Samspill mellom offentlige og private helseaktører strategier i endring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samspill mellom offentlige og private helseaktører strategier i endring?"

Transkript

1 Samspill mellom offentlige og private helseaktører strategier i endring? Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør Aleris Helse AS Spekter konferanse 1. november 2012

2 Mine forventninger til nytenkning: Sterkere krav til: Kvalitet, utvikling av gode KPI-er Innovasjon Foto: Imatis / Innovasjon Norge; Kunnskapsdepartementet; Den Norske Dataforening 2

3 Aleris Helse Norges største private helseforetak Virksomhet i Norge, Sverige og Danmark Eies av Investor AB, tar ikke ut utbytte Sykehus og medisinske sentre i alle helseregioner Avtaler med alle RHFene; deltar i ordningen «Fritt sykehusvalg» i hele landet Nøkkeltall 2011 Omsetning ca 450 mill 300 medarbeidere konsultasjoner operasjoner, herav: o ortopediske operasjoner o 740 operasjoner for sykelig overvekt (ca 1/3 av alle som utføres i Norge) Trondheim Sykehus og Med.senter Bergen Sykehus og Med.senter Tromsø Sykehus Strømmen Med.senter Oslo Sykehus Med.senter Røntgen Kreftsenter 3

4 Bakgrunnsbildet: Helseutfordringer som gjør at vi må tenke nytt i samspillet mellom offentlige og private helseaktører Til tross for at knapt noe land i verden bruker mer penger pr kapita på offentlig helse og at vi har et av verdens beste helsevesen, står utfordringene i kø. - Har vi insentiver og strukturer som er egnet for å løse disse? 4

5 Veksten i svenske, danske og norske utgifter til helsetjenester vil ligge over veksten av BNP Kilde: 5

6 Helsevesenet har mange ansatte og får store bevilgninger, men utviklingen bekymrer.. Utfordringer: Mest offentlige penger på helse men ikke alltid mest igjen for pengene (SINTEF Helsetjenesteforskning/Frischsenteret for HOD, 2009) Lange ventetider, budsjettsprekk prosent av sysselsatte er i helse- og sosialsektoren dobbelt så mye som OECD-snittet (DN, november 2011) Økende behov: Aldrende befolkning lever lenger, trenger mer helsetjenester, men færre yrkesaktive Mer kostbare og avanserte medisinske metoder 6

7 Helsevesenets forpliktelser er under press Pasientrettigheter oppfylles ikke Uholdbart lange offentlige ventetider, ledig privat kapasitet utfordrer RHFenes sørge-for-ansvar Behandlingsmetoder tilgjengelig men for kostbart for det offentlige å dekke Helsevesenet mer klassedelt: Kø som prioriteringsvirkemiddel fører til at den opplyste og ressurssterke pasient finner best frem i det offentlige helsevesenet Helseforsikringsmarkedet øker betydelig Privatfinansierte helsetjenester øker: folk betaler selv for å slippe å stå i kø Et privatfinansiert kreftsenter ville vært utenkelig for noen år siden! 7

8 Pasientrettigheter oppfylles ikke Totalt antall fristbrudd årlig Helsedirektoratet, oversikt ventelistedata Fristbruddpasienter HELFO årlig HELFO, fristbruddpasienter som tar kontakt Fristbruddpasienter Aleris Helse årlig Aleris Helse, behandlede fristbruddpasienter Kilder: Helsedirektoratets Ventelistedata, HELFO og Aleris Helse 8

9 90% Aleris Helse - vekst per område 80% 70% 60% %-vekst 50% 40% Offentlig Privat 30% 20% 10% 0%

10 Myndighetene om offentlig-privat samarbeid innen helsesektoren i fremtiden: 1. Kvalitet i innkjøp av helsetjenester Krav i Oppdragsdokumentet og Foretaksprotokollen fra HOD for 2012: Forutsigbare rammer, mulighet for lengre kontraktsperioder og bedre rapportering for å sikre kvalitet i tjenestene fra de private institusjonene. Helse Sør-Øst RHF er allerede i gang med arbeidet, blant annet på bakgrunn av en evaluering som er gjennomført (KPMG). Nytt policydokument for innkjøp til styrebehandling 22 november 10

11 Myndighetene om offentlig-privat samarbeid innen helsesektoren i fremtiden: 2. Innovasjon i anskaffelser av helsetjenester I Oppdragsdokumentet for 2011 fikk RHFene følgende oppdrag: «RHF-ene skal, i samarbeid med de øvrige helseforetak iverksette tiltak for å ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige anskaffelser.» 11

12 Dette er bra, men «the proof of the pudding is in the eating» Erfaringene i felt tilsier så langt: 1. Innkjøpsavdelingene i RHF-ene er dyktige og profesjonelle! MEN: 1. Hva som settes ut på anbud og omfanget er påfallende likt, hvert år. Mangelfulle prosesser forut for innkjøpet (hvem og hvordan avgjøres hva som skal kjøpes..?) 2. Økende tendens til anbud med konkurranse kun på pris; ikke kvalitet 3. Mangelfulle kriterier for kvalitet i anbudskonkurransene. Helse Nord i front..? 4. Korte avtaler svekker muligheten for langsiktig innovativt samarbeid 12

13 Feltanalyse per 2012: Hvordan brukes private helseaktører i Skandinavia i dag? 13

14 Antallet private helseforsikringer øker i alle tre land Antall behandlingsforsikringer Danmark Norge Sverige

15 Omsetningen i Aleris Helse Norge (MNOK), Aleris Helse Sverige (MSEK) og Aleris Hamlet Danmark (MDKK) etter finansieringstype Offentlig avtale HELFO/Fritt val/duf Privatfinansiert Helseforsikring

16 Begrenset offentlig kjøp av private helsetjenester i Norge, sammenlignet med andre land Norge: Ja til private MEN kun i henhold til utdatert logikk om hva private skal gjøre: Offentlig kjøp av f eks kneoperasjoner, men ikke innen de største helseutfordringene, som geriatri, kreft, psykiatri, diabetes, KOLS Mangelfull dynamikk; ingen direkte kobling mellom lange ventetider i det offentlige og utnyttelse av ledig privat kapasitet (eks: kreftområdet) Årsaker: RHFene har både bestilleransvaret og sørge-for-ansvaret; utfører i stor grad tjenestene selv (uklart etter hvilke prosesser og beslutningsgrunnlag ) RHFene er underlagt politiske føringer som begrenser handlingsrommet for kreativitet og innovasjon 16

17 Innovasjon og kvalitet i tjenesteyting i den nordiske helsesektoren hvorfor se til private? 17

18 Private ønsker å bidra med innovasjon og kvalitet i helsetjenestene Helse og omsorg er og skal være et offentlig ansvar. I alle tre land har private aktører erfart at det går an å få utgiftene ned og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene opp, med høy brukertilfredshet. Lite kunnskapsutveksling mellom de nordiske landene sammenliknet med andre områder; potensialet er stort. Kilder: Aleris, The Boston Consulting Group 18

19 Case: Aleris Helse, Norge mer helse for hver krone, med høy kvalitet Pasienten er driveren : Hele tankegangen og driften er lagt opp rundt logistikk, effektivitet og kvalitet rundt pasienten Kvalitet en forutsetning: Er vi ikke gode ingen pasienter eller offentlige avtaler Er vi ikke effektive ingen virksomhet Mindre enheter lettere å være fleksibel, teste ut løsninger, gjøre tilpasninger Driften er lagt opp rundt logistikk, effektivitet og kvalitet med pasienten i sentrum Optimal utnyttelse av personellressursene Pasientflyt planlagt med LEAN/logistikk i tankene - hva trenger hun/han? Kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedring 19

20 Eksempel: Klinisk forskning på logistikk/tilrettelegging rundt kirurgi ved sykelig overvekt operasjonstiden er den samme Tid fra start anestesi til start operasjon 2005: 23 minutter 3 sek 2010: 5 minutter 52 sek 00:00 21:36 19:12 16:48 14:24 12:00 09:36 07:12 04:48 02:24 00:00 Ikke-kirurgisk tid i operasjonssalen :12: : 43 minutter 2 sek 2010: 15 minutter 19 sek 38:24:00 33:36:00 28:48:00 24:00:00 19:12:00 14:24:00 9:36:00 4:48:00 0:00: OBES SURG DOI /s CLINICAL RESEARCH High-Volume Bariatric Surgery in a Single Center: Safety, Quality, Cost-Efficacy and Teaching Aspects in 2,000 Consecutive Cases H. J. Jacobsen & A. Bergland & J. Raeder & H. G. Gislason 20

21 Systematisk arbeid med logistikk og kvalitet Utvikling i kirurgiske komplikasjoner (Prosentandel av alle utførte prosedyrer årlig, Aleris Helse Norge) Tallene brytes videre ned på: Sykehus Fagområde Den enkelte lege 120% 100% ,1 % 1,6 % 1,4 % 80% 60% 40% 20% 0% Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept okt Tilfredshet med sengepost Samlet inntrykk av Aleris Vil anbefale Aleris til andre Totalt antall utførte prosedyrer årlig Komplikasjonsfrekvens Pasienttilfredshet: Utvikling pr. mnd. (Aleris Helse Oslo, 2011) Måling av pasienttilfredshet gjøres kontinuerlig og rapporteres månedlig Opplevelsen av den enkelte kirurg (Konsultasjonen med legen - to kirurger) 21

22 Innovasjon i tjenesteyting positivt for pasientene, de ansatte, kvaliteten og økonomien Pasientene slipper unødig ventetid og behandlingstid Legene bruker tiden sin på å være lege styrker kompetansen, kvaliteten og pasientsikkerheten Øvrige ansatte jobber fleksibelt innen sitt kompetanseområde Profesjonskamp ukjent; alle kjenner sin rolle og verdi Sykehuset får frigitt ressurser mer pasientbehandling for de samme ressursene! Måling av pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet og kvalitet er gode ledelsesverktøy som får konsekvenser: Data brytes ned på den enkelte avdeling, fagområde, lege Forbedringer gjøres kontinuerlig GODT ARBEID ses og verdsettes! Aleris Helse avrapporterer månedlig til eierne på både kvalitet og økonomiske resultater 22

23 Innovasjon i tjenesteyting utfordringer og muligheter I flere år har Norge vært blant landene som bruker mest penger på helsetjenester, men kvaliteten har ikke alltid stått i forhold til ressursinnsatsen. Ikke alle utfordringer løses med mer penger. Vi må også organisere oss på rett måte, og vi må være villige til å gjøre endringer. Vår vilje til å fornye og forbedre helse- og omsorgstjenesten vil være avgjørende for det helsetilbudet vi kan gi i årene fremover, og det tilbudet som generasjoner etter oss vil få. Vi vil ha en serviceorientert helsetjeneste som er bygd rundt pasientenes behov. Tidligere statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, stortingsdebatt om Statsbudsjettet

24 Få insentiver for å premiere innovasjon innen offentlig tjenesteyting DRG-systemet ikke optimalt ift. å belønne innovasjon og effektivitet Lite tjenesteinnovasjon på avdelings-/legenivå for ulønnsomme prosedyrer Nasjonale kvalitetsindikatorer lite tilgjengelige Ikke kobling mot økonomiske overføringer Gir mangelfullt grunnlag for Fritt sykehusvalg Ingen konsekvenser for sykehus å ha pasienter i kø, så lenge køen ikke utløser fristbrudd Har legerollen utviklet seg i riktig retning..? 24

25 Private skal ikke overta det offentliges ansvar men kan brukes mer innovativt: Ta unna køer på nye helseområder der det er behov Komme inn raskt og etablere nye tilbud der det offentlige trenger mer tid for å vurdere hensiktsmessig utbygging og foreta nødvendige investeringer Gjennomføre piloter innen tjenesteyting (historisk eksempel: utvikling av dagkirurgiske tjenester) Virksomhetsoverdragelser innovasjon innen tjenesteyting som fremmer kunnskapsutveksling 25

26 Eksempel på ubenyttet bidrag til offentlige helsetjenester: Aleris Kreftsenter Statens Helsetilsyn 2011: den største flaskehalsen på kreftområdet er diagnostikk Regjeringens garanti: behandling innen 20 dager for 80% av kreftpasientene Aleris Kreftsenter Aleris investerte i en avansert kreftskanner, PET/CT med bakgrunn i stort utdekket behov Behov i Norge: pr år, dekning: 4000 pr år Diagnosesenter for kreftutredning alle undersøkelser på ett sted med definerte pasientforløp Markedets mest avanserte utstyr Tverrfaglige team med høy kompetanse Gode pasientforløp; svar på dagen eller så snart medisinsk teknisk mulig Kompetansesenter for prostatakreft Aleris brystdiagnostiske senter Utredningssenter for tykk/endetarmskreft Utredningssenter for føflekkkreft Neste: lungekreft 26

27 Virksomhetsoverdragelser som innovativt virkemiddel eksempler fra Sverige og Storbritannia S:t Görans sjukhus i Stockholm: Et av Sveriges største akuttsykehus. Drives i dag av Capio på oppdrag fra Stockholm läns landsting. Circle i UK: Første avtale om privat fulldrift av et NHS-sykehus fra Mål: Øke effektiviteten og fjerne gjelden på 40m innen 10 år. Resultater hittil (tentative): Reduserte ventetider, høy pasienttilfredshet, besparelser* Private driver allerede avdelinger på andre sykehus for NHS. *Kilde: BBC News UK, 1/

28 Virksomhetsoverdragelser som innovativt virkemiddel - eksempler fra Sverige og Storbritannia Offentlig utredning 2010 fra den svenske regjeringen om innovasjonsanbud: anbydere bør stille krav til innovative løsninger hos tilbydere, tilbydere bør kunne tilby en tjeneste som er et fremtidig resultat av innovasjon Virksomhetsoverdragelser helt eller delvis Hvorfor kan ikke private drive f eks røntgenavdeling eller en DPS for sykehuset, på sykehuset også i Norge? *Kilde: BBC News UK, 1/

29 Eks. på resultater av virksomhetsoverdragelse 1) BUP Kista, Stockholm Aleris overtok drift av BUP Kista etter anbud i 2006 Før overtagelse 1,9 pasienter per behandler per dag Ventetid mellom 2 og 3 måneder Etter overtagelse Utvidet åpningstid, kveldsåpent 4-5 pasienter per behandler per dag Fjernet henvisningsplikt Oppfylt ventetidsgaranti innenfor pasientrettighetene Pasienter/pårørende, ansatte og oppdragsgiver godt fornøyde Fungerer som benchmark for andre BUPer Kista: Over innbyggere 65,4 % med innvandrerbakgrunn, 24,3 % barn 0-19 år 29

30 Eks. på resultater av virksomhetsoverdragelse 2) Bollnäs Sjukhus Aleris overtok driften av akuttsykehuset Bollnäs i april 2012, etter å ha vunnet anbudskonkurranse i Bollnäs Sjukhus: Akuttsykehus med fire avdelinger og laboratorium, røntgen og en rehabiliteringsenhet. Er det andre akuttsykehuset i Sverige som drives av en privat aktør, på oppdrag fra og i nært samarbeid med landstinget i Gävleborg län. 30

31 Endringer i privat-offentlig samhandling innen helse krever politisk vilje og samt tilrettelegging fra RHFene 1. Benytte innovasjonen og ressursene hos private mer kreativt - Nytenkning ved anbud: Krav til innovasjon og logistikkutvikling Valg av fagområder der utfordringene er størst Virksomhetsoverdragelser helt eller delvis Dynamikk i hvem som driver hva tilrettelegge for kunnskapsoverføring 31

32 Endringer i privat-offentlig samhandling innen helse krever politisk vilje og samt tilrettelegging fra RHFene 2. Etablere flere insentivsystemer som gjør pasientene til driveren i helsevesenet Styrke pasientenes forbrukerrettigheter : Økte valgmuligheter mellom tilgjengelige (offentlige og private) sykehus vil tvinge frem økt fokus på kvalitet og effektivitet Forutsetter kunnskap om tjenestene og mer tilgjengelige nasjonale kvalitetsindikatorer Etablere økonomiske insentiver som premierer innovasjon, effektivitet og kvalitet Viktig å lære av erfaringer fra Danmark og Sverige slik at vi unngår utilsiktede effekter (kvalitet!) DUF (Danmark) og Fritt val (Sverige) 32

33 It doesn't matter whether the cat is black or white, as long as it catches mice Deng Xiaoping 33

Offentlig vs. Privat?

Offentlig vs. Privat? Offentlig vs. Privat? - Rettigheter, muligheter og utfordringer i det offentlige og private helsevesen Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør Aleris Helse Frokostmøte Bergen Næringsråd Torsdag 31.

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2002 FEBRUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 2/2002 Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 oppsummeringsrapport

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 31. oktober Medisinsk avdeling 3/2013 VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 3 - oktober 2013 - Årgang 21 Ansvarlig utgiver: VBS

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer