Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger"

Transkript

1 UIT Universitetsiedelsen N 0 R G E s Arkivref: /GS0002 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET SAKSFRA LEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger Innstilling til vedtak: 1) Universitetsstyret godkjenner kostnadsrammen som fremkommer i denne saken, for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsokningen på kr 5 mill, for modulbygget på campus Breivika. 2) Universitetsstyret vedtar finansiering av UiTs byggeplaner over universitetets egen budsjettramme, og godkjenner forslaget til intern budsjettdekning, gjennom rammekutt innenfor en tidsramme på 15 år. 3) Universitetsstyret pålegger fakultetene/enhetene å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig kutt i basisbevilgningen. 4) Universitetsstyret ber om at renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi forelegges Kunnskapsdepartementet i henhold til eiendomsfullmakten Begrunnelse: Universitetsstyret behandlet i oktobermøte Egenfinansiering av planlagte byggesaker (sak S 64-13) hvor følgende ble vedtatt: 1. Universitetsstvret godkjenner byggestartfor modellbyggpå campus, og ber universitetsdirektøren utarbeide kostnadsoverslag. 2. Universitetsstvret ber universitetsdirektøren legge fram sak om finansiering av resterende byggepianer i siyremøte 28. novembei~ medforslag til kostnadsfordeling og betalingsprinsipper. Planene har tidligere vært behandlet av universitetsstyret i sakene S 4-13 og S I sak S redegjorde universitetsdirektøren for disponering av UiTs bygg- og eiendomsmasse. Det ble gjort følgende vedtak i sistnevnte sak: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

2 1. Universitetsslyret godkjenner videre prosjektering av renoveringen av Breivang. Prosjektetfinansieres innenfor egen ramme som beskrevet i saktforeiegget. Bygget skal gi arealer til Handelshøgskolen i Tromsø og eventuelt andre brukere. Ledige arealer i Teor~fagbygget disponeres iførste rekke til Jurfak og Instituttfor psykologi. 2. Universitetsstyret godkjenner at det igangsettes pi-osjektering av et nybyggfor biologiskefag innenfor de areal- og kostnadsrammer som er beskrevet i saksforelegget. 3. Natu;fagbygget disponeres i sin helhet til Instituttfor geologi. 4. Universitetsstvret godkjenner at det inngås leieavtaler/kjøp av eiement~vggfor ILP, Kristian Jebsen senterfor havrett og Helsefak avhengig av hva som er mest gunstig for UiT. 5. De øvrige prosjektene beskrevet i saksforelegget prioriteres innenfor rammen til avdelingfor bygg og eiendom. Det er i tidligere saker (S4-13, S ) redegjort for de mest sentrale bygg- og eiendomssakene som pågår innenfor Campus Tromsø. For å optimalisere nytteverdien av byggeprosjektene er det vesentlig for den fremtidige utviklingen av Campus Breivika at fremtidige bygg utfyller hverandre i funksjon. I dette bildet kan det være viktig å fokusere på hele det bebygde universitetsområde i Breivika og se ut over det enkelte fakultets arealbehov. Et realistisk scenario er at mer en 2000 personer (studenter og ansatte) skal flyttes eller reetableres på Campus Tromsø innen 4-5 år. I Teknologibygget skal det før semesterstart 2014 flytte inn ca. 700 studenter og ansatte. Inn i Nye Breivang vil ca. 450 studenter flytte fra teoribygget når det står ferdig tidlig i I løpet av 2017 er det forventet at MH 2 tas i bruk og ca studenter og ansatt vil finne sin plass i det bygget. I tillegg er det tre andre prosjekter som vil supplere dette: Nybygg for arktisk biologi, nytt museumsbygg og nytt bygg for lærerutdanning inkludert evt. modulbygg på mellomvegen. I dette fremtidsbildet er det helt nødvendig å starte dette arealpuslespillet ved å skape handlingsrom på kort sikt. På kort sikt menes her 1-2 år fremover i tid. Dette handlingsrommet kan oppnås ved å bygge opp et universelt bygg (modulbygg Campus) på så kort tid som praktisk mulig. Bygget er prosjektert på en slik måte at det skal ha mulighet for kunne tilpasses ulike brukergrupper i løpet de nærmeste 5 10 år. Universitetsdirektøren har i tråd med sak og gått i gang med anskaffelsen av modulbygg Campus. Dette bygget vil kunne tilfredsstille de fleste grunnleggende behovene for kontorplasser for ulike fakultet, grupperom og leseplasser for mastergradsstudenter. Litt avhengig hvordan bygget konfigureres, men det vil ha kapasitet til studentplasser og kontorplasser. Investeringskostnadene knyttet til vedtaket i styresak S er beregnet til kr 349 mill. samlet over en 4 års periode.... i Byggekostnader, eksklusiv vedlikeholds- og driftskostnader Byggevirksomhet\år Totalt Modulbygg campus Breivika ModulbygglLP Breivang Arktisk biologi Totalt kapitalbehov.. 4~ 0O i , Tabell 1: Kostnadsoverslag fordelt per år. NOK hele tusen Dagens pengeverdi i 20~3 UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

3 Investeringer til inventar er inkludert i beløpene for For modulbyggene er det ikke kalkulert med nytt inventar, da det er planlagt gjenbruk av eksiterende inventar og utstyr. Eventuelle suppleringer av inventar og utstyr foreslås dekket over fakultetenes budsjetter. Kostnadsoverslaget for Breivang er basert på et gjennomført forprosjekt. De øvrige byggene er basert på skisseprosjekter. Det betyr at kostnadsoverslagene er noe mer usikre for disse enn for Breivang. Samtidig betyr det at kostnadene ennå kan påvirkes med tanke på omfang og innhold. Det er imidlertid mottatt tilbud for modulbygg på campus Breivika, og de reelle kostnadene er på om lag 40 mill, kroner. Det vil si en økning på 5 mill, i forhold til tidligere kostnads overs lag. Dette skyldes i hovedsak at arealbehovet i modulbygget har blitt justert noe opp i forhold til innmeldt behov, og at det bygges inn en ekstra fleksibilitet i bygget med tanke på eventuelle fremtidige bruksendringer. Finansering av modulbygg på campus I sak ble det vedtatt igangsetting av modulbygg på campus (vedtakets punkt 1). Av et kostnadsoverslag på kr 35 mill, for modulbygg på campus er det behov for omfordeling av 20 mill, for å ra budsjettmnessig inndekning. Universitetsdirektøren foreslo i ovennevnte sak, at det gjøres i 2014 budsjettet, gjennom rammekutt fordelt iht. budsjettfordelingsmodellen. Tabell 2 viser et simulert rammekutt for realisering av modulbygg på campus i Fordelingsnøkkelen er iht. budsjettfordelingsmodellen2. Det betyr at byggeplanene håndteres som et fellesløft for UiT. økningen på kr 5 mill, for modulbygget er innarbeidet i finansieringen av de resterende byggeplanene. Simulert rammekutt (kutt i basis) vedr finansiering av modulbygg på campus 26-Adm Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB -451 Sum totalt for perioden Andel av generell basis fakultetene 2,40 % Andel av generell basis øvrig 1,20 % TabeU 2: Rammekutt for N0K~ i heletusen 2 Tabell 2 viser den reelle virkningen. Budsjettfordelingsrnodellen vil imidlertid fordele rammekutt også på stedkode 27 Felles infrastruktur (BEA). For å unngå en avkorting av de 20 mill, til BEA, er det i budsjettfordelingssaken kompensert for dette med en spesiell tildeling på ca. 2,8 mill, kroner. Dagens pengeverdi i 2013 U1T Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

4 Dagens arealforvaltning Det er Avdeling for bygg og eiendom (BEA) som drifter og vedlikeholder universitetets bygningsmasse. BEA har også ansvaret for arealforvaltningen, på bakgrunn av prinsippene nedfelt i dagens internhusleieordning. I sak ble det gitt en kort orientering om dagens internhusleieordning. Hovedprinsippet i ordningen er at fakultetene/enhetene selv dekker husleiekostnadene (drift og vedlikehold) for det areal de disponerer, som finansieres gjennom en øremerket tildeling. Det er arealer som tildeles av universitetsstyret, basert på arealsituasjonen på et gitt tidspunkt altså en utgangsposisjon. Husleiekostnadene for basisarealet beregnes på bakgrunn av UiTs totale drifts- og vedlikeholdskostnader for Felles infrastruktur. Konsekvensen av økte drift- og vedlikeholdskostnader har en indirekte virkning på fakultetenes økonomi. økte drift- og vedlikeholdskostnader medfører at en større andel øremerkes til dette formålet, og reduserer dermed den totale budsjettrammen som fordeles til fakulteter/enheter. På grunn av planlagte byggeprosjekter og endringer i basisarealer vil det være behov for en gjennomgang av internhusleieordningen. Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2013 (s.8) bebudet en evaluering av denne ordningen for de institusjonene som er selvforvaltende. Universitetsdirektøren komme tilbake saken til når det foreligger en endelig intern arealfordeling og avklaring på KDs evaluering. Egenfinansiering av planlagt byggevirksonihet Egenfinansiering innebærer at UiT finansierer planlagt byggevirksomhet over egen budsjettramme. I forrige styresak (sak S64-13) ble det orientert om universitetets inntekter, som primært består av statlige bevilgninger (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Det ble også redegjort for universitetets økonomiske avsetninger. Det vil si universitetets ubrukte inntekter. Stort sett disponeres alle tilgjengelige avsetninger per i dag av fakultetene/enhetene. Hvor fri disse midlene er for omdisponering, beror på hva som er vedtatt av aktivitet/tiltak, inngåtte avtaler, utlyste stillinger eller andre øremerkinger som allerede gir økonomiske forplikter for UiT, internt eller eksternt. De totale avsetningene i bevilgningsøkonomien har de siste årene økt, og var ved utgangen av 2012 ca. kr 300 mill., noe som utgjør ca. 14 % av bevilgningsinntektene fra Kunnskapsdepartementet i For tidligere Høgskolen i Finnmark (HiF) var de totale avsetningene ca. kr22 mill. på samme tidspunkt. Pr. 2. tertial 2013 har avsetningene økt til ca. 330 mill. for UiT, mens det for tidligere HiF ikke var vesentlige endringer. Finansieringen over universitetets egen budsjettramme gjør det påkrevd med interne omprioriteringer og omdisponeringer av budsjettrnidlene. Universitetsdirektøren har vurdert følgende muligheter for mnndekning: I) Omdisponering av UiTs interne avsetninger (trekke tilbake interne av setninger) 2) Forskuttering av fremtidige bevilgninger (et styrt overforbruk) 3) øke inntektene gjennom salg av fast eiendom, og innføring av avgiftsparkering UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

5 Omdisponering av UiTs interne avsetninger Universitetet har gjennom avsetningene likviditet til å finansiere de vedtatte byggeplanene. Den totale investeringsramrnen er på ca. kr 350 mill. Dette tilsvarer UiTs totale reserve per i dag. Midlene er imidlertid bundet opp i interne forpliktelser. Universitetsdirektøren anser det som lite aktuelt å omfordele avsetninger som i dag disponeres av budsjettenhetene. Det ville i realiteten ha betyd at de interne avsetninger ved fakultetene/enhetene hadde blitt trukket tilbake. Forskuttering av fremtidige bevilgninger Universitetsdirektøren foreslår å forskuttere fremtidig bevilgninger (tillate et merforbruk) for stedkode 27 - Felles infrastruktur, og balansere det med et tilsvarende rammekutt for andre fakultetlenheter, fordelt over flere år for å finansiere utbyggingskostnadene. Det betyr at fakultetene/enhetene disponerer egne avsetninger, samtidig som UiT benytter likviditeten til investeringer i vedtatte byggeplaner. Utfordringen med dette forslaget er i) det økonomiske handlingsrommet blir begrenset, og ii) merforbruket på stedkode 27 Felles infrastruktur blir ikke motregnet mot fakultetenes/ enhetenes avsetninger i regnskapet. Det vil dermed fremstå som om fakultetene/enhetene har et større økonomisk handlingsrom enn det universitetet totalt sett har avsetninger til å dekke. For å redusere risikoen for et overforbruk, bør de interne rammekuttene skje over en kortest mulig periode. Dette vil redusere sannsynligheten for at samme budsjettrarnme disponeres både til investeringer og til annen aktivitet ved fakultetene/enheten samtidig. I så tilfelle vil den økonomiske sitasjonen bli snudd til for universitetet, og det vil kunne oppstå negative avsetninger. Med bakgrunn i utviklingen frem til i dag, vurderes sannsynligheten for overforbruk som liten. Derimot kan økt antall m2 trigge realisering av aktivitet som tidligere har stått på vent ved fakultetene/enhetene, som følge av begrensninger i arealer. Det kan utløse en økt aktivitet, og et økt forbruk ved enhetene. Det er et forhold som øker risikoen, fra liten til middels, for et overforbruk og dermed negative avsetninger. Konsekvensene, dersom det inntreffer, er vurdert som akseptabel, med mindre eventuelle negative avsetninger overstiger 5-10 % av universitets totale bevilgningsøkonomi. De årlige rammekuttene blir nødvendigvis mindre dersom man velger en lengre periode med omfordeling, for eksempel ved å fordele rammekuttet over tid. Det vil tilsynelatende bevare det økonomiske handlingsrommet for fakultetene/enhetene på kort sikt, men reduserer handlingsron-imet over et lengere perspektiv. Øke inntektene gjennom salg av fast eiendom, og innføring av avgiftsparkering Universitetsdirektøren ser et inntektspotensial i å innføre avgiftsparkering, samt salg av universitetets boliger, og at disse midlene bør kunne øremerkes nybygg. Avgifisparkering er under utredning, men omfanget vurderes som så lite at det ikke vil ha nevneverdig betydning for beslutningen om å finansiere bygg i egenregi. UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

6 Når det gjelder boligsalg så har UiT solgt 9 boliger i området Kroken i 2013, noe som har gitt en snittpris pr. m2 på drøyt kr Alle boligene, med unntak av en enhet, ble solgt godt over prisantydning fra megler, og må antas å avspeile den reelle situasjonen på boligmarkedet i Tromsø. Om en legger de siste salgsprisene til grunn, vil en videre avhending av boliger kunne gi et inntektspotensial på opp mot kr90 mill. Område Antall Pris Kroken 3 6,3 Lunheim 11 19,3 Elverhøy 2 3,0 Håpet 18 36,0 Stakkevollan 12 21,0 Workinnmarka 1 1,5 Breiviklia 11 i 2, ,6 Tabell 3: Salgspotensial av boliger. Mill. NOK1 Universitetsdirektøren har ikke tatt endelig stilling til hvor mange boliger som bør selges! realiseres. Foreløpig er 2/3 av omsetningsverdien av boligene tatt med i finansieringsplanen. Et forsalg til budsjettmessig inndekning av finansieringsplanen er satt opp i tabell 4.. lnndekning over UiTs budsjett Budsjettdekning\år Totalt Budsjettrarnme BEA ~ Salgsinntekter fra boligsalg Ramrnekuttfak/enhet :000 1~0OOb Sum inndekningsbehov Tabell 4: Budsjettmessig inndekning. NOK~ i hele tusen Finansering av øvrige bygg i egenregi I sak S ba universitetsstyret universitetsdirektøren legge fram plan for finansiering av resterende byggeplaner (vedtakets punkt 2), med forslag til kostnadsfordeling og betalingsprinsipper. Resterende finansiering på kr 219 mill.3 foreslås dekket inn gjennom rammekutt fra og med 2015 og i henholdsvis 10, 15 og 20 år. Virkningen fremkommer i tabell 5, og er basert på dagens pengeverdi. Simulert rammekutt (kutt i basis) fordelt over antall ar loar lsar 2Oar 26 Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum per år Dagens pengeverdi i 2013 Foreslått rammekutt på 239 mill, kroner minus 20 mill, som tas i UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

7 Totalsum for perioden I I I Andel av generell basis fakultetene -1,1 % -0,8 % -0,6 % Andel av generell basis øvrig -0,4 % -0,3 % -0,2 % Tabell 5: Rammekutt fordelt over alt. tidshorisonter fra og med NOK1 i hele tusen Nedenfor viser tabell 6 rammekuttenes andel av avsetningene ved fakultetene/enhetene ved inngangen av året, altså inngående balanse Tabellen viser at andelen av rammekuttet varierer svært mye, fra %. Dette med unntak av administrasjonen, hvor rammekuttet overstiger avsatte midler per med 165 %. For Finnmarksfakultetet har vi ikke tall som er sammenhignbare.. Totalt Andel av Andel rammekutt av avsetningene per rammkutt avsetning 26-Adm % 27 - Felles infra (BEA) % 31-Helsefak % 32 - NT-fak % 33-HSL-fak % 34-BFE-fak % 35-Kunstfak % 36-Jurfak % 37 - Finnmarksfak TMU % 45-UB % Sum for perioden Tabell 6: Rammekuttenes andel av avsetninger per NOK~ hele tusen Drifts- og vedlikeholdsutgifter Dagens ordning med arealforvaltning ble beskrevet i forrige sak, og kort omtalt innledningsvis i dette notatet. Basisarealet påvirker fakultetsøkonomien indirekte. Ved fordeling av budsj ettmidler til Felles infrastruktur vil det naturligvis redusere andelen til fordeling til andre formål, også basisbevilgningen til fakultetene/enhetene. Økte drifts- og vedlikeholdskostnader vil altså gi tilsvarende reduksjon i basisbevilgningen til fakultetene/enhetene, fordelt i henhold til budsjettfordelingsmodellen. Denne reduksjonen vil være permanent, da drifts- og vedlikeholdskostnadene er å anse som irreversible faste kostnader, så lenge bygningsmassen eies og benyttes av universitetet. For hvert av modulbyggene er drifts- og vedlikeholdskostnadene beregnet til kr 0,5 mill. i året. For Breivang og nybygget til arktisk biologi er kostnadene beregnet til henholdsvis 3 og 2 mill, kroner. Etter ferdigstillelsen vil den samlete økningen i drifts og vedlikeholdskostnader utgjøre kr 6 mill. per år, basert på pengeverdien i Det vil resultere i et permanent rammekutt. En simulert fordeling av rammekuttet vises i tabell 7. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

8 Simulert rammekutt (kutt i basis) som. følge av økte driftskostnader Perar 26-Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmakrsfak TMU UB -117 Sum perår Tabell 7: Rammekutt pga. okt driftskost. NOK i hele tusen Universitetsdirektørens vurderinger For Breivang er kostnadsoverslaget basert på et gjennomført forprosjekt. Arktisk biologi er basert på et skisseprosjekt. Det betyr at kostnadene for nybygget til Arktisk biologi er noe mer usikre enn for Breivang. Universitetsdirektøren foreslår at kostnadsrammen som frenikommer i denne saken for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsøkningen på kr5 mill, for modulbygget på campus Breivika, godkjennes av universitetsstyret. Når kostnadsrammene for renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi foreligger vil universitetsdirektøren legge frem separate saker til behandling i styret. Nedenfor viser tabell 8 de totale rammekuttene knyttet til omfordeling til investeringer og drift. Det er en sammenstilling av tallene i tabellene 5 og 6. Det er ikke slik at den økonomiske situasjonen forbedrer seg med antall år rammekuttene fordeler seg over. Den reelle situasjonen er at dagens avsetninger, som er universitetets likviditet, er disponert til bygningsmessig infrastruktur. Dette skjer uten at disponeringsretten over de samme midlene trekkes tilbake. Universitetsdirektøren har beskrevet risikoen knyttet til dette ovenfor. Simulert rammekutt (kutt i basis) 10 år 15 år 20 år 26-Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum per år Totalsum for perioden Tabell 8: Fordeling av totale kutt fra 2015, inkl. økte driftskostnader. NOK~ i hele tusen UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

9 Med unntak av administrasjonen, vil fakultetene/enhetene ha mulighet til å omdisponere egne avsetninger til fremtidige kutt i inntektsrammen. For Finnmarksfakultetet er situasjonen mer usikkert. Universitetsdirektøren foreslår at det brukes en tidsramme på 15 år til å fordele fremtidige rammekutt, og til å opprette intern budsjettdekning. Det forutsetter at fakultetene/enhetene pålegges å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig rammekutt i basisbevilgningen. I dag er allerede litt over halvparten av universitetets ubrukte midler øremerket til spesielle formål. For BFE-fak og NT-fak vil fremtidige rammekutt komme i tillegg til den interne tilbakebetalingen for kjøp av henholdsvis FF Helmer Hansen og fire enmotorsfly til luftfartsfaget. For øvrig vil eksterne forpliktelser, anskaffelser og ansettelser, redusere det økonomiske handlingsrommet ytterligere. Eksempel på dette er avseffiinger til inventar og utstyr til det nye Teknologibygget, med ca. 44 mill, kroner. Administrasjonen er den enheten hvor andelen av samlet rammekutt større enn avsetningene, jf. tabell 6. Av disse avsetningene er ca. 80 % øremerket. Det er en situasjon som krever en streng økonomistyring i fremtiden. Innenfor administrasjonens ramme ligger blant annet midler til oppgraderinger av fellessystemer, og annen IT-infrastruktur. Administrasjonen skiller seg ut ved at budsjettet påvirkes i liten grad av inntekter fra BOA4, eller den resultatbaserte komponenten i budsjettfordelingsmodellen. Prioriteringer utover fremtidig budsjettramrne, vil det kunne medføre ytterligere rammekutt for fakultetene/ enhetene. Konsekvensene med den foreslåtte finansieringsløsningen er at fakultetene/enhetene må omdisponere avsetningene, slik at de er i stand til å møte fremtidige rammekutt. Det betyr at midlene som er bundet opp i økonomiske forpliktelser, må gjennomgås med tanke på den nye situasjonen. Blant annet må større anskaffelser, langtidskontrakter, ansettelser, eller andre disponeringer som påfører universitetet økonomiske forpliktelser vurderes nøye. Som universitetsdirektøren har beskrevet i tidligere saker er arealsituasjonen ved UiT prekær. Dette er en konsekvens av bl.a. økt søkertilgang, økt studentopptak og vekst gjennom at UiT er tildelt flere nasjonale sentre. Etter 2009 er UiT tildelt en rekke nye 3 og 4-årige studieplasser som gir en total studentvekst på om lag studenter (bl.a. økonomi, ingeniør, helsefag, juss, psykologi, idrett, ex.phil, m fl). I tildeling av nye studieplasser ligger det også en finansering av husleie, drift og administrasjon uten at disse utgiftene er øremerket, ei heller fullfinansiert. I stor grad er utgiftene som er skissert i denne saken knyttet til ny aktivitet og som må finansieres innenfor UiTs egen ramme om vi ikke kan skaffe eksterne bidragsytere eller Statlig finansiering gjennom statsbudsjettet. Det siste er lite aktuelt da vi må stå i byggekø i lang tid før byggene kan realiseres. Dette er en alvorlig situasjon for UiT og som fører til begrenset økonomisk handlingsrom til faglig aktivitet og utvikling. Belastningen kommer på toppen av andre utfordringer UiT står ovenfor som kompetanseheving, økt forskning, forventinger fra myndigheter og omgivelser Bidrag- og opp rags inansiert aktivitet (ekstern finansiering UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak~uit.no uit.no

10 om aktivitet, mv. Konsekvensene av det løftet universi e e nå må gjøre vil føre a annen aktivitet må reduseres og begrenses. Universitetsdirektøren viser til tildelingsbrevet for 2013 vedlegg 1 punkt hvor det heter: Departementet forutsetter at institusj onene forelegger for departementet saker som er av prinsipiell art eller dom innebærer større arealendringer. Universitetsstyrets vedtak om renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi må således forelegges Kunnskapsdeparternentet. Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M. Pedersen økonomidirektør Dokunientet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandler: Geir Sørensen UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

11 U i T Avdeling for økonomi NORGES ARKTISKE Vårref.: 2013/289 UNIVERSITET NOTAT Til: Universitetsstyret Fra: Universitetsdirektøren Rettelse i sak S Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger Det er foretatt en oppdatering av tabell 8, på side 8, i ovennevnte styresak som fremlegges En formelfeil i den første tabellen har ført til at årlige vedlikeholdskostnader feilaktig har blitt fordelt over 10, 15 og 20 år. Den nye tabellen er en sammenstilling av tabellene 5 og 6 i saksfremlegget, og fremkommer slik: Simulert rammekutt (kutt i basis) 10 år 15 år 20 år 26- Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum perår Totalsum for perioden Tabeli 8: Fordeling av totale kutt fra 2015, inkl, økte driftskostnader. NOK~ i hele tusen Som følge av dette er også referansen til tabellen 8 i fjerde avsnitt nedenfor tabellen, endret til tabell 6. Rettelsen er tatt inn i opprinnelig saksfremlegg, arkivreferanse 2013/872. Dato: Lasse LØnnum universitetsdirektør UiT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes Sentralbord: N-9037 Tromsø Faks: uit.no ~io ~6

12

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet

Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/1712 DHE004 Dato: 19.03.2015 Sak M 9/15 SAK M 9/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2015 Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Forslaget

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Fakulteter NFH TMU Sentrene under styret UB U-Vett Teknisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 200706392-3/BEL/115 Dato: 18.12.2007 STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Generelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Formål/sammendrag I denne saken foreslås

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2007 200700006-8 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Realfagbygget, møterom M1 - rom A 155, Campus Breivika, Realfagbygget Møtedato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19. Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.september 2008 Universitetet i Tromsø 1 Universitetet i Tromsø 2 Organisasjonskart

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2018-2020 Går til Styrets medlemmer Styremøte 18. oktober 2016 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag til budsjett 2017

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Gabo, Alta Møtedato: 07.05.2015 Tidspunkt: 09:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Kristine Andersen Trond Nylund

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: 15.01.2014 UNIYERSITET

Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: 15.01.2014 UNIYERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: 15.01.2014 UNIYERSITET Sak JF 2-14 SAKJF2-1 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 27. januar 2014 JF 2-14 Budsjett 2014 (utsatt

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 2011-2014 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak:

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 46/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TEREJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Oppfølging av US-sak 131/2011

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer