Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje"

Transkript

1 Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets

2 Produktbeskrivelse Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av Handelsbankens Kjøpswarrant vedrørende Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje med bortfallsdag den 17. mars Warrant: Utsteder: Antall Warranter: Kjøpsopsjon av europeisk type (kan ikke innløses før bortfallsdag) vedrørende Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ), serie B aksje. Selskapets aksjer er notert på Stockholmsbörsen med Reuters RIC ERICb.ST Svenska Handelsbanken AB (publ) Warranter. Handelsbanken forbeholder seg dog retten til å øke eller begrense denne serien, om banken finner det hensiktsmessig. Aksjer per Warrant: 0,1 Underliggende aksje per Warrant. Innløsningskurs: SEK 30 per Underliggende aksje. Løpetid: Innløsning: Automatisk innløsning på Bortfallsdagen. Kontant sluttavregning: På Bortfallsdagen foretar Handelsbanken en kontant sluttavregning basert på den fastsatte Avregningskursen og Valutakursen. Avregningskurs: Gjennomsnittet av de Underliggende aksjenes verdi i SEK, basert på offisiell sluttkurs på Aksjebørsen hver børsdag i Fastsettelsesperiode for Avregningskurs. Fastsettelsesperiode for Avregningskurs: Ti børsdager med start Bortfallsdag: Oppgjørsdag for kontant sluttavregning: Premie: En premie skal betales for kjøpet av Warranten. Premiens størrelse bestemmes av de til enhver tid gjeldende markedsvilkår. Valutakurs: Realverdi omregnes av Handelsbanken på Bortfallsdagen fra SEK til NOK til valutakurs SEK/NOK samtidig som fastsettelse av offisiell sluttkurs for Underliggende aksje. Kursen angis på Reuters side SEKNOK=R (Bid). Notering og handel: Warranten blir notert for handel ved Oslo Børs fra og med den Handelsbanken tar på seg, under normale markedsforhold, å stille priser for opp til Warranter hvor det største skille mellom kjøps- og salgskurs (spread) er som følger: Pris på Warrant (NOK) Maximal spread < 5 NOK 0,3 > 5 10 NOK 0,45 >10 25 NOK 0,9 > 25-4,5 % For Warranter med verdi <NOK 0,01, stilles normalt ingen pris for kjøp. Handelsbanken er ikke pliktig å stille priser under Unormale Markedsforhold. Minste handelspost: 200 Warranter. Kurtasje: Det som følger av de respektive verdipapirforetaks til enhver tid gjeldende prisliste. Verdipapirregister: Verdipapirsentralen ( VPS ). NOK: Norske kroner. Benevnelse: Oslo Børs: ERICW06C30HA. ISIN kode: NO Regnskapsrapport: Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) resultat for 2003 ble publisert den 6. februar 2004 Gjeldende lov: Norsk lov. Vilkår: Vilkårene er mer fullstendige på side 3 i dette prospektet. Informasjon om warranter finns på Ytterligere informasjon kan fås på ett av Handelsbankens kontorer. Prospektet er gjennomgått av Oslo Børs. Dette innebærer imidlertid ikke at Oslo Børs gir garanti for at saksopplysningene er riktige eller fullstendige. 2 Handelsbanken Capital Markets

3 Vilkår For den Svenska Handelsbanken ABs (publ) Kjøpswarrant vedrørende Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje med bortfallsdag den 17. mars Definisjoner Aksjebørs: Antall Underliggende aksjer per Warrant: Bankdag: Børsdag: Stockholmsbørsen eller annen børs eller autorisert markedsplass som settes i børsens sted, for notering av Underliggende aksjer. 0,1 aksjer. Dag som ikke er lørdag, søndag eller annen offentlig helligdag, eller dag som, når det gjelder betaling av gjeldsbrev, ikke er likestilt med offentlig helligdag og hvor banker i Norge holder alminnelig åpent. Dag da Aksjebørsen har åpnet frem til tidspunktet for normal lukketid. Fastsettelsesperiode for avregningskurs: En periode på ti børsdager, med start Handelsbanken: Svenska Handelsbanken AB (publ), org nr Innehaver: Den som er registrert på VPS-konto som eier av Warranten. Innløsningskurs: SEK 30 per Underliggende aksje. Warrant: Kjøpswarrant av europeisk type (kan ikke innløses før bortfallsdag) vedrørende Underliggende aksje. NOK: Norske kroner, eller den valuta som kan erstatte norske kroner som betalingsmiddel i Norge. SEK: Svenske kroner, eller den valuta som kan erstatte svenske kroner som betalingsmiddel i Sverige. Underliggende aksje: Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje. Utsteder: Svenska Handelsbanken AB (publ). VPS: Verdipapirsentralen. VPS-konto: Verdipapirkonto hos VPS der de respektive Innehaveres eierskap til Warranter er registrert. Valutakurs: SEK/NOK, som på Bortfallsdagen angis på Reuters side SEKNOK=R (Bid) samtidig som fastsettelse av Offisiell Sluttkurs for Underliggende aksje. Unormale Markedsforhold: Handelsbanken er ikke pliktig å stille priser under unormale markedsforhold. Med unormale markedsforhold menes hendelser som skyldes norsk eller utenlandsk lov, norsk eller utenlandsk myndighetsavgjørelse, krig, streik, blokade, boikott, lockout eller annen lignende omstendighet, som etter Handelsbankens vurdering påvirker mulighetene til å stille pris. Forbeholdet for streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Handelsbanken selv starter, eller er gjenstand for, konflikten. Med unormale markedsforhold regnes også inntreden av Markedsavbrudd for Underliggende Aksje og/eller relaterte derivater, når det er teknisk umulig for Handelsbanken å stille pris eksempelvis ved data- eller kommunikasjonsproblem, ved en kraftig kursendring i Underliggende Aksje og/eller relaterte derivater, om kilde for opplysninger om relevante verdisettingsparametre for Warranten, som; pris på Underliggende Aksje, implicit volatilitet, rente, samt opplysninger om utbytte mangler eller av Handelsbanken bedømmes som usikre, samt tilsvarende tilfeller som etter Handelsbankens vurdering innebærer at unormale markedsforhold foreligger. Alle vurderinger gjøres av Handelsbanken. Innløsningsmåte På Bortfallsdagen skjer innløsning automatisk ved at Handelsbanken foretar kontant sluttavregning. Kontant sluttavregning På Oppgjørsdag for kontant sluttavregning skal Handelsbanken betale eventuell Realverdi for hver Warrant, til innehaveren av den oppgjørskonto som er tilknyttet innehaverens VPS-konto. All kontantutbetaling vil skje via VPS eller på den utbetalingsmåte som Handelsbanken bestemmer. Handelsbanken forbeholder seg retten til innsyn i VPSs nedtegninger over Warrantsinnehaverne. Innløsningskursdifferanse: Det største beløpet av i) Avregningskurs - Innløsningskurs, og ii) null. Bortfallsdag: Realverdi: Et beløp som tilsvarer Antall Underliggende aksjer per Warrant multiplisert med Innløsningskursdifferansen multiplisert med Valutakursen. Oppgjørsdag for kontant sluttavregning: , eller den dag som kan komme som betalingsdag om Fastsettelsesperiode for avregningskurs forlenges. Avregningskurs: Gjennomsnittet av verdien på Underliggende aksje i SEK, basert på offisiell sluttkurs på Aksjebørsen hver børsdag i Fastsettelsesperioden for avregningskursen. Markedsavbrudd Med Markedsavbrudd menes opphør eller begrensning av handelen med Underliggende aksjer på Aksjebørsen samt stengning av Aksjebørsen. Med Markedsavbrudd menes også opphør eller begrensning av handelen med opsjons- eller terminmarkedskontrakter som angår Underliggende aksjer på opsjons- eller terminmarkedsbørs, eller annen autorisert markedsplass, eller stengning av slik børs eller markedsplass. Handelsbanken forbeholder seg retten til å bedømme om det foreligger Markedsavbrudd på grunn av opphør eller begrensninger i handelen. En begrensning i antall timer for handel som følger av en endring i de ordinære tider for handelen på Aksjebørsen, skal ikke anses som Markedsavbrudd. Forlengelse av Fastsettelsesperioden for Avregningskurs: Skulle det etter Handelsbankens mening inntreffe et Markedsavbrudd i Fastsettelsesperioden for Avregningskursen, som varer i en eller flere dager, går denne eller disse dagene ut, og Fastsettelsesperioden for Avregningskursen forlenges med det antall Børsdager som Markedsavbruddet varte. Oppgjørsdag for kontant sluttavregning kan bli justert tilsvarende. Omregningsregler Skulle en hendelse inntreffe, før eller på den siste dagen i Fastsettelsesperioden for Avregningskursen, som påvirker Underliggende aksje, som for eksempel fortrinnsrettsemisjon med nytegning av aksjer i samme klasse, fortrinnsrettsemisjon med nytegtning av konvertible obligasjoner, lån som gir rett til å tegne aksjer, frittstående tegningsretter og tegningsrettsaksjer, fondsemisjon, aksjesplitt og oppdeling i flere aksjeklasser, sammenslåing av aksjer, sammenslåing av aksjeklasser, fusjon, fisjon, utdeling av aksjer eller rettigheter uten vederlag, nedsettelse av aksjekapitalen med tilbakebetaling til aksjeeierne eller annen ekstraordinær utdeling, tvangsinnløsning, fremsettelse av offentlig tilbud som resulterer i at tilbyder erverver 100% av Underliggende aksjer, strykning av Underliggende aksje fra handel på Aksjebørs, omdannelse, ekspropriasjon, likvidasjon, konkurs eller annen lignende hendelse som kan påvirke den Underliggende aksjens verdi, skal Handelsbanken, om banken anser dette som nødvendig, beslutte å justere vilkårene for Warranten, herunder Innløsningskursen og/eller Antall Underliggende aksjer per Warrant og/eller Bortfallsdag, i overensstemmelse med de regler og den praksis som har utviklet seg for justering av derivatkontrakter utstedt på svenske aksjer ved inntreden av slike begivenheter, eller i overensstemmelse med den omregningsmetode som ifølge Handelsbanken er best tilpasset den spesifikke hendelsen, slik at det i størst mulig utstrekning er mulig å sørge for at de økonomiske forutsetninger som var tilstede før hendelsen, beholdes. Ved likvidasjon, ekspropriasjon, konkurs, fusjon, fisjon, fremsettelse av offentlig tilbud som resulterer i at tilbyder erverver 100% av Underliggende aksjer og tvangsinnløsning, kan Handelsbanken beslutte at de Underliggende aksjene skal erstattes av det vederlag aksjonærene mottar i form av kontanter eller finansielle instrumenter, og slik at Bortfallsdagen ikke endres. Hvis de Underliggende aksjer er gjenstand for likvidasjon, ekspropriasjon, konkurs eller lignende, med den følge at det ikke utbetales noe vederlag til aksjonærene, fastsettes Underliggende aksjenes verdi til null, eller om bare en del av de Underliggende aksjene går tapt på grunn av en slik omstendighet, til den verdi som Handelsbanken bestemmer. Annet Registrering Warranten skal registreres på Innehaverens VPS-konto, og ingen fysiske verdipapirer blir utstedt. Enhver som erverver warranter må sørge for at disse registreres på erververens VPS-konto. Dette gjelder også den som på grunn av oppdrag, realisasjon av pant, vilkår i testamente eller gavebrev har ervervet rett til en Warrant. Notering Oslo Børs. Noteringsvaluta m.m. NOK. Handelsbankens og/eller Handelsbankens nærstående selskapers kjøp og eierskap til warranter. Handelsbanken eller noen av dennes filialer eller datterselskaper har rett til, når som helst, å kjøpe en eller flere Warranter, til en hvilken som helst pris, gjennom budgivning, privat oppgjør eller lignende. Skulle en Warrant kjøpes av Handelsbanken eller dennes filialer eller datterselskaper, kan den annulleres, beholdes, videreselges, eller håndteres på annen måte etter Handelsbankens eget skjønn. ISIN-kode NO Kontofører utsteder Handelsbanken Institutional Custody Services. Handelsbanken Capital Markets 3

4 Endring av Vilkår Hvis noen av bestemmelsene i vilkårene viser seg å være ugyldige, skal ikke gyldigheten av de øvrige vilkårene påvirkes av dette. Handelsbanken har rett til å beslutte om vilkårene skal endres med det formål å klarlegge uklarheter, revidere eller komplettere bestemmelsene i vilkårene, på en slik måte som Handelsbanken finner nødvendig eller ønskelig, om dette ikke medfører vesentlig økonomisk skade for Innehaveren. Handelsbanken har videre rett til, uten hensyn til eventuell økonomisk skade for Innehaveren, å endre disse vilkårene når det følger av lovbestemmelse, domsavsigelse eller myndighetsbeslutning. Informasjon Meddelelser til Handelsbanken kan gis skriftlig til Handelsbanken Institutional Custody Services, P.O. Box 1342 Vika, 0113 Oslo. Meddelelser til Innehaveren skal, om ikke annet fremgår av disse vilkårene, skje gjennom skriftlig underretning til den adresse som er registrert i VPS-registret. Underretningen skal anses å ha kommet innehaveren i hende fem (5) Bankdager etter avsendelsen. Meddelelser om endringer i henhold til bestemmelsene under avsnittene MARKEDSAVBRUDD og OMREGNINGSREGLER skjer kun gjennom at meldingen sendes til Oslo Børs, samt at meldingen kan fås på et av Handelsbankens kontorer. Begrensning av ansvar Handelsbanken er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk lov, norsk eller utenlandsk myndighetsavgjørelse, krig, streik, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet. Forbeholdet for streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Handelsbanken selv starter, eller er formål for, konflikten. Handelsbanken er heller ikke i andre tilfeller ansvarlig for skade som skjer, om banken har vært normalt aktsom. Handelsbanken er ikke i noe tilfelle ansvarlig for indirekte skade. Hvis det foreligger hinder for at Handelsbanken kan gjennomføre betaling eller foreta andre foranstaltninger på grunn av omstendigheter som er nevnt i første avsnitt, kan disse foranstaltninger vente til hinderet har opphørt. Hvis Handelsbanken som følge av slike omstendigheter er forhindret fra å foreta utbetaling eller å ta imot betaling, er hverken banken eller innehaveren pliktig til å betale morarente. Gjeldende lov Norsk lov gjelder for tolkning og anvendelse av prospektet for Warranter inkludert vilkårene og samtlige rettsspørsmål som har sammenheng med disse. Tvist mellom partene på grunn av Warranten og vilkårene kan kun avgjøres av norsk domstol, med Oslo tingrett som verneting. Forvalterregistrering For Warrants som er forvalterregistrert skal forvalteren anses som Innehaver ved tolkningen og tilpasningen av vilkårene. Myndighetspåbud Om forutsetningene for oppfyllelse av Warranten bortfaller eller forandres, på grunn av offentlig påbud, lovendring, domstolsavgjørelse eller lignende, har Handelsbanken rett til å bestemme om og i så fall hvordan godtgjørelse skal skje mellom partene. Ansvarserklæring Handelsbanken bekrefter at opplysningene i prospektet så langt banken kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Stockholm den 12. mars Svenska Handelsbanken AB (publ) 4 Handelsbanken Capital Markets

5 Generell informasjon Beskatning/kostnader/avgifter Warranter skal skattemessig betraktes som finansielle opsjoner etter gjeldende regler. Gevinst ved salg, innløsning eller bortfall av Warranter regnes som alminnelig inntekt og er skattepliktig i henhold til skattelovens 9-1 og Et eventuelt tap er fradragsberettiget i henhold til skattelovens 6-2. For personlig innehaver av Warranter og dødsbo inngår beholdning av Warranter i skattepliktig formue. Aksjeselskaper og likestilte selskaper er fritatt for å betale skatt av formue. Det samme gjelder aksjefond. For enkelte investorer kan særskilte regler komme til anvendelse. Innehavere bør rådføre seg med sine skatterådgivere vedrørende skattekonsekvensene for den enkelte. Handelsbanken er ikke ansvarlig for, eller på annen måte skyldig i, å betale noe skatt, kostnad, avgift eller lignende som Innehavere kan pådra seg på grunn av eierskap, overdragelse, eller utnyttelse av en Warrant. Eier av Warranter er ansvarlig for alle slike utgifter som oppstår i sammenheng med rådigheten. Handelsbanken tar forbehold om endringer i den skattemessige klassifiseringen, både som følge av tolkning av gjeldende skatteregler, men også som følge av endrede skatteregler i fremtiden. Distribusjon m.m. Warranter kan i det enkelte land bare tilbys, selges, erverves eller utnyttes i samsvar med de regler som gjelder i landet. Tilbudet retter seg ikke til personer hvis aksept av tilbudet forutsetter ytterligere prospekt, registreringshandlinger, eller andre tiltak enn hva som følger av norsk rett. Prospektet skal ikke distribueres til land hvor distribusjon eller tilbud om salg krever tiltak som nevnt i foregående avsnitt, eller som strider mot reglene i landet, herunder De forente stater. Handelsbanken har ikke til hensikt å registere prospektet eller notere Warrantene i noe annet land enn Norge. Warrantene tilbys derfor ikke for salg i for eksempel De forente stater, og tilbudet retter seg heller ikke direkte eller indirekte til noen i De forente stater. Ansatte i Handelsbanken har rett til å erverve Warranter, dog uten særskilt forrang. Risikobedømmelse Interesserte investorer skal sørge for at de forstår beskaffenheten og rekkevidden av Warranter og omfanget av den risiko de tar samt at de tar hensiktsmessigheten av Warranter som investering i betraktning, i forhold til egen situasjon og egen økonomisk omstendighet. Ansvaret for risikobedømmelsene av en handel ligger hos kunden. En synkende kurs på Underliggende aksje eller Valutakurs kan medføre at Warrantens verdi blir vesentlig mindre, eller at Warranten er verdiløs på Bortfallsdagen. Handelsbanken har derfor ikke ansvar for verdiutviklingen på Warranter, eller for at utnyttelsen av Warranterne skal gi en positiv verdiutvikling for kunden. Innehaveren av warranter vil i tillegg ha en kredittrisiko på Utstederen, Handelsbanken. Handelsbanken stiller ingen sikkerhet for utstedte warranter. Handelsbanken Handelsbank-konsernet er en av de største bankene i Norden med en balansestatus på cirka milliarder svenske kroner, et regnskapsresultat for 2003 på 11,6 milliarder svenske kroner og ansvarlig kapital på 64 milliarder svenske kroner. Antallet ansatte er cirka Handelsbanken er en universalbank med et fullstendig tilbud av finansielle tjenester; tradisjonelle forretninger, investment banking og trading samt private forretninger herunder livsforsikringer. Banken har 554 kontorer i Norden og Storbritannia. Utenfor Norden er Handelsbanken representert i 10 land. I konsernet inngår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Stadshypotek, Stadshypotek Bank og SPP. Rating Handelsbankens rating ifølge Moodys s Investors Service er Aa2 (Issuer Rating). Opplysning om årsregnskap og delårsrapport Handelsbankens siste årsregnskap og delårsrapport kan bestilles fra Handelsbanken, Centrala Informasjonsavdelingen, STOCKHOLM. Telefon Rapportene finnes også på

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken kjøpswarrant Norsk Hydro ASA Innløsningskurs: NOK 500 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av Handelsbankens

Detaljer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken salgswarrant Orkla ASA Innløsningskurs: NOK 150 Bortfallsdag: 16. juni 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av Handelsbankens Salgswarrant

Detaljer

OSEBX Oslo Børs Benchmark Index

OSEBX Oslo Børs Benchmark Index Handelsbanken indeksbevis OSEBX Oslo Børs Benchmark Index Bortfallsdag:. desember 2023 Handelsbanken Capital Markets OSEBX - Oslo Benchmark Index Bakgrunn I forbindelse med det skandinaviske børssamarbeidets

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 00038790.5 Verdipapirdokument for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på StatoilHydro ASA (STL) STLW08F70DNM Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Akkumulerende (ikke-utdelende) andelsklasse (NOK) Minste førsteinnskudd 25 000 NOK, kun fast forvaltningsavgift

Akkumulerende (ikke-utdelende) andelsklasse (NOK) Minste førsteinnskudd 25 000 NOK, kun fast forvaltningsavgift Fronteer Harvest Fondsbestemmelser 1 Fondets navn og rettslige stilling Fondets navn er Fronteer Harvest, heretter kalt fondet. Fondet er et verdipapirfond i henhold til den svenske verdipapirfondloven

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Emerging Europe Land Development AS, org. nr.: 992 394 781

Detaljer

Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA

Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA 1. Generelt Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter («Avtalen») er et tilbud om videreformidling

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

DERIVATREGLENE. (2) A.2.2 inneholder justeringsvilkår for aksjederivatkontrakter med Oslo Børs som primærbørs.

DERIVATREGLENE. (2) A.2.2 inneholder justeringsvilkår for aksjederivatkontrakter med Oslo Børs som primærbørs. .2.1.2.1.1 GEERELT Innledning (1).2.1 gir en oversikt over kontraktstypene som er notert med Oslo Børs som primærbørs og inneholder også forklaringer av begreper brukt i kontraktsspesifikasjonene, 1 samt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Schibsted ASA A-aksje,

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 10. februar 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Sak 7. Utstedelse av 296 000 frittstående tegningsretter i forbindelse med incentivordningen

Detaljer

TERM SHEET ISIN: NO Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr

TERM SHEET ISIN: NO Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr TERM SHEET 24.06.2013 7,10% TrønderEnergi AS ( TE ) åpent foretaksfondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) 2013/2112 med variabel rente og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 068424.4 Utsteder: TrønderEnergi

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 ISIN: NO 001 030545.1 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Lånet løper fra 15. mars 2006 til 15. mars 2012. Dette verdipapirdokumentet

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer