Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 28/2002 Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Liv Bente Hannevik Friestad, Rune Jamt og Nina Jentoft

2 Tittel Forfattere Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Liv Bente Hannevik Friestad, Rune Jamt og Nina Jentoft Rapport Prosjektrapport nr. 28/2002 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris kr 200,- Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Den foreliggende ringvirkningsanalysen er gjennomført på oppdrag fra UDI som en del av prosjektet Forenklet konsekvensanalyse av etablering av ventetransitt. Prosjektet er gjennomført i forbindelse med at UDI vurderer den tidligere militærleiren på Evjemoen for en mulig lokalisering av en ny type mottak for asylsøkere, ventetransitt. Ventetransitt er beregnet på asylsøkere med antatt grunnløs søknad. Det vil si søkere som man forventer vil få avvist sin sak og som deretter må forlate landet. Prosjekt består av tre delprosjekter; en ringvirkningsanalyse, utviklingen av en kommunikasjonsstrategi og en undersøkelse av de sosiokulturelle vir k- ningene. I ringvirkningsanalysen forsøker vi å tallfeste ringvirkningene av en eventuell etablering av en slik transitt målt i sysselsetting og kroner. I tillegg gis det en drøfting av hvor ringvirkningene vil kunne oppstå og om det vil være en endring i den økonomiske aktivitet som allerede finnes i regionen. Vi håper at resultatene av ringvirkningsanalysen kan gi nyttig informasjon til de beslutninger som skal fattes om en ventetransitt på Evjemoen. Vi vil videre takke alle som har bidratt med informasjon og data til prosjektet og ikke minst takke UDI for oppdraget. August 2002 Liv Bente Hannevik Friestad Prosjektleder - ringvirkningsanalysen Anne Halvorsen Prosjektleder i

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD...I INNHOLDSFORTEGNELSE...III TABELLOVERSIKT...V SAMMENDRAG...VII 1 INNLEDNING Begrepsavklaringer Om Evje og Hornnes kommune Befolkningsdata Næringsstruktur og sysselsetting Arbeidsledighet og arbeidskraftsreserven Pendling Ventetransitt Formål og funksjon PROBLEMSTILLING OG METODE Problemstilling Metode Primærsysselsetting Sysselsetting gjennom ansatte og beboeres konsum Sysselsetting gjennom kjøp av varer og tjenester Skatter og avgifter til kommune og fylkeskommune Tilskudd til kommunen Metodiske drøftinger RINGVIRKNINGER Direkte sysselsetting Personalressurser ventetransitt oppsummert Konsumgenerert sysselsetting Ansattes konsum Beboeres konsum Verdi av konsum Nøkkeltall Beboernes konsum og sysselsetting Konsumgenerert sysselsetting summert Sysselsetting via kjøp av varer og tjenester Nøkkeltall Sysselsetting via skatter og avgifter Skatteinntekter til Evje og Hornnes kommune Tilskudd fra UDI til kommunen Rammetilskuddet Totale ringvirkninger iii

8 4 DRØFTING AV KONSEKVENSER Lokal rekruttering Lokal leveranse Fordeling av ringvirkningene LITTERATUR FOU-INFORMASJON iv

9 Tabelloversikt Tabell 1: Ringvirkninger i sysselsetting... vii Tabell 2: Ringvirkninger i sysselsetting totalt og i Evje og Hornnes kommune.... viii Tabell 3: Befolkningen etter aldersgrupper. Agder, Setesdal og Evje og Hornnes kommune og Tabell 4: Næringsstruktur og sysselsetting i Evje og Hornnes kommune og Tabell 5: Helt ledige ved utgangen av måneden. Fordelt på yrke. April Tabell 6: Arbeidstakere år etter arbeidssteds- og bostedskommune. 4. kvartal Tabell 7: Estimerte personalressurser Tabell 8: Konsumgenerert sysselsetting av direkte sysselsetting på transitten Tabell 9: Fordeling mellom ulike beboergrupper Tabell 10: Basisbeløp for personer som har fri kost (endret ) Tabell 11: Pengestøtte per år ved 700 beboere Tabell 12: Pengestøtte per år ved 1000 beboere Tabell 13: Vekting av produksjonsverdi per sysselsatt Tabell 14: Konsumgenerert sysselsetting av beboeres konsum ved 700 beboere Tabell 15: Konsumgenerert sysselsetting av beboeres konsum ved 1000 beboere Tabell 16: Konsumgenerert sysselsettingseffekt Tabell 17: Fordelte utgifter per beboer/beboerkapasitet Tabell 18: Beregnet verdi av innkjøp inklusiv merverdiavgift - Evjemoen Tabell 19: Beregnet verdi av innkjøp eks. mva. - Evjemoen Tabell 20: Utgifter fordelt etter hovednæring eks. mva Tabell 21: Vekting av produksjonsverdi per sysselsatt Tabell 22: Sysselsettingseffekt av kjøp av varer og tjenester Tabell 23:Skattetrekk Tabell 24: Fordeling av skattetrekket Tabell 25: Sysselsettingseffekt for kommunen ved innflytting Tabell 26: Sysselsettingseffekt for kommunen uten innflytting Tabell 27: Sysselsettingseffekt av skatter, Evje og Hornnes kommune Tabell 28: Sysselsettingseffekt av skatter, Evje og Hornnes kommune 31 v

10 Tabell 29: Sysselsettingseffekt av tilskudd fra UDI Tabell 30: Rammetilskudd Tabell 31: Sysselsettingseffekt av rammetilskudd Tabell 32: Ringvirkninger i kroner Tabell 33: Ringvirkninger i sysselsetting Tabell 34: Antall virksomheter fordelt etter næringskategori i Evje og Hornnes kommune Tabell 35: Konsummulighet i Evje og Hornnes kommune Tabell 36: Ringvirkninger i sysselsetting totalt og i Evje og Hornnes kommune vi

11 Sammendrag I denne rapporten beregnes direkte og indirekte ringvirkninger av en potensiell situasjon, en ventetransitt etablert i Evje og Hornnes kommune. Dette innebærer at våre anslag over effekter av ventetransitten er et anslag over et potensiale. Problemstillingen har vært: I hvor stor grad bidrar ventetransitten til sysselsetting i Evje og Hornnes gjennom: a) primær sysselsetting (direkte ansatte), b) konsum (direkte- og indirekte konsum), c) skatter og avgifter (både personskatt og skatter betalt av foretaket) og d) kjøp av varer og tjenester. I tillegg har vi drøftet andre effekter slik som tilskudd til kommunen fra UDI og endringer i rammetilskuddet. I beregningene omtaler vi effektene i form av sysselsetting. Den direkte sysselsetting er imidlertid målt i årsverk, og målt i sysselsetting kan denne bli større ved at noen ansatte har deltidsstillinger. De totale ringvirkninger målt i årsverk vil bli lavere enn de summer som er presentert i tabellene under. Det er viktig å merke seg at sysselsettingseffekten kun illustrere hvor mange arbeidsplasser som blir opprettholdt eller etablert, og ikke utelukkende nye arbeidsplasser. Med bakgrunn i tall fra et eksisterende mottak, UDI og Statistisk sentralbyrå, er det gjort beregninger som viser at en ventetransitt på Evje vil bidra til sysselsetting av mellom 133 og 166 sysselsatte. Tar en statens rammetilskudd til kommunen med i betraktningen, og dermed åpner for at sysselsettingen kan medføre økt tilflytting, så vil trolig sysselsettingseffekten av ventetransitten ligge mellom 133 og 174. Tabell 1: Ringvirkninger i sysselsetting Anslag Lavt Høyt Primærsysselsetting Konsum Kjøp av varer og tjenester Skatter, Evje og Hornnes kommune 1 7 Tilskudd via UDI til Evje og Hornnes kommune 4 5 Sum Rammetilskudd Evje og Hornnes kommune 0 8 Totalt På bakgrunn av næringsstruktur og pendling etc., er det naturlig å anta at en del av ringvirkningene ikke vil tilfalle Evje og Hornnes kommune. I tabellen vii

12 under har vil oppsummert resultatene av drøftingene av hvor stor del av sysselsettingseffektene som kan komme til å finne sted i Evje og Hornnes kommune. Det er verd å merke seg at vi her fokuserer på hvor sysselsettingen skjer og ikke hvor de sysselsatte bor. Den primære sysselsetting vil selvsagt være innenfor Evje og Hornnes kommunegrense. Basert på en oversikt over ulike typer handelsvirksomheter i Evje og Hornnes kommune og konsumvekter fra SSB, har vi anslått at 75 % av de ansattes innkjøp kan finne sted lokalt. Dersom vi som lavt anslag antar at 70 % av de ansatte er bosatt i Evje og Hornnes kommune, vil 52,5 % av de ansattes konsum skje i Evje og Hornnes. Vi antar videre at alt konsum fra beboernes side skjer i kommunen. Kun små deler av ventetransittens innkjøp antas å foregå i kommunen. Dette er anslått til om lag 15 %. Skatter, tilskudd fra UDI og rammetilskuddet vil i sin helhet tilfalle Evje og Hornnes kommune. Tabell 2: Ringvirkninger i sysselsetting totalt og i Evje og Hornnes kommune. Anslag totale ringvirkningedel Lokal an- Anslag ringvirkninger i % Evje og Hornnes Lavt Høyt Lavt Høyt Primærsysselsetting % Konsum ansatte. Alle bosatt i Evje og Hornnes % 21 Konsum ansatte. 70 % bosatt i Evje og Hornnes 52,5 % 12 Konsum beboere % 4 11 Kjøp av varer og tjenester % 3 5 Skatter, Evje og Hornnes kommune % 1 7 Tilskudd via UDI til Evje og Hornnes kommune % 4 5 Rammetilskudd % 0 8 Sum % * Konsum beboere 100%, konsum sysselsatte 75 % Om ringvirkningen vil blir som de høyeste beregnede eller som de laveste anslag vil være avhengig av ulike forhold. Det vil være avhengig av det endelige antallet ansatte i ventetransitten og av antall beboere. Det vil være avhengig av hvor mye av sine disponible midler ansatte og beboere bruker i Evje og Hornnes kommune og totalt. Det vil være avhengig av ventetransittens kjøp av varer og tjenester samt, for kommuneadministrasjonen, i hvilken grad etablering av en ventetransitt vil medføre innflytting eller redusert utflytting fra Evje og Hornnes kommune. viii

13 De beregnede ringvirkninger kan forstås som nettoøkning i sysselsettingen dersom etablering av ventetransitten ikke fortrenger andre mulige etableringer eller utvidelser av eksisterende virksomheter. Dersom etablering av transitten medfører at andre etableringer eller utvidelser av eksisterende virksomheter ikke finner sted, vil nettoeffekten på sysselsetting i kommunen bli mindre. Vi anser det som rimelig å tro at de personer som eventuelt blir sysselsatt i transitten vil kunne ha alternativ sysselsetting i annen virksomhet dersom ventetransitten ikke etableres. Det kan også forekomme at personer som bytter jobb ikke alltid blir erstattet i den stilling de forlater. På den annen side kan man ikke se bort fra at tilstedeværelsen av transitten kan gi økt total sysselsetting. De samme vurderinger kan gjøres i forhold til bosetting i kommunen. Det kan tenkes at etableringen av en ventetransitt får betydning for bosetningen i kommunen. Det kan skje ved økt tilflytting eller ved at det reduserer utflytting. Evje har relativt stor utpendling av kommunen. Det kan derfor tenkes at etableringen av transitten ikke får vesentlig betydning for folketallet i Evje og Hornnes, men kun får betydning for hvor innbyggerne er sysselsatt. Resultatene fra ringvirkningsanalysen kan oppsummeres slik: 1. De totale ringvirkninger av en ventetransitt er beregnet til å være i størrelsesorden 133 til 174 sysselsatte inkludert årsverk direkte sysselsatt i ventetransitten. 2. For Evje og Hornnes kommune er sysselsettingen beregnet å være i størrelsesorden 104 til 142 (inkludert direkte sysselsetting). 3. Ringvirkningene utgjør pluss/minus 10 % av totalsysselsettingen i Evje og Hornnes. 4. Hva sysselsettingen betyr i forhold til total sysselsetting og bosetning i kommunen vil være avhengig av en rekke forhold knyttet til for eksempel antall arbeidssøkere, i hvilken grad pendling ut av kommunen reduseres, i hvilken grad arbeidstakere som bytter arbeidsgiver blir erstattet i sin nåværende stilling og alternativ nyetablering av virksomheter. 5. Næringsstruktur i kommunen viser at ansattes og beboeres konsum langt på vei kan dekkes av lokale leverandører. Potensielle leverandører til ventetransitten finnes i langt mindre grad lokalt. ix

14

15 1 Innledning Denne ringvirkningsanalysen er en del av et større prosjekt knyttet til effektene av en etablering av en ventetransitt på Evjemoen i Evje og Hornnes kommune. I dette kapitlet vil, foruten rapportens oppbygning, også begrepsavklaringer bli presentert. Det gis en oversikt over sentrale kjennetegn ved Evje og Hornnes kommune, slik som befolkningstall, arbeidsmarked, arbeidsledighet og arbeidskraftreserve. En oversikt over utbredelsen av pendling i distriktet vil også bli presentert. Kapitlet avsluttes med informasjon om den aktuelle type transitt, ventetransitt, som planlegges etablert på Evjemoen. I kapittel 2 vil prosjektets problemstilling og metode bli presentert sammen med noen metodiske drøftinger som legger føringer for tolkningen av tallene. Dette kapitlet danner også basis for beregningene av de ulike ringvirkningene. I kapittel 3 presenteres de ringvirkningene ventetransitten forventes å få for sysselsettingen. I avsnitt 3.1 gis det en oversikt over antallet som forventes å bli direkte sysselsatt i ventetransitten. Avsnitt 3.2 viser konsumgenererte ringvirkninger, mens avsnitt 3.3 presenterer sysselsettingseffekten av ventetransittens kjøp av varer og tjenester. Videre viser avsnitt 3.4 effektene av skatter og avgifter på sysselsetting. I avsnitt 3.5 presenteres ringvirkninger av tilskudd fra UDI til kommunen og avsnitt 3.6 viser mulige konsekvenser for rammetilskuddet til kommunen og ringvirkninger av dette. Til sist vil de totale ringvirkningene som ventetransitten forventes å ha, presenteres både i form av kroner og sysselsettingseffekt. Kapittel 4 er et kort drøftingskapittel der de ulike konsekvensene av en ventetransittetablering blir vurdert. Det er ikke selvsagt at alle ringvirkningene vil tilfalle Evje og Hornnes kommune. Det vil bli gjort en vurdering av dette i det avsluttende kapitlet. Datamaterialet som ligger til grunn for ringvirkningsanalysen er i hovedsak hentet inn hos UDI, Evje og Hornnes kommune, et eksisterende mottak med kantinedrift, Statistisk sentralbyrå og Arbeidsmarkedsetaten. Se for øvrig kildehenvisninger. 1

16 1.1 Begrepsavklaringer Her følger noen kortfattede begrepsavklaringer knyttet til ringvirkningsanalysen. Direkte og indirekte skatter Direkte skatter betales direkte av en fysisk eller juridisk person, i motsetning til indirekte skatter som betales i tilknytning til produksjon, omsetning, import eller eksport. Direkte skatter utskrives på personlige skattytere og næringsvirksomhet. Enmannsforetak (personlig næringsdrivende som driver virksomhet for egen regning og risiko) og eiere av deltakerlignede foretak defineres som personlige skattytere. Aksjeselskaper derimot defineres som juridiske personer, og inntekt opptjent i denne virksomhetsformen beskattes gjennom bedriftsbeskatningen. Konsum Foretak/bedrifter og privatpersoners forbruk av varer og tjenester. Sysselsetting Personer som utfører inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i uka og inkluderer både lønnstakere og selvstendige (SSB). Årsverk Ukentlig arbeidstid i timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. Faktiske årsverk ligger som regel noe under det teoretiske årsverket. Antall ansatte personer ligger som regel noe over antall årsverk Om Evje og Hornnes kommune I det videre gis det en kort gjennomgang av en del sentrale forhold og kjennetegn ved Evje og Hornnes kommune. Disse er: Befolkning, næringsstruktur og arbeidsmarked, herunder sysselsetting, ledighet, arbeidskraftsreserven og pendling Befolkningsdata Dette avsnittet omtaler befolkningsgrunnlaget i Evje og Hornnes kommune. I omtalen vil tall for Evje og Hornnes kommune bli sammenlignet med tall for hele Setesdal (kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle) og Agder totalt. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolk- 1 Kilde: Finansdepart ementet. 2

17 ningsstatistikk. De er for årene 1990 og 2000, og defineres som bosatte per 1. januar. Tabell 3: Befolkningen etter aldersgrupper. Agder, Setesdal og Evje og Hornnes kommune og 2000 Agder Setesdal Evje- og Hornnes Kilde: SSB år år år 80 + Antall totalt 26 % 63 % 9 % 4 % (60959) ( ) (23 556) (10 906) % 62 % 10 % 4 % (58103) ( ) (24 995) (8 696) % 62 % 9 % 5 % (1871) (5 078) (753) (430) % 59 % 12 % 5 % (1979) (4 745) (1 001) (362) % 63 % 10 % 5 % (742) (2 108) (324) (172) % 60 % 12 % 3 % (837) (2 022) (387) (132) Befolkningsveksten fra 1990 til 2000 var 5,8 % for hele landet. I Agder har veksten i perioden vært høyere med 7,0 %. Setesdal hadde en svak befolkningsvekst på 0,6 % i samme periode. Evje og Hornnes kommune har hatt en svak reduksjon i befolkningstallet. Når det gjelder aldersfordelingen i befolkningen i Evje og Hornnes, har det vært noen endringer siden Vi ser at barnetallet har sunket med nesten 100, gruppen år har økt, gruppen år er redusert, mens gruppen av de eldste har økt Næringsstruktur og sysselsetting I tabellen på neste side presenteres de næringene i Evje og Hornnes kommune som er registrert med sysselsatte. Næringer som ikke er med her er: Fiske og fangst, fiskeforedling, produksjon av tekstiler og klær, produksjon av treforedlingsprodukter, grafisk produksjon og forlag, kjemisk produksjon med videre, produksjon av jern og ferrolegeringer og olje og gass og rør. I tillegg til at tabellen gir en oversikt over næringsstrukturen i kommunen, finner man også næringens betydning målt ved antall sysselsatte i næringen. Vi finner at kommunal- og statlig tjenesteyting står for 38 % av sysselsettingen i Varehandelen stod for 14 %, bygg og anlegg 12 % og innenrikstransport 7 %. Kolonnen helt til høyre viser videre hvilke næringer som har hatt en nedgang/vekst i sysselsettingen. I Evje og Hornnes er det bygg og anlegg, varehandel, innenrikstransport og forretningsmessig- og privat tje- 3

18 nesteyting som oppveier for nedgang i andre sektorer. Sysselsettingen har holdt seg på et stabilt nivå i perioden Dette er en utvikling som avviker fra utviklingen på Agder og i Setesdal. Agder har hatt en sysselsettingsvekst på 17 % i perioden, Setesdal 14 %. Tabell 4: Næringsstruktur og sysselsetting i Evje og Hornnes kommune og 2000 Næringer: %-vis fordeling 2000 endring %-vis Jordbruk % - 53 % Skogbruk % - 17 % Fiskeoppdrett % Bergverksdrift % - 84 % Annen næringsmiddelproduksjon % - 38 % Produksjon av trelast % - 42 % Mineralsk produksjon mv % 0 % Verkstedproduksjon % Bygging av skip/oljeplattformer % - 5 % Møbler og annen indus tri % Kraft, vannf. og fjernvarme % - 37 % Bygg og anlegg % 19 % Varehandel % 18 % Hotell og restaurant % 23 % Utenriks sjøfart % - 17 % Innenrikstransport % 270 % Post og telekommunikasjon % - 66 % Bank og forsikring % 19 % Forretningsmessig tjenesteyting % 205 % Annen privat tjenesteyting % 91 % Kommunal tjenesteyting % - 7 % Statlig tjenesteyting % -25 % Sum næringer % 0 % Kilde: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tabellen illustrerer at det er et bredt spekter av næringer i Evje og Hornnes kommune Arbeidsledighet og arbeidskraftsreserven Tabellen under viser antallet helt arbeidsledige ved utgangen av april måned 2002, fordelt på yrke. I Evje og Hornnes kommune var det da 54 helt ledige personer, som representerer en svært lav ledighet jf. nivå på antall sysselsatte i tabellen over (helt ledige utgjør 4,4 % av de sysselsatte). 4

19 Tabell 5: Helt ledige ved utgangen av måneden. Fordelt på yrke. April 2002 Yrker: Antall helt ledige Naturvitenskapelige yrker 2 Helse, pleie og omsorg 3 Undervisningsarbeid 0 Administrativt og humanistisk arbeid 6 Merkantile yrker 6 Handelsarbeid 5 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 Transportarbeid 1 Bygge- og anleggsarbeid 2 Industriarbeid 13 Annet servicearbeid 12 Ikke oppgitt 2 Ingen yrkesbakgrunn 0 I alt 54 Kilde: Aetat. Det høyeste antall ledige finner vi innen industriarbeid og annet servicearbeid. 54 % av de helt ledige har videregående skole, grunnkurs eller avsluttet utdanning videregående skole. 17 % har bare grunnskole Pendling Tabellen på neste side viser pendlingsmønsteret blant annet i Setesdal. Mellom kommunene i Setesdal er det størst pendling mellom Bygland og Evje og Hornnes. Dette gjelder begge veier. Ellers er det stor pendling fra Iveland til Kristiansand og Vennesla. Det er generelt størst pendling til Kristiansand, men ingen pendling til Setesdalskommunene fra Kristiansand. Når det gjelder Evje og Hornnes kommune, hadde 67 % av arbeidstakerne sitt virke i kommunen ved utgangen av Det vil si at 33 % pendlet ut av kommunen, 11 % pendlet til andre deler av Setesdal (Iveland, Bygland, Valle og Bykle) og 7 % pendlet til Kristiansand. 5

20 Tabell 6: Arbeidstakere år etter arbeidssteds- og bostedskommune. 4. kvartal 2000 Arbeidskommune Birkenes Iveland Evje og Hornnes Bokommune I alt I alt Bygland Birkenes % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 21 % 3 % 0 % 23 % Iveland % 33 % 6 % 1 % 0 % 0 % 26 % 25 % 0 % 8 % Evje og % 1 % 67 % 9 % 1 % 0 % 7 % 2 % 1 % 11 % Hornnes Bygland % 0 % 13 % 63 % 4 % 0 % 7 % 0 % 0 % 13 % Valle % 0 % 2 % 3 % 77 % 2 % 4 % 0 % 0 % 12 % Bykle % 0 % 0 % 0 % 4 % 85 % 3 % 0 % 0 % 7 % Kristiansand % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 85 % 2 % 0 % 13 % Vennesla % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 42 % 48 % 0 % 8 % Åseral % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 14 % 1 % 69 % 12 % Kilde: SSB Valle Bykle Kristiansand Vennesla Åseral Andre 1.3 Ventetransitt I arbeidet med å effektivisere håndteringen av den økte asyltilstrømningen, arbeider UDI med en ny transittsmodell. Det tenkes innført en ordning der alle asylsøkere deles i tre hovedgrupper basert på nasjonalitet: 1. Saker fra land der menneskerettighetssituasjonen er relativt oversiktlig og en erfaringsmessig har avslått majoriteten av sakene. Denne gruppen betegnes som antatt grunnløse saker. For tiden representerer denne gruppen ca. 40 % av ankomstene. Senere refereres dette til som gruppe 1 land og gruppe 1 saker. 2. Saker der en nesten uten unntak gir tillatelse i en eller annen form (eksempelvis Afghanistan og Somalia). For tiden representerer denne gruppen ca. 10 % av ankomstene. 3. Saker som faller utenom disse gruppene og som har middels til stor vanskelighetsgrad. For tiden representerer denne gruppen ca. 50 % av ankomstene. 6

21 Det legges opp til egne asylsentre i Oslo-området etter denne differensie r- ingen, der politiet og UDIs intervjuer/utredning av alle tre gruppene blir foretatt. Personer som vurderes å ha en antatt grunnløs søknad (gruppe 1 saker) vil bli plassert i en ventetransitt i påvente av vedtak og uttransportering, eventuelt overført ordinært mottak. I dag har en et todelt system med en ventetransitt, som støttes opp av avlastningstransitter, og et system med ordinære mottak. I en fremtidig ordning tenkes det at det ordinære mottakssystemet skal bestå, men at transittordningen vil bestå av: En ankomsttransitt, asylsenter (her bor søkeren mens UDI og politiet gjennomfører intervjuer/utredning) og ventetransitt Formål og funksjon En ventetransitt skal være et større anlegg som er robust nok til å håndtere større innslag av personer tilhørende gruppe 1 land der hurtigbehandling og effektuering er et vesentlig poeng. Det skal være mulig å innkvartere mellom 700 og beboere. Beboerne skal bo i ventetransitten maksimalt 3 måneder. Det innebærer blant annet at eventuelle barn i transitten ikke vil ha krav på grunnskoleundervisning. Avhengig av behovet vil bruken kunne endre seg, men ikke av en slik karakter at det endrer kravet til tjenestetilbud fra kommunen. Funksjoner som kan være aktuelle er: Et senter for politiets uttransporteringsvirksomhet og for samordnende prosjekter, for eksempel særskilt håndtering av spesielle grupper i ordinære tiltak. Transitten skal organiseres på en slik måte at den i størst mulig grad er selvforsynt. Det innebærer at det skal finnes et bredt spekter av tjenester innenfor transittens arealer. Kort oppholdstid gjør det viktig for beboerne å ha slike tjenester lett tilgjengelige, og en slik organisering vil også skjerme lokalsamfunnet fra eventuelle konflikter. En slik transitt skal også ha et høyt sikkerhets- og kontrollnivå. 7

22

23 2 Problemstilling og metode I det følgende kapittel vil prosjektets problemstilling bli presentert, etterfulgt av den valgte fremgangsmåte for å kunne besvare problemstillingen. 2.1 Problemstilling Agderforskning skal i dette delprosjektet fremskaffe faktaopplysninger som illustrerer en eventuell ventetransitts betydning for sysselsettingen og næringslivet i Evje og Hornnes kommune. Med betydning for sysselsettingen forstås her: Arbeidsplasser som direkte eller indirekte skapes eller opprettholdes i Evje og Hornnes kommune som et resultat av ventetransittens tilstedeværelse på Evjemoen. Denne problemstillingen kan også formuleres slik: I hvor stor grad bidrar ventetransitten til sysselsetting i Evje og Hornnes kommune gjennom: a) primær sysselsetting (direkte ansatte), b) konsum (direkte- og indirekte konsum), c) skatter og avgifter (både personskatt og skatter betalt av foretaket) og andre overføringer til kommunen samt d) kjøp av varer og tjenester. Når det gjelder ventetransittens betydning for næringslivet forstås her: En kartlegging av hvilke varer og tjenester ventetransitten vil etterspørre. Eksempler på dette kan være matvarer, renholdstjenester, vedlikehold, sikkerhet/vakthold, underholdning med mer (etterspørsel). Kartlegging av næringsstrukturen og hvilke varer og tjenester som kan tilbys av næringslivet i Evje og Hornnes kommune. Kan næringslivet i Evje og Hornnes kommune levere de varene og tjenestene som etterspørres, og hvilken konkurranse vil de eventuelt møte fra tilbydere utenfor kommunen? I tillegg til disse hovedproblemstillingene vil en også komme inn på andre ringvirkninger som effekter for bosetting med videre. Det er viktig å merke seg at ringvirkningene er beregnet for driftsfasen av en fremtidig ventetransitt. Etableringskostnader vil således ikke være inkludert. 2.2 Metode I dette avsnittet gis det en forklaring av hva som menes med en ringvir k- ningsanalyse. Agderforskning har i andre rapporter gitt utførlige drøftinger 9

24 av hva fordeler og svakheter ved ringvirkningsanalyser, samt hvilke nøkke l- tallsberegninger man kan foreta 2. Vi skiller mellom fullt kvantifiserbare ringvirkninger, slik som blant annet sysselsettingsvirkninger, andre i prinsippet kvantifiserbare ringvirkninger, som endret etableringslyst og -tilbøyelighet, samt ikke-kvantifiserbare ringvirkninger, slik som for eksempel levekårsforhold. Det er altså mulig å trekke et vidt spekter av faktorer inn i ringvirkningsanalyser. I denne rapporten vil vi forsøksvis anslå en potensiell situasjon, nemlig direkte og indirekte ringvirkninger av en ventetransitts tilstedeværelse i Evje og Hornnes kommune. Dette innebærer at våre beregninger av sysselsettingseffekten av ventetransitten er et anslag over et potensiale. I ringvirkningsanalysen er ikke alternativ utnyttelse av ressursene vurdert. Hvis vi tenker oss en situasjon der det ikke blir etablert en ventetransitt på Evjemoen, så er det ikke plausibelt å tenke seg at det ikke ville være noen alternativ sysselsetting i stedet. I ringvirkningsanalysen ligger ikke noen antakelser om betydningen av en alternativ utnyttelse av arbeidskraften i distriktet. I og med at usikkerheten i utgangspunktet er relativt høy, har vi valg å konsentrere analysen om de fullt kvantifiserbare virkningene, i dette tilfellet sysselsetting. Andre i prinsippet kvantifiserbare virkninger er vurdert i et eget kapittel og en egen delrapport. Slik kan man redusere noe av den totale usikkerheten knyttet til analysen. Vanlig ordbruk knyttet til ringvirkningsanalyse er konsekvenser, betydning, virkning og hvordan noe forplanter seg utover. Dette viser til forholdet mellom årsak og virkning. Å gjøre en analyse av ringvirkninger blir da å belyse hvilken betydning et fenomen eller en hendelse har for andre forhold eller hendelser. Et vanlig eksempel her er konsekvenser for det økonomiske aktivitetsnivået i et nærmere definert område over en bestemt tidsperiode. Dersom man tenker seg ringvirkninger som ringer i et vann der neste ring stadig blir svakere enn den forrige, er det størrelsen på den første ringen som behandles her. I tillegg tar vi med i beregningen selve tiltaket som fører 2 Det gjelder følgende rapporter: Ringvirkninger av kraftkrevende industri på Sørlandet. FoU rap. 95/1991, Idrettens samfunnsøkonomiske betydning FoU rap. 107/1992, Rederinæringens betydning for Sørlandet. FoU rap. 147/1994, Ringvirkninger av Vest-Agder energiverk. FoU rap. 189/1995, Ringvirkninger av Kværner Mandal. FoU rap. 208/

25 til ringvirkningene. Vi beregner altså ikke en multiplikatoreffekt, som ville bety at vi summerte alle ringene inntil virkningen ikke er identifiserbar. Det som vil bli beskrevet nærmere her, er i hvilken grad en ventetransitt direkte og indirekte genererer sysselsetting gjennom: Primærsysselsetting Dette er den direkte sysselsettingen i den primærvirksomheten som vi studerer, i dette tilfellet de ansatte ved ventetransitten. Disse er ikke en del av selve ringvirkningene, men en del av årsakskomplekset og har derfor en naturlig plass i analysen Sysselsetting gjennom ansatte og beboeres konsum De ansatte i en eventuell ventetransitt representerer gjennom sine husholdninger et antall personer som gjør innkjøp av ulike varer og tjenester. Ved å ta utgangspunkt i antall ansatte og gjennomsnittlig husholdningsstørrelse, kan vi beregne antallet arbeidsplasser de ansatte og deres husholdningers konsum genererer. I tillegg vil vi beregne sysselsettingseffekten av det konsumet som beboerne ved ventetransitten står for Sysselsetting gjennom kjøp av varer og tjenester Dette er sysselsettingseffekter i andre virksomheter gjennom at ventetransitten kjøper varer og tjenester fra disse. Dette beregnes ved å ta utgangspunkt i et anslag på størrelsen på leveransene til ventetransitten i løpet av et år. Deretter, gjennom bruk av nøkkeltall, beregnes antall arbeidsplasser i leverandørleddet som genereres av ventetransittens kjøp av varer og tjenester. Når det gjelder ringvirkningene for det lokale næringsliv, vil anslagene her basere seg på en kartlegging av hvilke varer og tjenester ventetransitten vil etterspørre, og via en kartlegging av næringsstrukturen, hvilke varer og tjenester som kan tilbys av næringslivet på Evje og Hornnes kommune. Anslagene for innkjøp er basert på data fra et eksisterende mottak. Ettersom vi ikke har data for de faktiske kjøp av varer og tjenester som vil skje fra en ventetransitt på Evjemoen, ville det beste ha vært å basere beregningene på data fra et representativt utvalg av mottak. Det finnes ikke, og det ligger utenfor rammen av dette prosjektet å forsøke å skaffe slike data til veie. Når vi velger å bruke data fra kun et mottak, innebærer det en usikkerhet i beregningene. Den mulige konsekvensen for konklusjonen av ringvirkningsanalysen vurderes dog til å være liten. For det første er innkjøp knyttet til kantinedriften, som er en relativt stor del av de totale innkjøp, styrt av størrelsen på kostøret. For det andre er de øvrige ringevirkningseffektene av transittens kjøp av va- 11

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE)

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder FoU-rapport nr. 1/2007 Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder Knut Hidle, Winfried Ellingsen, Liv Mari Nesje, Arild Vangstad Tittel Forfattere Entreprenørskap blant etniske minoriteter på

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak 2003/31 Notater 2003 Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl Notater Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak Forskningsavdelingen Emnegruppe: 09.90

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI.

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI. Prosjektrapport nr. 1/2003 SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI. Jon P. Knudsen, Elisabet S. Hauge og Jens Kristian Fosse Tittel Forfattere Samfunnsmessige virkninger

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Arbeidet med denne kommentaren har vært ledet av Rogalandsforskning og gjennomført

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer