Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg."

Transkript

1 Kongsberg 21/ Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og Kongsberg kommune (KK) eier 40%. Formålet med opprettelsen av KKPE AS var at Kongsberg kommune skulle ha et selskap der man knyttet til seg en kompetent samarbeidsparter for å utvikle og bygge en kunnskap- og kulturpark i kommunen. Valg av samarbeidspartner og godkjenning av samarbeidsavtale ble vedtatt av kommunestyret i 2012 i sak 53/12. Det var fire kriterier som ble lagt til grunn for valg av samarbeidsparter: Langsiktighet- partnere må være troverdige i forhold til, sammen med Kongsberg kommune, å kunne ta ansvar for å være en strategisk samarbeidspartner. Strategisk samarbeid- partnere må ha forutsetninger for å kunne være en strategisk samarbeidspartner og bidra til at KKP kan levere og tilpasse eiendom til de behov som Kongsberg, innenfor de rammer og premisser i vedtatt sentrumsplan, har både i dag og i framtiden. Kompetanse og erfaring- det vektlegges erfaring, relevante referanseprosjekter samt samarbeidspartnere og nettverk. Finansiell styrke-aktuell partner må dokumentere evne og vilje til å kunne sikre finansiering av nødvendig bygging for KKP på kort og lang sikt. Rådmannen og eiendomsdirektøren har hatt ulike roller og oppgaver i denne prosessen. Rådmannen var ansvarlig for saksbehandlingen vedrørende valg av samarbeidspartner og samarbeidsavtale og ut fra de oppstilte kriteriene anbefalte rådmannen overfor kommunestyret at Bolten Eiendom AS ble valgt som partner, jfr. Sak 53/12 den Kommunestyret tiltrådte rådmannens anbefaling og gav KKE i oppdrag å forhandle fram vedtekter og aksjonæravtale med Bolten Eiendom. Resultatet av disse forhandlingene ble endelig lagt fram for kommunestyret til behandling i sak 121/12. Kommunestyret godkjente forhandlingsresultatet og KKE fikk på vegne av Kongsberg kommune i oppdrag å danne selskap sammen med Bolten Eiendom AS. Forvaltning av eierskapet ble behandlet i egen kommunestyresak i 2013, sak 112/13, saksnr. 13/

2 Aksjeselskapets (KKPE) oppgave er å gjennomføre byggingen av Krona - Kultur og kunnskapspark og parkeringshus i Skauløkka som er en del av rekkefølgebestemmelsene og en forutsetning for å ta Krona i bruk Det er KKE som forvalter eierskapet på vegne av Kongsberg kommune. De vurderer risiko kontinuerlig, og dialogen mellom foretaket og kommunen er tett. Imidlertid har rådmannen i henhold til kommuneloven 77 og 23, samt kommunens delegeringsreglement kapittel 12 en selvstendig plikt til å drive egenkontroll i alle deler av virksomheten, uavhengig av om det daglige eierskapet forvaltes av andre. Rådmannen er også observatør i styret til KKPE AS. Så langt har rådmannen møtt selv i styret, men rådmannen har startet en intern vurdering av om det er mer hensiktsmessig og rasjonelt at andre enn rådmannen personlig ivaretar observatørrollen. Dette vil i tilfelle bli lagt fram i egen politisk sak. KKP inkludert Skauløkka, er et kostnadskrevende prosjekt som krever svært høy grad av risikovurdering og risikostyring. Det har også en organisasjonsform som er noe uvanlig i kommunal sammenheng, og dette krever også nøye oppfølging. I forbindelse med Handlingsprogrammet , har rådmannen i kapittel 1.4 en risikovurdering av ulike elementer som påvirker kommunens økonomi. Dette ble også fulgt opp i 1. tertialrapport KKP, Musikkteateret (MTK) og parkeringshus i Skauløkka ble ikke omtalt i særlig grad. Det skulle rådmannen komme tilbake til i 1. tertial. Det har tatt tid å få tilstrekkelig oversikt. Saken fremmes nå. 1. Generelle forhold: Observatørrollen: Rådmannen sitter som observatør i styret i KKPE. I Aksjelovens 6-9. står det følgende: 1 Varamedlemmer og observatører : Lovens bestemmelser om styremedlemmer gjelder tilsvarende for varamedlemmer 2 og observatører 3 så langt de passer. Rådmannen ba i oktober 2013 om en presisering av hva dette innebar, og det ble konkretisert slik: 2

3 Møterett Talerett Rett til å komme med protokolltilførsel Rett til å opplyse om forhold som kan gi negative konsekvenser for kommunen, for eksempel kan dette være forhold som kan være i konflikt med kommuneloven. Dette er behandlet i styret i november Det er en omforent forståelse av observatørrollen, og dette praktiseres som avtalt. Det er rådmannen selv som møter som observatør. Personlig vara er kommunalsjef Øistein Brinck, som også er rådmannens stedfortreder. To ulike lovverk Kommuneloven og aksjeloven er forskjellige lovverk som er utformet med sikte på å ivareta behovene til forskjellige organisasjonsformer med forskjellige formål. En kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for de som bor og virker i kommunen. Denne forvaltningen skal i all hovedsak skje under fullt innsyn fra offentligheten, slik at de som bor og virker i kommunen kan føre kontroll med at forvaltningen er god og riktig. Et selskap skal forvalte selskapets ressurser til beste for selskapets eiere. Selskapet har anledning til å unnta det meste av denne forvaltningen fra offentlighetens innsyn. Dette har generelt gode grunner for seg, da utenforståendes kunnskap om selskapets disposisjoner kan ha negative økonomiske konsekvenser for selskapet. Når så Kongsberg kommune beslutter å legge fellesskapets ressurser inn i et aksjeselskap, oppstår det utfordringer i grensesnittet mellom kommuneloven og aksjeloven. Kongsberg kommune ønsker så langt det er mulig å være åpen i sin forvaltning, også når dette skjer i virksomheter som ligger utenfor kommunelovens virkeområde. Risikoelementet er at ønsket om åpenhet praktiseres til skade for selskapet. Det er rådmannens vurdering at denne risikoen er lav. Det er heller slik at åpenhet medvirker til at selskapet ikke tar unødvendig risiko. Et annet forhold er saksbehandlingsreglene. Kommunelovens regler medfører at saksbehandlingen som oftest vil ta lengre for en kommune enn for andre som ikke er underlagt de samme saksbehandlingsreglene. Dette er imidlertid en del av rammebetingelsene som selskapet og selskapets eiere må forholde seg til. Å velge å ikke følge saksbehandlingsreglene, kan medføre at beslutninger ikke er gyldige. Konsekvensene av dette kan være mange. Slik rådmannen ser det, er det viktig å håndtere disse dilemmaene. Det gjøres best gjennom å ha åpenhet og respekt rundt at de eksisterer. Formannskapet har mottatt flere notater som belyser saken. Kommunens ulike roller 3

4 Kommunens eierrolle består av at kommunen eier 40% av aksjene i KKPE AS. KKE forvalter eierskapet på vegne av kommunen. Som planmyndighet skal kommunen behandle de søknader selskapet kommer med i forhold til Plan- og bygningsloven. Likeverdig behandling en viktig målsetting for kommunen. Alle utbyggere skal behandles likeverdig. Kommunen skal ikke på noe vis forskjellsbehandle seg selv positivt eller negativt i de situasjoner kommunen er eier / bestiller i et selskap eller et kommunalt foretak. Dette gjelder blant annet i kommunens forhold til KKE, Kongsberg Tomteselskap AS og KKPE. Kommunen har også rollen som samfunnsutvikler. Det krever vilje til langsiktig tankegang. Det kan komme i konflikt med kravet om økonomisk avkastning. En privat eier vil selvfølgelig ha et ønske om størst mulig økonomisk avkastning, og det er helt legitimt. Kommunen skal hele tiden avveie samfunnsutviklingsperspektivet opp mot avkastningsperspektivet. I tillegg har også kommunen rollen som parkeringsmyndighet, vann- og avløpsmyndighet og er part i utbyggingsavtaler. Listen er ikke uttømmende. Det ligger en iboende risiko i at kommunens ulike roller kan komme i konflikt med hverandre, og med selskapet. 2. Krona- Kunnskap- og Kulturpark Gjennom eierskapet i KKPE AS, er kommunens direkte, finansielle eksponering mot eiendom langt lavere enn dersom kommunen skulle bygget KKP på egenhånd. I tillegg er risiko knyttet til varierende rente flyttet ut av kommunen. Indirekte vil kommunen være eksponert for finansiell risiko, gjennom eierskapet i KKPE AS. Leieavtalene med KKPE skal sikre kommunen forutsigbare utgifter i mange år fremover. Gjennom eierskapet i KKPE AS er kommunen indirekte eksponert for selskapets risiko selv om kommunens økonomiske risiko rent formelt er begrenset til innbetalt aksjekapital. Kommunens risiko er først og fremst knyttet til situasjoner eller hendelser som ikke er dekket opp gjennom leieavtalene eller samarbeidsavtalen. I utgangspunkt skulle selskapet kapitaliseres med 100 millioner kroner. Kommunen selger eiendommer til en verdi av ca. 40 millioner kroner til KKP Eiendom AS. I august 2012 ble kommunen presentert for et notat som argumenterte for at det var viktig at selskapet ikke ble 4

5 overkapitalisert og at det var tilstrekkelig med 10 millioner kroner. Kongsberg kommune innskudd skulle da være 4 millioner kroner. Bolten Eiendom AS fikk redusert sitt innskudd fra 60 millioner til 6 millioner kroner. Kongsberg kommune har fått tilbakeført 28 millioner kroner (70%). Av disse er 24 inntektsført på eiendomsfondet og 4 er innbetalt KKPE AS som aksjekapital. De resterende 12 millioner kronene er knyttet til eiendomsverdien på Kirkegata 4 og Kirketorget 2. Hjemmelen til disse eiendommene er ennå ikke overført til KKPE. I dag disponeres disse eiendommene av Kongsberg kommune på samme måte som andre kommunale formålsbygg. Denne måten å gjøre dette på er ønsket fra KKE sin side, fordi KKE ikke vil overdra disse bygningene før man ser hvordan hovedprosjektet utvikler seg og at innholdet i de kommunale bygningene blir i tråd med det som er fastsatt i samarbeidsavtalen og reguleringsbestemmelsene. Det er altså først når prosjektet er ferdigstilt at det er aktuelt med en overdragelse av og oppgjør for disse eiendommene. Det har i ettertid vist seg at KKPE AS har hatt behov for ytterligere midler. Bolten Eiendom AS har gitt et lån til selskapet på 37 millioner kroner. Lånet fra Bolten Eiendom er rentebærende. Kongsberg kommune har også fått tilbud om å låne midler til selskapet på samme vilkår, men har foreløpig takket nei til å gå inn på dette da det anses som Bolten Eiendoms ansvar i henhold til aksjonæravtalen å sørge for tilstrekkelig finansiering. Kongsberg kommunestyre har i sak 49/14, gjennom generalforsamlingen anmodet styret i selskapet om å vurdere om eierne er gitt fordeler i strid med aksjeloven. Generalforsamlingen vedtok å sende denne tilbake til styret,, da de formelle saksbehandlingsreglene ikke var fulgt, grunnet for kort tid mellom kommunestyret og generalforsamlingen. Styret har meldt tilbake at styret ikke vil etterkomme denne anmodningen da styret er av den oppfatning at dette forholdet er godt nok sikret. Rådmannen arbeider med en vurdering av hvordan Kongsberg kommune bør forholde seg til denne tilbakemeldingen fra styret. Saken er under utredning. Byggelånet er på 524 millioner kroner, gitt av DNB. Det forfaller senest 31.desember 2015, og kan da konverteres til et nedbetalingslån som løper til Lånebeløpet er det samme, og det samme er sikkerheten. På dette tidspunkt skal minst halvparten av lånet rentebindes, og lånekostnadene vil trolig stige. Prosjektet er godt i gang, og de månedlige rapportene viser at fremdrift og prosjekterte kostnader holdes. 5

6 Skauløkka Arbeidet med Skauløkka startet opp 4. august 2014, og er planlagt ferdigstilt før Krona åpner. Eiendommen er ikke overført til selskapet. Dette fordi selskapet ennå ikke har fått byggelån. Kommunen har likevel akseptert at arbeidet på Skauløkka kan påbegynnes slik at det fortsatt skal være mulig å få prosjektet ferdigstilt i henhold til plan. De samlede prosjektkostnadene ser ut til å ende på ca. 750 millioner kroner. Oppnådd byggelån så langt er på 524 millioner kroner. Det er skutt inn 10 millioner kroner i aksjekapital, samt et ansvarlig lån fra BE på 37 millioner kroner. Prosjektet har derfor behov for inntil ytterligere 180 millioner kroner. Per nå foreligger ingen langsiktige leiekontrakter til Skauløkka som kan bidra positivt til finansieringsbehovet. Det er per i dag uklart til hvilke betingelser prosjektet får, eller vil kunne få, tilbud om finansiering. Det er følgelig risiko for at prosjektet ikke kan fullfinansieres med fremmedkapital. Det kan se ut som at prosjektet trenger mer egenkapital. I så tilfelle følger det av aksjonæravtalen at Bolten Eiendom skal bidra med finansiering. Eierne av Bolten Eiendom måtte stille selvskyldnergaranti for at DNB skulle gi tilsagn på byggelån. I eierstrukturen bak Bolten Eiendom er det bare Grønland Eiendomssenter som har synes å ha noen finansiell styrke fordi Norges Apotekerforening er sentral i eierstrukturen bak Grønland Eiendomssenter, gjennom NAF- Gårdene og Apotekernes Hus. Grønland Eiendomssenter har kjøpt ut de to øvrige eierne av Bolten Invest. Bolten Invest er én av tre eiere av Bolten Eiendom. Bolten Invest har igjen kjøpt ut selskapene som er kontrollert av Erik Løfsnes og Kristin Woje Ellingsen. Slik det er nå, er det forenklet sagt Norges Apotekerforening som står bak 60% av aksjene i KKPE AS. Dette er en eier som antas å ha tilstrekkelig finansiell styrke til å skaffe finansiering til prosjektet. Fra kommunens side er det, gjennom KKE, stilt spørsmål om dette er i tråd med aksjonæravtalen. Alle nødvendige vedtak som gjelder planer og igangsettelse er i orden fra kommunens side. 6

7 3. Musikkteateret(MTK) Selv om bygningen til musikkteateret er en del av KKP, knytter det seg en annen type risiko til MTK. Ser man bort fra leiepriser for bygningskroppen og antar at denne ligger fast, er det investering i utstyr og fremtidige driftsinntekter som utgjør den største usikkerheten. I saker til kommunestyret har middelsalternativet for driftsinntekter på 2.46 millioner blitt benyttet. Det laveste anslaget er satt til 1.94 millioner kroner. Det er en differanse på 0.52 millioner mellom anslagenehalvparten det første året. Ved eventuell oppnåelse av laveste inntekt, vil utgiftene måtte justeres tilsvarende. Kongsberg kommune får først tilgang til de to rommene som skal utgjøre Musikkteatret 1/ Det vil ta tid å få amfi, lyd og lys på plass, samt teste ut anlegg - det er derfor ikke mulig med inntjening under en slik etablering. Første normale driftsår blir derfor 2016, og driftsinntekter i 2015 kan ikke påregnes i særlig grad. Utstyrsinvesteringene- det som gjør MTK til et musikkteater- er lagt opp til å bli finansiert med eksterne midler. Etter planen skal både fylkeskommunen, næringslivet, stolaksjon etc. bidra med nødvendige midler. Status nå er at det er solgt om lag 80 stoler. 100 solgte stoler vil utgjøre 2.5 millioner kroner. Merverdiavgift kommer til fratrekk. Det arbeides kontinuerlig med å selge stoler, og her er rådmannen av den oppfatning at det er potensiale for å høyne inntektene. Det er et uttalt mål å selge 500 stoler. Kongsberg kommune har søkt Buskerud fylkeskommune om 6 millioner kroner til scene. Kommunen vil motta svar på søknaden i løpet av høsten. Kommunen har mottatt kr 1.5 millioner fra Sparebanktstiftelsen. Disse midlene er øremerket flygel. I kommunestyresak 31/14, 21.mai 2014, ble det fattet vedtak om at det skal innvilges 10 millioner fra KKE sitt eiendomsfond til investering av utstyr i MTK. Lokalt nivå på standard på scene og utstyr er beregnet til 18 millioner kroner (anbudspris) Regional standard på scene og utstyr er beregnet til 23 millioner kroner, som er høyere en den prisen rådmannen har operert med til nå. Dette kan kommunen sannsynligvis finne dekning for lokalt nivå gjennom kommunestyrets bevilgning på 10 millioner, stolsalg og forventet bidrag fra Buskerud Fylkeskommune. 7

8 Nasjonal standard på scene og utstyr er tidligere beregnet til omlag 30 millioner. Den økonomiske risikoen i dette prosjektet er først og fremst knyttet opp mot regional og nasjonal standard på scene og utstyr, og det er heller ikke avsatt friske midler til drift. Det er forutsatt at driften skal håndteres innenfor eksisterende ressurser. Økte lånemidler for å finansiere investeringer i scene og utstyr vil føre til ytterligere press på driften. Et investeringslån på for eksempel 15 millioner vil utgjøre 1.3 millioner årlig i renter og avdrag. Det er imidlertid mulig å starte med lokal standard for så å oppgradere til regional eller nasjonal standard etter hvert som økonomien tillater det. Det er også mulig å utelate regional og nasjonal standard og å drifte anlegget med lokal standard på permanent basis. Forskjellen på disse standardene er kvaliteten på teknisk utstyr; lys, lyd, sceneteknologi mm. 8

9 4. Flyttekostnader/utstyrskostnader Flyttekostnadene/ utstyrskostnadene er ikke i sin helhet lagt inn i eksisterende Handlingsprogram. Bibliotek og vitensenter er lagt inn med 13.5 millioner til flyttekostnader og utstyr totalt i eksisterende Handlingsprogram. Norsksenteret er av den oppfatning at de mestrer å håndtere flyttekostnader/ utstyr innenfor eksisterende budsjetter. Flere av kommunens virksomheter skal flytte inn i 6.etg i Krona kultur- og kunnskapspark. 6.etg innredes både med cellekontorer og åpne landskap. Intensjonen er å innrede så arealeffektivt som mulig. Det krever innredning og kontorplasser som passer inn i lokalene. Kommunen skal ha ca. 130 arbeidsplasser i 6. etg. Bakgrunnen for at kommunen skulle inngå leieavtaler i 6.etg i Krona er at mange eksisterende lokaler for kommunale tjenester mangler universell utforming. De er lite arealeffektive, og har varierende kvalitet. Det har også vært en målsetting å avslutte leieforhold. Funksjoner som opprinnelig ble meldt inn på denne bakgrunnen var: Helse og omsorg- Forvaltningskontoret Kongsbergregionen Skatteoppkrever Barnevern KKE PPT-OT Det ble ikke i det opprinnelige forslaget hensyntatt hvilke funksjoner som har en arbeidsform som lettest kan tilpasse denne bygningsutformingen. Dette er senere noe endret, og det er litt andre funksjoner som nå er tenkt inn i 6. etg. Effektive arealer for produksjon av tjenester utarbeidet av KKE tilsier: Min 70 % åpent landskap Maksimum 30 % cellekontor Minimum 1 stillerom per 10 person i landskap Cellekontor 7 m 2 Landskap 6 m 2 Da vil effektiviteten bli størst, og de fremtidige driftskostnadene lavest. 9

10 Hver arbeidsplass i Krona er kostnadsberegnet til kroner, og dette vil utgjøre i overkant av 1 million kroner. I tillegg til dette vil det komme kostnader til selve flyttingen. Selve flyttingen er et omfattende prosjekt. Det er mange enheter som skal flytte. Dette vil i tillegg til investeringskostnader kreve menneskelige ressurser og tidsbruk. Flyttingen kommer i tillegg til den ordinære driften, og er slik sett en risikofaktor. God planlegging og god logistikk vil bidra til å redusere risiko. Det må også vurderes om enkelte ordinære driftsoppgaver skal nedprioriteres i selve flytteperioden. Kongsberg Kino KF har også i et brev til kommunestyret varslet at de ikke vil kunne håndtere nytt utstyr innenfor eksisterende rammer. Rådmannen har tidligere meldt til kommunestyret at dagens utstyr kan selges og inngå i finansieringen. Dette hevder kinosjefen ikke er gjennomførbart. Kinoen er av den oppfatning at de må tilføres 5 millioner kr til nytt utstyr. Dette vil bli fremmet som egen sak til kommunestyret. Flyttekostnadene/ utstyrskostnadene kan beregnes til å utgjøre millioner, inklusive flytting av kinoutstyr. Dette vil påvirke ordinær drift og utgjør slik sett en risiko. Dette er ikke hensyntatt i gjeldende Handlingsprogram, og må eventuelt legges inn i Handlingsprogram Til mindre disse utgiftene blir, til mindre blir presset på tjenestene. Et lån på 15 millioner utgjør som tidligere opplyst i overkant av 1 million årlig i renter og avdrag. Konklusjon: Krona oppføres i henhold til plan og økonomisk prognose. Skauløkka er uten tvil det av de to hovedprosjektene som har størst økonomisk risiko i seg, både i forhold til finansiering, og prosjektets inntjeningsmuligheter. Styret i KKPE AS har fattet vedtak om at eierne oppfordres til å arbeide for at anlegget skal gi tilfredsstillende finansiell avkastning. Dette vil selvsagt Kongsberg kommune gjøre innenfor rammene av samarbeidsavtalen. Fremdriften for parkeringsanlegget har vært preget av at mye tid har gått til å behandle dispensasjonssøknad for parkeringskravet på 469 plasser. Tirsdag 4. mars fattet styret i KKPE følgende vedtak: KKP Eiendom AS søker Kongsberg kommune om permanent dispensasjon fra/revurdering av rekkefølgebestemmelser vedrørende antall parkeringsplasser fastsatt i reguleringsplan for 10

11 Silver Factory. Kravet gitt i rammetillatelsen for Silver Factory søkes redusert fra 469 til 265 plasser. 12. mars var det et enstemmig kommunestyre som ba om at dispensasjonssøknaden ble trukket. Den ble trukket medio april. Fremdriften for Skauløkka ble satt på vent i denne perioden. Selve flyttingen innebærer risiko både i forhold til økonomi og til tilstrekkelige arbeidsressurser knyttet til gjennomføringen av flytteprosessen. God planlegging og god logistikk vil kunne kompensere for det. Rådmannen opplever at hun har oversikt og kontroll på risikobildet og at kjent risiko er kartlagt og synliggjort så langt det er mulig. Rådmannen har fortløpende holdt formannskap og kommunestyret orientert om sakskomplekset og vil fortsette med det, også i fremtiden. Prinsipielle saker legges fram for politisk beslutning 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 16.05.2012 Kongsberg kommunestyre 13.06.2012 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Når kommer ting i gang på Krona?

Når kommer ting i gang på Krona? Når kommer ting i gang på Krona? 31. juli Første forestilling på Krona kino: Premiere på Mission: Impossible Rogue Nation. 3. august Skolestart Kongsberg norsksenter. 10. august Full drift av spisestedet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF Protokoll styremøte Grimstad bolig- og tomteutvikling KF Styremøtenr. 8-2016 Dato: 17.11.2016 Varighet: 08.30-10.00 Møtested: Grimstad rådhus, i møterommet Hamsun i 3.etg. Tilstede: Beate Skretting(BS),

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/1420-23 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen SALG AV BYGNINGENE PÅ FJERDUM SETER PÅ SKEI. Vedlegg: 1. Brev fra Gausdal Røde Kors mottatt 5. januar 2017.

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kongsberg kommune. Kongsberg kommunestyre. Møtested: Betania Møtedato: 13.11.2013 Tid: kl. 17.00-20.40

MØTEPROTOKOLL. Kongsberg kommune. Kongsberg kommunestyre. Møtested: Betania Møtedato: 13.11.2013 Tid: kl. 17.00-20.40 MØTEPROTOKOLL Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania Møtedato: 13.11.2013 Tid: kl. 17.00-20.40 Forfall: Marit Gislesen (Ap) Vera Henden (Ap) Kjersti Vanessa Weeden (H) Ingrid Alice G. Lea (H) Gernot

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Formannskapet, Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012 ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS SVAR PÅ SPØRSMÅL IFBM POLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Formannskapet 11.06.2014 053/14 Å P Bystyret 18.06.2014 089/14

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Formannskapet 11.06.2014 053/14 Å P Bystyret 18.06.2014 089/14 Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Formannskapet 11.06.2014 053/14 Å P Bystyret 18.06.2014 089/14 Arkivnr.: K1- Saksbehandler: Aud Sunniva Fuhr Dok.dato: 16.05.2014 Arkivsaksnr.: 14/87-3 Tittel:

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time)

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time) MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.9.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. september

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer