Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger"

Transkript

1 UIT Universitetsiedelsen N 0 R G E s Arkivref: /GS0002 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET SAKSFRA LEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger Innstilling til vedtak: 1) Universitetsstyret godkjenner kostnadsrammen som fremkommer i denne saken, for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsokningen på kr 5 mill, for modulbygget på campus Breivika. 2) Universitetsstyret vedtar finansiering av UiTs byggeplaner over universitetets egen budsjettramme, og godkjenner forslaget til intern budsjettdekning, gjennom rammekutt innenfor en tidsramme på 15 år. 3) Universitetsstyret pålegger fakultetene/enhetene å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig kutt i basisbevilgningen. 4) Universitetsstyret ber om at renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi forelegges Kunnskapsdepartementet i henhold til eiendomsfullmakten Begrunnelse: Universitetsstyret behandlet i oktobermøte Egenfinansiering av planlagte byggesaker (sak S 64-13) hvor følgende ble vedtatt: 1. Universitetsstvret godkjenner byggestartfor modellbyggpå campus, og ber universitetsdirektøren utarbeide kostnadsoverslag. 2. Universitetsstvret ber universitetsdirektøren legge fram sak om finansiering av resterende byggepianer i siyremøte 28. novembei~ medforslag til kostnadsfordeling og betalingsprinsipper. Planene har tidligere vært behandlet av universitetsstyret i sakene S 4-13 og S I sak S redegjorde universitetsdirektøren for disponering av UiTs bygg- og eiendomsmasse. Det ble gjort følgende vedtak i sistnevnte sak: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

2 1. Universitetsslyret godkjenner videre prosjektering av renoveringen av Breivang. Prosjektetfinansieres innenfor egen ramme som beskrevet i saktforeiegget. Bygget skal gi arealer til Handelshøgskolen i Tromsø og eventuelt andre brukere. Ledige arealer i Teor~fagbygget disponeres iførste rekke til Jurfak og Instituttfor psykologi. 2. Universitetsstyret godkjenner at det igangsettes pi-osjektering av et nybyggfor biologiskefag innenfor de areal- og kostnadsrammer som er beskrevet i saksforelegget. 3. Natu;fagbygget disponeres i sin helhet til Instituttfor geologi. 4. Universitetsstvret godkjenner at det inngås leieavtaler/kjøp av eiement~vggfor ILP, Kristian Jebsen senterfor havrett og Helsefak avhengig av hva som er mest gunstig for UiT. 5. De øvrige prosjektene beskrevet i saksforelegget prioriteres innenfor rammen til avdelingfor bygg og eiendom. Det er i tidligere saker (S4-13, S ) redegjort for de mest sentrale bygg- og eiendomssakene som pågår innenfor Campus Tromsø. For å optimalisere nytteverdien av byggeprosjektene er det vesentlig for den fremtidige utviklingen av Campus Breivika at fremtidige bygg utfyller hverandre i funksjon. I dette bildet kan det være viktig å fokusere på hele det bebygde universitetsområde i Breivika og se ut over det enkelte fakultets arealbehov. Et realistisk scenario er at mer en 2000 personer (studenter og ansatte) skal flyttes eller reetableres på Campus Tromsø innen 4-5 år. I Teknologibygget skal det før semesterstart 2014 flytte inn ca. 700 studenter og ansatte. Inn i Nye Breivang vil ca. 450 studenter flytte fra teoribygget når det står ferdig tidlig i I løpet av 2017 er det forventet at MH 2 tas i bruk og ca studenter og ansatt vil finne sin plass i det bygget. I tillegg er det tre andre prosjekter som vil supplere dette: Nybygg for arktisk biologi, nytt museumsbygg og nytt bygg for lærerutdanning inkludert evt. modulbygg på mellomvegen. I dette fremtidsbildet er det helt nødvendig å starte dette arealpuslespillet ved å skape handlingsrom på kort sikt. På kort sikt menes her 1-2 år fremover i tid. Dette handlingsrommet kan oppnås ved å bygge opp et universelt bygg (modulbygg Campus) på så kort tid som praktisk mulig. Bygget er prosjektert på en slik måte at det skal ha mulighet for kunne tilpasses ulike brukergrupper i løpet de nærmeste 5 10 år. Universitetsdirektøren har i tråd med sak og gått i gang med anskaffelsen av modulbygg Campus. Dette bygget vil kunne tilfredsstille de fleste grunnleggende behovene for kontorplasser for ulike fakultet, grupperom og leseplasser for mastergradsstudenter. Litt avhengig hvordan bygget konfigureres, men det vil ha kapasitet til studentplasser og kontorplasser. Investeringskostnadene knyttet til vedtaket i styresak S er beregnet til kr 349 mill. samlet over en 4 års periode.... i Byggekostnader, eksklusiv vedlikeholds- og driftskostnader Byggevirksomhet\år Totalt Modulbygg campus Breivika ModulbygglLP Breivang Arktisk biologi Totalt kapitalbehov.. 4~ 0O i , Tabell 1: Kostnadsoverslag fordelt per år. NOK hele tusen Dagens pengeverdi i 20~3 UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

3 Investeringer til inventar er inkludert i beløpene for For modulbyggene er det ikke kalkulert med nytt inventar, da det er planlagt gjenbruk av eksiterende inventar og utstyr. Eventuelle suppleringer av inventar og utstyr foreslås dekket over fakultetenes budsjetter. Kostnadsoverslaget for Breivang er basert på et gjennomført forprosjekt. De øvrige byggene er basert på skisseprosjekter. Det betyr at kostnadsoverslagene er noe mer usikre for disse enn for Breivang. Samtidig betyr det at kostnadene ennå kan påvirkes med tanke på omfang og innhold. Det er imidlertid mottatt tilbud for modulbygg på campus Breivika, og de reelle kostnadene er på om lag 40 mill, kroner. Det vil si en økning på 5 mill, i forhold til tidligere kostnads overs lag. Dette skyldes i hovedsak at arealbehovet i modulbygget har blitt justert noe opp i forhold til innmeldt behov, og at det bygges inn en ekstra fleksibilitet i bygget med tanke på eventuelle fremtidige bruksendringer. Finansering av modulbygg på campus I sak ble det vedtatt igangsetting av modulbygg på campus (vedtakets punkt 1). Av et kostnadsoverslag på kr 35 mill, for modulbygg på campus er det behov for omfordeling av 20 mill, for å ra budsjettmnessig inndekning. Universitetsdirektøren foreslo i ovennevnte sak, at det gjøres i 2014 budsjettet, gjennom rammekutt fordelt iht. budsjettfordelingsmodellen. Tabell 2 viser et simulert rammekutt for realisering av modulbygg på campus i Fordelingsnøkkelen er iht. budsjettfordelingsmodellen2. Det betyr at byggeplanene håndteres som et fellesløft for UiT. økningen på kr 5 mill, for modulbygget er innarbeidet i finansieringen av de resterende byggeplanene. Simulert rammekutt (kutt i basis) vedr finansiering av modulbygg på campus 26-Adm Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB -451 Sum totalt for perioden Andel av generell basis fakultetene 2,40 % Andel av generell basis øvrig 1,20 % TabeU 2: Rammekutt for N0K~ i heletusen 2 Tabell 2 viser den reelle virkningen. Budsjettfordelingsrnodellen vil imidlertid fordele rammekutt også på stedkode 27 Felles infrastruktur (BEA). For å unngå en avkorting av de 20 mill, til BEA, er det i budsjettfordelingssaken kompensert for dette med en spesiell tildeling på ca. 2,8 mill, kroner. Dagens pengeverdi i 2013 U1T Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

4 Dagens arealforvaltning Det er Avdeling for bygg og eiendom (BEA) som drifter og vedlikeholder universitetets bygningsmasse. BEA har også ansvaret for arealforvaltningen, på bakgrunn av prinsippene nedfelt i dagens internhusleieordning. I sak ble det gitt en kort orientering om dagens internhusleieordning. Hovedprinsippet i ordningen er at fakultetene/enhetene selv dekker husleiekostnadene (drift og vedlikehold) for det areal de disponerer, som finansieres gjennom en øremerket tildeling. Det er arealer som tildeles av universitetsstyret, basert på arealsituasjonen på et gitt tidspunkt altså en utgangsposisjon. Husleiekostnadene for basisarealet beregnes på bakgrunn av UiTs totale drifts- og vedlikeholdskostnader for Felles infrastruktur. Konsekvensen av økte drift- og vedlikeholdskostnader har en indirekte virkning på fakultetenes økonomi. økte drift- og vedlikeholdskostnader medfører at en større andel øremerkes til dette formålet, og reduserer dermed den totale budsjettrammen som fordeles til fakulteter/enheter. På grunn av planlagte byggeprosjekter og endringer i basisarealer vil det være behov for en gjennomgang av internhusleieordningen. Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2013 (s.8) bebudet en evaluering av denne ordningen for de institusjonene som er selvforvaltende. Universitetsdirektøren komme tilbake saken til når det foreligger en endelig intern arealfordeling og avklaring på KDs evaluering. Egenfinansiering av planlagt byggevirksonihet Egenfinansiering innebærer at UiT finansierer planlagt byggevirksomhet over egen budsjettramme. I forrige styresak (sak S64-13) ble det orientert om universitetets inntekter, som primært består av statlige bevilgninger (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Det ble også redegjort for universitetets økonomiske avsetninger. Det vil si universitetets ubrukte inntekter. Stort sett disponeres alle tilgjengelige avsetninger per i dag av fakultetene/enhetene. Hvor fri disse midlene er for omdisponering, beror på hva som er vedtatt av aktivitet/tiltak, inngåtte avtaler, utlyste stillinger eller andre øremerkinger som allerede gir økonomiske forplikter for UiT, internt eller eksternt. De totale avsetningene i bevilgningsøkonomien har de siste årene økt, og var ved utgangen av 2012 ca. kr 300 mill., noe som utgjør ca. 14 % av bevilgningsinntektene fra Kunnskapsdepartementet i For tidligere Høgskolen i Finnmark (HiF) var de totale avsetningene ca. kr22 mill. på samme tidspunkt. Pr. 2. tertial 2013 har avsetningene økt til ca. 330 mill. for UiT, mens det for tidligere HiF ikke var vesentlige endringer. Finansieringen over universitetets egen budsjettramme gjør det påkrevd med interne omprioriteringer og omdisponeringer av budsjettrnidlene. Universitetsdirektøren har vurdert følgende muligheter for mnndekning: I) Omdisponering av UiTs interne avsetninger (trekke tilbake interne av setninger) 2) Forskuttering av fremtidige bevilgninger (et styrt overforbruk) 3) øke inntektene gjennom salg av fast eiendom, og innføring av avgiftsparkering UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

5 Omdisponering av UiTs interne avsetninger Universitetet har gjennom avsetningene likviditet til å finansiere de vedtatte byggeplanene. Den totale investeringsramrnen er på ca. kr 350 mill. Dette tilsvarer UiTs totale reserve per i dag. Midlene er imidlertid bundet opp i interne forpliktelser. Universitetsdirektøren anser det som lite aktuelt å omfordele avsetninger som i dag disponeres av budsjettenhetene. Det ville i realiteten ha betyd at de interne avsetninger ved fakultetene/enhetene hadde blitt trukket tilbake. Forskuttering av fremtidige bevilgninger Universitetsdirektøren foreslår å forskuttere fremtidig bevilgninger (tillate et merforbruk) for stedkode 27 - Felles infrastruktur, og balansere det med et tilsvarende rammekutt for andre fakultetlenheter, fordelt over flere år for å finansiere utbyggingskostnadene. Det betyr at fakultetene/enhetene disponerer egne avsetninger, samtidig som UiT benytter likviditeten til investeringer i vedtatte byggeplaner. Utfordringen med dette forslaget er i) det økonomiske handlingsrommet blir begrenset, og ii) merforbruket på stedkode 27 Felles infrastruktur blir ikke motregnet mot fakultetenes/ enhetenes avsetninger i regnskapet. Det vil dermed fremstå som om fakultetene/enhetene har et større økonomisk handlingsrom enn det universitetet totalt sett har avsetninger til å dekke. For å redusere risikoen for et overforbruk, bør de interne rammekuttene skje over en kortest mulig periode. Dette vil redusere sannsynligheten for at samme budsjettrarnme disponeres både til investeringer og til annen aktivitet ved fakultetene/enheten samtidig. I så tilfelle vil den økonomiske sitasjonen bli snudd til for universitetet, og det vil kunne oppstå negative avsetninger. Med bakgrunn i utviklingen frem til i dag, vurderes sannsynligheten for overforbruk som liten. Derimot kan økt antall m2 trigge realisering av aktivitet som tidligere har stått på vent ved fakultetene/enhetene, som følge av begrensninger i arealer. Det kan utløse en økt aktivitet, og et økt forbruk ved enhetene. Det er et forhold som øker risikoen, fra liten til middels, for et overforbruk og dermed negative avsetninger. Konsekvensene, dersom det inntreffer, er vurdert som akseptabel, med mindre eventuelle negative avsetninger overstiger 5-10 % av universitets totale bevilgningsøkonomi. De årlige rammekuttene blir nødvendigvis mindre dersom man velger en lengre periode med omfordeling, for eksempel ved å fordele rammekuttet over tid. Det vil tilsynelatende bevare det økonomiske handlingsrommet for fakultetene/enhetene på kort sikt, men reduserer handlingsron-imet over et lengere perspektiv. Øke inntektene gjennom salg av fast eiendom, og innføring av avgiftsparkering Universitetsdirektøren ser et inntektspotensial i å innføre avgiftsparkering, samt salg av universitetets boliger, og at disse midlene bør kunne øremerkes nybygg. Avgifisparkering er under utredning, men omfanget vurderes som så lite at det ikke vil ha nevneverdig betydning for beslutningen om å finansiere bygg i egenregi. UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

6 Når det gjelder boligsalg så har UiT solgt 9 boliger i området Kroken i 2013, noe som har gitt en snittpris pr. m2 på drøyt kr Alle boligene, med unntak av en enhet, ble solgt godt over prisantydning fra megler, og må antas å avspeile den reelle situasjonen på boligmarkedet i Tromsø. Om en legger de siste salgsprisene til grunn, vil en videre avhending av boliger kunne gi et inntektspotensial på opp mot kr90 mill. Område Antall Pris Kroken 3 6,3 Lunheim 11 19,3 Elverhøy 2 3,0 Håpet 18 36,0 Stakkevollan 12 21,0 Workinnmarka 1 1,5 Breiviklia 11 i 2, ,6 Tabell 3: Salgspotensial av boliger. Mill. NOK1 Universitetsdirektøren har ikke tatt endelig stilling til hvor mange boliger som bør selges! realiseres. Foreløpig er 2/3 av omsetningsverdien av boligene tatt med i finansieringsplanen. Et forsalg til budsjettmessig inndekning av finansieringsplanen er satt opp i tabell 4.. lnndekning over UiTs budsjett Budsjettdekning\år Totalt Budsjettrarnme BEA ~ Salgsinntekter fra boligsalg Ramrnekuttfak/enhet :000 1~0OOb Sum inndekningsbehov Tabell 4: Budsjettmessig inndekning. NOK~ i hele tusen Finansering av øvrige bygg i egenregi I sak S ba universitetsstyret universitetsdirektøren legge fram plan for finansiering av resterende byggeplaner (vedtakets punkt 2), med forslag til kostnadsfordeling og betalingsprinsipper. Resterende finansiering på kr 219 mill.3 foreslås dekket inn gjennom rammekutt fra og med 2015 og i henholdsvis 10, 15 og 20 år. Virkningen fremkommer i tabell 5, og er basert på dagens pengeverdi. Simulert rammekutt (kutt i basis) fordelt over antall ar loar lsar 2Oar 26 Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum per år Dagens pengeverdi i 2013 Foreslått rammekutt på 239 mill, kroner minus 20 mill, som tas i UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

7 Totalsum for perioden I I I Andel av generell basis fakultetene -1,1 % -0,8 % -0,6 % Andel av generell basis øvrig -0,4 % -0,3 % -0,2 % Tabell 5: Rammekutt fordelt over alt. tidshorisonter fra og med NOK1 i hele tusen Nedenfor viser tabell 6 rammekuttenes andel av avsetningene ved fakultetene/enhetene ved inngangen av året, altså inngående balanse Tabellen viser at andelen av rammekuttet varierer svært mye, fra %. Dette med unntak av administrasjonen, hvor rammekuttet overstiger avsatte midler per med 165 %. For Finnmarksfakultetet har vi ikke tall som er sammenhignbare.. Totalt Andel av Andel rammekutt av avsetningene per rammkutt avsetning 26-Adm % 27 - Felles infra (BEA) % 31-Helsefak % 32 - NT-fak % 33-HSL-fak % 34-BFE-fak % 35-Kunstfak % 36-Jurfak % 37 - Finnmarksfak TMU % 45-UB % Sum for perioden Tabell 6: Rammekuttenes andel av avsetninger per NOK~ hele tusen Drifts- og vedlikeholdsutgifter Dagens ordning med arealforvaltning ble beskrevet i forrige sak, og kort omtalt innledningsvis i dette notatet. Basisarealet påvirker fakultetsøkonomien indirekte. Ved fordeling av budsj ettmidler til Felles infrastruktur vil det naturligvis redusere andelen til fordeling til andre formål, også basisbevilgningen til fakultetene/enhetene. Økte drifts- og vedlikeholdskostnader vil altså gi tilsvarende reduksjon i basisbevilgningen til fakultetene/enhetene, fordelt i henhold til budsjettfordelingsmodellen. Denne reduksjonen vil være permanent, da drifts- og vedlikeholdskostnadene er å anse som irreversible faste kostnader, så lenge bygningsmassen eies og benyttes av universitetet. For hvert av modulbyggene er drifts- og vedlikeholdskostnadene beregnet til kr 0,5 mill. i året. For Breivang og nybygget til arktisk biologi er kostnadene beregnet til henholdsvis 3 og 2 mill, kroner. Etter ferdigstillelsen vil den samlete økningen i drifts og vedlikeholdskostnader utgjøre kr 6 mill. per år, basert på pengeverdien i Det vil resultere i et permanent rammekutt. En simulert fordeling av rammekuttet vises i tabell 7. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

8 Simulert rammekutt (kutt i basis) som. følge av økte driftskostnader Perar 26-Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmakrsfak TMU UB -117 Sum perår Tabell 7: Rammekutt pga. okt driftskost. NOK i hele tusen Universitetsdirektørens vurderinger For Breivang er kostnadsoverslaget basert på et gjennomført forprosjekt. Arktisk biologi er basert på et skisseprosjekt. Det betyr at kostnadene for nybygget til Arktisk biologi er noe mer usikre enn for Breivang. Universitetsdirektøren foreslår at kostnadsrammen som frenikommer i denne saken for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsøkningen på kr5 mill, for modulbygget på campus Breivika, godkjennes av universitetsstyret. Når kostnadsrammene for renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi foreligger vil universitetsdirektøren legge frem separate saker til behandling i styret. Nedenfor viser tabell 8 de totale rammekuttene knyttet til omfordeling til investeringer og drift. Det er en sammenstilling av tallene i tabellene 5 og 6. Det er ikke slik at den økonomiske situasjonen forbedrer seg med antall år rammekuttene fordeler seg over. Den reelle situasjonen er at dagens avsetninger, som er universitetets likviditet, er disponert til bygningsmessig infrastruktur. Dette skjer uten at disponeringsretten over de samme midlene trekkes tilbake. Universitetsdirektøren har beskrevet risikoen knyttet til dette ovenfor. Simulert rammekutt (kutt i basis) 10 år 15 år 20 år 26-Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum per år Totalsum for perioden Tabell 8: Fordeling av totale kutt fra 2015, inkl. økte driftskostnader. NOK~ i hele tusen UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

9 Med unntak av administrasjonen, vil fakultetene/enhetene ha mulighet til å omdisponere egne avsetninger til fremtidige kutt i inntektsrammen. For Finnmarksfakultetet er situasjonen mer usikkert. Universitetsdirektøren foreslår at det brukes en tidsramme på 15 år til å fordele fremtidige rammekutt, og til å opprette intern budsjettdekning. Det forutsetter at fakultetene/enhetene pålegges å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig rammekutt i basisbevilgningen. I dag er allerede litt over halvparten av universitetets ubrukte midler øremerket til spesielle formål. For BFE-fak og NT-fak vil fremtidige rammekutt komme i tillegg til den interne tilbakebetalingen for kjøp av henholdsvis FF Helmer Hansen og fire enmotorsfly til luftfartsfaget. For øvrig vil eksterne forpliktelser, anskaffelser og ansettelser, redusere det økonomiske handlingsrommet ytterligere. Eksempel på dette er avseffiinger til inventar og utstyr til det nye Teknologibygget, med ca. 44 mill, kroner. Administrasjonen er den enheten hvor andelen av samlet rammekutt større enn avsetningene, jf. tabell 6. Av disse avsetningene er ca. 80 % øremerket. Det er en situasjon som krever en streng økonomistyring i fremtiden. Innenfor administrasjonens ramme ligger blant annet midler til oppgraderinger av fellessystemer, og annen IT-infrastruktur. Administrasjonen skiller seg ut ved at budsjettet påvirkes i liten grad av inntekter fra BOA4, eller den resultatbaserte komponenten i budsjettfordelingsmodellen. Prioriteringer utover fremtidig budsjettramrne, vil det kunne medføre ytterligere rammekutt for fakultetene/ enhetene. Konsekvensene med den foreslåtte finansieringsløsningen er at fakultetene/enhetene må omdisponere avsetningene, slik at de er i stand til å møte fremtidige rammekutt. Det betyr at midlene som er bundet opp i økonomiske forpliktelser, må gjennomgås med tanke på den nye situasjonen. Blant annet må større anskaffelser, langtidskontrakter, ansettelser, eller andre disponeringer som påfører universitetet økonomiske forpliktelser vurderes nøye. Som universitetsdirektøren har beskrevet i tidligere saker er arealsituasjonen ved UiT prekær. Dette er en konsekvens av bl.a. økt søkertilgang, økt studentopptak og vekst gjennom at UiT er tildelt flere nasjonale sentre. Etter 2009 er UiT tildelt en rekke nye 3 og 4-årige studieplasser som gir en total studentvekst på om lag studenter (bl.a. økonomi, ingeniør, helsefag, juss, psykologi, idrett, ex.phil, m fl). I tildeling av nye studieplasser ligger det også en finansering av husleie, drift og administrasjon uten at disse utgiftene er øremerket, ei heller fullfinansiert. I stor grad er utgiftene som er skissert i denne saken knyttet til ny aktivitet og som må finansieres innenfor UiTs egen ramme om vi ikke kan skaffe eksterne bidragsytere eller Statlig finansiering gjennom statsbudsjettet. Det siste er lite aktuelt da vi må stå i byggekø i lang tid før byggene kan realiseres. Dette er en alvorlig situasjon for UiT og som fører til begrenset økonomisk handlingsrom til faglig aktivitet og utvikling. Belastningen kommer på toppen av andre utfordringer UiT står ovenfor som kompetanseheving, økt forskning, forventinger fra myndigheter og omgivelser Bidrag- og opp rags inansiert aktivitet (ekstern finansiering UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak~uit.no uit.no

10 om aktivitet, mv. Konsekvensene av det løftet universi e e nå må gjøre vil føre a annen aktivitet må reduseres og begrenses. Universitetsdirektøren viser til tildelingsbrevet for 2013 vedlegg 1 punkt hvor det heter: Departementet forutsetter at institusj onene forelegger for departementet saker som er av prinsipiell art eller dom innebærer større arealendringer. Universitetsstyrets vedtak om renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi må således forelegges Kunnskapsdeparternentet. Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M. Pedersen økonomidirektør Dokunientet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandler: Geir Sørensen UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

11 U i T Avdeling for økonomi NORGES ARKTISKE Vårref.: 2013/289 UNIVERSITET NOTAT Til: Universitetsstyret Fra: Universitetsdirektøren Rettelse i sak S Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger Det er foretatt en oppdatering av tabell 8, på side 8, i ovennevnte styresak som fremlegges En formelfeil i den første tabellen har ført til at årlige vedlikeholdskostnader feilaktig har blitt fordelt over 10, 15 og 20 år. Den nye tabellen er en sammenstilling av tabellene 5 og 6 i saksfremlegget, og fremkommer slik: Simulert rammekutt (kutt i basis) 10 år 15 år 20 år 26- Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum perår Totalsum for perioden Tabeli 8: Fordeling av totale kutt fra 2015, inkl, økte driftskostnader. NOK~ i hele tusen Som følge av dette er også referansen til tabellen 8 i fjerde avsnitt nedenfor tabellen, endret til tabell 6. Rettelsen er tatt inn i opprinnelig saksfremlegg, arkivreferanse 2013/872. Dato: Lasse LØnnum universitetsdirektør UiT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes Sentralbord: N-9037 Tromsø Faks: uit.no ~io ~6

12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer