Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: Rådhuset, Formannskapssalen Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00) Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt formannskapssekretær Linda K. Storjord telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste

2 Saksnr PS 08/13 PS 08/14 Innhold Misvær Ysteri AS - finansiering Etablering av NAV kontor i Bodø - leie av lokaler Bodø, 7. februar 2008 Odd-Tore Fygle Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /879 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 08/13 Formannskapet /20 Bystyret Misvær Ysteri AS 1. Innledning Det har over lengre tid vært arbeidet med å etablere ysteri i Misvær. Ideen og skissene til etableringen forelå før Skjerstad valgte å slå seg sammen med Bodø. Etter sammenslutningen er arbeidet ført videre av lokale krefter uten at Bodø kommune har hatt en aktiv rolle i arbeidet. Det foreligger nå både tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å avklare om det er mulig å etablere et ysteri i Misvær. Formålet med denne saken er å bidra til dette. 2. Bakgrunn Det opprinnelige Misvær Ysteri ble etablert i 1925, hovedskaklig for å produsere brunost basert på geit- og kumelk. Geitosten fra Misvær ble etter hvert merkevare, og fikk positivt rennomè over det ganske land. Misvær ysteri var imidlertid et lite ysteri. Da melkeleveransene gikk sterkt tilbake på 1960 tallet og lønnsomheten ble lav, ble ysteriet lagt ned i 1975, tre år etter at ysteriet var slått sammen med Bodin meieri. De senere årene har både lokale mattradisjoner og lokalt produsert mat i småskala fått økt oppmerksomhet. På flere steder er det etablert småskala produksjon av ost etter de samme ideene som det vært arbeidet etter i Misvær. De fleste er etablert på Østlandsområdet, og bygger lange mattradisjoner og lokal kultur. I noen av prosjektene kombineres produksjon av landbruksprodukter med opplevelses- og bygdetursime. Skjerstad og Beiarn har mange av de forutsetninger som skal til for å etablere et nytt ysteri som en del av en større satsing på kultur og bygdetursime. Men mangel på kapital og daglig leder har bidratt til at prosjektet har hatt liten framdrift etter at prøveproduksjonen ble gjennomført. 3. Hovedkonklusjoner i de utredninger som foreligger. 3.1 Melkemengde og kvalitet. I Skjerstad og Beiarn er det i alt 20 gårdsbruk som produserer liter geitmelk pr år. Melka leveres til Tine for videre produksjon. Analysene som Tine utfører, viser at kvaliteten på melka er svært god målt i nasjonal sammenheng. I tillegg produseres det liter kumelk av god kvalitet. Området har en god og sterk dyrebestand etter at mesteparten av geitebestanden er skiftet ut som en del at et landsomfattende prosjekt som har hatt som formål å sannere smittsomme dyresykdommer. Lokal melkemengde vurderes som mer enn tilstrekkelig for å kunne oppnå lønnsom produksjon.

4 Fra fagmiljøene som har arbeidet med tilsvarende prosjekter, hevdes det at både melkeprodusentenes kompetanse og agronomiske og biologiske forhold tilsier at man bør kunne lykkes med et slikt prosjekt. Om mulig bør imidlertid bøndene, eller i alle fall noen, søke samarbeid med avlsprosjektet Norsk sau og geit har satt i gang for å videreutvikle melkekvaliteten for ysting av hvit ost basert på geitmelk. Hvis man lykkes i å etablere lokal produksjon vil Tine fortsatt samarbeide med produsentene for å sikre melkekvaliteten. Tine vil forretningsmessig stå som mottaker av melka med oppgjør til produsentene selv om den fysisk skal leveres til ysteriet i Misvær. Fagmiljø Beiarn og Skjerstad har lange tradisjoner med produksjon av geitmelk, og har et sterkt faglig miljø på gårdsdrift knyttet til geithold. Lokalt finnes det også tilstrekkelig kompetanse til å produsere geitost basert på den opprinnelig oppskriften på Misværost. Men analysene viser imidlertid at det ikke vil kunne oppnås lønnsomhet med bare produksjon av brun ost. En stor del av produksjon og omsetning må også være hvitoster for å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet. Lokalt finnes det ikke kompetanse til denne delen av produksjon. Derfor vil det være nødvendig å tilføre ysterimessig kompetanse enten gjennom utdanning eller rekruttering. Marked, lokalt nasjonalt, og salgskanaler. Samarbeidsavtalen som organisasjonen Matmerk har opprettet med Coop Norge og Norgesgruppen om satsing på lokal mat, skal gi bedre grunnlag for tilgang på hylleplass for spesialprodukter i butikkene. Produktene fra Misvær Ysteri vil kunne komme under denne avtalen. Tine har også stilt seg positivt til etablering av nytt meieri i Misvær. Under forutsetning av at brunosten får den ønskede kvalitet, vil den kunne få overta navnet Misværost fra Tine og markedsføres sammen med øvrige produkter fra Tine. Produksjonsbygg og teknisk utstyr. Høsten 2006 ble det utarbeidet et forprosjekt for produksjonsbygg med et kostnadsoverslag på 7,4 mill kr. Det ble også innhentet tilbud/anslag på meieriutstyr fra aktuell leverandør. Produksjonsanlegget ble anslått å koste ca 2,7 mill kr. De samlede investeringer er høye sett i forhold til hva som oppnås i dekningsbidrag til faste kostnader. Forprosjektene bør derfor gjennomgås og kvalitetssikres i samarbeid med Tine for å se om det er mulig å komme fram til løsninger som kan redusere de samlede investeringskostnadene. En annen utfordring vil være å tilpasse og optimalisere utstyret i forhold til produktsammensettingen. Produktkalkyle og driftsbudsjett. Produktkalkylen for det første året legger til grunn et forbruk på liter geitmelk og liter kumelk som skal foredles til kg ost. Salget av produksjonen vil gi vel 2 mill kr i driftinntekter og vel 1 mill kr til å dekke faste kostnader. Det forutsattes at det er mulig å øke produksjons og salgsvolumet med 20 pst i løpet av 5 år. Under disse forutsetningene vil driften gå med ca 0,2 mill kr i overskudd det tredje året etter oppstart, og med 0,5 mill kr det femte året. Driften vil være avhengig av tilgang på driftskapital de to første årene. Dessuten vil det påløpe lønn til daglig leder/ yster i en periode på vel ett år før produksjonen starter opp. Både produktpriser og kostnader er under stadig endring, og det vil derfor være nødvendig å gjennomgå kalkylene på ny i lys av hva man kan forvente de neste årene. Internasjonale

5 råvarepriser på korn og melk forventes å øke, og vil trolig også påvirke både melke prisene og prisene på ost. Hvordan virkningene vil bli for dette prosjektet må nærmere avklares. Kapitalbehov, finansiering. Driftskalkylene legger til grunn at det kan oppnås et investeringstilskudd på 2,5 mill kr fra SND/DA og lån i bank på 1,8 mill kr. Det vil derfor være behov for ca 6 mill kr i egenkapital. Med bakgrunn i de sonderinger som er gjort på bakgrunn analysene, er det er det trolig mulig at lokale produsenter og andre investorer kan bidra med til sammen ca 2 mill kr. For at ysteriet skal la seg realisere, må trolig Bodø og Beiarn kommune være villig til å bidra med 2 mill kr hver gjennom kommunale selskaper. Investeringene vil være rentabel i et lengre perspektiv ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn. Prosjektet er som det framgår, avhengig av langsiktig og risikovillig kapital, og må også sees på som et tiltak for å utvikle det landbruksfaglige miljøet i et vidt perspektiv. Ressurspersoner / nettverk I arbeidet med å få fram grunnlaget for ysteriet har en rekke personer deltatt og bidratt over tid, bla tidligere landbruksdirektør Evind Sommerseth og tidligere ordfører Sven Åke Hagen. De siste årene har Linda Høgset, Andre Kristoffersen og Ivar Andreassen som alle melkeprodusenter stått sentralt i arbeidet med prosjektet sammen med Carl Olav Hansen mens han var ansatt i Team Bodø. Dessuten har Gjermund Stormoen som har vært direktør i Tine med fagansvar for geitmelk, og Carsten A Jensen fra Prosjekt partnerforum på Ås vurdert prosjektet og sagt seg interessert i bidra videre i det videre arbeidet. Jensen har erfaring fra flere liknende prosjekter, alle med godt resultat. På grunn av mangel på kapital og daglig leder har prosjektet hatt liten framdrift de to siste årene. Skal man komme videre, må det etableres en fast struktur i form av et aksjeselskap med en daglig leder og styrende organer der målet er å starte ysteri i Misvær. 4. Videre framdrift Det videre arbeidet bør deles i to faser. Første fase som bør være gjennomført i løpet av et halvt år, bør bestå i å stifte selskapet med tilstrekkelig kapital for å få klargjort om det er mulig å øke egenkapitalen til det nivå som kreves og å rekruttere fagkompetanse med meieri/ysterifaglig bakgrunn. Fagkompetanse, egenkapital, og et godt markedsførings- og slagsopplegg er helt avgjørende for at prosjektet skal bli vellykket. I denne fasen bør forutsetninger som det foreliggende prospekt bygger på gjennomgås og kvalitetssikres. Det gjelder bla investeringskalkylene for bygg og utstyr, prisforutsetninger på både råvarer og ferdigprodukter. Dessuten må det forhandles fram nødvendige avtaler med Tine. Selskapet bør kunne stiftes med en aksjekapital kr som bla skal dekke utgifter til prosjektledelse og konsulentbistand på ca kr Arbeidet med finansieringsplanen vil bestå både i å få tegnet tilstrekkelig aksjekapital, og å lage prosjektsøknader til banker og Innovasjon Norge. Derfor vil det være svært viktig at kommunene i forkant for søknadene til finansinstitusjonene avklarer hvordan de stiller seg til å delta med å sikre nødvendig egenkapital til prosjektet. Trolig vil det også kunne ha betydning for arbeidet med å få lokale produsenter og andre investorer med. Det foreslås derfor at kommunene nå gjør betingede vedtak om å delta i en kapitalutvidelse hvis arbeidet i denne fasen bekrefter at prosjektet er lønnsomt og lar seg realisere. Andre fase vil være selve gjennomføringsfasen som bla vil omfatte bla ansettelse av daglig leder med nødvendig fagkompetanse, rekruttering og opplæring av medarbeider(e), og oppbyggingen av anlegget, testing og prøveproduksjon. Trolig vil det ut fra andres erfaringer gå fra ett til halvt annet

6 år fra endelig beslutning fattes om realisere prosjektet til ysteriet vil være i full drift. Hvordan kapitalbehovet i denne fasen skal dekkes er ikke avklart. Det vil være en av flere oppgaver som styret for selskapet må arbeide med Forslag til innstilling (formannskapets innstilling fremmes i møtet Med bakgrunn i saksframlegget vil jeg foreslå at formannskapet legger saken fram for bystyret med følgende Innstilling 1. Bystyret bevilger kr til aksjekapital til Misvær Ysteri AS. Bevilgningen finansieres over kapitalfondet. 2. Under forutsetning at det videre arbeidet med ysteriet viser at prosjektet er lønnsomt og Beiarn kommune, andre investorer og lokale produsenter bidrar med nødvendig egenkapital, vil Bodø kommune øke sitt kapitalinnskudd fra 0,6 mill kr til 2,6 mill kroner. Et eventuell økt kapitalinnskudd dekkes over kapitalfondet. Svein Blix Rådmann Saksbehandler: Svein Blix Utrykte vedlegg 1 Forretningsplan for Misvær Ysteri 2 Notat fra Gjermund Stormoen og Carstein Arnt Jensen

7 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7532 F00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/14 Formannskapet Bystyret Etablering av NAV kontor i Bodø - leie av lokaler Saksopplysninger Arbeidet med å etablere NAV Bodø startet etter sommeren Prosjektet er organisert med styringsgruppe og arbeidsgrupper der Bodø kommune, NAV arbeid og Nav trygd deltar. I styringsgruppen er kommunen representert med ordfører, rådmann, kommunaldirektør, hovedverneombud og en representant for de tillitsvalgte. En av oppgavene som styringsgruppen må ta standpunkt til og beslutte, er valg av kontorløsning basert på leie av lokaler. For tiden vurderes fire alternativer med kontorplass for ca 120 statlig ansatte og 25, alternativt 40 kommunalt ansatte. For kommunen vil de årlige leiekostnadene første året ligge på mellom 1,9-1,3 mill kroner hvis 25 kommunalt ansatte overføres til NAV kontoret, og mellom 3-2,1 mill hvis 40 ansatte overføres avhengig av hvilket tilbud som velges. Det er i økonomiplanen for ikke innarbeidet kostnader til formålet siden det ikke forelå overlag over hvor store kommunens merkostnader ville bli. Etter planen skal kontoret være etablert i 4. kvartal På grunn av behovet for å føre forhandlinger med tilbydere innenfor stramme tidsfrister for prosjektet, ber vi om at bystyret gir ordføreren fullmakt til på vegne av kommunen til å forplikte kommunen med hensyn til leie av kontorlokaler for kommunalt ansatte i NAV Bodø. Jeg vil derfor foreslå at formannskapet legger saken fram for bystyret med følgende Forslag til innstilling Bystyret gir ordføreren fullmakt til i samarbeid med NAV stat å inngå avtale om leie av kontorlokaler til NAV Bodø innenfor en ramme på 1,3-3 mill kr i årlige leiekostnader. Svein Blix Rådmann

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 11. november 2010 kl. 10.00. Til behandling: F-SAK 47/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT

Detaljer