Forelesning HiO Velferdsfag , Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET"

Transkript

1 Forelesning HiO Velferdsfag , Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET

2 Pensum

3 Gjennomgang i dag Kapittel Kapittel 6

4 Disposisjon 4.10 Velferdssystemets dilemma Pensjonssystemet Barnefamilier Enslige forsørgere

5 Disposisjon 8.10 Omfordeling via trygdesystemet Trygdens inntektsmessige fordeling Oppsummering

6 Disposisjon 27.9 Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/ stønad/ pensjon

7 Livsløp og inntektsevne Hvilke inntektskilder finnes tilgjengelig i Norge over ulike deler av livsløpet? Hva lever vi av i ulike deler av livet?

8 Livsløp og inntektsevne Egen inntekt Lønn fra arbeid Honorar for tjenester etc. Ektefelle/ samboers inntekt Foreldres inntekt Studielån/ stipend Trygd Dagpenger Uførepensjon Sykepenger Pensjon m.m Sosialhjelp Annet Formue Svart arbeid Andre forsørgere: militærtjeneste/ fengsel etc

9 Hovedinntektskilder over livsløpet 100 % 8 90 % 80 % 7 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 1 0 % år 38 år

10 Hovedinntektskilder over livsløpet 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Annet Forsørget av ektefelle/ samboer Forsørget av foreldre Attføringspenger Trygd 30 % 20 % 10 % 0 % Sosialhjelp Studielån el. Stipend Egen inntekt 20 år 38 år

11 Livsløp i velferdsstaten Inntekt Alder

12 Livsløp i velferdsstaten Inntekt Alder

13 Hva er trygd?

14 Hva er trygd? Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall Formålsparagrafen i folketrygdloven 1-1

15 Trygder vs tjenester Trygder: Rettet mot forsørgelse (kompensasjon for manglende produksjon) Tjenester: Rettet mot individets reproduksjon (Fra Ann Helen Bays forelesning)

16 Trygder og tjenester kan også erstatte hverandre Fordelen med kontantoverføringer: De fremmer valgfrihet Forutsetter: At det foreligger ulike tilbud og at individene har tilstrekkelig forbrukerkompetanse til å realisere valgfriheten (Fra Ann Helen Bays forelesning)

17 Hva er trygd? Sentrale trekk ved trygdene: Vedtatt av folkevalgt organ Obligatorisk for alle som bor i landet En rett for den enkelte (Risikokategorier) Dersom du fyller kriteriet har du rett og folketrygden plikt Utbetales penger (ikke tjenester)

18 Hva er trygd? Utbetales i penger Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall Formålsparagrafen i folketrygdloven 1-1

19 Hva er trygd? Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall Risikogrupper Formålsparagrafen i folketrygdloven 1-1

20 Folketrygdens formål Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer ( 1 1 annet ledd)

21 Hvem skal få trygd? Hvem er det som skal ha rett til ytelser fra folketrygden? Inngangskriterier Hvor mye skal de som har rett til ytelser fra folketrygden få? Kompensasjonsgrad Hvor lenge skal de som har rett til en viss ytelse fra folketrygden motta denne støtten? Varighet

22 Trygd som forsikring Medlemsskap Forsikringspremie Vilkår F.eks: Arbeidsledighet Sykdom Skade Alder

23 Forsikringsprinsipp Medlemskap Innbetaling Risiko Klare kriterier for utbetaling

24 Arbeidsledighet

25 Arbeidsledighet En arbeidsløs person: En som både kan og vil ha inntektsgivende arbeid, som aktivt forsøker å få det, men som ikke har arbeid

26 Arbeidsledighet - typer Friksjonsledighet (Trafikk Mange mellom jobber) Strukturarbeidsledighet (Dårlig match mellom de som søker og de jobbene som finnes) Klassisk ledighet (Bedrifter ansetter ikke fordi det ikke er lønnsomt arbeidssøkere vil ha for høye lønninger) Etterspørselsbestemt ledighet (For lav etterspørsel etter varer reduserte lønninger kan gjøre vondt værre)

27 Arbeidsledighet - utvikling

28 Arbeidsledighet - utvikling

29 Dagpenger Løpende kontantytelse som gis per dag uten arbeid Skattepliktig Pensjonsgivende Forvaltes av NAV

30 Dagpenger Inngangskriterier (hvem som har rett på dagpenger) Kompensasjonsgrad (hvor høy ytelse er i forhold til tidligere inntekt) Varighet (hvor lenge man kan få støtte

31 Dagpenger - Inngangskriterier Må ha vært lønnsmottaker og redusert arbeidstid med minst 50 % (Forsikringsprinsippet) Med en viss inntekt (1,5 G siste år/ 3 G i løpet av siste 3 år) Og være reell arbeidssøker Krav til yrkesmessig og geografisk mobilitet

32 Kompensasjonsgrad Utbetalinger i forhold til tidligere inntekt (Forsikring) Kun dekket opp til 6 G (ca ) Ca. 2/3 av tidligere inntekt (62,4 %)

33 Kompensasjonsgrad

34 Varighet Tidsbegrenset ytelse 52 uker 104 uker Tendens: innstramminger Grunn: øke insentivene til å søke jobb

35 Sykdom og sykefravær

36 Sykelønnsordningen Inngangskriterier: Du må være syk. (Egenmelding vs. sykemelding) Kompensasjonsgrad: Full inntektskompensasjon fra første fraværsdag Varighet: inntil 50 uker

37 Sykefravær koster hvem skal betale? Individet (Den syke) Bedrift (Arbeidsgiver) Stat (Fellesskap)

38 Sykefravær koster hvem skal betale? Individet (Den syke) Bedrift (Arbeidsgiver) Første 16 dager Stat (Fellesskap) Utover 16 dager

39 Sykelønnsordningen - avveininger De som bærer kostnadene vil ha fordeler av å redusere fraværet Arbeidstakere med og uten resultatfølsom lønn Arbeidsgivere med høy og lav produktivitet Fellesskapet/ Stat

40 Utvikling i sykefravær

41 Sykefravær årsaker til vekst?

42 Sykefravær årsaker til vekst? Vi har dårligere helse? Mer brutalt arbeidsliv? Økte belastninger? Mer omstrukturering og nedbemanning? Endret oppfatning i befolkning og i legepraksis?

43 Sykefravær og konjunktursvingninger Disiplinering? Seleksjon? Arbeidsbelastning? Portvakter?

44 Hvorfor er kvinner mer sykmeldt enn menn? Biologi: Svangerskap, fødsler og kjønnsspesifikke sykdommer Men dette forklarer ikke alt: Kvinner større belastninger i yrkeslivet enn menn? Større belastninger i familien enn menn? Dårligere helse enn menn? Annen helseatferd enn menn?

45 Hvorfor er kvinner mer sykmeldt enn menn? Større belastninger? Norge: svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Og sykefravær varierer mye mellom yrker Men: kvinner og menn i samme bedrift er like mye syke Familieliv som dobbeltbelastning? Kvinner tar større ansvar for barn i hjemmet. Uklart: kvinner som har barn har ikke høyere sykefravær enn kvinner uten (seleksjon?)

46 Hvorfor er kvinner mer sykemeldt enn menn? Dårligere helse? Ja: ihvertfall i følge selvrapporterte helsemål Annen helseatferd? Ja: lytter mer til kroppen, aktsomme for mulige sykdommer

47 Kvinner vs Menn 1. Arbeidsmiljøhypotesen hevder at typiske kvinnearbeidsplasser er sykefraværsfremmende, gjerne ved henvisning til såkalte «trøste- og bæreyrker». Ut fra den offentlige debatten ser det ut til at denne hypotesen har mange tilhengere. Men hypotesen får liten støtte i norsk og internasjonal forskning: Kvinner i typiske mannsyrker, og menn i typiske kvinneyrker, har et sykefraværsmønster som typisk korresponderer med deres kjønn snarere enn med deres yrke. Bare en liten andel av kjønnsforskjellen i sykefravær kan tilskrives hvilke foretak, yrker og næringer kvinner og menn arbeider i.

48 Kvinner vs. Menn 2. Kan det være så enkelt at kjønnsforskjellen i sykefravær skyldes at kvinner har dårligere helse enn menn? Trolig ikke. Dagens 40-årige kvinner vil leve omtrent fire år lenger enn jevnaldrede menn, men kvinnene har likevel flere helseplager og går mer til lege mens de lever. Litt forenklet kan vi si at kvinner lider og menn dør. Helseplager som fører til sykefravær, er vanligvis ikke av den dødelige typen. Det er symptomer av psykisk og fysisk karakter, som altså kvinner har mer av enn menn, som er de viktigste helseårsakene til sykefravær. Men det er ikke noe godt grunnlag for å hevde at forekomsten av slike symptomer har økt nevneverdig for kvinner de siste 30 årene. Sykefravær under graviditet har økt betydelig de siste 15-årene, men økningen i sykefravær har faktisk vært større blant ikke-gravide kvinner. Og uansett er man jo gravid bare en liten andel av tiden man er yrkesaktiv. Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg en helsemessig forklaring på hvorfor kjønnsforskjellen i sykefravær har økt de siste 30 årene.

49 Kvinner vs Menn 3. Dobbeltarbeidshypotesen hevder at kvinners høyere sykefravær skyldes en større belastning ved kombinasjon av forpliktelser i hjem og i arbeidsliv enn det menn har. Økningen i andel kvinner som deltar i arbeidslivet var sterkest på 70- og 80-tallet, og deretter fortsatte økningen i andelen kvinner som arbeider fulltid og som tar høyere utdannelse. Forskning fra Norge og Sverige viser at kvinners sykefravær øker når de blir mødre. Det er imidlertid vanskelig å konkludere ut fra foreliggende forskning om dette skyldes økt arbeidsbyrde, endrede preferanser eller noe annet. Dobbeltarbeidshypotesen er altså ikke enda avvist, men mekanismene i denne er ikke godt nok forstått. Enkle tidsregnskap over lønnsarbeid og hjemmearbeid gir ikke uten videre støtte for hypotesen. Det er mulig at det oppstår kjønnsforskjeller i normer og rolleforventninger når man stifter familie. Menn øker da sin arbeidsinnsats og inntjening, mens kvinner reduserer. Dette kan kanskje også være relevant for terskelen for når man skal sykmelde seg. En annen mulighet er at kvinners involvering i familielivet ved siden av jobb er belastende på en måte som ikke kan måles i timer.

50 Uførhet

51 Uførhet - Inngangskriterier Varig funksjonstap som medfører reduksjon i inntektsevnen Må ha årsak i medisinsk lidelse (Det medisinske vilkåret) Forutsetter minst 50 prosent reduksjon

52 Uførhet - kompensasjonsgrad Arbeidsavklaringspenger: 2/3 av tidligere inntekt Uførepensjon: Beregnes som pensjon. Bestående av grunnpensjon og tilleggspensjon. Dersom liten eller ingen tilleggspensjon får man særtillegg.

53 Uførhet - varighet Arbeidsavklaring: avhengig av behov, men ikke utover 4 år. Ved spesielle tilfeller: også ut over 4 år

54 Typisk forløp Sykepenger (ca. 1år) Arbeidsavklaring Uførepensjon

55 Helserelaterte ytelser

56 Andel uføre etter alder

57 Utvikling i antall

58 Unge uføre Psykiske problemer Ulykker, forgiftning, vold Muskel og skjelettlidelser Sykdommer i nervesystemet Alle andre diagnoser Kilde: Brage & Thune 2008

59 Hvorfor økning? Endringer i helseforhold? Endringer i arbeidslivet? Normendring og mer liberal tildeling? Endring i stønadsnivået?

60 A trygd vs H trygd

61 Forelesningsnotater christerhyggen.word press.com/

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 10. juni 2006 Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet av Andreas Strand Masterutredning i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO-rapport nr. 116 @ Fagbevegelsens senter for forskning, utredning

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Gradert uførepensjon

Gradert uførepensjon Gradert uførepensjon En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter av Rune Haugen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne R Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne Kartlegging i utvalgte land Rapport 2013-04 Proba-rapport nr. 2013-04, Prosjekt nr. 12031 ISSN: 1891-8093 AUG/PDS, TT, 18. januar 2013 Offentlig

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 av Asbjørn Johannessen Center for Komparative Velfærdsstatsstudier (CCWS) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad En rettsøkonomisk sammenligning av uførereglene før og etter 1. januar 2015 Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer