Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side 32 å r s r a p p o r t

3 Styrets beretning INNLEDNING Eidsberg Sparebank oppnådde i 2010 et resultat etter tap, men før skatt på 38 mill.kr. Dette er 10,7 mill.kr. høyere enn året før. Økningen skyldes i all hovedsak bokført gevinst på salg av anleggsaksjer som følge av fusjonen mellom PBS Holding og Nordito. Oppgjøret skjedde i form av aksjer. Disse ble verdsatt til 10,3 mill.kr. Bankens rentenetto har økt med 3,3 mill.kr. fra 2009 til Rentenettoen i % av midlere forvaltningskapital viser en økning fra 1,78 % i 2009 til 1,87 % i Andre driftsinntekter viser en nedgang på 1,6 mill.kr. fra året før. Samtidig er sum driftskostnader redusert med 1,3 mill.kr. fra 2009 til Kombinert med at tap og mislighold ligger på svært lave nivåer oppnår vi et resultat i 2010 som styret er meget godt fornøyd med. Eidsberg Sparebank kunne i 2010 registrere en økning i utlånene i egen balanse på 5,3 % (128,1 mill.kr.). Vi har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse til Terra Boligkreditt. Vår beholdning av formidlete lån til boligkredittselskapet har i løpet av året økt med 47,6 mill.kr til 386,6 mill.kr., en økning på 14 %. Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2010 vært på 6,4 %. Innskuddene ble i 2010 redusert med 2,6 % ( 55,7 mill.kr.). Bankens forvaltningskapital er redusert med 0,87 % ( 25,9 mill.kr). Dette skyldes hovedsaklig en planlagt slanking av en forhøyet balanse etter finanskrisen, bl.a. som følge av at overskuddslikviditet er benyttet til innfrielse av obligasjonslån ved forfall. 2. SAMFUNNSØKONOMISKE FORHOLD 2.1 Økonomisk utvikling i Norge Aktiviteten i norsk økonomi tok seg markert opp i andre halvår i 2010 og konjunkturoppgangen har nå fått feste. Etter en svak start på fjoråret tok privat konsum seg klart opp mot slutten av året, og i boligmarkedet har etterspørselen vært høy. Industriinvesteringene har også tatt seg opp den siste tiden, og det observeres nå en positiv vekst i kreditt til foretakene. Bedringen i internasjonale konjunkturer har samtidig bidratt til god vekst i eksporten. I arbeidsmarkedet har nedgangen i sysselsettingen stoppet opp og arbeidsledigheten har stabilisert seg på rundt 3,5 %. Utviklingen i arbeidsmarkedet henger som regel noe etter utviklingen i økonomien generelt og det er ventet at sysselsettingen vil øke fremover. Norsk næringsliv ble kraftig rammet av resesjonen som fulgte etter finanskrisen. Investeringene i fastlandsforetakene falt med over 20 prosent fra slutten av 2008 til begynnelsen av Først i andre kvartal i 2010 snudde utviklingen. Til tross for et fall i investeringene i 3. kvartal 2010 er bunnen trolig passert, og det ventes at investeringene tar seg videre opp fremover. Boliginvesteringene falt kraftig i kjølvannet av finanskrisen, men har tatt seg opp gjennom Fra januar til november ble det igangsatt 8 prosent flere boliger enn i samme periode i Sterk boligprisvekst og økt ordretilgang tilsier at boligbyggingen vil ta seg ytterligere opp fremover. Petroleumsinvesteringene har falt kraftig de siste to årene. I 3. kvartal i 2010 var oljeinvesteringene om lag 35 prosent lavere enn på toppen. Det kraftige fallet skyldes i hovedsak en markert nedgang i leting- og plattforminvesteringene. Mange store plattformer ble ferdigstilt i 2009, samtidig som nye prosjekter er i en tidlig fase. Samtidig har leteaktiviteten avtatt i etterkant av oljeprisfallet i begynnelsen av Produksjonsboring har imidlertid utviklet seg mer stabilt de to siste årene. De siste kvartalene har det blitt igangsatt flere nye prosjekter. Samtidig vil store investeringer i felt som er i drift, særlig Ekofisk-feltet, trekke oljeinvesteringene opp fremover. Petroleumsinvesteringene ventes derfor å gi en betydelig vekstimpuls til norsk økonomi. Etter en svak start på 2010 tok husholdningenes forbruk seg kraftig opp i andre halvår. Den svake utviklingen i første halvår skyldes trolig en kombinasjon av høye strømpriser og et behov for finansiell konsolidering. Gjeldsbelastningen i norske husholdninger har kommet opp på et høyt nivå det siste tiåret. Samtidig har gjeldskrisen og høy arbeidsledighet i Europa gjort mange usikre på den videre økonomiske utviklingen. Til tross for solid vekst i disponibel inntekt valgte derfor mange husholdninger å spare og nedbetale gjeld i stedet for å øke sitt konsum. Spareraten, det vil si sparing som andel av disponibel inntekt, nådde dermed rekordhøye nivåer i slutten av 2009 og begynnelsen av å r s r a p p o r t

4 Nøkkeltall viser at konsumet har tatt seg klart opp de siste månedene. Oppgangen kan blant annet tilskrives et lavt rentenivå, god stemning blant husholdningene og relativt lav arbeidsledighet. I tillegg har det vært en betydelig boligprisoppgang. Fra 2009 til 2010 økte boligprisene med over 8 prosent. Fortsatt lav rente og bedring i arbeidsmarkedet vil trolig bidra til høy vekst i boligprisene også fremover. I et historisk perspektiv er boligprisene nå på et høyt nivå, både i forhold til disponibel inntekt og i forhold til faktorer som byggekostnader og leiepriser. Husholdningenes gjeldsvekst falt markert gjennom 2008, fra over 11 prosent i begynnelsen av året til mellom 6 og 7 prosent i I 2010 var gjeldsveksten stabil på i overkant av seks prosent, men tok seg noe opp mot slutten av året. Gjeldsveksten vil trolig ta seg ytterligere opp fremover, men det er ikke ventet at gjeldsveksten vil komme tilbake på de høye nivåene fra 2006 og Renteutviklingen Norges Bank reduserte styringsrenten markert i 2008 og 2009 for å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen. Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået på styringsrenten noensinne. Siden da har Norges Bank økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 2 prosent. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normalnivå. Pengepolitikken gir dermed fortsatt kraftige stimulanser til realøkonomien. Norges Bank legger opp til renteøkninger fremover, i tråd med bedringen i økonomien. I sin siste Pengepolitisk Rapport fra oktober 2010 anslår Norges Bank at styringsrenten vil øke til om lag 3 prosent ved inngangen til Eidsberg Sparebank vil følge opp disse endringene både på utlån og innskudd. 2.3 Børsutviklingen I aksje- og råvaremarkedene har det vært en solid utvikling i det siste året. Oslo Børs hovedindeks økte med drøyt 18 prosent i 2010, den amerikanske børsindeksen S&P 500 med nær 12 prosent og den tyske DAX-indeksen med 16 prosent. Det har også vært sterk prisvekst i råvaremarkedene, og oljeprisen har igjen kommet opp på høye nivåer. Eidsberg Sparebank er relativt lite eksponert i verdipapirmarkedet. 2.4 Utviklingen på arbeidsmarkedet Finans- og pengepolitiske tiltak gjorde at finanskrisen ikke ga markerte negative utslag i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten steg med om lag ett prosentpoeng fra bunnen i 2008 til 3,5 prosent i begynnelsen av Utslagene i sysselsettingen var noe større. I 2010 har både sysselsettingen og arbeidsledigheten holdt seg relativt stabil. Det er store forskjeller mellom utviklingen i ulike næringer. Tall til og med 3. kvartal 2010 viser en sterk økning i antall sysselsatte i helse- og sosialtjenester, mens industrinæringen opplevde en kraftig sysselsettingsnedgang. I Østfold var 3,4 % av arbeidsstyrken ledige pr Det er 425 flere enn på samme tid i fjor. Eidsberg regionen (inkl. Rakkestad, Trøgstad, Marker og Rømskog) hadde den laveste ledigheten i Østfold med en ledighetsprosent på 2,4, mens Sarpsborg hadde en ledighetsprosent på 3,7. 3. RISIKOSTYRING OG KONTROLL Eidsberg Sparebank skal ha en lav risikoprofil. Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene oppdateres minst en gang pr. år og dekker alle vesentlige virksomhetsområder og risikoforhold. Risikoanalysene inngår som en integrert del av bankens internkontroll og kvalitetssikringssystem. Bankens ICAAP-rapport som er en del av Basel II regelverket (basert på EU-direktiv), oppdateres også en gang pr. år. Her vurderes sammenheng mellom bankens risikoforhold og nødvendig kapitalbehov. De typer risiko som er mest kritisk er således finansiell risiko, operasjonell risiko, eierrisiko og forretningsrisiko. Kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko går under fellesbetegnelsen finansiell risiko. Styret har i denne forbindelse vedtatt en rekke policydokumenter som omhandler følgende: Egenevaluering, overordnet styring og kontroll. Policy for styring og kontroll. Risikopolicy Kredittpolicy Likviditetspolicy Banken har i 2010 utarbeidet informasjon i henhold til krav i Basel II - Pilar 3 som ble gjort offentlig i juni 2010 og rapporten er bl.a. lagt ut på bankens hjemmeside å r s r a p p o r t

5 3.1 Finansiell risiko Den finansielle risiko i 2010 har vært knyttet til utlånsvirksomheten og finansplasseringer. Verdier endrer seg løpende som følge av endringer i renten, aksjekurser og valutakurser. Risiko knyttet til slike bevegelser er i stor grad tatt hensyn til ved fullmakter og rammer fastsatt av styret Kredittrisiko Kredittrisikoen oppstår ved utlån, kreditter og garantier, og vurderes å være den mest kritiske risikoen ved bankens virksomhet. Det er på utlån og kreditter til næringslivet at banken har hatt tap av betydning tidligere år. Risiko knyttet til bankens kredittgiving overvåkes gjennom bankens risikoklassifisering av utlånsmassen. I hele 2010 har rentenivået vært lavt etter et kraftig fall i rentene fra slutten av 2008 og frem til sommeren Det har vært et lavt mislighold gjennom hele fjoråret og tapene på utlån har vært lave. Bankens totale gruppenedskrivinger har økt mindre enn veksten i utlån og utgjorde pr ca. 0,46 % av bankens brutto utlån mot 0,47 % ved inngangen av året. Gruppenedskrivingen er en funksjon av kundens økonomiske situasjon og den etablerte sikkerhet. Tap på utlån knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne og endringer i panteverdier og vil særlig være påvirket av rentenivået, eiendomspriser og sysselsetting. Disse forhold hensyntas i kredittbehandlingen. Styringen av kredittrisikoen skjer med fullmaktssystemer, risikoklassifisering og fastsatte retningslinjer som er gitt av styret. Vi benytter et risikoklassifiseringssystem som inndeler utlånsmassen i risikoklasser og endringer i risiko følges nøye gjennom året. Bankens utlån har økt med 5,34 % i Økningen i utlånene kan forklares med økte utlån til personkunder, mens utlån til næringslivskunder har hatt en liten nedgang i Utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder (herunder landbrukskunder og offentlig sektor) skal begrenses til å ligge innenfor 40 % av samlede utlån. Bankens samlede utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder, utgjorde 33,0 % av bankens totale utlånsmasse ved utløpet av 2010 mot 35,2 % ved inngangen av året. Resten er utlån til personmarkedet, som således utgjorde 67,0 % av total utlånsmasse, mot 64,8 % året før. I tillegg har banken pr formidlet boliglån til Terra Boligkreditt med 386,6 mill.kr. hvilket er en økning på ca. 47,6 mill.kr. i løpet av Hensyntas formidlede boliglån til Terra Boligkreditt har bankens totale låneportefølje økt med 6,4 % i løpet av Terra Boligkreditt godskriver banken en margin hvert kvartal på formidlet løpende låneportefølje. Kun boliglån innenfor 60 % av boligens verdi kan formidles til Terra Boligkreditt og banken har stilt en garanti for den delen av lånene som overskrider 50 % av boligverdien. Dessuten stiller banken en løpende porteføljegaranti på 1 % samt en behandlingsgaranti. Totalt garantiansvar ovenfor Terra Boligkreditt pr er 42,0 mill.kr. mot 42,6 mill.kr. året før Likviditetsrisiko Bankens strategiske ramme for likviditeten er at summen av kundeinnskudd skal utgjøre minimum 80 % av netto utlån. Ved utløpet av 2010 utgjorde kundeinnskudd ca 85 % mot 91 % året før. I henhold til bankens likviditetspolicy er det etablert større likviditetsreserver i 2009 og 2010 enn hva som var tilfellet tidligere. Disse midlene forvaltes på en slik måte at de på meget kort varsel kan gjøres tilgjengelige. Banken har i løpet av 2010 periodisk trukket på trekkrammen knyttet til oppgjørskonto i DnB NOR, avtalt trekkramme er pr mill.kr. Det er ved inngangen til 2011 ikke etablert andre kommiterte trekkrettigheter. Lånerettighet på dagslån i Norges Bank utgjør pr mill.kr. og har ikke vært benyttet i Styret har fastsatt retningslinjer for løpetid på funding i vedtatt likviditetspolicy. Likviditetsrisiko er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. For å redusere bankenes likviditetsrisiko, har myndighetene definert likviditetsindikatorer som rapporteres kvartalsvis gjennom året. Bankens likviditetsindikator har ligget over minimumskravet gjennom det meste av 2010 med unntak av 3. kvartal på grunn av refinansiering av ett obligasjonslån. Banken har løpende 6 stk. obligasjonslån på til sammen 283 mill.kr. ved utløpet av Herav skal ett obligasjonslån på 50 mill.kr. innløses primo februar 2011 og ett obligasjonslån på 33 mill.kr. innløses i november De øvrige 4 obligasjonslånene forfaller henholdsvis med 50 mill.kr. i november 2012, 50 mill.kr. i mars 20l3, 50 mill.kr. i oktober 2013 samt 50 mill.kr. i oktober I tillegg har banken F-lån i Norges Bank på totalt 100,0 mill.kr. som løper til februar Ovennevnte trekkrammer, kombinert med de lånemuligheter som er i pengemarkedet for øvrig, vurderes som risikomessig tilfredsstillende i forhold til de behov banken har. 6 å r s r a p p o r t

6 Markedsrisiko Bankens markedsrisiko kan beskrives som risiko relatert til rente-, valuta- og kursrisiko. - Renterisiko Renterisiko oppstår som en følge av at rentebindingstiden for bankens aktiva og passivaside ikke er sammenfallende. 93 % av bankens totale obligasjonsbeholdning på 292,8 mill.kr. følger imidlertid markedsrenten. I løpet av 2010 justerte Norges Bank signalrenten (foliorenten) opp 1 gang i mai med 0,25 %-poeng til 2,00 %. I løpet av 2010 har differansen mellom pengemarkedsrenten (3 mnd. NIBOR) og foliorenten i gjennomsnitt ligget på mellom 40 og 50 rentepunkter. Rentereguleringer opp har en positiv effekt på avkastningen fra bankens egenkapital som igjen vil virke positivt på bankens rentemargin over tid. Banken har pr utlån med fast rente tilsvarende 42,1 mill.kr. fordelt på 22 lån. For å rentesikre utlånene med bundet rente, har banken tatt i bruk rentesikrings-instrumenter. Banken har pr totalt 6 avtaler med rente-swap på til sammen 33,8 mill.kr. Sett i relasjon til bankens egenkapital vurderes bankens renterisiko som liten. - Valutarisiko Banken har pr videreformidlet valutalån til 5 kunder tilsvarende 4,25 mill.kr. i CHF samt til 2 kunder tilsvarende 2,63 mill.kr. i JPY. I tillegg har banken selv et lån tilsvarende 20,0 mill.kr. i CHF. Banken har bokført en disagio stor 4,9 mill.kr. pr på hele valutalånporteføljen mot 2,4 mill året før. Dette skyldes at kronen har svekket seg i løpet av 2. halvår Bankens valutarisiko vurderes som liten. - Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer, grunnfondsbevis, verdipapirfond og langsiktige plasseringer pr er totalt 102,0 mill.kr. hvorav 47,1 mill.kr. er plassert i VP-fond (omløpsmidler) og resten 54,9 mill.kr. er ført som anleggsmidler. Dette utgjør 3,44 % av bankens forvaltningskapital mot et tillatt maksimalnivå på 4 %. Sett i forhold til bankens egenkapital vurderes kursrisikoen som liten. 3.2 Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell adferd. Banken har ihht forskrift etablert rutiner for antihvitvasking. Dessuten benyttes systemer for avdekking og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Det er utpekt og opplært egen antihvitvasking ansvarlig i banken. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Med nødvendige tilpasninger til IKT forskriften samt vedtatte katastrofeplaner, vil området være under kontinuerlig oppfølging og overvåkning. Banken har gjennomført internkontroll i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Banken har etter styrets vurdering innarbeidet tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Etter styrets vurdering er det etablert tilfredsstillende rutiner innenfor alle kritiske virksomhetsområder i banken. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som lav. 3.3 Eier risiko Eidsberg Sparebank hadde pr eierposter i andre selskaper tilsvarende 54,9 mill.kr. Største eierposten er knyttet til Terra Gruppen A/S med bokførte verdier på 34,4 mill.kr. Dette utgjør en eierandel på 2,16 %. De umiddelbare og direkte økonomiske virkningene av en potensiell konkurs i ett eller flere av Terra Gruppens datterselskaper vurderer vi til å være moderate for bankens del. Gjennom Terra Gruppens over 10 årige virke har verdiskapningen i flere av selskapene vært store og vi legger til grunn at markedsverdien på våre aksjer fortsatt er høyere enn bokført verdi. Problemer i ett eller flere av de selskapene vi har eierinteresser i vil imidlertid kunne innebære en viss omdømmerisiko. En stresstest på dette fikk vi høsten 2007 da Terra Securities ASA begjærte oppbud. Saken fikk svært stor medieoppmerksomhet og Terra Gruppen AS og dens eierbanker måtte tåle langvarig negativ omtale. Sett i ettertid kan vi imidlertid ikke se at denne saken har hatt negativ effekt av betydning for Eidsberg Sparebank. å r s r a p p o r t

7 3.4 Forretningsrisiko Et eventuelt bortfall av ett eller flere av produktselskapene i Terra Gruppen AS vil kunne ha en viss negativ effekt på bankens fremtidige inntjening. I 2010 mottok Eidsberg Sparebank utbytte fra Terra Gruppen AS på 1,456 mill.kr. Mottatte provisjonsinntekter fra salg av verdipapirer og forsikring i 2010 beløper seg til 4,64 mill.kr. eller 6,3 % av bankens samlede inntekter i Et eventuelt bortfall av disse inntektene vil innebære en betydelig utfordring for banken, men ingen stor risiko slik vi vurderer det. Våren 2006 etablerte Eidsberg Sparebank filial i Sarpsborg. Dette skal være et rent rådgivningsog salgskontor rettet mot betjening av personkundemarkedet. Kontoret er bemannet med ansatte som kjenner lokalmarkedet godt. Medarbeiderne som er ansatt ved filialen har relevant kompetanse og lang erfaring fra bank- og forsikringsvirksomhet. Vi anser ikke at Eidsberg Sparebank har forretningsrisiko knyttet til filialetableringen i Sarpsborg. 4. RESULTATUTVIKLING Resultatmessig ble 2010 et meget godt år, og vi opplevde at bankens rentenetto styrket seg. Resultatet etter skatt ble på 30,517 mill.kr. og tilsvarer 1,03 % av midlere forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2009 var 19,240 mill.kr. og 0,66 %. 4.1 Rentenetto Rentenettoen var på 55,592 mill.kr. Dette tilsvarte 1,87 % av midlere forvaltningskapital. Økningen i rentenettoen skyldes innløsning av dyre innlån og bedret kundemargin Rentenetto (NOK 1.000) 2,5 Rentenetto i % 2, ,0 1,78 1,87 1, , , , Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, netto provisjonsinntekter og netto gevinst ( og tap ) på valuta og verdipapirer var på 18,075 mill.kr. Dette tilsvarer 0,61 % av midlere forvaltningskapital. Andre driftsinntekter for 2010 er noe lavere enn året før. Dette skyldes disagio på valutalån. Fond og forsikring har i 2010 bidratt med provisjonsinntekter i størrelsesorden 4,639 mill.kr. Dette utgjør 30,7 % av samlede gebyr- og provisjonsinntekter. Andre inntekter (NOK 1.000) Andre inntekter i % av midl. forv ,8 0,67 0, , , ,2 0, , å r s r a p p o r t

8 4.3 Kostnader Bankens totale driftskostnader var på 45,128 mill.kr. Dette utgjør 1,52 % av midlere forvaltningskapital. Kostnadene for 2010 er noe lavere i kroner enn Ser man kostnadene mot midlere forvaltning viser de en synkende trend. Sum kostnader (NOK 1.000) Sum kostnader i % av midl. forv ,00 1,50 1,61 1,58 1, , , , Tap og nedskrivninger Årets tapskostnader fordeles slik; inntektsførte tidligere konstaterte tap med 0,250 mill.kr., konstatert tap med 3,502 mill.kr. og reduserte nedskrivninger med 2,400 mill.kr. Samlede tap blir da på 0,852 mill.kr., hvilket utgjør 0,03 % av midlere forvaltningskapital. Tapene i så vel personmarkedet som i næringsmarkedet er lave. Det vises for øvrig til note 2d. Etter gjennomgang av utlånsporteføljen, garantistillelser og andre plasseringer vurderes muligheten for økte tap og mislighold for moderat Resultat av ordinær drift etter skatt Bankens resultat av ordinær drift etter skatt var på 30,517 mill.kr. Dette utgjør 1,03 % av midlere forvaltningskapital. Resultat av ord. drift etter skatt (NOK 1.000) Resultat av ord. drift etter skatt og tap i % av midl. forv , ,0 1, , ,5 0, , Disponering av årets resultat: Resultat av ordinær drift 38,025 mill kr - Skatt på ordinært resultat 7,508 mill kr = Resultat for regnskapsåret 30,517 mill kr - Avsatt til gaver ,766 mill kr = Overført til bankens fond 28,751 mill kr å r s r a p p o r t

9 5. KAPITALUTVIKLING 5.1. Bankens forvaltning Eidsberg Sparebank har en forvaltningskapital på 2.963,015 mill.kr. I løpet av året sank forvaltningskapitalen med 25,898 mill.kr., hvilket tilsvarer en reduksjon på 0,87 %. Endring i forvaltningskapital i % 15 13, ,71 0 0, Bankens innskudd Eidsberg Sparebank har innskudd fra kunder på 2.127,301 mill.kr. Dette er en reduksjon på 55,691 mill.kr., eller 2,55 %, fra foregående år. 10 Innskuddsendring i % 9,84 5 5,11 0 2, Bankens utlån Eidsberg Sparebank har utlån til kunder på 2.526,609 mill.kr. Dette er en økning på 128,067 mill.kr., eller 5,34 %, fra foregående år. Eidsberg Sparebank har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse i Terra Boligkreditt med i alt 47 mill.kr. i Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2010 vært på 6,42 %. 10 Utlånsendring i % 7,78 5, Utlånsvolum TBK i hele mill. kr , å r s r a p p o r t

10 5.4 Bankens egenkapital Banken har en bokført egenkapital på 341,092 mill.kr. Den risikoveide egenkapitalen er på 19,8 % mot 18,0 % året før. Eidsberg Sparebank har fra 1. kvartal 2008 begynt å rapportere kapitaldekning etter ny forskrift som krever at banken tar med operasjonell risiko i beregningsgrunnlaget. Videre skal banken selv beregne et selvpålagt minimumskrav til egenkapital. Dette ble beregnet til 10,95 % i forbindelsen med ICAAP beregning mai Kapitaldekning i % 25 Krav 20 17,27 18,00 19,83 Eidsb. Spb PERSONALSITUASJONEN Banken hadde ved utgangen av året 36 fast ansatte, hvorav 9 ansatte jobber i redusert stilling. Det er for tiden ingen ansatt som er langtidssykemeldt, og det er heller ingen vikarer. 5 av de ansatte er knyttet til vår filial i Sarpsborg. Til sammen sysselsatte banken 33,1 årsverk ved utgangen av året mot 33,9 ved samme tidspunkt i fjor. Det er ansatt 1 ny medarbeider i 2010, mens 2 har sluttet. 7. VIRKSOMHETENS STED, ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Eidsberg Sparebank har sitt hovedkontor i Mysen i Eidsberg kommune og en filial i Sarpsborg sentrum i Sarpsborg kommune, samt en ubemannet filial (automatbank) på Morenen Kjøpesenter som ligger i Eidsberg kommune. Styret anser bankens arbeidsmiljø som godt. Banken har i løpet av 2010 gjennomført en årlig medarbeidersamtale med hver ansatt. I tillegg gjennomføres jevnlige utvikling-/ oppfølgingssamtaler. Det benyttes dessuten betydelige midler hvert år på tiltak av helsefremmende og sosial karakter for å styrke samholdet og arbeidsmiljøet i banken. Bedriftslegeordningen med årlig kontroll fungerer godt, og tilbakemeldingene fra lege bekrefter et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet utgjorde 3,31 % i 2010 mot 5,33 % i Det har for 2010 vært en nedgang i både korttids- og langtidsfraværet. På landsbasis er de siste oppdaterte tallene fra 2. kv Da var det totale sykefraværet for finansieringsvirksomhet i Norge på 4,4 %. Det har ikke vært ulykker eller skader i løpet av regnskapsåret. Rutiner for sikkerhet følges kontinuerlig opp og fyller de krav og pålegg som er gitt. Styret anser bankens sikkerhetsnivå- og rutiner som tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø, og det er derfor ikke iverksatt tiltak for å motvirke slik forurensning. Eidsberg Sparebank har et mål om å opprettholde en kvinneandel i bankens styre på min. 40 %. Ved utløpet av året var 2 av 7 styremedlemmer kvinner (28,6 %). Målet for kjønnsfordelingen blant fast ansatte er å opprettholde dagens jevne fordeling. Av 36 fast ansatte er fordelingen 17 kvinner og 19 menn. I bankens ledergruppe er fordelingen 2 kvinner og 4 menn. å r s r a p p o r t

11 8. FREMTIDSUTSIKTER Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling samt vår vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskapet og beretningen en rettvisende oversikt av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i verdensøkonomien. Dersom gjeldskrisen brer ytterligere om seg kan dette føre til nye problemer i finansmarkedene. Dette vil få alvorlige konsekvenser for den økonomiske aktiviteten. Særlig er det spenning knyttet til utviklingen i Spania, som er det største blant landene med høy statsgjeld. Dersom Spania må reddes vil det kunne sette hele eurosamarbeidet i fare. Tiden fremover vil preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlig økonomi. Dette vil legge en betydelig demper på den økonomiske aktiviteten. Samtidig tynges husholdningene i disse landene av høy arbeidsledighet, boligprisfall og lav lønnsvekst. Store ubalanser i verdensøkonomien preger også risikobildet. En rekke industriland, blant annet USA, Storbritannia og flere europeiske land, har over lengre tid konsumert mer enn de har produsert. Dette motsvares av et stort eksportoverskudd blant annet i Kina og andre fremvoksende økonomier, og i oljeeksporterende land. Denne situasjonen må før eller siden reverseres. De store ubalansene skaper også store spenninger i det økonomiske samarbeidet. Flere land prøver nå å øke sin eksport gjennom å hindre at valutaen styrkes. Dersom verdenshandelen blir lidende vil dette kunne få alvorlige konsekvenser for den globale økonomiske aktiviteten. Selv om det kan knyttes betydelig usikkerhet til den økonomiske utviklingen i resten av verden, er situasjonen for norsk økonomi adskillig lysere. Norge har en sterk økonomi med lav ledighet, lav prisstigning og lave renter. Dette bidrar til positive vekstanslag for norsk økonomi det kommende året. Det er grunn til å tro at dette bildet også vil prege situasjonen lokalt i Indre Østfold og vi forventer således økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester fra både bedriftskunder og husholdninger i Det er tøff konkurranse i finansnæringen, men Eidsberg Sparebank har en meget sterk posisjon i sitt primærmarked. Banken står på en solid økonomisk plattform, vi har noen av Norges mest fornøyde bank- og forsikringskunder og vi har en stab av høyt motiverte og engasjerte medarbeidere. Bankens filial i Sarpsborg fortsetter å utvikle seg positivt og bidrar i betydelig grad til den veksten Eidsberg Sparebank har hatt i Kundegrunnlaget er jevnt økende og satsingen i Sarpsborg har utvilsomt vært med på å styrke bankens markedsmessige stilling. Kompetanseutvikling vil være et prioritert område i Eidsberg Sparebank også i Arbeidet med å tilpasse organisasjonen til morgendagens utfordringer i tråd med de strategiske veivalg som styret har tatt for inneværende planperiode ( ) vil fortsette også i Det vil være en prioritert oppgave å følge opp kravene som er knyttet opp til autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og til godkjenningsordningen for forsikringsrådgivere. Denne prosessen stiller store krav til de ansatte, deres evne til omstilling og vilje til kompetanseutvikling. 9. TAKK TIL KUNDER, ANSATTE OG TILLITSVALGTE Styret vil rette en takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid i Styret vil også takke de ansatte og tillitsvalgte for meget god innsats og aktiv medvirkning til utvikling av banken. Mysen 8. februar 2011 I styret for Eidsberg Sparebank Knut Krugerud Erik Bratli Torhild Filtvedt (leder) (nestleder) Sigmund Vister Liv B. Berger Gunnar Heen Ove Gangnes Per O. Evjen (banksjef) 1 2 å r s r a p p o r t

12 Resultatregnskap 2010 å r s r a p p o r t

13 Resultatregnskap 2010 Alle tall i hele Renteinntekter og lignende. inntekter Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner Renter og lignende inntekter og andre - 36 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1. Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld tilkunder Renter på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1. Inntekter av aksjer og andre verdipapirermed variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1. Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (9b) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2. Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1. Netto verdiendring og gevinst/tap på obligasjoner Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midl Andre driftsinntekter 7.1. Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II. Netto andre driftsinntekter III. Sum driftsinntekter å r s r a p p o r t

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2012 103. DRIFTSÅR. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 6. Balanse per 31.12.12.. 7. Noter...

STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2012 103. DRIFTSÅR. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 6. Balanse per 31.12.12.. 7. Noter... Årsmelding 2012 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.12.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008

ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008 ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008 Foto: Anne Kvarvåg Adresse: 1954 SETSKOG Telefon: 63 85 43 30 Telefaks: 63 85 74 52 Org.nr.: NO 938 335 605 www.setskog-sparebank.no SETSKOG SPAREBANK STYRETS BERETNING

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer