Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt NS Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt NS 8406. Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer"

Transkript

1

2

3 Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer

4 GRMAT N#80D210.book Page 4 Tuesday, July 22, :00 PM Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2014 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Sats: Laboremus Oslo AS Brødtekst: Times New Roman 10,5/13 pkt. Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo NS 8406:2009 er gjengitt med tillatelse fra Standard Online AS 04/2014. Standard Online er ikke ansvarlig for eventuelle feil i gjengitt materiale. Se for informasjon om Norsk Standard. Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se

5 Forord Da NS 8406 ble vedtatt i januar 2006, så vi at det også var et behov for at det ble utgitt en kommentarutgave til denne. Vi fikk en rekke henvendelser om å holde kurs i denne standarden. På bakgrunn av tilbakemeldinger bl.a. på disse kurs/seminarer fikk vi en klar forståelse for at standarden dekker et behov, og at det var stor interesse for den. Vårt håp var at NS 8406 faktisk kom til å bli benyttet og ikke havnet i «glemmeboken» slik tilfellet var med forgjengeren NS Utviklingen de seneste årene har vist at NS 8406 er benyttet og at standarden fyller et behov i markedet. NS 8406 er ikke like detaljert og presist utformet som NS Den legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad også kjennskap til alminnelig entrepriserett. Det kan derfor være vanskelig å få oversikten over hvilke regler som faktisk gjelder. Dette har ikke medført at aktørene i bransjen har unnlatt å benytte standarden. Formålet med boken er å gi en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser. I tillegg har vi i en viss utstrekning beskrevet hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden mangler tekst. Vår intensjon er at kommentarutgaven kan tjene som en praktisk veileder, slik at aktørene i byggebransjen fullt ut er kjent med sine rettigheter og forpliktelser. Vi håper at vi med å utgi kommentarutgaven kan bidra til at standarden blir mer benyttet. Første opplag er nå utsolgt fra forlaget og i forbindelse med at det var ønsket et nytt opplag, har vi også innarbeidet de endringene som ble foretatt i standarden i Vi har også innarbeidet en del rettspraksis fra de senere årene. For enkelte avgjørelser henviser vi til avgjørelsens journalnummer. Disse avgjørelsene vil kunne fås ved henvendelse til rette domstol. Arbeidet med boken bygger på vår kommentarutgave til NS Arbeidet med kommentarutgaven til NS 8406 er utført av advokatene Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen og Heikki Giverholt. I tillegg har vi fått uvurderlig bistand fra advokatfullmektig Marit Lund Stensvåg som har deltatt på alle møter, gitt bidrag til teksten, funnet rettspraksis og fungert som sekretær. Oslo, juni 2014 Hans-Jørgen Arvesen Karl Marthinussen Heikki Giverholt 5

6

7 soversikt Litteratur Lover og forskrifter Innledning NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Virkeområde Definisjon Passivitet Kontraktdokumenter Partenes representanter Byggemøter Varsler og krav Sikkerhetsstillelse Forsikring Risiko for skade på kontraktarbeidet i byggetiden Entreprenørens ytelse Bruk av underentreprenør Forhold på byggeplassen Kontroll og prøving Byggherrens varslingsplikt ved entreprenørens prosjektering Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll Tidsfrister og samordning Byggherrens ytelser Endringer. Forsinkelser og mangler ved byggherrens medvirkning Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure Forsering ved avslag på krav om fristforlengelse Beregning av vederlagsjustering og fristforlengelse Betaling av entreprenørens vederlag Overtakelse

8 soversikt 25 Sluttoppgjør Forsinkelse Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar Avbestilling Hevning og stansing på grunn av mislighold Eiendomsrett til kontraktarbeid og materialer Tvister Lovregister Forskrifter Stikkord Om forfatterne

9 Litteratur Lover og forskrifter Innledning Kort om norsk entrepriserett Entrepriserettens karakteristika Praksis Organisering av prosjektet forskjellige entrepriseformer Tidligere standarder Kontraheringsprosessen vedtakelse Praksis Når er avtale inngått? Praksis Rettskilder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Forord Partenes endring av ordlyden i NS Praksis Virkeområde Anvendelsesområde Definisjon Kontraktssum Praksis Passivitet Innledning Historisk utvikling Forhold til lovgivningen Bestemmelsenes innhold «En part» «varsler eller svarer» «kontraktens varslingsfrister»

10 «rettigheter og innsigelser» Bestemmelser om varsling og mulig bortfall av rettigheter.. 53 Praksis før NS Praksis etter NS Rettstilstanden etter NS Praksis Kontraktdokumenter Innledning og forholdet til NS Bestemmelsens innhold Alminnelige fortolkningsprinsipper a) avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet;.. 65 b) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt, som er godkjent av begge parter;.. 67 c) entreprenørens tilbud; d) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbud ble inngitt; e) tilbuds- eller konkurransegrunnlaget; f) denne standarden (NS 8406:2009) Forholdet mellom beskrivelse og tegninger Praksis Partenes representanter Virkeområde og behovet for bestemmelsen Bestemmelsens innhold Praksis Byggemøter Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Bestemmelsens innhold Praksis Varsler og krav Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Bestemmelsens innhold Praksis Sikkerhetsstillelse Forholdet til lovgivningen og andre regler Bestemmelsens innhold Er ikke annet er avtalt Omfanget hva sikkerheten skal dekke Tidspunktet for sikkerhetsstillelse Formen for sikkerhetsstillelse «betryggende sikkerhet», herunder selvskyldnerkausjon eller tilsvarende forsikring

11 Begrensninger i kausjonsløfte eller garantiansvaret Frist til å rette de påklagede forhold og foreldelse av garantikrav Tvisteklausuler i garantidokumenter Entreprenørens sikkerhetsstillelse Byggherrens sikkerhetsstillelse Reduksjon av sikkerhet Praksis Forsikring Innledning Virkeområde og behovet for bestemmelsene Forholdet til lovgivningen Bestemmelsens innhold Som hovedregel en entreprenørforpliktelse Når ikke annet er avtalt Konsekvensen av manglende forsikring Hva som skal være forsikret Skadetyper Hvor lenge forsikringsplikten skal gjelde Kravet til beløpsmessig dekning Kravet til førsterisikoforsikring Byggherren skal være medforsikret og særlige krav til forsikringsavtalen Forbud mot forhandling om oppgjør uten byggherrens samtykke Entreprenøren skal også ha en ansvarsforsikring Hvilke skader som skal være dekket erstatningsansvar og ansvarsgrunnlag Kravet om minste forsikringssum på 150 G Krav om foreleggelse av attest Kontrollen fratar ikke entreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende Reglene for forsikringsoppgjørsbehandlingen varslingsregler mv Praksis Risiko for skade på kontraktarbeidet i byggetiden Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Forholdet til lovgivningen Bestemmelsens innhold Første ledd Utgangspunkt Risiko

12 Til enhver tid utført Materialer Annet ledd Unntak fra entreprenørens risiko Forsikring Tredje ledd Fjerde ledd Praksis Entreprenørens ytelse Innledning Historisk utvikling og forholdet til NS Forholdet til lovgivningen og andre regler Bestemmelsens innhold Første ledd Kravet til kvalitet Annet ledd Kvalitetskrav til utførelsen Unnlatt utbedring Praksis Bruk av underentreprenør Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Forholdet til krav om fast ansatte i regelverket for offentlig ansatte Bestemmelsens innhold Rett til å sette bort deler av kontraktsforpliktelsen Entreprenørens kontraktsansvar overfor byggherren Kontraktsforholdet til underentreprenøren Underretning til byggherren før kontrakt inngås Opplysninger om underentreprenørens økonomi mv Underentreprenører som er angitt i kontrakten Praksis Forhold på byggeplassen Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Forholdet til lovgivningen Lover, offentlige forskrifter og vedtak Innledning Byggherreforskriften SHA Påseplikten Arbeidstid Plan- og bygningsloven Naboloven (grannelova) Byggeplassen Entreprenørens rett til å nekte å utføre arbeid

13 Mislighold Praksis Utmåling, stikning Innledning Utmåling Varsling om stikningsarbeid Manglende varsling, jf. pkt Opprydding Bestemmelsens innhold Praksis Bruk av stillaser og heiser Innledning Stillaser og ubetjente heiser Kraner og betjente heiser Varsling ved demontering Praksis Kontroll og prøving Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsene Forholdet til lovgivningen Bestemmelsens innhold Byggherrens rett til kontroll Byggherrens varslingsplikt Prøving forutsatt i kontrakten Prøving ut over kontrakt Praksis Byggherrens varslingsplikt ved entreprenørens prosjektering 153 Innledning Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Bestemmelsens innhold Byggherrens kontroll mv Byggherrens varslingsplikt Identifikasjon med byggherrens prosjekterende Konsekvensene av byggherrens manglende eller sene varsel 158 Praksis Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll Oversikt over bestemmelsens innhold Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Bestemmelsens innhold Innledning Nærmere om innholdet i administrasjonsoppgaven

14 Samlet fremdriftsplan bokstav a) Fremdriftskontroll bokstav b) Plikt til å varsle bokstav c) Antatt årsak og forventet virkning bokstav d) Avhjelpstiltak bokstav e) Erstatning for uforsvarlig utførelse av administrasjonsforpliktelsen Rett til fristforlengelse og vederlagsjustering Praksis Tidsfrister og samordning Oversikt over bestemmelsens innhold Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsene Nærmere om bestemmelsen Første ledd Annet ledd Fremdriftsplan og frister Fremdriftsplanens betydning for byggherrens ytelser Revideringen av planen etter pkt. 17 annet ledd Informasjon om fremdriftsstatus Tredje ledd Generelt om koordinering og samordning Samordningsplikten Samordne fremdriften med andre aktører Rammene for samordningsplikten Grensen mot kontraktsomlegging mot vederlag Brudd på samordningsplikten Aktsomhetsansvar Årsakssammenheng Utgifter Forholdet til dagmulkt Ingen ansvarsbegrensning Krav til varsel Praksis Byggherrens ytelser Byggherrens medvirkningsplikt Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsene Bokstav a) Praksis Bokstav b) Innledning Byggherrens leveringsforpliktelse for fysiske arbeider Byggherren bærer risikoen for arbeidsunderlaget Praksis

15 Bokstav c) Praksis Bokstav d) Praksis Bokstav e) Innledning Hvilke tillatelser partene skal skaffe Hvem som skal bære kostnadene Konsekvensene av manglende tillatelse Bokstav f) Innledning Innholdet av byggherrens koordineringsansvar Annet ledd Anvendelighet av materialer og produkter Byggherrens risiko for «kvaliteten og anvendeligheten» Praksis Entreprenørens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens medvirkning Historisk utvikling Generelt Entreprenørens gjennomgang med sikte på produksjon Entreprenørens varslingsplikt Kontraktsdokumentene, tegninger, beskrivelser eller beregninger er ufullstendige Inneholder uoverensstemmelser Tilstrekkelig veiledning Uegnet prosjektering Identifikasjon med entreprenørens underentreprenører Krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse må varsles Konsekvensene av entreprenørens manglende eller sene varsel Praksis Endringer. Forsinkelser og mangler ved byggherrens medvirkning Virkeområde og behovet for bestemmelsene Prosedyre Historisk utvikling forholdet til tidligere standarder Forholdet til lovgivningen Retten til å pålegge entreprenøren endringer Byggherren kan ensidig pålegge endringer Begrepet «endring» «yte noe i tillegg» «i stedet for»

16 Endring av «ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse» «avtalte ytelser skal utgå» Kravet til sammenheng Ikke av vesentlig annen art Endringens omfang 15 %-regelen Når kan endringer innenfor 15 % pålegges? Konsekvensen av at man når «taket» på 15 % Kan byggherren engasjere andre til å utføre endringsarbeid? 221 Avvik i mengder som skal avregnes etter enhetspriser Fastholdelse av dagmulktbelagte frister Forsering av hensyn til samordning på byggeplassen Grenser for retten til å fastholde dagmulktbelagte frister Varsel Praksis Endringsordre Innledning Formkrav Nærmere om kravet til skriftlig meddelelse Innhold tegninger mv Referat fra byggemøter mv Hvem kan gi endringsordre? Entreprenørens reaksjonsplikt ved uklar/ufullstendig endringsordre Plikt til å utføre endringsarbeid Nærmere om tidspunktet for endringsarbeidenes utførelse Praksis Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre Bestemmelsens hovedinnhold Plikt til å utføre endring som følger av instruks, arbeidstegninger eller arbeidsbeskrivelser Innledning Person med fullmakt Plikt til å utføre ytelser som følge av pålegg fra person med fullmakt til å kontrollere entreprenørens utførelse Plikt til å utføre ytelser som fremgår av tegninger, beskrivelser eller lignende Innen rimelig tid Skriftlighet Krav til varselets innhold Gjennomgående endringer Følgene av manglende varsel etter pkt Byggherrens svarplikt Byggherrens svarfrist

17 Entreprenørens plikt til å utføre omtvistede endringsarbeider 238 Sikkerhetsstillelse ved omtvistede endringsarbeider Praksis Entreprenørens krav ved svikt mv. ved byggherrens medvirkning Virkeområde og behovet for bestemmelsene Historisk utvikling Forholdet til lovgivningen og andre regler Entreprenørens krav Utgangspunktet: Byggherren skal medvirke Vederlagsjustering Kravet til at entreprenørens fremdrift må være hindret Mangelfull eller forsinket leveranse fra byggherre Varsling og behandling av krav Praksis Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure Oversikt Virkeområde og behovet for bestemmelsen Innledning Forholdet til lovgivningen Bustadoppføringslova Kjøpsloven Forholdet til læren om bristende forutsetninger avtaleloven Bestemmelsens innhold Utgangspunktet Fremdriften må være hindret Unngå eller overvinne følgene av hindringen Ikke burde tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen Forhold utenfor partenes kontroll Værforhold Offentlige påbud og forbud Streik og lockout Overenskomstbestemmelser Krig, opprør og sabotasjeaksjoner Maskinhavari, mangel på reservedeler og lignende Svikt i leveranser Partens kontraktsmedhjelpere Partenes krav ved den andres krav på fristforlengelse Varsel Praksis Forsering ved avslag på krav om fristforlengelse Innledning Et berettiget krav

18 Begrensning ved store forseringsutgifter Entreprenørens varslingsplikt Praksis Beregning av vederlagsjustering og fristforlengelse Innledning Historisk utvikling Forholdet til lovgivningen og andre regler Oversikt over bestemmelsens hovedinnhold Partenes krav på vederlagsjustering Bestemmelsens innhold Praksis Vederlagsjustering ved anvendelige enhetspriser Innledning «Anvendelige» enhetspriser I det vesentlige likeartet Forutsetningene for enhetsprisene forrykkes Krav til varsel Tidsfrister Virkningen av for sent varsel Praksis Vederlagsjustering når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser Bestemmelsens innhold Regulering ved uanvendelige enhetspriser Krav til varsel Byggherrens svarfrist Entreprenørens plikter ved byggherrens avslag på krav om oppgjør etter regning Entreprenørens tilbud Praksis Avbestillingserstatning til underentreprenør og leverandør Bestemmelsens innhold Praksis Beregning av fristforlengelse Innledning Virkeområde og behovet for bestemmelsen Historisk utvikling Hva menes med fristforlengelse? Vilkår for rett til fristforlengelse Avtale om fristforlengelse Fristens lengde Nødvendige avbrudd Forskyvning til annen årstid

19 Flere endringer eller andre byggherreforhold kan vurderes samlet Entreprenøren plikter å forebygge og begrense skadevirkningene Praksis Betaling av entreprenørens vederlag Innledning Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter Historisk utvikling Første ledd Kontraktssummen Endringer Nærmere om NS Totalindeksmetoden Delindeksmetoden Forsinkelse Fakturering Fastpristillegg Annet ledd Tredje ledd Fjerde ledd Praksis Mengdekontroll Innledning Historisk utvikling Oversikt over bestemmelsens innhold Frist Grunnlaget for kontroll Entreprenørens kontroll Byggherrens kontroll Entreprenørens tilleggsfrist Partenes uenighet Feil som kan påberopes Påberopelse av feil Aktsom kontroll Praksis Fakturering og betaling Innledning Historisk utvikling Forholdet til lovgivningen og andre regler Virkeområde og behovet for bestemmelsen Grunnlaget for avdragsbetaling Arbeider som er utført

20 Tilført byggeplassen Faktura hver måned Spesifisert faktura Målinger Hva er måling? Plikt til å foreta målinger Gjennomføringen av målingen Unnlatt varsling Byggherren møter ikke Tidspunktet for målinger ikke kontrollbare målinger og måleregler Betaling innebærer ikke godkjennelse av grunnlaget Innsigelser Innestående beløp Fakturabeløpet Fakturering av innestående beløp Endringsarbeider og regningsarbeider etc Lønns- og prisendringer Byggherrens betalingsplikt Avdragsfaktura og foreldelse Forsinkelsesrenteloven gjelder generelt Kravet må være forfalt Fakturaen kommet frem Når løper renten fra? Byggherrens tilbakeholdsrett Grunnlag for tilbakehold Størrelsen på det tilbakeholdte beløp Uomtvistede krav Forholdet til motregningsreglene Praksis Særlig om regningsarbeider Forholdet til lovgivningen Vederlagsformer Regningsprinsippet Første ledd Når skal et arbeid utføres etter regning? Byggherren skal betale nødvendige kostnader med å utføre arbeidet Entreprenørens krav på påslag Annet ledd Kostnadsoverslag sannsynlig kostnad Realistisk prisoverslag Vesentlige overskridelser Varslingsplikt

21 Tredje ledd Ukentlige, spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader Tilleggsfrist og byggherrens varslingsplikt Månedlige oppgaver Fjerde ledd Unnlatt oversendelse Femte ledd Sikkerhetsklausul hvor de totale kostnader er unødvendig høye Praksis Overtakelse Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsene Overtakelsesforretning Innledning Bestemmelsens innhold Brukstakelse Bakgrunnsretten Andre overtakelsesvarianter Praksis Protokoll Innledning Hvem som er til stede Protokollering av mangler Frist for utbedring Om overtakelse Overtakelse nektes Undertegning Praksis Byggherrens rett til å nekte overtakelse Bestemmelsens innhold Praksis Virkninger av overtakelse Innledning Virkningen av overtakelse Bokstav a) Dagmulkt slutter å løpe Bokstav b) Risikoen for kontraktarbeidet går over Bokstav c) Forsikringsplikten opphører Bokstav d) Reklamasjonsplikten begynner å løpe Bokstav e) Sluttoppgjør Bokstav f) Sikkerheten nedtrappes Det eksakte overtakelsestidspunkt Praksis Delovertakelse Innledning Rett til delovertakelse

22 Delovertakelse etter byggherrens krav Prosedyre for delovertakelse Virkningen av delovertakelse Praksis Byggherrens urettmessige brukstakelse Innledning Urettmessig brukstakelse Urettmessig bruk er mislighold Risikoovergang Entreprenørens handleplikt ved urettmessig brukstakelse Konsekvenser av byggherrens manglende reaksjon Praksis Sluttoppgjør Innledning Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Forholdet til annen lovgivning Sluttoppstilling med sluttfaktura Første ledd Sluttoppstilling og sluttfaktura Fristen for innsending av sluttoppstilling tomånedersfristen Fristen løper fra overtakelsen Korrigering av sluttoppstilling/sluttfaktura Annet ledd Kravene til sluttoppstilling og sluttfaktura De nærmere krav til sluttoppstillingen Tredje ledd Entreprenørens adgang til å ta forbehold i oppstillingen Fjerde ledd Sluttoppstillingens preklusive virkning De viktige unntakene Arbeid som er utsatt til etter overtakelse Innestående og fristavbrytende handlinger Innestående Gjenstående krav på indeksregulering Domstol og avtalt voldgift Femte ledd Oversittelse av innsendelsesfristen Sluttfrist/tilleggsfrist Konsekvensen av å oversitte tilleggsfristen Praksis Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav Innledning Første ledd Betaling av sluttfaktura

23 Innen betalingsfristen Krav til skriftlighet Tidligere fremsatte innsigelser/krav må gjentas Annet ledd Nærmere om innsigelser og krav Den fastsatte tidsfrist er absolutt Unntakene Tredje ledd Mangler ved kontraktarbeidet Foreldelse Praksis Forsinkelse Innledning Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Forholdet til lovgivningen og andre regler Dagmulktbelagte frister Første ledd Sluttfristen Ingen angivelse av sluttfristen Særlig om rasjonell utførelse Andre frister enn sluttfristen Annet ledd Praksis Når påløper dagmulkt Første ledd Annet ledd Praksis Dagmulktens størrelse Avtalefrihet som hovedregel Begrensninger i entreprenørens ansvar Unntak ved forsett eller grov uaktsomhet Er avtalefriheten ubegrenset? Hovedregel Ingen reklamasjonsplikt Unntak ved skriftlig forespørsel fra entreprenøren? Dagmulktkravet skal senest fremsettes i tilknytning til sluttoppgjøret Praksis Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar Innledning Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere Historisk utvikling Virkeområde og behovet for bestemmelsen Forholdet til lovgivningen

24 27.1 Mangel Hovedinnhold Første ledd mangelsdefinisjonen Avvik fra kontrakt Avviket må skyldes forhold entreprenøren svarer for Annet ledd følgeskade Følgeskaden må være oppstått etter overtakelse Ansvar for skade på andre deler av kontraktarbeidet Ansvaret er begrenset til nærliggende og påregnelige følgeskader 429 Praksis Utbedring Innledning Entreprenørens rett og plikt til å utbedre Grense for entreprenørens utbedringsplikt Nærmere om hvilke kostnader entreprenøren plikter å dekke ved utbedringen Utbedring av skade på andre deler av kontraktarbeidet Uenighet om det foreligger en mangel Frist for utbedring Byggherren plikter å gi entreprenøren nødvendig adkomst Samlet utbedring innen ett år fra overtakelsen Erstatning ved unnlatt utbedring Byggherrens utbedringsrett Praksis Prisavslag Hovedinnhold Beregningen av prisavslag Praksis Erstatning ved mangel Første ledd Skader på deler av bygget eller anlegget Kravet til uaktsomhet Utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte Annet ledd Erstatning for annet økonomisk tap Forsett eller grov uaktsomhet Praksis Reklamasjon ved overtakelse Reklamasjon innledende kommentarer Mangler som byggherren har eller burde ha oppdaget Mangler Urettmessig brukstakelse Reklamasjonens form og innhold Praksis

25 27.6 Senere reklamasjon Reklamasjon etter overtakelse Relativ reklamasjonsfrist «innen rimelig tid» Absolutte reklamasjonsfrister Ny frist etter utbedring Arbeider som utføres etter overtakelse Virkninger av for sen reklamasjon både for den absolutte og relative reklamasjonsfristen Realitetsdrøftelser Praksis Unntak fra reklamasjonsbestemmelsene Innledning Foreldelse Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere Praksis Avbestilling Innledning Forholdet til lovgivningen og andre regler Oversikt over bestemmelsens innhold Vilkår Økonomisk tap Praksis Hevning og stansing på grunn av mislighold Hevning Innledning Forholdet til lovgivningen og andre regler Prosedyre Vesentlig mislighold Avvik i utførelse Entreprenørens forsinkelse Andre forhold Entreprenørens hevningsrett Hva er vesentlig betalingsmislighold? Brudd på medvirkningsforpliktelser Antesipert mislighold Varsel Innholdet i varselet Fristens lengde Hva kan kreves rettet? Insolvens Partenes mulighet til å avverge hevning Hevningserklæringen Gjennomføringen av hevningen, hevningsoppgjøret m.m Praksis

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 44 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405 C2 Spesielle

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20 Side: 1 av 20 Som kontraktsbestemmelser gjelder forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8406:2009 (utgave 2009) fastsatt

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 23 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8406 C2 Spesielle

Detaljer

A1 Tilbudsinnbydelse Utførelsesentreprise basert på NS 8406. Antikvarisk restaurering av Ygre stasjon

A1 Tilbudsinnbydelse Utførelsesentreprise basert på NS 8406. Antikvarisk restaurering av Ygre stasjon Jernbaneverket Saksnummer: 201506032 A1 Tilbudsinnbydelse Utførelsesentreprise basert på NS 8406 Antikvarisk restaurering av Ygre stasjon Kapittel: A1 Dato: 26.11.2015 Side 1 av 3 Besøksadresse: Til tilbyderne,

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Sage kraftverk Dam inglevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 1 Situasjonen antesipert forsinkelse Det viser seg under prosjektets gang at entreprenøren

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa Strindheim Kunstgress AS Åpen anbudskonkurranse Del IIa Avtaledokument 12.03.2010 Side 1 av 6 AVTALEDOKUMENT Mellom Byggherre Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobiltelefon Telefaks

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2 Prosjekt: Sorteringsanlegg ROAF Tittel: Kontraktsbestemmelser for entrepriser Vedlegg 2 A04 22.08.12 Revisjon av byggeleder AS AR AR A03 16.08.12 Endret vilkår ifm Sikkertsstillelse, Forsikring, Dagmulktens

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav "Ændringsregler i byggeaftaler København 10. november 2009 Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav Nordisk Institutt for Sjørett, UiO De syv søstre fra Herøy

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT mellom

AVTALEDOKUMENT mellom AVTALEDOKUMENT mellom 1. Partene Byggherre Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon og Totalentreprenør Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon Mellom kontraktspartene er det inngått følgende kontrakt:

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8401, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Kun tillatt brukt av Statens

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Formularfor kontraktom totalentreprise

Formularfor kontraktom totalentreprise ( Henvendelse om blanketten rettes til Standard Online AS. 67 83 87 00 E-post: salg@.no BYGGBLANKETT 8407 A Formularfor kontraktom totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter

Detaljer

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2 Prosjekt: Sorteringsanlegg ROAF Tittel: Kontraktsbestemmelser for entrepriser Vedlegg 2 E01 28.08.12 For kunngjøring K2001. Noen presiseringer etter innpill fra kvalitetssikring AS PA/MH AR A04 22.08.12

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

FORMULAR FOR KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER.

FORMULAR FOR KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER. Bilag 3: FORMULAR FOR KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER. Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. AVTALEDOKUMENT Mellom Rælingen

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Formularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider

Formularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider 5, JUN2015 BYGGBLANKETT 67 83 87 00 E-post: salg@.no 8405 A Formularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge -

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Spesielle kontraktsbestemmelser for. enkle arbeider / rammeavtaler

Spesielle kontraktsbestemmelser for. enkle arbeider / rammeavtaler Spesielle kontraktsbestemmelser for enkle arbeider / rammeavtaler INNHOLD A. Avvik fra NS 8406:2009 B. Supplerende kontraktsbestemmelser til NS 8406:2009 1 A. AVVIK FRA NS 8406:2009 Som kontraktsbestemmelser

Detaljer

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring?

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring? Endringer og tillegg hvordan få betalt? Marthe Sandved advokat i Berngaard/Sandbek Entrepriserett Kontraktsrett Arbeidsrett marthe@bslaw.no Agenda for foredraget: 1. Identifikasjon av endring og varsling

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standardno BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Henvendelse om blanketten rettes til:pronorm AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. 1. Partene Byggherre

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes Drifts-/utbedringsfasen Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes 1 Disposisjon 1. Nærmere om tema 2. Regelverk 3. Håndtering av reklamasjoner 4. Uenighet om utbedringsmetoder 5. Utbedringsfrister

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Norsk Standard NS 8407:2011 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser General conditions of contract for design and build contracts Standard Norge. Henvendelse om

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktbestemmelser 1.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det enkelte oppdrag. De skal i tide underrette

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

ELprosjekt Trondelag as

ELprosjekt Trondelag as ELprosjekt Trondelag as Ridgivendeingeniererelektrotekniske anlegg NTE Elektro AS, Sjøfartsgt. 2, 7736 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Dato: Tor Åge Ingvaldsen Helge Høybakken/TS 15.04.13 Vikna kommune,

Detaljer

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger Innhold 1. Lovens virkeområde 1.1 Innledning 1.2 Forarbeidene til loven og andre rettskilder 1.3 Nærmere om lovens anvendelsesområde 1.4 Partene 1.5 Grensen mot håndverkertjenesteloven 1.6 Grensen mot

Detaljer

Mangelliste Næringsforhold

Mangelliste Næringsforhold : Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

Heving av entreprisekontrakter

Heving av entreprisekontrakter Heving av entreprisekontrakter Særlig om det økonomiske oppgjøret Advokat Johnny Johansen 1. Innledning Heving er den mest inngripende misligholdssanksjonen ved kontraktsbrudd Økt aktualitet og stadig

Detaljer

Formular for kontrakt om totalunderentreprise

Formular for kontrakt om totalunderentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

Det grunnleggende problem

Det grunnleggende problem ENTREPRISERETT NS 8406/8405/8416, Håndtverkstjeneste/Boligoppføringslov/ kjøpslov/forbrukerkjøpslov HMS Advokat Folkman Boks 230 4892 GRIMSTAD 92425921, ANDERS@FOLKMAN.NO Det grunnleggende problem Forbrukervernlovgivningen

Detaljer

T - í ÅÅ. (q standard. Byg engtissa KOMMUNE. Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og

T - í ÅÅ. (q standard. Byg engtissa KOMMUNE. Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og * x f/ /} (q standard norge Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 OO E-post: salg@standard.no Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og aniegl@ki>._eride{(>x1m:.:x1-:

Detaljer