Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009"

Transkript

1 Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009 Quality Hotell 33,

2 Kjære kursdeltaker Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets etterutdanningskurs! Det er i år 3.gang vi har et fellesarrangement for Norsk Audiopedagogisk Forening, Norsk Teknisk Audiologisk Forening og for Norsk Audiografforbund. For fagmiljøet ser vi at dette har blitt en god fellesarena. Det er viktig for faglig utbytte, men også for å vedlikeholde og utvide den sosiale arenaen i det audiologiske fagmiljøet i Norge. Vi ser i år at økonomi har blitt vår største utfordring i forbindelse med å arrangere kurs. Det er en kunst å kombinere gode innlegg av spennende foredragsholdere med passende lokaler og lokalisasjon, hvor en samtidig er tilstrekkelig kostnadsbevisst slik at flest mulig av våre medlemmer kan få mulighet til å delta på kurset. De fleste av oss er dessuten godt kjent med at rammene for å delta på kurs blir strammere i fremtiden pga økonomiske hensyn på de fleste arbeidsplassene, det være seg både sykehus, kompetansesentra og andre. I år som tidlige år vil vi be om tilbakemeldinger og tips som kan gjøre etterutdanningskursene enda bedre i fremtiden. Cochleaimplantasjon og høreapparatformidlingen i Norge er de to store hovedtemaene i år, etter ønske fra medlemmene. Vi viderefører systemet med parallelle sesjoner og posterutstilling, og håper alle finner flere temaer som kan være av interesse - også på tvers av profesjonstilhørighet. Sammen med utstillingene til de ulike leverandørene, håper vi at alle skal finne årets etterutdanningskurs nyttig og lærerikt! Til slutt vil vi rette en stor takk og applaus til praktisk- og faglig komité som har lagt ned en formidabel innsats for at årets kurs har latt seg gjennomføre. Vi er også svært glade for at så mange har funnet veien hit det er en bekreftelse på at slike kurs er viktige også i fremtiden. Ingrid Nordal Kristoffersen Norsk Audiografforbund Arne Vik Norsk Teknisk Audiologisk Forening Marte Karine Uggen Norsk Audiopedagogisk Forening 1

3 Kursprogram Onsdag 4. november Innreise og separate årsmøter i foreningene Registrering 2000 Middag Torsdag 5. november Registrering Velkommen - praktiske opplysninger 1. Hovedsesjon: CI Hva er CI - hvordan og hvorfor virker det? Ole Tvete Henvisning og utredning Siri Wennberg Lydtilkobling på barn Ole Tvete Lydtilkobling på voksne Marit Pedersen Kontroller og feilsøk Kjell Grøndahl Lunsj Parellelle sesjoner 2

4 Poster- utstillingsbesøk NTAF NAF (Audiografene) NAF (Audiopedagogene) Tekniske hjelpemidler ved telefonbruk. Monica G. Myklebust Lydutbredelse i rom - et Excelmodelleringsverktøy Arne Vik I hvilken grad er hørselshemmede tilfreds med det som skjer i første konsultasjon hos audiograf? Siri M.Bergseth Poster- utstillingsbesøk Tilpasningsrasjonale for benledet lyd Bjørn Roar Valvik Poster- utstillingsbesøk Presentasjon av bacheleroppgave BA kandidat 2009 fra Audiografutdanninga Metoder for prediksjon av taleoppfattelse ved Poster- utstillingsbesøk forstyrrende etterklang og støy Hørselsrehabilitering i Norge og Jon Øygarden Nederland Poster- utstillingsbesøk Irene Olaussen Hva skjer med APD området etter APD konferansen i Trondheim i fjor Kjell Grøndahl/Marit Pedersen Hva er status i forståelsen av hårcellenes og det indre ørets funksjon? Olav Kvaløy Poster- utstillingsbesøk Informasjonsteoretisk analyse av et hørselstap Olav Kvaløy Lydutjevningsanlegg hva gjøres i andre land? Allan Peter Teisen, Phonic Ear 2000 Festmiddag Poster- utstillingsbesøk Vad vet vi om bullerreduktion i hörapparater? Mätningar på 12 moderna hörapparater Karolina Smeds Poster- utstillingsbesøk Styret informerer. Innlegg fra etisk utvalg. Nasjonal Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming. Jens Kr Jebsen Erfaring fra habilitering etter innføring av tidlig screening Borghild Landsvik Posterutstillingsbesøk Enhetlig og helhetlig habilitering av hørselshemmede barn. Straks-team, "Hør mitt språk" Unni Line Ottersen Posterutstillingsbesøk Utfordringer i arbeidet med fremmedspråklige hørselshemmede. Elisabeth Mikkelsen Posterutstillingsbesøk Rehabilitering av voksne hørselshemmede Audiopedagoger Posterutstillingsbesøk 3

5 Fredag 6. november 2. Hovedsesjon: Høreapparatformidling Hva ligger i bestillerdokumentet til helseregionene? Hvilke strategier har Helse Sør-Øst på høreapparatområdet Standarder og standarders betydning på helseområdet. Trine Tveter, dir. Standard Norge EN15927 Høreapparatformidlingstjenester Gøril Haukøy Veien videre og Samhandlingsreformen Lunsj 3. Hovedsesjon: Aktuelle tema Ørekirurgi - en orientering om området. Marie Bunne Pause MP3 spillere og hørselsskaderisiko - Hva vet vi og hva er det vanskeligere å vite noe om? Bo Engdahl Avslutning 4

6 EN AKTIV HVERDAG KREVER SMARTE LØSNINGER T Bluetooth Solution Kit GN ReSound AS Postboks 132 Sentrum 0102 Oslo Tlf: Bluetooth Solution Kit brukes sammen med høreapparat med Telespoleprogram (T). Halsslyngen/teleslyngen overfører signalene fra kilden direkte til høreapparatet, når Telespoleprogrammet (T) er aktivert. Kildene kan være mobiltelefon eller ipod/mp3-spiller med bluetoothfunksjon. Spesielt gunstig i støyende omgivelser og situasjoner som krever bruk av håndfrienhet. enkleste vei til god lyd Funksjoner i Bluetooth enheten Knapper med tydelige symboler på Bluetooth enheten: - Svare og avslutte samtalen - Volum opp/ned - For musikk: spill/pause/ neste sang/forrige sang Opptil 8 timers taletid Opptil 7 timer avspilling av musikk Opptil 230 timer standby tid Sprutsikker Kan kobles mot inntil to enheter samtidig Lader medfølger

7 Kan vi høre bedre på under ett minutt? Godt spørsmål. Det tar nok fremdeles litt mer enn ett minutt å gi en pasient optimal hørsel, men prosessen går mye raskere enn før. Med 130 års erfaring fra bransjen, vet vi at en audiografs hverdag ofte handler om effektivitet og det å gjøre avansert teknologi enkelt for brukeren. Nettopp det handler det om; hvordan du som audiograf enklere og raskere kan sørge for god hørsel. Integrerte arbeidsprosesser som iscan og eorder, gir en enkel første tilpasning i Connexx. Siemens høreapparater tilpasser seg brukerens daglige utfordringer, kombinert med rask support fra våre audiografer. Derfor får du mer tid til dine pasienter.

8 Torsdag kl : Hovedsesjon: CI Hva er CI - hvordan og hvorfor virker det? Ole Tvete, Rikshospitalet Notater: Døvhet skyldes oftest at sansecellene i det indre øret ikke virker. Det er de som overfører mekaniske bevegelser langs basilarmembranen (membranen hvor sansecellene sitter i det indre øret) til elektriske signaler (aksjonspotensialer) i hørselnerven. Vanligvis er det fremdeles fungerende fibre igjen i hørselnerven. Hensikten med et cochleaimplantat er å generere elektriske signaler i hørselnerven hos døve som ligner mest mulig på de elektriske signalene i hørselnerven hos normalthørende. Hvordan virker et implantat? Den utvendige delen består av en mikrofon som er tilkoblet en taleprosessor. Signalet går fra mikrofonen som elektriske signaler til taleprosessoren. Den frekvensanalysen som hos normalthørende foregår på basilarmembranen i det indre øret (lyse lyder genererer aktivitet i hørselnerven tilknyttet basilarmembranen ytterst i cochlea, og mørke lyder generer aktivitet i hørselnerven langt inn i cochlea), skal gjøres av taleprosessoren. Taleprosessoren har filtre som fungerer i hvert sitt frekvensområde. Denne filtreringen er en meget grov forenkling av hvordan basilarmembranen og sansecellene virker i det normale øret. Når taleprosessoren har analysert lydsignaler med hensyn til frekvensinnhold og styrke, avgjør den hvilke elektroder som skal stimuleres og med hvilken styrke. Den sender signalet over intakt hud til den innopererte delen av utstyret, -selve implantatet. Elektronikken i den innopererte delen tolker signalet og sender elektriske impulser via tynne elektrisk isolerte ledninger til de korrekte elektrodene i det indre øret. Selve elektrodene er metallkontakter i elektrisk kontakt med væsken i det indre øret. Vanligvis finnes det slike elektroder i det indre øret. All elektrisk stimulering av et indre øret skjer ved elektrodene. Hvordan brukerne oppfatter lyden er helt individuelt. Noen voksne døvblitte har noe taleforståelse umiddelbart, ( kort tids døvhetprogredierende hørsltap) mens andre aldri vil kunne dra nytte av lyd til taleoppfattelse. Cochleaimplantat er en meget stor hjelp for døve, men det kan aldri erstatte et normaltfungerende øre. 5

9 Torsdag kl : Hovedsesjon: CI Henvisning og utredning Siri Wennberg, St.Olavs Hospital Notater Tema som vil bli belyst: Hvem kan være aktuelle kandidater for cochleaimplantat? Hva bør en henvisning for en CI-utredning inneholde? Hvordan foregår en CI-utredning på de tre CI-sentraene i Norge? Hva ligger til grunn for avgjørelsen om en mulig kandidat får tilbud om en CI-operasjon, eller ikke? 6

10 Torsdag kl : Hovedsesjon: CI Lydtilkobling på barn Ole Tvete, Rikshospitalet Notater I 1988 opererte Rikshospitalet et døvblitt barn på 6 år. Han var på dette tidspunkt det yngste barnet i Europa med cochleaimplantat. Vi har nå over 20 års erfaring med implantater til barn. Hensikten er å gjøre talelyder hørbare, og unngå at lyd blir ubehagelig. For døvblitte og større barn brukes lekeaudiometriteknikker for å finne høreterskler for strøm for de enkelte elektroder. For de minste barna brukes observasjonsteknikker for å se om barna forandrer adferd ettersom strømstyrken økes. Til tillegg til denne teknikken har vi utført objektive målinger under implantasjonsoperasjonen. Når elektroden er på plass i det indre øret foretas en teknisk kontroll av de enkelte elektrodepunkter. Deretter aktiviseres implantatet og vi finner ut om ved hviket strømstyrke stapedisrefleksn lar seg utløse. Vi benytter også implantatet til både stimulere og registrere signaler fra første del av hørselnerven. ( NRT NRI ART ). Ved spesielle tilfeller bruker vi standard utstyr til å registrere hjernestammeresponser hvor stimuli kommer fra implantatet (EABR). CT bilder av elekrtoden i cochlea gir oss også informasjon. Når vi sett reaksjon på, eller manglende reaksjon på, strømstimulering for alle elektroder, kobler vi inn mikrofonen i ørehengeren. Det første program vi lager gir så lav stimulering at vi har ingen eller liten respons på lyd. Bygger lyden opp derifra med 2 besøk hver dag i 4 dager. I løpet av denne tiden har vi som regel fått en viss ide om reaksjon på strømstimulering. Kontroller det første året er ved 3, 6 og eventuelt 9 mnd. Ved første årskontroll prøver vi å teste nytte av implantatet. Innlegget vil avsluttes med noen resultater på barn. 7

11 Torsdag kl : Hovedsesjon: CI Lydtilkobling på voksne Marit Pedersen, St.Olavs Hospital Etter at en CI-operasjon er gjennomført ved at implantatet er satt inn i cochlea, må dette få være i ro i ca 4 uker før lyden kan settes på. Først bestemmer vi hvor mye strøm som skal til før det høres/føles på noen utvalgte elektroder, deretter øker vi strømstyrken på de samme elektrodene mens brukeren gir tilbakemelding om hvordan det oppleves, stopper like før det blir ubehagelig. Interpolerer verdiene til de elektrodene som ikke er målt. Dette gir oss et dynamikkområde å starte med. Skrur ned en del og setter på lyd slik at de hører det som prosessorens mikrofon fanger opp. Jobber videre med denne lyden, justerer, øker, endrer, mye dreier seg om å venne seg til nok lyd til at lyden blir nyttig. Bruker derfor 2-4 dager på denne lydpåsettingen, 2 økter om dagen, bruker og pårørende jobber mellom øktene hos oss. Vil i dette foredraget i tillegg si litt om hvordan dette oppleves av forskjellige brukere. Notater 8

12 Torsdag kl : Hovedsesjon: CI Kontroller og feilsøk Kjell Grøndahl Notater Foredraget er en gjennomgang av praktiske metoder for feilsøking og kontroll av CI lydprosessorer. Antall CI-opererte øker for hvert år, og dermed er det flere innen vårt fagfelt som kommer i kontakt med dem i jobbsammenheng. De fleste voksne CI-brukere er selv i stand til å finne de vanligste feilene på utstyret, og kan dermed rette feilen selv eller ta kontakt med rette instans. Derimot er ikke dette så enkelt når det gjelder den yngste og den eldste aldersgruppen. Vi har en stor gruppe barn i kontakt med barnehager, skoler, kompetansesentere, audiopedagogiske tjenester, PPT og så videre. Mange av disse stedene vil ha behov for å kunne drive enkel feilsøking når utstyret ikke fungerer som det skal. I den andre enden av aldersskalaen begynner det nå å komme CIbrukere på alders- og pleiehjem, og noen av dem blir demente eller får motoriske vansker. I slike tilfeller bør personalet ha en kortfattet "sjekkliste" tilgjengelig (utkast blir lagt ut på ) En tredje gruppe er de som har en skade eller utviklingshemming som gjør det vanskelig å betjene CI-utstyret fullt ut på egen hånd. Eksemplene som vises gjelder de vanligste lydprosessorene av nyere dato som er i bruk i Norge, men mange av prinsippene vil også kunne brukes på annet utstyr. Vanlige feilkilder er: - Bruker / betjeningsfeil (f.eks volum eller mikrofonsensitivitet skrudd helt ned) - Ledning mellom spole og prosessor - Batterikasse - Fuktighet og/eller støv Nyttig utstyr: - "Test Device" for å sjekke utsignal fra prosessoren - Hodetelefoner for test av mikrofon - Reservedeler (ledninger, batterikasser, mikrofondeksler, fjernkontroll o.a.) - Tørkeboks - Batteritester (også nyttig for vanlige høreapparater) Linker om feilsøking og bruk: - (gå inn på "library") - (eller gå via - 9

13 Torsdag kl : Paralellsesjon: NTAF Tekniske hjelpemidler ved telefonbruk Monica Gamlem Myklebust, audiograf Fagansvarlig Hørsel v/nav Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Notater: Hørselshemmede har svært ofte problemer med å oppfatte det som sies i telefonen, og veiledere i rehabiliteringsprosessen har ofte lite kunnskap om de muligheter som finnes, og hvordan brukerne kan få tilgang til dem. Det finnes et stort antall tekniske hjelpemidler på markedet som vi kan låne ut etter søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. For å velge det rette hjelpemiddelet til hver enkelt bruker, uten mer tilrettelegging enn nødvendig, er det viktig med god informasjon både ut til brukerne og til de som evt. skal bistå i søknadsprosessen. Det er også viktig at vi som sitter med en viss oversikt over hva som finnes på markedet får de opplysninger vi trenger for å velge et hjelpemiddel som gir et så godt resultat som mulig. Jeg vil derfor prøve å lage en enkel oversikt eller en sjekkliste som kan benyttes i kontakt med brukeren - for å sikre at de opplysninger som er viktige for formidleren på NAV Hjelpemiddelsentral kommer inn (for min erfaring viser at den er svært mangelfull!), og for at den som skal utrede brukerens behov skal få kunnskap om hvordan de forskjellige hjelpemidler skal benyttes. Foredraget vil bli en gjennomgang av denne sjekklisten med forklaring av hvordan den er tenkt i bruk. Den vil belyse forskjellige problemstillinger som: - forskjellige arenaer - hjemme, arbeidsliv - forskjellige typer telefoner - fasttelefon, trådløs telefon og mobiltelefon - om brukeren skal lytte til telefonsamtalen med eller uten høreapparat. NAV har hatt ute prisforhandling på hørselstekniske hjelpemidler som ble avgjort nå i september. Disse vil bli gjeldende fra , men jeg er pr. dags dato ikke informert om resultatet av disse prisforhandlingene. Jeg forholder meg derfor først og fremst til de hjelpemidler som er med i gjeldende prisforhandlinger. 10

14 Torsdag kl : Paralellsesjon: NTAF Lydutbredelse i rom - et Excel-modelleringsverktøy Arne Vik, Studieleder Program for Audiografutdanning AHS HIST Notater: Lyden fra en kilde i rommet kan betraktes på følgende måte: Når lyden forlater kilden brer den seg ut mer eller mindre i kuleform (avhengig av kildens direktivitet) til den treffer nærmeste hinder. En del av energien i lydbølgene vil da bli avbøyd eller reflektert som nye lydbølger, til neste hinder treffes. Slik går lydbølgene rett framover i en hastighet på 340 m/sek. Det er disse bølgene som utgjør lyden i rommet inntil lyden fra kilden opphører eller de dør helt ut. Nær kilden domineres lydfeltet av den direkte lyden fra kilden (direktefeltet), og langt fra kilden domineres lydfeltet av refleksjoner (diffusfeltet, eller refleksjonsfeltet). Vi skiller mellom tidlige og sene refleksjoner, etter hvilken betydning de har for taleforståelsen. Tidlige talerefleksjoner, er de som når fram til målet (tilhøreren) innenfor 0,05 sek etter den direkte lyden (ekstra ganglengde på 17m ved lydhastighet 340 m/sek). Disse, bidrar til økt taleforståelse. Senere refleksjoner, etterklang, forstyrrer taleforståelsen. Foredraget vil demonstrere bruken av et regnearkbasert beregningsverktøy som framstiller lydnivået for disse ulike lydkomponentene i varierende avstand fra lydkilden. Beregningsmodellen er basert på velkjente romakustiske sammenhenger og er hentet fra Boothroyd (2005). Virkningen av å variere følgende parametre vil bli belyst: Talestyrke, Kildens retningsfaktor, Romvolum og Etterklangsnivå. I tillegg vil en kunne vse virkningen av tilleggstøy (bakgrunnsstøy som ikke kommer fra signalkilden) og hvilket signal/støy forhold som variasjon av de ulike parametrene gir. Programmet (regnearket) vil bli tilgjengelig fra NTAFs hjemmeside både i norsk og engelsk versjon. Kilde: Boothroyd, Arthur (2005) Modelling the Effects of Room Acoustics i Crandell, C., Smaldino, J., & Flexer, C. Sound field amplification. Applications to Speech Perception and Classroom Acoustics. Second Edition USA: Thompson pp

15 Torsdag kl : Paralellsesjon: NTAF Metoder for prediksjon av taleoppfattelse ved forstyrrende etterklang og støy Jon Øygarden Notater: 12

16 Torsdag 25/10-07 kl : Paralellsesjon: NTAF Hva skjer på APD-området i Norge etter konferansen i Trondheim høsten 2008 Kjell Grøndahl, Haukeland og Marit Pedersen, St.Olavs Hospital Notater: I oktober 2008 ble det Trondheim arrangert en 2-dagers konferanse om auditive prosesseringsvansker; APD Grunnlag for diagnostisering, behandling og forskning med Gail Chermak og Frank Musiek. Hva har skjedd etterpå? APD er ingen godkjent diagnose i Norge, men denne konferansen har spredd en del kunnskap om problemet. For å kunne komme nærmere å hjelpe de som har auditive prosesseringsvansker, må vi ha metoder for å kunne finne ut hvem dette gjelder. Vi vil se litt på hva som er gjort på dette området hovedsakelig i Trondheim og Bergen etter konferansen. Hva gjør vi i dag for å komme nærmere en slik diagnose? I tillegg til det vanlige audiologiske testbatteriet med audiometri, impedansaudiometri, otoakustiske emisjoner og hjernestammeaudiometri, foreligger det i dag også et annet testbatteri mer rettet mot auditive prosesseringsvansker, som for eksempel dikotisk lyttetest (på norsk), gaps-in-noise og flere. Det finnes også mulige elektrofysiologiske tester på dette området. 13

17 Torsdag kl : Paralellsesjon: NTAF Hva er status i forståelsen av hårcellenes og det indre ørets funksjon? Olav Kvaløy, Research scientist SINTEF ICT, Acoustics Notater: Det audiologiske miljøet har en viss forståelse av hvordan det indre øret virker. Dette gjelder elementer som de ytre hårcellenes aktive funksjon og de indre hårcellenes funksjon som sensorer. Forståelsen er typisk bygget på psykoakustiske forsøk gjennom årenes løp. Det er allikevel ikke flere usikkerheter med hensyn på detaljer i de enkelte elementenes funksjoner. Innlegget ønsker å gi en kort oversikt over øret slik vi forstår det i dag, men også peke på noen av de usikkerheter som finnes. De mekanismene som skader øret og mulige beskytelsestiltak vil også nevnes. Denne delen av innlegget er bygget på et prosjekt på SINTEF som har utviklet en modell av hørselsskademekanismer. 14

18 Torsdag kl : Paralellsesjon: NTAF Informasjonsteoretisk analyse av et hørselstap Olav Kvaløy, Research scientist SINTEF ICT, Acoustics Notater: A simplified information theoretical model of the cochlea is made based on the auditory filters and the excitation patterns of the basilar membrane. From the more sophisticated model of Malcolm Slaney with overlapping gammatone filters a simpler AWGN model with non-overlapping rectangular filters is derived. Further on the implications of the loss of outer hair cells is implemented to the model by adjusting the Q-value of the auditory filters. Finally the hearing loss, defined by the average absolute threshold Ta, is quantified to an information loss within frequency selectivity. It is estimated that the Q- value of the filters will remain more or less constant until the hearing impairment is above 28 db, i.e. the auditory filters will not broaden below 28 db. Above 28 db the Q-value decreases monotonically, thus broadening the filters. The channel capacity is dependent on the filter widths and similar to the Q-value the information loss within frequency selectivity is estimated to be almost zero below 28 db. Above 28 db it decreases drastically at first and then slightly flatten in decline towards 60 db. The same can be seen in the masking patterns where an increase in absolute threshold from db is estimated to have a bigger effect on the auditory masking than a similar increase in threshold from db. This has lead to the conclusion that the state of a hearing impairment is most critical around db with regards to frequency selectivity. 15

19 Torsdag kl : Paralellsesjon: NTAF Lydutjevningsanlegg hva gjøres i andre land? Allan Peter Teisen, Phonic Ear Notater: 16

20 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF(Audiografer) I hvilken grad er hørselshemmede tilfreds med det som skjer i første konsultasjon hos audiograf? Siri M.Bergseth Notater: 17

21 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF(Audiografer) Tilpasningsrasjonale for benledet lyd Bjørn Roar Valvik Notater: 18

22 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF(Audiografer) Presentasjon av bacheleroppgave Notater: 19

23 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF(Audiografer) Hørselsrehabilitering i Norge og Nederland. Irene Olaussen Notater:. Myndiggjøring fra prat til praksis noen betraktninger rundt en markedsdrevet nederlandsk strategi I internasjonal politikk defineres ikke funksjonshemming lengre som et medisinsk defekt, det handler i stedet om rettferdig samfunnsdeltakelse. I tråd med dette skiftet beskrives ikke lengre funksjonshemmede som passive mottakere av velferdstjenester. De er oppgradert til aktive deltakere som innehar relevant kunnskap om rehabiliteringskonteksten sine egne liv. Til tross for at det hersker bred politisk og faglig enighet om dette skiftet er det sletts ikke gitt hva som skal til for å realisere myndiggjøring i praksis. Utfordringen ligger i å oversetter politiske visjoner fra velmenende ord til funksjonsfremmende hjelpemidler, brukerorienterte konsultasjoner og inkluderende omgangsformer i hverdagslivet. I innlegget setter jeg fokus på audiografi i Nederland. I kjølvannet av en markedsorientert helsereform har konsum, kunde og konkurranse seilt opp som viktige elementer i myndiggjøringen av hørselshemmede. Ved å kommersialisere og de-regulere audiografisk praksis håper politikerne å stimulere til økt konkurranse om høreapparatkundene. I kraft av sin forbrukermakt tilskrives hørselshemmede en viktig kontrollfunksjon i markedet. Den rasjonelle kunden velger best produkt til best mulig pris. Når forbrukeren slik stemmer med føttene antas det at prisene på tjenestene vil synke samtidig som kvaliteten øker. Men er det nødvendigvis slik, og hva betyr det for brukere, audiografer og tekniske hjelpemidler når markedet får styre? Ved å løfte frem utviklingen i Nederland ønsker jeg å skape et kritisk rom for debatt rundt audiografisk praksis her til lands. Hva kjennetegner Norsk audiografi i internasjonal sammenheng? Hvilke rammebetingelser, sosiale og tekniske, har audiografen i arbeidet med å iverksette norsk rehabiliteringspolitikk? Irene Olaussen er forsker ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Innlegget bygger på innlevert doktorgradsarbeid ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 20

24 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF(Audiografer) Vad vet vi om bullerreduktion i hörapparater? Mätningar på 12 moderna hörapparater. Karolina Smeds, Niklas Bergman, Sofia Hertzman och Torbjörn Nyman, ORCA Europe, Stockholm. I moderna hörapparater finns normalt en bullerreduktionsalgoritm som ska hjälpa hörapparatanvändaren i bullriga situationer. Hörapparatens insignal analyseras och förstärkningen justeras baserat på skattningar av signal-stör-förhållandet i olika kompressionskanaler. I frekvensområden där signal-stör-förhållandet är gott kommer förstärkningen att hållas hög, medan förstärkningen dras ned i frekvensområden med dåligt signal-stör-förhållande. Det finns inga standardiserade mätmetoder som kan visa hur bullerreduktionsalgoritmer i olika hörapparater fungerar. Detta gör det svårt för den som i sitt arbete provar ut hörapparater från olika tillverkare att veta om bullerreduktionen fungerar på ett likartat vis i olika hörapparater. I detta föredrag presenteras mätningar av bullerreduktionsalgoritmer i 12 moderna hörapparater. Mätningar av långtidsmedelvärdet av förstärkningsreduktionen visade att det var stor skillnad på hur algoritmer från olika tillverkare fungerade. Det var stora skillnader i hur stor neddragningen var, i vilket frekvensområde neddragningen gjordes, hur neddragningen varierade med signal-stör-förhållandet och presentationsnivån samt om bullerreduktionen berodde på hörapparatanvändarens hörselnedsättning eller inte. Mätningar av korttidsmedelvärdet av förstärkningsreduktionen uppvisade också stora skillnader mellan de hörapparater som ingick i studien. Det fanns exempel på att hörapparater som verkade fungera på liknande sätt i det långa tidsperspektivet fungerade på olika sätt i det korta tidsperspektivet. Hörapparaterna skilde sig i hur snabbt de reglerade förstärkningen samt hur neddragningen i olika frekvensområden samvarierade. Sammanfattningsvis visar våra mätningar att olika hörapparattillverkare har valt att bygga sina bullerreduktionsalgoritmer på helt olika principer. Hur detta påverkar det kliniska arbetet med att utprova dessa hörapparater kommer att diskuteras. Notater: 21

25 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF (Audiopedagoger) Nasjonal Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming. Jens Kr Jebsen Notater: 22

26 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF (Audiopedagoger) Erfaring fra habilitering etter innføring av tidlig screening Elisabeth Mikkelsen, avd leder Nedre Gausen kompetansesenter Borghild Landsvik, audiopedagog/rådgiver Rikshospitalet Notater: Å komme i gang tidlig Hørselsscreening av nyfødte barn er innført ved alle landets fødeavdelinger. Det er internasjonal enighet om at man skal bestrebe at barn med hørselshemming som blir oppdaget rett etter fødsel skal ha fått fastsatt diagnose innen 3 mnd og habilitering iverksatt innen 6 mnd. Foreleseren vil vise til relevant forskning på barn med CI som fikk hørsel tidlig og egen erfaring fra foreldreveiledning og oppfølging av små barn med CI el høreapparat. Fokus vil være på hvordan- og hvorfor komme i gang tidlig med tiltak. Borghild Landsvik, audiopedagog/rådgiver Rikshospitalet Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming, Utdnningsdirektoratet. Denne veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdige opplæringstilbud. Veilederen skal være et hjelpemiddel som beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner kan bruke i beslutningsprosesser som vedrører opplæringstilbudet til barn og unge med nedsatt hørsel. Veilederen vil også kunne være en nyttig ressurs for personale i barnehager, lærere og foreldre. Foreleserne har sittet i arbeidsgruppen som utarbeidet veilederen på oppdrag av utdanningsdirektoratet og vil gi en kort presentasjon av innholdet og gi eksempler på hvordan et opplæringsløpet kan være, fra fødsel til endt videregående opplæring. 23

27 Torsdag kl : Paralellsesjon: NAF (Audiopedagoger) Enhetlig og helhetlig habilitering av hørselshemmede barn. Straks-team, "Hør mitt språk" Unni Line Ottersen, Nedre Gausen kompetansesenter Statlig spesialpedagogisk støttesystem Notater: Teknologisk utvikling, hørselsscreening av nyfødte barn og rutiner for tidlig diagnostisering har utfordret Statped til å videreutvikle sine tilbud. Tiltak rettet mot hørselshemmede barn, deres foreldre og faglige nettverk er beskrevet i planen Enhetlig og helhetlig habilitering for hørselshemmede barn i alderen 0-6 år Strakstilbud Statped har etablert straksteam i alle regioner for å kunne gi tidlig veiledning til foreldre/familier med små barn som har fått konstatert hørselstap. Straksteamet som består av fagpersoner med ulik fagbakgrunn skal ha et nært samarbeid med den lokale høresentralen. Målsettingen er å få til en mer helhetlig tenkning hvor det medisinske, tekniske og pedagogisk/psykologiske sammen danner utgangspunkt for den videre habiliteringen. Hør mitt språk Hør mitt språk er et modulbasert veiledningsprogram/ kurs for foreldre som har barn med hørselstap. Hør mitt språk har et primært fokus på forhold som fremmer barnets talespråklige utvikling. Programmet følger barnets utvikling fra 0-6 år og fokuserer på forhold som fremmer samspill og kommunikasjon som basis for en solid, helhetlig språklig utvikling. Hør mitt språk gir foreldre kunnskap om hvordan faktorer som lyd/lyttemiljø og bruk av ulike kommunikative verktøy kan bidra til en meningsbærende talespråklig helhet for barn med hørselstap. Veiledningsprogrammet vil også være en arena for sosial nettverksbygging for foreldre til barn med ulike typer og grader av hørselstap. Erfaringer fra Nedre Gausen kompetansesenter Etablering av nye tiltak, innhold og målsetting er utgangspunktet for det vi på Kurs og rådgivnings avdelingen har av erfaringer på de ulike områdene så langt. Hør mitt språk har foreldrefokus. På Nedre Gausen har vi lagt opp til praktisk anvendelse av teori og praktiske aktiviteter sammen med eget barn som utgangspunkt for forståelse og utvikling av foreldrekompetanse. 24

Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380. Gøril Haukøy. Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen

Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380. Gøril Haukøy. Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen Services Offered by Hearing Aid Professionals CEN TC 380 Gøril Haukøy Avd.leder/Audiograf ved hørselssentralen Tittel på standarden: Services Offered by Hearing Aid Professionals Forslag til norsk tittel:

Detaljer

COCHLEAIMPLANTAT INNHOLD

COCHLEAIMPLANTAT INNHOLD 8 COCHLEAIMPLANTAT INNHOLD 8.1 COCHLEAIMPLANTAT (CI)... 2 8.1.1 Hva er et cochleaimplantat... 2 8.1.2 Hvordan fungerer CI?... 3 8.1.3 Hvilke CI-apparater tilbys i Norge... 3 8.1.4 Fremtidens implantater...

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 81 september 2009 * * Referat fra telefonstyremøte 01.09.2009...

Detaljer

Hører du meg nå? Har du spørsmål ta kontakt med:

Hører du meg nå? Har du spørsmål ta kontakt med: Denne veilederen er laget i forbindelse med prosjektet, som er et samarbeid mellom Statped og St. Olavs Hospital. Prosjektet er finansiert gjennom Ekstrastiftelsen. Hørselshemmedes landsforbund (HLF) er

Detaljer

Hører du meg nå? Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat.

Hører du meg nå? Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat. Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat. Ofte stilte spørsmål sett fra en lærers perspektiv Er det noen spesielle

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Sissel Pellerud Cand. Mag, i Audiologi og Audiograf Høresentralen, Akershus Universitetssykehus Bakgrunn: Som audiograf på høresentralen

Detaljer

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre

Roger TM. på jobb. Fokuser på det som sies, ikke på å høre Roger TM på jobb Fokuser på det som sies, ikke på å høre Kommuniser, delta, bidra Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende lyttemiljø. Det er også et sted der vellykket kommunikasjon er vesentlig.

Detaljer

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 79 mars. 2009 * * Referat fra telefonstyremøte 02.12.2008...

Detaljer

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 78 des. 2008 * * Referat fra telefonstyremøte 02.12.2008...

Detaljer

= hjelpemiddel for alle

= hjelpemiddel for alle Lydutjevningsanlegg = hjelpemiddel for alle Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Program for Audiografutdanning ARNE VIK - arne.vik@hist.no EU07 Hell 25.okt 2007 HVEM KJENNER SEG

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist

En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist Innhold Presentasjon Bakgrunn Nåtidens hørselsomsorg Rehabiliteringstilbud Betaling og refusjonstakster Framtidens

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING. resound.com. Utvid din høreopplevelse

TRÅDLØS TILKOBLING. resound.com. Utvid din høreopplevelse TRÅDLØS TILKOBLING resound.com Utvid din høreopplevelse Opplev fordelene med Smart Hearing Smart Hearing kobler deg til verden og hjelper deg med å leve livet slik du ønsker. Tenk deg å besøke en travel

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Hva er et hørselstap?

Hva er et hørselstap? Hva er et hørselstap? Og hvorfor hjelper ikke all5d hjelpemidler? Peder O. Laugen Heggdal Hva er hørsel? Formen på ytre øret påvirker lyden vi 5l slu@ hører Lydene spre@er fram og 5lbake i hudfoldene Noen

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Universell utforming. Eksempler på studentaktiv forskning

Universell utforming. Eksempler på studentaktiv forskning Universell utforming. Eksempler på studentaktiv forskning Arne Vik og Eline Lello Program for audiografutdanning, AHS Hva er Universell Utforming (UU)? Miljøverndepartementet legger i sin publikasjon «UU

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 97 oktober 2013 * * Referat fra styremøte 3. september...s.

Detaljer

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak En økning i høreapparatets ytelse Trådløst ekstrautstyr fra Phonak Med moderne høreapparatteknologi er det lekende lett å lytte og forstå i de fleste situasjoner. Men når du sitter i telefonen, ser på

Detaljer

Hva sa du? Jeg vil også høre! Habilitering av spedbarn født med nedsatt hørsel.

Hva sa du? Jeg vil også høre! Habilitering av spedbarn født med nedsatt hørsel. Hva sa du? Jeg vil også høre! Habilitering av spedbarn født med nedsatt hørsel. Hørselsscreening 1996: Kristiansand screener hørselen til nyfødte med risiko for hørselsnedsettelse. 2002: Hørselssentralen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Bakgrunn for omstilling av Statped

Bakgrunn for omstilling av Statped Bakgrunn for omstilling av Statped likeverdig tilgang til Statpeds tjenester for kommuner og fylkeskommuner («tettere på») mer enhetlig oppfatning av hvem som er brukere av Statped mer enhetlig strategi

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Sluttrapport Prosjektleder: Jorid Løkken Prosjektnr: 2015/RB4249

Sluttrapport Prosjektleder: Jorid Løkken Prosjektnr: 2015/RB4249 Høreguiden Sluttrapport -2016 Prosjektleder: Jorid Løkken Prosjektnr: 2015/RB4249 Utørt av: Støttet av: I samarbeid med: 1 Innholdsfortegnelse 1) Forord 3 2) Sammendrag 3 3) Målsetting 3 4) Prosjektgjennomføring

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Utvid din høreopplevelse

Utvid din høreopplevelse ReSound hjelper mennesker med å høre bedre med høreapparater som etterligner virkemåten til det naturlige øret. Vårt mål er å gi deg muligheten til å leve et rikt, aktivt og komplett liv, som ikke blir

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting CI hva du hører Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) Olle Eriksen, Møller kompetansesenter 1) Bakgrunn for prosjektet Mange døve og sterkt tunghørte har liten eller ingen nytte av vanlige

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE Navn: NN Født: 1.6.1997 Skole: Byskolen Klassetrinn: 6. Utarbeidet dato: 25.5.2009 Av lærer / spesialpedagog: NN I samarbeid med: Kontaktlærer:

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte. Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Marit Stene Severinsen 827665 (2016_00215) Vår dato: 13.4.2016 Høringssvar:

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017 Produktinformasjon Dette kapitlet omfatter generell informasjon om høreapparater, ørepropper, batterier og annet tilbehør, samt tinnitusmaskerere. Høreapparat Et høreapparat gir forsterkning av lyd. Forsterkningen

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Clarion Hotel Royal Christiania Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni 2013 Deltakerhefte I dette heftet finner du: 1. Program 2. Deltakerliste 3. Gruppeinndeling

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

FEILSØKING PÅ CI KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

FEILSØKING PÅ CI KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS FEILSØKING PÅ CI NOV. 2009 KJELL GRØNDAHL MEDISINSK-TEKNISK AVD. / HØRESENTRALEN HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS GENERELT Viser eksempler fra følgende typer CI-prosessorer: Cochlear Freedom Med-El Opus 2

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Høreapparatet som åpner opp din verden

Høreapparatet som åpner opp din verden Høreapparatet som åpner opp din verden Tradisjonell teknologi Fokuserer på en taler, undertrykker alle andre Ny teknologi Åpner opp lydbildet for å omfavne flere lykilder Du kjenner sikkert følelsen. Du

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 92 juni 2012 * * Referat fra telefonstyremøte 12. juni...s.

Detaljer

Feilsøking på CI. Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus

Feilsøking på CI. Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Feilsøking på CI Kjell Grøndahl Medisinsk-teknisk avd. / Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Generelt Viser eksempler fra følgende typer CI-prosessorer: Cochlear Freedom Med-El Opus 2 Tar også

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet pulje 3

Læringsmiljøprosjektet pulje 3 Læringsmiljøprosjektet pulje 3 08.04.2016 laeringsmiljosenteret.no Veiledere Fire veiledergrupper, hver gruppe ledes av en ansatt ved Læringsmiljøsenteret Eksterne veiledere med lang erfaring og kompetanse

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Oppdag Discover hørselen your hearing. Informasjon om hørselstap

Oppdag Discover hørselen your hearing. Informasjon om hørselstap Oppdag Discover hørselen your hearing Informasjon om hørselstap Forståelse En stemme kan være svært beveget og avsløre tanker, sinnsstemning og følelser. Alle talte ord består av lyder og toner som skaper

Detaljer

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger Ponto for et rikere liv Ponto for et rikere liv Oticon Medical bringer den nyeste teknologien til brukere av benforankrede høresystemer og gir dem

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler 1) Bakgrunn for prosjektet Audiopedagoger og logopeder over hele landet får i dag henvist voksne

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Hva er HiST taleaudiometri?

Hva er HiST taleaudiometri? HiST taleaudiometri Hva er HiST taleaudiometri? HiST taleaudiometri består av en rekke tester for hørselsvurderinger. Testsettet består av en rapport med beskrivelse av testene og instruksjoner for bruk

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Tips & triks og andre tekniske innstillinger. Alexander Jenssen ØNH/Høresentralen Haukeland Universitetssykehus

Tips & triks og andre tekniske innstillinger. Alexander Jenssen ØNH/Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Tips & triks og andre tekniske innstillinger Alexander Jenssen ØNH/Høresentralen Haukeland Universitetssykehus Oppsummering av lydens vei med Cochlea implantat Lydbølger treffer lydprosessor Lydprosessor

Detaljer

Intern høring utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år)

Intern høring utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år) Tilbakemeldingsskjema Intern høring utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år) (Korttittel: Hørselsutredning hos barn 0-3 år) Vær vennlig å gi

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 83 mars 2010 * * Referat fra styremøte 01.12.2009... s. 3

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger Ponto for et rikere liv Ponto for et rikere liv Oticon Medical bringer den nyeste teknologien til brukere av benforankrede høresystemer og gir dem

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2010 ersonalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 02.03.2010 ERSA/AFM Mottaker Kent Syltran Olsen ERSS/MS8

Detaljer

Trådløse hørselsløsninger Laget for livet.

Trådløse hørselsløsninger Laget for livet. Trådløse hørselsløsninger Laget for livet. Laget for livet Muse høreapparater er laget for livet. Det er dokumentert at hørselshelse har en direkte sammenheng med generell helse og velvære. Når du er i

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer