Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser"

Transkript

1 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statistiske enheter Norges grunnkretser Versjon

2 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen Unik identifisering av produktspesifikasjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Definisjoner og forklaringer Forkortelser Beskrivelse Søkeord 5 3 Delspesifikasjon Identifikasjon av delspesifikasjon Nivå Nivå navn Nivå beskrivelse 6 4 Identifikasjonsinformasjon Referanse navn Alternativt referanse navn Sammendrag Formål Temakategori Representasjonsform Datasettoppløsning Ustrekningsinformasjon 7 5 Informasjonsmodell Vektorbaserte data Detaljert beskrivelse Grafisk visning av applikasjonsskjema Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Objekttyper Objekttyper astrakte Datatyper og kodelister Rasterbaserte data SOSI-format realisering og ytterligere kriterier 38 6 Referansesysteminformasjon Identifikatorinformasjon SOSI EPSG Temporalt referanse-system 39 7 Kvalitet 40 8 Datainnsamling 41 9 Datavedlikehold Presentasjonsinformasjon Referanse til presentasjonskatalog Leveranseinformasjon Identifikasjon av leveranseformat Leveranseformat 44

3 SOSI Produktspesifikasjon Leveransemedium Identifikasjon av leveranseformat Leveranseformat Leveransemedium Nedlastning av data Tilleggsinformasjon Tjenester Metadata 46 A. VEDLEGG Realisering i SOSI 1 Grunnkrets 1 Delområdegrense 1 Grunnkretsgrense 1 Kommunegrense 2 Fylkesgrense 2 Riksgrense 2 Territorialgrense 2 GrenseSjø 3 B. VEDLEGG Realisering i GML 1

4 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Datasettet over Norges grunnkretser viser det laveste statistiske nivået i landet, og er utarbeidet av Kartverket for Statistisk sentralbyrå. 1.2 Historikk Den digitale etableringen av grunnkretser skjedde på slutten av 1980-tallet ved hjelp av manuskart fra kommunene og SSB. Kartmaterialet for registrering var alt fra tekniske kart til skisserte grenser på N50-kart. Nøyaktigheten på de digitale grunnkretsgrensene er derfor varierende. Grunnkretser kom for første gang med som et leveransedatasett i Grunnkretsfilene ble tidligere levert som en del av ABAS, eller datasett over administrative grenser. Datasettet med grunnkretser ble frigitt 27. september Det ble i denne sammenheng laget en egen produktspesifikasjon for statistiske enheter, og leveransen er løsrevet fra administrative enheter. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen aug 2006 Magni Busterud/ Knut Wikstrøm Grunnkretser-Norge, Kommuner-Norge og Fylker-Norge beskrevet i en samlet produktspesifikasjon. Erstatter tidligere beskrivelser av basene jan 2008 Knut Wikstrøm/Jon-Anders Bordal Oppdatert til SOSI-versjon jan 2010 Knut Wikstrøm/Jon-Anders Bordal Tilpasset ny forvaltning av originaldataene i matrikkelen jul 2011 Carina T. Jøntvedt Kun mindre tekstredigering i produktspesifikasjonen jan 2013 Carina T. Jøntvedt Nytt navn på datasett og prod.spek. Innføring av flere objekttyper, endring av egenskaper, beskrivelse av egenskaper i eget kap okt 2013 Magnus Karge, STU/Carina T. Jøntvedt 1.3 Endringslogg Dette er første versjon av spesifikasjonen. Grunnkretser er splittet ut fra produktspesifikasjon for administrative enheter Norge.

5 SOSI Produktspesifikasjon Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon Kortnavn StatEnheterGrunnkretser Versjon Produktgruppe Administrative og statistiske inndelinger 2.2 Referansedato 1. oktober Ansvarlig organisasjon Statens kartverk landdivisjonen Kontaktperson: Carina Jøntvedt E-post: Telefon: Språk Norsk, tegnsett: ISO Hovedtema Administrative grenser 2.6 Definisjoner og forklaringer Applikasjonsskjema: Datamodell for beskrivelse av data tilhørende en applikasjon eller et fagdomene uavhengig av dataformat, oftest beskrevet i UML. På dataformatspesifikt nivå med XML, er modellen beskrevet gjennom en XSD (XMLskjema). EPSG Geodetic Parameter Set: Database over blant annet jordellipsoider, geodetiske datum, geografiske og projiserte koordinatsystemer. Basen ble etablert av European Petroleum Survey Group, som i 2005 ble en del av OGP (The international Association of Oil and Gas Producers). GeoJSON: Åpent filformat for geografisk informasjon. GML: Geographic Markup Language (GML) beskriver geografiske data ved hjelp av XML (NS-EN ISO 19136). GML-applikasjonsskjema: Et XSD skjema som er generert fra UML-modellen/applikasjonsskjemaet. Skjemaet beskriver datastrukturen slik den skal lages i GML. GML-skjema: Et GML-skjema definerer grunnleggende geografiske figurer ved hjelp av XML på en form som kalles et skjema (XSD). INSPIRE: INSPIRE direktivet trådte i kraft 15. mai 2007, og blir implementert i ulike stadier med ferdigstillelse innen Målet er å skape en felles romlig datainfrastruktur for Europa. ISO: International Standardization Organization. Matrikkelen: Fra 1. januar 2010 er matrikkelen landets offisielle eiendomsregister. Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket, matrikkel- og stedsnavnavdelingen er sentral matrikkelmyndighet og er ansvarlig for forvaltning av matrikkelen og tilhørende regelverk. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og har med dette ansvar for oppdatering av matrikkelen. SOSI: SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er en norsk standard for utveksling av digitale kartdata. SOSI-format: Norsk format for utveksling av geografisk informasjon. UML: Unified Modeling Language. UML-applikasjonsskjema: Datamodell som er beskrevet i UML. Også kalt applikasjonsskjemapakke i modelleringsarbeidet. XML: Extensible Markup Language (XML) er et språk for å kommunisere mellom maskiner.

6 SOSI Produktspesifikasjon XSD: XML Schema Definition (XSD) definerer gyldige elementer og typer i et XML-dokument ved hjelp av XML. Økonomisk kartverk (ØK): Etablert i 1960-årene for å kartlegge alt produktivt areal under tregrensa. De første årene ble bare eiendommer over 5 dekar utenfor tettbygd strøk registrert. Størstedelen ble kartlagt i målestokk 1:5000. I noen områder er målestokken 1: Grunneiere var involvert i kartleggingen ved at de var ansvarlige for å legge ut hvite signalplatter i marka. Områdene ble deretter flyfotografert. Om lag 50 % av eiendomsgrensene i landet ble signalisert. Kvaliteten på grensene avhenger av om grunneier var involvert i signalering, og hvor grundige de var. Om alle merkene ble funnet igjen på flybildene, eller om de ble feiltolket. Eiendomsgrenser i sjø og vassdrag inngår som regel ikke i ØK. 2.7 Forkortelser EPSG: European Petroleum Survey Group GML: Geographic Markup Language ISO: International Standardization Organization OGP: The international Association of Oil and Gas Producers SOSI: Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon SSB: Statistisk sentralbyrå UML: Unified Modeling Language XML: Extensible Markup Language XSD: XML Schema Definition ØK: Økonomisk kartverk 2.8 Beskrivelse Grunnkretser er stabile statistiske enheter som ble opprettet på slutten av 1970-tallet i et samarbeid mellom kommunene og SSB (Statistisk sentralbyrå). Det ble lagt vekt på at grunnkretsene skulle være mest mulig ensartet med tanke på bygningsmessig struktur, næringsgrunnlag, kommunikasjonsnett og natur. I prinsippet skal en grunnkrets være et geografisk sammenhengende område, og grensene skal være stabile over lenger tid. SSB benytter grunnkretser som grunnlag for arbeid med og presentasjon av regionalstatistikk. Landet er delt inn i ca grunnkretser. Et antall grunnkretser utgjør et delområde, men delområdene har mistet sin praktiske funksjon i dag. Grunnkretsidentifikasjonen består av åtte siffer, se figur 1. De fire første er kommunenummeret, og de fire siste er grunnkretsnummeret. De to første sifrene i grunnkretsnummeret utgjør hvilket delområde grunnkretsen tilhører, de to siste sifrene er grunnkretsnummer innen delområdet. I tillegg har hver grunnkrets et eget navn. Datasettet inneholder oppdaterte grunnkretsgrenser, og grunnkretsene har informasjon om gjeldende grunnkretsnumre og grunnkretsnavn. Figur 1 - Grunnkretsnummer 2.9 Søkeord Statistikk, grunnkrets, grunnkretsgrense, delområdegrense.

7 SOSI Produktspesifikasjon Delspesifikasjon 3.1 Identifikasjon av delspesifikasjon generell delspesifikasjon Nivå datasett Nivå navn Alt innhold i produktet Nivå beskrivelse Data ikke angitt

8 SOSI Produktspesifikasjon Identifikasjonsinformasjon 4.1 Referanse navn StatEnheterGrunnkretser 4.2 Alternativt referanse navn 4.3 Sammendrag Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til leveransedatasettet Statistiske enheter grunnkretser slik at etablering skjer på grunnlag av samme grunnleggende krav og retningslinjer. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. 4.4 Formål Alene eller sammen med andre data kan leveransedatasettene benyttes til: Tilgjengeliggjøring av grunnkretsgrensene Statistiske beregninger Analyse og presentasjon i et GIS-system. Produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet. 4.5 Temakategori Administrative grenser 4.6 Representasjonsform vektor 4.7 Datasettoppløsning Målestokktall Ustrekningsinformasjon Fastlands-Norge inklusivt territorialfarvann EUREF89 UTM Sone 33: Sørvest: Nordøst:

9 SOSI Produktspesifikasjon 5 Informasjonsmodell 5.1 Vektorbaserte data Detaljert beskrivelse Data ikke angitt Grafisk visning av applikasjonsskjema class Pakkeav hengigheter «underarbeid» Generelle typer 4.5 «underarbeid» Eiendomsinformasjon-4.5 «under arbeid» Administrativ eogstatistiskeinndelinger-4.5 (from SOSI Generelle typer) (from Eiendomsinformasjon) (from AdministrativeOgStatistiskeInndelinger) «applicationschema» StatistiskeEnheterGrunnkretser (from Statens kartverk) Figur 2 Pakkeavhengigheter

10 SOSI Produktspesifikasjon class SOSI_Objekt Realisering +kobling 0..* 0..* «featuretype» SOSI_Objekt::SOSI_Objekt «featuretype» Supertype_grense + datafangstdato :DateTime + informasjon :CharacterString [0..*] + kvalitet :Posisjonskvalitet + oppdateringsdato :DateTime [0..1] «featuretype» Supertype_Grunnkrets + datafangstdato :DateTime [0..1] + informasjon :CharacterString [0..*] + oppdateringsdato :DateTime [0..1] «featuretype» Delområdegrense «featuretype» Kommunegrense «featuretype» Riksgrense «featuretype» GrenseSjø «featuretype» Grunnkrets «featuretype» Grunnkretsgrense «featuretype» Fylkesgrense «featuretype» Territorialgrense Figur 3 SOSI_Objekt Realisering

11 SOSI Produktspesifikasjon class Realisering av andre typer «datatype» Posisj onskv alitet::posisj onskv alitet + maksimaltavvik :Integer [0..1] + målemetode :Målemetode + målemetodehøyde :MålemetodeHøyde [0..1] + nøyaktighet :Integer [0..1] + nøyaktighethøyde :Integer [0..1] + synbarhet :Synbarhet [0..1] «codelist» Maritime grenser::grensetypesj ø + 1 nautisk mil = nautiske mil = 12 + Avtalt avgrensningslinje = 6 + Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel = 13 + Foreslått midtlinje mellom nasjoner = 3 + Gråsone = 5 + Sektorlinje = 14 + Yttergrense for kontinentalsokkel = 11 + Yttergrense for tilstøtende sone = 9 «datatype» Posisj onskv alitet + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Integer [0..1] «codelist» GrensetypeSj ø + Avtalt avgrensningslinje = 6 Figur 4 Realisering av andre typer

12 SOSI Produktspesifikasjon class Grunnkrets og Delområde «datatype» GrunnkretsId + grunnkretsnavn :CharacterString + grunnkretsnummer :Integer «featuretype» Delområdegrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve «featuretype» Kommunegrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve +delområdeavgrensning 0..* +kommunegrense 0..* «Topo» «Topo» «featuretype» Grunnkretsgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve +avgrensning 0..* «Topo» 0..2 «featuretype» Grunnkrets + grunnkretsid :GrunnkretsId + kommunenummer :Kommunenummer + område :Flate constraints {GrenseSjø som avgrensningslinje for grunnkrets} fylkesgrense «Topo» 0..* «featuretype» Fylkesgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve avtaltavgrensningslinje 0..* «featuretype» GrenseSjø Avgrensningslinje «Topo» + grense :Kurve + grensetypesjø :GrensetypeSjø + gyldigfra :DateTime «Topo» +territorialgrense 0..* «featuretype» Territorialgrense + grense :Kurve «Topo» +riksgrense 0..* «featuretype» Riksgrense + følgerterrengdetalj :TerrengdetaljKode [0..1] + grense :Kurve Figur 5 Grunnkrets og Delområde

13 SOSI Produktspesifikasjon class Datatyper og kodelister «datatype» GrunnkretsId + grunnkretsnavn :CharacterString + grunnkretsnummer :Integer «datatype» Posisj onskv alitet + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Integer [0..1] «codelist» GrensetypeSj ø + Avtalt avgrensningslinje = 6 «codelist» Terrengdetalj Kode + Annet = ANN + AnnetGjerde = AGJ + Bygning = BYG + BygningsAnlegg = BYA + ElveBekkeDjupål = EBD + ElveBekkeKant = EBK + ElveBekkeMidt = EBM + GeneralisertGeometriskMidtlinje = GGM + Havkontur = HKO + IkkeTerrengdetalj = ITD + InnsjøKant = IKA + Lavbrekk = LBR + Steingjerde = SGJ + StiKjerreveg = SKJ + Vannskille = VSK + VegKant = VKA + VegMidt = VMI «codelist» Kommunenummer lang kodeliste som ikke vises her «codelist» Målemetode Figur 6 Datatyper og kodelister

14 SOSI Produktspesifikasjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Objekttyper «featuretype» Delområdegrense avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget [0..1] TerrengdetaljKode grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Delområdegrense. Rolle: delområdeavgrensning Generalization Delområdegrense. Supertype_grense «featuretype» Fylkesgrense avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget [0..1] TerrengdetaljKode grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve -- Definition --

15 SOSI Produktspesifikasjon course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense Generalization Fylkesgrense. Supertype_grense «featuretype» GrenseSjø grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve -- Definition -- cource follwed by the central part of the object grensetypesjø her angis det type sjøgrense GrensetypeSjø gyldigfra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden DateTime Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Territorialgrense GrenseSjø. Association 0..* GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje 0..2 Nasjon. Association 0..1 Riksgrense GrenseSjø. Generalization GrenseSjø. Supertype_grense. Association «Topo» 0..1 Grunnkrets. 0..* GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje

16 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Grunnkrets den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note: A municipality is divided into a number of basic district units Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grunnkretsid angivelse av grunnkretsnummer og navn GrunnkretsId kommunenummer nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i Kommunenummer område objektets utstrekning Flate -- Definition -- area over which an object extends Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Fylkesgrense. Rolle: fylkesgrense Association «Topo» 0..1 Grunnkrets. 0..* Territorialgrense. Rolle: territorialgrense Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Kommunegrense. Rolle: kommunegrense Generalization Grunnkrets. Supertype_Grunnkrets. Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Delområdegrense. Rolle: delområdeavgrensning Association «Topo» 0..1 Grunnkrets. 0..* Riksgrense. Rolle: riksgrense Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Grunnkretsgrense. Rolle: avgrensning Association «Topo» 0..1 Grunnkrets. 0..* GrenseSjø. Rolle: avtaltavgrensningslinje

17 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Grunnkretsgrense avgrensing av grunnkrets -- Definition -- delimitation of a basic district unit Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget [0..1] TerrengdetaljKode grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Grunnkretsgrense. Rolle: avgrensning Generalization Grunnkretsgrense. Supertype_grense «featuretype» Territorialgrense avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm ( m) utenfor og parallelt med grunnlinjen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Territorialgrense GrenseSjø. Association «Topo» 0..1 Grunnkrets. 0..* Territorialgrense. Rolle: territorialgrense

18 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Territorialgrense. Supertype_grense «featuretype» Kommunegrense avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terreng [0..1] TerrengdetaljKode grense Merknad: Brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj. Se også DEK kap. 3 overskrift: GRENSELINJE FØLGER TERRENGDETALJ forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Kurve Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «Topo» 0..2 Grunnkrets. 0..* Kommunegrense. Rolle: kommunegrense Generalization Kommunegrense. Supertype_grense «featuretype» Riksgrense avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell

19 SOSI Produktspesifikasjon Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note: Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget [0..1] TerrengdetaljKode grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association 0..1 Riksgrense GrenseSjø. Association «Topo» 0..1 Grunnkrets. 0..* Riksgrense. Rolle: riksgrense Generalization Riksgrense. Supertype_grense Objekttyper astrakte «featuretype» Supertype_grense realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget DateTime informasjon Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førstedatafangstdato. generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet [0..*] CharacterString

20 SOSI Produktspesifikasjon kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Posisjonskvalitet oppdateringsdato Merknad: Denne er identisk med..kvalitet i tidligere versjoner av SOSI. dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. [0..1] DateTime Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Fylkesgrense. Supertype_grense. Generalization Delområdegrense. Supertype_grense. Generalization Territorialgrense. Supertype_grense. Generalization Kommunegrense. Supertype_grense. Realization Supertype_grense. SOSI_Objekt. Generalization Riksgrense. Supertype_grense. Generalization GrenseSjø. Supertype_grense. Generalization Grunnkretsgrense. Supertype_grense.

21 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Supertype_Grunnkrets realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen grunnkrets Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget [0..1] DateTime informasjon oppdateringsdato Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førstedatafangstdato. generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. [0..*] CharacterString [0..1] DateTime Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Supertype_Grunnkrets. SOSI_Objekt. Generalization Grunnkrets. Supertype_Grunnkrets.

22 SOSI Produktspesifikasjon Datatyper og kodelister «datatype» GrunnkretsId angivelse av grunnkretsnummer og navn -- Definition - - statement of basicdistrictunitnumber and name Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grunnkretsnavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString grunnkretsnummer består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Integer Merknad: Lovlige verdier pr er til Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB «datatype» Identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString navnerom NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. CharacterString

23 SOSI Produktspesifikasjon NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" versjonid Eksempel: NO for Norge. identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonid for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonid er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som " T12:12:12+05:30" som versjonid. [0..1] CharacterString «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er Målemetode den samme som ved måling i grunnriss nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer [0..1] Integer Merknad: Oppgitt i cm Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Posisjonskvalitet. Posisjonskvalitet.

24 SOSI Produktspesifikasjon «codelist» GrensetypeSjø benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Avtalt avgrensningslinje avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. 6 Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization GrensetypeSjø. GrensetypeSjø «codelist» Kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 0101 Halden 0104 Moss 0105 Sarpsborg 0106 Fredrikstad 0111 Hvaler 0118 Aremark

25 SOSI Produktspesifikasjon Marker 0121 Rømskog 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg 0127 Skiptvet 0128 Rakkestad 0135 Råde 0136 Rygge 0137 Våler i Østfold 0138 Hobøl 0211 Vestby 0213 Ski 0214 Ås 0215 Frogn 0216 Nesodden 0217 Oppegård 0219 Bærum 0220 Asker 0221 Aurskog-Høland 0226 Sørum 0227 Fet 0228 Rælingen 0229 Enebakk 0230 Lørenskog 0231 Skedsmo 0233 Nittedal 0234 Gjerdrum 0235 Ullensaker 0236 Nes i Akershus 0237 Eidsvoll 0238 Nannestad 0239 Hurdal 0301 Oslo 0402 Kongsvinger 0403 Hamar 0412 Ringsaker 0415 Løten

26 SOSI Produktspesifikasjon Stange 0418 Nord-Odal 0419 Sør-Odal 0420 Eidskog 0423 Grue 0425 Åsnes 0426 Våler i Hedmark 0427 Elverum 0428 Trysil 0429 Åmot 0430 Stor-Elvdal 0432 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 0437 Tynset 0438 Alvdal 0439 Folldal 0441 Os i Hedmark 0501 Lillehammer 0502 Gjøvik 0511 Dovre 0512 Lesja 0513 Skjåk 0514 Lom 0515 Vågå 0516 Nord-Fron 0517 Sel 0519 Sør-Fron 0520 Ringebu 0521 Øyer 0522 Gausdal 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0532 Jevnaker 0533 Lunner 0534 Gran 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land 0540 Sør-Aurdal

27 SOSI Produktspesifikasjon Etnedal 0542 Nord-Aurdal 0543 Vestre Slidre 0544 Øystre Slidre 0545 Vang 0602 Drammen 0604 Kongsberg 0605 Ringerike 0612 Hole 0615 Flå 0616 Nes i Buskerud 0617 Gol 0618 Hemsedal 0619 Ål 0620 Hol 0621 Sigdal 0622 Krødsherad 0623 Modum 0624 Øvre Eiker 0625 Nedre Eiker 0626 Lier 0627 Røyken 0628 Hurum 0631 Flesberg 0632 Rollag 0633 Nore og Uvdal 0701 Horten 0702 Holmestrand 0704 Tønsberg 0706 Sandefjord 0709 Larvik 0711 Svelvik 0713 Sande i Vestfold 0714 Hof 0716 Re 0719 Andebu 0720 Stokke 0722 Nøtterøy 0723 Tjøme

28 SOSI Produktspesifikasjon Lardal 0805 Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden 0811 Siljan 0814 Bamble 0815 Kragerø 0817 Drangedal 0819 Nome 0821 Bø i Telemark 0822 Sauherad 0826 Tinn 0827 Hjartdal 0828 Seljord 0829 Kviteseid 0830 Nissedal 0831 Fyresdal 0833 Tokke 0834 Vinje 0901 Risør 0904 Grimstad 0906 Arendal 0911 Gjerstad 0912 Vegårshei 0914 Tvedestrand 0919 Froland 0926 Lillesand 0928 Birkenes 0929 Åmli 0935 Iveland 0937 Evje og Hornnes 0938 Bygland 0940 Valle 0941 Bykle 1001 Kristiansand 1002 Mandal 1003 Farsund 1004 Flekkefjord 1014 Vennesla

29 SOSI Produktspesifikasjon Songdalen 1018 Søgne 1021 Marnardal 1026 Åseral 1027 Audnedal 1029 Lindesnes 1032 Lyngdal 1034 Hægebostad 1037 Kvinesdal 1046 Sirdal 1101 Eigersund 1102 Sandnes 1103 Stavanger 1106 Haugesund 1111 Sokndal 1112 Lund 1114 Bjerkreim 1119 Hå 1120 Klepp 1121 Time 1122 Gjesdal 1124 Sola 1127 Randaberg 1129 Forsand 1130 Strand 1133 Hjelmeland 1134 Suldal 1135 Sauda 1141 Finnøy 1142 Rennesøy 1144 Kvitsøy 1145 Bokn 1146 Tysvær 1149 Karmøy 1151 Utsira 1160 Vindafjord 1201 Bergen 1211 Etne 1216 Sveio

30 SOSI Produktspesifikasjon Bømlo 1221 Stord 1222 Fitjar 1223 Tysnes 1224 Kvinnherad 1227 Jondal 1228 Odda 1231 Ullensvang 1232 Eidfjord 1233 Ulvik 1234 Granvin 1235 Voss 1238 Kvam 1241 Fusa 1242 Samnanger 1243 Os i Hordaland 1244 Austevoll 1245 Sund 1246 Fjell 1247 Askøy 1251 Vaksdal 1252 Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1259 Øygarden 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden 1401 Flora 1411 Gulen 1412 Solund 1413 Hyllestad 1416 Høyanger 1417 Vik 1418 Balestrand 1419 Leikanger 1420 Sogndal

31 SOSI Produktspesifikasjon Aurland 1422 Lærdal 1424 Årdal 1426 Luster 1428 Askvoll 1429 Fjaler 1430 Gaular 1431 Jølster 1432 Førde 1433 Naustdal 1438 Bremanger 1439 Vågsøy 1441 Selje 1443 Eid 1444 Hornindal 1445 Gloppen 1449 Stryn 1502 Molde 1504 Ålesund 1505 Kristiansund 1511 Vanylven 1514 Sande i Møre og Romsdal 1515 Herøy i Møre og Romsdal 1516 Ulstein 1517 Hareid 1519 Volda 1520 Ørsta 1523 Ørskog 1524 Norddal 1525 Stranda 1526 Stordal 1528 Sykkylven 1529 Skodje 1531 Sula 1532 Giske 1534 Haram 1535 Vestnes 1537 Rindal 1539 Rauma

32 SOSI Produktspesifikasjon Nesset 1545 Midsund 1546 Sandøy 1547 Aukra 1548 Fræna 1551 Eide 1554 Averøy 1557 Gjemnes 1560 Tingvoll 1563 Sunndal 1566 Surnadal 1571 Halsa 1573 Smøla 1576 Aure 1601 Trondheim 1612 Hemne 1613 Snillfjord 1617 Hitra 1620 Frøya 1621 Ørland 1622 Agdenes 1624 Rissa 1627 Bjugn 1630 Åfjord 1632 Roan 1633 Osen 1634 Oppdal 1635 Rennebu 1636 Meldal 1638 Orkdal 1640 Røros 1644 Holtålen 1648 Midtre Gauldal 1653 Melhus 1657 Skaun 1662 Klæbu 1663 Malvik 1664 Selbu 1665 Tydal

33 SOSI Produktspesifikasjon Steinkjer 1703 Namsos 1711 Meråker 1714 Stjørdal 1717 Frosta 1718 Leksvik 1719 Levanger 1721 Verdal 1724 Verran 1725 Namdalseid 1736 Snåase - Snåsa 1738 Lierne 1739 Røyrvik 1740 Namsskogan 1742 Grong 1743 Høylandet 1744 Overhalla 1748 Fosnes 1749 Flatanger 1750 Vikna 1751 Nærøy 1755 Leka 1756 Inderøy 1804 Bodø 1805 Narvik 1811 Bindal 1812 Sømna 1813 Brønnøy 1815 Vega 1816 Vevelstad 1818 Herøy i Nordland 1820 Alstahaug 1822 Leirfjord 1824 Vefsn 1825 Grane 1826 Hattfjelldal 1827 Dønna 1828 Nesna 1832 Hemnes

34 SOSI Produktspesifikasjon Rana 1834 Lurøy 1835 Træna 1836 Rødøy 1837 Meløy 1838 Gildeskål 1839 Beiarn 1840 Saltdal 1841 Fauske 1845 Sørfold 1848 Steigen 1849 Hamarøy - Hábmer 1850 Divtasvuodna - Tysfjord 1851 Lødingen 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 1856 Røst 1857 Værøy 1859 Flakstad 1860 Vestvågøy 1865 Vågan 1866 Hadsel 1867 Bø i Nordland 1868 Øksnes 1870 Sortland 1871 Andøy 1874 Moskenes 1902 Tromsø 1903 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 1920 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa

35 SOSI Produktspesifikasjon Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 1940 Gáivuotna - Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen 2002 Vardø 2003 Vadsø 2004 Hammerfest 2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 2012 Alta 2014 Loppa 2015 Hasvik 2017 Kvalsund 2018 Måsøy 2019 Nordkapp 2020 Porsáŋgu - Porsanger - Porsanki 2021 Kárášjohka - Karasjok 2022 Lebesby 2023 Gamvik 2024 Berlevåg 2025 Deatnu - Tana 2027 Unjárga - Nesseby 2028 Båtsfjord 2030 Sør-Varanger (Historiske kommuner er tatt ut av kodelisten i denne produktspesifikasjonen) Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination NoteLink <anonymous>. Kommunenummer.

36 SOSI Produktspesifikasjon «codelist» Målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Terrengmålt 10 Totalstasjon 11 Teodolitt med elektronisk 12 avstandsmåler Teodolitt med målebånd 13 Ortogonalmetoden 14 Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning Definition -- Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction. Tatt fra plan 18 Annet (denne har ingen mening, Annet 19 bør fjernes?) Stereoinstrument 20 Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) Definition -- Point calculated by aerotriangulation Analytisk plotter 22 Autograf - vanlig registrering 23 Digitalt stereoinstrument 24 Scannet fra kart 30 Scannet fra blyantoriginal 31 Scannet fra rissefolie 32 Scannet fra transparent folie - god 33 kvalitet Scannet fra transparent folie - 34 mindre god kvalitet Scannet fra papirkopi 35

37 SOSI Produktspesifikasjon Flybåren laserscanner 36 Digitalisert på dig.bord fra 40 ortofoto/flybilde Digitalisert fra ortofoto - film 41 Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 42 Digitalisert fra flybilde - 43 monodigitalisert fra film Digitalisert fra flybilde - 44 monodigitalisert fra fotokopi Digitalisert fra ortofoto 45 Digitalisert på skjerm fra 46 satellittbilde Digitalisert på dig.bord fra strekkart 50 Digitalisert på dig.bord fra 51 blyantoriginal Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 52 Digitalisert på dig.bord fra 53 transparent film - god kvalitet Digitalisert på dig.bord fra 54 transparent film - mindre god kvalitet Digitalisert på dig.bord fra 55 papirkopi Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) 56 Genererte data (interpolasjon) 60 Generert i terrengmodell 61 Vektet middel 62 Generert sirkelgeometri 63 Generalisert 64 Generert sentralpunkt 65 Sammenknytningspunkt/randpunkt 66 Koordinater hentet fra GAB 67 Koordinater hentet fra JREG 68 Beregnet 69 Spesielle metoder 70 Målt med stikkstang 71 Målt med waterstang 72 Målt med målehjul 73

38 SOSI Produktspesifikasjon Målt med stigningsmåler 74 Fastsatt punkt punkt fastsatt ut fra et grunnlag f.eks ved partenes enighet ved 77 oppmålingsforretning. Fastsatt ved dom eller kongelig 78 resolusjon Annet (spesifiseres i filhode) ( bør Annet (spesifiseres i filhode) 79 vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Frihåndstegning 80 Digitalisert fra krokering på kart 81 Direkte innlagt på skjerm 82 Treghetsstedfesting 90 GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange 91 GPS Kodemåling, enkeltmålinger GPS Fasemåling, statisk måling GPS Fasemåling, andre metoder -- Definition -- Previous GPS differential, pseudorange Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange -- Definition -- Previous GPS, absolute, pseudorange Tidligere GPS, Differensiell -- Definition -- Previous GPS, differential (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase Definition -- (not including RTK). Previous Absolute GPS, phase Kombinasjon av GPS/Treghet 95 GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time 96 kinematic) -- Definition -- (Real time kinematic measurement). Previous GPS kinematic (Real time kinematic) GPS Fasemåling, float-løsning 97 Ukjent målemetode 99 Assosiasjoner

39 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination NoteLink <anonymous>. Målemetode «codelist» TerrengdetaljKode Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type AnnetGjerde Grenselinje følger annet gjerde. AGJ Annet Grenselinje følger annen terrengdetalj. ANN Merknad: Spesifiser eventuelt hva grensen følger under "informasjon" (kommunal tilleggsdel i matrikkelen) BygningsAnlegg Grenselinje følger kant av bygningsmessig anlegg. BYA Bygning Grenselinje følger fasadelivet på bygning BYG ElveBekkeDjupål Grenselinje følger djupålen i elv eller bekk. EBD ElveBekkeKant Grenselinje følger kanten av elv eller bekk. EBK ElveBekkeMidt Grenselinje følger midtlinjen av elv eller bekk. EBM GeneralisertGeometriskMidtlinje Grenselinje følger generalisert geometrisk midtlinje (innsjø, fjord) GGM Havkontur Grenselinje følger havkontur. HKO InnsjøKant Grenselinje følger innsjøkant. IKA IkkeTerrengdetalj Teiggrensen følger ingen terrengdetalj. (En "ikke-verdi") ITD Lavbrekk Grenselinje følger lavbrekk (motsatt av vannskille). LBR Steingjerde Grenselinje følger steingjerde. SGJ StiKjerreveg Grenselinjen følger sti eller kjerreveg. SKJ VegKant Grenselinjen følger vegkant. VKA VegMidt Grenselinjen følger midten av veg. VMI Vannskille Grenselinjen følger vannskillet. VSK 5.2 Rasterbaserte data Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata 5.3 SOSI-format realisering og ytterligere kriterier Av gruppeegenskapene er det kun kvalitet som skal kompaktifiseres.

40 SOSI Produktspesifikasjon 6 Referansesysteminformasjon Statistiske enheter grunnkretser blir utgitt i EUREF89 UTM sone 33. Kommunevise filer blir transformert og utgitt i EUREF89 UTM lokale soner. 6.1 Identifikatorinformasjon SOSI Tittel: SOSI referansesystemkode Organisasjon: Kartverket SOSI-sekretariatet Link: Koderom: SYSKODE Kodeversjon 4.5 Referansesystem Koderom Kodenavn Forklaring Identifikasjonskode Grunnrissreferanse SYSKODE UTM sone 32 basert Ref INSPIRE Req 22 på EUREF89 7 (ETRS89-TM32) Grunnrissreferanse SYSKODE UTM sone 33 basert på EUREF89 Grunnrissreferanse SYSKODE UTM sone 35 basert på EUREF89 EPSG Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM33) EPSG Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM35) EPSG EPSG Tittel: EPSG Geodetic Parameter Registry Organisasjon: OGP International Association of Oil and Gas Producers Link: Koderom: EPSG Kodeversjon Referansesystem Koderom Kodenavn Forklaring Identifikasjonskode Grunnrissreferanse EPSG ETRS89/UTM UTM sone zone 32N basert på Grunnrissreferanse EPSG ETRS89/UTM zone 33N Grunnrissreferanse EPSG ETRS89/UTM zone 35N EUREF89 UTM sone 33 basert på EUREF89 UTM sone 35 basert på EUREF Temporalt referanse-system Data ikke angitt

41 SOSI Produktspesifikasjon Kvalitet Grunnkretsgrensene i datasettet er av varierende kvalitet med tanke på om de følger eiendomsgrenser. Det viktigste har vært at grensa går riktig i forhold til koordinatene for adressepunktene som ligger på eiendommene i matrikkelen. Grunnkretsene skal brukes i statistisk sammenheng, og det er derfor viktigere at grensene holder seg stabile over tid. Grunnkretsgrenser skal følge endringer i kommunegrensene. Siden det i dag ikke er noen kobling mellom grenser i matrikkelen og grunnkretsfilene, blir grunnkretsene kun oppdatert med større kommunegrenseendringer. Man kan derfor ikke bruke dette datasettet til å generere de offisielle kommunegrensene. Grunnkretsnummer og -navn skal holdes oppdatert i henhold til grunnkretskatalogen fra SSB.

42 SOSI Produktspesifikasjon Datainnsamling Statistisk sentralbyrå forvalter grunnkretsinndelingen i Norge. Kartverket har ansvaret for å oppdatere og distribuere den digitale, geografiske inndelingen. Kommunene kan vedta endringer i grunnkretsinndelingen, men endringene skal alltid godkjennes av SSB for å være gyldige. Informasjon om grunnkretstilhørighet ligger på adressepunktene i matrikkelen i form av et grunnkretsnummer og grunnkretsnavn. Disse blir oppdatert ved at kommunevise filer med grunnkretsgeometri blir redigert og lest inn i matrikkelen. Grunnkretsgrensene kan derfor ikke hentes ut fra matrikkelen. Leveransedatasettet er en landsdekkende fil som blir oppdatert ved endringer i de kommunevise grunnkretsfilene.

43 SOSI Produktspesifikasjon Datavedlikehold Matrikkelen oppdateres med endringer en gang i måneden. Filene som blir lest inn i matrikkelen blir så brukt til å oppdatere leveransedatasettet to ganger i året. Vanligvis gjøres filene tilgjengelig i januar og juli. Meldinger om feil, mangler, erfaringer eller ønsker om endringer kan rettes til Kartverket ved Carina T. Jøntvedt.

44 SOSI Produktspesifikasjon Presentasjonsinformasjon 10.1 Referanse til presentasjonskatalog Data ikke angitt

45 SOSI Produktspesifikasjon Leveranseinformasjon 11.1 Identifikasjon av leveranseformat SOSI Leveranseformat Formatnavn SOSI Formatversjon 4.5 Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for Statistiske enheter - Norges grunnkretser, versjon Filstruktur sos Språk Norsk Tegnsett ISO Leveransemedium Leveranseenhet Data ikke angitt Overføringsstørrelse 58 MB Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Data ikke angitt 11.2 Identifikasjon av leveranseformat GeoJSON Leveranseformat Formatnavn GeoJSON Formatversjon 1.0 Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for Statistiske enheter - Norges grunnkretser, versjon Filstruktur json Språk Norsk Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Data ikke angitt Overføringsstørrelse Data ikke angitt Navn på medium Data ikke angitt Annen leveranseinformasjon Data ikke angitt 11.3 Nedlastning av data Datasettet er fritt tilgjengelig via Kartverkets nedlastningsløsning: Datasettet er også tilgjengelig for parter i Norge digitalt gjennom nedlastningsløsning:

46 SOSI Produktspesifikasjon Tilleggsinformasjon 12.1 Tjenester Det er etablert en egen WMS-tjeneste for visning av Administrative enheter, hvor også grunnkretser er synlige ved stor målestokk: Det er også mulig å se grensene i

47 SOSI Produktspesifikasjon Metadata Metadata finnes på geonorge.no:

48 SOSI Produktspesifikasjon A. VEDLEGG Realisering i SOSI Grunnkrets UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri FLATE..OBJTYPE =Grunnkrets [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 kommunenummer..komm Kodeliste [1..1] T4 AdmEnheterNorge 4.5 grunnkretsid..grunnkretsid * [1..1] * AdmEnheterNorge 4.5 grunnkretsnavn GRUNNKRETSNAVN [1..1] T60 AdmEnheterNorge 4.5 grunnkretsnummer GRUNNKRETSNR [1..1] H8 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5 Restriksjoner Avgrenses av: GrenseSjø,Riksgrense,Fylkesgrense,Territorialgrense,Kommunegrense,Grunnkretsgrense,Delområdegrense GrenseSjø som avgrensningslinje for grunnkrets: Assosiasjonen Avgrensningslinje gjelder bare der GrensetypeSjø er lik Avtalt avgrensningslinje Delområdegrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =Delområdegrense [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 følgerterrengdetalj..følger_terrengdet Kodeliste [0..1] T3 AdmEnheterNorge 4.5 Posisjonskvalitet..KVALITET * [0..1] * AdmEnheterNorge 4.5 målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] T2 AdmEnheterNorge 4.5 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H5 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5 Grunnkretsgrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =Grunnkretsgrense [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 følgerterrengdetalj..følger_terrengdet Kodeliste [0..1] T3 AdmEnheterNorge 4.5 Posisjonskvalitet..KVALITET * [0..1] * AdmEnheterNorge 4.5 målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] T2 AdmEnheterNorge 4.5 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H5 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5

49 SOSI Produktspesifikasjon Kommunegrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =Kommunegrense [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 følgerterrengdetalj..følger_terrengdet Kodeliste [0..1] T3 AdmEnheterNorge 4.5 Posisjonskvalitet..KVALITET * [0..1] * AdmEnheterNorge 4.5 målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] T2 AdmEnheterNorge 4.5 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H5 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5 Fylkesgrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =Fylkesgrense [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 følgerterrengdetalj..følger_terrengdet Kodeliste [0..1] T3 AdmEnheterNorge 4.5 Posisjonskvalitet..KVALITET * [0..1] * AdmEnheterNorge 4.5 målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] T2 AdmEnheterNorge 4.5 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H5 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5 Riksgrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =Riksgrense [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 følgerterrengdetalj..følger_terrengdet Kodeliste [0..1] T3 AdmEnheterNorge 4.5 Posisjonskvalitet..KVALITET * [0..1] * AdmEnheterNorge 4.5 målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] T2 AdmEnheterNorge 4.5 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H5 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5 Territorialgrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =Territorialgrense [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 Posisjonskvalitet..KVALITET * [0..1] * AdmEnheterNorge 4.5 målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] T2 AdmEnheterNorge 4.5 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H5 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5

50 SOSI Produktspesifikasjon GrenseSjø UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-type Standard Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP, BEZIER,KLOTOIDE..OBJTYPE =GrenseSjø [1..1] T32 AdmEnheterNorge 4.5 grensetypesjø..grensetypesjø =6 [1..1] H2 AdmEnheterNorge 4.5 Posisjonskvalitet..KVALITET * [0..1] * AdmEnheterNorge 4.5 målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] T2 AdmEnheterNorge 4.5 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H5 AdmEnheterNorge 4.5 datafangstdato..datafangstdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 oppdateringsdato..oppdateringsdato [0..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 gyldigfra..gyldigfra [1..1] DATOTID AdmEnheterNorge 4.5 informasjon..informasjon [0..*] T255 AdmEnheterNorge 4.5

51 SOSI Produktspesifikasjon B. VEDLEGG Realisering i GML Modellene i kapittel 5 er beskrevet i form av implementasjonsuavhengige UML-modeller. Disse modellene må realiseres i den plattform som er utgangspunkt for datautveksling. Dette kapittel beskriver GML-realisering av fagområdet. GML skjema gjengis ikke i dette dokumentet, men er tilgjengelig på:

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak v2.2-18.03.2013 Landets fylkesmenn og Kommuner - nødnett - fase 2-5 Deres ref.: Vår ref.: 13/5586-2 Saksbehandler: Tove Sivertsen Dato: 05.07.2013 Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER Nr Kommune 1. Agdenes kommune 2. Alstahaug kommune 3. Alta kommune 4. Andøy kommune 5. Arendal kommune 6. Asker kommune 7. Askvoll kommune 8 Askøy kommune 9 Aukra kommune 10

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 RAPPORT NR. 1 2014 Juni 2014 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal Side 1 av 5 Fra: Postmottak[postmottak@mattilsynet.no] Dato: 08.05.2015 15:12:40 Til: 'Alstahaug'; 'Andøy'; 'Ballangen'; 'Beiarn'; 'Bindal'; 'Bodø'; 'Brønnøy'; 'Bø'; 'Dønna'; 'Evenes'; 'Fauske'; 'Flakstad';

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 14 % av kommunenes kulturbudsjett går til bibliotek 4 % kultur Samlet kommunebudsjett 0101 Halden 197 184 806 1260 29% 14% -50% 0104 Moss 239 256 1241 2178 24%

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Frekvensoversikt FM lokalradio

Frekvensoversikt FM lokalradio Frekvensoversikt FM lokalradio Område 01-01 01-01.0 Allmenn Radio Prime AS Aremark, Halden 98,7 107,5 01-02 01-02.0 Allmenn Radio Prime Fredrikstad, Hvaler 104,2 107,7 01-03 01-03.0 Nisje Radio Øst AL

Detaljer

Planlagt tildeling 2015-2017

Planlagt tildeling 2015-2017 Søkere som tas opp i Utviklingsprogrammet for byregioner i fase 2, med antall kommuner, fordeling av planlagte tildelinger for hele perioden 2015 2017, og tema for utviklingsarbeid. Totalt planlagt beløp

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

monica.sande@bremanger.kommune.no

monica.sande@bremanger.kommune.no Havn/kommune Epost Agdenes kommune postmottak@agdenes.kommune.no Alstahaug post@ath-havnevesen.no Alstahaug kommune post@alstahaug.kommune.no Alta Havn post@altahavn.no Alta kommune postmottak@ alta.kommune.no

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

NTP 2018-2029 Regional utvikling

NTP 2018-2029 Regional utvikling NTP 2018-2029 Regional utvikling KS/transportetatenes formidlingsseminar 11. mars 2016 Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen 1 Regional utvikling =? Foto: Jan Fredrik Lund Byene vokser 2 Arbeidsmarkedet Måsøy

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Søkere til Nasjonalbiblioteket om arenautviklingsmidler 2015-2016

Søkere til Nasjonalbiblioteket om arenautviklingsmidler 2015-2016 Søkere til Nasjonalbiblioteket om arenautviklingsmidler 2015-2016 Søker Tittel Østfold Østfold fylkebibliotek Arenautvikling Østfold Halden Halden bibliotek: Møteplassen i sentrum Moss Biblioteket - en

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Fylke Kommune Virksomhet Leverer til Påpekning av plikt Varsel om vedtak Distriktskontor Regionkontor Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Reviderte vannverk fordelt

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for flyktninger og integrering. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for flyktninger og integrering. Saksliste Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 15:15 Møteinnkalling for Råd for flyktninger og integrering Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo.

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo. 1 Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 2 Alstahaug kommune Rådhuset 8800 SANDNESSJØEN 3 Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 4 Aurskog-Høland Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN kommune 5 Austevoll kommune

Detaljer

Dekning, 2 Mbit/s Fylke Kommune 2/0,25

Dekning, 2 Mbit/s Fylke Kommune 2/0,25 AKERSHUS ASKER 100 % AKERSHUS AURSKOG-HØLAND 100 % AKERSHUS BÆRUM 99 % AKERSHUS EIDSVOLL 100 % AKERSHUS ENEBAKK 96 % AKERSHUS FET 100 % AKERSHUS FROGN 99 % AKERSHUS GJERDRUM 100 % AKERSHUS HURDAL 100 %

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer