Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS"

Transkript

1 Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS 7. februar 2006

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS Organisasjon, styresammensetting, ledelse Visjon Forretningsidé Hovedmål Markedsvurdering Rollefordeling Kunder og konkurrenter Eksempel på selskapets rolle Markedsføring og salg Viktige satsningsområder Prisstrategi Økonomi Budsjetter Kapitalbehov og finansiering Risikoanalyse Risikoevaluering av kritiske suksessfaktorer Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Fremdriftsplan Forslag til videre arbeid av 12

3 1 Sammendrag Denne forretningsplanen beskriver hvordan et felles eiendoms- og forvaltningsselskap på Innherred kan bygges opp til å bli en viktig aktør når det gjelder vekst og utvikling i regionen. Det foreslås dannet et eget aksjeselskap; eid 50/50 av Verdal kommune og Levanger kommune. Selskapet skal på vegne av kommunene utvikle og forvalte tomter og næringsarealer. Frie midler benyttes til å støtte opp under næringsutviklingsarbeidet i kommunene. Selskapet skal synliggjøre verdier og skape tilleggsforretning av at privat næringsliv og det offentlige i fellesskap lykkes med å skape økt vekst og nye arbeidsplasser. Selskapet skal gjøre dette ved å videreutvikle (nærings-)arealer og eiendommer. Ved å anvende et tilnærmet markedsprinsipp for prisfastsettingen, får man synliggjort verdier som kan investeres i utvikling av nye arealer og eiendommer. Det er et hovedmål at man kan skape så store verdier at man både kan investere i videreutvikling av nye arealer og (del-)finansiere generell næringsutvikling. Selskapet vil forvalte store verdier. Det er derfor svært viktig å få på plass rett kompetanse til å lede selskapet. Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til! Trondheim den 27.september 2005 Arne U. Hoff Senior bedriftsrådgiver 3 av 12

4 2 Innledning I 2004 vedtok Verdal kommune og Levanger kommune, etter anbefaling fra en egen prosjektgruppe, å etablere et felles næringsselskap. Verdal Vekst ble omdøpt til Innherred Vekst og skal forvalte offentlige omstillings- og utviklingsmidler i perioden frem til utgangen av Levanger Næringsselskap har vært Levanger kommunes utøvende organ i næringssaker og forvaltet leieareal i havneområdet, Moan, Gråmyra, Heir og Røstad. I tillegg har selskapet utført oppgaver ifm Marsimartnan, Citta Slow, Næringsfondet og Frostating. Selskapet har vært veileder for etablerere og fulgt opp kommunens strategiske næringsplan. Selskapet eies 100 % av Levanger kommune. Selskapet har ingen ansatte, men leier tjenester fra kommunen. Styret og ledelsen i Levanger Næringsselskap AS består pr i dag av Odd-Eiliv B. Thraning som er styrets leder og styremedlemmene Hans Edvard Heieraas, Sigvart Gilstad, Per Anders Folladal og Christina Madsen. Daglig leder er ass. rådmann Alf B. Haugnes og selskapets revisor er Reidar Vandvik. I styremøte , sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til Innherred Næringsselskap AS og utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen / deler av avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling. Engasjementet i kommersiell virksomhet avklares i det videre prosjektarbeid, jfr. pkt 2c) 2b. Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommunene blir likeverdige eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av næringsareal/bygninger. 2c. Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter d. Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng. 2e. Styret holdes løpende orientert om verdisetting av næringsselskapet og emisjon mot Verdal kommune. På basis av dette vedtaket har undertegnede i samråd med rådmannen utført et arbeid for å definere hvordan dette kan gjennomføres i praksis. På grunn av skattemessige forhold i Levanger Næringsselskap anbefales det å stifte et eget selskap, Innherred Næringsselskap, der Levanger Næringsselskap av praktiske og skattemessige årsaker står som eier av Levangers andel (50 %) og Verdal kommune eier de resterende 50 %. Det er utarbeidet en egen forretningsplan for Innherred Næringsselskap (se nedenfor). 4 av 12

5 3 Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS 3.1 Organisasjon, styresammensetting, ledelse Aksjekapitalen er kr og selskapet eies av Verdal kommune og Levanger kommune med en halvpart hver (se illustrasjon). Levanger kommune Verdal kommune 100% Levanger Næringsselskap AS 50% 50% Innherred Næringsselskap AS Aksjeselskapsformen ligger best til rette for strategiske allianser og tilførsel av kapital og innehar bedre muligheter til å realisere verdier. Organisasjonsformen oppleves mer rasjonell både når det gjelder forretningsdrift og beslutningsprosedyrer; det finnes enhetlig lovgivning, samtidig som eierne har begrenset ansvar. For at aktivitetene skal koordineres så effektivt, raskt og enhetlig som mulig, uten for høye administrasjonskostnader, bør man ha felles drift, ledelse og revisor med Innherred Vekst. Daglig leder skal forberede saker for styret. Det bør utnevnes et eget arbeidsutvalg som velges av styret behandler og legger frem saker for endelig beslutning i styret. Arbeidsutvalget bør bestå av kompetente personer med dokumentert erfaring fra offentlig og privat virksomhet og med erfaring fra utvikling og drift av arealer/eiendommer. Sammensetting av et arbeidsutvalg på fire personer kan være: Daglig leder sammen med to næringslivsrepresentanter (styremedlemmer), samt en felles representant fra det samlede politiske miljø (som også er styremedlem). Daglig drift, administrasjon og sekretariat bør utføres av Innherred Vekst. Det er viktig å holde selskapenes saksframlegg, protokoller og vedtak fra hverandre. Det bør inngås samarbeidsavtaler med beslektede aktører (eksempelvis Siva og Statsbygg). Likeledes bør det inngås rammeavtaler med arkitekter, ingeniør- og konsulentfirmaer som kan bistå selskapet og stå for faglige vurderinger, analyser, verdivurderinger, beslutningsunderlag og tiltak for øvrig. Man bør etablere samarbeidsavtaler med øvrige sentrale aktører (eksempelvis Aker, Indpro, Norske Skog, HINT, Helseforetaket, fylkeskommunen og NTE). 5 av 12

6 3.2 Visjon Visjonen til Innherred Næringsselskap AS er å være et nasjonalt forbilde for langsiktig vekst og utvikling. 3.3 Forretningsidé Selskapets virksomhet er utvikling og forvaltning av eiendommer og arealer samt næringsutvikling. Selskapets skal drives uavhengig av tilskudd fra det offentlige. 3.4 Hovedmål Selskapets hovedmål er å maksimere verdijustert egenkapital. Frie midler investeres i videreutvikling av arealer og eiendommer og generell næringsutvikling. 4 Markedsvurdering 4.1 Rollefordeling Selskapet skal i samspill med investorer og eiendomsaktører være en viktig aktør innen arealog eiendomsutvikling. Dette illustreres i følgende verdikjede : Verdi-kjeden Levanger Kommune Verdal kommune Andre Innherred Næringsselskap AS Private eiendomsselskaper og investorer Offentlige eiendomsselskaper Direkte salg Utleie/feste Utbyggere Tomtefestere Entreprenører Industri Handel Service Ny-etablerere Privatpersoner Off. etater etc etc produsent grossist detaljist slutt-bruker I verdikjeden vil selskapet fungere som en grossist som går inn i utbyggingsområder i tidlige faser og tar risiko som andre aktører ikke har evne eller vilje til å håndtere. Grossisten skal ikke handle i konflikt med detaljistene, men være støttespiller og tilrettelegger slik at alle kan leve godt i sin del av markedet. Dette vil føre til at det blir et mer helhetlig og bredere marked innen utvikling av arealer og eiendommer, og at man på en bedre måte får mobilisert privat og offentlig kapital i å bygge og videreutvikle regionen. 6 av 12

7 Oppgaven er å videreutvikle og foredle tomter, arealer og eiendommer. Man kan dele større arealer og eiendommer i mindre parseller og spesialtilpasse arealene til forskjellig bruk. Selskapet bør så snart det er mulig videreselge hele eller deler av områder/eiendommer slik at andre aktører kan foredle, stykke opp bruke arealet i henhold til planer og risikoprofil. 4.2 Kunder og konkurrenter Kjennetegn på et velfungerende marked er at det finnes mange alternativer for både kjøpere og selgere, samt utstrakt bruk av anbud og mest mulig fri prisdannelse. Å få frem verdier og legge til rette for et vel fungerende eiendomsmarked er selskapets hovedformål, ikke å drive virksomhet i konkurranse med andre på utleiemarkedet. Utleie av bygningsmasse er ikke en stor inntektskilde for selskapet. Her kan andre eksisterende aktører gjøre en bedre innsats. Når et areal eller en eiendom er utviklet, bør den legges ut for salg eller utleie i åpent marked. Dersom individuelle parseller på en større eiendom har ulik modenhets-grad, bør man splitte opp eiendommen og selge ut mindre deler tilpasset markedet. De viktigste kundene for selskapet fremgår av illustrasjonen under pkt 4.1. Mange av disse har ulik risikoprofil. En viktig oppgave er å kartlegge og bygge opp et bredt nettverk av kunder og leverandører i markedet. 4.3 Eksempler på selskapets rolle Nedenfor har vi forsøkt å illustrere hvordan selskapets rolle kan være i forhold til konkrete oppgaver som er på gang eller vil komme. VI velger å bruke Rinnleiret som eksempel, men modellen kan godt envandes også på Ørin II og på en eventuell utbygging på Skogn: Levanger kommune har nylig kjøpt eiendommen Rinnleiret av Forsvarsbygg. Inherred Næringsselskap bør nå få oppgaven med å videreutvikle eiendommen og få frem reelle verdier. Dette kan gjøres ved at Rinnleiret legges inn under Innherred Næringsselskap som et eget 100 % eid datterselskap (se illustrasjon): Innherred Næringsselskap AS 100 % Rinnleiret Man kan dele arealet inn i mindre enheter og selge hver parsell til leietakere, investorer eller andre eller selge aksjene i datterselskapet som helhet dersom det er gunstigst. Det siste vil være skattefritt for selger (Innherred Næringsselskap) og hele salgssummen kan reinvesteres i næringsutvikling og eiendommer. Med en slik modell vil det også være mulig å invitere inn del-eiere inn i selskapet (se nedenstående illustrasjon): 7 av 12

8 XYZ Innherred Næringsselskap AS 49 % 51 % Rinnleiret Når det gjelder Ørin eller Skogn, vil XYZ Eiendom i eksemplet ovenfor være Aker hhv. Norske Skog. SIVA og andre lokale eller regionale aktører vil også være aktuelle. Å aktivere og involvere privat kapital blir en viktig oppgave for selskapet. Man bør ikke sitte for lenge i en bestemt investering og heller slippe til andre aktører så tidlig som mulig. Det er til enhver behov for å frigjøre kapital til interessante prosjekter. Dette er helt i tråd med den grossist-modell som vi har omtalt tidligere. Langsiktig hensikt med å stifte selskapet er å skape verdier som kan pløyes tilbake til nyskaping og utvikling. En prinsippmodell kan se slik ut: Innherred Næringsselskap AS Rinnleiret Ørin Skogn NN Næringsutvikling og nyskaping Avhengig av omstendighetene i markedet på det aktuelle tidspunkt kan hver av enhetene i eksemplet ovenfor eies helt og fullt av Innherred Næringsselskap, eventuelt med en mindre andel i samarbeid med andre aktører. I disse dager legger flere banker til rette for at større eiendomsinvesteringer deles opp slik at også enkeltpersoner kan investere andeler i fast eiendom (eksempel er Pirsenteret i Trondheim). Blir dette en populær form for sparing, oppstår det et nytt interessant marked. 8 av 12

9 5 Markedsføring og salg Det er nedenfor utarbeidet en enkel SWOT som grunnlag for selskapets markedsstrategi. Sterke sider: Kontakt med kommunene og kjennskap til administrative og politiske prosesser. Kunnskap og erfaring om reguleringsmessige forhold. Oversikt over fremtidige behov. Svake sider: Kompetanse innen eiendomsutvikling, ledelse, nettverksbygging (bla.a.). Kapitalbase/finansiering Muligheter: Økt næringsutvikling gjennom Innherred Vekst vil gi økt etterspørsel etter arealer. Regional satsning på tvers av kommunegrensene vil gi stordriftsfordeler. En større enhet vil bety økte forretningsmuligheter (også utenom kommunegrensene). Liten og effektiv administrasjon med lave driftskostnader. Trusler: Økonomiske rammebetingelser (konjunkturene). Politiske rammebetingelser. Klarer ikke å oppnå godt samarbeide med øvrige aktører i regionen Selskapet skal utnytte de mulighetene som skapes av aktivitetene i det gode omstillings- og utviklingsarbeidet som Innherred Vekst er i gang med. Her bør man også benytte anledningen til å spare kostnader ved samlokalisering og felles administrasjon. Å bygge opp og synliggjøre egen kompetanse overfor aktørene i markedet blir en meget viktig faktor i all markedsføring. Vi tror også at det bør drives aktivt markedsarbeide mot private og offentlige aktører utenfor regionen. 5.1 Viktige satsningsområder Skogn, Ørin, Rinnleiret, Røstad og Gråmyra er viktige områder for utvikling. Det er viktig å legge opp til en strategi slik at ulike områder får identitet og innhold som utfyller og kompletterer og ikke konkurrerer med hverandre innbyrdes. Det anbefales at man utarbeider en egen strategisk arealplan for å synliggjøre utviklingstrekk, arealbehov og lokaliseringspreferanser opp mot regionens tilbud av arealer slik at man kan ta hensyn til dette når man behandler enkeltsaker og planer. Her kan man se på utnytting av eksisterende områder, forholdet til andre tomteeiere (eks. Havnestyrene) samt betydningen av samlokalisering, virkemiddelbruk, etc. En av selskapets viktige fordeler er at man kan arbeide tett på regulerende myndigheter og politiske prosesser. 9 av 12

10 Situasjonen ved etableringstidspunktet kan illustreres som følger: Størrelse Verdi Feste - inntekter Merknader Levanger by, feste m parseller Gråmyra m2 20 mill 6 parseller Moan m2 5 parseller Rinnleiret m2 10 mill Ca m2 eiendomsmasse Ørin, feste m parseller Ørin, Gullblokka m2 20 mill 1 parsell Øvrige Ørin m2 6 parseller / pr m2 Ørin II SUM > m2 > 50 mill > 60 parseller Verdivurderingen ovenfor er basert på dagens priser (offentlige vedtak). Det finnes også store områder i privat eie som er regulert til ulike formål. 5.2 Prisstrategi Pris pr m2 tomtearealer har hittil vært gjenstand for politiske vedtak. Dette gir forutsigbarhet for aktuelle kjøpere og tilnærmet lik behandling av alle. Ulike parseller har ulik attraksjonsverdi avhengig av beliggenhet, naboforhold, infrastruktur, etc. Man bør innføre en markedsbasert prissetting og reell konkurranse med flere anbydere når arealer skal avhendes eller festes bort. Fri prisdannelse i et etablert marked behøver ikke føre til at prisene presses oppover. Her vil forholdet mellom etterspørsel og tilbud være avgjørende. For noen tomter vil kanskje prisene bli lavere, mens attraktive områder vil få høyere pris. 6 Økonomi 6.1 Budsjetter Det bør utarbeides et grovt langtidsbudsjett for selskapets virksomhet de neste 3 årene. 6.2 Kapitalbehov og finansiering Selskapets kapitalbehov avhenger av ambisjonsnivå. Med utgangspunkt i budsjettet bør det utarbeides en egen finansieringsplan. Det anbefales at man i startfase unngår kapitalkrevende investeringer og at de fleste aktuelle eiendommene forblir i kommunenes eie, men at selskapet forvalter og videreforedler verdiene på oppdrag fra kommunene. Selskapet vil på denne 10 av 12

11 måten få en mykere start ved at det kan akkumulere kompetansekapital og rettigheter, ikke så mye tungfinansiert strukturkapital. En eiendom overdras direkte fra kommunen, med en godtgjørelse til selskapet. Her må det gjøres klare avtaler og det bør foretas en vurdering om slike avtaler bør lyses ut på anbud. Det er to grunnleggende krav for ikke å bruke anbudsregimet: Oppdragsgiver (eierkommunene) må ha svært sterk kontroll over selskapet og selskapet kan kun ha begrenset omsetning rettet mot andre enn eierne. Selskapet oppfyller det første kravet, men ikke det andre. Når det gjelder nye områder som skal utvikles fra begynnelsen av (eks. Ørin eller Skogn), bør styret vurdere når tiden er inne for å ta hele eller deler av investeringen inn i selskapets bøker og selvfinansiere videre utbygging. 7 Risikoanalyse De kritiske suksessfaktorene for virksomheten fremgår av tabellen nedenfor. En kritisk faktor er en faktor som vil påvirke gjennomføringen av etableringen eller forhindre at etableringen går som planlagt. Enten delvis eller helt. Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak/ansvarlig 1 Klarer ikke å skaffe rett kompetanse Leie inn kompetanse 2 Svikt i finansiering Heller forvalte enn eie 3 Dårlig samarbeid med andre større aktører Informasjon og åpenhet 4 Endrede politiske rammebetingelser Informasjon og åpenhet 5 Sviktende etterspørsel etter arealer Avvikle eller legge på is. 6 Fallende priser Videreforedle arealer Tabell: Kritiske faktorer Skala 1-5 S Sannsynlighet Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer (5 er mest sannsynlig) K Kritisk Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer (5 er mest kritisk) RF Risikofaktor (S * K) 10 eller høyere vil måtte utløse en aksjon fra styret innen en gitt dato. 7.1 Risikoevaluering av kritiske suksessfaktorer Kritiske faktorer er knyttet til kompetanse, finansiering, samarbeide i markedet og endring i rammebetingelsene. Dersom selskapet på sikt ikke klarer å skaffe en finansiell basis, klarer det ikke å stå på egne bein og da er berettigelsen av selskapet truet. Til å begynne med anbefaler vi en forvalterrolle og at kommunene eier arealer og eiendommer. Selskapet skal bli en viktig aktør i regionen og bidra til vekst og utvikling. Dette er en oppgave som krever spisskompetanse. Det anbefales å rekruttere en person i ledelsen som har bred bakgrunn fra eiendoms- og arealutvikling. De skisserte tiltakene; at kommunene selv eier arealene og eiendommene og at kommunene må trå til med finansiell bistand er midlertidige tiltak. Må man leie inn kompetanse, bør også dette være et kortsiktig tiltak. 11 av 12

12 7.2 Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Oppfølging av kritiske suksessfaktorer slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres og/eller holdes under bedre kontroll må skje ved at arbeidsutvalget og styret prioriterer disse faktorene høyt og setter inn tiltak på et tidligst mulig stadium. 8 Fremdriftsplan En mulig fremdriftsplan med milepæler og strategiske beslutningspunkter vises nedenfor. Prosessen med full etablering vil ta 3-6 måneder. Aktiviteter Generalforsamling X Valg av styre X Ansettelse av adm.dir. 1) X Strategisk plan/budsjett X X Etablere administrasjon X X Etablere samarbeidsavtaler X X Konkrete saker X X X X Tabell: Fremdriftsplan 1) Selskapet bør ikke bygge opp noen stor administrasjon, men heller leie inn tjenester fra eksisterende aktører. 9 Forslag til videre arbeid Grundige forberedelser og god planlegging er viktig. Følgende prosjekter bør prioriteres: Grundig kartlegging og gjennomgang av aktuelle eiendommer/parseller Historikk Avtaleforhold, festekontrakter, dokumentasjon, servitutter, hjemmel, etc Verdivurderinger Reguleringsmessige forhold Markedsmessige muligheter Oversikt av arealbehov og lokaliseringspreferanser (perspektiv: 12 måneder) samt arealmessige og eiendomsmessige saker som er under arbeid i kommunene En klar informasjons- og kommunikasjonsplattform for virksomheten Utkast og maler til samarbeidsavtaler og anbudsprosedyrer. System for risikoanalyse, kontrollmessige prosedyrer og rutine for dokumentasjon og rapportering knyttet til regnskapsføring. Selskapet bør utarbeide en strategiplan for regionens arealbehov og lokaliseringspreferanser i et 5 års perspektiv. 12 av 12

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva Rapport Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva 25. januar 2015 Erik W. Jakobsen, Kaja Høiseth-Gilje, Erlend Aagesen, Leo A. Grünfeld og Heidi Ulstein Innhold SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 3 SIVAS EIENDOMSVIRKSOMHET...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O> INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: Konfidensiell- Kun til internt bruk INNHERRED VEKST NY~M~ Innholdsforteenelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Statskog SFs skogvirksomhet

Statskog SFs skogvirksomhet Til statsråden Statskog SFs skogvirksomhet Foretaksmøtets vedtak i sak 14/14 Utredning av privatisering av foretakets skogvirksomhet Oslo, OFFENTLIG Statskog SF Søren R. Thornæs veg 10 7801 NAMSOS Tel:

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer