FS INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS 07-09 INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET"

Transkript

1 FS Til: Fra: Arkivref: Fakultetsstyret Seksjon for forskningstjenester 2009/368 SLI000/ INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET 1. Innledning Rutinen bygger på UiTs Retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), som gjelder fra Begrepsbruken er endret iht. Departementets (F-20-07), slik at det som tidligere var omtalt som ekstern finansiert virksomhet (EFV), nå omtales som BOA. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktiviteter (BOA) omfatter alle deler av virksomheten ved Universitetet i Tromsø (UiT) som finansieres utenom Universitetets grunnbevilgning. Satsene for indirekte kostnader er fastsatt i retningslinjer for indirekte kostnader ved eksternt finansiert virksomhet Dl Seksjon for forskningstjenester og seksjon for personal og økonomitjenester har sammen utarbeidet en plan for å sikre implementering av retningslinjene. Det tas blant annet sikte på å utarbeide en mal for budsjettering av prosjekter og i tillegg legges det opp til egne fora for informasjon og opplæring i de nye retningslinjene. Opplæringen tenkes i utgangspunktet gjennomført som workshops der man jobber med konkrete eksempler. Det planlegges ulike opplegg for administrasjonen og de vitenskapelig ansatte. Mer informasjon om dette vil komme. 2. Hovedregel Fakultetet har som hovedregel ansvar for forvaltning av det enkelte prosjekt fra søknadsfase til prosjektet avsluttes. Alle BOA prosjekter skal fullbudsjetteres. Dette fremgår av UiTs Retningslinje for beregning av indirekte kostnader ved eksternt finansiert virksomhet av 7. april 2008 og innebærer at alle kostnader knyttet til prosjektet skal fremgå av budsjettet. Skjemaet 1. Fag nedenfor viser kostnadene for eksperimentelle og ikke-eksperimentelle prosjekter og hvor satsene for indirekte kostnader - overhead per årsverk, månedsverk og time fremgår. Timeprisen (*) er regnet ut fra et årsverk på 1300 timer. Begrunnelsen for dette er at en del timer ikke lar seg fakturere og som det er rimelig at finansieringskilden er med å dekke sin andel av. Dette kan være tid knyttet til kurs/kompetanseheving, ferie, sykefravær, mv. Eventuelle avvik fra disse satsene skal avtales på forhånd og dokumenteres. UNIVERSITETSDIREKTØREN Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf , e-post leder Seksjon for forskningstjenester Ståle Liljedal, tlf , faks , e-post

2 Indirekte kostnader (overhead) for 2008/2009 Skjema 1. Fag Årsverk Månedsverk Timepris Eksperimentelle , ,- 404,- * Ikke ekspt , ,- 231,-* Nedenfor følger eksempler på totalkostnadene for en eksperimentell og ikke eksperimentell PhD stilling (skjema 2. Phd) og eksperimentell og ikke eksperimentell postdoktorstilling (skjema 3. Post.dok). I eksemplene er det lagt inn minimumslønn (** på henholdsvis ltr. 48 og 60). Totalkostnaden vil således endres dersom annen avlønning benyttes. De satsene for personlige driftsmidler som er oppgitt her er ment som eksempler og skal ikke sees på som førende. Skjema 2. Phd Eksperimentelle fag Ikke eksperimentelle fag Lønn** inkl. sosiale kostnader ,- (ltr. 48) ,- (ltr. 48) Indirekte kostnader , ,- Driftsmidler , ,- Totalekostnader: , ,- Skjema 3. Post dok Eksperimentelle fag Ikke eksperimentelle fag Lønn ** inkl. sosiale kostnader ,- (ltr. 60) ,- (ltr. 60) Indirekte kostnader , ,- Driftsmidler , ,- Totalekostnader: , ,- NFR og EU har egne satser for indirekte kostnader som må benyttes i søknadssammenheng til disse, se Forskningsrådets satser: Det gjøres oppmerksom på at disse prosjektene må lage et fullbudsjett som arkiveres i Universitetets arkiv- og saksbehandlingssystem. I tillegg skal det lages et bevilgningsbudsjett som følger søknaden og er i henhold til finansieringskildens retningslinjer. For alle andre finansieringskilder skal de nye UiT satsene legges til grunn. Ved bidrag som kan betraktes som små driftsmidler - beløp opp til ,- og som anses som rene driftstilskudd, der prosjektet ikke involverer organisasjonen utover forskeren selv, skal det trekkes minimum 10,5 % dekningsbidrag. Instituttet står her fritt til å trekke en høyere prosentandel om prosjektets omfang tilsier det, eller er en del av et større prosjekt. Dekningsbidraget fordeler seg til 3,5% til sentraladministrasjonen, 3,5% til fakultetsadministrasjonen og 3,5% til instituttet Av driftskostnader inkludert utstyr der ikke andre satser er oppgitt skal det trekkes 10,5% dekningsbidrag. 3,5% til hhv sentraladministrasjonen, fakultetsadministrasjonen og instituttet. Som hovedregel skal dekningsbidrag belastes når prosjektet mottar sin bevilgning og prosjektet opprettes. For påfølgende år skal dekningsbidrag trekkes når det utarbeides periodisert budsjett for året ( 3. Egeninnsats Vurdering og godkjenning av bruk av egeninnsats i eksterne prosjekter og BOA deligeres til instituttleder innenfor instituttets budsjettramme. I prosjekter hvor det er behov for midler utover det instituttet kan bidra med, skal dette godkjennes av fakdir/dekan. Instituttets / fakultetets egeninnsats skal synliggjøres i budsjettet og er en nødvendighet for å oppfylle kravet om fullbudsjettering i henholdt til regelverket 4. Oppdrags- og bidragsfinansierte aktiviteter Oppdragsfinansiert aktivitet (oppdragsprosjekt) Med oppdragsfinansiert aktivitet (oppdragsprosjekter) forstås prosjekter som Universitetet utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern oppdragsgiver, med krav til leveranser (med motytelse) ved side 2

3 avtale/kontraktinngåelse. Ved tvil om hvorvidt et prosjekt er bidrags- eller oppdragsprosjekt, skal man rådføre seg med seksjon for forskningstjenester. Oppdragsprosjekter skal alltid fullfinansieres av ekstern oppdragsgiver/finansieringskilde (jf. F 20-07), det vil si at alle direkte og indirekte kostnader ved prosjektet skal dekkes av den eksterne finansieringskilden/oppdragsgiveren. Det skal alltid vurderes om det skal legges til et påslag for avanse eller risiko. Hvorvidt prosjektet er momspliktig skal alltid avklares (ØA skal komme med retningslinjer for dette). Universitetet skal som hovedregel ha eiendomsretten til resultatene som oppdragsprosjektet frembringer. Ved eventuell overdragelse av rettighetene til utnyttelse av resultatene skal dette godkjennes av universitetsdirektøren og avtalefestes i kontrakten/avtalen som inngås med oppdragsgiver før prosjektet igangsettes. Universitetet skal uansett alltid ha rett til å utnytte alle forskningsresultatene eller annet til undervisnings- og forskningsformål. Det vises for øvrig til gjeldende IPR-policy ved Universitetet 1. Oppdragsprosjekter skal godkjennes av Universitetsdirektøren Bidragsfinansiert aktivitet (bidragsprosjekter) Med bidragsfinansiert aktivitet (bidragsprosjekter) forstås prosjekter hvor Universitetet får finansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder (andre departementer enn Kunnskapsdepartementet, direktorater, Norges forskningsråd, EU og liknende), helt eller delvis, uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Universitetet skal som hovedregel ha eiendomsretten til resultatene som bidragsprosjektet frembringer. Grunnbevilgning Med grunnbevilgning forstås bevilgninger stilt til rådighet av Kunnskapsdepartementet (KD). Som grunnbevilgning regnes også, i regnskapsmessig forstand, inntekter som ikke er forpliktet til anvendelse til et bestemt formål i henhold til kontrakt/avtale. Dette kan for eksempel gjelde salgsinntekter og leieinntekter. 5. Prosjektforvaltning oppgave- og ansvarsfordeling I det følgende beskrives ansvar, oppgaver og regler knyttet til forvaltning av eksterne prosjekter fra idé til prosjektet avsluttes. I det følgende deles prosjektaktivitetene inn i fem faser: Idé- og søknad, avtaleinngåelse (kontrakt), oppstart, gjennomføring og avslutning A Idé - og Søknadsfase Alle fast ansatte kan oppføres som prosjektleder. For midlertidig ansatte må instituttleder godkjenne rollen som prosjektleder, før søknadsprosessen innledes 1. Prosjektleders ansvar for å få godkjent sin prosjektidé Prosjektleder har ansvar for å få godkjent sin prosjektidé av instituttleder. Før godkjenning skal prosjektleder: a. Lage idéskisse b. Vurdere omfang av resursbruk på instituttet (inkludert personell og infrastruktur) c. Utarbeide preliminært budsjett d. Klassifisere prosjektet som enten bidrags- eller oppdragsprosjekt Når dette er klart skal prosjektleder sammen med instituttleder/instituttadm.: e. Drøfte IPR-problematikk som f.eks. rett til publisering og eventuelle kommersialiseringspotensial. f. Drøfte grunnlag for confidential agreement Forslag til avtale legges ut på Seksjon for forskningstjenester sine hjemmesider 1 Universitetet i Tromsø sluttet seg i styresak S til Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter (DL ). side 3

4 2. Instituttleders godkjenning av prosjektideen Det er instituttleders ansvar å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med søknadsarbeidet og han/hun skal derfor: a. Vurdere prosjektet i forhold til tilgjengelige ressurser / økonomi (personale, lokale, utstyr etc) b. Vurdere preliminært budsjett c. Vurdere om det er faglig interesse for prosjektet dersom instituttet må gå inn med egeninnsats. Vurderingen skal dokumenteres i Universitetets arkiv- og saksbehandlingssystem d. Godkjenne / avslå prosjektideen 3. Prosjektleders ansvar for fastsetting av budsjett og utfyllende prosjektbeskrivelse Før søknad om finansiering kan sendes til de ulike finansieringskildene skal det utarbeides et realistisk budsjett der alle relevante økonomiske forhold i forbindelse med prosjektet synliggjøres (Jf UiTs retningslinjer av 7.april 2008). Instituttadministrasjonen skal være behjelpelig med å sette opp budsjettet. Prosjektleder skal sørge for at: a. Prosjektet er fullbudsjettert i hht gjeldende regelverk og retningslinjer (inkludert indirekte kostnader) i. Kostnadsbudsjettet skal vise alle direkte og indirekte kostnader, per år og totalt. Direkte kostnader består av lønnskostnader inkl. sosiale kostnader for all arbeidsinnsats som bidrar i prosjektet, inklusive fast personell som helt eller delvis inngår i prosjektet. I tillegg kommer prosjektspesifikke driftsmidler og investeringer i utstyr mv. Indirekte kostnader består av estimerte kostnader knyttet til drift av en personlig arbeidsplass med tilhørende tjenester (kontorlokaler, PC, IT/telefon, bibliotek, lokale og sentrale adm. tjenester mv) samt bruk av teknisk infrastruktur (laboratorier, teknisk personale og utstyr). Det vises i denne forbindelse til Universitetets standardsatser og regler for beregning av indirekte kostnader 2. Ved søknad om midler fra finansieringskilder som har egne retningslinjer for søknadsutforming og beregning av kostnader, herunder indirekte kostnader, må fakultetet/enheten ta hensyn til dette ved utforming av søknad/budsjett. Det skal imidlertid alltid foreligge et budsjett i tråd med Universitetets interne retningslinjer som reflekterer Universitetets inntekter/finansiering og kostnader i henhold til beregningsreglene for indirekte kostnader. For oppdragsprosjekt kommer eventuell risikopremie og fortjeneste i tillegg. Det må videre avklares hvorvidt prosjektet skal belastes merverdiavgift. ii. Finansieringsplanen/inntektsbudsjettet skal vise hvordan prosjektkostnadene skal finansieres per år og totalt, fordelt på eksterne kilder og eventuelt Universitetets egenfinansiering/delfinansiering. Ved eventuell egenfinansiering/delfinansiering må instituttet/fakultetet ta stilling til om prosjektet har slik faglig interesse at det forsvarer den egenfinansiering/delfinansiering prosjektet krever 3. De vurderinger som danner grunnlag for beslutning om egenfinansiering/delfinansiering i bidragsprosjekter 4 skal dokumenteres. 2 Retningslinjer for beregning av indirekte kostnader ved Universitetet i Tromsø, fastsatt 7. april 2008, DL Med faglig interesse forstås aktivitet som styrker fagutviklingen internt ved Universitetet og er forankret i Universitetets strategi (herunder fakultetenes/enhetenes strategier), jf F-20-07, punkt 2.2.c. 4 I henhold til F pkt 2.2 c). side 4

5 b. Budsjettet skal gjenspeile prosjektbeskrivelsen. Alle aktiviteter i prosjektbeskrivelsen skal være forankret i budsjettet. Budsjettet skal foreligge instituttadministrasjonen senest 4 uker før søkandsfristen c. IPR skal avklares. Seksjon for forskningstjenester kan bistå instituttet ved behov. d. Eventuelle endringer skal forelegges instituttleder og endelig godkjenning innhentes e. Søknaden forelegges instituttleder/fakultetsdirektør senest_2 uker før søknadsfrist for ordinære søknader og senest 3 uker før søknadsfrist for EU søknader. f. Følgende dokumenter registreres i Universitetets arkivsystem og følger saken: i. Søknad (søknadsskjema) ii. Prosjektplan/prosjektbeskrivelse redegjøres for eiendomsrett og publisering iii. Budsjett foreligge opplysninger om egeninnsats og spesifisert overhead I tillegg skal følgende dokumenter registreres i Universitetets arkivsystem: iv. Invitasjon til kontraktsforhandlinger v. Tilsagnsbrev med kontrakt vi. Instituttleders/Fakultetsdirektørens godkjenning av søknaden vii. Avslag på søknader fra finansieringskildene 4. Instituttleders/fakultetsdirektørs godkjenning av søknaden Instituttleder har ansvar for at: a. Søknaden blir kvalitetssikret (budsjett, prosjektbeskrivelse, gjennomføringsgrad) b. Endelig prosjektbeskrivelse og budsjett godkjennes c. Instituttleder godkjenner søknaden, eventuelt anbefaler og oversender saken til fakultetsnivået der dette er påkrevet. d. Prosjektbeskrivelse, fullbudsjett, søknadsskjema, anbefalinger / støtteerklæringer og godkjenning av prosjekt og bruk av egenfinansiering eventuelt andre dokumenter skal arkiveres i Universitetets arkiv- og saksbehandlingssystem før søknad sendes til finansieringskilden(e). B- kontraktsfase 1. Krav til kontrakt For hvert enkelt oppdrags-/bidragsprosjekt skal det foreligge skriftlig kontrakt/avtale mellom oppdragsgiver/bidragsyter og DMF. Avtalen kan bygge på: a. Mal fra NFR eller EU, samt standardkontrakt fra UiT (ikke ferdig), som skal benyttes så langt dette er hensiktsmessig. b. Ved bruk av andre kontraktsformularer må eventuelle særvilkår komme som tillegg til punktene i standardkontrakten. c. Ved tildeling av mindre beløp (anslagsvis under kr ) i bidragsprosjekter hvor Universitetet ikke påtar seg vesentlige forpliktelser (tilskudd/gaver), kan behov for og omfang av kontrakt vurderes. Brev, eller annen skriftlig dokumentasjon fra bidragsyter, kan da eventuelt erstatte kontrakt. d. Medfører prosjektet tilsetting av personale skal det imidlertid alltid foreligge kontrakt. e. Ved oppdragsprosjekter skal det alltid inngås kontrakt som underskrives av begge parter. Følgende forhold skal alltid være regulert i en kontrakt: Formål med bruk av midlene Varighet/kontraktsperiode Prosjektansvarlig Økonomi og betalingsbetingelser (tidspunkt og beløp, fortrinnsvis forskuddsbetaling) Universitetets faglige og økonomiske rolle i prosjektet. Generelt regulere rettigheter, plikter og ansvar for partene Rapporteringsrutiner Heving/oppsigelse av avtalen Behandling av tvister side 5

6 Publiseringsrettigheter (jf. Universitets- og høgskolelovens 1-5 sjette ledd). Universitetet skal alltid ha rett til å utnytte alle forskningsresultatene eller annet til undervisnings- og forskningsformål. Eiendomsretten til resultatet av prosjekter og eiendomsretten til eventuelt utstyr finansiert av prosjektet (jf. UiTs IPR-policy). Universitetet skal som hovedregel ha eiendomsretten til resultatene som bidragsprosjektet frembringer. Ved etter- og videreutdanning eller tilsvarende der deler av finansieringen av studietilbudet skjer gjennom egenbetaling fra deltakerne/studentene (bidragsprosjekt), inngås det ikke kontrakt på vanlig måte (se retningslinjene s 6 for utdyping) 2. Prosjektleders oppgaver Prosjektleder skal gå god for at prosjektet lar seg faglig gjennomføre med de betingelser som fremgår av kontrakten og innenfor den resursramme som prosjektet har og har ansvar for at: i. Kontraktsutkast oversendes Instituttleder/fakultetsdirektør og registreres i Universitetets arkiv- og saksbehandlingssystem ii. Universitetsdirektøren får tilsendt kontraktsutkast for EU og oppdragskontrakter senest 10 virkedager før fristen utløper. C- Oppstartsfase 1. Opprettelse av prosjektet i økonomi/regnskapssystemet Så snart endelig budsjett er fastsatt og kontrakt er underskrevet vil prosjektet bli opprettet i universitetets regnskapssystem. a. Økonomi/regnskap på instituttnivå oppretter prosjektet på bakgrunn av tilsagnsbrev på følgende skjema: b. Økonomiavdelingen på fakultetsnivå legger inn budsjettet i økonomisystemet når prosjektet er opprettet. 2. Prosjektleders ansvar (i samarbeid med instituttadministrasjonen) Når et prosjekt blir opprettet skal prosjektleder forsikre seg om at følgende dokumenter ligger i arkiv- og saksbehandlingssystemet: i. Søknad om midler (dersom det har vært en søknadsrunde før kontrakt ble inngått) ii. Tilsagnsbrev med kontrakt fra finansieringskilden. iii. Underskrevet kontrakt med samarbeidspartene. iv. Kostnadsbudsjett og inntektsbudsjett/finansieringsplan, periodisert og for hele prosjektperioden (endelig budsjett) v. Begrunnelse for eventuell egenfinansiering / delfinansiering fra Universitetet. D- Gjennomføringsfasen 1. Prosjektleders oppgaver i samarbeid med instituttadministrasjonen: Det er prosjektleders oppgave å sørge for at prosjektet blir fulgt opp faglig, administrativt og økonomisk, og må: a. Lage årlige budsjetter for innlasting i økonomisystemet på skjema: disse sendes til fakultetsadministrasjonen for innregistrering. b. Sørge for at fremdriftsrapporter blir sendt og arkivert i arkiv- og saksbehandlersystemet. Økonomisk status skal alltid rapporteres i henhold til regnskapssystemet. c. Vesentlige avvik skal rapporteres og i samråd med instituttleder iverksette tiltak om nødvendig d. Koordinere prosjektet og fordele inntekter/utgifter mellom berørte enheter e. Være oppdatert på økonomisk status. Sjekke at inntekter og utgifter belastes rett og at ordre/grunnlagsskjema fylles ut og sendes fakultetsadministrasjonen i. Tilgjengelige hjelpemiddel i tillegg til manuell gjennomgang: Økonomidata på web: side 6

7 2. Fakultetsadministrasjonens oppgaver: a. Sørge for at årlige budsjetter registreres i Universitetets økonomisystem b. Gi råd til prosjektleder / instituttleder og instituttadministrasjon ved behov c. Drive forskningsadministrativt nettverk og relevante kompetansehevingstiltak. d. Kvalitetssikring av instituttenes arbeid, særlig for oppdragsprosjekter. E- Avslutningsfasen 1. Prosjektleders oppgaver i samarbeid med instituttadministrasjonen: a. Påse at dekningsbidrag er belastet og overført instituttet b. Sende sluttrapport i hht avtale til finansieringskildene. c. Påse at sluttrapporten blir arkivert prosjektet anses nå ferdig d. Ved avslutning av bidragsprosjekter (etter at alle forpliktelser til finansieringskilde og andre forpliktelser er oppfylt) skal eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk/ merforbruk avregnes mot bevilgningsøkonomien til fakultetet e. Ved avslutning av oppdragsprosjekter avregnes eventuelle regnskapsmessige overskudd/underskudd mot virksomhetskapitalen til Universitetet som disponeres av universitetsstyret. Enheten som er ansvarlig for oppdragsprosjektet, mottar/trekkes i så fall tilsvarende beløp i bevilgningsøkonomien. f. Prosjektet meldes som avsluttet til økonomiavdelingen på sentralt nivå når prosjektet er oppgjort og avsluttet. Forslag til vedtak: 1. Fakultetstyret slutter seg til forslaget til Rutiner for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Det medisinske fakultet (DMF) 2. Enhetene implementerer Rutiner for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Det medisinske fakultet 3. Retningslinjene er gjeldende fra og de delene av rutinebeskrivelsen som fortsatt er relevante for eksisterende prosjekter skal iverksettes. Tromsø, Stig Ørsje Fakultetsdirektør Ståle Liljedal leder Seksjon for forskningstjenester side 7

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 7. april 2008 Hjemmel: Gjelder fra: 7. april 2008 Arkivreferanse

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED UNIVERSITETET I TROMSØ

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED UNIVERSITETET I TROMSØ RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 17.08.2010 Hjemmel: Gjelder fra: 01.09.2010

Detaljer

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA)

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) 1 Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Informasjonsmøte SVT-fakultetet Mars 2011 Lars Gunnar Indreiten, Prosessleder Prosjektprosessen Morten Øien, Juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet Rundskriv Norsk institutt for bioøkonomi Veterinærinstituttet Nr. Vår ref Dato M-1/2017 17/261 14.06.2016 Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Detaljer

RETNINGSLINJE for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

RETNINGSLINJE for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) RETNINGSLINJE for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Fastsatt av: Universitetsdirektøren Dato: 24.03.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UiT.ØA.øko.ret.04 Sist endret av: Økonomiseksjonen

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET. for. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt av styret 29. september sak 118/2011

REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET. for. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt av styret 29. september sak 118/2011 REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET for HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt av styret 29. september sak 118/2011 1 REGLEMENT FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT

REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT Sist oppdatert: 08.06.2017 Hanne Sofie Seljebu Olsen Førstekonsulent Avdeling for økonomi Økonomiseksjonen Innhold 1. Prosjektdata... 2 2. Prosjektrelasjoner...

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 Reglement for eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 2 1. BAKGRUNN OG VIRKEOMRÅDE...3 2. DEFINISJONER...3 3. PRINSIPPER FOR MEDVIRKNING

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

NYE RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fakulteter/enheter Deres ref.: Vår ref.: 200706740-3/MWI/470 Dato: 17.12.2008 NYE RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Vedlagt oversendes

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 6.12.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/12 Møtedato: 16.12.2012 Saksbehandler: JEA NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi SERVICEAVTALE FOR BIDRAGS - OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED MOF Mål for oppgaven Hva avtalen omfatter Hvem avtalen omfatter

Detaljer

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013 F-07-13 Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/9-2013 KD s regionale økonomiseminarer 2013 Kirsti R. Aarøen, underdirektør/regnskapssjef Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen Agenda Bakgrunn

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Egeninnsats i bidragsprosjekter

Egeninnsats i bidragsprosjekter Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Budsjettering av forskningsprosjekt. 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen

Budsjettering av forskningsprosjekt. 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen Budsjettering av forskningsprosjekt 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen Budsjettering av forskningsprosjekt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Det perfekte budsjett Sum

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger ved Universitetet i Stavanger Oppdatert pr 19.1.07 1 av 28 1 Virkeområde og definisjoner 3 1.1 Virkeområde 3 1.2 Eksternt finansiert virksomhet: 3 1.3 Oppdragvirksomhet 4 1.4 Annen eksternt finansiert

Detaljer

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Budsjettrundskriv BOA 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 12.09.2017 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generelle bestemmelser... 2 1.2 Ansvar... 2 1.3 Hjemmel... 2 1.4 Prosjektnummer... 3 2 Budsjettering...

Detaljer

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e):

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

Møte med Forskningsrådet

Møte med Forskningsrådet 1 Møte med Forskningsrådet 06.11.2008 2 Agenda 12.30 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 14.00:

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Opplæring UiB 23. april 2014 Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er TDI-modellen

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER

Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER 1. Generelt om regelverket I medhold av merverdiavgiftslovgivningen skal det beregnes utgående merverdiavgift ved av forskningstjenester. Med

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret.

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret. REGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD ANGÅENDE KLASSIFISERING, STYRING OG REGNSKAPSFØRING AV AKTIVITETER FINANSIERT AV BEVILGNINGER, BIDRAGSINNTEKTER OG OPPDRAGSINNTEKTER, SAMT SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER,

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Klassifisering og regnskapsføring

Klassifisering og regnskapsføring Klassifisering og regnskapsføring Økonomiseminarene oktober 2012 Seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Klassifisering og regnskapsføring Hovedregler for klassifisering Tre eksempler

Detaljer

Interne retningslinjer ved Det odontologiske fakultet. Forvaltning av eksternt finansierte prosjekter(efp)

Interne retningslinjer ved Det odontologiske fakultet. Forvaltning av eksternt finansierte prosjekter(efp) Interne retningslinjer ved Det odontologiske fakultet Forvaltning av eksternt finansierte prosjekter(efp) Fokus på EFP Kvalitetssikring av eksternt finansierte prosjekter Utarbeidelse av retningslinjene

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d.

Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d. Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d. Hva gjør man hvis man ikke har fått avklart opptak til ph.d. studiet?... 1 Ut fra hvilke kriterier vurderes vitenskapelig kvalitet i søknadene?... 1 Hvilke krav stilles

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

UH-sektoren. Bjørn Haugstad

UH-sektoren. Bjørn Haugstad Totale kostnader som basis for ekstern finansiering i UH-sektoren Arbeidsgruppe UHR og NFR Bjørn Haugstad Bakgrunn for arbeidet Handlingsromsutvalgets l t innstilling Rundskriv F20-07 om eksternfinansiert

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT

Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT 2003 2005 2007 2009 Formål; Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig

Detaljer

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett 1 Langtidsbudsjett 2011-2014 Runde 1 ferdig15. juni Runde 2 frist 5. oktober Styremøte DMF 21.09.2010 2 Langtidsbudsjett 2011-2014 - Runde 1 (15. juni) Driftsbevilgning (RD) Aktivitetsnivå 2010 videreført

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021)

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Dette er en veiledning for deg som har et optimaliseringsprosjekt innunder BIOTEK2021 og som skal fylle inn en prosjektregnskapsrapport

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Instruksen er fastsatt av rektor og gjelder fra 01.03.2006 (Instruksens kap.5.1 er revidert 28.03.2011) Innholdsfortegnelse

Detaljer

TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer. Nina Hedlund Forskningsrådet

TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer. Nina Hedlund Forskningsrådet TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer Nina Hedlund Forskningsrådet TDI-modellen hva er det? TDI-modellen er en felles nasjonal modell TDI-modellen er utviklet av UoH-sektoren Formålet med TDI-modellen

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Revisjon av F20-07 veileder

Revisjon av F20-07 veileder Revisjon av F20-07 veileder Arbeidsgruppe for gjennomgang av utfordringer knyttet til BOA-forvaltningen og forslag til forbedringer i veiledningsmateriale KD s regions-seminarer 2012 Kirsti R. Aarøen,

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011

Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: 2011/3904 Møte: 24. mars 2011 Rekneskapsrapport pr februar 2011 1 Hovudtal MN-fakultetet har

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV ETTER- OG VIDEREUTDANNING, EKSTERNT FINANSIERTE STUDIETILBUD OG DESENTRALISERT UTDANNING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV ETTER- OG VIDEREUTDANNING, EKSTERNT FINANSIERTE STUDIETILBUD OG DESENTRALISERT UTDANNING VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren oktober 2010. Oppdatert av opptaksleder Jørund Jørgensen, Avdeling for utdanning, 1. oktober 2012. Kapittel 5 RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV ETTER- OG VIDEREUTDANNING,

Detaljer

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP)

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 02.10.2008 2 Agenda 1. Utvikling av ny økonomihåndbok ved NTNU 2. Revidering av økonomiinstruks/hovedregler 3. Innføring av nye arkivrutiner 4. Rutiner for

Detaljer

Arkivering av forskningsadministrativ dokumentasjon i ephorte ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Arkivering av forskningsadministrativ dokumentasjon i ephorte ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Arkivering av forskningsadministrativ dokumentasjon i ephorte ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 1. Ansvar for dokumentfangst og registrering i ephorte Ansvaret for dokumentfangst

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 19.12.2008 Hjemmel: Gjelder fra: 01.01.2009 Arkivreferanse

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 3. mai 2012 Rekneskapsrapport pr. mars 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

Vedlegg til utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 12. oktober 2016:

Vedlegg til utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 12. oktober 2016: Hva det kan søkes om Med forskningsinfrastruktur menes avansert vitenskapelig utstyr og store utstyrsfasiliteter, elektronisk infrastruktur, samt vitenskapelige databaser og samlinger. Det kan kun søkes

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 1 Prosjekt utvidelse av mva-registrering Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 2 Agenda 1. Status i arbeidet med klassifisering av prosjekter 2. Systemmessige endringer (Maconomy, Oracle, Basware +

Detaljer

Tabell A: Forskning generelt (skriftlige og muntlige kommentarer fra fakultetene er innarbeidet)

Tabell A: Forskning generelt (skriftlige og muntlige kommentarer fra fakultetene er innarbeidet) Orientering til Universitetsstyret 17. oktober 2006 Tiltaksplan for å forebygge vitenskapelig uredelighet Tabell A: Forskning generelt (skriftlige og muntlige kommentarer fra fakultetene er innarbeidet)

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Prosjektadministrasjon. Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt

Prosjektadministrasjon. Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt Arbeidsområde: Hyppighet: Nøkkelhendelse: Kommentarer: Prosjektadministrasjon Når UiB inngår avtale om ekstern finansiering for prosjekt

Detaljer