Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune"

Transkript

1 Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København, Kotka og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) FINLAND Oxford Research OY Heikinkatu 7, 48100, Kotka Finland GSM: BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Oppdragsgiver: Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Bærum kommune Prosjektperiode: Juni 2013 september 2013 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: Harald Furre Harald Furre, Martin Vestergaard, Bjørn Brastad og Dag Ellingsen Asker og Bærum kommunene har gitt Oxford Research i oppgave å utarbeide en samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for dem. Analysen viser at kommunene har høy kompetanse i befolkningen, robust næringsstruktur og høyt antall nyetableringer, mens en sliter med infrastrukturen og lav andel bedrifter som går med overskudd. For å styrke næringsutviklingen i de to kommunene bør en i større grad markedsføre sin attraksjonskraft, få til økt samarbeid på alle nivåer samt bygge ut kommunikasjons- og kollektivtilbudet. Potensielle trusler er særlig en aldrende befolkning, reaktivitet, olje/gass dominert næringsstruktur og fare for selvtilfredshet. Oxford Research AS 3

4 Forord For å skape et fundament for arbeidet med å revidere sine næringsstrategier, har Oxford Research fått i oppgave å utarbeide en samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune. Denne skal være et felles kunnskapsgrunnlag som skal danne utgangspunkt for dialogprosesser og utforming av strategier og anbefalinger knyttet til næringsutviklingen og -politikken. De to kommunene vil utforme hver sin næringsstrategi. Gjennom analysen har vi analysert en rekke indikatorer som beskriver samfunns- og næringsutviklingen i de to kommunene samt sammenlignet dem med de norske storbyene. For å få en mest mulig oversiktlig og leservennlig rapport, har vi valgt å ikke framstille alle tallene i rapporten. I stedet er hele tallgrunnlaget lagt ved i et eget vedlegg. Her finnes en oversikt over de ulike indikatorene samt resultatene for hver av dem. Dette gjør at en får et godt grunnlag å jobbe videre ut fra samt at særlig interesserte kan se nærmere på detaljene. Vi vil rette en takk til Hanne Gro Haugland i Bærum kommune og Morten Bastrup i Asker kommune for god hjelp med å finne fram til grunnlagsdata og godt samarbeid gjennom hele prosjektet. Vi vil takke Asker og Bærum kommune for et svært interessant oppdrag. Kristiansand, 24. September 2013 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Sammendrag Samfunns- og næringsanalysen SWOT-analysen Styrker og svakheter Muligheter og trusler...8 Kapittel 2. Bakgrunn, formål og innhold Bakgrunn Analysens formål Hovedinnholdet i analysen Samfunns- og næringsanalysen SWOT-analysen...9 Kapittel 3. Samfunnsmessige utviklingstrekk Befolkningsutvikling fordelt på alder Kompetanse Gjennomføring i VGO, grunnskolepoeng og resultater på nasjonale prøver Sysselsatte Arbeidsledighet Husholdningenes inntektsutvikling Gjennomsnittshastighet arbeidsreiser alle transportmidler Oppsummering Kapittel 4. Næringsmessige utviklingstrekk Næringsstrukturen i kommunene Andel kunnskapsintensive foretak Antall bedrifter Antall foretak etter næring Nyetableringer etter overlevelse Bedriftenes verdiskaping Bedriftenes lønnsomhetsutvikling Bedriftenes driftsmargin Andel bedrifter med overskudd Soliditet egenkapitalandel Oppsummering Kapittel 5. SWOT-analyse Hovedfunn for Asker og Bærum Styrker og svakheter...25 Oxford Research AS 5

6 5.1.2 Muligheter og trusler SWOT Asker kommune Demografisk utvikling, kompetansekapital, arbeidsmarked og bo- og levekår Konkurransedyktig kommunal sektor og infrastruktur Næringsstruktur og bedriftsresultater, nyskapningsevne, internasjonalisering og nettverk SWOT Bærum kommune Demografisk utvikling, kompetansekapital, arbeidsmarked og bo- og levekår Konkurransedyktig kommunal sektor og infrastruktur Næringsstruktur og bedriftsresultater, nyskapningsevne, internasjonalisering og nettverk Mulige tiltak og virkemidler Oxford Research AS

7 Kapittel 1. Sammendrag Asker og Bærum er i ferd med å rullere sine næringsstrategier. Som en del av dette arbeidet, har kommunene fått Oxford Research til å utarbeide en felles samfunns-, nærings- og SWOT-analyse. Den foreliggende analysen er et felles kunnskapsgrunnlag, og vil være med på å danne utgangspunkt for dialogprosesser og utforming av strategier og anbefalinger knyttet til næringsutviklingsarbeidet De to kommunene vil på bakgrunn av analysen utforme hver sin næringsstrategi. I det videre summerer vi opp hovedfunnene fra samfunns- og næringsanalysen samt SWOT-analysen. 1.1 Samfunns- og næringsanalysen Samfunns- og næringsanalysen har følgende hovedfunn: Det er en aldrende befolkning i Asker og Bærum. Asker og Bærum skårer høyt på humankapital. Sammen med Oslo har kommunene den høyeste andelen av befolkningen med høy utdanning. Asker og Bærum har en høy sysselsettingsandel og lav arbeidsledighet. Husholdningenes inntektsnivå i Asker og Bærum er relativt likt, og vesentlig høyere enn samtlige andre store kommuner i Norge. Gjennomsnittshastigheten for arbeidsreiser er noe over 30 km/t, noe som viser at en har køutfordringer. Asker og Bærum har et svært kunnskapsintensivt næringsliv. Bærum er den kommunen som har aller flest kunnskapsintensive virksomheter (36 %), mens Stavanger og Asker følger deretter (34 %). En høy andel (21 %) av bedriftene i Asker og Bærum driver med FoU. FoU-utgiftene per innbygger er svært høye. Både Asker og Bærum gjør det godt når det gjelder antall nyetableringer. I perioden fra 2009 til 2013 har Asker hatt den sterkeste veksten i antall bedrifter (vel 16 %). Asker og Bærum har en overlevesandel blant etablerere som ligger om lag på landsgjennomsnittet ett år etter etablering, henholdsvis 49 og 48 %. Bærum har hatt en sterk økning i verdiskapingen. Fra 2008 til 2011 har den økt med 35 prosent, noe som innebærer at det bare er Oslo som har hatt en større vekst. Verdiskapingsøkningen har først og fremst skjedd på Lysaker og Fornebu. Asker har hatt en svak utvikling i verdiskapingen. Som den eneste av de analyserte kommunene har den samlede verdiskapingen gått ned. Bedriftene i Asker og Bærum har visse utfordringer når det gjelder lønnsomheten. Bedriftene i kommunene har den laveste gjennomsnittlige driftsmarginen. Dersom en bruker medianen som mål, er imidlertid driftsmarginen relativ lik landsresultat. Solideten til bedriftene i Asker og Bærum er god. 1.2 SWOT-analysen Styrker og svakheter Den mest vesentlige styrken for både Asker og Bærum er humankapitalen, og deres solide tilgang på høy kompetanse. Vår analyse viser at over 40 % av innbyggerne i kommunene har utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Mens over 50 % av de sysselsatte i kommunene har utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Samtidig viser Asker og Bærum høyeste score på nasjonale prøver i grunnskolen, høyest gjennomføringsgrad i videregående opplæring, og en barnehagedekning som har vært i Norgestoppen de siste 10 årene. De positive resultatene på de nevnte indikatorene gjør seg også gjeldende i lav arbeidsledighet og lav andel uføre. Det er små forskjeller mellom de to kommunene knyttet til humankapitalen, men Bærum scorer marginalt høyere enn Asker. På næringssiden gjør både Asker og Bærum det godt når det gjelder antall nyetableringer og soliditet i bedriften, mens overlevelsesandelen blant nyetablerere er om lag som for resten av landet. Bærum utmerker seg ved en sterk økning i verdiskapingen. Oxford Research AS 7

8 Fra 2008 til 2011 har den økt med 35 prosent, noe som innebærer at det bare er Oslo som har hatt en større vekst. Kommunen har næringsnoder som gjør det svært godt både på Lysaker og Fornebu. Den største svakheten for Asker og Bærum er en utilstrekkelig infrastruktur. Veinettet for regionen er preget av kø langs hele E18, og særlig i områdene rundt Sandvika og Fornebu. Dette gir høye transaksjonskostnader for næringsbedrifter i regionen, og kan medføre fraflytting av bedrifter. Ironisk nok kan dette gi Asker kommune et konkurransefortrinn overfor Bærum da køproblematikken er særlig utfordrende for sistnevnte. Asker vil derfor ha større mulighet for å tiltrekke seg arbeidskraft og store bedrifter. På næringssiden har Asker en dårlig verdiskapingsutvikling. Som den eneste av de analyserte kommunene har verdiskapingen gått ned fra 2008 til Både bedriftene i Asker og Bærum har visse utfordringer når det gjelder lønnsomheten. Andelen bedrifter som går med overskudd er lavest i Asker og Bærum. Bedriftene i de to kommunene har også den laveste gjennomsnittlige driftsmarginen. Dette skyldes trolig at det er en større andel nyetablerte bedrifter med kompetanseintensive og innovative forretningsideer her. Annen forskning viser at det tar lengre tid før disse begynner å tjene penger Muligheter og trusler Muligheter som Oxford Research vil trekke frem for både Asker og Bærum er å markedsføre attraksjonskraft og øke samarbeid. Våre analyser viser lite klyngedannelser, og at det finnes et potensial for mer samarbeid på alle nivå. Vi anbefaler at det kommunale næringsarbeidet i større grad baserer seg på trippel helix-tenkning, der næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøene jobber tettere sammen. På den måten vil kunnskap, handling og finansiering i større grad virke i samme retning. For å styrke næringsutviklingen er det også behov for å tenke mer ut fra et regionalt perspektiv. Næringslivet tenker ut fra muligheter og ikke kommunegrenser. Det finnes flere trusler for både Asker og Bærum kommune. Sterkest er den pågående aldringen i befolkningen. Begge de to kommunene har en nedgang i andel unge, mens over 30 % av innbyggerne er mellom 45 og 69 år. Høye boligpriser og høyt utdanningsnivå gjør det vanskelig for unge å etablere seg i regionen. Særlig gjelder dette for unge med «vanlige» yrker. To andre potensielle trusler er for det første at oljeog gass er en dominerende næring, noe som gjør at en blir sårbar for svingninger i dette markedet. Den siste trusselen som Oxford Research vil trekke frem er faren for selvtilfredshet. Den positive utviklingen, og de solide resultatene som begge de to kommunene viser i for eksempel kommune- og nærings NM, kan bidra til reaktive kommuner som «hviler på lauvbærene». Bør kommunene bli mer proaktive? Dette handler i bunn og grunn om hvilket syn en har på hvilken rolle det offentlige skal spille innen næringsutvikling. Tabell 1 gir en oppsummering av fellestrekkene av styrker, svakheter, muligheter og trusler for de to kommunene. Tabell 1 Oppsummering av styrker, svakheter, muligheter og trusler i Asker og Bærum SWOT Asker og Bærum Styrker Høy kompetanse, robust næringsstruktur, antall nyetableringer Svakheter Infrastruktur, lav andel bedrifter med overskudd Muligheter Markedsføre attraksjonskraft, økt samarbeid, utbygging av kommunikasjon/kollektivtilbudet Trusler Selvtilfredshet, aldrende befolkning, reaktive, olje/gass dominert 8 Oxford Research AS

9 Kapittel 2. Bakgrunn, formål og innhold 2.1 Bakgrunn Asker og Bærum er i ferd med å rullere sine næringsstrategier. Som en del av dette arbeidet, ønsker kommunene nå å få utarbeidet en felles samfunns-, nærings- og SWOT-analyse. Den foreliggende analysen er et felles kunnskapsgrunnlag for næringsutviklingsarbeidet, og vil være med på å danne utgangspunkt for dialogprosesser og utforming av strategier og anbefalinger knyttet til næringsutviklingen og - politikken. De to kommunene vil på bakgrunn av analysen utforme hver sin næringsstrategi. 2.2 Analysens formål Denne utredningen fokuserer på to områder. For det første omfatter den en samfunns- og næringsanalyse. Denne inneholder en systematisk analyse av utviklingen på sentrale områder basert på tilgjengelige datakilder samt en benchmarking mot storbyene, Akershus og hele landet. Samfunns- og næringsanalysen danner så grunnlaget for en SWOT-analyse. For å gi et best mulig grunnlag for Asker og Bærums dialogprosess og videre formulering av sine næringsstrategier, baserer SWOT-analysen seg også på diskusjoner med sentrale aktører med god kjennskap til de to kommunene. En slik helhetlig analyse gir de to kommunene et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med sine næringspolitiske strategier. 2.3 Hovedinnholdet i analysen Samfunns- og næringsanalysen For å gjennomføre samfunns- og næringsanalysen, er det en rekke indikatorer som har blitt belyst. I samfunnsanalysen har vi undersøkt befolkningsutvikling, kompetanse, arbeidsmarked, levekår og etnisitet. For næringsanalysen har vi underundersøkt næringsstruktur og næringsutvikling. Innen for hvert av disse hovedområdene er det blitt gjennomført analyser av ulike indikatorer samt gjort sammenligninger med de norske storbyene, Akershus og hele landet. For å få en mest mulig oversiktlig og leservennlig rapport, presenterer vi kun de mest sentrale funnene og utviklingstrekkene i rapporten. Resultatene for de enkelte analysene er lagt ved i et to egne vedlegg. Disse inneholder en detaljert oversikt over alle de ulike indikatorene som inngår i samfunn- og næringsanalysen samt resultatene for hver av dem. De som er spesielt interessert i ett eller flere områder, kan gå inn og se på de konkrete tallene i disse SWOT-analysen For å gjennomføre SWOT-analysen, har oppdragsgiver lagt til grunn at en skal ta utgangspunkt i de seks drivkreftene som inngår i IRIS modell for verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. Dette er: Kompetansekapital Nyskapingsevne Infrastruktur Konkurransedyktig kommunal sektor Bo- og levekår Internasjonalisering og nettverk I tillegg har vi utvidet IRIS sin modell med tre tilleggsdimensjoner. Dette er: Demografisk utvikling Arbeidsmarked Næringsstruktur og bedriftsresultater Dette innebærer at vi står igjen med ni hovedområder som har ligget til grunn for SWOT-analysen. For hver av de ni hovedområdene, har det blitt gjort en systematisk analyse av styrker og svakheter samt muligheter og trusler. Vi har utarbeidet en SWOTanalyse for hver av kommunene. Denne baserer seg som nevnt på resultatene fra samfunns- og næringsanalysen samt intervjuer med følgende aktører: Næringssjefer i Asker og Bærum kommuner Næringssjef/regionalsjef i Fylkeskommunen Næringsråd i Asker og Bærum Norges Forskningsråd Innovasjon Norge NHO Oxford Research AS 9

10 Kapittel 3. Samfunnsmessige utviklingstrekk I dette kapittelet presenter vi en del samfunnsmessige utviklingstrekk som etter Oxford Research er særlig sentrale relatert til næringsutvikling. Dette er: Befolkningsutvikling fordelt på alder Kompetansenivå Sysselsetting Husholdningenes inntektsutvikling Gjennomsnittshastighet for arbeidsreiser Tallene fokuserer på utviklingen i Asker og Bærum, men de presenteres sammen med tall fra andre store kommuner i landet. Utviklingen i Akershus og hele Norge blir også presentert. På den måten er det mulig å benchmarke resultatene fra Asker og Bærum. I samfunnsanalysen har vi kartlagt omtrent 30 forhold. Vi har plukket ut de indikatorene vi anser som de mest interessante, og disse er presentert i dette kapittelet. De resterende variablene finnes i vedlegget til rapporten, presentert med rådata og figurer. Vi presiserer likevel at alle indikatorene inngår som datagrunnlag for SWOT-analysen i kapittel Befolkningsutvikling fordelt på alder Figur 1 presenterer befolkningsutviklingen fordelt på alder for åtte kommuner, Akershus fylke og Norge. En sentral tendens for hele landet er aldringen i befolkningen. Denne gjelder også for Asker og Bærum, og er særlig tydelig i to utviklingstendenser: Den første er den store andelen av befolkningen som gruppen år utgjør. Andelen har vært økende siden 1993, og utgjør i % av befolkningen i Asker og 31 % av befolkningen i Bærum. I begge de to kommunene har andelen økt med over 4 prosentpoeng. Den andre tendensen er andelen i alderen år som er tydelig synkende. For Asker har nedgangen vært 5 prosentpoeng fra 1993 til 2013, mens Bærum har hatt en nedgang på godt over 5 prosentpoeng. Dette skyldes trolig at andelen som flytter ut for å ta høyere utdanning har økt samtidig som boligprisene også har gått opp. I 2013 utgjør gruppen i alderen år bare 10 % av befolkningen i begge kommunene. Til sammenlikning viser Oslo en økning i andelen år, og en langt svakere økning i andelen år. I Akershus er den totale utviklingen en svak nedgang i de yngste alderskategoriene, og en svak vekst i de eldste. 10 Oxford Research AS

11 Figur 1: Befolkningsutvikling fordelt på alder, Prosent år år år år år 80 år eller eldre 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bærum Asker Oslo KristiansandStavanger Bergen Trondheim Tromsø Akershus Norge 3.2 Kompetanse Befolkningens kompetansenivå er svært viktig i forhold til den framtidige næringsutviklingen. I figur 2 vises tall for utdanningsnivået blant innbyggerne i åtte kommuner, Akershus fylke og hele Norge. Tallene er basert på høyest utdanningsnivå blant innbyggerne, og viser individer fra 16 år og oppover. Figuren viser at det er et høyt utdanningsnivå i Asker og Bærum sammenliknet med andre kommuner i landet. Det betyr høy humankapital, noe som igjen trolig vil gi få levekårsproblemer. Følgende sentrale tendenser fremkommer i figuren: Asker, Bærum og Oslo har en andel på over 40 % med universitets- og høyskoleutdanning. Dette er høyest av samtlige kommuner i analysen. Asker, Bærum og Oslo har den laveste andelen med grunnskole og videregående skole som høyeste utdanningsnivå i analysen. Oxford Research AS 11

12 Figur 2: Høyeste utdanningsnivå i befolkningen, Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Grunnskolenivå Videregående skole-nivå Universitets- og høgskolenivå kort Universitets- og høgskolenivå lang Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Bærum Asker Oslo KristiansandStavanger Bergen Trondheim Tromsø Akershus Norge Resultatene for Asker og Bærum viser også et generelt høyere utdanningsnivå sammenliknet med hele Akershus fylke og resten av landet. Dette fremkommer i tabell 2. Tabell 2: Utdanningsnivå i forhold til andel av befolkningen, 16 år eller eldre, 2012 Utdanningsnivå Asker Bærum Akershus Norge Grunnskole/videregående 52 % 49 % 64 % 68 % Universitet/høyskole 44 % 47 % 33 % 28 % Uoppgitt/ikke fullført 4 % 4 % 4 % 3 % Ved å undersøke alder og kompetanse opp imot hverandre finner vi at det er vesentlig flere i alderen år med høyere utdanning enn de i alderen år. Hvis tendensen fortsetter vil dermed gjennomsnittlig utdanningsnivå stige. For Akershus fylke er det drøyt 10 % med høyskole og universitetsutdanning i alderen år Gjennomføring i VGO, grunnskolepoeng og resultater på nasjonale prøver Som en del av analysen har vi også sett nærmere på noen forhold knyttet til grunnskolen og videregående opplæring (VGO). Under gis det en nærmere oversikt over gjennomføring i VGO, grunnskolepoeng 1 og resultater på nasjonale prøver. Dette kan oppsummeres i fire kulepunkter: Tall for gjennomføring i VGO tar utgangspunkt i gjennomsnittet for kullene som startet i VGO i 2004 og Det var færrest som ikke besto eller fullførte opplæringen i Bærum kommune (13,6 %), mens Asker kom på andreplass med 19,5 %. 2 Asker og Bærum har et vesentlig høyere gjennomsnitt i grunnskolepoeng enn de største kommunene i landet og Akershus fylke. Asker hadde i et gjennomsnitt på 42,7, mens Bærum hadde 42,9. Nærmest de to var Bergen med 41,3. Asker er tillegg den kommunen med sterkest vekst fra 2007 til De nasjonale prøvene for 5. trinn baserer seg på en mestringsnivåskala fra 1 til 3 for engelsk, lesing og regning. Bærum er den kommunen med mest negativ utvikling. For Bærum er gjennomsnittsresultatene endret fra 2,3 til 2,2 i engelsk, fra 2,4 til 2,2 i lesing, mens regning har vært stabil på 2,3. Bærum er likevel den kommunen med høyest gjennomsnitt av samtlige enheter i analysen. Asker har hatt en flat utvikling, og er noe 1 Grunnskolepoeng betyr gjennomsnitt av karakterene som står på vitnemålet fra grunnskolen. Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med ti. 2 Gjennomføringsbarometeret 2013:1 12 Oxford Research AS

13 bak Bærum, men over gjennomsnittet for storbyene i Norge. De nasjonale prøvene på ungdomstrinnet baserer seg på en mestringsnivåskala fra 1 til 5 for engelsk, lesing og regning. Asker og Bærum er de to kommunene med høyeste gjennomsnittsresultat på mestringsnivåskalaen i , sammenliknet med de andre enhetene i analysen. Av de to har særlig Asker hatt en positiv utvikling fra 2008 til 2013, med en økning på 0,2 innen både engelsk og regning. De to kommunene er også 0,3 høyere enn Akershus fylke på alle de tre indikatorene. Oslo og Asker har hatt den sterkeste veksten på 0,4. Figur 3: Andel sysselsatte, Prosent. Oppsummert viser Asker og Bærum særlig gode resultater fra grunnskolen og videregående opplæring. Bærum har lenge holdt et høyt nivå, mens Asker har hatt en positiv utvikling de siste årene. 3.3 Sysselsatte Andelen sysselsatte av befolkningen i Norge har økt med 0,2 prosentpoeng fra 2005 til Figur 3 viser hvordan andel sysselsatte i Norge hadde en vekst fra 2005 frem til 2008 for de fleste kommuner. Fra 2008 til 2012 har andelen sunket noe. Asker, Bærum og Tromsø er de tre eneste kommunene som har hatt en nedgang i andel sysselsatte fra 2005 til Bærum har hatt en nedgang på 0,3 prosentpoeng, mens Asker har hatt en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Den absolutte sysselsettingsandelen er imidlertid fortsatt høy i begge kommunene. Bærum Asker Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Akershus Norge Arbeidsledighet Figur 4 viser hvordan arbeidsledigheten har utviklet seg i perioden fra 2005 til og med På landbasis har arbeidsledigheten gått nedover siden 2005, og resultatene for 2012 viser en arbeidsledighet på 2,5 %. Asker og Bærum har hatt en nærmest identisk utvikling i arbeidsledigheten fra 2005 til De har begge hatt en nedgang på 0,4 % i løpet av perioden, og ender opp på 1,8 %. Arbeidsledigheten har dermed stabilisert seg på et lavt nivå i Asker og Bærum. Sammenliknet med de andre kommunene i analysen er Asker og Bærum de to med lavest nedgang i arbeidsledigheten. Stavanger er den eneste kommunen i analysen med lavere arbeidsledighet enn Asker og Bærum (1,6 % i 2012). Oxford Research AS 13

14 Figur 4: Arbeidsledighet, , prosent 4,5 Bærum Asker Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Akershus Norge 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Husholdningenes inntektsutvikling Husholdningenes samlede inntekt er blant annet en viktig faktor for å avgjøre hvilke forretningsmuligheter som det er mulig å realisere. Figur 5 viser husholdningens samlede inntekt i år 2007 og Det framgår at inntektsnivået i Asker og Bærum er relativt likt, og vesentlig høyere enn samtlige andre store kommuner i Norge. Nesten 50 % av husholdningene i de to kommunene har en inntekt på kr ,- eller mer. Samtidig er Asker og Bærum de to kommunene med lavest prosentvis økning i inntekt fra 2007 til Figur 5: Husholdningens inntekt kr kr kr kr 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bærum Asker Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø *Tabellen er ikke justert for inflasjon. 14 Oxford Research AS

15 3.5 Gjennomsnittshastighet arbeidsreiser alle transportmidler 3 IRIS 4 peker på gjennomsnittshastighet for arbeidsreiser kan brukes som et mål på køproblemer, selv om det er usikkerhet knyttet til variabelen. Likevel indikerer resultatene i figur 6 økende køproblemer i Oslo- og Stavangerregionen. Her er gjennomsnittshastigheten rett i overkant av 30 km/t, mens den til sammenlikning er 40 km/t i Kristiansand. Figur 6: Gjennomsnittshastighet for arbeidsreiser, Oppsummering Samfunnsanalysens hovedfunn kan summeres opp i følgende punkter: Det er en aldring av befolkningen i Asker og Bærum. Asker og Bærum skårer høyt på humankapital. Sammen med Oslo har kommunene den høyeste andelen av befolkningen med høy utdanning. Asker og Bærum har en høy sysselsettingsandel og lav arbeidsledighet. Husholdningenes inntektsnivå i Asker og Bærum er relativt likt, og vesentlig høyere enn samtlige andre store kommuner i Norge. Gjennomsnittshastigheten for arbeidsreiser er noe over 30 km/t, noe som viser at en har køutfordringer. 3 Tallene i avsnittet baserer seg på tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Her finnes ikke tall på mer detaljert nivå enn regionnivå. 4 Blomgren, A., Gjelsvik, M. & Holmen, A. K. T. (2011). Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner Rapport IRIS 2011/159. Oxford Research AS 15

16 Kapittel 4. Næringsmessige utviklingstrekk I dette kapittelet presenter vi en del næringsmessige utviklingstrekk som etter Oxford Research sin vurdering er særlig sentrale med tanke på å utforme en ny næringsstrategi i de to kommunene. Dette er: Den eksisterende næringsstrukturen i kommunene Utviklingen i antall bedrifter Nyetableringer og overlevelse Bedriftenes verdiskaping Bedriftenes lønnsomhetsutvikling Bedriftenes soliditet Som for samfunnsanalysen fokuserer tallene på utviklingen i Asker og Bærum, men med unntak for næringsstrukturen presenteres de også sammen med tall fra storbyene, Akershus som helhet og hele Norge. Det gjør at en får et godt grunnlag å vurdere resultatene ut fra. Vi gjør oppmerksom på at kapittelet ikke inneholder en analyse av alle de de indikatorene som er benyttet for å belyse de næringsmessige forholdene. I et vedlegg til rapporten finnes det imidlertid rådata og figurer for alle indikatorene. gass), informasjon og kommunikasjon, finansiering og forsikring samt teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift. De enkelte tallene for hver næring framgår av tabell 3. Tabell 3 Antall sysselsatte etter arbeidssted i Asker og Bærum i Fordeling etter næring. Asker Bærum Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Totalt Andel kunnskapsintensive foretak 4.1 Næringsstrukturen i kommunene For å kunne ha noe å relatere resultatene i Asker og Bærum til, gir vi i tabell 3 en oversikt over antall sysselsatte i 2012 fordelt etter næring. I Asker var det i overkant av sysselsatte i 2012, mens det i Bærum var sysselsatte. Dersom en ser kommunene under ett, innebærer det at 27 % av sysselsettingen befinner seg i Asker og 73 % i Bærum. Det er en del forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvordan næringsfordelingen ser ut: I Asker en den en relativ overvekt av sysselsettingen innen industri, overnattings og serveringsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring og personlig tjenesteyting. I Bærum er det en større andel av sysselsettingen innen bergverksdrift og utvinning (olje og Et annet forhold som det er interessant å se nærmere på når det gjelder næringsstrukturen er kunnskapsintensitet. I figur 7 vises andelen foretak som kan betegnes som kunnskapsintensive i perioden fra 2008 til Kunnskapsintensitet defineres ut fra Norsk institutt for by- og regionforskning sin tilnærming. «Kunnskapsintensive næringer» brukes her om næringer der man antar at «formell kunnskap og vitenskap» er viktigere innsatsfaktorer for verdiskaping og konkurranseevne enn i andre næringer. Slik det gjøres i internasjonale klassifiseringsstandarder (OECD) er dette operasjonelt avgrenset til FoUintensive industrier («høyteknologisk» og «mediumhøy teknologisk») og kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT), dvs. produsenttjenester med et høyt utdanningsnivå blant ansatte. Figur 7 viser at Asker og Bærum har et svært kunnskapsintensivt næringsliv. Bærum er den kommunen som har aller flest kunnskapsintensive virksomheter (36 %), mens Stavanger og Asker følger deretter (34 16 Oxford Research AS

17 %). På landsbasis ligger andelen kunnskapsintensive foretak på 26 %. Figur 7 Andelen kunnskapsintensive virksomheter. Prosent. 40% Bærum Asker Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Akershus Norge 35% 30% 25% 20% Antall bedrifter I figur 8 vises utviklingen i antall i perioden fra 2009 til Fra 2009 til 2013 har antall bedrifter i Norge økt fra til Dette tilsvarer en vekst på nesten 10 %. Vi gjør oppmerksom på at det har skjedd en del registertekniske endringer i Bedriftsog foretaksregisteret (BoF) fra 2012 til Det gjør endringen fra 2012 til 2013 ikke kun må tolkes som en reell økning, men også påvirkes av regiserekniske forhold. Den relative utviklingen mellom kommunene vil imidlertid i stor grad være upåvirket av disse forholdene. Figur 8: Utviklingen i antall bedrifter i perioden Prosent. 120% Bærum Asker Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Akershus Norge 115% 110% 105% 100% 95% Oxford Research AS 17

18 Ser en på de kommunene som inngår i analysen, har Asker hatt den sterkeste veksten i antall bedrifter. Økningen er på over 16 %, og kommunen har bedrifter i Lavest vekst har Tromsø med i underkant av 10 % økning. Både Bærum og Oslo har hatt en økning i antall bedrifter i kommunen på over 14 % i perioden. Dette er samme utviklingen som i som Akershus. Samlet innebærer dette at både Asker og Bærum gjør det godt når det gjelder antall nyetableringer Antall foretak etter næring I tabell 4 gis det en oversikt over antall regnskapspliktige foretak i 2011 i de to kommunene fordelt etter næring. Denne oversikten bygger på Oxford Research sin egen regnskaps- og foretaksdatabase. Tabell 4 Antall regnskapspliktige foretak i Asker og Bærum i Fordeling etter næring. Asker Bærum Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikring Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Helse- og sosialtjenester Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Annen tjenesteyting Lønnet arbeid i private husholdninger 0 40 Ikke definert Total Som det framgår av tabell 4 er det flest bedrifter i både Asker og Bærum innen varehandel og motorvognreparasjoner, omsetning og drift av fast eiendom samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. I tillegg er det også et betydelig antall foretak innen bygge- og anleggsvirksomhet, finansierings- og forsikring, informasjon og kommunikasjon samt forretningsmessig tjenesteyting. Antall virksomheter i de resterende næringene vises i tabell Nyetableringer etter overlevelse Den første forutsetningen for å skape levedyktige og gode bedrifter på sikt er at de overlever. I figur 9 vises andelen nyetablerte bedrifter som overlevde ett år etter etableringstidspunktet. Det generelle bildet er en nedgang i andel nyetableringer som overlever etter ett år. I Norge var det 58 % av virksomhetene i år 2001 som overlevde, mens det tilsvarende tallet for virksomheter etablert i 2009 var 48 %. En medvirkende årsak til dette kan mellom annet være hardere konkurranse, en internasjonal konjunkturnedgang og finanskrise. Asker har hatt en nedgang på over 5 prosentpoeng i overlevelsesandel fra 2001 til 2009, og i 2009 var det 49 % av nyetableringene som overlevde første året. For Bærum har nedgangen vært på nesten 7 prosentpoeng i tilsvarende periode. I 2009 ligger overlevelsesandelen på 48 %. Dette innebærer at både Asker og Bærum har en overlevesandel som ligger om lag på landsgjennomsnittet. 18 Oxford Research AS

19 Figur 9: Nyetableringer som overlever etter 1 år, Prosent. * De bedriftene som ikke kategoriseres som «overlevde», er enten «ikke overlevd» eller «sovende». For å få et bedre bilde av hva som skjer med nyetableringene på litt lengre sikt, viser tabell 5 prosent overlevde virksomheter etter tre år for de som ble etablert i 2001, 2005 og Tabell 5: Nyetableringer som overlever etter 3 år, kullet etter 3 år 2005-kullet etter 3 år 2007-kullet etter 3 år Bærum 41 % 37 % 35 % Asker 39 % 37 % 37 % Oslo 36 % 34 % 34 % Kristiansand 44 % 38 % 43 % Stavanger 40 % 38 % 40 % Bergen 42 % 37 % 36 % Trondheim 37 % 35 % 34 % Tromsø 44 % 35 % 34 % Akershus 40 % 38 % 38 % Norge 43 % 40 % 39 % Tabell 5 viser at det er færre virksomheter som overlever tre år etter nyetablering for 2007-kullet, sammenliknet med 2001-kullet. Det er kun Stavanger som ikke har hatt en negativ utvikling, mens hele landet har hatt en nedgang på 4 prosentpoeng. Den svakeste utviklingen er i Tromsø, med en nedgang på 10 %. Deretter kommer Bærum og Bergen med en nedgang på 6 prosentpoeng, mens Asker har hatt en nedgang på kun 2 prosentpoeng. Dersom en ser på de absolutte tallene, er det en noe lavere andel bedrifter som overlever etter 3 år i Asker og Bærum enn det er i hele Norge som helhet. En medvirkende årsak til dette er trolig at det er hardere konkurranse i markedet i Oslo-regionen. Generelt er det noen flere nyetableringer som overlever i Asker enn i Bærum både ett- og tre år etter at de er etablert. Vedlagte tall viser også at denne trenden fortsetter fem år etter at virksomhetene er etablert. 4.4 Bedriftenes verdiskaping Den overordnede målsettingen for den norske næringspolitikken er å bidra til størst mulig verdiskaping 5. Det er verdiskapingen som legger grunnlaget for den framtidige velferden i samfunnet. Jo høyere verdiskapingen er, jo mer midler vil en potensielt ha tilgjengelig til ulike velferdstiltak eller til privat konsum. Det er dermed svært sentralt å se nærmere på hvordan verdiskapingsutviklingen har vært i Asker og Bærum. Det finnes flere måter å måle verdiskaping på. En måte å gjøre det på er å ta utgangspunkt i bedriftenes regnskaper. Verdiskaping beregnes da som bedriftenes omsetning fraktrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr at bedriftenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger. Det er dette 5 Oxford Research AS 19

20 verdiskapingsmålet vi har benyttet oss av i vår analyse. Det anvendte verdiskapingsmålet gir et godt bilde på den samfunnsmessige avkastning av næringsvirksomheten. Det skyldes at verdiskaping fanger opp avlønningen til de viktigste interessentene. Dette er både de ansatte gjennom lønn, kommunene og staten gjennom inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, kreditorene gjennom renter på lån, og til slutt eierne gjennom overskudd. I figur 10 vises utviklingen i virksomhetenes verdiskaping i perioden fra 2008 til Asker og Bærum har hatt en svært forskjellig utvikling i perioden. I Bærum har en opplevd en sterk økning i verdiskapingen. Fra 2008 til 2011 har den økt med 35 prosent, noe som innebærer at det bare er Oslo som har hatt en større vekst. Verdiskapingsveksten er først og fremst knyttet til utviklingen i de største bedriftene i kommunen, og da særlig innen for tre næringer. Det har vært en sterk vekst innen både bergverksdrift og utvinning (olje og gassrelatert), varehandel og finansierings- og forsikringsvirksomhet. Når det gjelder Asker, har den som eneste kommune opplevd en nedgang i verdiskapingen i perioden. Verdiskapingen har blitt redusert med 7 prosentpoeng fra 2008 til Denne nedgangen er særlig knyttet til verdiskapingsutviklingen i to næringer. Det har vært en reduksjon innen for industri samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Nedgangen her skyldes først og fremst utviklingen i noen få store virksomheter samt utflytting. Med tanke på den framtidige næringsutviklingen i Asker, er det viktig å se nærmere på hvorfor disse virksomhetene velger å flytte. I hvilken grad er det noe som kommunen kan gjøre noe med selv eller skyldes det først og fremst faktorer utenfor dens kontroll? Figur 10 Bedriftenes verdiskaping (driftsresultat + lønnskostnader) i perioden Prosent. 170% Bærum Asker Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Akershus Norge 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Med tanke på den videre næringsutviklingen i kommunene, er det også interessant å se nærmere på hvordan verdiskapingsutviklingen har vært i de sentrale næringsnodene i Asker og Bærum. Våre analyser viser at det er store variasjoner i verdiskapingsutviklingen i de ulike områdene i perioden fra 2008 til 2011: Det har vært en svært sterk oppgang på Lysaker (95 %) og Fornebu (45 %). Dette er også de to områdene med den soleklart største verdiskapingen målt i kroner, henholdsvis i underkant av 38 milliarder kroner på Lysaker og i underkant av 18 milliarder kroner på Fornebu. Verdiska- 20 Oxford Research AS

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Fakta og bakgrunn Vedlegg til Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015 Utkast 10. februar 2015 side Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Bærum sammenholdt med nærstående kommuner (statistiske

Detaljer

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet Notat fra Oxford Research Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan 12 103 93 Stockholm Telefon: (+46) 702965449 office@oxfordresearch.se

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer