Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold"

Transkript

1 Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold Innhold Næringsstruktur og tilknytning til arbeidslivet Næringsstruktur Sysselsetting og arbeidsledighet Sykefravær, arbeidsavklaring og uførepensjon Inntekt og utdanning Inntekt Utdanning Oppsummering og vurdering Boforhold Størrelse og alder på boligmasse Særskilt vedrørende barn og unge Barn, økonomi og sosiale forhold Økonomien i familien Barnevernstiltak Oppsummering og vurdering Helsestasjon og skolehelsetjeneste Barnehage og skole Barnehage Grunnskole Skolestruktur videregående skole Skoleskyss Skolemat-tilbudet Muligheter for fysisk aktivitet i skoletida Oppsummering og vurdering Trivsel og mestring på skolen Trivsel og mobbing Mestringsnivå lesing Gjennomføring videregående opplæring (vgo) Oppsummering og vurdering Tabell- og figurliste Kilder og litteratur

2 Sammendrag og vurdering Lav arbeidsledighet Innvandrerne utgjør en stor del av veksten i sysselsetting Nord-Trøndelag har lav arbeidsledighet sammenlignet med hele landet. Antall sysselsatte har økt i fylket de seinere åra. Det er viktig å merke seg at innvandrere utgjør en stor del av veksten. Vi sliter med høgt sjukefravær og relativt høg andel med uførepensjon. Heldigvis har andelen uføretrygdede over 60 år og under 30 år gått ned. Når det gjelder inntektsnivå, kommer vi positivt ut sammenlignet med hele landet. Noen barn synes familien har dårlig råd Andelen barn i Nord-Trøndelag som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, er heller ikke høg. Men knapt en tidel av barna synes at deres familie har dårligere råd enn andre. Andelen barn med omsorgstiltak er høgere i fylket sammenlignet med landet som helhet. Lav andel med høg utdanning Lavt mestringsnivå lesing Vi har lågere andel personer med høg utdanning i fylket sett i lys av tall for hele landet. Andelen som har gjennomført videregående opplæring er heldigvis høg, og gjennomføringsgraden har økt de seinere åra. Vi har mye å hente når det gjelder mestringsnivå for lesing og trivsel på skolen. Det er også viktig å merke seg de regionale og geografiske forskjeller. Videregående opplæring, utdanning og arbeid viktig i folkehelsesammenheng Det er nær sammenheng mellom arbeid, utdanning, inntekt og helse. En stor oppgave i folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag vil være å bidra til at barn og unge trives på skolen, mestrer å lese og skrive godt og gjennomfører videregående opplæring. I folkehelsesammenheng er det dessuten viktig at folk tar utdanning og deltar i arbeidslivet. En vesentlig oppgave for fylkeskommunen framover vil være å fortsette det gode arbeidet som gjøres for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. Fylkeskommunen kan også på ulike måter bidra til at flest mulig deltar og står lengst mulig i arbeidslivet.

3 Bygge- og anleggsvirksomhet 8 % OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD Oppvekst- og levekårsforhold legger viktige premisser for helse og livskvalitet. Oppvekst- og levekårsforhold omfatter blant annet økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanning. Når det gjelder økonomiske forhold, ser en ofte på andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeidsforhold omfatter for eksempel tilknytning til arbeidslivet, sjukefravær og uføretrygd. Sentrale punkter i forbindelse med utdanning er andel med høgere utdanning og gjennomført videregående opplæring. Denne delen bygger på tall og materiale fra Regional utviklingsavdeling Nord- Trøndelag fylkeskommune (blant annet Grunnlagsdokumentet til Regional planstrategi) og Avdeling for videregående opplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune. Materiale fra NAV Nord-Trøndelag, Trøndelag forskning og utvikling (TFOU), Kostra/SSB og Folkehelseprofilene 203 og 204 (Folkehelseinstituttet FHI) er også benyttet. Næringsstruktur og tilknytning til arbeidslivet. Næringsstruktur Nord-Trøndelag er fortsatt det fylket i landet som har høyest andel sysselsetting innen primærnæringer i landet, men andelen har falt de siste årene og er nå på 7,4 prosent. Til sammenlikning var andelen i 2008 omkring ni prosent. Helse- og sosialtjenester sysselsetter mange mennesker (22 prosent). Det samme gjør varehandel, industri, undervisning og primærnæringer. Bergverksdrift og utvinning 2 % Andre 6 % Elektrisitet, vann og renovasjon 2 % Informasjon og kommunikasjon % Finansiering og forsikring % Uoppgitt 0 % Figur : Arbeidsplasser (sysselsatte etter arbeidssted) i Nord-Trøndelag 202 etter næringer. Prosent. Kilde: SSB. 2

4 Indeks 2000=00.2 Sysselsetting og arbeidsledighet I Nord-Trøndelag har vi noe lavere andel arbeidsledighet enn landet som helhet. Samlet sett var arbeidsledigheten i 20 på 2,7 prosent i hele landet (av hele arbeidsstyrken), mens andelen i Nord-Trøndelag utgjorde 2,4 prosent (Folkehelseprofil 203-0). Når det gjelder utviklingen i andel sysselsatte over en lengre periode, følger Nord- Trøndelag i all hovedsak utviklingen på landsbasis. Vi har hatt en vekst i sysselsetting de seinere åra. Veksten avtok imidlertid noe tidligere i Nord-Trøndelag før finanskrisen i I Værnesregionen og i Innherred samkommune har veksten vært høyere enn i Nord-Trøndelag og landet sett under ett. Alle andre samarbeidsregioner har hatt lavere vekst enn fylket og landet sett under ett, men har hatt samme mønster, bortsett fra Fosen regionråd (Leksvik) og Indre Namdalen som har hatt en nedgang etter 2009/ Værnesregionen Sør-Trøndelag Innherred samkommune Norge Nord-Trøndelag Midtre Namdal samkommune Inn-Trøndelagsregionen Kystgruppen Fosen regionråd Indre Namdalen regionråd Figur 2: Endring i antall arbeidsplasser (sysselsatte etter arbeidssted) Samarbeidsregioner, Nord- og Sør- Trøndelag og Norge. Indeks. 2000=00. Kilde: SSB. Av alle sysselsatte i Nord-Trøndelag utgjorde sysselsatte innvandrere 6,2 prosent i 202. Til sammenlikning var andelen,9 prosent i 200. Figur 3 viser endringen i antall sysselsatte bosatt i Nord-Trøndelag for perioden fordelt etter befolkningsgrupper. Totalt var veksten i denne perioden,6 prosent

5 Indeks 200=00 Indeks 2008= Gruppe : EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand Alle innvandrere Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin- Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og Hele befolkningen Befolkningen eksklusive innvandrere Figur 3: Endring i antall sysselsatte bosatt i Nord-Trøndelag etter befolkningsgrupper Som figur 3 viser, er det innvandrere som utgjør denne veksten. Om vi holder innvandrere utenfor, er det faktisk et fall i antall sysselsatte på 0,7 prosent i perioden Innvandrere i Gruppe : EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand vokser raskest, og er også den gruppen som utgjør den største delen av sysselsatte innvandrere med om lag 60 prosent i 202. Ser vi over en lengre periode som i figur 4, hadde Nord-Trøndelag også en sterk vekst i antall sysselsatte innvandrere fra , før utflatingen i For hele perioden har veksten i sysselsatte totalt vært drøyt ti prosent og fem prosent om vi holder innvandrere utenfor Alle innvandrere Hele befolkningen Befolkningen eksklusive innvandrere Figur 4: Endring i antall sysselsatte, sysselsatte innvandrere og sysselsatte eksklusive innvandrere bosatt i Nord- Trøndelag

6 . kv 3. kv 4. kv. kv 3. kv 4. kv. kv 3. kv 4. kv. kv 3. kv 4. kv. kv 3. kv 4. kv. kv 3. kv 4. kv. kv 3. kv 4. kv. kv 3.kv 4.kv. kv 3.kv 4.kv. kv 3.kv 4.kv. kv 3.kv 4.kv. kv 3.kv 4.kv Alle innvandrere 65 Befolkningen eksklusive innvandrere Amerika, Australia og New Zealand Gruppe 2*: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand Hele befolkningen Tabell : Antall sysselsatte bosatt i Nord-Trøndelag etter befolkningsgrupper Nord-Trøndelag. Kilde: SSB *Tall for gruppe og 2 for mangler pga. brudd i tidsserien for disse gruppene. Andelen sysselsatte av innvandrerbefolkningen var i 202 6,6 prosent (tabell 2). Til sammenlikning var andelen for hele befolkningen 68,3 prosent Befolkningsgrupper Hele befolkningen 70,3 68,7 68,3 68,4 68,3 Alle innvandrere 6, ,4 59,5 6,6 Befolkningen eksklusive innvandrere 70,7 69,3 68,9 68,9 68,8 Tabell 2: Prosent sysselsatte personer i alderen 5-74 år i hver gruppe. Kilde: SSB.3 Sykefravær, arbeidsavklaring og uførepensjon Nord-Trøndelag har "alltid" hatt et høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet (figur 5). Dersom vi går bak tallene, vil vi se at det ikke er flere sykefravær pr. arbeidstaker her i fylket. Årsaken til at vi totalt sett har et høyere sykefravær, ser ut til å ligge i at sykefraværene gjennomgående varer lengre. 9% 8% Gruppe *: EU/EFTA, Nord- Nord- Trøndelag 7% 6% 5% 4% Figur 5: Legemeldt sykefravær i landet som helhet og i Nord-Trøndelag Kilde: NAV..3 Sykefravær, arbeidsavklaring og uførepensjon er en forkortet versjon av Veimo,

7 Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført fra. mars 200 for å samordne de "gamle" ytelsene attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og rehabiliteringspenger. De som på innføringstidspunktet mottok en av de nevnte ytelsene. ble konvertert over til AAP. Pr.. mars 200 hadde vi vel 5000 AAPmottakere i Nord-Trøndelag. Nå er antallet nede på knapt 400. Dette er personer som har svært ulike forutsetninger for eventuelt å kunne komme tilbake til arbeidslivet. Mange har både evner og ressurser som både næringsliv og samfunnet for øvrig har god bruk for. Det er en av Navs hovedoppgaver å støtte opp om, og legge til rette for at så mange som mulig i denne gruppen skal få muligheter til å komme tilbake til arbeidslivet. Selv om antallet AAP-mottakere er redusert relativt mye siden 200, har vi fortsatt en noe større andel av befolkningen på AAP her i fylket enn det som er snittet for hele landet. I Nord-Trøndelag hadde vi ved utgangen av oktober uførepensjonister. Det er 586 færre enn ett år tidligere og tilsvarer en reduksjon på 5,9 prosent. En vesentlig årsak til denne reduksjonen er at langt færre over 60 år nå blir uførepensjonert. Dette skyldes for en stor del pensjonsreformen som gjør det enklere for personer som sliter, å forlate eller redusere sin innsats i arbeidslivet «med stil» uten å måtte ta belastningen med å søke om uførepensjon. Tilgangen av nye uførepensjonister under 30 år går også noe ned. Men Nord-Trøndelag har fortsatt flere uførepensjonister i forhold til befolkningen enn landsgjennomsnittet Utviklingen i antall uførepensjonister i Nord-Trøndelag fra 980 til. halvår 203 Figur 6: Antall uførepensjonister i Nord-Trøndelag halvår 203. Kilde: NAV. Tall fra Folkehelsedirektoratet viser at andelen uføretrygdede i Nord-Trøndelag i alderen 8-44 år utgjorde 2,8 prosent mot 2,3 for hele landet i åra (Folkehelseprofil ). Folkehelseprofilen for 204 viser at vi har særlig stor andel uføretrygdede i alderen 8-24 år 4,5 prosent mot 3,9 prosent som er snittet for hele landet (Folkehelseprofil 204-7). Vi har altså en høg andel unge uføretrygdede. Her er det forskjeller mellom kommunene..4 Inntekt og utdanning Det er nær sammenheng mellom inntekt, utdanning og helse. Lav inntekt øker blant annet sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, psykiske problemer, sykdom og for tidlig død. Vi viser her til del 6 for nærmere beskrivelse av denne sammenhengen. 6

8 .4. Inntekt Lavinntekt er definert ut fra en relativ avstand til det generelle inntektsnivået i hele befolkningen (medianinntekt). Grupper som minstepensjonister, sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlige innvandrere, langtidsledige og unge enslige er ofte overrepresentert blant dem med lav inntekt. Disse gruppene har gjerne svakere yrkestilknytning og lavere utdannelsesnivå enn gjennomsnittet. Andelen personer i lavinntektshusholdninger økte noe i perioden fra 2005 til 2008, for så å gå ned noe i Da var andelen av befolkningen som bodde i en lavinntektshusholdning på 8,8 prosent i Nord-Trøndelag mot 9,5 på landsbasis. I 200 lav andelen for hele landet på 9,4 prosent mot 8,5 prosent i Nord-Trøndelag (Folkehelseprofil 203-8). I 20 var andelen økt til 9, prosent i vårt fylke og til 9,5 i landet som helhet (Folkehelseprofil 204-5). Vi finner forskjeller mellom kommunene i fylket. Når det gjelder inntektsulikhet, ligger Nord-Trøndelag bedre an enn landet som helhet (Folkehelseprofil P90/P0)..4.2 Utdanning Litt under halvparten av Nord-Trøndelags befolkning over 6 år har videregående skole som høyeste utdanningsnivå (46,9 prosent), mens knappe 30 prosent har kun utdanning på grunnskolenivå. I aldersgruppen år har 84 prosent gjennomført videregående skole og/eller høgere utdanning i Nord-Trøndelag mot 85 prosent for hele landet (Folkehelseprofil 203-4). Nord-Trøndelag ligger også under landsgjennomsnittet når det gjelder høyere utdanning av både kort og lang varighet. Oslo har størst andel innbyggere med høyere utdanning (46,5 prosent). I underkant av en femtedel av disse har lang høyere utdanning (mer enn fire år). I Nord-Trøndelag har knappe 24 prosent av befolkningen høyere utdanning. Kun 4, prosent av de med høyere utdanning i vårt fylke, har en lang utdanning. Fylke Grunnskole Vid. opplæring Høyere utd. kort Høyere utd. lang Østfold 33,8 43,3 8,6 4,4 Akershus 25, ,3 0, Oslo 2,4 32, 29,5 7 Hedmark 34,8 42,7 8,4 4, Oppland 3,9 45,5 8,4 4,2 Buskerud 30, 43,3 20,7 5,8 Vestfold 28,5 44,7 2,5 5,3 Telemark 3, 45,3 9 4,5 Aust-Agder 28,4 45,6 20,8 5,2 Vest-Agder 27,4 45,9 2,2 5,4 Rogaland 27,3 43,4 2,6 7,7 Hordaland 26,3 42,9 22,6 8, Sogn og Fjordane 27,3 48,3 20 4,4 Møre og Romsdal 29,5 46, 20, 4,3 Sør-Trøndelag 26 42,2 22,3 9,5 Nord-Trøndelag 29,4 46,9 9,6 4, Nordland 34,3 42,6 9 4 Troms 3,7 39,9 2 7,4 Finnmark 36,7 38,8 20, 4,4 Tabell 3: Andel av befolkningen 6 år og over etter utdanningsnivå 202 (personer mer ukjent utdanningsnivå er ekskludert i beregningene). Kilde: SSB. 7

9 Prosent Det er forskjeller i utdanningsnivå for kvinner og menn. Vel 28 prosent av kvinnene i Nord-Trøndelag hadde høyere utdanning i 202, mens andelen menn var vel 9 prosent. Imidlertid hadde en større andel menn (fem prosent) enn kvinner (3,3 prosent) lang høyere utdanning. 25,0 HU kort Kvinner HU lang kvinner HU kort menn HU lang menn 20,0 5,0 0,0 5,0 0, Figur 7: Utvikling i andel personer 6 år og eldre med kort og lang høyere utdanning (HU) etter kjønn. Nord-Trøndelag Prosent. Kilde: SSB..5 Oppsummering og vurdering Vi har en lavere andel arbeidsledige enn landet som helhet. Men sjukefraværet er høgere og vi har en større andel uføretrygdede. Heldigvis har andelen uføretrygdede over 60 år og under 30 år gått ned. Når det gjelder inntektsnivå, kommer vi positivt ut sammenlignet med hele landet. Andelen som har gjennomført videregående opplæring, er høg i Nord-Trøndelag. Vi har imidlertid enn lavere andel med høg utdanning i fylket enn landet som helhet. Særlig gjelder dette andelen med lang utdanning. Det er nær sammenheng mellom arbeid, utdanning, inntekt og helse. I folkehelsesammenheng er det derfor særs viktig at folk tar utdanning og deltar i arbeidslivet. En vesentlig oppgave for fylkeskommunen framover vil være å fortsette det gode arbeidet som gjøres for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. Et annet vesentlig bidrag er på ulike måter å legge til rette for at flest mulig deltar og står lengst mulig i arbeidslivet. 2 Boforhold 2. Størrelse og alder på boligmasse Tall kommer. 8

10 3 Særskilt vedrørende barn og unge I denne gjennomgangen benyttes noen indikatorer som brukes i Folkehelseprofilene fra Helsedirektoratet. Dette omfatter indikatorer som forteller noe om de økonomiske forholdene barna vokser opp under. I tillegg har vi sett på strukturelle forhold som virker inn på barnas muligheter til en god oppvekst som barnehage- og skoledekning og helsetjenestetilbud. Vi vet dessuten at det er en nær sammenheng mellom utdanning, arbeid og helse. Gjennomføring av videregående skole er derfor et sentralt punkt. Barn og unges opplevelse av skolehverdagen gir oss også interessant informasjon. Andre viktige forhold er samfunnets tilbud til barn og unge på fritida. Dette punktet er tatt inn under del 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. 3. Barn, økonomi og sosiale forhold Forskning viser at familiens levekår generelt og inntekt spesielt har konsekvenser for barns oppvekst. Det er risiko forbundet med å vokse opp i familier med lav inntekt. Heldigvis ser det ikke ut til at forhold som skoletrivsel og forholdet til lærerne er influert av foreldrenes inntekt og levekår. 3.. Økonomien i familien De fleste familiene har det bra økonomisk, men dette gjelder ikke alle. En måte å beskrive barns økonomiske levekår på er å vurdere såkalt barnefattigdom. Et mål for barnefattigdom er andelen husholdninger med vedvarende lavinntekt. Sammenlignet med landet for øvrig er andelen barn som vokser opp i husholdninger med lav inntekt, liten i Nord-Trøndelag. En skal imidlertid være oppmerksom på at nær halvparten av de barna som vokser opp i husholdninger med lav inntekt, er barn med innvandrerbakgrunn. 2 Vi vet at økonomien i familier med en forsørger kan være dårligere enn i familier med to forsørgere. Andelen barn med en forsørger kan derfor si noe om de økonomiske levekårene barn vokser opp i. Folkehelseprofilen for 203 (Barn av enslige forsørgere 2) for Nord-Trøndelag fylke viser at andelen barn som har en forsørger, ligger på landssnittet. Det forekommer imidlertid forskjeller mellom kommunene i fylket. Det vises her til Folkehelseprofiler for den enkelte kommune. Merk at dette punktet er tatt ut i Folkehelseprofiler for 204. Selv om noen familier statistisk sett kommer dårlig ut økonomisk, trenger ikke det å bety at barn og unge selv synes de har dårligere råd enn de andre. Heldigvis har vi tall for dette i Nord-Trøndelag. I HUNT er det spurt om "Hvor god råd synes du at familien din har i forhold til de fleste andre?" Resultatene viser at vel ni prosent svarer at de synes deres familie har dårligere råd enn andre. Grunnet små tall for en del kommuner har vi ikke tall for alle, men tallene viser at det er forskjeller mellom kommunene Barnevernstiltak 4 Andelen barn som mottar tiltak fra barnevernet, kan si noe om både de økonomiske og sosiale forholdene barn og unge lever under. Barnevernstiltak inndeles ofte i omsorgstiltak og hjelpetiltak. Omsorgstiltak er blant annet tiltak som 2 Dzamarija: Barnefattigdom, SSB Se Barnevernstiltak bygger på Fleire barn under omsorg, SSB 203. Her finnes også statistikk. 9

11 beredskapsheim, fosterheim, barne-/ungdomsheim, bu-/arbeidskollektiv, rusmiddelinstitusjon, barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon, psykiatrisk institusjon eller andre omsorgstiltak borte fra heimen. Når barnet er under omsorg, registreres alle tiltaka som omsorgstiltak. Barnevernstjenesten i verk hjelpetiltak når barnet og familien på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlige behov for det. Dette kan være støttekontakt, plass i barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet, opphold i senter for foreldre og barn eller andre støttetiltak for foreldre. Tall for 200 viser at forholdene i hjemmet oppgis som grunn til tiltaket hos over halvparten av nye barn med tiltak. Andre viktige årsaker til tiltak, er atferdsproblemer hos barnet selv, psykiske lidelser hos foreldrene, manglende omsorgsevne hos foreldre, foreldrenes rusmisbruk samt vold i hjemmet. Det er som regel ikke en enkelt grunn til at barnevernet kommer frem til at det bør iverksettes tiltak overfor et barn. Mange av årsakene er overlappende, og et tiltak kan også ha flere oppgitte årsaker. I Nord-Trøndelag mottok 5,4 prosent av barna i alderen 0-7 år barnevernstiltak. Andelen er høg i Nord-Trøndelag sammenlignet med andre fylker; i Sør-Trøndelag ligger andelen på 3,9 prosent, mens bare Finnmark, Troms og Telemark har høgere andel enn Nord-Trøndelag. Seks av ti barn med hjelpetiltak fra barnevernet i 200 bodde sammen med enten bare mor eller bare far. Medianinntekta var i 200, noe som er nesten 30 prosent lavere enn i alle barnefamilier. Over halvparten av familiene som mottok hjelpetiltak, var blant de laveste 20 prosentene i inntektsfordelinga. Nord-Trøndelag ligger også høgere enn landet som helhet når det gjelder hjelpetiltak med 26 pr. 000 barn mot 2,2 for hele landet Oppsummering og vurdering Andelen barn i Nord-Trøndelag som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, er ikke høg. Men knapt en tidel av barna synes at deres familie har dårligere råd enn andre. Andelen barn med omsorgstiltak er høgere i fylket enn i resten av landet. Selv om flere barn i Nord-Trøndelag mottar tiltak fra barnevernet sammenlignet med landet forøvrig, trenger ikke dette å bety at familiene er dårligere stilt her. Tallene kan også indikere at barnevernstjenestetilbudet fungere bedre. Dette er forhold som bør undersøkes nærmere. 3.2 Helsestasjon og skolehelsetjeneste Driftsutgifter til helsestasjon- og skolehelsetjeneste samt årsverk av helsesøstre er to mål for satsing på forebygging. Brutto driftsutgifter til helsestasjon- og skolehelsetjeneste måles i kroner pr. barn. I 2008 var utgiftene på kr pr. barn i Nord-Trøndelag. Seks fylker i landet bruker mer Hedmark bruker kr mot Rogaland som bruker Driftsutgiftene henger naturlig nok sammen med antall årsverk av helsesøstre på helsestasjonene. I 2008 var det 65 årsverk helsesøstre pr innbyggere i 0

12 alderen null til fem år i Nord-Trøndelag. Dette plasserer oss i øvre halvdel av skalaen; Troms har 78 årsverk mot 43 i Oslo Barnehage og skole Barnehage og skole er sentrale arenaer for forebyggende arbeid. Her har vi plukket ut noen forhold som kan si noe om kvaliteten på barnas dagligliv Barnehage Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har høgest andel styrere og pedagogisk ledere med godkjent førskolelærerutdanning (200). Vel 95 prosent av lederne har godkjent utdanning. Oslo har lavest snitt med 72 prosent mot 93, 3 i Sør -Trøndelag. 6 Mer materiale kommer Grunnskole Materiale kommer Skolestruktur videregående skole I Nord-Trøndelag har vi elleve videregående skoler og om lag 7000 elever er under opplæring. Det er et mål at nordtrønderske ungdommer skal oppleve skolen som et trygt sted å vokse, mestre og lære, og ta aktivt del i å skape framtidas bedrifter og produkter i Nord-Trøndelag. Beregninger viser at elevtallet i fylket forventes å synke relativt sterkt fram til 2020, for så å stige til over dagens nivå omkring Skolestrukturen har derfor vært debattert. Fylkestinget behandlet så seint som høsten 203 skolestrukturen og opprettholdt målet om at den skal være desentralisert og gi et robust utdanningstilbud. De offentlige videregående skolene skal fortsatt struktureres med tanke på at vi behøver både kombinerte distriktskoler med relativt lavt elevantall, kombinerte skoler i større regionsentra og skoler med fagspesialisering. Forskning viser at skolestørrelse generelt ikke har effekt på elevenes læringsutbytte. 7 Erfaringa i Nord-Trøndelag er at et godt, trygt og utviklende læringsmiljø med et noe snevrere fagtilbud kan veie opp for noen av de fordeler som en stor skole gir. Konsentrasjon av tilbud ville ha gitt større fagmiljø og mulighet for bredere tilbud av fag. Men dette kan komme i konflikt med behovet for spesialundervisning og undervisning av minoritetsspråklige. Dagens struktur medfører likevel at flere har lang reisevei. Målet er imidlertid at elevene bør kunne bo hjemme i alle fall det første året og at reisetida ikke bør overstige en time. Det er også et mål at skyssordningene skal være gode. Forskning viser at hybelboere lever mer usunt enn hjemmeboende. Dette kan medføre dårligere helse. 8 Det er derfor særlig viktig med god oppfølging av elever som må flytte på hybel. Både politikere, skoler og lokalmiljø i Nord-Trøndelag er opptatt av borteboende skoleelever og livssituasjonen deres. De videregående skolene har i samarbeid med kommunene satt i verk en rekke tiltak for å følge opp elever som er nødt til eller som har valgt å flytte hjemmefra for å gå på skole. I folkehelsesammenheng både med tanke på ungdommenes helse og med tanke på 5 Kilde: 6 Kilde: 7 Notat, Fylkestinget desember Breidablik og Meland: 200, Sørensen og Ursin: 200.

13 gjennomføring av videregående opplæring er det svært viktig at det gode arbeidet fortsetter. Det trengs også mer kunnskap om hybelboernes hverdag Skoleskyss Barn i grunnskole som har mer enn fire kilometer skoleveg, og ungdom i videregående skole som har mer enn seks kilometer skoleveg, skal ha skyss. Fylkeskommunen har ansvar for skyss av elever både i grunnskolen og i den videregående skolen. Inneværende skoleår (203/204) dreier det seg om ca elever i Nord-Trøndelag som får daglig skyss mellom heim og skole. Av disse går ca i grunnskolen, mens knappe sorterer under videregående opplæring. Målet for Fylkeskommunen er at barn og unge ikke skal ha mer enn en times samla reisetid, dvs. summen av gangtid, busstid og ventetid på skolen. Noen av førsteklassingene og en god del av de eldre barn har lengre reisetid. Dette skyldes ulike forhold. Elevtallet har de siste årene blitt kraftig redusert i de mest spredtbygde områdene i fylket og særlig gjelder det i Namdalen. Elevtallet er synkende både i grunnskolen og i den videregående skolen. Dette påvirker behovet for skoleskyss. Nedgangen i antall skysselever er faktisk større enn nedgangen i det totale elevtallet fordi folk flytter fra grisgrendte strøk til mer tettbygde strøk. Vi vet lite om eventuelle helsemessige belastninger ved lang reisetid og lange dager. Noe forskning viser at lang skyss kan medføre helserisiko. Men det kan være vanskelig å fastslå om det er reisingen i seg selv som er årsak, eller om reisingen medfører mindre aktivitet generelt for barn og unge. Lang reise vil ofte medføre tap av tid til andre aktiviteter som deltakelse på fritidsaktiviteter og hverdagsaktivitet Skolemat-tilbudet Det diskuteres hvorvidt skolemattilbudet har innflytelse på helse og livskvalitet. Det er imidlertid ingen tvil om at sunt og godt kosthold bidrar til å fremme helse og forebygge sjukdom. Særlig viktig er det at barn og unge innarbeider gode matvaner. Barn og unge tilbringer store deler av dagen på skolen. Skolen er altså en arena hvor det er behov for sunn og næringsrik kost. Offentlige grunnskoler Matserveringen i grunnskolene i Nord-Trøndelag er kartlagt av Trøndelag forskning og utvikling. 0 De aller fleste skolene har skolemelk- ordning, mens vel halvparten har skolefruktordning. Vel halvparten av skolene har andre tilbud i tillegg. Dette kan være skolekantiner eller tilbud om skolemåltid. De som ikke har servering, oppgir budsjettrammer, bemanningssituasjonen og manglende fysiske fasiliteter ved skolen som årsak. Det er noe ulik praksis ved de private grunnskolene, men alle de fire montessoriskolene i fylket serverer minimum ett måltid daglig. To skoler har skolelunsj, mens to skoler har skolefrokost. Flesteparten av elevene deltar i skolematordningen, mens noen har med matpakke som de spiser sammen med de andre. Ingen av de øvrige fire private grunnskolene har noen form for faste skolemåltider utover skolemelk og skolefrukt. Det serveres måltider til spesielle anledninger som for 9 Noreng Sjølie, Lyng Hansen og Nygård: Foredrag, Haugset og Nossum,

14 eksempel til jul/påske. Ved ett oppvekstsenter har man elevkantine en dag per uke, som elevrådet organiserer. Ett annet oppvekstsenter har kantinedag en dag i måneden. Når det gjelder den enkelte skole, vises til rapporten fra TFOU. Skolefritidsordninger (SFO) Av de offentlige skolene som oppgir å ha skolefritidsordning (SFO) ved skolen, har 60 prosent en eller annen form for servering. Det vanligste er å tilby smøremåltid bestående av brød og pålegg på ettermiddagen, mens det varierer mellom antall måltid som serveres. Varm mat tilbys til halvparten av skolefritidsordningene, mens en av tre serverer frokost. Halvparten av skolefritidsordningene finansierer kostnadene til matserveringen i SFO gjennom foreldrebetaling, mens en fjerdedel kombinerer SFOs egne rammemidler og foreldrebetaling. Videregående skoler Fylkespolitikerne har vedtatt at kantiner ved fylkets videregående skoler skal drives etter selvkostprinsippet, det vil si at ingen skal hente økonomisk utbytte ut av matsalget ut over inndekning av faktiske utgifter. Mattilbudet for videregående skoleelever deles inn i de to hovedkategoriene skolekantiner og skolemåltider. Skolemåltider er måltid som serveres til elevene gratis eller til svært lave priser, og som organiseres av skolen. Tre skoler serverer ett måltid i uka ved skolen. Det varierer hvilken type mat som serveres, og om det er gratis eller har en lav kostnad for elevene. Av i alt elleve videregående skolene i fylket har ni skoler skolekantine som er åpen daglig. Ved en skole har elevene imidlertid mulighet til å kjøpe mat fra kantina på kulturhuset som ligger like ved skolen. Ved den andre organiserer elevene enkelt matsalg når de har anledning. Det er imidlertid store forskjeller i hvilket mattilbud kantina har. Det omfatter alt fra salatbar, grove bagetter m/ forskjellig pålegg, grove rundstykker, ostehorn, frukt til pannekaker, pizza, diverse gryteretter, lasagne, wok, vårruller, hamburgertallerken, grøt, pølse og potetstappe, fish and chips, karbonader, kylling, gratenger, fisk m.m. De fleste videregående skolene i fylket er opptatt av at maten som tilbys elevene i kantina, skal være sunn. Åtte kantiner har ikke salg av brus. Ved en videregående skole selges det kun sukkerfri brus i kantina på skolen. Alle kantinene selger "andre søtsaker" Muligheter for fysisk aktivitet i skoletida I følge Opplæringsloven - a skal elevene på trinn ha jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Dette skal utgjøre 76 timer samlet for trinn. Fylkesmannen har oversikt over tilbudet ved de ulike skolene i Nord-Trøndelag. Denne oversikten viser at alle skolene oppfyller kravet, men det er store forskjeller skolene mellom. De fleste skolene har et tilbud om mellom timer, mens noen få skoler har 228 timer. Sistnevnte omfatter både private og offentlige skoler Oppsummering og vurdering Vi ser at det finnes et stort mangfold av ulike matserveringsordninger og ulike typer elevkantiner rundt om i skolene i Nord-Trøndelag. Det mest utbredte skolemåltidet i AVGO 203 3

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06 Fylkeskommune Kartlegging av helsetilstanden i Dato: 2012-02-06 Kartlegging av helsetilstanden i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Fylkeskommune Rapportnavn: Kartlegging av helsetilstanden i Utgave/dato:

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer