Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter"

Transkript

1 Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004 Alderspensjon og arbeidsincentiver Privat arbeidsformidling Inkluderende arbeidslivsvirksomheter Lønnskonsekvenser av arbeidsinnvandring Lønnsgapet mellom kvinner og menn

2 Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004 årgang 21 ISSN Omslag: Abalone as Trykk: Allkopi Utgis med støtte fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, hvert halvår, av Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, postboks 3233, Elisenberg, 0208 Oslo. Redaksjon: Pål Schøne (redaktør), Guttorm Aanes (redaksjonssekretær), Erling Barth, Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Geir Høgsnes, Ragnhild Steen Jensen, Marianne Røed, Jon Rogstad og Hege Torp Abonnement koster kr. 200,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 150,- pr. årsabonnement. Abonnement kan bestilles via eller Institutt for samfunnsforskning Postboks 3233 Elisenberg 0208 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Besøk gjerne tidsskriftets hjemmesider:

3 Innhold Redaksjonelt Pris på deltid? 1 Sysselsetting og mobilitet Jan Erik Askildsen, Espen Bratberg og Øivind Anti Nilsen Svingninger i sykefraværet: Er arbeidsledigheten avgjørende? 3 Arild Aakvik, Svenn-Åge Dahl og Kjell Vaage Hvem går av med tidligpensjon? 13 Jon Erik Dølvik EU-utvidelsen og arbeidsinnvandring: Grenser for solidaritet? 21 Ledighet Hege Torp Vil mer utdanning gi høyere yrkesaktivitet og mindre arbeidsløshet? 33 Hege Torp Mens vi venter på oppsvinget 50 Lønnsutvikling Tor Erik Olsen Kjønnssegregering i industrisektoren 55 Erling Barth og Harald Dale-Olsen Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i et 30 års perspektiv 65 Ellen K. Nyhus Forholdet mellom arbeidstakerens psykologiske kapital og lønn 75 Arbeidsmiljø og avtaleverk Solveig Osborg Ose Arbeidsmiljø og sykefravær: Kartlegging og analyse på bedriftsnivå 85 Odd Nordhaug, Erik Døving og Ingerid W. Nordhaug Kompetanse i norske bedrifter: Verdiskaping, drivkrefter og behov 101 Karen M. Olsen Hvor dårlige er midlertidige jobber? 114 Aagoth Elise Storvik Bruken av brukerundersøkelser 122 Torunn Skåltveit Olsen Inkluderende arbeidsliv for hvem? 133 Debatt Per-Morten Larsen Pengepolitikken og arbeidsmarkedet 141 Forskningstema Ragnhild Steen Jensen Feministisk geografi bidrag til arbeidsmarkedsforskningen 153 Søkelys på Norden Donald Storrie Ökningen av tidsbegränsade anställningar i Sverige 161 Forfatterveiledning 173

4

5 Forfattere i dette nummeret Jan Erik Askildsen Dr. oecon., professor ved Universitetet i Bergen. Erling Barth Dr. polit., samfunnsøkonomi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo og professor II ved Universitetet i Tromsø. Espen Bratberg Dr. polit, samfunnsøkonomi, professor ved Universitetet i Bergen. Svenn-Åge Dahl Cand. polit., forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. Harald Dale-Olsen Dr. polit., samfunnsøkonomi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Jon Erik Dølvik Dr. philos., sosiologi, forskningsleder ved Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo. Erik Døving Dr. oecon., forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. Ragnhild Steen Jensen Dr. polit., samfunnsgeografi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Per-Morten Larsen Cand. polit, samfunnsøkonomi, rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo. Øivind Anti Nilsen Dr. oecon., førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Ingerid W. Nordhaug Bachelor of Social Science, forskningsassistent ved Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. Odd Nordhaug Dr. philos., sosiologi, professor ved Norges Handelshøyskole, Bergen. Ellen K. Nyhus Dr. oecon, forsker ved Høgskolen i Agder, Kristansand. Karen M. Olsen Cand. polit., sosiologi, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. Torunn Skåltveit Olsen MSc Econ (Industrial Relations), forsker ved Høgskolen i Agder, Kristiansand. Solveig Osborg Ose Dr. polit., samfunnsøkonomi, forsker ved Sintef Helse, Trondheim Tor Erik Olsen Cand. polit, sosiologi. Donald Storrie Doctorate in Economics, forsker ved Centre for European Labour Market Studies (CELMS), Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet. Aagoth Elise Storvik Dr. polit., sosiologi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Hege Torp Lic. philos., samfunnsøkonomi, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Kjell Vaage Dr. polit., samfunnsøkonomi, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Arild Aakvik Dr. polit., samfunnsøkonomi, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

6

7 Redaksjonelt Pris på deltid? Høsten 2003 nedsatte Regjeringen et offentlig utvalg for å utrede deltid i arbeidslivet. Utvalgets mandat er å utrede årsaker til uønsket deltid og eventuelt fremme forslag til tiltak for å redusere forekomsten av uønsket deltid. I mandatet gitt av regjeringen heter det videre at utvalget skal utrede årsaker til deltid og vurdere hvordan bruken av deltid påvirker den samlede yrkesdeltakelsen og fleksibiliteten i arbeidsmarkedet, herunder ulike gruppers tilknytning og adgang til arbeidsmarkedet. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. oktober I utvalgets mandat er det mye fokus på årsaker til deltid, mindre på effekter. La oss derfor benytte anledningen her til å diskutere noen mulige effekter av deltidsarbeid. Effekter av deltidsarbeid kan diskuteres på mange nivåer og i forhold til ulike utfall. I det følgende begrenser vi oss til å se på mulige individuelle effekter på lønn. Først litt godt kjent stoff: For det første, deltidsarbeid i Norge er i hovedsak kvinnearbeid. For det andre, omfanget av deltidsarbeid er stort blant norske kvinner. Omtrent en av fire kvinner arbeider deltid i følge SSBs Arbeidskraftundersøkelse. For det tredje, gruppen av deltidsarbeidende kvinner er sammensatt. En stor andel av de deltidsarbeidende arbeider deltid fordi dette er en arbeidstid som passer dem. Deltidsarbeid gir økt fleksibilitet til å kombinere arbeid og hjemmeliv på en håndterbar måte. I tillegg er det en andel som arbeider deltid fordi de ikke får heltidsarbeid. Den første deltidstilpasningen er det vi kan kalle tilbudsstyrt ved at den er et resultat av kvinners ønske om deltidsarbeid. Den andre deltidstilpasningen kan vi litt forenklet kalle etterspørselsstyrt, ved at kvinnen ønsker å tilby mer arbeid, men de er begrenset på etterspørselssiden. Disse kan vi noe upresist kalle ufrivillige deltidsarbeidere. Det bør tillegges at kvinner også kan være begrenset i sitt arbeidstilbud av andre grunner enn begrensninger på etterspørselssiden, som for eksempel helseproblemer eller manglende barnehageplass. Forskning viser at fremveksten av deltidsarbeid i Norge i hovedsak har vært tilbudsstyrt, og denne gruppen er kjennetegnet av en tilknytning til arbeidsmarkedet som ligner mye på heltidsarbeidere, for eksempel knyttet til ansettelseskontrakter og fagforeningsmedlemskap. Dette gjelder i mindre grad for dem som arbeider ufrivillig deltid. Forskning viser at disse arbeider færre timer, de har oftere midlertidige kontrakter og de er i mindre grad fagorganisert. Vi har ennå ikke gjort noe forsøk på å overbevise leseren på hvorfor det i utgangspunktet skulle være interessant å diskutere sammenhengen mellom deltid og timelønn. Hvorfor skal timelønn avhenge av antall arbeidstimer? Innenfor økonomisk forskning er det mange gode hoder som har lansert teorier for hvorfor det kan tenkes å være en slik sammenheng. Teoriene er mange og prediksjonene spriker. La oss plukke ut to sentrale teoretiske bidrag som peker i samme retning, og som kanskje også har en viss relevans for norsk arbeidsliv. Teorien om personkapital med Gary Becker i spissen predikerer en positiv sammenheng mellom formell utdanning og timelønn. Utdanning gir høyere produktivitet og høyere produktivitet gir høyere lønn. Videre vet vi at utdanningsnivået i gjennomsnitt er lavere blant deltidsarbeidere enn blant heltidsarbeidere. Teorien om personkapital predikerer at når utdanningsnivået øker så vil den potensielle lønnen også øke. Som en konsekvens vil de ønske å tilby flere arbeidstimer. Derfor, arbeidstakere med mer formell utdanning vil med større sannsynlighet Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004, årgang 21, 1 2. ISSN Institutt for samfunnsforskning

8 2 Søkelys på arbeidsmarkedet arbeide fulltid, og de vil (på grunn av høyere formell utdanning) ha høyere timelønn. Teorien om monopsonistisk diskriminering er annen teori som også predikerer lavere timelønn for deltidsarbeidere enn for heltidsarbeidere. Et eksempel på hva denne teorien sier er som følger: Det kan argumenteres for at deltidsarbeidere er mindre mobile enn heltidsarbeidere. Deltidsarbeidere vil for det første kunne være mindre villige til å betale høye transportkostnader for å komme på jobb. For det andre vil de sannsynligvis være mindre mobile generelt fordi deltidsarbeidere ofte er kvinner, og disse er ofte husholdningsmedlemmet med den laveste inntekten. Dersom mobiliteten er lavere blant deltidsarbeidere enn heltidsarbeidere, vil arbeidstilbudet deres være mindre lønnsfølsomt sammenlignet med arbeidstilbudet til heltidsarbeidere. Dersom arbeidsgiverne i det lokale arbeidsmarkedet utnytter sin makt (monopsoni-makt), vil de sette timelønnen til deltidsarbeidere lavere enn timelønnen til heltidsarbeidere. I hvilken grad arbeidsgiver har makt til å sette lønnen til deltidsarbeidere lavere enn for heltidsarbeidere, vil avhenge av mange andre faktorer, blant annet av tilstedeværelsen av fagforeninger og tariffavtaledekning i yrket eller bransjen. I tillegg vil lover og reguleringer på arbeidsmarkedet selvsagt påvirke nivået på lønnsforskjeller mellom deltidsansatte og heltidsansatte. Det finnes en bred internasjonal empirisk litteratur som har forsøkt å tallfeste sammenhengen mellom arbeidstimer og timelønn. Det er nok riktig å si at resultatene spriker, men majoriteten av undersøkelsen finner at deltidsarbeidere har lavere timelønn enn heltidsarbeidere, også etter kontroll for observerte kjennetegn som utdanning, yrkeserfaring og ansiennitet. Et annet funn er at det er stor variasjon mellom yrker og bransjer. Et generelt mønster som avtegner seg - som også er relevant i forhold til det norske arbeidsmarkedet - er at timelønnsforskjellene i gjennomsnitt er større i land med få reguleringer i arbeidsmarked (for eksempel Storbritannia og USA) enn i land med mange reguleringer i arbeidsmarked (for eksempel Sverige og Nederland). Majoriteten av studiene skiller ikke mellom frivillig og ufrivillig deltid, men de som har gjort det finner et klart mønster: Lønnsgapet er størst for de som arbeider ufrivillig deltid. Det betyr at de som er begrenset på etterspørselssiden er de som lønnsmessig kommer dårligst ut. I hvilken grad er dette relevant stoff i forhold til norsk arbeidsliv? Det norske arbeidsmarkedet er kjennetegnet av relativt omfattende reguleringer og god tariffavtaledekning. Det norske lovverket diskriminerer i liten grad mellom heltids- og deltidsansatte. Videre er det som nevnt slik at majoriteten av norske kvinner som arbeider deltid, arbeider frivillig deltid og har en arbeidsmarkedstilknytning som ligner heltidsansatte. Det er derfor grunn til å tro at vi plasserer oss nærmere landene med små lønnsforskjeller mellom heltidsansatte og deltidsansatte enn landene med store lønnsforskjeller. Det kan likevel være grunn til å se nærmere på den gruppen av deltidsarbeidere som definerer seg som ufrivillig deltidsarbeidere. Dette er en gruppe som har lavere utdanning, færre arbeidstimer og de finnes ofte i yrker med dårligere tariffavtaledekning. Nettopp slike kjennetegn som de internasjonale studiene finner, henger sammen med lavere timelønn. Dersom det er slik også i Norge at ufrivillige deltidsarbeidere etter kontroll for observerte kjennetegn har lavere timelønn enn både frivillige deltidsarbeidere og heltidsarbeidere, er det et interessant spørsmål om hva som kjennetegner mobiliteten inn i og ut av denne statusen. Dersom gjennomstrømningen er høy (og de fleste går over til frivillig deltid eller heltid) vil det sannsynligvis bety at den negative effekten av ufrivillig deltidsarbeid er forbigående, altså intet stort problem. Motsatt, dersom gjennomstrømningen er lav, vil tilstanden i større grad være en terminaltilstand, med større negative konsekvenser for de som rammes. Når deltid er frivillig og beskyttet av et godt lovverk, er det liten grunn til bekymring. En eventuell bekymring bør rette seg mot den gruppen som arbeider ufrivillig deltid. Disse er klart begrenset i sin arbeidsmarkedstilpasning. Det er også her man sannsynligvis vil finne de største lønnsforskjellene.

9 Sysselsetting og mobilitet Jan Erik Askildsen, Espen Bratberg og Øivind Anti Nilsen Svingninger i sykefraværet: Er arbeidsledigheten avgjørende? Hvilke økonomiske faktorer kan forklare at sykefraværet synes å følge konjunkturforløpet? I denne artikkelen ser vi på noen av de undersøkelsene som er gjort, både nasjonalt og internasjonalt, omkring dette temaet, og diskutere ulike hypoteser som kan forklare denne empiriske korrelasjonen. Vi presenterer også noen hovedresultater fra en egen undersøkelse om befolkningens langtidssykefravær basert på paneldata fra KIRUTdatabasen. Disse tyder på at sykefraværets konjunkturfølsomhet først og fremst er et resultat av atferden til arbeidstakere med en stabil arbeidsmarkedstilknytning. 35 prosent av norske arbeidsgivere mener at høy ledighet fører til lavere sykefravær. Dette tallet fremkommer i en undersøkelse utført for Deloitte & Touche. 1 Samtidig kan man ut fra den samme undersøkelsen lese at 52 prosent av arbeidsgiverne er uenig at den økende ledigheten fører til lavere sykefravær i bedrift. 2 Fra en forskers synspunkt kan det være interessant å gripe fatt i denne problemstillingen: Hva vet vi om sammenhengen mellom sykefravær og ledighet, og hvilke politikkimplikasjoner kan det ha at fraværet synes å følge konjunkturutviklingen? I figur 1 nedenfor ser vi at det er en sammenheng mellom arbeidsledighet, eller mer generelt konjunkturutviklingen, og sykefraværet. Når arbeidsledigheten øker, går sykefraværet ned. Undersøkelser fra en rekke land har vist samme forløp. For Norge er sammenhengen nærmere analysert av Askildsen et al. (2002), Dyrstad og Ose (2001), og Nordberg og Røed (2003), mens Johansson og Palme (1996) viser at regionale forskjeller i ledigheten i Sverige forklarer de regionvise forskjeller i sykefraværet. Av andre relevante studier viser vi til Thalmaier (1999) for Tyskland, Kenyon og Dawkins (1989) for Austrialia, og Leigh (1985) for England. Det er naturlig å trekke fram tre forklaringer på at sykefraværet følger konjunkturforløpet. For det første kan en tenke seg en ren helsemessig effekt, ved at høyere tempo og økt stress under høykonjunkturer fører til mer sykdom. Dernest kan den økte etterspørselen etter arbeidskraft føre til at personer med dårligere helse kommer inn på arbeidsmarkedet. En slik forklaring kalles en sammensetningshypotese. Til sist framholder vi at arbeidstakerne i gode tider kan være mindre bekymret for å være lengre og oftere borte fra jobben enn i dårlige tider. Dette kalles gjerne for disiplineringshypotesen. Vi vil relatere forklaringene til utformingen av den norske sykelønnsordningen, både gjennom kompensasjonsgrad og bruk av egenmeldinger, og på det grunnlaget trekke mulige politikk-konsekvenser. Først vil vi imidlertid plassere det norske sykefraværet i et internasjonalt perspektiv. Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004, årgang 21, ISSN Institutt for samfunnsforskning

10 4 Søkelys på arbeidsmarkedet Figur 1. Arbeidsledighet og sykefravær Fraværsdager 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Manglende data 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 % Ledighet 0,0 0, Ant. fraværsdager per ansatt betalt av Folketrygden Arbeidsledighet Sykefraværet i Norge og andre land I Norge, som i mange andre land, er kostnadene forårsaket av sykefravær betydelige. I 2002 var kostnadene til sykepengeutbetalinger fra Rikstrygdeverket 23 milliarder, og en regner at bedriftene betaler et tilsvarende beløp. Sykefraværet var 8 prosent av totalt antall arbeidsdager, i gjennomsnitt 13,9 dager per arbeidstaker. Det norske sykefraværet er høyt i en internasjonal sammenheng. Med utgangspunkt i tall fra DICE-databasen (CES-ifo 2002) og OECD Health Data 2003, finner vi at Norge er blant landene med aller høyest sykefravær. Basert på tall fra 1999 og 2000, hadde Norge et sykefravær på 6,5 prosent målt i tapte arbeidsdager, mot 4,0 prosent i Sverige, 4,2 prosent i Tyskland og 5,8 prosent i Nederland. Videre viser tall fra DICE-databasen at Norge er at av de land der sykefraværet koster mest i form av tapte produksjonsinntekter, målt som prosentandel av BNP. Den samme databasen gir også en oversikt over utformingen av ulike lands sykelønnsordninger. Sammen med Luxenbourg er Norge det eneste landet av de i alt 18 landene i DICE-databasen som har 100 prosent kompensasjon fra første dag og ut over 100 dager. Det norske sykelønnssystemet kan derfor trygt sies å være blant de mest generøse i verden. Dette kan være med på å forklare at Norge har et svært høyt sykefravær i forhold til andre land. Et forsikringssystem med god dekning kan nemlig gi den uheldige virkningen at det blir et for stort forbruk. Vi skal også se at de samme argumenter som kan forklare et høyt fravær ved god kompensasjonsgrad også kan forklare at sykefraværet svinger over konjunkturforløpet. Økonomisk teori som forklaring på sykefraværet La oss i utgangspunktet slå fast at helsetilstanden er den viktigste forklaringsfaktoren for sykefravær. I tillegg finnes også viktige økonomiske forklaringsfaktorer både for nivå og variasjoner i sykefravær. I økonomisk teori er det vanlig å forklare sykefravær med utgangspunkt i en modell for arbeidstilbudet, se Allen (1981). Anta at en arbeider med bestemt helsetilstand og bestemte personlige karakteristika handler slik at nytten av konsum og fritid blir størst mulig. Fritid inkludere her også tid borte fra jobben når en er syk. For det første vil fraværet da påvirkes av helsetilstanden, slik at fraværet blir høyere jo dårligere helse individet har. Det kan forklares med at nytten av fritid øker relativt til nytten av konsum når en er syk. Dernest vil det tapet en lider ved sykefravær være viktig for hvor stort fravæ-

11 Svingninger i sykefraværet 5 ret blir. Jo mindre en taper ved et fravær, jo flere og lengre fravær vil en ønske. Hvor stort tapet blir, avhenger av det totale inntektsbortfallet en kan lide ved et fravær. Gjennom sykelønnsordningen er arbeidstakerne i Norge forsikret mot inntektsbortfall ved sykdom. Vi vet fra forsikringsteorien at ordninger med god forsikringsdekning gir opphav til såkalt atferdsrisiko. 3 Det betyr at forsikringstakeren endrer sin atferd etter at forsikringsavtalen er inngått. Hvorvidt atferdsrisiko representerer et problem er avhengig av informasjonsfordelingen mellom de ulike partene. Arbeidstaker er forsikret av bedriften ved kortere fravær, og Rikstrygdeverket (RTV) ved lengre fravær. Ved lange sykefravær kan vi også oppfatte det slik at bedriften er forsikret av RTV, siden RTV overtar lønnsansvaret. Det er to former for atferdsrisiko. Den første formen for atferdsrisiko oppstår fordi en forsikringstaker gjennom å være tilknyttet en forsikringsordning har reduserte eller manglende insentiver til forebygging. Det kan være diskutabelt i hvor stor grad dette er relevant for arbeidstakernes atferd. Imidlertid kan bedriftens atferd tenkes å bli påvirket, bedrifter kan ha reduserte insentiver til forebygging av lengre sykefravær siden ansvaret for forsikring ut over 16 dager for det meste tilligger RTV. Den andre formen for atferdsrisiko oppstår fordi den forsikrede, arbeidstakeren, vil kunne kreve utbetalt kompensasjon i tilfeller der det ikke er åpenbart at et forsikringstilfelle har oppstått. Denne andre formen for atferdsrisiko oppstår fordi den sykemeldte, og eventuelt vedkommendes lege, vet bedre enn arbeidsgiver og RTV om et meldt sykefravær er nødvendig og av riktig omfang. Vanligvis forebygges de skisserte atferdsproblemene med ulike former for medforsikring og egenandeler. 4 Når det gjelder egenandeler, er disse fraværende for de fleste lønnsmottakere i det norske systemet. 5 Derved vil det, som nevnt over, bli etterspurt mer fritid og observeres flere fraværsdager i Norge enn i land med høyere egenandeler. Empirisk finner vi også en støtte for dette ved at Norge altså har et høyere sykefravær enn land som Tyskland, Sverige og Nederland, som alle har egenandeler i sine sykelønnsordninger. Selve lønnskompensasjonen er imidlertid ikke det eneste økonomiske mekanismen som har betydning for omfanget av sykefraværet. Nåtidig og fremtidig konsum, samt fritid, kan også tenkes å bli påvirket av en mulig straff knyttet til fravær. En slik straff kan bli eksplisitt inkorporert i den teoretiske modellen vi skisserte over. Straffen kan være tapt inntekt ved eventuell arbeidsledighet hvis mye fravær fører til at en ansatt mister jobben 6, eller til reduserte karrieremuligheter som gir lavere fremtidige inntekter. Hvis arbeidsledigheten generelt er høy, vil det generelt være både en høyere sannsynlighet for å miste jobben, og det vil ha mer alvorlige konsekvenser å bli ledig ved at det blir verre å finne en ny jobb. Følgelig vil straff eller et mulig tap i inntekt ved mye fravær bli oppfattet som å være høyere ved høy arbeidsledighet. Hvor sterkt disiplinerende ledigheten virker, avhenger selvsagt av i hvilken grad fravær bidrar til innskrenkninger, og hvor sterkt den enkelte føler at eget fravær påvirker sannsynligheten for å være den som eventuelt blir oppsagt. Det har i Norge ikke vært noen betydelige systemendringer i sykelønnsordningen siden 1978, da karensdagen ble fjernet og egenmelding innført. Vi nevner likevel at det 1984 skjedde en innstramning i bruken av egenmeldinger. Derfor er det vanskelig å teste omfanget av problemer knyttet til atferdsrisiko med norske data fra de seneste årene. Ser vi på effekten av de tidligere endringene i sykelønnsordningen, viser Mastekaasa (1987) at liberaliseringene av sykelønnsordningen først i 1974, fra tre karensdager til en, og så fjerningen av karensdagen sammen med introduksjon av egenmeldinger i 1978, begge førte til en økning i korttidssykefraværet for menn, men ikke for kvinner. Dyrstad og Lysø (1998) og Dyrstad (1999) finner tilsvarende for kortidsfraværet. Imidlertid rapporteres i de to siste undersøkelser motstridende resultater for fraværet når det gjelder innskjerpingen i retten til egenmeldinger i I Sverige var det en betydelig innstramning av sykelønnsordningen i 1991, og

12 6 Johansson og Palme (2002) viser at innføringen av en karensdag og 20 prosent egenandel ved sykefravær ut over en dag, førte til en reduksjon i fraværet. Funnene fra både Norge og Sverige tyder således på at arbeidstakerne synes å reagere som forventet når egenandeler og andre kostnader ved et sykefravær øker. Nivået på lønnskompensasjonen ved fravær er imidlertid som nevnt ikke den eneste økonomiske faktoren som kan bidra til å forklare omfanget av sykefraværet. Den omtalte modellen av Allen gir som antydet over et grunnlag for å se på arbeidsmarkedsutviklingen som disiplinerende på atferden, og dermed sykefraværet. Søkelys på arbeidsmarkedet Arbeidsledighet som disiplinerende på sykefraværet Vi illustrerte innledningsvis ved figur 1 sammenhengen mellom sykefravær og arbeidsledighet. Sammenhengen gjelder både for korttids- og langtidssykefravær. Med bakgrunn i økonomiske teori er den tilsynelatende empiriske regulariteten lettest å forklare for korttidssykefraværet. Da er det arbeidsgiver som betaler sykelønna. Samtidig er det ved helt korte fravær på mindre enn tre dager ikke krav om egenmelding. Antakelsen om atferdsrisiko slik vi forklarte det over, innebærer da at noe av sykefraværet er det som i dagligtale kalles skoft. Et slikt scenario kan gies en interessant tolking i lys av effektivitetslønnsteorien (Shapiro og Stiglitz 1984). I Barmby et al. (1994) vises det til hvordan denne teorien kan brukes til å forklare et fravær som ikke åpenbart er begrunnet i sykdom. Her er det informasjonsfordelingen mellom bedrift og ansatt som er avgjørende. Det antas at arbeidsgiverne bare delvis kan kontrollere de ansatte og kartlegge grunnen til et fravær. Høy lønn eller høy arbeidsledighet vil da virke disiplinerende. Tap av et arbeidsforhold medfører tapt inntekt når lønn er høyere enn beste alternativ, for eksempel ledighetstrygd. De ansattes risiko ved et urettmessig fravær vil være liten når arbeidsledigheten er lav. I slike situasjoner er det lett å skaffe seg alternativ sysselsetting om arbeidsgiver skulle komme med trusler om sanksjoner grunnet et påstått ulovlig fravær. Ved høy ledighet forholder det seg annerledes. Arbeidsgiver kan tilby lavere lønnspremie og kan forvente mindre skoft rett og slett fordi den implisitte trusselen om å være den som mister jobben får folk til å begrense produktivitetsreduserende atferd, inkludert ikke-lovlig fravær. Effektivitetslønnsteorien er mindre egnet til å forklare langtidssykefravær, spesielt i Norge der Folketrygden betaler mesteparten av lønna ved fravær ut over 16 dager. Det kan likevel tenkes at liknende argumenter kan brukes. En forklaring på en mulig eksistens av atferdsrisiko når det gjelder lengre sykefravær er imidlertid ikke mulig uten at vi samtidig ser på rollen til legene. Fravær ut over tre dager krever en legeerklæring, og fravær ut over åtte uker en ny vurdering av lege. I denne situasjonen er det et potensielt informasjonsproblem mellom lege og pasient. Pasientens virkelige medisinske tilstand er ofte ikke observerbar for legen. Dette gjelder spesielt innenfor den etter hvert betydelige gruppen av subjektive lidelser som er grunnlag for mange sykmeldinger, typisk muskel-skjelettlidelser og psykiske lidelser, se Tellnes et al. (1990). Legen vil i slike tilfeller kunne være villig til å gi sykmeldinger etter etterspørsel fra sine pasienter, uten at de fullt ut kan vite om det er nødvendig av medisinske grunner. En interessant studie foretatt i Norge er gjennomført av Larsen et al. (1994). Blant de kartlagte sykmeldinger finner de at i 95 prosent av de tilfeller en sykmelding blir etterspurt av pasienten, blir denne gitt. I relativt sett færre tilfeller blir sykmelding skrevet ut når det er legen som foreslår det. Med bakgrunn i et slikt mønster kan en betrakte legen som en agent for pasienten (McGuire 2000). Det er ikke urimelig å anta at denne etterspørselen etter sykemeldinger kan følge konjunkturforløpet. Grunnen er at det som nevnt over kan være forbundet med mindre risiko for den enkelte å forlenge et sykefravær i gode tider enn i dårlige tider. Konsekvensen er at sykefraværet stiger når arbeidsledigheten går ned, og faller når den øker, slik de komparativ-statiske re-

13 Svingninger i sykefraværet 7 sultater fra Allens modell over antydet. Denne forklaringen på sykefraværet blir ofte kalt for disiplineringshypotesen. Den innebærer at de etablerte arbeiderne, også kalt innside-arbeiderne, i gode tider har svakere incitimanter til å unngå sykefravær, og omvendt i dårlige tider med høy arbeidsledighet. 7 Vi ser at det kan gjelde både for korttids- og langtidssykefravær. Helsetilstand og ledighet Den observerte sammenhengen mellom ledighet og sykefraværet kan gies flere andre forklaringer. Først og fremst er det mest nærliggende å tro at sykefraværet rett og sett skyldes at folk er mer syke når ledigheten går ned. Økte krav til innsats kan føre til flere ulykker, samt mer stress og jobbrelaterte sykdommer. Dette kan forklares av bedriftenes atferd. Siden arbeidsgiver ikke betaler lønna ved langtidssykefravær, har de mindre insentiver til å endre forhold ved arbeidsplassen som kan føre til dårligere helsetilstand hos de ansatte, og derved sykefravær. Det er imidlertid ikke åpenbart at stress knyttet til jobbsituasjonen skulle gi opphav til mest sykdom i gode tider, når ledigheten er lav. Det er like god grunn til å tro at jobbusikkerhet som følger av høy arbeidsledighet kan føre til sykdom, slik det indikeres i studier av Stansfeld et al. (1999), Kivimäki et al. (1997), Rael et al. (1995) og Leigh (1991). 8 De viser at sykefravær er relatert til de fysiske og psyko-sosiale jobbetingelser, som eksempelvis jobbsikkerhet. I så fall ville en kunne tenke seg at høy ledighet gir høyt sykefravær, altså det motsatte av hva vi har observert for Norge og flere andre land. Ingen av analysene gir imidlertid noen entydige svar på hvordan helsetilstanden utvikler seg mellom perioder med ulik grad av jobbsikkerhet. Det er likevel interessant å merke seg at både Stansfeld et al., i en undersøkelse basert på data fra Whitehall II-studien, og Kivimäki et al. basert på data for offentlig ansatte en finsk by på begynnelsen av tallet, at korttidssykefraværet er høyest når jobbusikkerheten (målt med trusler om oppsigelse hos Stansfeld et al. og arbeidsledighet hos Kivimäki et al. ) er minst. Når det gjelder langtidssykefraværet, argumenterer Stansfeld et al. for at dette vil øke når faren for å miste jobben øker, grunnet jobbusikkerhet som gir negative helseeffekter. Når de likevel ikke finner en slik effekt, begrunner de det med at det i størst grad er arbeidstakere med dårligst helse som forlater arbeidsmarkedet når antall ansatte reduseres. Varianter av denne forklaringen blir ofte framholdt som en konkurrerende hypotese til disiplineringshypotesen nevnt over. Når arbeidsledigheten går ned som en følge av at etterspørselen etter arbeidskraft har økt, blir det etter hvert behov for å tiltrekke nye grupper arbeidstakere til arbeidsstyrken. Derfor ser vi også at nivået på den totale arbeidsstyrken følger konjunkturforløpet. De nye arbeidstakerne vil en kunne forvente at i gjennomsnitt har dårligere helse enn de arbeidstakerne som er i arbeidsstyrken hele tiden. Men det må også bety at når ledigheten øker, så er det de marginale (og relativt sett sykere) arbeidstakerne som må gå først. Konsekvensen blir at det registrerte sykefraværet blir relativt sett høyere i gode tider enn i dårlige tider 9. Sykefraværet er altså relatert til sammensetningen av arbeidsstyrken. Vi benevner denne forklaringen sammensetningshypotesen (ofte også referert til som en marginaliseringshypotese). Vi ser umiddelbart at sammensetningshypotesen og disiplineringshypotesen gir opphav til samme effekt på fravær over konjunktursykelen, og at det således ved empirisk testing er vanskelig å skille dem fra hverandre. For så vidt er det ingen grunn til at ikke begge forklaringer spiller en viss rolle. Dyrstad og Ose (2001) og Arai og Thoursie (2001) finner imidlertid liten støtte for sammensetningshypotesen som forklaring på utviklingen av sykefraværet i Norge og Sverige. I Askildsen et al. (2000b) argumenterer vi for at sykefraværet blant marginale arbeidstakere må være svært høyt om det skal forklare den sterke økningen i det samlede sykefraværet utover på 1990-tallet.

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Rapport skrevet på oppdrag av Sosial- og Helsedepartementet av Espen Bratberg og Alf Erling Risa Mars 2000 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen

Detaljer

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004 Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Hvor stor arbeidskraftreserve er de undersysselsatte? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Yrkesarbeid

Detaljer

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

1/2005. Søkelys på arbeidsmarkedet. Arbeidsvurdering og likestilling. Øker avkastningen av utdanning i Norge?

1/2005. Søkelys på arbeidsmarkedet. Arbeidsvurdering og likestilling. Øker avkastningen av utdanning i Norge? Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2005 Arbeidsvurdering og likestilling Øker avkastningen av utdanning i Norge? Arbeidsledighet blant høyt utdannede innvandrere Hvilke bedrifter tilbyr mest frynsegoder? Holdninger

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Gradert uførepensjon

Gradert uførepensjon Gradert uførepensjon En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter av Rune Haugen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere Elisabeth Fevang Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06 Bør kommuner kjøpe helseforsikring av Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger Prosjekt nr. 2716 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS-

Detaljer

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet?

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2003 Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? Hjelper det ungdom å delta på tiltak?

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2008. Innhold. Artikler. Bokkronikk. Bokanmeldelser

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2008. Innhold. Artikler. Bokkronikk. Bokanmeldelser Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

Nytt navn og flere utgaver

Nytt navn og flere utgaver Nytt navn og flere utgaver Kjære leser Du sitter nå med den ferskeste utgaven av tidsskriftet som til nå har vært kjent som Søkelys på arbeidsmarkedet. Fra og med dette nummeret skifter vi navn til Søkelys

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: HELSEØKONOMI. Jan Erik Askildsen med flere Kari H. Eika. Snorre Kverndokk. Steinar Strøm. NR. 9 2006 60.

ØKONOMISK FORUM TEMA: HELSEØKONOMI. Jan Erik Askildsen med flere Kari H. Eika. Snorre Kverndokk. Steinar Strøm. NR. 9 2006 60. ØKONOMISK FORUM NR. 9 2006 60. årgang TEMA: HELSEØKONOMI Jan Erik Askildsen med flere Kari H. Eika Snorre Kverndokk Steinar Strøm ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR Ylva Søvik ylso02@handelsbanken.se

Detaljer

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement.

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement. Søkelys på arbeidslivet 2/2007 årgang 24 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt

Detaljer

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT INNHOLD Side Artikler: JAN MORTEN DYRSTAD: Lønnsdannelse og arbeidsledighet i en økonomi med differensierte arbeidsmarkeder 151 IVAR GAASLAND OG ERLING VARDAL: Prisstabilisering

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer