Sosiale minimumsstandarder i eu-området. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosiale minimumsstandarder i eu-området. Innhold"

Transkript

1 Sosiale minimumsstandarder i eu-området Oversikt og sammenfatning av dokumenter og undersøkelser Setting Minimum Social Standards across Europe Fra prosjektets første år (Sommeren 2006) Prosjektdeltagere Irland EAPN Ireland (hovedpartner) 5 Gardiner Row Dublin 2 Threshold 21 Stoneybatter, Dublin 7 Combat Poverty Agency Bridgewater Centre Conyngham Road Islandbridge, Dublin 8, Bulgaria Perspektiva PO Box Sofia Katalonia CEPS Projectes Socials C/Boria 17 Principal, Barcelona Finland Finnish Ministry of Social Affairs and Health. Meritullinkatu 8, PO Box 33, Fin Flandern Vlaams Netwerk Van Verenigingen Waar Armen Het Woordnemen Vooruitgangsstraat 323 B-1000 Brussels Ungarn National Institute for Family & Social Policy (Nemzeti Csalad-es Szocialpolitikai Intezet) 1134 Budapest, Magyarorszag Norge Velferdsalliansen Storgata 51, 0182 Oslo Europeiske organisasjoner European Anti Poverty Network (EAPN) Rue du Congress bte 1 B-1000 Brussels Observatoire Social Européen Rue Paul Emile Janson Brussels Innhold 1 Introduksjon og oversikt Prosjektet Innledende betraktninger om sosiale standarder 2 Minsteinntekt 4 3 Bolig og husvære 7 4 Helse 10 5 Barn 13 6 Nødvendige tjenester 15 7 Informasjon og publikasjoner 18 Dette prosjektet er delfinansert Dett av Europakommisjonen. Synspunkter som kommer til uttrykk står for den enkelte forfatters regning og er ikke nødvendigvis sammenfallende med Kommisjonens meninger. 2

2 1 Introduksjon og oversikt A. Prosjektet For videre informasjon om prosjektet kontakt: Janice Ransom Forsknings- og prosjektskoordinator EAPN Ireland EU har de siste femti år utviklet seg gjennom en prosess med politiske avtaler, europeisk lovgivning og felles politikk hovedsaklig på det økonomiske området, slik som det indre marked, den monetære union, landbrukspolitikken etc. I de siste årene har man også sett en økning av samarbeid på bredere områder. På det sosiale området, bortsett fra i arbeidslivet, blir de fleste politiske linjene utviklet og satt ut i livet gjennom løsere former for retningslinjer, selv om også disse nå i økende grad blir formalisert gjennom såkalte OMC-er (åpen koordineringsmetode) og NAP-er (nasjonale handlingsplaner). Det toårige overnasjonale prosjektet Fastleggelse av sosiale minimumsstandarder på tvers av Europa ble satt i gang av samarbeidspartnere i syv europeiske stater. EAPN i Irland stod for koordinering av arbeidet med å undersøke om en eventuell fastsettelse av standarder gjennom EU ville styrke kampen mot fattigdom. Man la spesiell vekt på Åpne koordineringsmetoder på området sosial inkludering og hvordan dette best kunne fremmes. Deltagere er nasjonale og regionale myndigheter, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner i Irland, Finland, Flandern (Belgia), Norge, Ungarn, Bulgaria og Katalonia (Spania) såvel som to organisasjoner på europeisk nivå. De overnevnte spørsmålene er spesielt tematiske med henblikk på den offentlige bekymring for mangelen på balanse mellom de sosiale og økonomiske sidene av EU, debattene omkring tjenestedirektivet og frykten for at utvidelse og globalisering kan føre til et sosialt kappløp mot bunnen. Prosjektet er også aktuelt i forbindelse med Kommisjonens konsultasjoner omkring en aktiv politikk for å inkludere de som står fjernest fra arbeidsmarkedet, og det vil forsøke å få innflytelse på fastleggelsen av EUs grunnleggende betingelser for tiltak med sikte på å fremme integreringen av personer som er ekskludert fra arbeidslivet. Prosjektet er finansiert gjennom Europakommisjonens Program for bekjempelse av sosial ekskludering og delfinansiert av Inkluderingsdepartementet i Irland, det finske Sosial-, helse- og velferdsdepartementet pluss de irske organisasjonene Threshold og Combat Poverty Agency". B. Hva mener vi med sosiale standarder? Standarder kan være harde eller myke i henhold til sin legale status (obligatorisk eller ikke) eller sin presisjonsgrad (fra meget detaljerte til kun et enkelt sett med regler). Når det gjelder sosial sikkerhet på EU-nivå kan denne variere fra harde standarder hva angår harmonisering av tiltak som betingelse for adgang, til enkel harmonisering av adgang til informasjon om sosiale rettigheter. Standarder kan være maksimum eller minimum. De kan referere til toppverdier som må respekteres og således ikke overskrides eller omvendt; til bunnverdier som eventuelt kan økes. Når man fastsetter EU-standarder for sosial sikkerhet vil dette bety et skritt i retning av en mer integrert harmonisering av nasjonal sosialpolitisk praksis og lovgivning siden det skaper felles rettigheter og privilegier på et gitt nivå i hele EU-området. Fremfor en allmenngyldig definisjon som ville fungere i alle sammenhenger, valgte derfor deltagerne å enes om følgende: I sammenheng med dette prosjektet... vil en sosial standard bety et sett av felles regler og/eller lover som offentlige myndigheter benytter for å sikre menneskelig verdighet og fundamentale sosiale rettigheter gjennom å garantere et adekvat nivå på tjenester og midler for alle. Prosjektet vil spesielt fokusere på... sosiale minimumstandarder i den grad disse bidrar til utryddelse av fattigdom og sikrer alle jevnbyrdig deltagelse i samfunnet. Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

3 To veier for utvikling og fastsettelse av standarder: 1. Utvikling av klare og sunne prosedyrer for etablering av ulike standarder; klargjøring av en liste med standarder som blir anbefalt eller gjort obligatorisk på nasjonalt nivå for videre bearbeidelse. 2. Utvikling av standarder forstått som visse kvanta varer og tjenester. Denne linjen er mer kontroversiell enn den første, men det vil være mulig å overvinne uenigheten. C. Fastsettelse av effektive standarder De første studiene fra OSE (Observatoire Social Européen) 1 tar for seg Veit- Wilsons spørsmål om hvilke standarder det er hensiktsmessig å sette: Hvorfor? Hva er hensikten med standardene? F.eks. å sikre lik tilgang på tjenester som er rettet mot mennesker? For hvem? For alle borgere i et samfunn eller for særskilte grupper? Hvem er mottakerne, hvordan defineres og utvelges målgruppene? Hvor lenge? Hva er tidsperspektivet på standardene med hensyn til varighet og politiske perspektiver? Av hvem? Hvem fastlegger reglene og betingelsene for standardene? Hvilke kriterier benyttes? D. Forskning og debatt i forbindelse med prosjektet I det første året av det toårige prosjektet har man lagt hovedvekten på inntektsstandarder og på kvaliteten og tilgjengeligheten av tjenester og goder som er grunnlag for et verdig liv. Denne fasen har munnet ut i: To forskningsrapporter på europeisk nivå som har tatt for seg 1) hvordan minimumsstandarder benyttes i dag og hvor langt debatten har kommet i EU-området og 2) minsteinntekt. Syv nasjonale og regionale rundebordskonferanser, en i hvert deltagerland, som har diskutert og utformet arbeidsdokumentene. Disse dokumentene omhandlet inntektsikring ved alle anledningene, mens man også tok for seg eksempler på sosiale tjenester tilpasset det enkelte land eller den enkelte region. Diskusjoner på EU-nivå ved tre deltagerkonferanser samt et seminar. Utvikling av en hjemmeside for prosjektet. E. Nøkkelspørsmål De nasjonale og regionale rundebordskonferansene avholdt i mars 2006 tok for seg eksisterende standarder i sine respektive land og regioner og utforsket muligheten av å trekke lærdom fra disse til et europeisk nivå med henblikk på fattigdomsbekjempelse. Alle disse møtene diskuterte minimumsinntektsstandarder for så å se nærmere på standarder for en eller flere offentlige tjenester og andre nødvendige varer og tjenester. Hver konferanse hadde en gjesteforedragsholder fra et annet deltagerland for å muliggjøre utveksling av informasjon over landegrensene. Konklusjonene fra disse seminarene, de nasjonale arbeidsdokumentene og forskning på EU-nivå ble diskutert på tematisk grunnlag på det første fellesseminaret i Vantaa i Finland i mai I tillegg til utveksling av kunnskap innen prosjektet, har disse møtene produsert mye verdifull informasjon som vil være av interesse for bredere grupper av politisk engasjerte. Hensikten med dette dokumentet er å gjøre dette materialet tilgjengelig ved å sammenfatte informasjonen samt å lenke til nøkkelkilder på vår hjemmeside og andre nettsteder. Hovedtemaene som har vært behandlet på disse seminarene og som er samlet og oppsummert i dette dokumentet er: Inntekt Alle land og regioner Bolig Irland og Norge Helse Bulgaria, Finland og Irland Barn Katalonia og Ungarn Offentlige tjenester Flandern Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

4 2 Minsteinntektsstandarder Dette kapittelet er basert på følgende prosjektdokumenter: Arbeidsdokument II fra OSE Rapporter og dokumenter fra alle nasjonale og regionale rundebordskonferan ser Fellesseminaret I Vantaa Alle prosjektpapirene finner du på Se side 17 for detaljer. A. Hva menes med minsteinntekt? En undersøkelse som refereres i det irske arbeidsdokumentet, definerer minimumsinntektsstandard slik: et adekvansmål eller en standard er et sett av kriterier for å evaluere tilstrekkeligheten av et inntektsnivå i forhold til å oppnå en spesifisert minimumslevestandard og som er innbakt i et formelt administrativt verktøy Dokumentet definerer tre krav til et minsteinntektssystem: Det må være annerkjent av offentligheten (være forstått og akseptert i brede samfunnslag) Det må være metodologisk holdbart - (beregningsmetodene bør være konsistente, valide og reliable) Det må være praktisk gjennomførbart (effektivt og praktisk, ikke avhengig av tilstrekkelige offentlige midler eller brukes som incentiv til å få folk i arbeid) Videre hevdes det at adekvans kan relateres til: Grunnleggende levekostnader Administrative kriterier som skattenivå, minstelønn etc. Samfunnsmessig definert levestandard Lønnsnivået på arbeidsmarkedet B. Minsteinntektsordninger i Europa Bortsett fra Italia, Hellas og Ungarn har alle medlemsstatene i EU for tiden minsteinntektsordninger. I de fleste landene må krav om minsteinntekt fremmes av mottageren, og nivået på inntekten er relatert til husholdningens størrelse og sammensetning. I dokumentet fra OSE diskuteres de ulike former og betegnelser for slike ordninger som finnes rundt i EU. Ordningene kan være både betingelsesløse eller stille krav til mottakerne. En praktisk definisjon kan være: En garantert minsteinntekt er en utprøvd og universell inntektsgaranti utformet i den hensikt å være (delvis) det grunnleggende sikkerhetsnett som skal forhindre at enkeltpersoner og husholdninger rammes av (alvorlig) fattigdom eller faller under grensen for anstendig levestandard..ordningene med garantert minsteinntekt spiller en særskilt og avgjørende rolle i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering, siden ordningene er siste utvei og en hovedbestanddel i det allmennne sikkerhetsnettet i samfunnet. På EU-nivå sammenlignes minimumsinntektsordninger ved hjelp av Åpen metode for koordinering av sosial inkludering og sikkerhet, men slike ordninger har hittil ikke blitt en del av lovverket. På alle de nasjonale og regionale rundebordskonferansene har man pekt på og tatt til orde for en videre utdypning av det komplekse forholdet mellom minsteinntekt og og minstelønn. I de fleste medlemsstatene har man også merket seg den tiltagende tendens til å knytte minsteinntekt til diverse aktiveringsplaner og andre betingelser som søkes innført i forbindelse med slike ordninger. Man er bekymret over at dette kan medføre en undergraving og uthuling av retten til minsteinntekt. Dette har ført til en aktiv debatt om hva minsteinntekt medfører i forhold til at arbeid skal lønne seg og for global konkurranseevne, og vice versa. C. Minsteinntekt på nasjonalt og regionalt nivå Minsteinntekt har blitt et sentralt politisk krav fra frivillige organisasjoner (NGO-er) i både Bulgaria og Norge, sannsynligvis de deltagerlandene med den dårligste henholdsvis den beste økonomiske situasjonen. I Bulgaria har fjerningen av minsteinntektsgarantien bidratt til et drastisk inntektsfall, en økning i absolutt fattigdom og underernæring og generell senking av lønnsnivået. I Norge har Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

5 Velferdsalliansen hevdet at en adekvat minsteinntektsgaranti som i øyeblikket ikke eksisterer, vil være en vei mot å bekjempe fattigdommen. I begge land ser representantene motstanden mot minsteinntektsordninger som både ideologisk og økonomisk betinget, siden motstanderne betrakter lave sosialog trygdesatser som vesentlige for arbeidslinja og for å holde lønninger og arbeidskostnader nede for bedriftene. Ingen av motstanderne legger vekt på utgiftene for statskassen som noen viktig faktor. I Bulgaria tilskrives mye av motstanden press fra Verdensbanken og IMF, mens den i Norge er mer hjemmeavlet. I begge land har antall fattige i arbeid, altså ekstremt lavtlønnede vokst de siste årene. I Finland er sikkerheten for en minsteinntekt garantert i grunnloven. Dette gjelder ved bortfall av forsørger, barnefødsel, arbeidsledighet, sykdom, høy alder og funksjonshemning. Belgisk lovgivning inneholder også bestemmelser om en garantert minsteinntekt. Disse ordningene ble diskutert på et brukermedvirkningsseminar i samband med OMC et for sosial inkludering i november Herfra stammer en nytting samling med dokumenter (www.peer-review-socialinclusion.net) som både beskriver og kritiserer systemet og vurderer det med tanke på overføring til andre EU-stater. I Irland og Finland er det et felles fundament, selv om ulike nivåer finnes på forskjellige stønader, som man fra finsk hold har benevnt alminnelig stopping av hull. I Irland har garantert minstenivå for de laveste sosiale velferdsordningene blitt utviklet gjennom politiske beslutninger fattet på grunnlag av forhandlinger om nasjonale samarbeidsavtaler, der også sosialpolitiske NGO-er har deltatt. Stønadsstørrelsen har implisitt, dog ikke eksplisitt blitt lenket til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. D. Spørsmål i EU-debatten om minsteinntektsstandard I henhold til et dokument fremlagt på rundebordskonferansen i Vantaa er følgende noen av de mulige dikotomiene i en debatt om hvordan en minsteinntektsstandard kan utformes: Tvunget gjennom lovgivning versus målrettete eller koordinerte systemer Absolutte (gjeldende for hele EU) versus nasjonale standarder Vilkårlige (basert på politiske beslutninger eller nasjonal enighet) versus vitenskapelige (beregnet ved hjelp av et forhåndsavtalt formular) standarder Minimum (bare nok til å overleve) versus det minstemål man trenger for å være en fullverdig deltager i samfunnet Ubetinget sikkerhetsnett versus betinget (arbeidslinja etc.) Familie- versus individrettede tiltak Minimalistisk (kun overlevelse) versus maksimalistisk (inntektsredistribusjon) Monetær versus livskvalitet (f.eks. tilgang på tjenester, bra miljø, arbeidsforhold etc.) E. Noen tanker om minsteinntekt i EU Det synes å herske allmennn enighet om at debatten vedrørende en europeisk standard for minsteinntektsordninger må plasseres i et rammeverk av rettigheter og innenfor en kontekst av en altomfattende visjon av økonomisk og sosial fremgang. Dette vil måtte innebære at det tas hensyn til livskvalitet, sosial tilhørlighet, deltagelse i arbeidslivet og konkurranseevne. For å forenkle denne debatten kan det være fruktbart å betrakte fordelene og ulempene ved noen av de mulige tilnærmelsesmåtene ved fastsettelse av minsteinntektsstandarder på EU-nivå. Disse tilnærmingene kunne f.eks. bestå av de følgende som ikke nødvendigvis er gjensidig ekskluderende: Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

6 En og samme minimumsinntekt i hele EU-området I nåværende situasjon er det ikke mulig å fastsette en gjeldende minimumsinntekt for hele EU på grunn av de enorme forskjellene på inntektene til de nåværende og fremtidige medlemsstatene. Eksisterende minsteinntekter i enkelte land er allerede høyere enn gjennomsnittsinntekten i andre. Det kan imidlertid argumenteres for at det innenfor en enkelt, integrert økonomi er et absolutt nivå som intet menneske burde tvinges til å leve under.det er verdt å huske at mange kostbare EU-standarder som kvaliteten på vann og luft, forurensingskontroll, produksjonsstandarder, matsikkerhet, helse- og sikkerhetsforordninger osv. allerede håndheves på absolutt vis (etter overgangsperioder) både i rike og fattige medlemsstater. Arbeidet som er utført av European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions med henblikk på livskvalitet kan indikere at det finnes et grunnlag for muligheten av dette. Minimumsstandard avhengig av økonomisk nivå eller nasjonalinntekt Et slikt system kan ta utgangspunkt i en skala av monetære minstemål, kalkulert på matematisk vis i den enkelte medlemsstat utfra de fattigdomsindikatorer som i dag foreligger. Beregningene kunne baseres på gjennomsnittsinntekt, brutto nasjonalinntekt og/eller andre variabler. En slik tilnærming er sannsynligvis den mest akseptable blant polikere og for offentligheten. Den innebærer også en relativt smertefri fremgangsmåte for de ulike regjeringer, selv om det vil være viktig å utarbeide modeller for de mulige virkningene på økonomien i landet. En fordel er også at incentivene for medlemslandene til å tiltrekke seg investinger ved å redusere sosialbudsjett og skattenivå, vil minske. Minsteinntekt knyttet til en handlekurv med nødvendige varer og tjenester Ideen om en handlekurv -tilnærming nevnes i de fleste nasjonale rapportene, og fremheves sterkt av representantene fra Bulgaria. Minsteinntekten kan bestemmes ut fra de midler som er nødvendige for å fylle en handlekurv med nødvendige varer og tjenester etc. Fordelen med en slik tilnærming er, som det påpekes i den bulgarske rapporten, at den tar hensyn til variasjoner i kjøpekraft og priser, inkludert prisendringer som ofte er et resultat av prosessen med europeisk (og global) økonomisk integrasjon. Den tar også til en viss grad høyde for ulikheter i tilgang på og om man har råd til ulike tjenester størrelsen på beløpet man trenger for å leve vil være avhengig av i hvilken grad man må betale for adekvate helsetjenester, barnepass, boliger osv. En handlekurvs - tilnærming kan enten anta en absolutt form (en rekke ferdigsydde tiltak med sikte på overlevelse eller høyere mål) eller en relativ tilnærming tilpasset den levestandard som regnes som akseptabel i det enkelte land eller region. Den bulgarske rapporten fremsetter argumenter for et absolutt overlevelses -nivå på standarder og fattigdomsmål. Som eksempel på en mer subjektiv eller relativ tilnærming, har man i Irland de konsistente fattigdomsindikatorene fra den nasjonale anti-fattigdomsstrategien utarbeidet i Disse var resultatet av en rekke undersøkelser av hva som betraktes som fattigdomsnivåer, og blir endret i takt med at samfunnet forandrer seg. I dette tilfellet brukes de til å redusere fattigdom. Det er mulig å se for seg et system som forener en absolutt og en relativ tilnærming. En slik form med fleksibilitet fungerer i Tyskland, men det innebærer større overføringer av midler fra rike delstater til de dårligere stilte. Noe som det muligens finnes argumenter for at også innebærer minsket konkurranseevne i de fattigere delstatene. Videre er det en fare for at et minimum som anvendes ukritisk, kan føre til nivåforringing i de rikeste landene. FN setter på mer dramatisk vis absolutte standarder på verdensbasis (Millenniumsutviklingsmålene) og bruker samtidig høyere relative standarder for de rikere nasjonene som et ledd i den sosiale utviklingsprosessen. Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

7 3 Standarder for bolig og husvære A. Nasjonale og regionale standarder for husvære Prosjektet har diskutert minimumsstandarder på dette området i form av regler, lover og den praksis som offentlige myndigheter utøver for å sikre menneskeverd og den grunnleggende rett til et sted å bo som ledd i kampen mot fattigdom og for større likhet i muligheten til å delta i samfunnslivet. Minstestandarder for husvære fastsettes av de ulike regjeringer på noen eller alle disse områdene: Denne delen er basert på dokumenter fra: Rapporter fra rundebordskonferan sene i Irland og Norge Fellesseminaret i Vantaa. Alle prosjektrapportene finner du på Se side 17 for detaljer. Tilgjengelighet til overkommelige priser, enten dette fremskaffes av offentlige, private eller frivillige organisasjoner Behovstilpasning i hvilken grad boligtilbudet passer til folks behov kulturen og tradisjonene tatt i betraktning i tillegg til boflate og husholdningenes størrelse Adekvans boligens fysiske standard, tilstrekkelig plass Pålitelighet ordnete leieforhold og beliggenhet i trygge nabolag I artikkelen Housing as a social right: implications for welfare state theory (Scandinavian Political Studies, V12 No 4, 2001) hevder Bo Bengtson at boligspørsmålet overlates til markedet fordi det betraktes ikke bare som en viktig del av borgernes velferd, men også og kanskje først og fremst som et markedsgode som skal bestemmes av forbrukernes preferanser. Derfor, og i motsetning til andre velferdsgoder, kan ikke politisk bestemte boligbehov bli oppfylt gjennom statlig dirigering, men bare ved at staten begrenser seg til å korrigere markedet. I hvilken grad slike markedskorrektiver blir benyttet avhenger av de sosiale og politiske tradisjonene i ulike land og regioner. NGO-er og enkelte regjeringer har forsøkt å tale for boligretten i både nasjonale og internasjonale politiske fora og har på den måten gått inn for en universialistisk tilnærming til boligspørsmålet. B. Boligstandarder i EU Hovedspørsmålet for lavlønnete i denne sammenheng er tilgangen på boliger av passende kvalitet til overkommelige priser, noe som ikke faller inn under EUs legale kompetanse. Imidlertid påvirker prosesser på EU-nivå tilgang, pris og kvalitet på boliger på et antall måter: Det finnes lovbestemmelser om f.eks. eiendomsregulering, kvalifikasjonskrav til entreprenører og håndverkere, designkrav og krav om tilpasning for funksjonshemmede osv. Boligpolitikk og spesielt boligløshet er et sentralt spørsmål for OMC (Open Method of Coordination) for sosial inkludering, og har vært gjenstand for mange diskusjoner på brukerkonferanser. I henhold til FEANTSA som er svært aktiv i denne OMC-en, har erkjennelsen av husløshet som en av de mer alvorlige formene for sosial ekskludering økt fra den første til den andre runden i denne prosessen med de 15 gamle landene, og har blitt ytterlige aktualisert gjennom utvidelsen med 10 nye land i EU skaffer til veie og sammenholder masse informasjon om både boligforhold og hjemløshet som en viktig del av utarbeidelsen av politiske linjer. FEANTSA bruker denne informasjonen til å fremme internasjonale sammenligninger spesielt når det gjelder boligmangel og utkastelser. Slike sammenlignende studier krever enighet om definisjonene av boligadekvans, -kvalitet og tilgjengelighet. Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

8 En forskningsrapport fra1999, A Comparative Study of the Control and Promotion of Quality in Housing in Europe 2 demonstrerte da også den begrensete anvendelsen av standarder for boligforhold og vanskeligheten med internasjonale sammenligninger. Informasjonen som samles inn i for-bindelse med de årlige nasjonale rapportene om boligutviklingen i Europa 3 setter også søkelyset på vanskelighetene med å sammenligne standarder med henblikk på økonomisk overkommelighet. Liz Gosme fra FEANTSA, presenterte følgende typologi for hjemløshet og utestengelse fra boligmarkedet: Begrepsmessig kategori Operasjonell kategori Generisk definisjon Nasjonale underkate -gorier UTEN TAK OVER HODET HUSLØSE UTRYGGE FORHOLD INADEKVATE BOLIGER 1 Uteliggere 1.1 Sover ute, ingen tilgang til husvære 2 Sover på nattherberge 2.1 Husly over natten 3 Personer i innkvartering for hjemløse 3.1 Herberge for hjemløse 3.2 Midlertidig innkvartering 4 Personer i krisesentre 4.1 Krisesenter for kvinner 5 Innkvartering for immigranter Asylmottak Annen innkvartering for innvandrere 6 Personer som skal løslates eller utskrives 6.1 Fengsler etc. 6.2 Medisinske institusjoner 7 Stønadsmottagere (på grunn av 7.1 Hospits for husløse hjemløshet) 8 Usikre og midlertidige boforhold Under trussel om utkastelse Offentlig innkvartering med støtte Midlertidig innkvartering Bolig med bostøtte Midlertidig hos familie/venner Ulovlig fremleie Ulovlig okkupasjon av bolig Ulovlig okkupasjon av landområde Leietagere truet av utkastelse Huseier truet av tvangsauksjon 10 Voldstrusler i bolig 10.1 Politianmeldte tilfelle av husbråk og vold i hjemmet 11 Midlertidige og/eller inadekvate boforhold Husvogn/bobil Bygning ikke godkjent som bolig Midlertidig oppførte bygninger 12 Bygninger som ikke passer som bolig 12.1 Upassende i henhold til nasjonale standarder/ okkuperte hus 13 Ekstrem trangboddhet 13.1 Overskrider nasjonal norm for boflate per beboer C. Spørsmål fra seminaret Blant spørsmålene som ble diskutert på prosjektseminaret i Vantaa var: Er det mulig å tale om et sett med grunnleggende krav til boligstandarder som gjelder over hele EU og som innebærer rett til tilgang på bolig til overkommelige kostnader, adekvat størrelse og fysisk utforming etc. Dersom ovenstående tilnærming er mulig, bør disse standardene være absolutte eller relative (betydelige forbedringer av gjeldende situasjon)? Er det bedre å Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

9 fremheve visse standarder som ufravikelige (f.eks. retten til tak over hodet ) og andre som relative til angjeldende land eller regions historie og nåværende situasjon samt kulturelle og klimatiske forhold? Hvordan skal oppnåelsen av standarder for bolig best kunne understøttes av tiltak og om mulig tvungne bestemmelser i strukturfond, budsjettutarbeidelse, lovgivning om tjenester etc.? Kan strukturfondene for fremtiden spille en spesiell rolle i å understøtte innføringen av minimumsstandarder på boligområdet? I hvilken grad kan standarder i boligpolitikken til fordel for de fattige bli fremmet gjennom lovgivning, ved OMC eller andre fremgangsmåter? D. Bolig og sosial sikkerhet Bostønadsordninger har en betydelig virkning på nettoinntekten til husstander som mottar sosialhjelp. Dette er særlig tydelig når det gjelder enslige i Tyskland ( inntektsandelen nesten firedobles og stiger over 60%- terskelen for fattigdom). Også i Finland, Sverige og Storbrittania ( i sistnevnte tilfelle mer enn dobles inntektsandelen ) har bostøtte en stor betydning. En økning av mer beskjeden grad finner man også i Irland, Frankrike, Danmark og Østerrike. Legger man til bostøtten løftes også inntekten for par over 60% i Danmark. I samtlige land bevirker utbetaling av bostøtte en inntektsøkning til rundt 50% av fattigdomsterskelen og den stiger til minst 40% for alle typer husstander. Bostøtte synes derfor å være et viktig bidrag til å heve sosialstøttemottageres inntekt og den spiller dermed en viktig rolle i bekjempelsen av fattigdom. Dette fordi boutgifter har vist seg å være en stadig økende byrde, særlig for lavinntektshustander. (Se arbeidsdokument 2 fra OSE). Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

10 4 Standarder for helsesektoren A. Fattigdom og helse Denne seksjonen er skrevet med utgangspunkt i dokumentene fra: Konferansene i Irland og Bulgaria Projektseminaret i Vantaa. Alle prosjektdokumentene finnes på Se side 17 for detaljer. Som bemerket i rapporten fra Combat Poverty er fattigdom og helsestatus uavvendelig knyttet til hverandre. Dødeligheten (alle dødsårsaker medregnet) er vist å være mellom 100% og 200% høyere i de laveste innteksgruppene enn i de høyeste. (Institute for Public Health, 2001). Videre tyder forskning på at de mest usunne samfunnene er de der avstanden mellom fattige og rike er størst. I tillegg har minoritetsgrupper som sigøynere, tatere, innvandrere, flyktninger og asylsøkere, bostedsløse og innsatte spesielle helseproblemer. Målbare uttrykk for ulikheter i helsestatus så som dødsrater, lave fødselsrater og tegn på dårlig ernæring er knyttet til deprivasjonsmål slik som fattigdom målt i inntekt, arbeidsledighet og mangelfull boligsituasjon. Den bulgarske rapporten antyder også at den form for økonomisk liberalisering som delvis er knyttet til inntreden i EU, har bidratt til at tilgangen på helsetjenester har blitt dårligere og at feilernæring har økt. En ny reform som tok sikte på å liberalisere bulgarsk helsevesen ble introdusert i Reformen er bygd på privat helseforsikring, noe som har redusert både tilgangen og kvaliteten på helsepleie. Som et resultat har ulikheter i helsetilstand økt konstant. Denne reformen er gjenstand for stadig debatt, det snakkes om en reform av reformen. F.eks.har opprettelsen av et fond for de fattigste blitt igangsatt. The Primary Care Strategy (2001:15) I Irland definerer primærhelsetjeneste slik: en tilnærming som inkluderer en rekke tjenester med sikte på å holde folk friske, varierende fra fremme av helse og beskyttelse mot sykdom til vurdering, diagnose, behandling og rehabilitering såvel som personrettede sosiale tjenester. Tjenesten gir førstenivåkontakt som er fullstendig tilgjengelig på den enkeltes egeninitiativ og den legger stor vekt på arbeid med lokalsamfunn og individer for å bedre helse og sosialt velvære Det bulgarske dokumentet peker også på forskjellen på tilgangsstandarder som nesten fullstendig mangler, og de strenge standarder for helsepersonell som både EU og andre land stiller. Standarder i medisinsk praksis er relativt velutviklet og iverksatt, mens standarder for tilgang til tjenestene fjernes. Profesjonelle standarder innenfor medisinen er basert på både internasjonale standarder og særskilte nasjonale behov og ressurser, inklusive graden av utvikling på nasjonalt nivå. Det bulgarske nasjonale helseprogram ( August 2001 ) ser etter måter å øke tilpasningen av medisinsk praksis mellom Bulgaria og medlemsstatene i EU. Videre dokumenteres det at andelen undervektige nyfødte barn ( fødselsvekt under 2500 gram ) økte fra 7.2 per 1000 i 1992 til 9.7 i Eksperter mener at økningen hovedsaklig skyldes underernæring hos mødrene, noe som igjen skyldes sosiale og politiske endringer. En kanadisk undersøkelse ( Wilkins et al ) konkluderer med at I lavinntektsgrupper er forekomsten av undervektige nyfødte 1.4 ganger høyere enn i andre befolkninggrupper. Det er ingen tvil om at slike forhold har betydning for disse barnas fremtidsutsikter: Under- og feilernæring hos barn påvirker deres psykologiske utvikling, deres evner og deres menneskelige kapital Lav fødselsvekt er en mulig grunn til fremtidige sosioøkonomiske ulikheter Longitudinelle studier av individer fra et distrikt fant at personer med lav fødselsvekt har: A) høyere sannsynlighet for å oppleve økonomiske problemer senere i livet B) større risiko for å rammes av arbeidsledighet C) kortere forventet levetid Reduksjon av helseulikheter krever handling for å bekjempe fattigdom, deprivasjon og inntektforskjeller, i tillegg til tiltak av spesifikt helsemessig art, slik som tilgang på og kvalitetssikring av helsetjenester. Sosiale minimumsstandarder i EU oppsummering sommeren

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM Grunnleggende tjenester Sosiale tjenester Bolig Minimumsinntekt Innhold Innledning Ms Vesna LESKOŠEK, Fakultetet for sosialarbeid, Universitet i Ljubljana, Slovenia...

Detaljer

Hvor. bor vi. Hva. trenger. 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom 15. og 16 mai 2009 Brussel

Hvor. bor vi. Hva. trenger. 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom 15. og 16 mai 2009 Brussel Hvor bor vi vi Hva trenger 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom 15. og 16 mai 2009 Brussel Det tsjekkiske formannsskapet i EU 2009 8. europeiske møte for mennesker som lever i fattigdom

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: 03/2011 Publikasjonsnummer: IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Bolignormer, helse og velferd

Bolignormer, helse og velferd SINTEF Byggforsk THORBJØRN HANSEN Bolignormer, helse og velferd Drøfting av bolignormer, deres grunnlag og rolle i boligpolitikk og planlegging Prosjektrapport 7 2007 SINTEF Byggforsk Bolignormer, helse

Detaljer

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier En panelstudie 2000 2009 Mona Sandbæk & Axel West Pedersen (red.) Rapport nr 10/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Barn og

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING Elisabeth Melander Stene FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING FAFO-rapport 145 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon ISBN 82-7422-099-4 Omslagsillustrasjon: Herbjørn Skogstad

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa En rapport fra Europakommisjonens Institutt for alkoholstudier Av Peter Anderson, International Consultant in Public Health og Ben Baumberg, Policy and Research

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer