DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

2 INNHOLD STYRETS BERETNING SIDE 3 TEKNISK REGNSKAP SIDE 14 IKKE TEKNISK REGNSKAP SIDE 15 EIENDELER SIDE 16 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER SIDE 17 OPPSTILLING AV EGENKAPITAL SIDE 18 KONTANTSTRØMANALYSE SIDE 19 NOTER TIL REGNSKAPET SIDE 20 REVISJONSBERETNING SIDE 44 AKTUARBERETNING SIDE 46 2 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

3 STYRETS BERETNING FOR 2014 VIRKSOMHETEN Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har konsesjon til å drive kollektiv pensjonsforsikring i henhold til forsikringsvirksomhetsloven 7-3. Pensjonskassens selskapsvedtekter er godkjent av Finanstilsynet. DKP har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Målet er å sikre finansieringen av pensjonsutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. Dette søkes oppnådd gjennom god kapitalforvaltning og effektiv drift. DKPs forretningsidé er at DKP skal være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune og foretak nært tilknyttet kommunens virksomhet. I tillegg til god kapitalforvaltning og effektiv drift legges det vekt på å yte god service overfor medlemmene, - særlig gjennom informasjon generelt og ved individuelle henvendelser. ÅRSRESULTAT Styret ser det som sin hovedoppgave å sikre det økonomiske grunnlaget for de fremtidige pensjonsutbetalingene til våre medlemmer, innenfor de myndighetsbestemte kravene for driften av pensjonskassen. Resultatet i 2014 ble godt, noe som skyldes den fortsatt gode utviklingen i finansmarkedene til tross for lave markedsrenter, og et godt risikoresultat som følge av ny uføreordning i offentlig sektor fra DKP fikk et overskudd før disponering på 180,8 millioner kroner i 2014, hvorav 93,0 millioner kroner er ekstraordinært, knyttet til effekten av ny samordning av offentlige uføreordninger. Året før var resultatet 55,8 millioner kroner. 3

4 Resultat i pensjonskassen før disponering Herav: Administrasjonsresultat (1) Renteresultat (2) Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Garanterte renter Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat før disponering i kollektivporteføljen ( ) Renteresultat Overføres til tilleggsavsetning Overføres til premiefond Overføres til premiereserve Risikoresultat overføres til premiefond Oppreservering for langt liv (K2013), egenkapital Resultat i kollektivporteføljen Resultat i selskapsporteføljen Skattekostnad på resultatet før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Disponering av resultatet: Overført til opptjent egenkapital *) Overført til risikoutjevningsfondet *) Inkludert fond for urealisert gevinst, 7,3 millioner kroner. I følge de forsikringstekniske beregninger for 2014 var de påløpte pensjonsforpliktelser millioner kroner pr For å imøtekomme Finanstilsynets krav til økte avsetninger som følge av nedgang i dødeligheten, og dermed økt levealder, i befolkningen (K2013), har pensjonskassen valgt å fullfinansiere gjenstående oppreserveringsbehov i 2014 på 18 millioner kroner. Det ble disponert 6,0 millioner kroner fra kundeporteføljen og 12,0 millioner kroner fra selskapsporteføljen. Tidsvektet avkastning på samlet portefølje var 6,6 prosent. Bokført avkastning var 6,7 prosent. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av DKPs eiendeler og gjeld. Pensjonskassens økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Styret anser at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 4 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

5 FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN MEDLEMSKAP DKP er pensjonsordningen for Drammen kommunes arbeidstakere. Andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen, herunder stiftelser, kan også ha pensjonsordning i DKP. Ved utgangen av 2014 hadde følgende foretak forsikringsavtale med DKP: 1. Drammen kommune Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Drammen Kjøkken KF Drammensbadet KF 2. Drammen Fjernvarme AS 3. Drammen Kino AS 4. Glitrevannverket IKS 5. Drammensregionens Brannvesen IKS 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 7. Legevakta i Drammensregionen IKS 8. Vestviken 110-sentral IKS 9. Drammensregionens interkommunale havnevesen IS 10. Drammen kirkelige Fellesråd 11. Drammen kommunale Pensjonskasse Etter arbeidsrettsdommen av , skal alle som arbeider i Drammen kommune og kommunale virksomheter med pensjonsordning i DKP, meldes inn i pensjonskassen, uansett stillingsstørrelse. Unntatt fra medlemskap er ansatte som arbeider på pensjonistvilkår, og ansatte som ved tiltredelsen hadde mindre enn 3 år igjen til oppnådd aldersgrense for stillingen, og offentlig godkjente lærere og sykepleiere, som er innlemmet i henholdsvis Statens Pensjonskasse og KLP. PENSJONSYTELSER DKPs pensjonsytelser følger av Hovedtariffavtalen innen KS-området. Full rett til pensjon oppnås etter 30 år. I tillegg til alderspensjonen, omfatter pensjonsytelsene uførepensjon, fortsettelsesforsikring til fratrådte medlemmer, ektefellepensjon og barnepensjon. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 3 års medlemstid eller mer en oppsatt rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent. Pensjonene fra DKP samordnes med andre offentlige pensjons- og trygdeytelser i henhold til samordningsloven med tilhørende forskrifter. DKP har inngått Overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i kommunal sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere, som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden hadde vært medlem av én og samme ordning. Overføringsavtalens Sikringsordning skal sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører. Administrasjon av Overføringsavtalen og Sikringsordningen finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift. Pensjonsutbetalingene til egne pensjonister (ekskl. AFP år) økte fra 125,8 millioner kroner i 2013 til 137,4 millioner kroner i 2014, en økning på 9,2 prosent. Etter refusjon til/fra andre pensjonsordninger og arbeidsgivere, var netto pensjonsytelser 119,4 millioner kroner. Økningen i pensjonsytelsene var størst for alderspensjoner (13,3 prosent). Avtalefestet pensjon AFP år er en tariffavtalt arbeidsgiverpensjon som beregnes og utbetales av pensjonskassen, men som i sin helhet finansieres av arbeidsgiver. DKP innregner pensjonsforpliktelsene for egne ansatte etter IAS 19. 5

6 UTVIKLINGEN I PENSJONSBESTANDEN Aktive medlemmer Oppsatte rettigheter Pensjonister Alderspensjonister Uførepensjonister Enke(manns)pensjonister Barnepensjonister Endring Sum medlemmer Ved utgangen av 2014 hadde pensjonskassen registrert 691 uførepensjonister, en reduksjon på 30 personer fra året før. Av de 721 uførepensjonistene som var registrert i 2013, forble 604 uføre, 17 gikk tilbake til yrkesaktivt arbeid, 10 gikk over på oppsatte pensjonsrettigheter, 86 gikk over på alderspensjon eller AFP-ytelse, og 4 personer døde. 47 yrkesaktive og 37 fratrådte medlemmer ble uføre i Ved overgangen til ny uførepensjon ble 23 uførepensjonister i alder mellom 67 og 70 år overført til alderspensjon. Tidligere ville disse beholdt uførepensjonen til 70 år og justert for dette er netto reduksjon i antall uførepensjonister lik 7. PREMIEFORHOLD Premiesatsen for 2014 var 13,4 prosent, inkludert arbeidstakers andel på 2 prosent. Tilsvarende premiesats gjelder for folkevalgte. Kostnaden knyttet til lønns- og G-regulering for 2014 utgjorde 107 millioner kroner. Totale innbetalinger til premiefondet var 281 millioner kroner. Premieinntekter som er ført over resultatet utgjorde 285 millioner kroner. FORSIKRINGSTEKNISKE FORUTSETNINGER Generelt skal de forsikringstekniske forutsetninger gi uttrykk for realistiske forventninger om fremtidig utvikling av de faktorer som har betydning for omfanget av de fremtidige utbetalinger, samtidig som det er ønskelig med sikkerhetsmarginer. Pensjonskassens beregningsgrunnlag er utformet i overensstemmelse med dette. Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i resultatet av forsikringsvirksomheten over tid, ved at risikoresultatet innenfor nærmere bestemte grenser kan salderes mot risikoutjevningsfondet. Blant annet som følge av innføring av ny uføreordning i offentlig sektor fra , ble det avsatt 10,0 millioner kroner til risikoutjevningsfondet i Pr. utgangen av 2014 var risikoutjevningsfondet 30,2 millioner kroner. Som følge av at kvinner og menn i gjennomsnitt lever lenger enn tidligere, benytter DKP et beregningsgrunnlag for dødsrisiko som er tilpasset dette forhold. 6 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

7 PENSJONSFORPLIKTELSER OG AVSETNINGER I tabelloppstillingen nedenfor er det vist hvordan de forsikringsmessige avsetninger har utviklet seg fra 2013 til (hele 1000 kr) Til dekning av påløpt pensjonsforpliktelse (ekskl. administrasjonsreserve og erstatningsavsetning) Administrasjonsreserve Erstatningsavsetning Til sammen Pr Endring Pr Erstatningsavsetninger er nødvendige avsetninger i tilknytning til uførepensjon, som følge av den forsinkelse som oppstår fra uførheten inntreffer og frem til uførepensjonen igangsettes. Det vil typisk være snakk om en karensperiode på ett år. Vi foretok derfor ett års avsetning for nye uførepensjonister for å være à jour per i dag. DKP vedtok å ta i bruk ny dynamisk dødelighetstariff fra , basert på K2013 med minimumskrav fra Finanstilsynet. Bakgrunnen er nedgang i dødelighet, og dermed økt levealder, i den norske befolkningen de senere årene. Det nye dødelighetsgrunnlaget medførte økt avsetningsbehov for sikring av pensjonskassens påløpte pensjonsforpliktelser. Pr gjenstod ca. 18 millioner kroner for fullfinansiering av K2013. Pensjonskassen har valgt å oppreservere for gjenstående kostnad pr , hvorav 12 millioner kroner dekkes fra selskapskapitalen (egenkapital) og 6 millioner kroner fra teknisk resultat kundemidler. Fra 1. januar 2015 innføres det et nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor. Reglene for ny uføretrygd i folketrygden ble vedtatt endret allerede i desember 2011, og trer i kraft fra januar Med nye regler vil uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon være et direkte tillegg til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV), en såkalt nettoordning. Uførepensjon fra DKP skal følgelig ikke lenger samordnes med folketrygdens ytelse. Som følge av endringer i beregning av uførepensjon ble premiereserven redusert med omkring 77 millioner kroner, og erstatningsavsetninger ble redusert med 16 millioner kroner med virkning fra De frigjorte midlene bidro til å øke risikoresultatet for KAPITALFORVALTNING - FINANSIELL RISIKO FINANSVIRKSOMHETEN Pensjonskassen forvaltet ved utgangen av året 3,9 milliarder kroner, og hadde en samlet bokført avkastning på 6,7 prosent beregnet etter Dietz formel. Samlet verdijustert avkastning var 6,6 prosent, mot 8,8 prosent i I DKPs kapitalforvaltning legger vi vekt på at pensjonskassens aktiva er tilpasset egenkapitalens størrelse. Det utarbeides kapitaldekningsoppgave årlig, som sendes Finanstilsynet. Årlig finansresultat, eller tidligere avsatte regnskapsreserver, skal minimum dekke de årlige finanskostnader (grunnlagsrenten). Pensjonskassens opptjente egenkapital ble tilført 14,3 millioner kroner, inkludert 7,3 millioner kroner i fond for urealiserte gevinster. Drammen kommune tilførte 10 millioner kroner til innskutt kjernekapital i I løpet av året er det blitt foretatt enkelte justeringer av investeringsstrategien. Styret vedtok i desember 2014 endringer i investeringsstrategien, som innebærer en viss økning i eksponeringen i globale aksjer og globale obligasjoner. Endringene vil først bli implementert i RETNINGSLINJER FOR KAPITALFORVALTNINGEN Styret har utarbeidet strategi og retningslinjer for kapitalforvaltningen, som blir revurdert minst én gang årlig. Målsettingen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg, innenfor en forsvarlig risikoramme. 7

8 DKPs investeringer skjer innenfor rammen av etiske retningslinjer. Styret legger til grunn at vi minst skal dekke de kriterier for etisk screening som benyttes av Statens pensjonsfond utland. DKP vil ha en diskusjon i styret vedrørende investeringer i forhold til virksomheter som påvirker klimaendringer negativt. Den daglige forvaltningen av pensjonskassens midler utøves av eksterne forvaltere etter mandater som er godkjent av styret. FINANSIELL RISIKOSTYRING DKP har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis moderat risiko. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for svingninger i våre aktivas verdi. For å sikre en høyest mulig avkastning i forhold til det valgte risikonivå, har pensjonskassen bygget opp en forvaltningsportefølje som består av obligasjoner, aksjer, eiendom, utlån mot pant i fast eiendom og bankinnskudd. De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell risiko. Kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko er de tre hovedformene for finansiell risiko disse plasseringene er utsatt for. KREDITTRISIKO Med kredittrisiko menes at en utsteder av et verdipapir eller en lånekunde ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Kapitalforvaltningsforskriften setter en maksimal begrensning mot enkeltutsteder på 4 prosent av forvaltningskapitalen. For å holde kredittrisikoen innenfor akseptable rammer, har styret forhåndsgodkjent forvalternes kredittvurderingssystem og rammer for maksimale engasjementer. Det har ikke vært kredittap på verdipapirer i DKP. Det er lav kredittrisiko knyttet til derivater. RENTERISIKO Renterisiko er risiko for verdiendring av rentebærende instrumenter, som obligasjoner og pengemarkedsplasseringer, som følge av endringer i det generelle rentemarkedet. Pensjonskassens forvaltere anvender renterelaterte derivater for å styre markedsrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen. Bruk av derivater skal ikke øke den totale eksponeringen i de underliggende aktiva. Hensikten er å spare transaksjonskostnader og/eller effektuere transaksjonene mer effektivt. Slike instrumenter øker aldri den reelle eksponering (gearing) i de underliggende aktiva og samtlige derivater ved årsslutt ligger innenfor eksisterende rammeverk og forvaltningsinstrukser gitt av styret. VALUTARISIKO Valutarisiko er verdiendringer som følge av svingninger i valutakursene. DKP valutasikrer alle sine utenlandske plasseringer. RISIKORAPPORTERING Styrets utarbeidede mål og retningslinjer for kapitalforvaltningen forutsetter at midlene skal forvaltes etter kriteriene sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Kapitalforvaltningen skal særlig ivareta sikkerheten over tid, som følge av pensjonskassens langsiktige forpliktelser. Det er gitt rammer for hvilke typer verdipapirer det kan investeres i. Det er også gitt bestemmelser for hvor mye som kan plasseres i de enkelte aktivaklassene og i en enkelt institusjon eller foretak. Styret får kvartalsvis rapportering om avkastningen av kapitalen og oversikt over vesentlige endringer i porteføljene. Avkastningen som oppnås blir løpende målt i forhold til relevante referanseindekser. Soliditetsanalyser utarbeides kvartalsvis. Styret har etablert avtale med Mercer AS om kvartalsmessig leveranse av uavhengig overvåking og rapportering av kapitalforvaltningen i pensjonskassen. 8 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

9 AKTIVAFORDELING Pensjonskassens midler forvaltes samlet, og deles inn i selskaps- og kollektivportefølje. Aktivaallokeringen i de ulike porteføljene var slik: Markedsverdier Markedsverdier Markedsverdier (Mill. kr ) 2014 i % 2014 i % 2013 Fast eiendom, Engene 1 Eiendomsfond Utlån Aksjer og andeler Obligasjoner som holdes til forfall *) Norske obligasjoner og renterelaterte derivater Utenlandske obligasjoner Bankinnskudd 195,0 158,2 23,4 787,9 344, ,2 315,0 52,6 4,9 % 4,0 % 0,6 % 20,0 % 8,7 % 52,5 % 8,0 % 1,3 % 5,2 % 4,2 % 0,7 % 21,6 % 10,5 % 47,9 % 8,5 % 1,4 % Sum 3 947,8 100,0 % 100,0 % *) Obligasjoner som holdes til forfall (HTF-obligasjoner): Bokførte verdier benyttes. OBLIGASJONER Beholdningen av rentebærende verdipapirer bestod ved årsskiftet av norske obligasjoner og sertifikater ført som omløpsmidler, norske hold til forfall (HTF) obligasjoner, samt utenlandske obligasjoner og sertifikater ført som omløpsmidler. Rentebindingstiden i anleggsporteføljen, uttrykt ved durasjon, lå ved utgangen av 2014 i gjennomsnitt på 2,0 år, mens rentebindingen i omløpsporteføljen var 1,5 år. I 2014 benyttet DKPs forvaltere i begrenset grad finansielle derivater som en integrert del av finansforvaltningen til styring av verdipapirporteføljens risikoeksponering. Hensikten er å få en mer dynamisk forvaltning som gjør at transaksjoner effektueres mer effektivt, uten å øke markedsrisikoen. DKPs norske obligasjonsportefølje ble forvaltet av DNB Asset Management AS og Storebrand Asset Management AS. DKPs utenlandske obligasjonsportefølje ble forvaltet av Quoniam, Frankfurt. AKSJER Ved utgangen av året var pensjonskassens aksjeporteføljen fordelt med 24 prosent i norske, og 76 prosent i utenlandske aksjer. DKPs aksjeportefølje ble forvaltet av DNB Asset Management AS, Storebrand Asset Management AS, KLP Fondsforvaltning AS og Baillie Gifford, Scotland. EIENDOM Porteføljen bestod av en direkte investering, eiendommen Engene 1, Drammen. Eiendomsverdien ble i 2014 fastsatt til 195,0 millioner kroner, en oppskrivning på 10 millioner kroner oppskrivning i Eiendommen forvaltes av Drammen Eiendom KF. Pensjonskassen er i tillegg investert i Storebrand Eiendomsfond Norge KS. 9

10 UTLÅN Utlånsrenten var 3,45 prosent pr Styret vil fortsatt tilby pantelån til pensjonskassens medlemmer. Utgangspunktet for tilbudet er at pantelån er et plasseringsalternativ ved kapitalforvaltningen med sikte på en best mulig forvaltning av pensjonskassens midler. Det er ikke satt maksimumsrammer for enkeltengasjementer, men det stilles krav om pantesikkerhet i fast eiendom innenfor 60 prosent av eiendommens verdi. I likhet med de 4 siste årene, har det ikke vært tap på utlånsvirksomheten i Administrasjon av den løpende pantelånsporteføljen er satt ut til Lindorff AS. AVKASTNING DKPs kapitalavkastning på den samlede porteføljen pr : Metode for måling av avkastning (etter fradrag av forvaltningshonorarer) Tidsvektet avkastning eks. HTF-obligasjoner, bokført verdi *) Tidsvektet avkastning inkl. HTF-obligasjoner, virkelig verdi *) *) Dietz metode Avkastning % p.a. Avkastningsresultatene (Dietz metode), angitt i prosent, fordeler seg slik på de enkelte aktivaklasser: Norske obligasjoner: Anleggsportefølje (HTF) Omløpsportefølje Utenlandske obligasjoner: Omløpsportefølje *) Bankinnskudd Pantelån Eiendom: Direkteinvestert **) Eiendomsfond Norske aksjer Utenlandske aksjer *) *) Inkl. valutasikring **) Eiendom Engene 1, Drammen 6,7 6,6 5,0 5,3 3,8 1,6 3,8 12,3 9,1 6,4 11,3 ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG DRIFT KONSESJON OG SELSKAPSVEDTEKTER DKP har konsesjon til å drive virksomhet som pensjonskasse i henhold til forsikringsvirksomhetsloven 7-3. Selskapsvedtekter for DKP ble vedtatt av styret , og godkjent av Finanstilsynet Vedtektene er senere endret , og Finanstilsynet godkjente endringene FORSIKRINGSAVTALE/-VILKÅR Forholdet mellom DKP og forsikringstakerne (Drammen kommune og øvrige foretak) er basert på forsikringsavtaler som regulerer ytelser og vilkår. Forsikringsvilkårene regulerer pensjonsrettigheter og finansiering av pensjonsforpliktelsene. På grunn av blant annet formelle endringer i folketrygden og regelverk i offentlig tjenestepensjon (TPO), foretok styret endringer i forsikringsvilkårene gjeldende fra ADMINISTRASJON OG DRIFT Pensjonskassen er en egen juridisk enhet med eget styre. Styret er pensjonskassens øverste organ. Frem til juni 2014 hadde styret følgende sammensetning: Styret bestod av: Knut Magne Ore (leder) Torild Bratt Lothe Kristian Thowsen Georg Storteig Elin Kvarekval Hanssen oppnevnt av bystyret oppnevnt av bystyret oppnevnt av bystyret medlemsrepresentant medlemsrepresentant Fra juni 2014 har styret følgende sammensetning: Knut Magne Ore (leder) oppnevnt av bystyret Margrethe Smith (nestleder) oppnevnt av bystyret Trond Julin oppnevnt av bystyret Runar Hauglum medlemsrepresentant Elin Kvarekval Edvardsen medlemsrepresentant Styret har avholdt 9 møter, samt 1 heldags styreseminar. 10 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

11 Pensjonskassens revisor, Atle Terum, Ernst & Young AS, og ansvarshavende aktuar, Johann Despriée, Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS, har deltatt samtidig på 2 møter. Ved utløpet av 2014 hadde pensjonskassen 5 fast ansatte medarbeidere. Som følge av kjøp/ salg av tjenester fra/til Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse utgjorde bruk av personalressurser 4,1 årsverk. Når det gjelder likestilling, var fordelingen mellom kjønn i styret 2 kvinner og 3 menn. I administrasjonen var fordelingen mellom kvinner og menn henholdsvis 4 og 1. Pensjonskassen har fast samarbeid med profesjonelle rådgivere innenfor aktuarielle og finansielle tjenester. DKP har etablert et samarbeid med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP), som innebærer at daglig leder for DKP er daglig leder for begge pensjonskasser. Kassene er samlokalisert. Intensjonen er å skape et større og bredere fagmiljø og oppnå en mer kostnadseffektiv drift. Dette endrer ikke DKPs status som selvstendig juridisk enhet. Samarbeidet med BFKP bidrar til å redusere administrasjonskostnadene. Det har ikke inntruffet noen yrkesskader ved kontoret. Sykefraværet var 1,3 prosent. Styret anser at arbeidsmiljøet er godt. DKPs virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. SOLIDITET OG BUFFERKAPITAL UTVIKLING I ANSVARLIG KAPITAL: (Hele tusen kroner) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster *) Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital *) Fond for urealiserte gevinster medregnes ikke i tellende ansvarlig kapital Ansvarlig kapital på 271,4 millioner kroner, fratrukket fond for urealiserte gevinster 22,9 millioner kroner, utgjorde 11,2 prosent av risikovektet balanse. Den ansvarlige kapital var med dette 70,5 millioner kroner høyere enn minimumskravet til ansvarlig kapital. RISIKOUTJEVNINGSFONDETS UTVIKLING: (Hele tusen kroner) 2014 Risikoutjevningsfond IB + Resultatført endring i fondet Risikoutjevningsfond PREMIEFONDETS UTVIKLING: (Hele tusen kroner) 2014 Premiefond IB Innbetalt i løpet av året Kostnadsførte premier Garanterte renter overført til fondet Renteresultat overført til premiefondet Risikoresultat overført til premiefondet Premiefond Premiefondet har som primær funksjon å finansiere kostnaden ved opptjening av ytelser. Innbetaling av premie gjennom året blir tilført premiefondet. Garantert rente på 2,3 millioner kroner tilføres fondet. 11

12 BUFFERKAPITAL DKPs bufferkapital består av ansvarlig kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8,0 prosent, risikoutjevningsfondet, fond for urealiserte gevinster og tilleggsavsetning. BUFFERKAPITALENS UTVIKLING: (Hele tusen kroner) Risikoutjevningsfondet 1) Urealiserte gevinster finansielle eiendeler (selskapsporteføljen) Tilleggsavsetninger Egenkapital utover minimumskrav Sum bufferkapital ) Risikoutjevningsfond pr utgjør 30,2 millioner kroner. I henhold til kapitaldekningskravet kan kun 20,1 millioner kroner medregnes i bufferkapitalen. RESULTATDISPONERING (Hele tusen kroner) Resultat i kundeporteføljen: - Resultat av teknisk regnskap før disponering - Renteresultat overført til premiefond - Renteresultat overført til premiereserve - Renteresultat overført til tilleggsavsetning - Risikoresultat overført til premiefond - Egenkapital som overføres til premiereserve Resultat i selskapsporteføljen Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Disponering av resultatet: Overført til opptjent egenkapital *) Overført til risikoutjevningsfondet *) Inkludert overføring til fond for urealisert gevinst: 7,3 millioner kroner 12 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

13 FREMTIDSUTSIKTER Pensjonskassens viktigste oppgave er å sikre grunnlaget for fremtidige pensjonsutbetalinger, innen de myndighetsbestemte rammer for driften. For styret betyr det å sikre best mulig avkastning innenfor stor grad av sikkerhet. Dagens situasjon gir imidlertid en del betydelige utfordringer. Styret er bekymret for det fortsatt lave rentenivået, som er en utfordring i forhold til å oppfylle rentegarantien for pensjonskassen, med stor andel av finansporteføljen i rentebærende instrumenter. En gunstig utvikling i rente- og aksjemarkedet vil derfor ha stor betydning for buffersituasjonen fremover. En annen utfordring er knyttet til nødvendigheten av å bygge opp egenkapital i takt med den dynamiske veksten i pensjonskassen. For å skape større forutsigbarhet både hos pensjonskassen og Drammen kommune, som sponsor, analyserer styret årlig utviklingen av egenkapitalbehovet i et fireårs perspektiv. Drammen bystyre har på grunnlag av dette vedtatt et egenkapitalinnskudd i DKP på 10 millioner kroner i 2015, og har videre, gjennom behandlingen av kommunens økonomiplan, lagt til grunn en årlig egenkapitaltilførsel på 10 millioner kroner i perioden God soliditet er en forutsetning for å kunne ta en begrenset investeringsrisiko, og samtidig tåle svingninger i finansresultatene. Nye regler for alderspensjon fra Folketrygden ble innført fra 2011, og regelverk i offentlig tjenestepensjon er vedtatt for årskullene Samordningsreglene for kullene fra 1954 og senere er ennå ikke klare. Det knytter seg derfor fremdeles usikkerhet til avsetningsbehovet for disse årskullene. DKP vil i tiden fremover fortsatt ha stor oppmerksomhet mot medlemmenes og arbeidsgivernes økte informasjonsbehov som følge av ovennevnte regelverksendringer. TAKK Styret vil få takke administrasjonen for et godt samarbeid og en utmerket innsats i året som er gått. Drammen, 23. mars 2015 Styret for Drammen kommunale Pensjonskasse Knut M. Ore Styreleder Margrethe Smith Nestleder Trond Julin Runar Hauglum Elin Kvarekval Edvardsen Wenche Øverås Direktør 13

14 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter NOTER Forfalte premier Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer 15, Realisert gevinst og tap på investeringer 24, Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Sum andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte pensjoner mv Endring i erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktfastsatte forpliktelser Risikoresultat Forsikringsrelaterte driftkostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte adminstrasjonskostnader 6, Sum forsikringsrelaterte driftkostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader 0 0 Resultat av teknisk regnskap ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

15 IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen NOTER Renteintekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer 15, Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte ordninger ytelser til ansatte Skatt på andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Disponering av resultatet før andre resultatkomponenter Overført til opptjent egenkapital Overført til risikoutjevningsfondet

16 EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN NOTER Investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til ammortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 21, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 20, Utlån og fordringer Finansielle derivater 20, Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til ammortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 21, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 20, Utlån og fordringer Finansielle derivater 21, Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN SUM EIENDELER ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

17 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER NOTER Innskutt egenkapital Selskapskapital 29, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital 23,30, Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv. Evigvarende ansvarlig lånekapital 31, Sum ansvarlig lånekapital mv Forsikringsmessige forpliktelser i livsforsikring - kontraktfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetninger Premiefond og innskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Drammen, Styret for Drammen kommunale Pensjonskasse Knut M. Ore Styreleder Margrethe Smith Nestleder Trond Julin Runar Hauglum Elin Kvarekval Edvardsen Wenche Øverås Direktør 17

18 OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL (hele 1000 kr) Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Annen Fond for opptjent uraliserte egenkapital gevinster Sum egenkapital Egenkapital 31. desember Implementeringseffekt pensjonsforpliktelse (3 590) (3 590) ytelser til ansatte Resultat før andre resultatkomponenter Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger ytelser til ansatte (240) (240) Egenkapital 31. desember Innskutt kjernekapital Resultat før andre resultatkomponenter Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte (1 966) (1 966) pensjonsordninger ytelser til ansatte Skatt på andre resultatkomponeneter EGENKAPITAL 31. DESEMBER ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

19 KONTANTSTRØMANALYSE NOTER Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Overføring av midler til andre pensjonskasser Innbetalte refusjoner iht overføringsavtalen Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift og sosiale omkostninger Utbetaling av inntekts- og formuesskatter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto innbetaling fra bygninger og fast eiendom Netto innbetaling av lån fra medlemmer m.v Netto inn/utbetaling ved salg/kjøp av aksjer og andeler Netto inn/utbetaling ved salg/kjøp/innfrielse av obligasjoner, sertif. m.v Innbetaling av renter Utbetaling av renter og forv. honorar Innbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler Innbetaling av kjernekapitalinnskudd Redusert/økt ansvarlig lån 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kasse, bank Beholdning kasse, bank pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr ) Beholdning pr. 31. desember er presentert i balansen på linje "Kasse, bank" med tkr 3 343, "Utlån og fordringer" under finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi for selskapsporteføljen med tkr og tilsvarende for kundeporteføljen med tkr

20 NOTER TIL REGNSKAPET 2014 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 2014 er avlagt i henhold til Lov om årsregnskap (regnskapsloven) og Forskrift for årsregnskap m.m. for pensjonsforetak av 20. desember VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Investeringseiendom Investeringseiendom består av eiendom (tomt, bygning eller begge deler) som benyttes for å opptjene leieinntekter, for verdistigning på kapital eller begge deler. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer antatte markedsverdier, uten fradrag for transaksjonsutgifter ved et eventuelt salg. Endringer i virkelig verdi resultatføres i den perioden det oppstår. Det skal foretas en årlig vurdering av hvorvidt de bokførte verdier er høyere eller lavere enn virkelig verdi (markedsverdi) som forventes og ikke være av forbigående art. Vurdering av virkelig verdi baseres på en takst foretatt av en uavhengig takstmann/foretak, som er kvalifisert og har ustrakt erfaring med området og type eiendom som verdsettes. Verdsettelsen er basert på en neddiskontering av summen av netto årlige leieinntekter med et avkastningskrav som reflekterer risiko i netto kontantstrømmer. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 klassifiseres i følgende kategorier: Virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. 20 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

21 Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Finansielle instrumenter som i første rekke holdes med formål om å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, finansielle instrumenter som inngår i en portefølje av identifiserte instrumenter som er styrt sammen og hvor det beviselig er spor av kortsiktig gevinstrealisering, eller derivater som ikke er utpekt som sikringsinstrumenter, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. Investeringer holdt til forfall Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato, hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall, med unntak av de instrumentene som virksomheten utpeker som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller tilgjengelig for salg, eller som møter kriteriene for å inngå i kategorien utlån og fordringer. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer, som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som pensjonskassen har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller som tilgjengelig for salg. Tilgjengelig for salg Alle andre finansielle eiendeler er klassifisert som tilgjengelig for salg. Andre forpliktelser Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser. Prinsipper for regnskapsføring Investeringer holdt til forfall, lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi, som observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført som andre resultatkomponenter inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført. Endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål, eller som er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet, resultatføres og presenteres under netto inntekter fra investeringer. Finansielle derivater som ikke er regnskapsført som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende. Nedskrivning av finansielle eiendeler Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer er blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. Reversering av tidligere nedskrivning presenteres som inntekt. 21

22 Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Valuta Poster i valuta omregnes til norske kroner med balansedagens valutakurs. Valutaterminer er regnskapsført til virkelig verdi (se over). Valutaterminer benyttes til å sikre finansielle omløpsmidler, og er regnskapsmessig klassifisert sammen med underliggende. Overføring til andre forsikringsfond Partenes rettigheter og plikter ved overføring av medlemsgrupper til andre forsikringsfond (livsforsikringsselskap eller pensjonskasse) er regulert i egen forskrift. Slik overføring innebærer at den pensjonsrett medlemmene har opparbeidet i pensjonskassen overdras til mottagende forsikringsfond. Pensjonskassen kjøper seg fri fra sine forpliktelser ved betaling av et engangsbeløp til mottagende forsikringsfond. Dette engangsbeløp er lik den samlede premiereserve som står bak de medlemmer som overføres. Betaling av engangsbeløpet er spesifisert som egen kostnad i resultatregnskapet. Forsikringsmessige avsetninger Premiereserve Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Denne beregnes av pensjonskassens aktuar. Pensjonskassen er forsikringsteknisk fullfinansiert. Dette innebærer at premiereserven gir full dekning for verdien av de påløpte pensjonsforpliktelser. DKP har vedtatt å ta i bruk ny dynamisk dødelighetstariff fra , basert på K2013 med minimumskrav fra Finanstilsynet. Bakgrunnen er nedgang i dødelighet, og dermed økt levealder, i den norske befolkningen de senere årene. Det nye dødelighetsgrunnlaget medfører økt avsetningsbehov for sikring av pensjonskassens påløpte pensjonsforpliktelser. Nødvendig oppreserveringsbehov er beregnet å utgjøre totalt ca. 99 millioner kroner. Finanstilsynet forutsetter at minst 20 % (ca. 20 millioner kroner) av økt avsetning skal dekkes av pensjonskassens egenkapital. Pr er K2013 ferdig oppreservert. Administrasjonsreserven skal i prinsippet gi dekning for fremtidige administrasjonskostnader, som vil påløpe dersom pensjonskassen blir avviklet og ikke lenger kan finansiere administrasjonskostnadene gjennom kundenes løpende premiebetaling. Det er ikke adgang til å redusere den balanseførte administrasjonsreserven på annen måte enn ved å dekke årets administrasjonskostnader knyttet til løpende pensjonsutbetalinger. Erstatningsavsetningen skal dekke pensjonskassens forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av, eller meldt til, selskapet. Erstatningsavsetningen skal bare tilsvare midler som ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret, dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet. Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger er fordelt til kundene med betinget virkning, og kan anvendes til dekning av eventuelt avkastningsunderskudd sett i forhold til garantert rente. Eventuell negativ avkastning kan ikke dekkes av tilleggsavsetninger. Premiefond Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier og eventuelle overskuddsmidler som fordeles til den enkelte kundes premiefond. Kundene har krav på 2,5 prosent avkastning. Premiefondsmidler kan benyttes til dekning av fremtidige premier. Risikoutjevningsfondet Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i resultatet av forsikringsvirksomheten over tid. Risikoutjevningsfondet kan bare benyttes til å styrke avsetningen til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. Pensjonsforpliktelser egne ansatte Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordningen er ytelsesbasert i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Den tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. 22 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

23 Ytelsesbaserte pensjonsordninger regnskapsføres i henhold til IAS 19. Brutto pensjonsforpliktelse vurderes til nå-verdien av fremtidige pensjonsytelser, som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Når forpliktelsens nåverdi og virkelig verdi av pensjonsmidlene beregnes på balansetidspunktet, kan det oppstå gevinster og tap som resultat av endringer i forsikringsmessige forutsetninger og faktiske effekter. Forsikringsmessige gevinster og tap innregnes løpende i totalresultatet under andre resultatkomponenter. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Skatt Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk som gjensidige livsforsikringsselskaper. Skattekostnad består av betalbar inntektsskatt, betalbar formuesskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/ skattefordel er beregnet på forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at pensjonskassen vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Pensjonskassen regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det er blitt sannsynlig at pensjonskassen kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil pensjonskassen redusere utsatt skattefordel i den grad pensjonskassen ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Pensjonskassen ilegges 0,3 % formuesskatt av ligningsmessig nettoformue. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi i balansen. Fritaksmetoden er for pensjonskassen kun gjeldende for investeringer i selskapsporteføljen. Den andel av realisert gevinst eller tap som tilordnes ikke-teknisk regnskap på investeringer innenfor fritaksmetoden, behandles som permanent forskjell og er ikke skattepliktig. Det beregnes ikke utsatt skatt eller utsatt skattefordel på urealiserte gevinster eller tap på den andel som tilordnes selskapsporteføljen. Transaksjoner med nærstående parter Ved utgangen av 2014 hadde følgende foretak forsikringsavtale med DKP: 1. Drammen kommune - Drammen Drift KF - Drammen Eiendom KF - Drammen Parkering KF - Drammen Kjøkken KF - Drammensbadet KF 2. Drammen Fjernvarme AS 3. Drammen Kino AS 4. Glitrevannverket IKS 5. Drammensregionens Brannvesen IKS 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 7. Legevakta i Drammensregionen IKS 8. Vestviken 110-sentral IKS 9. Drammensregionens interkommunale havnevesen IS 10. Drammen kirkelige Fellesråd 11. Drammen kommunale Pensjonskasse Pensjonskassen har kun transaksjoner med nærstående parter som kan knyttes opp til foretak som pensjonskassen har forsikringskontrakter med. Dette gjelder primært premieinntekter og utestående fordringer. Inndeling av forvaltningskapitalen Pensjonskassens forvaltningskapital er delt inn i en kollektivportefølje (kundeportefølje) og en selskapsportefølje. Kundeporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger, som skal dekke de kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler, som motsvarer selskapets ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt en felles kapitalforvaltning av selskaps- og kollektivporteføljen. 23

24 NOTE 2 - PREMIE (hele 1000 kr) Arbeidsgiverpremie 11,40 % (12,10 % i 2013) Reguleringspremie: Innbetalt reguleringspremie Belastet reguleringspremie fra premiefond Medlemspremie 2 % 1) Sum ) Ansatte trekkes 2 % av sin bruttolønn. NOTE 3 - RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE MV. PÅ FINANSIELLE EIENDELER (hele 1000 kr) Kollektiv 2014 Selskap Kollektiv 2013 Selskap Pantelån Obligasjoner m.m. Bank Utbytte aksjer Sum NOTE 4 - UTBETALTE PENSJONER MV. (hele 1000 kr) Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Midlertidig uføre Utbetalte pensjoner overføringsavtalen AFP år 1) AFP 65 år Sum direkte utbetalte pensjoner Refusjon AFP år Refusjon fra NAV, pensjonskontoret Sum mottatte refusjonspensjoner Sum refusjoner Sum erstatninger ) AFP år er en ordning DKP administrerer for arbeidsgiverne. Ordningen dekkes fullt ut av arbeidsgiver, og får dermed ingen resultateffekt. 24 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2014

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2013 INNHOLD Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 14 Ikke teknisk regnskap Side 15 Eiendeler Side 16 Egenkapital og forpliktelser Side 18 Oppstilling

Detaljer

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012 Drammen Kommunale Pensjonskasse Årsrapport 2012 1 innhold Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 15 Ikke teknisk regnskap Side 16 Eiendeler Side 17 Egenkapital og forpliktelser Side 19 Oppstilling

Detaljer

Årsrapport. Drammen Kommunale Pensjonskasse

Årsrapport. Drammen Kommunale Pensjonskasse Drammen Kommunale Pensjonskasse Årsrapport Drammen Kommunale Pensjonskasse 1 2 Innhold Styrets beretning Side 5 Teknisk regnskap Side 13 Ikke teknisk regnskap Side 14 Eiendeler Side 15 Egenkapital og forpliktelser

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning for 2007

Styrets beretning for 2007 Styrets beretning for 2007 Virksomheten Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 13. desember v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 13. desember v/ styreleder Knut M. Ore DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Presentasjon for formannskapet 13. desember 2016 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon om DKP Resultatet i 2015 Status pr. 3. Q 2016 Utfordringer og aktuelle

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Styrets beretning for 2006

Styrets beretning for 2006 Styrets beretning for 2006 Virksomheten Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/1834-6 Dato: 10. mai 2006 EIERMØTE DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Styrets beretning for 2005

Styrets beretning for 2005 Styrets beretning for 2005 Virksomheten Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 2 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015 NØKKELTALL Alle tall i 1000 kr 2015 2014 2013 2012 Regnskap Premieinntekter 294 047 285 116 252 916 328

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2016

INNHOLD ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2016 ÅRSRAPPORT 2016 1 INNHOLD Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Teknisk regnskap 14 Ikke teknisk regnskap 15 Eiendeler 16 Egenkapital og forpliktelser 17 Oppstilling av egenkapital 18 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2015

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2015 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 2015 2 FORORD 3 INNHOLD Årsberetning for 2015... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31. desember... 16 Oppstilling av endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 214 UTFORDRINGER I ET VEDVARENDE LAVRENTESCENARIO 214 ble et nytt godt år i både de norske og internasjonale aksjemarkedene. Veksten var imidlertid noe svakere

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer