar. Frivilligsentralen skal kartleggje frivillig arbeid i Lindås kommune. Frivilligsentralen skal koordinere samarbeidsarenaer. Frivilligsentralen skal vere eit sektorovergripande nærmiljøsenter med kompetanse på frivilligheit. Frivilligsentralen skal stø opp om frivillig aktivitet. Vedlikehalda register over frivillige lag og organisasjonar. Kontinuerleg registrera og oppdatera ny frivillig aktivitet. Halda oversikt over lagshus og lagshusaktivitet. Vedlikehalde oversikt over arrangement. Synleggjere frivillig arbeid sin verdi med mellom anna eit samfunnsrekneskap. Samarbeida med senior- og aktivitetssentra i kommunen som arena for sosialt samvær og personleg utvikling. Samarbeida med idrettsråd, eldreråd, ungdomsråd, ungjobb, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og andre fellesorgan. Greia ut behov for eit musikk- og kulturråd. Vera eit serviceorgan til hjelp og støtte for laga. Vera koordinator for kommunen sitt engasjement i MOT-prosjektet. Vera høyringsinstans for kommunen sine planarbeid som vedkjem frivillig arbeid. Arbeide for auka tilskot til frivillig arbeid. Gjera kjent lokale og nasjonale tilskotsmidlar. Spre informasjon om eksisterande aktivitetar i frivillig sektor. Halda god kommunikasjonen med den frivillige aktiviteten med mellom anna bygdebesøk. Gjera frivillig aktivitet synleg i kommunale politiske og administrative fora. Delta i den offentlege frivilligpolitiske debatten. Oppretta informasjon på nettet om frivillig arbeid der dette er formålstenleg. Investera i tilpassa utstyr for Internett-kommunikasjon og profilering. 12 Lindås kommune - Kulturplan

13 Frivillig sektor dei frivillige organisasjonane Frivillig sektor dei frivillige organisasjonane Rekneskap for frivillig arbeid Den norske befolkning utfører ulønna arbeid tilsvarande ca årsverk, mens lønna arbeid i same sektor utgjer ca stillingar. Det frivillige arbeidet står for meir enn 6 % av bruttonasjonalprodukt med ein marknadsverdi på rundt 40 milliardar kroner. Frivillige står for rundt 26 årsverk per 1000 innbyggjarar som eit snitt i landet. I Lindås vil dette seie rundt 338 frivillige årsverk. Den ordinære arbeidsstokken utgjer ca. halvparten av befolkninga, og det er rundt personari ordinært arbeid i Lindås. I snitt kan ein då seia at den frivillige, ulønna innsatsen utgjer ca 19 % av det totale arbeidet i Lindås og kan verdsetjast til rundt 100 millionar kroner. Utfordringar Dei frivillige organisasjonane i Lindås med 238 forskjellige lag og foreiningar fordelte på vel innbyggjarar treng styringsreiskap og ei kjensle av å bli høyrde. Alle frivillige organisasjoner førebyggjer i ei eller anna form. Men organisasjonar mister medlemer, samfunnet blir meir kommersielt, og noko av det frivillige organisasjonar har stått for, er teke over av profesjonelle. Saman med einingar for funksjonshemma og frivillige lag/ organisasjonar skal ein vurdera tiltak for auka deltaking av menneske med nedsett funksjonsevne i kulturlivet. Lindås kommune - Kulturplan

14 Frivillig sektor fdei frivillige organisasjonane dei frivillige arena dei frivillige organisasjonane Betre rammevilkår for lag og organisasjonar. Skape fleire felles møteplassar for lag og organisasjonar. Auke kompetansen i lag og organisasjonar. Oppretthalde ein god dialog mellom kommunen og lag/organisasjonar. Barn og unge. Lindås kommune må leggje forholda til rette slik at barn og unge blir aktive. Mosjon og helse. Lindås Idrettsråd vil stø opp om allsidige mosjonstiltak. Ta sikte på at ramma for den økonomiske støtteordninga til lag og organisasjonar vert auka med 50 % frå nivå. Lindås kommune skal vera ein samarbeidspartnar for utvikling av det lokale organisasjonsliv. Stø opp om Festeval, KnarvikMila, Humørfestival, Alversund-dagane, korpsfestival, poesifestival på Lygra og liknande arrangement. Bidra til at det blir halde kurs i styrearbeid, økonomi, bruk av Internett, frivilligregister og liknande. Halde årlege folkemøte i Knarvik, Ostereidet, Lindås og Alversund. Leggje til rette for elektronisk søking om kulturmidlar. Stø opp om lokale prosjekt som legg vekt på aktivitet, sosial kontakt, utfordringar og spenning. Samordne lågterskelaktivitet for menneske med spesielle behov. Informere og stimulere for tilrettelegging og utforming av aktivitet. Spreia informasjon om eksisterande aktivitetar. Den frivillge arena I Lindås kommune finn ein mange møteplassar i form av bedehus, ungdomshus, lagshus, grendehus, gymsalar, idrettshallar mm. Dei fleste er eigde av lag/foreiningar. Laga søkjer i stor grad kulturmidlar til drift av hus og aktivitetar. Det er ein tendens til at gamle bedehus blir avvikla, og til at nokre ungdomshus er lite i bruk. Bidra til at lag og organisasjonar tek vare på lagshus/grendahus/ungdomshus. Leggje til rette for at idrettsbygg og gymsalar kan nyttast av alle. Leggje til rette for at friluftsområde, idrettsanlegg og grøntanlegg kan nyttast av alle. Oppretthalde tilskotsordning gjennom kulturmidlane. Ta sikte på at alle idrettsbygg og gymsalar i Lindås kommune skal kunne nyttast vederlagsfritt for unge under 19 år. Lindås kommune må vera i dialog med idrettslaga om vedlikehald og tilsyn av idrettsbygg. Lokale turkart må oppdaterast. Informera og stimulera for tilrettelegging og utforming av aktivitetar. Informasjon om eksisterande friluftsområde må vera lett tilgjengeleg. 14 Lindås kommune - Kulturplan

15 Frivillig sektor europeisk samarbeid europeisk samarbeid Kultur- og aktivitetseininga skal ha eit aktivt internasjonalt engasjement med sikte på å fremja gjensidig kulturforståing og styrkja Lindås kommune som ein attraktiv, internasjonal samarbeidspartnar innan kultur og fritid. EØS-avtalen skal danne grunnlag for finansiering av ulike prosjekt. Auke internasjonalt engasjement og fremje gjensidig kulturforståing. gruppeutveksling European Volontary Service (EVS-prosjektet) Lindås kommune - Kulturplan

16 barn og unge om å satse på barn og unge barn og unge om å satse på barn og unge Ein barnevenleg og aktiv kulturpolitikk gir grobotn for gode oppvekstvilkår. Det er såleis viktig at barnekulturpolitikk blir ein del av kvardagen på alle område i forvaltinga og på den politiske dagsordenen. Fysisk aktivitet og allmenn kulturell opplysning er med på å auka livskvaliteten og helsa til barn. Lindås har også innbyggarar frå mange ulike kulturar, og kultursektoren har i oppgåve å skapa forståing og respekt mellom ulike kulturar. Det er då spesielt viktig å ha fokus på barna.. Kultur og annan aktivitet i fritida er ein verdi i seg sjølv, og i eit velferdssamfunn bør barn og unge bli møtt med varierte fritidstilbod. Ungdomstida representerer ein fase i livet som med sine kvalitetar, spenningar og opplevingar har sin eigen verdi, og nettopp derfor skal offentlege midlar brukast for å sikra gode kår i fritidssektoren. Den kommunen som investerer i gode oppvekstvilkår, har mykje å vinna. 16 Lindås kommune - Kulturplan

17 barn og unge satsning medverknad satsing Barn og unge skal vera aktive medlemer av foreiningslivet. Leggja til rette for ulike uttrykksformer. Leggja til rette for gode aktivitetar retta mot born og unge. Utvikla bruk av moderne teknologi i formidling av ungdomskultur mellom Lindås-ungdom og ungdom andre stader. Leggja meir av det Lindås-ungdommen skapar, ut på Internett. Medverknad Lindås ungdomsråd (LUR) er eit rådgjevande organ som skal uttala seg i saker som er viktige for ungdom. Ungdomsrådet gjer vedtak, kjem med forslag og er ungdommens mogelegheit til å få påverknad. I tillegg kan barn og ungdom gjennom barnerepresentanten koma med framlegg til endring i reguleringsplanar. Kommunen har såleis gode erfaringar med å spørja ungdommane til råds, men har langt å gå for å få full utteljing. Ungdomsrådet må få auka status og innverknad. Ungdomsrådet skal uttala seg om aktuelle saker og deira syn skal kome fram i kommunal sakshandsaming. Kommunestyret skal inkludere ungdomsrådet i opplæring, rettleiing og synleggjering. Lindås kommune - Kulturplan

18 kunst- og kulturformidling for barn og unge Kunst- og kulturformidling kunst- og kulturformidling for barn og unge DKS skal utvide barn og unges opplevingar og læring innan kunst og kultur som famnar om fortid, notid og framtid. Han skal gje lokalkunnskap om kommunens historie, estetiske miljø og kjennskap til naturen rundt oss. DKS skal ta i bruk ulike uttrykksformer som teater, musikk, dans, film, litteratur, biletkunst, skulptur og arkitektur. DKS skal også bidra til auka kompetanseheving innan dei ulike fagområda. Lindås kommune mottek årleg eit tilskot frå Hordaland fylkeskommune til drift av DKS. Den kulturelle skulesekken (DKS) skal gje alle grunnskuleelevane minst to årlege møte med profesjonelle kunstnarar. Det er kulturpolitisk viktig at ein via DKS får gitt både nyskapande og kvalitativt gode kulturmøte. 18 Lindås kommune - Kulturplan

19 kunst- og kulturformidling for barn og unge kulturhus kulturvern og museum kunst- og kulturformidling for barn og unge Skuleelevar skal få minst to årlege møte med profesjonelle kunstnarar. Biletkunst skal finnast i kommunale bygg. Gjennom Den kulturelle skulesekken skal alle skuleelevar i Lindås få minimum 2 møte i året med profesjonelle kunstnarar. Lindås kommune set av eigne midlar for å styrkja DKSarbeidet i kommunen. Det skal utarbeidast plan for DKS-arbeid i Lindås kommune. Denne skal rullerast annakvart år. Ved alle nybygg bør det setjast av 1,5 % av budsjettet til kunst/utsmykking. kulturhus Draumen om eit kulturhus, sentralt plassert i Lindås kommune, har vore halden levande i ei årrekkje. Bibliotek, kulturskulen, Frivilligsentralen og kulturkontoret på rådhuset kunne blitt samla i høvelege lokale. Dette ville blitt eit kraftsenter for kulturlivet i kommunen. Ein kommune med eit så rikt kulturliv som Lindås kommune treng òg ei felles storstove som kan synleggjera alt kommunen har å by på. Kulturlivet i heile regionen har behov for ei slik storstove. Eit kulturhus plassert i Knarvik vil òg vera eit viktig element for å skapa ein bygdeby. Regionen treng eit slikt senter for å ta vare på sin eigen identitet. Planleggja og realisera eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i tett dialog med lag og organisasjonar. Opprette ei tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal undersøkja kva behov eit kulturhus bør dekkja. Gruppa får òg i mandat å foreslå romprogram og plassering av huset. Det må vurderast om eit kulturhus kan sjåast i samanheng med eventuell realisering av eit nytt regionsenter i Knarvik. kulturvern og museum Lindås kommune har ei lang og innhaldsrik historie som har sett mange synlege, men òg mange usynlege spor. Vi deler gjerne den kulturhistoriske arven vår i materielle eller immaterielle kulturminne. Dei materielle minna er små og store, fysiske objekt som vi kan ta og føla på. Dei immaterielle minna våre er tradisjonane som menneske gir liv til, i form av t.d. musikk, forteljingar, mattradisjonar, handverkskunnskapar eller dans. kunnskap som kan gje oss ei betre forståing av vår eiga samtid og rusta oss til møte med framtida. Vi ønskjer òg at kulturarven skal ha ei aktiv samfunns-rolle gjennom å bidra med innhald til gode møte som utviklar fellesskap. Mattradisjonar, dans eller handverkskunnskapar kan vera utgangspunkt for møte mellom det lokale og dei som er nye innbyggjarar i kommunen. Vi skal verna om og ta vare på kulturminna våre som identitetsskapande element. Kulturminna er ei kjelde til kunnskap om fortida og menneska som har levd før oss. Formidla gjennom gode opplegg og forteljarar er dette Nordhordland deler felles kulturarv. Det vil vera ønskjeleg at ein i større grad samarbeider regionalt kring utvikling av kulturvern og museum. Lindås kommune - Kulturplan

20 kunst- og kulturformidling kulturvern og museum kulturvern og museum Samlingar: Sikra godt vern av kommunale og private samlingar slik at dei kan vera tilgjengelege for publikum og kan nyttast aktivt i formidling. Kulturminne: Sikra at kulturminna i kommunen vert tekne vare på og synleggjorte. Kulturlandskap: Ta vare på døme på særeigne kulturlandskap. Nytta dei verna områda aktivt som kjelde til kunnskap. Immaterielle: Stimulere til å sikre den immaterielle kulturarven slik at den kan nyttast aktivt i formidling, i nyskapande verksemd og som grunnlag for møtestader for innbyggjarane i kommunen. Kulturvernplan: Revisjon av kulturvernplan. Formidling: Kulturminne og kulturlandskap er kjelder til kunnskap og må gjerast tilgjengelege for publikum på ulike måtar og for ulike målgrupper. Sikra tilgang til fagkompetanse for dei frivillige gjennom avtale med Museumssenteret i Hordaland om Kulturverntenesta i Nordhordland (KIN). Auka kunnskap om samlingsforvalting gjennom kurs, til dømes i samarbeid med KIN. Planlegging av lokalhistorisk museum. Den kommunale tilskotsordninga bør aukast med 50 % i planperioden. Sikre tilgang på fagleg kompetanse gjennom avtale med KIN. Stimulere grunneigarane til å ta vare på særeigne kulturlandskap gjennom aktiv bruk av tilskotsordningar. Stimulere til etablering av kulturstiar og vandringar slik at kulturlandskapet vert ei kjelde til kunnskap og vert kombinert med fysisk aktivitet. Lyngheisenteret har i dag ansvar for og kunnskap om forvalting av det særeigne lyngheilandskapet. Dette er kunnskap som bør gjerast tilgjengeleg i samband med vern og forvalting av kulturlandskap i Lindås kommune. Bruka stadnamn aktivt i ny adressering. Avtale med Museumssenteret i Hordaland / KIN om gjennomføring av revisjon Samlingsansvarlege som mottek tilskot må katalogisera samlingane sine og gjera dei tilgjengelege gjennom opningstider. Kommunen støttar utarbeiding av kulturhistoriske undervisningsopplegg for grunnskulen gjennom midlar frå DKS. 20 Lindås kommune - Kulturplan

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår)

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om kultur og informasjonsavdelinga Biblioteket Biblioteket skal vidareutviklast som lærings- og informasjonsarena Biblioteket skal

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

TILSKOTSORDNINGAR, PRISAR OG STIPEND

TILSKOTSORDNINGAR, PRISAR OG STIPEND TILSKOTSORDNINGAR, PRISAR OG STIPEND GENERELT RETT TIL TILSKOT Alle foreiningar, lag og klubbar innan kultursektoren i Stord kommune kan søkja tilskot. Arbeid innan kultursektoren omfattar: Idrettsarbeid

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.04.2017 Tid: kl.12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Kulturplan Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune RØYNDOM

Kulturplan Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune RØYNDOM Kulturplan 2010-2020 Ein strategisk handlingsplan for utviklinga av kultur i Lindås kommune DER DRAUMARBLIR RØYNDOM innhald forord 3 overordna mål for kulturfeltet 4 Kommunale kulturinstitusjonar 6 frivillig

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2016 Formannskapet i Radøy PS 01.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 16/991 16/6821 Nye retningsliner for tildeling

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Handlingsprogram. kultur. Del av kommunedelplan kultur. Karmøy kommune Forside: Ida Utvik, foto av Jørgen Freim 2015

Handlingsprogram. kultur. Del av kommunedelplan kultur. Karmøy kommune Forside: Ida Utvik, foto av Jørgen Freim 2015 Handlingsprogram kultur Del av kommunedelplan kultur Karmøy kommune 2016-25 2017 Forside: Ida Utvik, foto av Jørgen Freim 2015 Kultur for alle: Møteplasser for inkludering, Skape møteplassar for kulturell

Detaljer

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle!

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle! KULTURSKULEPLAN Forsand kommune 2016 2026 - Kulturskulen for alle! Innleiing Mange har som born eller unge stått framføre spegelen med ein hårbørste som mikrofon og vaskekost som gitar, og drøymd om ei

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

Ål kommune Retningsliner for tilskot til kulturarbeid Vedteke i Formannskapet , sak 18/11 Administrativ revidering etter oppstart SUKO,

Ål kommune Retningsliner for tilskot til kulturarbeid Vedteke i Formannskapet , sak 18/11 Administrativ revidering etter oppstart SUKO, Ål kommune Retningsliner for tilskot til kulturarbeid Vedteke i Formannskapet 21.02.11, sak 18/11 Administrativ revidering etter oppstart SUKO, oktober 2011 Administrativ revidering etter K-sak 32/13 Grendehus

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Årsrapport Føremål. Overordna mål. Nærmiljøsentralen Askvoll. Innhald

Årsrapport Føremål. Overordna mål. Nærmiljøsentralen Askvoll. Innhald 1 1 Nærmiljøsentralen Askvoll Innhald Årsrapport 2012 Føremål Nærmiljøsentralen Askvoll (heretter kalla sentralen) skal vere ein lokalt forankra møteplass, som er open og inkluderande for alle som har

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Bykle kommune Kultur og fritidstenester. Melding om vedtak. Kulturpolitisk handlingsplan. Arkiv

Bykle kommune Kultur og fritidstenester. Melding om vedtak. Kulturpolitisk handlingsplan. Arkiv kommune Kultur og fritidstenester Melding om vedtak Arkiv Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/107-27 Astri Rysstad, 37938500 031 13.06.2013 Kulturpolitisk handlingsplan Rådmannen si tilråding:

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 Frist til Sogn og Fjordane fylkeskommune: 15. mai 2016 Skjemaet sendast til postmottak.kultur@sfj.no Skriv: Søknad- DKSS Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM...

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... INNHALD 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 KVA ER EIT PLANPROGRAM... 3 2. FØRINGAR... 4 2.1 KOMMUNEPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE 2013 2025, SAMFUNNSDELEN... 4 2.2 PLANSTRATEGI

Detaljer

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

INNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. INNKALLING Utval: Ungdomsrådet Møtestad: 26 Møtedato: 9.06.207 Tid: kl.08:30 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til post@fusa.kommune.no

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Kultur for Eldre. Eldrerådskonferansen 2014

Kultur for Eldre. Eldrerådskonferansen 2014 Kultur for Eldre Eldrerådskonferansen 2014 PREMISS: KULTUR REGIONAL KULTURPLAN FOR HORDALAND 2015-2025 Regional kulturplan 2014-2024 skal formulera ein tydeleg regional kulturpolitikk med målsetjingar,

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det.

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Time kommune 15.500 innbyggjarar Bryne er kommunesenter 2.300 elevar i grunnskule TIME KULTURSKULE Musikkskule

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2017 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer