SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET APRIL Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning"

Transkript

1 SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13 Møteplan Avtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Stavanger Forslag til reglement Godtgjøring for styrearbeid Oversikt over medlemmer av senterstyret 1. Styret tar mandat, sammensetning til etterretning. 2. Styret vedtar foreslåtte reglement. Vedlegg: Forslag til møteplan for 2013 og 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar den fremlagte møteplanen Sak 03/13 Oppdragsbrev 2013 og forslag til Årsplan Vedlegg: Forslag til årsplan saksutredning Oppdragsbrev for 2013 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av fremlagte forslag til årsplan ber styret senteret ferdigstille en årsplan i dialog med styreleder. 2. Styret ber om at innspill fra styret vurderes tatt inn i årsplanen i ferdigstillelsen. Læringsmiljøsenteret Side 1

2 Sak 04/13 Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjett for 2013 saksutredning Kapitalbehov meldt fra UiS til KD Forslag til vedtak: 1. Styret tar til etterretning at vesentlige opplysninger mangler for å kunne vedta et budsjett i balanse. 2. Med forbehold om at kapitalbehovet UiS har rettet overfor KD blir innfridd, vedtas det fremlagte budsjett. 3. Dersom kapitalbehovet ikke blir innfridd, ber styret om å få seg fremlagt et revidert budsjett. Læringsmiljøsenteret Side 2

3 SAK 01/13 Konstituering av styret Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) og Universitetet i Stavanger (UiS) undertegnet 28. juni 2012 avtalen som regulerer opprettelse og drift av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Opprettelsen er en oppfølging av Meld.St.18 ( ) Læring og fellesskap, Innst. 405S ( ) og vedtak 632 om at statlige spesialpedagogiske støttesystem (Statped) skulle omorganiseres til én virksomhet. Som en følge av det, ønsket en å opprette et senter for læringsmiljø og atferdsforskning basert på en sammenslåing av eksisterende ressurser i Lillegården kompetansesenter i Statped og Senter for atferdsforskning ved UiS. Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innenfor sitt ansvarsområde. Sentere skal arbeide med faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og relevant undervisning, i tråd med fastsatt mandat. Etter delegasjon fra KD har Utdanningsdirektoratet ansvar for tilskudd til senterets nasjonale oppdrag i tråd med mandat og oppdragsbrev. Kommunikasjons til nasjonal myndigheter om det nasjonale oppdraget skal gå via Utdanningsdirektoratet. Senteret skal samarbeide med andre fagmiljøer ved UiS, og det skal være synergier mellom senteret og resten av UiS. Det skal være dialog om strategisk utvikling (av relevante fagmiljøer, ansettelser mv). Styret er det øverste organet ved senteret. Styrets mandat I følge avtalen av 28. juni 2012 har styret følgende mandat: Styret har ansvar for strategisk utvikling av virksomheten, og økonomisk kontroll og overvåking av driften. Styret fastsetter budsjett og virksomhetsplan som oversender Utdanningsdirektoratet til orientering. Styret ansetter daglig leder. Tilsettingsprosessen følger UiS sitt system for tilsetting av instituttledere. I følge avtalen er det Utdanningsdirektoratet som godkjenner senterets årsrapport og regnskap. Styret for UiS har det overordnede ansvaret for den administrative virksomheten ved senteret og for å legge til rette for at sentrets nasjonale mandat og oppdrag kan realiseres. Senterstyrets sammensetning og ledelse To medlemmer med vara oppnevnt av UiS To medlemmer med vara oppnevnt av KD Styreleder oppnevnt av KD i samråd med UiS Senterleder er sekretær for styret og har ansvar for saksutredning og å fremme forslag til vedtak. Læringsmiljøsenteret Side 1

4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universitetet i Stavanger Stavanger 4036 Deres ref. 2011/5191/SME Vår ref. 08/6234 Dato Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning oversending av avtale og mandat Vedlagt oversendes ett signert eksemplar av avtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Stavanger om Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning og fastsatt mandat for senteret. Det er ikke gjort endringer i innholdet i mandatet. Vi vil samtidig minne om at UiS må oversende navn på sine representanter til styret for senteret, én av hvert kjønn. Det er et mål å få styret oppnevnt høsten Til slutt viser vi til vårt brev av der vi ber om at det i mal for omstillingsavtale fylles ut med arbeidsgiverparter og arbeidstakerparter, slik at det kan legges til rette for et forhandlingsmøte om omstillingsavtale, fortrinnsvis i uke 34 ( ). Med hilsen 43,-u.A-ctrQ Kari Brustad (e.f.) avdelingsdirektør nie8iwtf 4,../ AnnbjørgRimeslåtten seniorrådgiver Vedlegg: Fastsatt mandat for nasjonalt senter for læringsmiljø og atierdsforskning Kopi: Utdanningsdirektoratet, Lillegården kompetansesenter Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Akersg. 44 Opplæringsavdelingen Sentralbord: * Saksbehandler Annbjørg Rimeslåtten / Org. nr

5 AVTALE mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Universitetet i Stavanger (UiS) om etablering og drift av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (senteret). 1. Etablering og organisering a. Som oppfølging av Meld. St 18 ( ) Læring og fellesskap, Innst ( ) og vedtak 632 om at statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) skal omorganiseres til én virksomhet, skal det opprettes et senter for læringsmiljø og atferdsforskning basert på en sammenslåing av eksisterende ressurser i Lillegården kompetansesenter i Statped (Lillegården) og Senter for atferdsforskning (SAF) ved UiS. b. Med grunnlag i denne avtalen legges drift og administrative oppgaver for Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning til Universitetet i Stavanger, jf. universitets- og høyskoleloven 1-4 fierde ledd. Departementet fastsetter mandat for senterets virksomhet som nasjonalt senter etter dialog med Utdanningsdirektoratet, Lillegården kompetansesenter og UiS. 2. Senterets virksomhet a. Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innenfor sitt ansvarsområde. Senteret skal arbeide med faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og relevant undervisning, i tråd med fastsatt mandat. b. Etter delegasjon fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet ansvar for tilskudd til senterets nasjonale oppdrag i tråd med mandat og oppdragsbrev. Kommunikasjon til nasjonale myndigheter om det nasj onale oppdraget skal gå via Utdanningsdirektoratet. c. Senteret skal samarbeide med andre fagmiljøer ved UiS, og det skal være synergier mellom senteret og resten av UiS. Det skal være dialog om strategisk utvikling (av relevante fagmiljøer, ansettelser mv). 3. Styring a. Styret er det øverste organet ved senteret. Styret består av en leder og fire medlemmer UiS og KD oppnevner to medlemmer hver. KD oppnevner styrets leder i samråd med UiS. b. Styret har ansvar for strategisk utvikling av virksomheten, og økonomisk kontroll og overvåking av driften. c. Styret fastsetter budsjett og virksomhetsplan som oversendes Utdanningsdirektoratet til orientering. d. Utdanningsdirektoratet godkjenner senterets årsrapport og regnskap. e. Styret ansetter daglig leder for senteret. Tilsettingsprosessen følger UiS sitt system for tilsetting av instituttledere. f. Styret for UiS har det overordnede ansvaret for den administrative virksomheten ved senteret og for å legge til rette for at senterets nasjonale mandat og oppdrag kan realiseres.

6 4. Økonomi og personalforhold a. Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet mottar senteret en årlig grunntildeling og oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet for å utføre nasjonale oppgaver. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen eller gjennom tilleggsbevilgninger. b. Den økonomiske grunnfinansieringen vil være tildelingen fra direktoratet og universitetets økonomiske bidrag til senteret, på minst samme nivå som i Senteret kan påta seg eksternt finansiert virksomhet, herunder forskning, innenfor sitt mandat. c. UiS skal stille lokaler til disposisjon for senteret. Senteret skal ha tilgang til universitetets infrastruktur som for eksempel IT-tjenester, arkiv-, regnskaps og lønnssystemer. Videre skal renhold, belysning, oppvarming og internt bygningsmessig vedlikehold ivaretas av UiS. Senteret skal selv dekke kostnadene til den infrastruktur og de tjenester UiS stiller til disposisjon. Inventar og utstyr som ikke lenger er i bruk av senteret, kan brukes av UiS eller avhendes i tråd med UiS sine retningslinjer. Senteret og UiS skal inngå avtaler om den infrastruktur og de tjenester som skal leveres. d. Senterets personell ansettes ved UiS. Senteret skal ledes av en daglig leder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten. e. Daglig leder ansettes av senterets styre, etter innstilling fra universitetsdirektøren. Øvrig personell ansettes av UiS etter de regler som gjelder for tilsetting av faglig og administrativt personale, etter innstilling fra senterleder. De ansatte følger de regler og opparbeider de rettigheter som gjelder for universitetets øvrige ansatte. Oslo/Stavanger, 28. juni (N-c40Ær-Le,( Kunnskapsdepartementet Univ sitetet i S

7 Formål Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Vedtatt av Kunnskapsdepartementet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes og gjennomføres slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken og bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk innenfor sitt ansvarsområde. Senteret skal bidra til kompetanseutvikling i sektoren og til kvalitet i læringsmiljøet for barn i barnehage, elever, lærlinger og voksne. Gjennom sin virksomhet skal senteret sørge for et bredt kunnskapsgrunnlag om læringsmiljøets betydning, og for at dette kunnskapsgrunnlaget formidles og tas i bruk i sektoren. Oppgaver Virksomheten til Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning skal være kunnskapsog forskningsbasert og skal ivareta både individperspektivet og systemperspektivet i arbeidet med læringsmiljø og skolens og barnehagens kultur. Senteret skal: Drive målrettet forskning og formidle resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Senterets forskning gjøres under faglig frihet og ansvar, jf. universitets- og høyskoleloven 1-5. Ha aktiv kontakt med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling Ta initiativ til at det igangsettes forskning og utviklingsarbeid der kunnskapsgrunnlaget er svakt eller mangler. Ta initiativ til og bidra til å gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til pedagogisk virksomhet på sitt ansvarsområde. Dette skal skje i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, og skole- og barnehageeiere. Bidra til kompetanseutvikling og til at det lokalt arbeides med å skape et læringsmiljø som fremmer faglig, personlig og sosial utvikling for barn, elever, lærlinger og voksne, også de som har behov for ekstra tilrettelegging og hjelp. Være en aktiv aktør overfor PP-tjenesten og bistå denne i systemrettet arbeid med læringsmiljøet i skoler og barnehager. Bistå universitets- og høyskolesektoren i innsatsen for å realisere nasjonale satsninger på kompetanseutvikling i grunnopplæringen for de primære målgruppene, samt satsinger innenfor kompetanseheving av lærerutdannere. Samarbeide med Universitetet i Stavanger og bidra til universitetets lærer- og forskerutdanning innenfor relevante fagområder. Samarbeide med andre relevante aktører, herunder andre nasjonale sentre og Statped. Senteret kan påta seg eksternt finansiert virksomhet, inklusiv forskning, innenfor sitt mandat.

8 Målgrupper Senterets primære målgrupper er skoleeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, PPtjenesten og studenter og lærerutdannere ved universiteter og høyskoler med lærerutdanning Organisering Senteret er lagt til Universitetet i Stavanger etter avtale mellom departementet og universitetet, jf. lov om universiteter og høyskoler 1-4 fjerde ledd. Virksomheten er lokalisert to steder, i Stavanger og på Østlandet. Senteret skal ledes av en daglig leder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten. Styring Styret er det øverste organet ved senteret. Styret har ansvar for strategisk utvikling av virksomheten, og økonomisk kontroll og overvåking av driften. Styret består av 5 medlemmer, inkludert styreleder. Styret består av en leder og fire medlemmer. UiS og KD oppnevner to medlemmer hver. KD oppnevner styrets leder i samråd med UiS. Utdanningsdirektoratet gir senteret årlig tildeling og oppdragsbrev, samt eventuelle tilleggsoppdrag. Utdanningsdirektoratet skal godkjenne årsrapport og regnskap. Styret oversender virksomhetsplan og budsjett til Utdanningsdirektoratet, til orientering. Kommunikasjon til nasjonale utdanningsmyndigheter skal gå via Utdanningsdirektoratet.

9 FORSLAG TIL REGLEMENT 1. Innkalling til møtene. Saksliste. Saksforberedelse til møtene. 1. Innkalling til møte Senterstyret holder møte etter møteplan det selv har vedtatt. Styret fastsetter årlige møteplaner. Det innkalles til møter 4 ganger i året. Utover dette når styreleder og/eller senterleder sammen mener særlige hensyn tilsier ekstraordinært møte. Styreleder innkaller til styremøter. Denne kan bestemme at styrets sekretær innkaller på vegne av styreleder. Hvis sekretæren innkaller, skal dette skje i samråd med styreleder. Møteinnkallingen skal inneholde møtested og møtetid, og en oversikt over sakene som skal behandles. Innkallingen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer i styret. Innkalling til styremøtene med saksdokumenter skal sendes ut en uke i forkant, med mindre situasjonen tilsier noe annet. 2. Offentliggjøring av saksdokument Saksdokumentene i saker der styret skal fatte vedtak er offentlige med mindre saken er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentleglova eller Tjenestemannsloven. 3. Saksliste Utarbeiding av saksliste Styrets sekretær fastsetter sakslisten i samråd med styreleder. 4. Skriftlige saksframlegg. Forslag til vedtak Senterstyrets behandling av saker skal bygge på skriftlige saksframlegg. Senterleder skal sørge for at sakene som skal tas opp i styremøtene er forberedt på forsvarlig måte. Senterleder legger fram forslag til vedtak i alle saker som skal behandles i styret. 2 Forfall. Varamedlemmer Kan et styremedlem eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende gi melding til styresekretariatet snarest mulig. Styresekretariatet skal straks innkalle varamedlem. Læringsmiljøsenteret Side 1

10 Må noen forlate styremøtet før det er slutt på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende straks si fra til møtelederen. Er varamedlem til stede, skal denne tre inn i stedet for den som forlater møtet. Varamedlem som lovlig har trådt inn i møtet skal være med i møtet til saken som er påbegynt er ferdigbehandlet og vike plass for medlemmet dersom denne melder seg under møtet. 3 Deltakere i møtene Foruten styrets medlemmer deltar senterleder med tale og forslagsrett. Senterleder har ansvar for sekretariatet og kan kalle inn andre sakkyndige som kan legge fram opplysninger og utredninger, men som ellers ikke har rett til å delta i styrets debatt. 4 Møteledelse. Åpent eller lukket møte. Taushetsplikt Styreleder er møteleder. Som hovedregel er møtene åpne. Styret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal holdes for lukkede dører. Saker som er unntatt offentlighet i medhold av lov behandles i lukket møte. I slike saker har styrets medlemmer taushetsplikt. 5 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Ved møtets åpning foretar møtelederen opprop, gir melding om forfall og hvem som møter i stedet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Innkalling og saksliste skal godkjennes og merknader tas opp på forespørsel fra møtelederen. 1. Endring av saksliste Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på den utsendte sakslisten. Styret kan også fatte vedtak i en sak som ikke er oppført i sakslisten, dersom ikke styrets leder eller minst to av de frammøtte medlemmene motsetter seg dette. Dersom styrets leder eller minst to av de frammøtte medlemmene motsetter seg at en sak skal tas opp til realitetsbehandling, kan flertallet likevel avgjøre at en sak skal drøftes og ta beslutning om videre saksbehandling. 2. Orienteringssaker Orienteringssaker regnes ikke som saker som er oppført på sakslisten. Dersom en orienteringssak skal tas opp som sak, gjelder reglene i pkt. 1) ovenfor. Læringsmiljøsenteret Side 2

11 3. Spørsmål som tas opp i møtet Realitetsforslag som fremmes i samband med spørsmål som tas opp i møtet, kan ikke avgjøres i møtet dersom styrets leder eller minst to av de frammøtte styremedlemmene er i mot å fatte vedtak i saken. 6 Rekkefølge og form for behandling av sakene Dersom ikke annet er bestemt under godkjenning av sakslisten, skal styret behandle de sakene som er nevnt i innkallingen, og i den rekkefølgen de er oppført. Møtelederen refererer sakene og viser til det forslag til vedtak som foreligger i saken. Møtelederen innleder om sakene så langt han/hun finner det nødvendig. Senterleder gis anledning til å kommentere sitt saksframlegg før møteleder gir ordet fritt til styrets medlemmer. Styrets medlemmer gis ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, fastsetter møtelederen rekkefølgen. 7 Inhabilitet For styremedlemmenes habilitet gjelder reglene i forvaltningsloven. Styrets medlemmer har selv plikt til å vurdere sin habilitet og si i fra dersom de er inhabile i behandlingen av en sak. Den som er inhabil skal ikke ta del i styrets forhandlinger og avstemminger i vedkommende sak. 8 Ordning av debatten. Møteleders stilling i debatten Taleren skal holde seg til saken eller til den delen av saken som debatten gjelder. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 9 Avgrensning og avslutning av debatten Styret vedtar å sette strek for debatten etter forslag fra møtelederen. Etter at strek er satt i en sak, kan det ikke fremmes nye forslag til vedtak jfr Forslag til vedtak 1. Bare styrets medlemmer, varamedlemmer som deltar i møtet og senterleder kan fremme forslag. 2. Forslag skal leveres skriftlig og i underskrevet stand til møtelederen med mindre det gjelder forslag på kandidater ved valg eller forslag om at en sak skal utsettes. Møtelederen skal referere forslaget. Læringsmiljøsenteret Side 3

12 3. Utsettelsesforslag Under styrets debatt av en sak kan det fremmes utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget skal være grunngitt. Møtelederen skal straks sette strek for behandlingen av saken og åpne for innlegg om utsettelsesforslaget. Møtelederen skal se til at slike innlegg ikke er knyttet til sakens realiteter. Om utsettelsesforslaget faller ved voteringen, fortsetter debatten om saken etter talerlisten som forelå da utsettelsesforslaget ble fremmet. 11 Forberedelse til avstemming Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming. Etter at saken er tatt opp til avstemming, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak. Styrets medlemmer som er til stede i møterommet har rett og plikt til å stemme. Ved valg er det adgang til å stemme blankt. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemming, foreslår møtelederen rekkefølge i avstemmingen. Ved oppdelt avstemming bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og deretter over hele innstillingen til slutt. Før endelig avstemming kan det foretas prøveavstemming, som ikke er bindende. Ved debatt om forslag til avstemmingsordning påser møtelederen at talerne utelukkende holder seg til avstemmingsspørsmålet. 12 Avstemminger. Stemmemåten Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Avstemming kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen sier imot et forslag framsatt av møtelederen med spørsmål om noen stemmer i mot. b) Ved at møtelederen ber de som er mot et forslag vise stemmetegn. Når møtelederen eller et medlem krever det, skal det holdes kontravotering. c) Ved navneopprop. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i alfabetisk rekkefølge. Navneopprop skal benyttes når møtelederen ber om det eller når et medlem ber om det og får medhold av minst en av de møtende styremedlemmene. Krav om navneopprop skal avgjøres uten debatt etter avstemmingsregelen under pkt. b). d) Skriftlig avstemming uten underskrift. Skriftlig avstemming skal bare brukes ved valg, og bare dersom et av de møtende styremedlemmene krever det. Når avstemmingsmåter som er nevnt under punkt c) og d) blir brukt, oppnevner møtelederen tellekorps. Læringsmiljøsenteret Side 4

13 Møtelederen skal opplyse styret om resultatet av avstemmingen. 13 Møtebok. Protokolltilførsel 1. Møtebok Det skal føres møtebok for hvert møte. Møteboken skal inneholde møtested og møtetid, hvilke medlemmer som møtte, hvem som hadde forfall, og hvilke varamedlemmer som møtte for disse. Det skal føres i møteboken om og når noen kom til eller forlot møtet, slik at det framgår hvem som har deltatt i behandlingen av den enkelte sak. I hver sak skal det bokføres hvilke forslag som er fremmet og det vedtak som er fattet. Det skal bokføres hvor mange stemmer det enkelte forslag har fått. Etter møtet lages en foreløpig utskrift av møteboken som undertegnes av møtelederen og senterleder og sendes møtedeltakerne snarest mulig. Møteboken godkjennes som første sak på neste styremøte. 2. Protokolltilførsel De styremedlemmene som ønsker det kan få ført inn en protokolltilførsel i møteboken for å grunngi sin votering eller uttale seg om voteringen i en sak. Krav om å få protokolltilførsel må framsettes før neste sak tas opp. Læringsmiljøsenteret Side 5

14

15 Kontaktinformasjon Senterstyret Leder: Therese Hopfenbeck, +44 (0) , Medlemmer: Ingrid Hernes Tlf Utdanningsdirektør Troms vara: Trond Johnsen, utdanningsdirektør i Oppland Anders Isnes, nestleder ved nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Telefon: / vara: Martin Vonstad Østerdal: generalsekretær i LNU, Norges barne og ungdomsorganisasjoner / osterdal/ Dekan ved Det humanistiske fakultet, p.t. Tor Hauken, Tor Hauken vara: fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet, p.t. Odd Folke Topland odd Førstelektor Grete Sørensen Vaaland, Læringsmiljøsenteret vara: seniorrådgiver Hanne Jahnsen, Læringsmiljøsenteret Læringsmiljøsenteret Side 1

16 SAK 02/13 Forslag til møteplan Innledning Styret har, som det øverste organet ved senteret ansvar for den strategiske utviklingen av virksomheten, økonomisk kontroll og overvåking av driften. Det foreslås i denne planen tre møter for 2013 og fire møter for 2014 for styret. De andre nasjonale sentrene har frist for å levere årsrapport 15. januar og for å levere årsplan 1. mars. Når det gjelder Læringsmiljøsenteret skal styret fastsette budsjett og årsplan før den sendes Utdanningsdirektoratet til orientering. Dette forslaget til plan, forutsetter at oppdragsbrevet foreligger så tidlig at det kan tas inn i et forslag til årsplan i februar. Det er Utdanningsdirektoratet som skal godkjenne senterets årsrapport og regnskap, men det vil være naturlig at disse er behandlet i styret først. Dersom det skal la seg gjøre, må fristen for årsrapport være annerledes for dette senteret enn for de øvrige nasjonale sentrene. August 2013 Delrapportering arbeidet ved senteret: i forhold til oppdragsbrev, i forhold til Fusjonsprosessen. halvårig regnskapsrapport inkl prosjektene Innspill til budsjett for 2014 November 2013 Delrapportering arbeidet ved senteret: i forhold til oppdragsbrev, i forhold til fusjonsprosessen. Innspill til årsplan 2014 Senterets økonomiske utvikling. Foreløpig budsjettplan for Februar 2014 Årsrapport Forslag til årsplan Regnskap Budsjett for Mai 2014 Delrapportering arbeidet ved senteret: i forhold til oppdragsbrev, i forhold til fusjonsprosessen. Tertial regnskapsrapport. September 2014 Delrapportering arbeidet ved senteret: i forhold til oppdragsbrev, i forhold til Fusjonsprosessen. Innspill til budsjett November 2014 Innspill til årsplan Senterets økonomiske utvikling. Foreløpig budsjettplan for Læringsmiljøsenteret Side 1

17 Læringsmiljøsenteret Side 2

18 SAK 03/13 Forslag til årsplan for læringsmiljøsenteret 2013 Innledning Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Læringsmiljøsenteret ble opprettet 1. januar 2013 som resultat av et Stortingsvedtak juni Senteret er en fusjon mellom tidligere Lillegården kompetansesenter, Statped og Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Senteret er i brev fra Kunnskapsdepartementet gitt tre år til faglig omstilling av virksomheten. I omstillingsperioden ledes senteret av lederne ved de to tidligere sentrene sammen. Senterleder Unni Vere Midthassel er senterets daglige leder. Direktør Einar Christiansen beholder sin direktørtittel, og sammen utgjør de et lederteam som har som sin fremste oppgave å utvikle et sterkt fagmiljø som kan løse oppgaver innen rammen av sitt mandat. Et helt sentral mål dette første året i senterets historie er «å bli ett senter». Derfor blir det viktig å få til gode samarbeidsrelasjoner og rutiner. I et fusjonert senter blir det avgjørende at alle ansatte har en felles forståelse av senterets mandat og at oppgavene forstås og løses i tråd med dette. Ett virkemiddel for å nå dette målet er å utarbeide en plan for intern organisasjonsutvikling. For å fremstå som ett senter, arbeides det nå også med grafisk profil og logo. Senteret får som de øvrige nasjonale sentrene, årlige oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet. Senterstyret skal som øverste ansvarlig for strategisk utvikling av senteret, sørge for at oppdraget fra Utdanningsdirektoratet blir konkretisert og at det blir laget årsplan og budsjett for hvordan oppdraget skal løses. Styret er gitt i oppgave å konkretisere oppdragsbrevet sammen med senteret. Saken som her legges frem, er et forslag til konkretisering fra senterledelsen. Saksfremlegget har vært lagt frem for de ansatte 15. april. Det formelle oppdragsbrevet kom til senteret først 22. mars. De ansatte har derfor kun i liten grad vært trukket inn i prosessen med å skrive dette forslaget til årsplan. Forslaget, sammen med styrets eventuelle endringer, skal utgjøre årsplanen som skal sendes Utdanningsdirektoratet til orientering innen 1. juni. Styret vil få tilsendt den endelige versjonen av årsplanen. Læringsmiljøsenteret Side 1

19 OPPDRAGSBREVET FOR 2013 Utdanningsdirektoratet viser til senterets formål, målgrupper og prinsipper for oppgaveløsningen før de fremhever fire områder der det forventes resultater. Det blir vår oppgave å se de fire områdene i sammenheng slik at vi oppnår synergier av arbeidet vi gjør. I denne delen av saksfremstillingen vil hvert av områdene starte med sitat fra oppdragsbrevet. Det er skrevet i kursiv. Deretter vil vi for hvert område beskrive aktiviteten, milepæler, målgrupper, planlagt resultat og ressursbruk. I oppdragsbrevet er forskning og internasjonalt arbeid satt opp under samme punkt. Dette dreier seg om ulike aktiviteter, og vi vil derfor behandle dem som punkt 4 og 5 i årsplanen. For å ivareta fusjonsprosessen mellom senterets avdelinger legger vi til omstillingsprosessen som et sjette punkt. For å ivareta fusjonsprosessen mellom senterets avdelinger, legger vi til omstillingsprosessen som punkt 6. En vellykket omstillingsprosess blir i innledningen trukket fram som et sentralt mål, og krever planlegging og målsetninger. 1. Kommunikasjon Senteret skal ha en egen nettside som skal formidle resultater fra norsk og internasjonal forskning på læringsmiljøfeltet til sektoren. Formidlingen må skje på en slik måte at resultatene blir tilgjengelige for ansatte i barnehage og skolesektoren. 1.1 Aktivitet Det er nedsatt en gruppe som arbeider med et nytt felles nettsted under Universitetet i Stavangers plattform. Her blir presentasjon av forskning og forskningsbasert kunnskap om senterets fagområde en vesentlig del. Universitetet har nylig oppdatert sitt nettsted. Vi tar utgangspunkt i det arbeidet og bygger videre på det. Det er viktig å finne gode strukturer for hvordan nettstedet skal bygges opp slik at det blir logisk og lett å finne frem for våre brukere. I påvente av det oppdaterte nettstedet, vil vi legge inn fagstoff på det foreløpige nettstedet. På nettstedet vil vi presentere egen og andres forskning og vise hvordan den kan ha praktisk relevans for barnehager og skoler i Norge. Der det er naturlig vil vi knytte forskningen til oppgaver som løses under punktene kompetanseheving og kvalitetsutvikling. Vi vil også presentere kunnskapsoversikter som kan være til hjelp for studenter, lærere og andre interesserte. Det skal utvikles en formidlingsplan for nettformidling, internkommunikasjon og mediestrategi. Læringsmiljøsenteret Side 2

20 1.2 Milepæler Juni: Vi har utarbeidet kunnskapsoversikter på minst to områder. Vi er i gang med presentasjon av forskning. Vi har utformet en formidlingsstrategi som bl.a. gir rammer og retning for kommunikasjonsarbeidet. Oktober: Vi har fortsatt å utarbeide kunnskapsoversikter. Vi har testet ut om strukturer vi har valgt for presentasjon av forskning, er gode ved å intervjue noen av brukerne. Desember: Det nye nettstedet er lansert. Strukturene for hvordan vi presenterer fag og forskning er etablert, men vil likevel være justerbare etter brukernes behov. 1.3 Målgrupper Primært ansatte i barnehager og skoler. Men også skoleeiere, ledere, PP tjenesten og studenter og lærerutdannere ved universiteter og høgskoler med lærerutdanning. 1.4 Resultat Vi har kunnskapsoversikter på noen sentrale områder. Vi har presentert relevant forskning knyttet til de mest sentrale områdene innen læringsmiljøfeltet. 1.5 Ressursbruk 2 årsverk 2. Kompetanseutvikling Senteret skal bidra til kompetanseutvikling innenfor læringsmiljøfeltet for hele målgruppen. I 2013 blir det særlig viktig å prioritere ungdomstrinnsatsingen og den skolebaserte kompetanseutviklingen. Senteret skal samarbeide med andre relevante nasjonale sentere og bistå lærerutdanninger og ungdomsskoler, slik at ungdomstrinnsatsingen og den skolebaserte kompetanseutviklingen blir vellykket, med særlig ansvar for fagområdene organisasjonsutvikling og klasseledelse. I arbeidet som vi gjør ut mot barnehage og skolesektoren vil kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling henge tett sammen. Vi har presentert ungdomstrinnsatsingen under punkt 2, fordi det er prioritert område. De øvrige aktivitetene legges under punkt 3, kvalitetsutvikling. 2.1 Aktivitet Ungdomstrinnsatsingen: Dette er en ny satsing der senteret vil arbeide på tvers av avdelingene. Vi vil lage forslag til hvordan en slik skolebasert kompetanseutvikling kan gjennomføres, og vi vil i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner møte skoleeiere og skoleledere om denne kompetanseutviklingen. Vi vil samarbeide med Lesesenteret og Matematikksenteret om klasseledelse og organisasjonsutvikling for de skolene som velger Læringsmiljøsenteret Side 3

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET

SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET 01.06.17 Sak 09/17 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: - Møtebok fra forrige møte - Innkalling og saksliste - Sak 07/17 Organisasjonsutviklingsprosess

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. Saksbehandler: Petter aagensen Vår dato: 15.04.2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6571 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret i sak 22/1996 den 19.03.1996 Justering i Kommunestyret i sak 9/2001 den 27.02.2001

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Innhold Hva menes med barnehage- og skolemiljø, læringsmiljø m.m. Om kompetansepakken og bakgrunnen for denne De tre differensierte tilbudene

Detaljer

STYRETS FORRETNINGSORDEN

STYRETS FORRETNINGSORDEN US 44/2016 STYRETS FORRETNINGSORDEN Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Lise Gorseth, Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/02248 Vedlegg: 1. Forretningsorden for NMBUs styrer Forslag til

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret Side: 1. av 9 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret velges etter regler fastsatt i valgloven. Valget gjelder for 4 år. Kommunestyrets medlemstall er 29. 2. Virkeområde. Kommunestyret er ns øverste politiske

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

Reglement for plan- og miljøutvalget

Reglement for plan- og miljøutvalget Reglement for plan- og miljøutvalget Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005 Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt 18.03.2004 KS-04/0005 1. Saksforberedelse for kommunestyret Ordføreren har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 20. NOVEMBER 2014

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 20. NOVEMBER 2014 SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 20. NOVEMBER 2014 Sak 18/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: - Møtebok fra forrige møte - Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøsamlingsbasert

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøsamlingsbasert Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøsamlingsbasert tilbud, pulje 3 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19 (2015-2016) Tid for lek og læring-bedre innhold

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 35 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til Kommunelovens 17 om konstituering av kommunestyret. I dette møte skal det

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende NOU2009:18 Rett til læring. Det vises til høringsbrev av 22.07.2009 Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 0. FORMÅL Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering

Detaljer

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. Saksbehandler: Petter aagensen Vår dato: 07.04.2017 Deres dato: Vår referanse: 2013/6571 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 04.05.2017 2016/7567 Deres dato: Deres referanse: Montessoriskolen i Stavanger AS ved styrets leder Skipsbyggergata 19a 4077 HUNDVÅG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling. Utvalg: Fakultets- og instituttstyrene ved Det teknisknaturvitenskapelige

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling. Utvalg: Fakultets- og instituttstyrene ved Det teknisknaturvitenskapelige Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultets- og instituttstyrene ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Møtested: Aud 053, Kjell Arholms hus Dato: 13.09.2011, kl. 09:00 Eventuelt forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06 AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 sak 0091/06 1. Forberedelser av saker for kommunestyret Kommunestyret holder sine møter på de tidspunkt som kommunestyret

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 3. JUNI 2016 Sted: Gardermoen, Park Inn by Radisson Oslo Airport Tidsramme: 1000-1500 Saksliste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 04.09.03, sak 60/03. Sist revidert av kommunestyret: 10.12. 2015, sak 89/15 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no og hbh@udir.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/5682 Deres referanse:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/ REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/09 05.03.09 endret i K-sak 90/2014 18.09.14 1. FORBEREDELSE AV SAKER FOR FORMANNSKAPET Rådmann/administrasjonssjef sørger for

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nybøle leder Disposisjon Formell forankring og de andre sentrene Mandat og oppdragsbrev Budsjett Senterets formelle forankring

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø", pulje 2

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 2 Vår dato: 10.04.2017 Vår referanse: 2017/1908 Arkivnr.: 632.3 Deres referanse: Saksbehandler: Vibeke Norheim Holm Kommuner og frittstående grunnskoler i Buskerud Innvalgstelefon: 32 26 69 50 Invitasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 01.12.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 01.12.2014 Tid: 10:15 12:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

Instituttstyret Institutt for kultur- og språkvitenskap Humanistisk fakultet Universitetet i Stavanger Tor Hauken Dekan Humanistisk fakultet Universitetet i Stavanger Stavanger 28.02.2012 Instituttstyret

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER Gyldig fra 01.01.2017 1. Innledning Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE 1. VALG OG SAMMENSETNING Bystyret velger selv et formannskap bestående av 7 representanter. Disse velges for 4 år av og blant medlemmene av bystyret. 2. ANSVARS-

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret 2015

Årsplan for Lesesenteret 2015 Årsplan for Lesesenteret 2015 Må leses sammen med oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2015 Felles oppgaver Nivå 3 Hovedområder 1 Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet 1.1 Utvikling og publisering

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30. august 1995, sak 68/95, endret ved kommunestyrets vedtak av 6. mars 1996 sak 11/96, 21. mai 1997 sak 48/97, 25. juni 2003

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement 1. Innledning Formannskapet Kommunestyret velger 5 medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet innehar

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer