Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side 32 å r s r a p p o r t

3 Styrets beretning INNLEDNING Eidsberg Sparebank oppnådde i 2010 et resultat etter tap, men før skatt på 38 mill.kr. Dette er 10,7 mill.kr. høyere enn året før. Økningen skyldes i all hovedsak bokført gevinst på salg av anleggsaksjer som følge av fusjonen mellom PBS Holding og Nordito. Oppgjøret skjedde i form av aksjer. Disse ble verdsatt til 10,3 mill.kr. Bankens rentenetto har økt med 3,3 mill.kr. fra 2009 til Rentenettoen i % av midlere forvaltningskapital viser en økning fra 1,78 % i 2009 til 1,87 % i Andre driftsinntekter viser en nedgang på 1,6 mill.kr. fra året før. Samtidig er sum driftskostnader redusert med 1,3 mill.kr. fra 2009 til Kombinert med at tap og mislighold ligger på svært lave nivåer oppnår vi et resultat i 2010 som styret er meget godt fornøyd med. Eidsberg Sparebank kunne i 2010 registrere en økning i utlånene i egen balanse på 5,3 % (128,1 mill.kr.). Vi har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse til Terra Boligkreditt. Vår beholdning av formidlete lån til boligkredittselskapet har i løpet av året økt med 47,6 mill.kr til 386,6 mill.kr., en økning på 14 %. Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2010 vært på 6,4 %. Innskuddene ble i 2010 redusert med 2,6 % ( 55,7 mill.kr.). Bankens forvaltningskapital er redusert med 0,87 % ( 25,9 mill.kr). Dette skyldes hovedsaklig en planlagt slanking av en forhøyet balanse etter finanskrisen, bl.a. som følge av at overskuddslikviditet er benyttet til innfrielse av obligasjonslån ved forfall. 2. SAMFUNNSØKONOMISKE FORHOLD 2.1 Økonomisk utvikling i Norge Aktiviteten i norsk økonomi tok seg markert opp i andre halvår i 2010 og konjunkturoppgangen har nå fått feste. Etter en svak start på fjoråret tok privat konsum seg klart opp mot slutten av året, og i boligmarkedet har etterspørselen vært høy. Industriinvesteringene har også tatt seg opp den siste tiden, og det observeres nå en positiv vekst i kreditt til foretakene. Bedringen i internasjonale konjunkturer har samtidig bidratt til god vekst i eksporten. I arbeidsmarkedet har nedgangen i sysselsettingen stoppet opp og arbeidsledigheten har stabilisert seg på rundt 3,5 %. Utviklingen i arbeidsmarkedet henger som regel noe etter utviklingen i økonomien generelt og det er ventet at sysselsettingen vil øke fremover. Norsk næringsliv ble kraftig rammet av resesjonen som fulgte etter finanskrisen. Investeringene i fastlandsforetakene falt med over 20 prosent fra slutten av 2008 til begynnelsen av Først i andre kvartal i 2010 snudde utviklingen. Til tross for et fall i investeringene i 3. kvartal 2010 er bunnen trolig passert, og det ventes at investeringene tar seg videre opp fremover. Boliginvesteringene falt kraftig i kjølvannet av finanskrisen, men har tatt seg opp gjennom Fra januar til november ble det igangsatt 8 prosent flere boliger enn i samme periode i Sterk boligprisvekst og økt ordretilgang tilsier at boligbyggingen vil ta seg ytterligere opp fremover. Petroleumsinvesteringene har falt kraftig de siste to årene. I 3. kvartal i 2010 var oljeinvesteringene om lag 35 prosent lavere enn på toppen. Det kraftige fallet skyldes i hovedsak en markert nedgang i leting- og plattforminvesteringene. Mange store plattformer ble ferdigstilt i 2009, samtidig som nye prosjekter er i en tidlig fase. Samtidig har leteaktiviteten avtatt i etterkant av oljeprisfallet i begynnelsen av Produksjonsboring har imidlertid utviklet seg mer stabilt de to siste årene. De siste kvartalene har det blitt igangsatt flere nye prosjekter. Samtidig vil store investeringer i felt som er i drift, særlig Ekofisk-feltet, trekke oljeinvesteringene opp fremover. Petroleumsinvesteringene ventes derfor å gi en betydelig vekstimpuls til norsk økonomi. Etter en svak start på 2010 tok husholdningenes forbruk seg kraftig opp i andre halvår. Den svake utviklingen i første halvår skyldes trolig en kombinasjon av høye strømpriser og et behov for finansiell konsolidering. Gjeldsbelastningen i norske husholdninger har kommet opp på et høyt nivå det siste tiåret. Samtidig har gjeldskrisen og høy arbeidsledighet i Europa gjort mange usikre på den videre økonomiske utviklingen. Til tross for solid vekst i disponibel inntekt valgte derfor mange husholdninger å spare og nedbetale gjeld i stedet for å øke sitt konsum. Spareraten, det vil si sparing som andel av disponibel inntekt, nådde dermed rekordhøye nivåer i slutten av 2009 og begynnelsen av å r s r a p p o r t

4 Nøkkeltall viser at konsumet har tatt seg klart opp de siste månedene. Oppgangen kan blant annet tilskrives et lavt rentenivå, god stemning blant husholdningene og relativt lav arbeidsledighet. I tillegg har det vært en betydelig boligprisoppgang. Fra 2009 til 2010 økte boligprisene med over 8 prosent. Fortsatt lav rente og bedring i arbeidsmarkedet vil trolig bidra til høy vekst i boligprisene også fremover. I et historisk perspektiv er boligprisene nå på et høyt nivå, både i forhold til disponibel inntekt og i forhold til faktorer som byggekostnader og leiepriser. Husholdningenes gjeldsvekst falt markert gjennom 2008, fra over 11 prosent i begynnelsen av året til mellom 6 og 7 prosent i I 2010 var gjeldsveksten stabil på i overkant av seks prosent, men tok seg noe opp mot slutten av året. Gjeldsveksten vil trolig ta seg ytterligere opp fremover, men det er ikke ventet at gjeldsveksten vil komme tilbake på de høye nivåene fra 2006 og Renteutviklingen Norges Bank reduserte styringsrenten markert i 2008 og 2009 for å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen. Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået på styringsrenten noensinne. Siden da har Norges Bank økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 2 prosent. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normalnivå. Pengepolitikken gir dermed fortsatt kraftige stimulanser til realøkonomien. Norges Bank legger opp til renteøkninger fremover, i tråd med bedringen i økonomien. I sin siste Pengepolitisk Rapport fra oktober 2010 anslår Norges Bank at styringsrenten vil øke til om lag 3 prosent ved inngangen til Eidsberg Sparebank vil følge opp disse endringene både på utlån og innskudd. 2.3 Børsutviklingen I aksje- og råvaremarkedene har det vært en solid utvikling i det siste året. Oslo Børs hovedindeks økte med drøyt 18 prosent i 2010, den amerikanske børsindeksen S&P 500 med nær 12 prosent og den tyske DAX-indeksen med 16 prosent. Det har også vært sterk prisvekst i råvaremarkedene, og oljeprisen har igjen kommet opp på høye nivåer. Eidsberg Sparebank er relativt lite eksponert i verdipapirmarkedet. 2.4 Utviklingen på arbeidsmarkedet Finans- og pengepolitiske tiltak gjorde at finanskrisen ikke ga markerte negative utslag i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten steg med om lag ett prosentpoeng fra bunnen i 2008 til 3,5 prosent i begynnelsen av Utslagene i sysselsettingen var noe større. I 2010 har både sysselsettingen og arbeidsledigheten holdt seg relativt stabil. Det er store forskjeller mellom utviklingen i ulike næringer. Tall til og med 3. kvartal 2010 viser en sterk økning i antall sysselsatte i helse- og sosialtjenester, mens industrinæringen opplevde en kraftig sysselsettingsnedgang. I Østfold var 3,4 % av arbeidsstyrken ledige pr Det er 425 flere enn på samme tid i fjor. Eidsberg regionen (inkl. Rakkestad, Trøgstad, Marker og Rømskog) hadde den laveste ledigheten i Østfold med en ledighetsprosent på 2,4, mens Sarpsborg hadde en ledighetsprosent på 3,7. 3. RISIKOSTYRING OG KONTROLL Eidsberg Sparebank skal ha en lav risikoprofil. Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene oppdateres minst en gang pr. år og dekker alle vesentlige virksomhetsområder og risikoforhold. Risikoanalysene inngår som en integrert del av bankens internkontroll og kvalitetssikringssystem. Bankens ICAAP-rapport som er en del av Basel II regelverket (basert på EU-direktiv), oppdateres også en gang pr. år. Her vurderes sammenheng mellom bankens risikoforhold og nødvendig kapitalbehov. De typer risiko som er mest kritisk er således finansiell risiko, operasjonell risiko, eierrisiko og forretningsrisiko. Kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko går under fellesbetegnelsen finansiell risiko. Styret har i denne forbindelse vedtatt en rekke policydokumenter som omhandler følgende: Egenevaluering, overordnet styring og kontroll. Policy for styring og kontroll. Risikopolicy Kredittpolicy Likviditetspolicy Banken har i 2010 utarbeidet informasjon i henhold til krav i Basel II - Pilar 3 som ble gjort offentlig i juni 2010 og rapporten er bl.a. lagt ut på bankens hjemmeside å r s r a p p o r t

5 3.1 Finansiell risiko Den finansielle risiko i 2010 har vært knyttet til utlånsvirksomheten og finansplasseringer. Verdier endrer seg løpende som følge av endringer i renten, aksjekurser og valutakurser. Risiko knyttet til slike bevegelser er i stor grad tatt hensyn til ved fullmakter og rammer fastsatt av styret Kredittrisiko Kredittrisikoen oppstår ved utlån, kreditter og garantier, og vurderes å være den mest kritiske risikoen ved bankens virksomhet. Det er på utlån og kreditter til næringslivet at banken har hatt tap av betydning tidligere år. Risiko knyttet til bankens kredittgiving overvåkes gjennom bankens risikoklassifisering av utlånsmassen. I hele 2010 har rentenivået vært lavt etter et kraftig fall i rentene fra slutten av 2008 og frem til sommeren Det har vært et lavt mislighold gjennom hele fjoråret og tapene på utlån har vært lave. Bankens totale gruppenedskrivinger har økt mindre enn veksten i utlån og utgjorde pr ca. 0,46 % av bankens brutto utlån mot 0,47 % ved inngangen av året. Gruppenedskrivingen er en funksjon av kundens økonomiske situasjon og den etablerte sikkerhet. Tap på utlån knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne og endringer i panteverdier og vil særlig være påvirket av rentenivået, eiendomspriser og sysselsetting. Disse forhold hensyntas i kredittbehandlingen. Styringen av kredittrisikoen skjer med fullmaktssystemer, risikoklassifisering og fastsatte retningslinjer som er gitt av styret. Vi benytter et risikoklassifiseringssystem som inndeler utlånsmassen i risikoklasser og endringer i risiko følges nøye gjennom året. Bankens utlån har økt med 5,34 % i Økningen i utlånene kan forklares med økte utlån til personkunder, mens utlån til næringslivskunder har hatt en liten nedgang i Utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder (herunder landbrukskunder og offentlig sektor) skal begrenses til å ligge innenfor 40 % av samlede utlån. Bankens samlede utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder, utgjorde 33,0 % av bankens totale utlånsmasse ved utløpet av 2010 mot 35,2 % ved inngangen av året. Resten er utlån til personmarkedet, som således utgjorde 67,0 % av total utlånsmasse, mot 64,8 % året før. I tillegg har banken pr formidlet boliglån til Terra Boligkreditt med 386,6 mill.kr. hvilket er en økning på ca. 47,6 mill.kr. i løpet av Hensyntas formidlede boliglån til Terra Boligkreditt har bankens totale låneportefølje økt med 6,4 % i løpet av Terra Boligkreditt godskriver banken en margin hvert kvartal på formidlet løpende låneportefølje. Kun boliglån innenfor 60 % av boligens verdi kan formidles til Terra Boligkreditt og banken har stilt en garanti for den delen av lånene som overskrider 50 % av boligverdien. Dessuten stiller banken en løpende porteføljegaranti på 1 % samt en behandlingsgaranti. Totalt garantiansvar ovenfor Terra Boligkreditt pr er 42,0 mill.kr. mot 42,6 mill.kr. året før Likviditetsrisiko Bankens strategiske ramme for likviditeten er at summen av kundeinnskudd skal utgjøre minimum 80 % av netto utlån. Ved utløpet av 2010 utgjorde kundeinnskudd ca 85 % mot 91 % året før. I henhold til bankens likviditetspolicy er det etablert større likviditetsreserver i 2009 og 2010 enn hva som var tilfellet tidligere. Disse midlene forvaltes på en slik måte at de på meget kort varsel kan gjøres tilgjengelige. Banken har i løpet av 2010 periodisk trukket på trekkrammen knyttet til oppgjørskonto i DnB NOR, avtalt trekkramme er pr mill.kr. Det er ved inngangen til 2011 ikke etablert andre kommiterte trekkrettigheter. Lånerettighet på dagslån i Norges Bank utgjør pr mill.kr. og har ikke vært benyttet i Styret har fastsatt retningslinjer for løpetid på funding i vedtatt likviditetspolicy. Likviditetsrisiko er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. For å redusere bankenes likviditetsrisiko, har myndighetene definert likviditetsindikatorer som rapporteres kvartalsvis gjennom året. Bankens likviditetsindikator har ligget over minimumskravet gjennom det meste av 2010 med unntak av 3. kvartal på grunn av refinansiering av ett obligasjonslån. Banken har løpende 6 stk. obligasjonslån på til sammen 283 mill.kr. ved utløpet av Herav skal ett obligasjonslån på 50 mill.kr. innløses primo februar 2011 og ett obligasjonslån på 33 mill.kr. innløses i november De øvrige 4 obligasjonslånene forfaller henholdsvis med 50 mill.kr. i november 2012, 50 mill.kr. i mars 20l3, 50 mill.kr. i oktober 2013 samt 50 mill.kr. i oktober I tillegg har banken F-lån i Norges Bank på totalt 100,0 mill.kr. som løper til februar Ovennevnte trekkrammer, kombinert med de lånemuligheter som er i pengemarkedet for øvrig, vurderes som risikomessig tilfredsstillende i forhold til de behov banken har. 6 å r s r a p p o r t

6 Markedsrisiko Bankens markedsrisiko kan beskrives som risiko relatert til rente-, valuta- og kursrisiko. - Renterisiko Renterisiko oppstår som en følge av at rentebindingstiden for bankens aktiva og passivaside ikke er sammenfallende. 93 % av bankens totale obligasjonsbeholdning på 292,8 mill.kr. følger imidlertid markedsrenten. I løpet av 2010 justerte Norges Bank signalrenten (foliorenten) opp 1 gang i mai med 0,25 %-poeng til 2,00 %. I løpet av 2010 har differansen mellom pengemarkedsrenten (3 mnd. NIBOR) og foliorenten i gjennomsnitt ligget på mellom 40 og 50 rentepunkter. Rentereguleringer opp har en positiv effekt på avkastningen fra bankens egenkapital som igjen vil virke positivt på bankens rentemargin over tid. Banken har pr utlån med fast rente tilsvarende 42,1 mill.kr. fordelt på 22 lån. For å rentesikre utlånene med bundet rente, har banken tatt i bruk rentesikrings-instrumenter. Banken har pr totalt 6 avtaler med rente-swap på til sammen 33,8 mill.kr. Sett i relasjon til bankens egenkapital vurderes bankens renterisiko som liten. - Valutarisiko Banken har pr videreformidlet valutalån til 5 kunder tilsvarende 4,25 mill.kr. i CHF samt til 2 kunder tilsvarende 2,63 mill.kr. i JPY. I tillegg har banken selv et lån tilsvarende 20,0 mill.kr. i CHF. Banken har bokført en disagio stor 4,9 mill.kr. pr på hele valutalånporteføljen mot 2,4 mill året før. Dette skyldes at kronen har svekket seg i løpet av 2. halvår Bankens valutarisiko vurderes som liten. - Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer, grunnfondsbevis, verdipapirfond og langsiktige plasseringer pr er totalt 102,0 mill.kr. hvorav 47,1 mill.kr. er plassert i VP-fond (omløpsmidler) og resten 54,9 mill.kr. er ført som anleggsmidler. Dette utgjør 3,44 % av bankens forvaltningskapital mot et tillatt maksimalnivå på 4 %. Sett i forhold til bankens egenkapital vurderes kursrisikoen som liten. 3.2 Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell adferd. Banken har ihht forskrift etablert rutiner for antihvitvasking. Dessuten benyttes systemer for avdekking og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Det er utpekt og opplært egen antihvitvasking ansvarlig i banken. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Med nødvendige tilpasninger til IKT forskriften samt vedtatte katastrofeplaner, vil området være under kontinuerlig oppfølging og overvåkning. Banken har gjennomført internkontroll i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Banken har etter styrets vurdering innarbeidet tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Etter styrets vurdering er det etablert tilfredsstillende rutiner innenfor alle kritiske virksomhetsområder i banken. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som lav. 3.3 Eier risiko Eidsberg Sparebank hadde pr eierposter i andre selskaper tilsvarende 54,9 mill.kr. Største eierposten er knyttet til Terra Gruppen A/S med bokførte verdier på 34,4 mill.kr. Dette utgjør en eierandel på 2,16 %. De umiddelbare og direkte økonomiske virkningene av en potensiell konkurs i ett eller flere av Terra Gruppens datterselskaper vurderer vi til å være moderate for bankens del. Gjennom Terra Gruppens over 10 årige virke har verdiskapningen i flere av selskapene vært store og vi legger til grunn at markedsverdien på våre aksjer fortsatt er høyere enn bokført verdi. Problemer i ett eller flere av de selskapene vi har eierinteresser i vil imidlertid kunne innebære en viss omdømmerisiko. En stresstest på dette fikk vi høsten 2007 da Terra Securities ASA begjærte oppbud. Saken fikk svært stor medieoppmerksomhet og Terra Gruppen AS og dens eierbanker måtte tåle langvarig negativ omtale. Sett i ettertid kan vi imidlertid ikke se at denne saken har hatt negativ effekt av betydning for Eidsberg Sparebank. å r s r a p p o r t

7 3.4 Forretningsrisiko Et eventuelt bortfall av ett eller flere av produktselskapene i Terra Gruppen AS vil kunne ha en viss negativ effekt på bankens fremtidige inntjening. I 2010 mottok Eidsberg Sparebank utbytte fra Terra Gruppen AS på 1,456 mill.kr. Mottatte provisjonsinntekter fra salg av verdipapirer og forsikring i 2010 beløper seg til 4,64 mill.kr. eller 6,3 % av bankens samlede inntekter i Et eventuelt bortfall av disse inntektene vil innebære en betydelig utfordring for banken, men ingen stor risiko slik vi vurderer det. Våren 2006 etablerte Eidsberg Sparebank filial i Sarpsborg. Dette skal være et rent rådgivningsog salgskontor rettet mot betjening av personkundemarkedet. Kontoret er bemannet med ansatte som kjenner lokalmarkedet godt. Medarbeiderne som er ansatt ved filialen har relevant kompetanse og lang erfaring fra bank- og forsikringsvirksomhet. Vi anser ikke at Eidsberg Sparebank har forretningsrisiko knyttet til filialetableringen i Sarpsborg. 4. RESULTATUTVIKLING Resultatmessig ble 2010 et meget godt år, og vi opplevde at bankens rentenetto styrket seg. Resultatet etter skatt ble på 30,517 mill.kr. og tilsvarer 1,03 % av midlere forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2009 var 19,240 mill.kr. og 0,66 %. 4.1 Rentenetto Rentenettoen var på 55,592 mill.kr. Dette tilsvarte 1,87 % av midlere forvaltningskapital. Økningen i rentenettoen skyldes innløsning av dyre innlån og bedret kundemargin Rentenetto (NOK 1.000) 2,5 Rentenetto i % 2, ,0 1,78 1,87 1, , , , Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, netto provisjonsinntekter og netto gevinst ( og tap ) på valuta og verdipapirer var på 18,075 mill.kr. Dette tilsvarer 0,61 % av midlere forvaltningskapital. Andre driftsinntekter for 2010 er noe lavere enn året før. Dette skyldes disagio på valutalån. Fond og forsikring har i 2010 bidratt med provisjonsinntekter i størrelsesorden 4,639 mill.kr. Dette utgjør 30,7 % av samlede gebyr- og provisjonsinntekter. Andre inntekter (NOK 1.000) Andre inntekter i % av midl. forv ,8 0,67 0, , , ,2 0, , å r s r a p p o r t

8 4.3 Kostnader Bankens totale driftskostnader var på 45,128 mill.kr. Dette utgjør 1,52 % av midlere forvaltningskapital. Kostnadene for 2010 er noe lavere i kroner enn Ser man kostnadene mot midlere forvaltning viser de en synkende trend. Sum kostnader (NOK 1.000) Sum kostnader i % av midl. forv ,00 1,50 1,61 1,58 1, , , , Tap og nedskrivninger Årets tapskostnader fordeles slik; inntektsførte tidligere konstaterte tap med 0,250 mill.kr., konstatert tap med 3,502 mill.kr. og reduserte nedskrivninger med 2,400 mill.kr. Samlede tap blir da på 0,852 mill.kr., hvilket utgjør 0,03 % av midlere forvaltningskapital. Tapene i så vel personmarkedet som i næringsmarkedet er lave. Det vises for øvrig til note 2d. Etter gjennomgang av utlånsporteføljen, garantistillelser og andre plasseringer vurderes muligheten for økte tap og mislighold for moderat Resultat av ordinær drift etter skatt Bankens resultat av ordinær drift etter skatt var på 30,517 mill.kr. Dette utgjør 1,03 % av midlere forvaltningskapital. Resultat av ord. drift etter skatt (NOK 1.000) Resultat av ord. drift etter skatt og tap i % av midl. forv , ,0 1, , ,5 0, , Disponering av årets resultat: Resultat av ordinær drift 38,025 mill kr - Skatt på ordinært resultat 7,508 mill kr = Resultat for regnskapsåret 30,517 mill kr - Avsatt til gaver ,766 mill kr = Overført til bankens fond 28,751 mill kr å r s r a p p o r t

9 5. KAPITALUTVIKLING 5.1. Bankens forvaltning Eidsberg Sparebank har en forvaltningskapital på 2.963,015 mill.kr. I løpet av året sank forvaltningskapitalen med 25,898 mill.kr., hvilket tilsvarer en reduksjon på 0,87 %. Endring i forvaltningskapital i % 15 13, ,71 0 0, Bankens innskudd Eidsberg Sparebank har innskudd fra kunder på 2.127,301 mill.kr. Dette er en reduksjon på 55,691 mill.kr., eller 2,55 %, fra foregående år. 10 Innskuddsendring i % 9,84 5 5,11 0 2, Bankens utlån Eidsberg Sparebank har utlån til kunder på 2.526,609 mill.kr. Dette er en økning på 128,067 mill.kr., eller 5,34 %, fra foregående år. Eidsberg Sparebank har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse i Terra Boligkreditt med i alt 47 mill.kr. i Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2010 vært på 6,42 %. 10 Utlånsendring i % 7,78 5, Utlånsvolum TBK i hele mill. kr , å r s r a p p o r t

10 5.4 Bankens egenkapital Banken har en bokført egenkapital på 341,092 mill.kr. Den risikoveide egenkapitalen er på 19,8 % mot 18,0 % året før. Eidsberg Sparebank har fra 1. kvartal 2008 begynt å rapportere kapitaldekning etter ny forskrift som krever at banken tar med operasjonell risiko i beregningsgrunnlaget. Videre skal banken selv beregne et selvpålagt minimumskrav til egenkapital. Dette ble beregnet til 10,95 % i forbindelsen med ICAAP beregning mai Kapitaldekning i % 25 Krav 20 17,27 18,00 19,83 Eidsb. Spb PERSONALSITUASJONEN Banken hadde ved utgangen av året 36 fast ansatte, hvorav 9 ansatte jobber i redusert stilling. Det er for tiden ingen ansatt som er langtidssykemeldt, og det er heller ingen vikarer. 5 av de ansatte er knyttet til vår filial i Sarpsborg. Til sammen sysselsatte banken 33,1 årsverk ved utgangen av året mot 33,9 ved samme tidspunkt i fjor. Det er ansatt 1 ny medarbeider i 2010, mens 2 har sluttet. 7. VIRKSOMHETENS STED, ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Eidsberg Sparebank har sitt hovedkontor i Mysen i Eidsberg kommune og en filial i Sarpsborg sentrum i Sarpsborg kommune, samt en ubemannet filial (automatbank) på Morenen Kjøpesenter som ligger i Eidsberg kommune. Styret anser bankens arbeidsmiljø som godt. Banken har i løpet av 2010 gjennomført en årlig medarbeidersamtale med hver ansatt. I tillegg gjennomføres jevnlige utvikling-/ oppfølgingssamtaler. Det benyttes dessuten betydelige midler hvert år på tiltak av helsefremmende og sosial karakter for å styrke samholdet og arbeidsmiljøet i banken. Bedriftslegeordningen med årlig kontroll fungerer godt, og tilbakemeldingene fra lege bekrefter et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet utgjorde 3,31 % i 2010 mot 5,33 % i Det har for 2010 vært en nedgang i både korttids- og langtidsfraværet. På landsbasis er de siste oppdaterte tallene fra 2. kv Da var det totale sykefraværet for finansieringsvirksomhet i Norge på 4,4 %. Det har ikke vært ulykker eller skader i løpet av regnskapsåret. Rutiner for sikkerhet følges kontinuerlig opp og fyller de krav og pålegg som er gitt. Styret anser bankens sikkerhetsnivå- og rutiner som tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø, og det er derfor ikke iverksatt tiltak for å motvirke slik forurensning. Eidsberg Sparebank har et mål om å opprettholde en kvinneandel i bankens styre på min. 40 %. Ved utløpet av året var 2 av 7 styremedlemmer kvinner (28,6 %). Målet for kjønnsfordelingen blant fast ansatte er å opprettholde dagens jevne fordeling. Av 36 fast ansatte er fordelingen 17 kvinner og 19 menn. I bankens ledergruppe er fordelingen 2 kvinner og 4 menn. å r s r a p p o r t

11 8. FREMTIDSUTSIKTER Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling samt vår vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskapet og beretningen en rettvisende oversikt av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i verdensøkonomien. Dersom gjeldskrisen brer ytterligere om seg kan dette føre til nye problemer i finansmarkedene. Dette vil få alvorlige konsekvenser for den økonomiske aktiviteten. Særlig er det spenning knyttet til utviklingen i Spania, som er det største blant landene med høy statsgjeld. Dersom Spania må reddes vil det kunne sette hele eurosamarbeidet i fare. Tiden fremover vil preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlig økonomi. Dette vil legge en betydelig demper på den økonomiske aktiviteten. Samtidig tynges husholdningene i disse landene av høy arbeidsledighet, boligprisfall og lav lønnsvekst. Store ubalanser i verdensøkonomien preger også risikobildet. En rekke industriland, blant annet USA, Storbritannia og flere europeiske land, har over lengre tid konsumert mer enn de har produsert. Dette motsvares av et stort eksportoverskudd blant annet i Kina og andre fremvoksende økonomier, og i oljeeksporterende land. Denne situasjonen må før eller siden reverseres. De store ubalansene skaper også store spenninger i det økonomiske samarbeidet. Flere land prøver nå å øke sin eksport gjennom å hindre at valutaen styrkes. Dersom verdenshandelen blir lidende vil dette kunne få alvorlige konsekvenser for den globale økonomiske aktiviteten. Selv om det kan knyttes betydelig usikkerhet til den økonomiske utviklingen i resten av verden, er situasjonen for norsk økonomi adskillig lysere. Norge har en sterk økonomi med lav ledighet, lav prisstigning og lave renter. Dette bidrar til positive vekstanslag for norsk økonomi det kommende året. Det er grunn til å tro at dette bildet også vil prege situasjonen lokalt i Indre Østfold og vi forventer således økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester fra både bedriftskunder og husholdninger i Det er tøff konkurranse i finansnæringen, men Eidsberg Sparebank har en meget sterk posisjon i sitt primærmarked. Banken står på en solid økonomisk plattform, vi har noen av Norges mest fornøyde bank- og forsikringskunder og vi har en stab av høyt motiverte og engasjerte medarbeidere. Bankens filial i Sarpsborg fortsetter å utvikle seg positivt og bidrar i betydelig grad til den veksten Eidsberg Sparebank har hatt i Kundegrunnlaget er jevnt økende og satsingen i Sarpsborg har utvilsomt vært med på å styrke bankens markedsmessige stilling. Kompetanseutvikling vil være et prioritert område i Eidsberg Sparebank også i Arbeidet med å tilpasse organisasjonen til morgendagens utfordringer i tråd med de strategiske veivalg som styret har tatt for inneværende planperiode ( ) vil fortsette også i Det vil være en prioritert oppgave å følge opp kravene som er knyttet opp til autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og til godkjenningsordningen for forsikringsrådgivere. Denne prosessen stiller store krav til de ansatte, deres evne til omstilling og vilje til kompetanseutvikling. 9. TAKK TIL KUNDER, ANSATTE OG TILLITSVALGTE Styret vil rette en takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid i Styret vil også takke de ansatte og tillitsvalgte for meget god innsats og aktiv medvirkning til utvikling av banken. Mysen 8. februar 2011 I styret for Eidsberg Sparebank Knut Krugerud Erik Bratli Torhild Filtvedt (leder) (nestleder) Sigmund Vister Liv B. Berger Gunnar Heen Ove Gangnes Per O. Evjen (banksjef) 1 2 å r s r a p p o r t

12 Resultatregnskap 2010 å r s r a p p o r t

13 Resultatregnskap 2010 Alle tall i hele Renteinntekter og lignende. inntekter Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner Renter og lignende inntekter og andre - 36 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1. Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld tilkunder Renter på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1. Inntekter av aksjer og andre verdipapirermed variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1. Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (9b) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2. Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1. Netto verdiendring og gevinst/tap på obligasjoner Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midl Andre driftsinntekter 7.1. Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II. Netto andre driftsinntekter III. Sum driftsinntekter å r s r a p p o r t

14 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader Noter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader (8) Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1. Ordinære avskrivninger (5b) Sum avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader IV. Sum driftskostnader V. Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån (2d) Sum tap på utlån garantier mv Nedskriving/reversering av nedskriving og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning / reversering av nedskrivning Gevinst / tap Sum nedskr./reversering av nedskr. og gev/tap på verdipapir som er anl. mid Skatt på ordinært resultat (9a) VI. Resultat av ordinær drift etter skatt (II. Iflg. forskrift) Ekstraordinære kostnader 16. Skatt på ekstraordinært resultat VII. Resultat for regnskapsåret (III. Iflg. forskrift) Overføringer og disponeringer Overføringer Overført fra Andre Fond Disponering av overskudd Overført til Sparebankens Fond Overført til gaver/gavefond å r s r a p p o r t

15 Balanse 2010 Alle tall i hele EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker: Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1. Utl. til og fordr.på kredittinst.u/avtalt løpetid Utl. til og fordr.på kredittinst.m/avtalt løpetid - - Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 4.3. Kasse- / drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spes.og uspes.tapsavsetninger (2) Individuelle nedskrivninger (2d) Nedskrivninger på grupper av utlån (2d) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler 5.1. Andre overtatte eiendeler - - Sum overtatte eiendeler Obligasjoner 6.1. Utstedt av det offentlig Obligasjoner Utstedt av andre Obligasjoner Sum obligasjoner (3) Aksjer, andeler og andre verdipapir 7.1. Aksjer,andeler,grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapir (4) Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler - - Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner,inventar,transportmidler Bankbygninger og andre faste eiend Sum varige driftsmidler (5) Andre eiendeler: Finansielle derivater Andre eiendeler 1 11 Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (8d) Andre forskuddsbet. Ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbet. og opptj.inntekter =SUM EIENDELER å r s r a p p o r t

16 GJELD OG EGENKAPITAL Noter Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Innskudd A.kredittinst. Uten avtalt løpetid Lån og innsk.fra kredittinst.m/avtalt løpetid (7e) Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av V.P Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld (7d) Andre langsiktige låneopptak - - Sum gjeld stiftet ved utstedelse av V.P Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld (9c) Sum annen gjeld Påløpte kostn. og mottatt ikke opptj. inntekter Avsetning for påløpte kostn. og forpliktelser Pensjonsforpliktelser mv. (8d) Utsatt skatt - - Sum avsetn. for påløpte kostn. og forpliktelser Sum Gjeld EGENKAPITAL 22. Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital (6a) Sum Egenkapital =SUM GJELD & EGENKAPITAL Poster utenom balansen: 23. Betingede forpliktelser: Garantier (2a) Derivater (10a) Pantstillelser (10b) Mysen 8. februar 2011 I styret for Eidsberg Sparebank Knut Krugerud Erik Bratli Torhild Filtvedt Sigmund Vister (leder) (nestleder) Liv B. Berger Gunnar Heen Ove Gangnes Per O. Evjen (banksjef) å r s r a p p o r t

17 Noter til årsregnskapet 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side 1. Generelle regnskapsprinsipper 1.a Valuta 19 1.b Periodisering 19 1.c Balansen Utlån, garantier og overtatte eiendeler tap på utlån og garantier 2.a Garantier 20 2.b Fordelt etter sektor, næring og geografi 20 2.c Verdsettelse beskrivelse definisjoner 20 2.d Tap på utlån Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.a Fordeling 23 3.b Verdsettelse 23 3.c Fordelt etter risikovekt, markedsverdi og kostpris 23 3.d Beholdningsendringer og gjennomsnittlig effektiv rente 23 3.e Ansvarlig lånekapital i andre selskap Aksjer og eierinteresser 4.a Verdsettelse 24 4.b Fordeling etter aksjer, andeler og grunnfondsbevis 24 4.c Beholdningsendringer anleggsaksjer Varige driftsmidler 5.a Verdsettelse 25 5.b Nærmere spesifikasjon 25 5.c Spesifikasjon av fast eiendom Ansvarlig kapital 6.a Egenkapital 25 6.b Kapitaldekning Likviditetsforhold finansiering 7.a Fordeling etter restløpetid 26 7.b Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser 27 7.c Kontantstrømanalyse 27 7.d Obligasjonsgjeld 27 7.e Annen langsiktig gjeld Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 8.a Spesifikasjon etter årsregnskapsforskriften 28 8.b Antall ansatte, lønninger etc 28 8.c Lån og garantier 29 8.d Pensjonsforpliktelser Diverse andre tilleggsopplysninger 9.a Skatter 30 9.b Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer 30 9.c Spesifikasjon av annen gjeld 30 9.d Tilleggsopplysninger for gjeld til kredittinst. og innskudd fra kunder 31 9.e Fordeling av inntekter på geografiske områder 31 9.f Prinsipper for regnskapsmessig behandling av gjeld Utenombalanseposter 10.a Finansielle derivater b Pantstillelser å r s r a p p o r t

18 1. Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk i Norge. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de forskjellige regnskapspostene. Prinsipper for beregning av virkelig verdi: Eiendeler er balanseført til laveste av kostpris og virkelig verdi. Alle tall er oppgitt i kr. så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. 1.a Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er ved årsskiftet omregnet til norske kroner etter middelkurser mellom kjøps- og salgsnotering pr. 31. desember i regnskapsåret. Inntekter og kostnader er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Eidsberg Sparebank er også valutakommisjonær for DnB NOR. Avtalen omfatter formidling av utenlandske betalingsmidler og utenlandske betalinger. Som valutabank er DnB NOR ansvarlig ovenfor Norges Bank for at ovennevnte tjenester utføres og rapporteres i samsvar med reglene om dette Eiendeler utenlandsk valuta, kontanter Gjeld utenlandsk valuta, for kunder Gjeld utenlandsk valuta, til banken b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med utlånsforskriften fra Finanstilsynet. 1.c Balansen Gjeldspostene i regnskapet er bokført til nominell verdi. Når det gjelder prinsippene for virkelig verdi viser vi til verdsettelsesprinsipper for de enkelte eiendeler. å r s r a p p o r t

19 2. Utlån og garantier 2.a Garantier fordeler seg som følger: Betingede forpliktelser Garantier Lånegarantier 0 0 Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Garanti til Terra Boligkreditt Garanti til Bankenes Sikringsfond Annet garantiansvar Sum Andre betingede forpliktelser Eidsberg Sparebank har pantsatt obligasjoner til en bokført verdi på kr til fordel for trekkrettigheter i Norges Bank på kr b Utlån fordelt etter sektor/næring Personmarked Offentlig forvaltning Primærnæring Eiendom Transport og lagring Bygg og anlegg Helsetjenester Handel Industri Næring ellers Sum Garantier fordelt etter sektor/næring Personmarked Primærnæring Næring ellers Sum Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garantier Utlån Garantier Oslo, Akershus Østfold Diverse Utlandet Sum Utlån overflyttet til Terra Boligkreditt pr 31/ utgjør : kr. 2.c Verdsettelse - beskrivelser definisjoner Bankens utlån vurderes etter utlånsforskrift av 21. desember Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes utlån til beregnede fremtidige innbetalinger neddiskontert til nåverdi. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning. Banken klassifiserer, i hovedsak, alle nye engasjementer etter kundens økonomi og bankens sikkerhetsmessige dekning. Løpende næringsportefølje gjennomgås hvert år etter ulike utplukkskriterier. Kriteriene kan variere fra år til år. I tillegg blir alle driftskreditter gjennomgått og kontrollert mot siste års leveranser. Alle større personengasjementer blir også gjennomgått med hensyn til bankens sikkerhetsmessige dekning. Bokført verdi av utlån er tilnærmet lik markedsverdi. Engasjement Engasjement defineres som garantier og utlån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. 2 0 å r s r a p p o r t

20 2.d Tap på utlån Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil realisere seg på et senere tidspunkt Tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte Fordeling av tapsutsatte lån etter sektor/næring Personmarked 0 0 Offentlig forvaltning 0 0 Primærnæring 0 0 Næring ellers Sum Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket Misligholdte lån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån Fordeling av misligholdte lån etter sektor/næring Personmarked Offentlig forvaltning 0 0 Primærnæring 0 0 Næring ellers Sum Aldersfordeling av mislighold mnd 1 år år 0 Sum Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken Konstatert tap utgjør Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger på utlån er avsetning til dekning av påregnelige tap på engasjement som er identifisert balansedagen Individuelle nedskrivninger 1/ Tilbakeføring av tidligere avsetning Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 0 0 Individuelle nedskrivninger 31/ å r s r a p p o r t

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsregnskap. pr. 3. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Kvartalsregnskap. pr. 3. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Kvartalsregnskap pr. 3. kvartal 2017 Eidsberg Sparebank Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 EIDSBERG SPAREBANK PR. 3. KVARTAL 2017 DRIFTSRESULTAT Eidsberg Sparebank hadde etter tredje kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap. pr. 2. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Kvartalsregnskap. pr. 2. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Kvartalsregnskap pr. 2. kvartal 2017 Eidsberg Sparebank Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 EIDSBERG SPAREBANK PR. 2. KVARTAL 2017 DRIFTSRESULTAT Eidsberg Sparebank hadde etter andre kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap. pr. 1. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Kvartalsregnskap. pr. 1. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Kvartalsregnskap pr. 1. kvartal 2017 Eidsberg Sparebank Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 EIDSBERG SPAREBANK PR. 1. KVARTAL 2017 DRIFTSRESULTAT Eidsberg Sparebank hadde etter første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer