Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger"

Transkript

1 UIT Universitetsiedelsen N 0 R G E s Arkivref: /GS0002 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET SAKSFRA LEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger Innstilling til vedtak: 1) Universitetsstyret godkjenner kostnadsrammen som fremkommer i denne saken, for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsokningen på kr 5 mill, for modulbygget på campus Breivika. 2) Universitetsstyret vedtar finansiering av UiTs byggeplaner over universitetets egen budsjettramme, og godkjenner forslaget til intern budsjettdekning, gjennom rammekutt innenfor en tidsramme på 15 år. 3) Universitetsstyret pålegger fakultetene/enhetene å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig kutt i basisbevilgningen. 4) Universitetsstyret ber om at renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi forelegges Kunnskapsdepartementet i henhold til eiendomsfullmakten Begrunnelse: Universitetsstyret behandlet i oktobermøte Egenfinansiering av planlagte byggesaker (sak S 64-13) hvor følgende ble vedtatt: 1. Universitetsstvret godkjenner byggestartfor modellbyggpå campus, og ber universitetsdirektøren utarbeide kostnadsoverslag. 2. Universitetsstvret ber universitetsdirektøren legge fram sak om finansiering av resterende byggepianer i siyremøte 28. novembei~ medforslag til kostnadsfordeling og betalingsprinsipper. Planene har tidligere vært behandlet av universitetsstyret i sakene S 4-13 og S I sak S redegjorde universitetsdirektøren for disponering av UiTs bygg- og eiendomsmasse. Det ble gjort følgende vedtak i sistnevnte sak: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

2 1. Universitetsslyret godkjenner videre prosjektering av renoveringen av Breivang. Prosjektetfinansieres innenfor egen ramme som beskrevet i saktforeiegget. Bygget skal gi arealer til Handelshøgskolen i Tromsø og eventuelt andre brukere. Ledige arealer i Teor~fagbygget disponeres iførste rekke til Jurfak og Instituttfor psykologi. 2. Universitetsstyret godkjenner at det igangsettes pi-osjektering av et nybyggfor biologiskefag innenfor de areal- og kostnadsrammer som er beskrevet i saksforelegget. 3. Natu;fagbygget disponeres i sin helhet til Instituttfor geologi. 4. Universitetsstvret godkjenner at det inngås leieavtaler/kjøp av eiement~vggfor ILP, Kristian Jebsen senterfor havrett og Helsefak avhengig av hva som er mest gunstig for UiT. 5. De øvrige prosjektene beskrevet i saksforelegget prioriteres innenfor rammen til avdelingfor bygg og eiendom. Det er i tidligere saker (S4-13, S ) redegjort for de mest sentrale bygg- og eiendomssakene som pågår innenfor Campus Tromsø. For å optimalisere nytteverdien av byggeprosjektene er det vesentlig for den fremtidige utviklingen av Campus Breivika at fremtidige bygg utfyller hverandre i funksjon. I dette bildet kan det være viktig å fokusere på hele det bebygde universitetsområde i Breivika og se ut over det enkelte fakultets arealbehov. Et realistisk scenario er at mer en 2000 personer (studenter og ansatte) skal flyttes eller reetableres på Campus Tromsø innen 4-5 år. I Teknologibygget skal det før semesterstart 2014 flytte inn ca. 700 studenter og ansatte. Inn i Nye Breivang vil ca. 450 studenter flytte fra teoribygget når det står ferdig tidlig i I løpet av 2017 er det forventet at MH 2 tas i bruk og ca studenter og ansatt vil finne sin plass i det bygget. I tillegg er det tre andre prosjekter som vil supplere dette: Nybygg for arktisk biologi, nytt museumsbygg og nytt bygg for lærerutdanning inkludert evt. modulbygg på mellomvegen. I dette fremtidsbildet er det helt nødvendig å starte dette arealpuslespillet ved å skape handlingsrom på kort sikt. På kort sikt menes her 1-2 år fremover i tid. Dette handlingsrommet kan oppnås ved å bygge opp et universelt bygg (modulbygg Campus) på så kort tid som praktisk mulig. Bygget er prosjektert på en slik måte at det skal ha mulighet for kunne tilpasses ulike brukergrupper i løpet de nærmeste 5 10 år. Universitetsdirektøren har i tråd med sak og gått i gang med anskaffelsen av modulbygg Campus. Dette bygget vil kunne tilfredsstille de fleste grunnleggende behovene for kontorplasser for ulike fakultet, grupperom og leseplasser for mastergradsstudenter. Litt avhengig hvordan bygget konfigureres, men det vil ha kapasitet til studentplasser og kontorplasser. Investeringskostnadene knyttet til vedtaket i styresak S er beregnet til kr 349 mill. samlet over en 4 års periode.... i Byggekostnader, eksklusiv vedlikeholds- og driftskostnader Byggevirksomhet\år Totalt Modulbygg campus Breivika ModulbygglLP Breivang Arktisk biologi Totalt kapitalbehov.. 4~ 0O i , Tabell 1: Kostnadsoverslag fordelt per år. NOK hele tusen Dagens pengeverdi i 20~3 UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

3 Investeringer til inventar er inkludert i beløpene for For modulbyggene er det ikke kalkulert med nytt inventar, da det er planlagt gjenbruk av eksiterende inventar og utstyr. Eventuelle suppleringer av inventar og utstyr foreslås dekket over fakultetenes budsjetter. Kostnadsoverslaget for Breivang er basert på et gjennomført forprosjekt. De øvrige byggene er basert på skisseprosjekter. Det betyr at kostnadsoverslagene er noe mer usikre for disse enn for Breivang. Samtidig betyr det at kostnadene ennå kan påvirkes med tanke på omfang og innhold. Det er imidlertid mottatt tilbud for modulbygg på campus Breivika, og de reelle kostnadene er på om lag 40 mill, kroner. Det vil si en økning på 5 mill, i forhold til tidligere kostnads overs lag. Dette skyldes i hovedsak at arealbehovet i modulbygget har blitt justert noe opp i forhold til innmeldt behov, og at det bygges inn en ekstra fleksibilitet i bygget med tanke på eventuelle fremtidige bruksendringer. Finansering av modulbygg på campus I sak ble det vedtatt igangsetting av modulbygg på campus (vedtakets punkt 1). Av et kostnadsoverslag på kr 35 mill, for modulbygg på campus er det behov for omfordeling av 20 mill, for å ra budsjettmnessig inndekning. Universitetsdirektøren foreslo i ovennevnte sak, at det gjøres i 2014 budsjettet, gjennom rammekutt fordelt iht. budsjettfordelingsmodellen. Tabell 2 viser et simulert rammekutt for realisering av modulbygg på campus i Fordelingsnøkkelen er iht. budsjettfordelingsmodellen2. Det betyr at byggeplanene håndteres som et fellesløft for UiT. økningen på kr 5 mill, for modulbygget er innarbeidet i finansieringen av de resterende byggeplanene. Simulert rammekutt (kutt i basis) vedr finansiering av modulbygg på campus 26-Adm Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB -451 Sum totalt for perioden Andel av generell basis fakultetene 2,40 % Andel av generell basis øvrig 1,20 % TabeU 2: Rammekutt for N0K~ i heletusen 2 Tabell 2 viser den reelle virkningen. Budsjettfordelingsrnodellen vil imidlertid fordele rammekutt også på stedkode 27 Felles infrastruktur (BEA). For å unngå en avkorting av de 20 mill, til BEA, er det i budsjettfordelingssaken kompensert for dette med en spesiell tildeling på ca. 2,8 mill, kroner. Dagens pengeverdi i 2013 U1T Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

4 Dagens arealforvaltning Det er Avdeling for bygg og eiendom (BEA) som drifter og vedlikeholder universitetets bygningsmasse. BEA har også ansvaret for arealforvaltningen, på bakgrunn av prinsippene nedfelt i dagens internhusleieordning. I sak ble det gitt en kort orientering om dagens internhusleieordning. Hovedprinsippet i ordningen er at fakultetene/enhetene selv dekker husleiekostnadene (drift og vedlikehold) for det areal de disponerer, som finansieres gjennom en øremerket tildeling. Det er arealer som tildeles av universitetsstyret, basert på arealsituasjonen på et gitt tidspunkt altså en utgangsposisjon. Husleiekostnadene for basisarealet beregnes på bakgrunn av UiTs totale drifts- og vedlikeholdskostnader for Felles infrastruktur. Konsekvensen av økte drift- og vedlikeholdskostnader har en indirekte virkning på fakultetenes økonomi. økte drift- og vedlikeholdskostnader medfører at en større andel øremerkes til dette formålet, og reduserer dermed den totale budsjettrammen som fordeles til fakulteter/enheter. På grunn av planlagte byggeprosjekter og endringer i basisarealer vil det være behov for en gjennomgang av internhusleieordningen. Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2013 (s.8) bebudet en evaluering av denne ordningen for de institusjonene som er selvforvaltende. Universitetsdirektøren komme tilbake saken til når det foreligger en endelig intern arealfordeling og avklaring på KDs evaluering. Egenfinansiering av planlagt byggevirksonihet Egenfinansiering innebærer at UiT finansierer planlagt byggevirksomhet over egen budsjettramme. I forrige styresak (sak S64-13) ble det orientert om universitetets inntekter, som primært består av statlige bevilgninger (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Det ble også redegjort for universitetets økonomiske avsetninger. Det vil si universitetets ubrukte inntekter. Stort sett disponeres alle tilgjengelige avsetninger per i dag av fakultetene/enhetene. Hvor fri disse midlene er for omdisponering, beror på hva som er vedtatt av aktivitet/tiltak, inngåtte avtaler, utlyste stillinger eller andre øremerkinger som allerede gir økonomiske forplikter for UiT, internt eller eksternt. De totale avsetningene i bevilgningsøkonomien har de siste årene økt, og var ved utgangen av 2012 ca. kr 300 mill., noe som utgjør ca. 14 % av bevilgningsinntektene fra Kunnskapsdepartementet i For tidligere Høgskolen i Finnmark (HiF) var de totale avsetningene ca. kr22 mill. på samme tidspunkt. Pr. 2. tertial 2013 har avsetningene økt til ca. 330 mill. for UiT, mens det for tidligere HiF ikke var vesentlige endringer. Finansieringen over universitetets egen budsjettramme gjør det påkrevd med interne omprioriteringer og omdisponeringer av budsjettrnidlene. Universitetsdirektøren har vurdert følgende muligheter for mnndekning: I) Omdisponering av UiTs interne avsetninger (trekke tilbake interne av setninger) 2) Forskuttering av fremtidige bevilgninger (et styrt overforbruk) 3) øke inntektene gjennom salg av fast eiendom, og innføring av avgiftsparkering UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

5 Omdisponering av UiTs interne avsetninger Universitetet har gjennom avsetningene likviditet til å finansiere de vedtatte byggeplanene. Den totale investeringsramrnen er på ca. kr 350 mill. Dette tilsvarer UiTs totale reserve per i dag. Midlene er imidlertid bundet opp i interne forpliktelser. Universitetsdirektøren anser det som lite aktuelt å omfordele avsetninger som i dag disponeres av budsjettenhetene. Det ville i realiteten ha betyd at de interne avsetninger ved fakultetene/enhetene hadde blitt trukket tilbake. Forskuttering av fremtidige bevilgninger Universitetsdirektøren foreslår å forskuttere fremtidig bevilgninger (tillate et merforbruk) for stedkode 27 - Felles infrastruktur, og balansere det med et tilsvarende rammekutt for andre fakultetlenheter, fordelt over flere år for å finansiere utbyggingskostnadene. Det betyr at fakultetene/enhetene disponerer egne avsetninger, samtidig som UiT benytter likviditeten til investeringer i vedtatte byggeplaner. Utfordringen med dette forslaget er i) det økonomiske handlingsrommet blir begrenset, og ii) merforbruket på stedkode 27 Felles infrastruktur blir ikke motregnet mot fakultetenes/ enhetenes avsetninger i regnskapet. Det vil dermed fremstå som om fakultetene/enhetene har et større økonomisk handlingsrom enn det universitetet totalt sett har avsetninger til å dekke. For å redusere risikoen for et overforbruk, bør de interne rammekuttene skje over en kortest mulig periode. Dette vil redusere sannsynligheten for at samme budsjettrarnme disponeres både til investeringer og til annen aktivitet ved fakultetene/enheten samtidig. I så tilfelle vil den økonomiske sitasjonen bli snudd til for universitetet, og det vil kunne oppstå negative avsetninger. Med bakgrunn i utviklingen frem til i dag, vurderes sannsynligheten for overforbruk som liten. Derimot kan økt antall m2 trigge realisering av aktivitet som tidligere har stått på vent ved fakultetene/enhetene, som følge av begrensninger i arealer. Det kan utløse en økt aktivitet, og et økt forbruk ved enhetene. Det er et forhold som øker risikoen, fra liten til middels, for et overforbruk og dermed negative avsetninger. Konsekvensene, dersom det inntreffer, er vurdert som akseptabel, med mindre eventuelle negative avsetninger overstiger 5-10 % av universitets totale bevilgningsøkonomi. De årlige rammekuttene blir nødvendigvis mindre dersom man velger en lengre periode med omfordeling, for eksempel ved å fordele rammekuttet over tid. Det vil tilsynelatende bevare det økonomiske handlingsrommet for fakultetene/enhetene på kort sikt, men reduserer handlingsron-imet over et lengere perspektiv. Øke inntektene gjennom salg av fast eiendom, og innføring av avgiftsparkering Universitetsdirektøren ser et inntektspotensial i å innføre avgiftsparkering, samt salg av universitetets boliger, og at disse midlene bør kunne øremerkes nybygg. Avgifisparkering er under utredning, men omfanget vurderes som så lite at det ikke vil ha nevneverdig betydning for beslutningen om å finansiere bygg i egenregi. UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

6 Når det gjelder boligsalg så har UiT solgt 9 boliger i området Kroken i 2013, noe som har gitt en snittpris pr. m2 på drøyt kr Alle boligene, med unntak av en enhet, ble solgt godt over prisantydning fra megler, og må antas å avspeile den reelle situasjonen på boligmarkedet i Tromsø. Om en legger de siste salgsprisene til grunn, vil en videre avhending av boliger kunne gi et inntektspotensial på opp mot kr90 mill. Område Antall Pris Kroken 3 6,3 Lunheim 11 19,3 Elverhøy 2 3,0 Håpet 18 36,0 Stakkevollan 12 21,0 Workinnmarka 1 1,5 Breiviklia 11 i 2, ,6 Tabell 3: Salgspotensial av boliger. Mill. NOK1 Universitetsdirektøren har ikke tatt endelig stilling til hvor mange boliger som bør selges! realiseres. Foreløpig er 2/3 av omsetningsverdien av boligene tatt med i finansieringsplanen. Et forsalg til budsjettmessig inndekning av finansieringsplanen er satt opp i tabell 4.. lnndekning over UiTs budsjett Budsjettdekning\år Totalt Budsjettrarnme BEA ~ Salgsinntekter fra boligsalg Ramrnekuttfak/enhet :000 1~0OOb Sum inndekningsbehov Tabell 4: Budsjettmessig inndekning. NOK~ i hele tusen Finansering av øvrige bygg i egenregi I sak S ba universitetsstyret universitetsdirektøren legge fram plan for finansiering av resterende byggeplaner (vedtakets punkt 2), med forslag til kostnadsfordeling og betalingsprinsipper. Resterende finansiering på kr 219 mill.3 foreslås dekket inn gjennom rammekutt fra og med 2015 og i henholdsvis 10, 15 og 20 år. Virkningen fremkommer i tabell 5, og er basert på dagens pengeverdi. Simulert rammekutt (kutt i basis) fordelt over antall ar loar lsar 2Oar 26 Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum per år Dagens pengeverdi i 2013 Foreslått rammekutt på 239 mill, kroner minus 20 mill, som tas i UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

7 Totalsum for perioden I I I Andel av generell basis fakultetene -1,1 % -0,8 % -0,6 % Andel av generell basis øvrig -0,4 % -0,3 % -0,2 % Tabell 5: Rammekutt fordelt over alt. tidshorisonter fra og med NOK1 i hele tusen Nedenfor viser tabell 6 rammekuttenes andel av avsetningene ved fakultetene/enhetene ved inngangen av året, altså inngående balanse Tabellen viser at andelen av rammekuttet varierer svært mye, fra %. Dette med unntak av administrasjonen, hvor rammekuttet overstiger avsatte midler per med 165 %. For Finnmarksfakultetet har vi ikke tall som er sammenhignbare.. Totalt Andel av Andel rammekutt av avsetningene per rammkutt avsetning 26-Adm % 27 - Felles infra (BEA) % 31-Helsefak % 32 - NT-fak % 33-HSL-fak % 34-BFE-fak % 35-Kunstfak % 36-Jurfak % 37 - Finnmarksfak TMU % 45-UB % Sum for perioden Tabell 6: Rammekuttenes andel av avsetninger per NOK~ hele tusen Drifts- og vedlikeholdsutgifter Dagens ordning med arealforvaltning ble beskrevet i forrige sak, og kort omtalt innledningsvis i dette notatet. Basisarealet påvirker fakultetsøkonomien indirekte. Ved fordeling av budsj ettmidler til Felles infrastruktur vil det naturligvis redusere andelen til fordeling til andre formål, også basisbevilgningen til fakultetene/enhetene. Økte drifts- og vedlikeholdskostnader vil altså gi tilsvarende reduksjon i basisbevilgningen til fakultetene/enhetene, fordelt i henhold til budsjettfordelingsmodellen. Denne reduksjonen vil være permanent, da drifts- og vedlikeholdskostnadene er å anse som irreversible faste kostnader, så lenge bygningsmassen eies og benyttes av universitetet. For hvert av modulbyggene er drifts- og vedlikeholdskostnadene beregnet til kr 0,5 mill. i året. For Breivang og nybygget til arktisk biologi er kostnadene beregnet til henholdsvis 3 og 2 mill, kroner. Etter ferdigstillelsen vil den samlete økningen i drifts og vedlikeholdskostnader utgjøre kr 6 mill. per år, basert på pengeverdien i Det vil resultere i et permanent rammekutt. En simulert fordeling av rammekuttet vises i tabell 7. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

8 Simulert rammekutt (kutt i basis) som. følge av økte driftskostnader Perar 26-Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmakrsfak TMU UB -117 Sum perår Tabell 7: Rammekutt pga. okt driftskost. NOK i hele tusen Universitetsdirektørens vurderinger For Breivang er kostnadsoverslaget basert på et gjennomført forprosjekt. Arktisk biologi er basert på et skisseprosjekt. Det betyr at kostnadene for nybygget til Arktisk biologi er noe mer usikre enn for Breivang. Universitetsdirektøren foreslår at kostnadsrammen som frenikommer i denne saken for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsøkningen på kr5 mill, for modulbygget på campus Breivika, godkjennes av universitetsstyret. Når kostnadsrammene for renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi foreligger vil universitetsdirektøren legge frem separate saker til behandling i styret. Nedenfor viser tabell 8 de totale rammekuttene knyttet til omfordeling til investeringer og drift. Det er en sammenstilling av tallene i tabellene 5 og 6. Det er ikke slik at den økonomiske situasjonen forbedrer seg med antall år rammekuttene fordeler seg over. Den reelle situasjonen er at dagens avsetninger, som er universitetets likviditet, er disponert til bygningsmessig infrastruktur. Dette skjer uten at disponeringsretten over de samme midlene trekkes tilbake. Universitetsdirektøren har beskrevet risikoen knyttet til dette ovenfor. Simulert rammekutt (kutt i basis) 10 år 15 år 20 år 26-Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum per år Totalsum for perioden Tabell 8: Fordeling av totale kutt fra 2015, inkl. økte driftskostnader. NOK~ i hele tusen UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

9 Med unntak av administrasjonen, vil fakultetene/enhetene ha mulighet til å omdisponere egne avsetninger til fremtidige kutt i inntektsrammen. For Finnmarksfakultetet er situasjonen mer usikkert. Universitetsdirektøren foreslår at det brukes en tidsramme på 15 år til å fordele fremtidige rammekutt, og til å opprette intern budsjettdekning. Det forutsetter at fakultetene/enhetene pålegges å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig rammekutt i basisbevilgningen. I dag er allerede litt over halvparten av universitetets ubrukte midler øremerket til spesielle formål. For BFE-fak og NT-fak vil fremtidige rammekutt komme i tillegg til den interne tilbakebetalingen for kjøp av henholdsvis FF Helmer Hansen og fire enmotorsfly til luftfartsfaget. For øvrig vil eksterne forpliktelser, anskaffelser og ansettelser, redusere det økonomiske handlingsrommet ytterligere. Eksempel på dette er avseffiinger til inventar og utstyr til det nye Teknologibygget, med ca. 44 mill, kroner. Administrasjonen er den enheten hvor andelen av samlet rammekutt større enn avsetningene, jf. tabell 6. Av disse avsetningene er ca. 80 % øremerket. Det er en situasjon som krever en streng økonomistyring i fremtiden. Innenfor administrasjonens ramme ligger blant annet midler til oppgraderinger av fellessystemer, og annen IT-infrastruktur. Administrasjonen skiller seg ut ved at budsjettet påvirkes i liten grad av inntekter fra BOA4, eller den resultatbaserte komponenten i budsjettfordelingsmodellen. Prioriteringer utover fremtidig budsjettramrne, vil det kunne medføre ytterligere rammekutt for fakultetene/ enhetene. Konsekvensene med den foreslåtte finansieringsløsningen er at fakultetene/enhetene må omdisponere avsetningene, slik at de er i stand til å møte fremtidige rammekutt. Det betyr at midlene som er bundet opp i økonomiske forpliktelser, må gjennomgås med tanke på den nye situasjonen. Blant annet må større anskaffelser, langtidskontrakter, ansettelser, eller andre disponeringer som påfører universitetet økonomiske forpliktelser vurderes nøye. Som universitetsdirektøren har beskrevet i tidligere saker er arealsituasjonen ved UiT prekær. Dette er en konsekvens av bl.a. økt søkertilgang, økt studentopptak og vekst gjennom at UiT er tildelt flere nasjonale sentre. Etter 2009 er UiT tildelt en rekke nye 3 og 4-årige studieplasser som gir en total studentvekst på om lag studenter (bl.a. økonomi, ingeniør, helsefag, juss, psykologi, idrett, ex.phil, m fl). I tildeling av nye studieplasser ligger det også en finansering av husleie, drift og administrasjon uten at disse utgiftene er øremerket, ei heller fullfinansiert. I stor grad er utgiftene som er skissert i denne saken knyttet til ny aktivitet og som må finansieres innenfor UiTs egen ramme om vi ikke kan skaffe eksterne bidragsytere eller Statlig finansiering gjennom statsbudsjettet. Det siste er lite aktuelt da vi må stå i byggekø i lang tid før byggene kan realiseres. Dette er en alvorlig situasjon for UiT og som fører til begrenset økonomisk handlingsrom til faglig aktivitet og utvikling. Belastningen kommer på toppen av andre utfordringer UiT står ovenfor som kompetanseheving, økt forskning, forventinger fra myndigheter og omgivelser Bidrag- og opp rags inansiert aktivitet (ekstern finansiering UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak~uit.no uit.no

10 om aktivitet, mv. Konsekvensene av det løftet universi e e nå må gjøre vil føre a annen aktivitet må reduseres og begrenses. Universitetsdirektøren viser til tildelingsbrevet for 2013 vedlegg 1 punkt hvor det heter: Departementet forutsetter at institusj onene forelegger for departementet saker som er av prinsipiell art eller dom innebærer større arealendringer. Universitetsstyrets vedtak om renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi må således forelegges Kunnskapsdeparternentet. Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M. Pedersen økonomidirektør Dokunientet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandler: Geir Sørensen UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

11 U i T Avdeling for økonomi NORGES ARKTISKE Vårref.: 2013/289 UNIVERSITET NOTAT Til: Universitetsstyret Fra: Universitetsdirektøren Rettelse i sak S Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger Det er foretatt en oppdatering av tabell 8, på side 8, i ovennevnte styresak som fremlegges En formelfeil i den første tabellen har ført til at årlige vedlikeholdskostnader feilaktig har blitt fordelt over 10, 15 og 20 år. Den nye tabellen er en sammenstilling av tabellene 5 og 6 i saksfremlegget, og fremkommer slik: Simulert rammekutt (kutt i basis) 10 år 15 år 20 år 26- Adm Felles infra (BEA) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UB Sum perår Totalsum for perioden Tabeli 8: Fordeling av totale kutt fra 2015, inkl, økte driftskostnader. NOK~ i hele tusen Som følge av dette er også referansen til tabellen 8 i fjerde avsnitt nedenfor tabellen, endret til tabell 6. Rettelsen er tatt inn i opprinnelig saksfremlegg, arkivreferanse 2013/872. Dato: Lasse LØnnum universitetsdirektør UiT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes Sentralbord: N-9037 Tromsø Faks: uit.no ~io ~6

12

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: 09.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 17.12.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 17.12.2013 Til stede:

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet

Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/1712 DHE004 Dato: 19.03.2015 Sak M 9/15 SAK M 9/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2015 Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Forslaget

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet.

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 02-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.13 Arkivref.: 2012/5093 SJO063/115 S 02-13 Statsbudsjettet 2013 -tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 28.10.16 Notatdato: 21.10.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Dag Roar Nielsen/Niels

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad Universitetsledelsen Arkivref: 2016/4610/BTO002 Dato: 24.05.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: 5.4.2013 Arkivref.: 2012/6171 SG 15-13: FORSLAG TIL FORDELING AV SAK-MIDLER 2013-2014 Bakgrunn Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark er i brev av 15.2.2013

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2009 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU - prinsipper og tiltak Tilrådning:

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

SAK M 19/16. Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 19/16. Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/5604 DHE004 Dato: 23.05.2016 Sak M 19/16 SAK M 19/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. juni 2016 Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i:

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/4691 MNI001 Dato: 04.09.2017 Saksnr: FS 39/2017 SAK FS 39/2017 Til: Fakultetsstyret ved HSL-fak Møtedato: 14. september 2017

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2017/7454 Dato: 10.03.2017 SAK FS 8-2017 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 16. mars 2017 Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2010/6534 ELI000 Dato: 25.11.2015 SAK FS 26/2015 Til: medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 2. desember 2015 Sluttrapport - handlingsplan

Detaljer

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 05 Møtedato: 14. februar 2006 Notatdato: 06. februar 2006 Saksbehandler: Jan E. Aldal JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Fakulteter NFH TMU Sentrene under styret UB U-Vett Teknisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 200706392-3/BEL/115 Dato: 18.12.2007 STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Generelt

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Formål/sammendrag I denne saken foreslås

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer