Forretningsplan. Sandnes Indre Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan. Sandnes Indre Havn KF"

Transkript

1 Forretningsplan Sandnes Indre Havn KF UTKAST 3. mai 2012 [Teksten nedenfor fjernes i endelig versjon av forretningsplanen] Forretningsplanen er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers ( PwC") i tett samarbeid med Sandnes Indre Havn KF. PwC har assistert Sandnes Indre Havn KF med teknisk utarbeidelse av finansiell modell anvendt i forretningsplan, basert på informasjon mottatt fra Sandnes Indre Havn KF. Det er Sandnes Indre Havn KF sitt ansvar å sikre at modellen, samt informasjon og forutsetninger i modellen gir en rettvisende fremstilling av Sandnes Indre Havn KF sin finansielle og kommersielle posisjon og situasjon. PwC gir ingen garanti for intern konsistens og/ eller nøyaktighet i modellen, input anvendt i modell eller output fra modell. Det presiseres at forretningsplan og finansiell modell anvendt i forretningsplan kun er utkast

2 Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger om selskapet Bakgrunn og formål Formål og forretningsidé Organisering av virksomheten Økonomi Driftsbudsjett Likviditetsbudsjett Finansieringsplan (kapitalbehov og finansiering) Budsjettert balanse Administrasjon og intern organisering av foretaket Styre Daglig ledelse Eksterne funksjoner

3 1 Opplysninger om selskapet I tabell 1 nedenfor presenteres opplysninger om selskapet. Selskapets navn Sandnes Indre Havn KF Organisasjonsnummer Postadresse Postboks 583 Postnr og -sted 4305 SANDNES Besøksadresse Havnegaten 15 Telefonnummer E-postadresse Web-adresse Selskapets kontaktperson Erik Tjemsland Bankforbindelse og kontaktperson Sparebank 1 SR-Bank Regnskapsfører Regnskapsavdelingen Sandnes kommune Revisor Rogaland Revisjon Styreleder Arne Nordheim Selskapsform Kommunalt foretak Bransje Eiendomsutvikling Tabell 1 Opplysninger om Sandnes Indre Havn KF 3

4 2 Bakgrunn og formål Sandnes kommune har vedtatt en områdereguleringsplan for området Sandnes indre havn, reguleringsplan , som av kommunen er gitt navnet Havneparken Sandnes. Området omfatter en rekke private grunneiere i tillegg til Sandnes Indre Havn KF (heretter SIH). Planområdet består av et utbyggingsareal på m2, fordelt på ulike private grunneiere med m2, SIH m2, mens offentlige areal og infrastruktur utgjør m2. Fordelingsnøkkel for kostnader til infrastruktur mellom utbyggerne innenfor området vil baseres på faktisk utbygget bruksareal (BRA i henhold til Norsk Standard) på den enkelte eiendom, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt. Figur 1 Kart- og planverk, reguleringsplan

5 Havneparken er regulert med m2 bruksareal fordelt på m2 byggeområde. Godkjent utnyttelse fordelt på bruksformål er som følger. Ca 200 boliger (sør) ca kvm Ca 150 boliger (nord) ca kvm Handel/service/kultur ca kvm Kontor/næring ca kvm Hotell ca kvm Folkebad ca kvm Sum antatt areal ca kvm 5

6 3 Formål og forretningsidé Sandnes Indre Havn KF er et kommunalt foretak etablert i 2009 av Sandnes kommune. Foretakets formål er å utvikle havneområdet i indre havn i Sandnes til et moderne, urbant nærings- bolig- og rekreasjonsområde. Foretaket har inngått avtale med Sandnes Havn KF om overtakelse av havneområdet i takt med at havnevirksomheten flytter ut i Gandsfjorden til det nye havneavsnittet på Somaneset med første utflytting fastsatt til 2012 og med utflytting av siste del av havnevirksomheten planlagt til Som utbygger satser Sandnes Indre Havn KF på stor fleksibilitet for å bli attraktiv for næringer med ulike behov. I og rundt Havneparken vil det bli fordelaktig omlegging av hovedvei, nye underganger samt bilfrie gater og underjordiske parkeringsanlegg. Området skal preges av grønne allmenninger og små parker, torg, havnepromenade og brygger, folkebad og bybadestrand. Havnepromenaden vil bl.a. bli tilrettelagt med treningsfasiliteter og aktiviteter som lek, basketball, boccia, jogging og skating mv. Hovedgaten den nye Elvegaten gjennom Havneparken vil fungere som handlegate og arkade med restauranter, kafeer og uteservering. Se også vedlegg B for foretakets vedtekter, inkludert ytterligere definisjon av formål. 6

7 4 Organisering av virksomheten Foretaket er organisert som en prosjektorganisasjon, og prosjektets faser er illustrert i figuren nedenfor. Figur 2 Prosjektets tre faser Foretakets rolle i de ulike fasene er som følger. Fase 1 Bidra med innspill til områdeplanen Utarbeide forprosjekt mht kostnadsoverslag, finansiering og lønnsomhetsanalyse Gjennomgang av liknende nasjonale prosjekter Avklare kommunens behov for tomteareal (sentrumsnære bygg) Avklare størrelsen på de offentlige rom Fase 1 er gjennomført, og ble avsluttet februar Fase 2 Definere salgbart næringsareal Definere salgbart bolig areal Definere delfelt og rekkefølge i utbyggingen Foretaket er på vei inn i fase to, blant annet gjennom etablering av Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS. SIH KF vil delta som aksjonær i Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS på lik linje som øvrige grunneiere. Fase 3 Byggemodne delfeltene Salg av delfelt til eksterne utbyggere Salg av delfelt til kommunen 7

8 5 Økonomi I påfølgende avsnitt er henholdsvis driftsbudsjett, likviditetsbudsjett, finansieringsplan, og budsjettert balanse presentert. Det er benyttet 15 års perspektiv i driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og finansieringsplan, basert på at utbygging av infrastruktur i Havneparken Sandnes er estimert til å strekke seg over ca 15 år. Se vedlegg A for finansiell modell anvendt i budsjettene presentert i avsnitt 5.1 til 5.4. Den finansielle modellen er basert på bidrag per BRA til Sandnes Indre Havn AS på kr 2310 som inflasjonsjusteres over tid. Modellen viser en estimert nåverdi av prosjektet på ca MNOK 50, gitt forutsetningene som ligger til grunn i modellen. Denne nåverdien er beregnet ved neddiskontering av kontantstrøm fra drift, og anvendt avkastningskrav er 10 % (reelt før skatt). Formålet med nåverdiberegningen er å gi et bilde av lønnsomheten i prosjektet. Budsjettene er basert på kostnadsestimater utarbeidet av SIH KF. Det presiseres at det ikke er innhentet tilbud fra leverandører, og at kostnadsestimatene er basert på innhentede beregninger og erfaring fra lignende prosjekter. Det presiseres videre at det er foretatt forenklinger i modellen, basert på at formålet med modellen er å gi et overordnet bilde av den estimerte finansielle utviklingen. De historiske regnskapstallene fra 2010 og 2011 er ikke innarbeidet i den finansielle modellen, basert på at regnskapstallene fra denne perioden anses relativt uvesentlige sammenlignet med de budsjetterte beløpene. Finansieringsplanen presentert nedenfor er et eksempel på hvordan finansieringen kan legges opp gitt forutsetningene som ligger inne i modellen. Et mer detaljert og nøyaktig likviditetsbudsjett må utarbeides løpende gjennom 15 års perioden, dette bør anvendes for å justere finansieringsplan løpende og likviditet bør styres aktivt. Budsjettene er overordnede og foreløpige, disse bør gjennomgås og kvalitetssikres ytterligere av regnskapsfører og/eller revisor i forhold til regnskapsprinsipper som anvendes i selskapet. Modellen viser et tenkt scenario, og bør anvendes som utgangspunkt for diskusjon, og oppdateres dersom det identifiseres svakheter, dersom forutsetningene anses urimelige, eller dersom ny informasjon foreligger Driftsbudsjett Driftsbudsjettet er basert på følgende forutsetninger: Rentesats ekstern gjeld 5 % Rentesats bankinnskudd 2 % Inflasjon 2,5 % Det forutsettes at informasjon om kostnader samt tidspunkt for innbetalinger og utbetalinger utarbeidet av SIH KF er basert på beste estimat på forventede fremtidige kostnader. Gevinst relatert til salg av delfelt forutsettes behandlet som inntekt og resultatføres. Det er foretatt forenklinger/tilnærminger ved kalkulering av estimert gevinst for å unngå unødvendig kompleks finansiell modell. Renteinntekter og rentekostnader resultatføres løpende. Utbetalinger relatert til grunnkjøp og infrastruktur forutsettes behandlet som investeringer, og aktiveres som eiendeler i balansen. Grunnkjøp aktiveres ved avtaleinngåelse, og balanseføres som både eiendel og gjeld, gjelden reduseres i tråd med utbetalingene. Anvendt regnskapsprinsipp er anordningsprinsippet. 8

9 I figur 3 nedenfor er driftsbudsjettet presentert grafisk, se vedlegg A for tabell med oversikt over budsjettert resultatregnskap. Budsjettert resultat Rentekostnader ekstern finansiering Renteinntekter bank Kostnader adm & markedsføring Gevinst salg av delfelt Resultat før skatt - ( ) Figur 3 Driftsbudsjett 5.2 Likviditetsbudsjett Likviditetsbudsjettet er basert på tilsvarende forutsetninger som driftsbudsjettet, jf avsnitt 5.1 ovenfor. Likviditetsbudsjettet avhenger også av finansieringsplan og budsjettert balanse i de to påfølgende avsnittene (5.3 og 5.4). I figur 4-6 nedenfor er utvikling i likviditetsbeholdning gitt finansieringsplan samt estimert kontantstrøm fra drift presentert, se vedlegg A for ytterligere informasjon knyttet til likviditetsbudsjett. Budsjettert kontantstrøm fra drift og investering ( ) ( ) ( ) Figur 4 Budsjettert kontantstrøm fra drift og investering (kontantstrøm til totalkapital) 9

10 Endring i likviditetsbeholdning IB Figur 5 Budsjettert endring i likviditetsbeholdning gitt finansieringsplan Bankinnskudd IB Figur 6 Budsjettert utvikling i bankinnskudd 10

11 5.3 Finansieringsplan (kapitalbehov og finansiering) Finansieringsplanen er basert på at bankinnskudd til en hver tid er positivt gitt øvrig informasjon (driftsbudsjett m.m.). Finansieringsplanen er basert på de øvrige budsjettene i dette kapittelet. Det er i hovedsak to forhold som i stor grad påvirker kapitalbehovet i selskapet. 1) Investering i Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS (aksjekapitalinnskudd). Denne investeringen forventes å bli aktuell i perioden ) Investeringer knyttet til driften, med andre ord utbetalinger knyttet til grunnkjøp og infrastruktur, som vil forekomme løpende gjennom 15 års perioden. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til tidspunkt for salg av tomter, og dette vil i stor grad påvirke kapitalbehovet i selskapet. Finansieringsplan bør derfor tilpasses løpende basert på oppdatert informasjon om tidspunkt for salg samt oppnådd salgssum. I figuren nedenfor er finansieringsplanen presentert grafisk, fordelt på egenkapital og ekstern finansiering. Se vedlegg A for mer detaljert oversikt over finansieringsplan, inkludert egenkapitalinnskudd og opptak/nedbetaling av ekstern gjeld. Finansieringsplan IB Egenkapital Gjeld grunnkjøp Ekstern gjeld Figur 7 Finansieringsplan Finansieringsplanen i figur 7 er basert på egenkapitalinnskudd på MNOK 20 i år Ytterligere kapitalbehov planlegges finansiert ved ekstern gjeld. Finansieringsplanen ovenfor må vurderes løpende gjennom 15 års perioden, og justeres slik at forhold som ikke er innarbeidet i budsjettene hensyntas i til en hver tid oppdatert finansieringsplan. 11

12 5.4 Budsjettert balanse Budsjettert balanse er basert på budsjettene presentert i avsnitt 5.1,5.2 og 5.3 ovenfor. Forutsetninger i avsnitt 5.1 er også relevante for den budsjetterte balansen. I tabell 2 nedenfor er historisk balanse per utgangen av 2010 og 2011, samt budsjettert balanse ved tidspunkt for egenkapitalinnskudd presentert. UB 2010 UB 2011 Budsjettert balanse [måned] 2012 Eiendeler Grunnkjøp inkl infrastruktur og andre anlegg Aksjer i Sandnes Indre Havn AS Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Regnskapsmessig merforbruk Egenkapital Gjeld grunnkjøp Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Tabell 2 Historisk og budsjettert balanse I vedlegg A presenteres budsjettert balanse for hele 15 års perioden. Historiske regnskapstall fra 2010 og 2011 er ikke innarbeidet i den budsjetterte balansen i vedlegg, som nevnt innledningsvis i dette kapittelet. Den budsjetterte balansen består av følgende poster. Eiendeler - Grunnkjøp inkl infrastruktur og andre anlegg (øker i tråd med investeringene, og reduseres etter hvert som delfeltene selges) - Aksjer i Sandnes Indre Havn Infrastruktur (SIH KF skyter inn 51 % av aksjekapitalbehov) - Bankinnskudd 12

13 Egenkapital og gjeld - Egenkapital (budsjettet tar utgangspunkt i at det skytes inn egenkapital på MNOK 20 i 2012) - Forskuddbetalte inntekter (kortsiktig gjeld som skyldes forskuddbetaling ved salg) - Gjeld grunnkjøp (forutsetter at avtale inngås i forkant, og utbetalingene forekommer ut over 15 års perioden, behandles som nedbetaling av gjeld) - Ekstern gjeld (kapitalbehov ut over innskutt egenkapital dekkes ved opptak av ekstern gjeld) 13

14 6 Administrasjon og intern organisering av foretaket Nedenfor presenteres administrasjon og intern organisering av selskapet, inkludert hvilke funksjoner som ivaretas henholdsvis internt og eksternt. 6.1 Styre Foretaket rapporterer som KF til Sandnes kommune, og har eget styre. Styret består av styreleder, nestleder samt ytterligere tre styremedlemmer. 6.2 Daglig ledelse Daglig ledelse ivaretas internt i selskapet. I tabell 3 presenteres roller som ivaretas internt i selskapet. Intern funksjon Daglig leder Prosjektleder Ansvarlig Erik Tjemsland Odd Arne Vagle Tabell 3 Interne funksjoner Selskapet vil også etter nærmere avtale ivareta den daglige ledelse av Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS. 6.3 Eksterne funksjoner I tabell 4 nedenfor er roller som skal ivaretas av innleide konsulenter presentert. I tillegg benyttes eksterne ressurser (eksempelvis eksterne rådgivere, tekniske konsulenter og lignende) ved behov. Ekstern funksjon Leverandør Kontaktperson Telefonnummer Regnskapsfører Sandnes kommune [xxx] [xxx] Revisor Rogaland revisjon [xxx] [xxx] Tabell 4 Eksterne funksjoner 14

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS

Rica Eiendom Holding AS Heading ÅRSRAPPORT 2010 1 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 16 Selskapskart 19

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Kopi til. Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal. 977 03 515 Erik Tjemsland N110208/ET 21.08.2009

Kopi til. Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal. 977 03 515 Erik Tjemsland N110208/ET 21.08.2009 Bystyret 08.09.09 sak 88/09 vedlegg Til Sandnes bystyre Forus Næringspark - styret Kopi til Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal 977 03 515 Erik Tjemsland Referanse Dato N110208/ET 21.08.2009

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer