Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv system som virker positivt for miljø og dyrevelferd. Flåten består av 13 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Chile. I tillegg har selskapet to neste-generasjons brønnbåter under bygging, hvorav den første skal leveres sommeren Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. For mer informasjon, besøk: Om Sølvtrans årsrapport 2012 Sølvtrans norske årsrapport for 2012 har et begrenset innhold. Rapporten inneholder en redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, styrets årsberetning, årsregnskap med noter for konsernet og morselskapet, samt revisors erklæring. Konsernets engelske rapport inkluderer i tillegg nøkkeltall, analytisk informasjon, brev fra konsernsjefen, en beskrivelse av strategi, marked, ressurser, samt helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Begge rapporter er tilgjengelig på Sølvtrans hjemmeside,

3 Årsrapport Sølvtrans Holding ASA Eierstyring og selskapsledelse Styrets Årsberetning 2012 Årsregnskap konsern tall og noter Årsregnskap morselskap tall og noter revisors beretning Innhold

4 4 Årsrapport Sølvtrans Holding ASA Eierstyring og selskapsledelse

5 Eierstyring og selskapsledelse 5 Retningslinjer og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans er opptatt av å praktisere god eierstyring og selskapsledelse for å styrke tilliten til selskapet og dermed bidra til størst mulig verdi skaping over tid. Formålet med retningslinjene for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, selskapets styre og dets ledelse utover det som følger av lovgivningen. Sølvtrans retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse bygger på følgende hovedprinsipper: Sølvtrans skal ha en åpen og pålitelig kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse Sølvtrans skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig av konsernets ledelse Sølvtrans legger vekt på at det ikke skal foreligge interessekonflikter mellom eiere, styret og administrasjon Sølvtrans skal ha en klar arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen Alle aksjonærer skal behandles likt 1. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1.1 Implementering og regelverk Sølvtrans Holding ASA (Sølvtrans), som er morselskapet i Sølvtrans Holdings gruppe av selskaper, er stiftet og registrert i Norge. Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Axess og er underlagt norsk lovgivning, herunder selskapsrettslige og verdipapirrettslige lover og forskrifter. Selskapet har som målsetning å etterleve alle relevante lover og forskrifter, samt Norsk anbefaling til Eierstyring og Selskapsledelse. Regnskapslovens 3-3b, om foretaksstyring, pålegger selskapet å årlig redegjøre for sine prinsipper og praksis for foretaksstyring. Regelen fastsetter også hvilke opplysninger redegjørelsen, som et minimum, må inneholde. Regnskapsloven er blant annet tilgjengelig på no. Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) har fastsatt Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( anbefalingen ). Etterlevelsen av anbefalingen skjer på bakgrunn av følg-eller-forklar-prinsippet, det vil si at anbefalingens enkelte punkter enten må følges eller at selskapet forklarer hvorfor punktet ikke følges. Oslo Børs krever at børsnoterte selskaper årlig gir en samlet redegjørelse av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med gjeldende anbefaling. De løpende forpliktelsene for noterte selskaper er tilgjengelig på Sølvtrans følger den gjeldende anbefalingen, utgitt 23. oktober Selskapet gir en årlig, samlet redegjørelse for sine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt selskapets etterlevelse av disse prinsippene, i sin årsrapport og informasjonen er tilgjengelig på Eventuelle avvik fra anbefalingen er kommentert under de enkelte kapitlene. Styret i Sølvtrans har ansvar for å påse at selskapet har gode retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse og har vedtatt dette dokumentet ( Retningslinjene ) som selskapets retningslinjer for god eierstyring og selskapsledelse. Retningslinjene er gjenstand for en årlig evaluering. Styret har også vedtatt en styre- og ledelsesinstruks og et innsidereglement.

6 6 Eierstyring og selskapsledelse 1.2 Formål Retningslinjene inneholder de tiltak som er og vil bli implementert for å sikre effektiv styring og ledelse av selskapets virksomhet. Hovedmålsetningen er å ha systemer for kommunikasjon, overvåkning, ansvar og incentiver som øker og maksimerer selskapets økonomiske resultater, den langsiktige sunnhet og overordnede suksess for virksomheten, samt avkastning på aksjonærenes investeringer i selskapet. 1.3 Verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Styret skal til enhver tid klargjøre selskapets verdigrunnlag. Selskapet har utformet retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, som alle ansatte i konsernet er pliktet til å følge. 2 SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapets virksomhet fremgår av vedtektenes 3: Selskapets formål er å drive rederivirksomhet for fraktefartøyer og hva som måtte stå i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskap med samme formål. Selskapet skal ha som hovedformål å sikre og å utvikle selskapets posisjon som en ledende aktør innenfor sitt virksomhetsområde, til beste for eierne og basert på strategier som skal ha utgangspunkt i etisk korrekt opptreden innenfor gjeldende lov- og regelverk. Vedtektenes formålsparagraf og selskapets hovedmål og strategier fremgår av årsrapporten. 3 SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Ved utgangen av 2012 hadde selskapet en egenkapital på NOK 374 millioner, hvilket representerer en egenkapitalandel på nærmere 35%. Styret anser dette som svært tilfredsstillende gitt selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapets mål er å yte en konkurransedyktig avkastning på investert kapital til aksjonærene gjennom utdeling av utbytte og verdistigning. Ved vurderingen av omfanget av utbytte legger styret vekt på sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet, selskapets utbyttekapasitet, kravene til sunn og optimal egenkapital, så vel som adekvate finansielle ressurser for å legge til rette for fremtidig vekst og investeringer, og ønsket om en adekvat kapitalsammensetning. Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse er undergitt definerte formål og rammer. En styrefullmakt kan dekke flere formål, uten at hvert formål behandles som egne saker på generalforsamlingen. I følge Anbefalingen bør hvert formål behandles separat. Selskapet avviker dermed fra Anbefalingen. Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse skal ikke gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter til kjøp av egne aksjer. På selskapets generalforsamling 16. mai 2012 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK , hvilket representerer inntil 10% av selskapets aksjekapital, ved utstedelse av nye aksjer. Fullmakten skal eventuelt benyttes til å delfinansiere kapitalbehov knyttet til selskapets virksomhet, inkludert engineering, kontrahering og drift av brønnbåter, samt erverv av virksomhet. I tillegg kan fullmakten benyttes i forbindelse med eventuelle aksje og opsjonsprogram rettet mot ansatte. Styret ble også tildelt fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på 10% av selskapets aksjekapital. Aksjene som erverves i henhold til fullmakten skal kunne benyttes som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet, kjøp av fartøyer eller i forbindelse med aksjeopsjonsprogram for ansatte. Begge fullmaktene er gyldige frem til selskapets ordinære generalforsamling i LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE 4.1 Generelt Selskapet har kun en aksjeklasse. Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse fravikes, skal det begrunnes. Selskapets transaksjoner i egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs. 4.2 Avtaler med aksjonærer og andre nærstående parter Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, skal styret sørge for at det foreligger en verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering bør foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer. Styremedlemmer og ledende ansatte skal melde fra til styret dersom de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 4.3 Kapitalforhøyelser der eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes Dersom det foretas kapitalforhøyelser der eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes, og styrets vedtak skjer på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen, skal det offentliggjøres en begrunnelse i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

7 Eierstyring og selskapsledelse 7 5 FRI OMSETTELIGHET Aksjene i selskapet er fritt omsettelige. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger på selskapets aksjer. 6 GENERALFORSAMLING 6.1 Utøvelse av rettigheter Styret legger til rette for at flest mulige aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta på selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at: innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes, saksdokumentene er utførlig nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles påmeldingsfristen settes så nær møtet som praktisk mulig og etter vedtektenes bestemmelser styret og den som leder møtet legger til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer representanter fra styret og valgkomiteen er til stede i generalforsamlingen. Revisor deltar på generalforsamlingen ved behov. det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen 6.2 Deltakelse uten tilstedeværelse Aksjeeiere som ikke kan være tilstede på generalforsamlingen skal gis anledning til å stemme ved bruk av fullmektig, eller ved elektronisk deltakelse. selskapet skal: gi informasjon om fremgangsmåten for å møte ved fullmektig oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne som fullmektig utarbeide fullmaktsskjema, som så vidt mulig, utformes slik at det kan stemmes over hver enkelt sak som skal behandles og kandidater som skal velges 7 VALGKOMITÈ Selskapet skal ha en valgkomité. Generalforsamlingen velger komiteens leder og medlemmer, og fastsetter dens godtgjørelse. Valgkomiteen er vedtektsfestet i 9, som blant annet fastslår at komiteen skal ha 3 medlemmer og at komiteens oppgaver er å forberede valg av styremedlemmer og å gi innstillinger til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser er ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomiteen skal ikke være medlem av styret. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen kan være styremedlem, og bør da ikke stille til gjenvalg. Daglig leder eller andre ledende ansatte skal ikke være medlem av komiteen. Selskapet skal informere om hvem som er medlemmer av komiteen og eventuelle frister for å fremme forslag til komiteen. Generalforsamlingen i Sølvtrans fastsatte retningslinjer for valgkomiteen på selskapets generalforsamling 20. mai På generalforsamlingen i selskapet 16. mai 2012 ble Karl-Even Rygh og Roar Aas gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på ett år. Karl-Even Rygh ble da også valgt til å være komiteens leder. Generalforsamlingen ba samtidig styret om å fremme forslag om valg av ytterligere et medlem til valgkomiteen slik at sammensetningen er i henhold til selskapets vedtekter. Ingen av de to medlemmene er medlem av styret eller blant selskapets ledende ansatte. 8 STYRETS SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET Styret skal, etter vedtektenes 5, ha mellom 3 og 8 medlemmer. Styret i Sølvtrans består per 31. desember 2012 av 7 medlemmer, hvorav 3 kvinner og 4 menn. Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Alle styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Tre av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengig av selskapets hovedaksjonærer. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene velges ikke for mer enn to år av gangen. Styrets medlemmer oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Mer informasjon om styremedlemmenes kompetanse og kapasitet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside,

8 8 Eierstyring og selskapsledelse 9 STYRETS ARBEID 9.1 Styrets oppgaver Styret skal fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Selskapet skal ledes av et effektivt styre med kollektivt ansvar for selskapets suksess. Styret representerer og står til ansvar for selskapets aksjonærer. Styrets plikter omfatter strategisk ledelse av selskapet, effektiv overvåkning av øverste ledelse, kontroll og overvåkning av selskapets finansielle situasjon og selskapets ansvar overfor, og kommunikasjon til, aksjonærene. Styret skal tilse at selskapet er godt organisert og at dets virksomhet utføres i henhold til alle relevante lover og forskrifter, i samsvar med selskapets formål i henhold til dets vedtekter og de retningslinjer som til enhver tid er gitt av aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Styret skal iverksette de undersøkelser som det finner nødvendig for å utføre dets oppgaver. Styret skal også iverksette slike undersøkelser som kreves av ett eller flere styremedlemmer. For å sikre en uavhengig behandling skal et annet styremedlem lede styrets behandling i saker av vesentlig karakter, hvor styrelederen selv er eller har vært aktivt engasjert. 9.2 Styre og ledelsesinstruks Styret skal til enhver tid fastsette instrukser for styrets virksomhet og for den daglige ledelse med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Rollene til styret og administrerende direktør er atskilt og fordelingen av ansvar har blitt fastsatt skriftlig og godkjent av styret. Disse bestemmelsene er nedfelt i en Styre- og ledelsesinstruks som ble vedtatt av styret 24. februar Revisjonsutvalg Selskapets revisjonsutvalg, valgt på generalforsamlingen 20. mai 2011 for en periode på to år, består av Oddbjørn Lende, Leif Holst og Kristin Krohn Devold, hvorav alle er medlemmer av styret. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret og flertallet av medlemmene er uavhengig av virksomheten. 9.4 Kompensasjonsutvalg Styret etablerte i mars 2013 et kompensasjonsutvalg. Dette utvalget består av Leif Holst, Anders Hvide og Kristin Alm. Utvalget skal bistå med en grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte, og utvalgsmedlemmene skal være, og er, uavhengige av ledende ansatte. 9.5 Årlig evaluering Styret skal årlig, i forbindelse med ett av de første styremøter i hvert kalenderår, evaluere sin innsats i det foregående året. Evalueringen skal omfatte dets egen innsats, underkomiteenes innsats og innsatsen til det enkelte styremedlem. For at evalueringen skal bli effektiv, skal styret sette målsetninger på både et kollektivt og individuelt plan som prestasjonene skal måles mot. Resultatene fra evalueringen vil ikke bli offentliggjort, men skal gjøres tilgjengelig for Valgkomiteen. 10 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 10.1 Generelt Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Styret skal årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret gir i årsrapporten en beskrivelse av hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til dets finansielle rapportering Finansiell rapportering Styret skal tilse at det er oppdatert på selskapets finansielle tilstand og det plikter å sørge for at selskapets virksomhet, bokføring og kapitalforvaltning underkastes tilfredsstillende kontroll. Styremedlemmene skal ha full og fri adgang til ledere, ansatte og regnskap i selskapet. Styret skal tilse at administrerende direktør avgir månedlige rapporter til styret om selskapets finansielle tilstand Adekvat kapitalisering Styret skal evaluere hvorvidt selskapets kapital og likvide midler til enhver tid er adekvat med hensyn til risiki ved og omfang av selskapets virksomhet og hvorvidt de tilfredsstiller de minstekrav som er fastsatt i gjeldende lovgivning og forskrifter. Styret skal umiddelbart ta de nødvendige tiltak dersom det på noe tidspunkt viser seg at selskapets kapital eller likvide midler ikke er adekvat. 11 GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Opsjoner utstedes ikke til styremedlemmer.

9 Eierstyring og selskapsledelse 9 Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, skal ikke påta seg særlige oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet, uten at styret er informert om dette. Hvis slike særlige oppgaver blir utført skal honorar for dette godkjennes av styret. Dersom det har vært gitt godtgjørelse utover vanlig styrehonorar, skal dette spesifiseres i årsrapporten. Godtgjørelse til styremedlemmer skal fastsettes av aksjonærene i generalforsamlingen. Valgkomiteen gir anbefalinger til generalforsamlingen med hensyn til årlig godtgjørelse for alle styremedlemmene. 12 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til loven. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen. Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte skal angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Retningslinjene skal bidra til sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og ledende ansatte. Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons-, bonusprogrammer eller lignende skal knyttes til verdiskapning for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger, herunder opsjonsordninger, skal være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Per 31. desember 2012 er det ikke etablert resultatavhengige godtgjørelser til noen ledende ansatte. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder fastsettes av styret i møte. Alle elementer av godtgjørelse til daglig leder, samt samlet godtgjørelse til ledende ansatte skal fremgå av årsrapporten. 13 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 13.1 Generelt Styret skal fastsette nærmere retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Selskapet skal til enhver tid gi sine aksjonærer, Oslo Børs og finansmarkedet generelt (gjennom Oslo Børs informasjonssystem) rettidig og presis informasjon. Slik informasjon vil bli gitt i form av årsrapporter, kvartalsrapporter, børsmeldinger og investorpresentasjoner. Selskapet skal forsøke å klargjøre dets langsiktige potensial, inkludert strategi, verdidrivere og risikofaktorer. Selskapet skal opprettholde en åpen og proaktiv policy for investorrelasjoner, en god skikk -webside og skal gi presentasjoner regelmessig i forbindelse med årlige og forløpige resultater. Selskapet følger Oslo Børs anbefaling om rapportering av Investor informasjon av 1. januar Selskapet publiserer årlig en finanskalender med oversikt over datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, åpne presentasjoner, utbetaling av utbytter o l, på og på selskapets webside. Informasjon til selskapets aksjonærer legges ut på selskapets internettside samtidig som det sendes til aksjonærene. 14 SELSKAPSOVERTAKELSE 14.1 Generelt I en overtakelsesprosess skal selskapets styre og ledelse sørge for at aksjeeierne i selskapet blir likebehandlet, og at selskapets virksomhet ikke forstyrres unødig. Styret skal også sørge for at aksjeeierne har tilstrekkelig informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet Hovedprinsipper for opptreden ved overtakelsestilbud Styret skal i en overtakelsesprosess forholde seg til prinsippene i anbefalingen, herunder sørge for følgende: Styret skal sørge for at tilbudet blir rettet til samtlige aksjeeiere, og til like gode vilkår; Styret skal ikke foreta noe som er egnet til å gi aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning; Styret skal tilstrebe åpenhet rundt overtakelsessituasjoner; Styret skal ikke iverksette tiltak som har til hensikt å beskytte deres personlige interesser på bekostning av aksjeeiernes interesser; Styret skal være oppmerksom på den særlige aktsomhet som påhviler styret slik at samtlige aksjeeieres verdier og interesser blir ivaretatt. Styret skal ikke søke å forhindre eller vanskeliggjøre oppkjøpstilbud, med mindre dette har være besluttet av generalforsamlingen med to tredjedelers flertall (av avgitte stemmer og representert aksjekapital). Som hovedprinsipp under dette skal: Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, og selskapet skal ikke etablere noen mekanismer som kan hindre eller avskrekke oppkjøpstilbud, med mindre dette har vært besluttet av generalforsamlingen med to tredjedelers flertall (av avgitte stemmer og representert aksjekapital).

10 10 Eierstyring og selskapsledelse Dersom det fremsettes et bud på selskapets aksjer skal ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjennomføring av tilbudet, uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, skal styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. Dersom styret ikke finner å kunne gi en anbefaling, skal det redegjøres nærmere om dette. I styrets uttalelse om tilbudet skal det fremkomme om vurderingen er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer har tatt forbehold knyttet til styrets uttalelse. Styret skal vurdere å innhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig. Dersom styremedlem, ledende ansatt deres nærstående eller noen som nylig har hatt en slik posisjon, er tilbyder eller har særinteresser i tilbudet, skal styret uansett innhente en uavhengig verdivurdering. Tilsvarende gjelder dersom tilbyder er en større aksjeeier. Verdivurderingen skal vedlegges, gjengis eller refereres i styrets uttalelse. Som hovedprinsipp under dette skal: Styret ta skritt som åpenbart er til beste for aksjonærenes interesser, herunder utarbeide estimater av nåverdien av den forventede verdiskaping i selskapet og sammenligne dette med det fremsatte tilbud og dersom aktuelt, innhente en uavhengig verdivurdering, og dersom aktuelt forsøke å finne en konkurrerende budgiver ( white knight ); Styret gi en vurdering om det kan være interessemotsetninger mellom minoritetsaksjeeiere og hovedaksjeeiere; Styrets vurdering være basert på allment anerkjente verdivurderingsprinsipper, og følge retningslinjene i verdipapirhandelloven. 15 REVISOR Selskapets revisor velges av aksjonærene i generalforsamlingen. Revisor skal årlig fremlegge for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor skal delta på styremøter som behandler årsregnskapet. I styremøtene skal revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdere vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Revisor skal minst en gang i året gjennomgå selskapets interne kontroll, herunder identifisere svakheter og forslag til forbedringer med revisjonsutvalget. Styret skal minst én gang i året ha et møte med revisor uten daglig leder eller andre representanter fra ledelsen er tilstede. I Styre- og ledelsesinstruks har styret fastsatt retningslinjer for ledelsens adgang til bruk av revisor til annet arbeid enn revisjon. Styret skal gi anbefalinger til generalforsamlingen for valg, avsettelse og godtgjøring av revisor. Styret skal informere aksjonærene i den ordinære generalforsamlingen om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og annet arbeid enn revisjon. * * * Styret i Sølvtrans Holding ASA, Ålesund/Oslo, 12. februar 2013 Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten skal besluttes av generalforsamlingen med to tredjedelers flertall.

11 Eierstyring og selskapsledelse 11

12 12 Årsrapport Sølvtrans Holding ASA Styrets Årsberetning 2012

13 Styrets årsberetning Sølvtrans fortsatte den positive utviklingen i 2012 og leverte både en rekordhøy omsetning og et solid driftsresultat. Selskapets positive utvikling er et resultat av et kontinuerlig fokus på effektiv drift og et stabilt brønnbåtmarked. Konsernet befestet videre sin stilling som verdens ledende leverandør av brønnbåttjenester til oppdrettsnæringen gjennom kontrahering av to nye og svært moderne fartøy. Konsernets samlede driftsinntekter var i 2012 på NOK 274,3 millioner, mens driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) utgjorde NOK 133,8 millioner. Resultat før skatt endte på NOK 47,5 millioner. I 2012 gjenopptok Sølvtrans sine aktiviteter i Chile. To av konsernets fartøy ble overført til regionen i løpet av 1.kvartal og startet operasjon på kontrakter i april. Veksten i det globale utbudet av atlantisk laks var på hele 22 prosent i Mye av denne veksten kom fra Norge og Chile. Til tross for at denne veksten ventes å avta i 2013, vurderes markedsutsiktene for konsernets tjenester som gode. Miljøhensyn, konsolidering og profesjonalisering blant oppdretterne, og ikke minst bekjempelse av sykdom og smittespredning bidrar til god etterspørsel, spesielt etter brønnbåttjenester basert på «lukket teknologi». Fremover vil Sølvtrans fortsatt ha effektiv drift som sin hovedprioritet samtidig som selskapet vokser med våre store kunders behov gjennom leveranse av ny og moderne tonnasje. Sølvtrans har en solid kontraktsdekning for kommende år. Styret er tilfreds med utviklingen i konsernets resultater i 2012 og venter at resultatene vil forbedre seg noe i 2013 sammenlignet med 2012.

14 14 Styrets årsberetning 2012 Virksomhet og strategi Sølvtrans Holding ASA er et holdingselskap som er notert på Oslo Axess under symbolet STRANS. Selskapet har ingen driftsaktivitet eller ansatte, men har to heleide datterselskap (Sølvtrans Management AS, og Sølvtrans Rederi AS), samt 99 prosent eierskap i selskapet Solvtrans Chile SA. Sølvtrans Management AS leverer management tjenester til resten av konsernet, mens Sølvtrans Rederi AS og Solvtrans Chile S.A. eier og drifter skipene i konsernet. Sølvtrans er verdens største brønnbåtrederi for transport av levende laks og ørret. Konsernets flåte består av 13 moderne brønnbåter, hvorav 12 fartøy er engasjert på langsiktige kontrakter med ledende oppdrettsselskaper. I tillegg har konsernet to brønnbåter under bygging ved det spanske verftet Astilleros Zamakona. Konsernet er ledende i bruk av «lukket teknologi», et system som begrenser smittefaren, positivt påvirker dyrevelferd samt gir kostnadseffektiv frakt og behandling av fisk. I 2012 opererte konsernets fartøy i Norge, Danmark, Skottland, Canada og Chile. Sølvtrans har hovedkontor i Ålesund, og konsernets forretningsadresse er Korsegata 4, 6002 Ålesund, Norge. Sølvtrans har som mål å befeste sin posisjon som markedsog teknologileder i brønnbåtmarkedet for transport av laks og ørret. Dette skal oppnås gjennom å opprettholde og videreutvikle en moderne flåte med ledende teknologi. Konsernet ønsker å ha en flåte som er i tråd med kundenes nåværende og fremtidige behov. Geografisk vurderer konsernet det norske markedet som det mest attraktive segmentet, der potensialet for vekst er størst. Konsernet er allerede ledende i Skottland og har også bygget opp en tilstedeværelse i Canada samt Chile etter inngåelsen av to langsiktige kontrakter med chilenske selskap. Viktige hendelser i 2012 Re-etablering av drift i Chile. I februar 2012 inngikk Sølvtrans to befraktningsavtaler i Chile på henholdsvis to og tre år. De to fartøyene Frøyhav og Frøyfisk, som ble omdøpt til Ronia Pacific og Ronia Austral, ble overseilt og gjort klare for drift i Chile med oppstart i april. Kontrahering av nye fartøy. Sølvtrans undertegnet i mars 2012 en kontrakt med det spanske verftet Astilleros Zamakona om bygging av en ny brønnbåt på 3000m³. Samlet investering er på rundt NOK 240 millioner. Båten har fått navnet Ronja Polaris og skal leveres i juni/juli I desember inngikk Sølvtrans nok en kontrakt med det spanske verftet om bygging av et søsterfartøy til Ronja Polaris. Fartøyet har en samlet investeringskostnad på nærmere NOK 250 millioner og skal leveres i første halvår I tillegg har konsernet opsjon på ytterligere to fartøy med levering henholdsvis andre halvår 2014 og første halvår 2015 som p.t. ikke er erklært. Brønnbåtene er de første i en ny generasjon brønnbåter designet og utviklet av Rolls-Royce Marine i samarbeid med Sølvtrans. Båtene vil være state-of-the-art i forhold til teknologi og miljøvennlige løsninger, og innebærer betydelige forbedringer i forhold til dyrevern. Med kapasitet på i overkant av 3000m³, er fartøyene arrangert for frakt av opp mot 450 tonn levende fisk. Fartøyene er videre fullt utstyrt for transport i lukket system, som ikke gir utslipp til sjø. Kontraheringene er ledd i Sølvtrans strategi om å møte stadig høyere krav fra kunder og for samtidig å dekke opp for en stadig økende etterspørsel etter moderne brønnbåter. Inngåelse av ny kontrakt. I august 2012 inngikk Sølvtrans en avtale med Marine Harvest om leie av den nye brønnbåten Ronja Polaris for tre år, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år. Forlengelse av eksisterende kontrakter. En rekke leiekontrakter på konsernets skip er blitt fornyet med eksisterende kunder i løpet av Dette gjelder fartøyene Ronja Skye, Ronja Settler, Ronja Viking, Ronja Atlantic og Ronja Superior. De fornyede avtalene har ulik løpetid. Viktige hendelser etter balansedato Fornyelse av kontrakt i Canada. I januar inngikk Sølvtrans en ny avtale i Canada for brønnbåten Ronja Carrier. Avtalen løper i minst ett år fra 1. januar Inngått avtale om finansiering av nybygg #2. Sølvtrans Rederi AS inngikk i starten av februar 2013 avtaler om byggelåns- og langtidsfinansiering av det andre nybygget fra det spanske verftet Astilleros Zamakona. Finansieringsavtalene ble inngått med konsernets hovedbankforbindelser Sparebanken Møre og Nordea, og går inn under eksisterende syndikerte låneavtaler. I tillegg er det ytt lån fra Eksportkreditt støttet av lånegarantier fra Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Hovedtall fra konsernregnskapet Resultatregnskap (Tall for 2011 oppgis i parentes.) Sølvtrans hadde driftsinntekter på totalt NOK 274,3 millioner i 2012 (NOK 264,8 millioner). Økningen er primært resultat av en noe høyere beskjeftigelsesgrad, samt avtalte ratejusteringer. Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) utgjorde NOK 133,8 millioner (NOK 127,7 millioner).

15 Styrets årsberetning De ordinære avskrivningene var i 2012 på NOK 42,1 millioner (NOK 43,5 millioner), hvilket gir et driftsresultat (EBIT) på NOK 91,7 millioner for 2012 (NOK 57,0 millioner). Bedringen i resultatet skyldes i hovedsak at det ble gjort en nedskrivning av goodwill på NOK 27,2 millioner i 2011, samt at driften er ytterligere forbedret sammenlignet med Netto finansposter ble NOK -44,3 millioner (NOK -46,2 millioner). Av dette utgjorder urealiserte tap på valuta- og rentederivatkontrakter cirka NOK 20,6 millioner. Dette er i hovedsak et resultat av markedsverdivurdering av inngåtte valuta- og rentesikringer. Resultat før skatt for 2012 ble NOK 47,5 millioner (NOK 10,8 millioner.). Sølvtrans var høsten 2010 gjenstand for bokettersyn fra Skatteetaten, hvor det ble påpekt mangler ved forhold knyttet til betaling for tjenester mellom konsernselskaper. Både i 2010 og i 2011 avsatte konsernet betydelige beløp som skattekostnad knyttet til denne saken. I løpet av 2012 er de fleste forhold i denne saken avklart, og i et forlik med Skatteetaten 31. oktober 2012 ble prisingen av morselskapsgarantier endelig avklart. Sølvtrans anser at denne saken nå er avsluttet, og har basert på dette reversert skatteavsetninger på til sammen NOK 8,5 millioner i Skattekostnad for ordinær drift i 2012 var NOK 3,1 millioner, som består av betalbar skatt kr 0,3 millioner og endring utsatt skatt kr 2,8 millioner. Hensyntatt de nevnte reverserte skatteavsetninger fra tidligere år, endte konsernet med en skatteinntekt på NOK 5,4 millioner (NOK-12,1 millioner). Resultat etter skatt for 2012 endte på NOK 52,9 millioner (NOK -1,3 millioner). Totalt resultat for året etter omregningsdifferanser ble NOK 56,4 millioner (NOK -1,5 millioner). Kontantstrøm Kontantstrømmen fra drift utgjorde i 2012 NOK 133,8 millioner (NOK 109,5 millioner). Kontantstrømmen fra investeringer var i 2012 på NOK -59,6 millioner (NOK -15,7 millioner). Totalt ble det gjort investeringer i skip på tilsammen NOK 77,3 millioner, hvorav NOK 54 millioner er på skip under bygging. Det ble videre i løpet av året tatt ut NOK 11,8 millioner fra høyrente obligasjonsfond. Kontantstrømmen fra finansaktiviteter utgjorde i 2012 NOK -55,0 millioner (NOK -98,6 millioner). Dette inkluderte nedbetaling av gjeld på NOK 21,1 millioner (NOK 51,4 millioner) og rentekostnader på NOK 27,9 millioner (NOK 37,0 millioner). Sølvtrans hadde en kontantbeholdning på NOK 66,4 millioner ved inngangen til En netto kontantstrøm for hele 2012 på NOK 19,1 millioner (NOK -4,5 millioner) øker denne til NOK 85,5 millioner per 31. desember Balanse Per 31. desember 2012 hadde Sølvtrans en bokført egenkapital på NOK 373,9 millioner, opp fra NOK 323,5 millioner ved utgangen av Dette ga konsernet en egenkapitalandel på 34,6 prosent, sammenlignet med 30,8 prosent per 31. desember Netto rentebærende gjeld utgjorde NOK 523,0 millioner ved utgangen av 2012, mot NOK 552,9 millioner ved utgangen av Brutto pantegjeld og obligasjonsgjeld ble nedbetalt med totalt NOK 21,1 millioner i 2012 og med NOK 51,4 millioner i Den bokførte totalbalansen var NOK 1 080,7 millioner per 31. desember 2012, opp fra NOK 1 048,8 millioner på samme tidspunkt året før. Hovedtall fra regnskapet til Sølvtrans Holding ASA Morselskapet Sølvtrans Holding ASA hadde et driftsresultat på NOK -7,6 millioner i 2012 (NOK -8,3 millioner). Selskapet hadde netto finansposter på NOK 3,4 millioner (31,7 millioner), hvilket gir et resultat før skatt på NOK -4,2 millioner (NOK 23,4 millioner). Etter skatt rapporterte selskapet et resultat på NOK 3,5 millioner (NOK 10,4 millioner). Selskapet har per 31. desember 2012 en samlet egenkapital på NOK 308,4 millioner, ned fra NOK 315,3 millioner ved utgangen av Det ble betalt ut NOK 6,0 millioner i ordinært utbytte i Selskapets totalbalanse ved utgangen av 2012 var NOK 447,9 millioner, opp fra NOK 404,0 millioner per 31. desember Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift etter regnskapsloven 3.3a og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Risikoeksponering og styring Sølvtrans opererer i et globalt marked og er dermed eksponert mot en rekke risikofaktorer. Styret i Sølvtrans prioriterer arbeidet med risikohåndtering og risikostyring og det er etablert rutiner for å begrense og redusere den totale risikoeksponeringen til et akseptabelt nivå. Sølvtrans har identifisert tre hovedrisikoområder; markedsrisiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Markedsrisiko Sølvtrans sin virksomhet er knyttet til markedet for transport av levende laks og ørret. Lakseproduksjonen er her den viktigste enkeltfaktoren for utviklingen i brønnbåtmarkedet. Lakse-produksjonen reguleres av myndighetene gjennom tildeling av nye konsesjoner og generell økning i tidligere tildelte konsesjoner. Etter en lang periode med sterk vekst

16 16 Styrets årsberetning 2012 i den globale lakseproduksjonen er det nå en forventning i markedet om en avflating og stabilisering for kommende år. Myndighetenes reguleringer av transportvilkår for oppdretts fisk er også en viktig faktor for utviklingen i brønnbåtmarkedet. Sølvtrans tror det vil komme sterkere reguleringer i løpet av kommende år, som vil medføre økt etterspørsel etter lukkede brønnbåter med moderat til stor transportkapasitet. Utviklingen i brønnbåtkapasiteten i markedet er videre en viktig premissgiver for fremtidig markedspotensial. I Nordsjømarkedet, som hovedsakelig inkluderer Norge, Danmark, Færøyene og Storbritania, er det per medio mars 2013 en brønnbåtflåte på cirka 60 fartøy med en samlet transportkapasitet på m³. På samme tidspunkt er det cirka 8 brønnbåter med en samlet kapasitet på m³ under bygging ved norske og utenlandske verft. Disse vil bli levert i løpet av 2013 og Sølvtrans tror mye av denne kapasitetstilgangen de nærmeste år vil bli slukt opp av økt transportbehov som følge av reguleringsendringer. Markedsrisikoen for 2013 er vurdert til å være begrenset. 12 av Sølvtrans sine 13 fartøy opererer på lange kontrakter, hvorav konsernet har 85 prosent kontraktsdekning for 2013, 34 prosent for 2014, 23 prosent for 2015 og 22 prosent for Sølvtrans har kun en båt som opererer i spot markedet. Finansiell risiko Finansiell risiko kan deles i kredittrisiko, valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Kunde- og kredittrisiko: Sølvtrans kunder er hovedsakelig store og solide selskaper. Kunde og kredittrisiko vurderes derfor som lav til moderat. Utestående fordringer følges opp fortløpende og det jobbes kontinuerlig med å holde kundefordringene på et forsvarlig nivå. Valutarisiko: Sølvtrans inntekter i Norge, Skottland og Canada er i all hovedsak i NOK, mens inntektene i Chile er i USD. Lån knyttet til fartøyene i Chile er i USD, mens resterende lån er i NOK. Risiko knyttet til inntekter i annen valuta enn NOK og USD er sikret gjennom forward kontrakter. Sølvtrans har i 2012 inngått to kontrakter med et spansk verft om bygging av to nye brønnbåter. Den første ble bestilt i mars 2012 til en bygge-kostnad på rundt NOK 240 mill. 20 prosent av beløpet ble betalt i 1. halvår 2012, mens de resterende 80 prosent skal betales i EUR når skipet leveres i juli Det er inngått terminkontrakt i EUR for å eliminere valutarisikoen knyttet til denne betalingen. Det andre fartøyet ble bestilt i desember 2012 til en byggekostnad på ca NOK 250 mill. Dette vil bli betalt i EUR til verftet i jevnlige betalingsterminer under byggeperioden. Når skipet overleveres fra verftet skal siste 15 prosent av kontraktssum betales. Det er etablert en byggelånsfinansiering i EUR fra eksisterende banker, og det er videre inngått en terminkontrakt for veksling av byggelånet til NOK ved skipets overlevering. Renterisiko: Konsernet er ikke vesentlig eksponert for endringer i rentenivået, da en betydelig andel av den rentebærende gjelden er sikret med rentesikringsinstrument hvor en gjennom rente-swapper bytter flytende rente til fast rente. Konsernet har en stabil og langsiktig finansieringsstruktur. Långiverne er anerkjente norske banker. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen er begrenset. I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner med høy kredittverdighet samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko. Operasjonell risiko Det er til enhver tid risiko for uforutsette driftsproblemer og havari, noe som kan medføre høyere driftskostnader og lavere inntjening enn forutsatt og forventet. For å redusere de økonomiske konsekvensene av slike uforutsette hendelser, har alle Sølvtrans sine skip kaskoforsikring som dekker større skader på skrog og maskineri. I tillegg har hvert skip egen P&I og krigs-forsikring. P&I forsikringen dekker skade på tredjemann og eventuell skade knyttet til forurensning, kollisjon, vrakfjerning. Sølvtrans har svært effektiv drift og gode systemer og rutiner for vedlikehold, opplæring og kvalitet alle faktorer som bidrar til å redusere den operasjonelle risikoen. I hele 2012 hadde konsernet en beskjeftigelsesgrad på 91,6 prosent. Totalt hadde konsernet 402 driftsdøgn uten inntektsgivende arbeid, hvorav 223 var knyttet til overseiling og oppstart av drift i Chile og det resterende i hovedsak til planlagte verkstedsopphold. Det globale brønnbåtmarkedet og geografiske områder Lakseproduksjonen er den primære driveren for brønnbåtmarkedet. Siden 2010 har det vært jevnt høy vekst i den globale oppdrettsnæringen, primært drevet av sterk vekst i Chile etter omfattende sykdoms- og sanitetsproblemer i 2008/2009. Fra 2011 til 2012 var veksten i det globale utbudet av atlantisk laks på hele 22%. I det norske markedet ble det slaktet rundt tonn laks (estimat for 2012 fra Kontali). Dette utgjør rundt 60% av verdensmarkedet og er en vekst på 18% fra I Chile var veksten på hele 65% fra 2011 og det ble slaktet rundt tonn, hvilket er cirka 18% av det totale markedet. I følge prognoser (Kontali) er det ventet at denne veksten flater ut i 2013 og foreløpige estimater tilsier en vekst på kun 2%, hvorav de to største markedene, Norge og Chile, ventes henholdsvis en nedgang på 3% og en oppgang på 31%. Vekst i lakseproduksjonen kan gi økt etterspørsel etter brønnbåttjenester, men ikke nødvendigvis etter alle typer brønnbåter. Et stadig sterkere hensyn til biologisk risiko

17 Styrets årsberetning i laksenæringen, relatert til lakselus og andre infeksjonssykdommer, gjør at etterspørsel i økende grad rettes mot lukket teknologi for transport av levende fisk. Strukturelle endringer i oppdrettsnæringen har ført til færre og større aktører, hvilket igjen har ført til færre og større slakterier, som gir større avstander mellom oppdrettsanlegg og slakterier, samt skaper et behov for båter med større tonnasje. Sølvtrans opplever en økende etterspørsel etter større og mer effektive brønnbåter, samt en kvalitets- og miljømessig sikker brønnbåttjeneste. Norge. Etter betydelig vekst de seneste årene ventes en liten nedgang (-3 prosent) i produksjonen av atlantisk laks i Norge Det er imidlertid fortsatt store volumer som skal håndteres, og samlet slaktevolum er av analytikere anslått til rundt 1,15 millioner tonn (rund vekt) i Sølvtrans har ved utgangen av 2012 fire fartøy som opererer på lange kontrakter i Norge. I tillegg til håndtering av høye slaktevolumer krever også håndtering av biologiske utfordringer brønnbåtkapasitet. De siste årene har den norske oppdrettsnæringen hatt utfordringer knyttet til håndtering av lakselus, ILA (infeksiøs lakseanemi) og PD (pancreas disease). Den seneste tiden har også nye sykdommer som AGD (amøbegjellesykdom) blitt et økende problem i enkelte regioner. Sølvtrans anser Norge som det markedet med størst langsiktig vekstpotensial, og strategisk sett er det i dette markedet konsernet satser sterkest på å øke sine markedsandeler. I tillegg ser Sølvtrans at det fra myndighetenes side legges føringer for en mer regionalisert oppdrettsnæring i fremtiden, noe som blant annet innebærer begrensninger for åpen frakt av fisk på tvers av over regionsgrensene. Dette er noe Sølvtrans ser vil favorisere den lukkede teknologien som konsernet har satset på. Skottland. Sølvtrans har vært en fremtredende aktør i Skottland i mange år, og hadde ved slutten av 2012 en stor andel av markedet for slaktefisk transport. Per i dag har konsernet fem fartøy på lange kontrakter i denne regionen, hvorav alle fartøyene har lukket teknologi. Chile. Sølvtrans besluttet i februar 2012 å re-etablere drift i Chile, og inngikk to nye kontrakter i dette markedet. Konsernet opererte tre brønnbåter i Chile frem til våren 2009, men trakk seg ut da markedsforholdene endret seg etter ILA-utbruddet 2008/09. Sølvtrans valgte imidlertid å beholde nøkkelpersonell i det chilenske datterselskapet, slik at det gikk raskt å re-etablere drift i Sølvtrans operer nå to fartøy i regionen, med kontrakt frem til henholdsvis mai 2014 og mai De seneste par års sterke produksjonsvekst i Chile ventes å fortsette også i årene som kommer og ifølge prognoser fra Kontali Analyse antas slaktevolumet av atlantiske laks å øke med 31 prosent til nærmeere 480 tusen tonn i Canada. Våren 2010 startet Sølvtrans med drift av en brønnbåt på østkysten av Canada. Dette fartøyet har siden da operert i dette markedet, og har nå en avtale som minimum løper til desember Administrasjon, diskriminering, ansatte og likestilling Per 31. desember 2012 var det 140 årsverk sysselsatt i Sølvtrans Holding konsernet, inkludert datterselskaper, sammenlignet med 148 årsverk ved utgangen av Medarbeiderne var fordelt på 13 (12) årsverk i landorganisasjonene og 127 (136) seilende (hvorav 120 fast ansatte og 7 lærlinger). Fast ansatte i landorganisasjonen fordeler seg med 11 (10) ansatte ved hovedkontoret og 2 (2) ansatte i driftselskapet i Chile. Det var ingen ansatte i holdingselskapet Sølvtrans Holding ASA. Konsernet tilstreber likestilling på de ulike nivå i organisasjonen med bakgrunn i en antagelse om at relativt jevn kjønnsfordeling og etnisk mangfold bidrar til et bedre arbeidsmiljø, større tilpasningsevne og bedre resultat i det lange løp. Begrenset tilgang på faglig kvalifiserte søkere til en større del av konsernets stillingskategorier, spesielt knyttet til mannskap på båtene, har imidlertid begrenset mulighetene til en jevn kjønnsfordeling, og av totalt 140 ansatte er kun 3,5 prosent kvinner. Blant de seilende er kvinneandelen kun 1 prosent, mens tilsvarende andel i landorganisasjonen er 30 prosent. Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet Kvaliteten på brønnbåttjenesten er av stor betydning for kvaliteten på den laksen som konsumeres av millioner av mennesker rundt om i verden. Sølvtrans er bevisst den viktige rollen konsernet innehar i verdikjeden og har stort fokus på kvalitetsstyring av de tjenestene konsernet leverer. Sølvtrans har et kvalitetsstyringssystem som er sertifisert etter ISO-9001, samt et miljøstyringssystem som er sertifisert etter ISO Konsernet jobber kontinuerlig med å forbedre dette systemet, som også inkluderer prosedyrer for risiko håndtering. Konsernets skip er sertifisert av klasseselskaper i henhold til ISM (International Management Code) og ISPS (International Ship & Port Facility) der det er relevant. Skipenes teknologi er vesentlig for kvaliteten på brønnbåttjenestene. Sølvtrans har utviklet et fremtidsrettet konsept, basert på lukket teknologi, som gir kontrollerte vannforhold og bidrar til optimal biosikkerhet og kvalitet på fisken. Globalt er det kun 19 skip som har lukkede systemer. Av disse eies og opereres 9 av Sølvtrans. I tillegg har Sølvtrans to nye skip med lukket system under bygging.

18 18 Styrets årsberetning 2012 Sølvtrans har en proaktiv holdning til helse og sikkerhet for de ansatte, og søker å iverksette preventive tiltak for å skape et godt, sikkert og kontinuerlig forbedret arbeidsmiljø. For alle ISM-sertifiserte skip er det iverksatt tiltak for å bedre ansattes fysiske og mentale velvære og sikkerhet. Dette inkluderer prosedyrer for håndtering av farlige væsker og kjemikalier, rutiner for utføring av ulike oppdrag, individuelle helse- og ernæringskampanjer, samt prosedyrer for erfaringsoverføring for å hindre gjentakende uønskede hendelser. Risikovurdering og risikoanalyse skal foretas før enhver ny arbeidsoperasjon tas i bruk. Personlig verneutstyr er obligatorisk for alle arbeidsoperasjoner der det er relevant. Sykefraværet blant mannskap og i landorganisasjonen i 2012 utgjorde 6,4 prosent (5,9 prosent i 2011). Det var ingen ulykker eller hendelser i konsernet i 2012 som medførte alvorlige skader på mannskap eller annet personell. Sølvtrans opererer i henhold til internasjonale shipping standarder for utslipp til luft og sjø. Nybygg og oppgraderinger bygges i henhold til eksisterende og kommende miljøkrav. Sølvtrans har særskilt fokus på potensielle utslipp til sjø i forbindelse med lusebehandling, og bruker de mest miljøvennlige metodene som er tilgjengelige. I 2012 ble det brukt hydrogenperoksyd ved alle lusebehandlinger utført av Sølvtrans sine skip dette gir ingen skadelige utslipp eller påvirkninger verken på det marine miljø eller for den behandlede fisk. Aksjonærforhold Sølvtrans-aksjen har i løpet av 2012 vært omsatt for mellom NOK 11,80 og NOK 18,00 per aksje. Den siste sluttkursen før årsslutt 2012 var NOK 17,90. Basert på totalt utestående aksjer og egne aksjer, verdsetter dette konsernets egenkapital til rundt NOK 308 millioner per 31. desember Sølvtrans hadde den 31. desember 2012 totalt 299 aksjonærer. De 20 største aksjepostene utgjorde i underkant av 85 prosent av totalt antall utestående aksjer. En oversikt over de 20 største aksjepostene i selskapet ved årsslutt er gitt i noter til morselskapets årsregnskap. På den ordinære generalforsamlingen 16. mai 2012 ble styret gitt fullmakt til å forhøye konsernets aksjekapital med inntil 10% eller NOK ved utstedelse av nye aksjer. Fullmakten ble ikke benyttet i Styret ble også tildelt fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på 10 prosent av Sølvtrans aksjekapital. Fullmakten ble ikke benyttet i Begge fullmaktene er gyldige frem til selskapets ordinære generalforsamling i Sølvtrans har ikke ervervet egne aksjer i 2012 og selskapets beholdning av egne aksjer er dermed på aksjer, identisk med beholdningen ved utløpet av Styret har til hensikt å foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2013 å slette disse aksjene. Styret har videre besluttet å foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2013 at det, med basis i årsregnskapet for 2012, utbetales et utbytte på NOK 0,60 per aksje, totalt NOK 10,3 millioner. For 2011 ble det utbetalt NOK 0,35 per aksje, tilsvarende NOK 6,0 millioner. Eierstyring og selskapsledelse Sølvtrans Holding har som mål å styrke sin ledende posisjon innen brønnbåtnæringen ved å kombinere gode regnskapsresultater med etterprøvbar og profesjonell forretningsvirksomhet. Dette innebærer at konsernet setter en høy standard for eierstyring og selskapsledelse, i samsvar med Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse. Det vises til en utførlig beskrivelse av konsernets Eierstyring og Selskapsledelse i et eget kapittel i årsrapporten. Endringer i styresammensetning På den ordinære generalforsamlingen i Sølvtrans Holding ASA, avholdt 16. mai 2012, ble Torstein Dehn valgt som nytt styremedlem for en periode på to år. Kristin Krohn Devold, Leif Holst og Oddbjørn Lende ble gjenvalgt til styret for en periode på to år, mens Anders Hvide ble gjenvalgt som styrets leder. Styret består etter dette av syv medlemmer, hvorav tre er kvinner. Erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte Sølvtrans lederlønnsnivå skal tilsvare et antatt markedsmessig nivå der den aktuelle funksjonen utøves. Lederlønnspolitikken innebærer at vederlag for arbeidsytelsen (lønn) i hovedsak fastsettes i penger, og ikke i form av naturalytelser, aksjeopsjoner eller lignende. Sedvanemessige tilleggsytelser, som fri bil, kompensasjon for eget bilhold og lignende, aksepteres. Styret erkjenner betydningen av insitamentordning for de som inngår i konsernets ledergruppe. Konsernet har per i dag ingen slike etablerte insitamentsordninger, men styret har til hensikt å legge frem forslag til generalforsamlingen om etablering av slike ordninger for konsernets ledergruppe. Ledergruppen deltar i konsernets pensjonsordninger på linje med de øvrige ansatte. For administrerende direktør foreligger det avtale om 12 måneders etterlønn dersom han blir bedt om å fratre. I tillegg tilkommer lønn i avtalt oppsigelsesperiode på 4 måneder. Det foreligger ikke noen avtaler om etterlønn knyttet til resterende medlemmer av dagens ledergruppe.

19 Styrets årsberetning Lederlønnspolitikken i 2012 har vært ført i samsvar med ovenstående prinsipper, som også vil være gjeldende for For nærmere spesifikasjon av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, se note 22 for konsernregnskapet. Årsoppgjørsdisposisjoner Av årets overskudd i morselskapet på NOK 3,5 millioner foreslår styret å utdele utbytte på NOK 10,3 millioner, og dekke NOK 6,8 millioner ved overførsel fra annen egenkapital. Morselskapets frie egenkapital per 31. desember 2012 var på NOK 102,1 millioner. Totalresultat for 2012 for konsernet var NOK 56,4 millioner. Fremtidsutsikter Det presiseres at det vil være betydelig usikkerhet forbundet med vurderinger av fremtidige forhold. Sølvtrans ser positive fremtidsutsikter for brønnbåtmarkedet, spesielt for større og mer effektive brønnbåter med lukket teknologi. Dette følger blant annet av at oppdrettsbransjen og regulerende myndigheter blir mer og mer opptatt av dyrevelferd og miljøvennlige og kostnadseffektive logistikkløsninger, samtidig som innsatsen for å hindre sykdoms- og smittespredning og bekjempe lus stadig øker. Sølvtrans har i dag ikke ledig kapasitet å tilføre markedet. Konsernet kontraherte i 2012 to nye state-of-the-art brønnbåter. I tillegg har konsernet opsjoner på ytterligere to fartøy som må utøves i løpet av Dette er i tråd med konsernets strategi om å være markeds og teknologileder. I Norge har det de siste årene vært en sterk volumvekst i oppdrettsnæringen. Denne forventes å flate noe ut, dog vil slaktevolumene fortsette å være rekordhøye sammenlignet med tidligere år. Konsolidering og profesjonalisering blant oppdrettsselskapene forventes å fortsette. Det forventes også en fremtidig konsolidering blant brønnbåtaktørene. Styret forventer at resultatene vil forbedre seg noe i 2013 i forhold til Ålesund, 20 mars 2013, Styret i sølvtrans Holding ASA Leif Holst Oddbjørn Lende Marit Dille Kristin Alm Kristin Krohn Devold Torstein Dehn Anders Hvide Styrets Leder Roger Halsebakk Adm. direktør

20 20 Årsrapport Sølvtrans Holding ASA Årsregnskap konsern tall og noter

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE SØLVTRANS HOLDING ASA Vedtatt av selskapets styre 15. februar 2012 925308/1 1 INNHOLD Side 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Implementering og regelverk... 3 1.2

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS Vedtatt i styret for TrønderEnergi AS, den 27.05.201,Korrigert i styremøte 13. 14. oktober 2014. I dette dokumentet

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS I dette dokumentet beskrives prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS, morselskapet i TrønderEnergikonsernet.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING INNLEDNING Anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er i hovedsak rettet mot selskaper med aksjer som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Istad AS har bare 3 aksjonærer, og en del av anbefalingens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 20. mai 2011, klokken 10.00 på Rica Parken

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Sølvtrans Holding ASA Rapport for 1. kvartal 2013. Ålesund / Oslo, 16. mai 2013

Sølvtrans Holding ASA Rapport for 1. kvartal 2013. Ålesund / Oslo, 16. mai 2013 Sølvtrans Holding ASA Rapport for 1. kvartal 2013 Ålesund / Oslo, 16. mai 2013 Sølvtrans hadde fraktinntekter på 70,8 millioner kroner i første kvartal 2013, en økning på 19 prosent sammenlignet med første

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Sølvtrans ASA Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013. Ålesund / Oslo, 19. august 2013

Sølvtrans ASA Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013. Ålesund / Oslo, 19. august 2013 Sølvtrans ASA Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Ålesund / Oslo, 19. august 2013 Sølvtrans hadde driftsinntekter på 70,9 millioner kroner i andre kvartal 2013, sammenlignet med 72,7 millioner kroner

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016 RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING Skandiabanken ASA Godkjent av styret 10. mai 2016 Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at Skandiabanken ASA ( «Selskapet», og sammen med sine konsoliderte datterselskaper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

Q2 og 1H 2012. Ålesund / Oslo, 14. august 2012

Q2 og 1H 2012. Ålesund / Oslo, 14. august 2012 Q2 og 1H 2012 Ålesund / Oslo, 14. august 2012 Høydepunkter 2. kvartal 2012 Beskjeftigelsesgrad på 96 prosent for hele flåten, mot 97 prosent i Q2 2011 Driftsinntekter på NOK 72,7 mill., opp fra 68,7 mill.

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte:

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte: Styrets redegjørelse for eierstyring og foretaksledelse i årsrapporten for 2015 policy på området SpareBank 1 Boligkreditt Sparebank 1 Næringskreditt sist revidert 1. mars 2016: EIERSTYRING OG FORETAKSLEDELSE

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Glitre Energi AS og revideres årlig, sist 14. desember E6.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2013, klokken 14.00 i på Hotel

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN MARINE ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA 3. mai 2007 kl 10.00 i selskapets lokaler i Hammaren 23, Tananger. Følgende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016 RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016 God eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for verdiskapning, som igjen er målet for Aker ASA (Aker). Det er en forutsetning for at et industrielt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SØLVTRANS HOLDING ASA

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SØLVTRANS HOLDING ASA ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SØLVTRANS HOLDING ASA 2011 2011 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av laks og ørret. Selskapet er ledende innen closed

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2017 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler Strandkaien 36, Stavanger: Til behandling foreligger: Mandag

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet )

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret.

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. ÅRSRAPPORT 2010 Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. SØLVTRANS HOLDING ASA 2010 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE s. 06

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 19. april 2013 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2016 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

3. Selskapskapital og utbytte

3. Selskapskapital og utbytte EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Norsk anbefaling Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse ble første gang utgitt 7. desember 2004 av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). NUES

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 6. APRIL 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 6. april 2017 kl. 14.00 i Selskapets

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer