HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT 2/15 15/38 SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - FLYTEBRYGGE OG FORTØYNING I DØNNESFJORDBOTN 3/15 15/45 SØRØYA PÅ LANGS; - EN MERKET TURSTI FRA SØRVÆR TIL AKKARFJORD 4/15 15/43 TUFTEPARK PÅ HASVIK 5/15 14/471 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FINANSIERING AV BÅT OG KVOTE ASLE SANDMO

2 6/15 15/40 SØKNAD OM FINANSIERING TIL KJØP AV FARTØY NESSET KYSTFISKE AS 7/15 14/465 KOMMUNAL HØRING - "KOMPENSASJONSMIDLER" TIL INFRASTRUKTURTILTAK 8/15 15/41 DRØFTINGSSAKER 9/15 15/42 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 20. januar 2015 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 1/15 REFERAT Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 15/35 1/15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. 1) 14/ ORD//EH /15 Kommunal- og forvaltningskomiteen INVITASJON TIL MØTE MED KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM KOMMUNEREFORMEN OG ØYKOMMUNEPROSJEKTET, 12. MARS 2015 PÅ UTSIRA Side 3 av 15

4 Sak 2/15 SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - FLYTEBRYGGE OG FORTØYNING I DØNNESFJORDBOTN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 15/38 2/15 Formannskapet Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl 20-1 i henhold til Pbl 21-4 første ledd første punktum etter søknad fra T. Johansen Drift AS 9514 Alta på vegne av Norway Royal Salmon ASA tillatelse til å legge ut flytebrygge i Dønnesfjord. 2. Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl 20-1 i henhold til Pbl 21-4 første ledd første punktum etter søknad fra T. Johansen Drift AS 9514 Alta på vegne av Norway Royal Salmon ASA tillatelse til å etablere fastfortøyning i Dønnesfjord som skal benyttes av oppdrettsbåten. I henhold til søknad gis det ansvarsrett til T. Johansen Drift AS 9514 Alta for: SØKnad, Innsending av søknader for tiltaket PROsjektering, Av flytebrygge og fastfortøyning UTFførelse, Av alle arbeider med flytebrygge og fastfortøyning. Bakgrunn: 1. T. johansen Drift AS søker på vegne av Norway Royal Salmon ASA (NRS) om tillatsel til å legge ut flytebrygge ved dagens eksisterende kaianlegg i Dønnesfjord (se kart). Flytebryggen er på 3 x 8 meter med en landgang på 11 meter. Flytebryggen skal benyttes for å gi en lettere og tryggere bruk av småbåtene til NRS. Flytebryggen vil være tilgjengelig for de som måtte ha behov for av og pålessing av personer, men ikke som ligge plass for småbåter. Flytekaien leveres av Nofi i Tromsø og er ikke dimmensjonert for godstransport. 2. T. johansen Drift AS søker på vegne av Norway Royal Salmon ASA (NRS) om tillatelse til å etablere fastfortøyning i tilknytning til eksisterende kai i Dønnesfjord (se kart) Fastfortøyningen skal benyttes av oppdrettsbåten når værsituasjonen gjør det vanskelig å ligge ved den eksisterende kaien. NRS skal selv legge ut fortøyningen som er dimmensjonert til formålet. T. Johansen Drift AS søker om ansvarsretter for: SØKnad, Innsending av søknader for tiltaket PROsjektering, Av flytebrygge og fastfortøyning UTFførelse, Av alle arbeider med flytebrygge og fastfortøyning. T. Johansen Drift AS har sentral godkjenning som dekker alle ansvarsområdene som søknaden gjelder. Side 4 av 15

5 Sak 2/15 Vurdering: Området hvor tiltakene er tenkt blir for det meste kun benyttet av NRS. Teknisk etat innstiller søknaden positivt til formannskapets behandling. Berørte naboer er varslet i rekommandert sending har og ikke kommet med merknader til søknaden. Vedlegg: Søknad med vedlegg

6 Sak 3/15 SØRØYA PÅ LANGS; - EN MERKET TURSTI FRA SØRVÆR TIL AKKARFJORD Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 15/45 3/15 Formannskapet Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommune inngår et samarbeid med Hammerfest kommune om å opparbeide en sammenhengende tursti fra Sørvær i Hasvik kommune til Akkarfjord i Hammerfest kommune i løpet av Den totale kostnadsrammen for prosjektet er 2.millioner kroner. Prosjektet finansieres via sponsormidler og tilskudd fra Hammerfest og Hasvik kommune. Hasvik kommunes bidrag innarbeides i investeringsbudsjett Prosjektet ledes av Hammerfest kommune v/ miljørådgiver Tom Eirik Ness. Ordfører er Hasvik kommunens kotaktperson. Det nedsettes ei lokal referansegruppe for Hasvik kommune : Ørnulf Jacobsen Roar Olsen Terje Einan Torfinn Husby Jann Isaksen Bakgrunn. Hammerfest og Hasvik kommuner har i inngått et samarbeid om å opparbeide en sammenhengende tursti fra Sørvær i Hasvik kommune til Akkarfjord i Hammerfest kommune i løpet av Formålet med prosjektet er å utvikle friluftsliv på kysten som merkevare og identitet for kommunene, og forankre det inn som strategi for bolyst, trivsel, friskhet og reiseliv. Bolyst. I Hammerfest og Hasvik kommuner oppgir mange den vakre og allsidige naturen som en av de årsakene til at de velger og flytte hit og blir boende nettopp her. Vakker og urørt natur, stillhet og ro er viktige årsaker til at mange velger og bo i vår region. Kommunene har som mål å ta vare på naturperlene og attraksjonene, gjøre dem synlige og presentable både for egen befolkning og tilreisende. Hammerfest og Hasvik kommuner tenker offensivt og langsiktig for å gjøre friluftsliv, på kysten, til viktig poletikk og konkret handling. Prosjektbeskrivelse: Hammerfest og Hasvik kommuner søker Fefo/Finnmarkseiendommen om tillatelse til å merke en sammenhengende tursti fra Sørvær i Hasvik kommune til Akkarfjord i Hammerfest Side 6 av 15

7 Sak 3/15 kommune, med en avstikker (trase) på ca. 5 km til Sandøybotn (Hammerfest kommune). Turstien/traseen vil bli på totalt 108 km og er planlagt tilrettelagt på Fefo`s eiendom på Sørøya. Tidsrammer: Utredning, saksbehandling, høringer mv. i løpet av Byggestart og ferdigstillelse i Økonomiske rammer: De totale kostnader er ca. 2 millioner. Det søkes om tilskudd fra ulike instanser + medfinansiering fra Hasvik og Hammerfest kommune. Vurdering: Prosjektet anses som meget positivt. Hammerfest kommune v miljøvernrådgiver Tom Erik Ness i spissen har allerede gjort en stor innsats for å få forprosjektet på plass. Ringvirkningene av dette prosjektet anses som store. Prosjektet skal legge til rette for friluftsliv og infrastruktur for opplevelsesturisme på Sørøya. Det er positivt for utviklingen av reiselivsnæringen i region og kommunene har fått gode tilbakemeldinger fra flere reiselivsbedrifter i kommunene på at det er et stort behov for denne type tilrettelegging, opparbeiding av infrastruktur m.m. Men ikke minst er dette et flott trivsels- og helsefremmede tiltak for de fastboende i de to kommunene. Det anbefales at Hasvik kommune støtter prosjektet, og avsetter de nødvendige midler for realisering i 2016.

8 Sak 4/15 TUFTEPARK PÅ HASVIK Saksbehandler: Bente Olsen Husby Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 15/43 4/15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Bakgrunn: I forbindelse med prosesser omkring utviklingen av havneområdene i Hasvik (som fant sted på folkemøter høsten 2012/ vinteren 2013), kom det frem at befolkningen ønsket å etablere et område med muligheter for lavterskel idrettsaktiviteter i tilknytning til strandområdet. Tufteparken er et konsept som har begynt å spre om seg i landet. Saksbehandler har vært på omvisning i tufteparken i Telegrafbukta i Tromsø, og har fått meget gode tilbakemeldinger fra prosjektlederen i Tromsø kommune når det gjelder bruk og vedlikehold av apparatene. Erfaringene i Tromsø viser at alle aldersgrupper er representert blant brukerne, og også skoler og barnehager legger turen innom parken. Etter samtaler med FK Sørøy Glimt og Hasvik IL-Turngruppen, ble det innledet et samarbeid for å se på muligheten for å få etablert en tuftepark på Hasvik. Det ble sendt søknader om ekstern finansiering, samt at det ble avklart vilje i idrettslagene for å bidra med nødvendig dugnadsinnsats. Hasvik IL er eier av grunnen der tufteparken ønskes etablert, og HIL har gjennom eget styrevedtak stilt området vederlagsfritt til disposisjon for etableringen av en tuftepark på arealene der den gamle fotballbanen lå (se vedlegg for kartbilde). De totale kostnadene for prosjektet er på kr ,-, hvor behovet for ren kapital er beregnet til kr ,-. De resterende kr ,- er den beregnede verdien av dugnadsarbeidet til idrettslagene og befolkningen for øvrig (kr ,-), samt Hasvik kommunes bidrag med prosjektledelse og byggesaksbehandling (kr ,-). Prosjektet har fått støtte på kr ,- fra Gjensidigestiftelsen, så det gjenstående kapitalbehovet som må finansieres er på kr ,-. Man hadde planlagt å fremme en søknad til Finnmark fylkeskommune om Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Tidligere år har hver fylkeskommune mottatt midler som skulle videretildeles til slike formål over statsbudsjettets kap 719, post 73 (våren 2014 fikk blant andre Lebesby kommune tildelt kr ,- til tuftepark i Kjøllefjord fra disse midlene). Nå viser det seg at den nåværende regjeringen har kuttet tilskuddsordningen for lavterskeltilbud innen folkehelse på stasbudsjettet for 2015, med det argument at pengene i stedet overføres direkte til kommunene gjennom økte inntektsoverføringer fra staten. Det er ikke avdekket andre alternative finansieringsmuligheter, og slik det fremstår pr i dag vil det være nødvendig med en kommunal medfinansiering på kr ,- for at prosjektet skal kunne realiseres. For ytterligere detaljer henvises det til vedlagte prosjektbeskrivelse m/ tilhørende budsjett. Side 8 av 15

9 Sak 4/15 Vurdering: Rådmannen finner at etableringen av en Tuftepark på Hasvik vil passe godt inn i det folkehelsearbeidet som finner sted i kommunen vår. Dette er et lavterskeltiltak som ikke stiller store krav til brukerne før de kan ta det i bruk. Parken vil være åpen for alle. Det er også en fordel med tanke på etablering og fremtidig bruk/vedlikehold at prosjektet er tenkt gjennomført som et samarbeid mellom Hasvik kommune og FK Sørøy Glimt, Hasvik IL Turngruppen og Hasvik IL, som kan legge bruk av parken inn som en naturlig del av sine ukentlige idrettsaktiviteter. Saken legges frem uten innstilling. En medfinansiering fra Hasvik kommune på kr ,- (gjenstående kapitalbehov), vil medføre en omregulering av investeringsbudsjettet for Vedlegg: Prosjektbeskrivelse m/ budsjett som ble sendt til Gjensidigestiftelsen

10 Sak 5/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FINANSIERING AV BÅT OG KVOTE ASLE SANDMO Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/471 5/15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling Det vises til søknad fra Asle Sandmo AS, datert , hvor det søkes om tilskudd på inntil kr ,- til kjøp av båt. Sandmo eier i dag fiskebåten Gorm F181HV. Båten har 9-10 meters kvote, mens båten er over 11 meter. For å forbedre inntjening for selskapet og for å trygge en bedre årsinntekt for mannskapet ønsker selskapet å investere i nytt fartøy og kvote 7-8 meter. Det er inngått avtale om kjøp av båt og kvote under forutsetning av finansiering. INVESTERINGER: Fartøy Kvote Utstyr Utgifter i fbm kjøp SUM INVESTERINGER FINANSIERINGSPLAN: Lån Tilskudd Hasvik kommune Egenkapital SUM FINANSIERING Sandmo har fremlagt en driftskalkyle som synliggjør lønnsomhet i prosjektet. Sandmo flyttet i 2014 til Hasvik kommune, med båt og kvote. I den forbindelse innvilget Hasvik formannskap Sandmo et tilskudd på kr ,- til dekning av kostnader ifm. Etablering av båt med kvote i Hasvik kommune. Vurdering: Det anses som meget positivt at Sandmo har flyttet til Hasvik kommune med fiskebåt og tilhørende kvoterettigheter. Sandmo er en erfaren fisker, som ønsker å utvide driftskonseptet sitt. Dette er positivt både fordi det gir flere arbeidsplasser og bidrar til økt råstoff til kommunen. Side 10 av 15

11 Sak 5/15 Det anbefales derfor at Sandmos prosjekt støttes under forutsetning av fullfinansiering av båtkjøpet. Det tar ikke stilling til tilskuddets størrelse. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Søknad med vedlegg.

12 Sak 6/15 SØKNAD OM FINANSIERING TIL KJØP AV FARTØY NESSET KYSTFISKE AS Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/40 6/15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Det vises til søknad fra Nesset Kystfiske AS, datert , hvor det søkes om tilskudd på inntil kr ,- til kjøp av båt. Nesset Kystfiske as eier i dag fiskebåten MS Saltværing. Dette er en båt som ikke gir et optimalt driftskonsept. Selskapet har derfor igangsatt arbeid med å omstrukturere driften. Første del av omstruktureringen består i å kjøpe flere rettigheter. Deretter skal det investeres i et nyere, og mer oppdatert, fartøy. Selskapet vil kjøpe en båt i størrelsesorden fot, bla fordi sertifikat for reder ikke gir adgang til å føre fartøy over 15 meter. KOSTNADSPLAN: Kjøp av fartøy Gebyr v. salg av fartøy, rigging nytt SUM KOSTNADER: FINANSIERINGSPLAN: Lån Egenkapital Tilskudd Hasvik kommune SUM FINANSIERING Nesset Kystfiske As har fremlagt en driftskalkyle som synliggjør lønnsomhet i prosjektet. Fiskebåten Saltværing driftes av Kurt Nilsen som har lang fartstid som fisker i Hasvik kommune. Nilsen skal også drifte evt. nytt fartøy. Vurdering: Det anses som meget positivt at Nesset Kystfiske AS vil modernisere driftskonseptet. Dette både for å sikre optimal drift av fiskefartøyet og sikre økte fiskekvoter til Hasvik kommune. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Søknad med vedlegg. Side 12 av 15

13 Sak 7/15 KOMMUNAL HØRING - "KOMPENSASJONSMIDLER" TIL INFRASTRUKTURTILTAK Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: N00 &13 Arkivsaksnr.: 14/465 7/15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling Finnmark fylkeskommune gjennomfører en kommunal høring på aktuelle infrastrukturtiltak som skal finansieres med kompensasjonsmidler for perioden Høringen er grunnlag for fylkeskommunens innspill til regjeringen, som skal vedtas i fylkestinget i mars Høringsfrist er 1.februar Vedlegg: Høringsbrev til kommunene Statens vegvesen og Kystverkets presentasjoner i møte med fylkeskommunen og kommuner om kompensasjonsmidler. Loppa kommunes uttalelse vedr kompensasjonsmidler Side 13 av 15

14 Sak 8/15 DRØFTINGSSAKER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/41 8/15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Utdyping Hasvik havn forprosjekt Veterinærtjenestetilbudet Side 14 av 15

15 Sak 9/15 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/42 9/15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Øykommuneprosjektet Møteinvitasjon fra Hammerfest kommune om Kommunereformen Søknad om kulturstøtte til Finnmarkslaget Skriv fra Hasvik Senterparti Orientering om SKI Skriv fra Hasvik Høyre Sak til kommunestyret Side 15 av 15

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer