Forsikringsstrategi. for. kommunane i Sogn regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsstrategi. for. kommunane i Sogn regionråd"

Transkript

1 Forsikringsstrategi for kommunane i Sogn regionråd Mai 2005

2 Generelt om forsikringssamarbeidet i Sogn regionråd Alle kommunane i Sogn regionråd er med i eit samarbeid om risikoreduserande og skadeførebyggjande tiltak, forsikring, felles kjøp av forsikringstenester og felles administrasjon av forsikringsordningar. I tillegg skal m.a. kyrkjelege fellesråd i kommunane delta. Fylgjande partar er såleis med på samarbeidet: Årdal kommune Lærdal kommune Vik kommune Luster kommune Sogndal kommune Leikanger kommune Balestrand kommune Høyanger kommune Kyrkjelege fellesråd i dei nemnde kommunane og stiftingar/museum oppretta av kommunane. I denne forsikringsstrategien nyttar ein nemninga kommunen som ei felles nemning som og innbefattar kyrkjelege fellesråd og andre partar. Høyanger kommune vil vere utmeld frå Sogn regionråd frå , men skal likevel vere med i samarbeidet. Sogn regionråd skal dessutan, når det er føremålstenleg, samarbeide med andre kommunar i fylket og med Sogn og Fjordane fylkeskommune. I høve til kjøp av forsikringsmeklartenester vil Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomføre dette på vegner av kommunane i samsvar med inngått avtale (Sogn og Fjordane Fellesinnkjøp SFFI). Mål Kommunane i Sogn regionråd vil med dette dokumentet forankre eit felles grunnsyn i høve til risikohandtering og forsikringsdekking. Forsikringsstrategien skal vere førande for organisering av arbeidet med risikostyring. Dette kan vere skadeførebyggjande arbeid, eliminering av risikoområde og risikoavlastning gjennom forsikring eller andre avtalar. Skadeførebyggjande arbeid og optimal risikostyring skal vere dei primære virkemidla for å redusere kommunane sin risiko for tap. Kjøp av forsikringar skal supplere dette arbeidet ved å bidra til å avgrense konsekvensane av tapsbringande hendingar, redusere tapseksponeringa til eit akseptabelt nivå og gje ei fornuftig tapsutjamning. 3

3 Omfang Forsikringsdekninga skal omfatte alle lovbestemte og tariff-/avtalefesta forsikringar: Yrkesskadeforsikring Bilansvarsforsikring Gruppelivsforsikring Ulukkesforsikring (elevar og tilsette) I tillegg skal forsikringsdekninga omfatte: Brann- og skadeforsikringar for bygningar - fullverdi (for nokre objekt vil det vere aktuelt med 1.-risikodekning) Brann- og skadeforsikringar for maskiner, inventar, lausøyre og varer - gjenanskaffelsesverdi Avbrotsforsikring for inntektstap og ekstrautgifter, samt tap av data og rekonstruksjon av arkiv og registre etter skade - 1.-risiko Ansvarsforsikring inkl. tredjemanns ansvar for skade på ting eller person Byggherreansvar for ombygging innanfor eksisterande byggevolum Tenestereiseforsikring - samtlege tilsette Særskilte prosjekt Mynde og ansvarsforhold Utarbeiding og godkjenning av forsikringsstrategi Forsikringsstrategi vert utarbeidd av rådmannsgruppa og godkjent av den einskilde kommunen. Kvar kommune sine strategiar og tiltak skal underbyggje den overordna forsikringsstrategien. Gjennom dette dokumentet etablerar kommunane i Sogn regionråd eit overordna styringsverktøy til bruk i den løpande og framtidige planleggjinga og organiseringa av risikoavlastning, val og innkjøp av forsikringsdekning og øvrige tenester til vern av kommunane sine medarbeidarar, interesser og materielle verdiar. Organisering Rådmannsgruppa i Sogn utgjer forsikringsutvalet og skal ha det koordinerande ansvaret i høve til overordna forsikringsstrategi. Forsikringsutvalet skal ta stilling til løpande endringar innanfor gjeldande avtalar og utvidingar som får økonomiske konsekvensar. Endringar som får konsekvensar for forsikringsstrategien skal leggjast fram for forsikringsutvalet. I dei einskilde kommunane skal det oppnemnast forsikringskontaktar med ansvar for områda personal og tingskade, ansvar, auto, forsyning m.m. der vedkomande har ansvar for gjennomføring og kontroll av forsikringsstrategien innanfor sitt ansvarsområde. Oppgåvene til forsikringskontaktane: Kjenne verksemda si risikoeksponering og øvrig grunnlag for handtering av oppgåva. Opprette og behalde oversiktleg og påliteleg dokumentasjons- og arkivsystem over skader og erfaringar. Må sjåast i samanheng med informasjon om innkjøp og kassasjon. Bistå lokalt med forsikringskompetanse etter behov. Førestå den daglege kontakten med meklar. 4

4 Identifikasjon av risikoeksponering ved endringar Kommunane si risikoeksponering vert identifisert ved gjennomføring av risikoanalysar. Ved vesentlege organisasjonsendringar, større ombyggingsprosjekt, kjøp eller kassasjon av apparatur, etablering eller avvikling av oppgåver eller prosjekt etc skal mogelege konsekvensar for risikoeksponering vurderast. Krav til risikofinansiering/forsikring Forsikringane skal vere i samsvar med lov og regelverk. I tillegg skal verksemda vere tilstrekkeleg forsikra for å unngå risiko for skade/tap som vil kunne krevje store omprioriteringar og forstyrre verksemda sin økonomiske stabilitet og handlefridom i betydeleg grad. Tommelfingerregel for virksomhetens risikooverføring er: Risiko med avgrensa skadepotensiale som kan forutsjåast med betydeleg grad av sikkerhet (dvs høg sannsynlighet), skal takast på eiga rekning. Risiko med større skade/tapspotensiale med lågare sannsynlighet/forutsigbarhet skal takast på eiga rekning, føresett at den mogelege konsekvensen av einskildskaden for verksemda sin økonomiske stabilitet og handlefridom er liten eller moderat. Stor skaderisiko og risiko for totaltap som kan truge kommunane sin økonomiske stabilitet, skal handterast ved kjøp av forsikring. Forsikringsbar risiko som involverer element som kommunane ikkje har herredøme over, skal forsikrast sjølv om risikoen er låg. Spesielle retningsliner Overføring av risiko til forsikringsmarknaden skal være basert på risikoanalysar og vurdering av dekningsbehov. Langsiktig og stabilt samarbeid med forsikringsselskap skal tilstrebast. Berre forsikringsselskap med beste security A eller betre i Standard & Poor s List skal nyttast. Selskapa sin security skal løpande følgjast opp og vurderast. Forsikringsleverandørar som ikkje innfrir kommunane sine krav til kompetanse, punktlighet, kapasitet, dekningsdokumentasjon og generell orden og oppfølgjing skal om mogeleg ikkje nyttast. Kjøp av forsikringar skal skje i samsvar med gjeldande innkjøpsregler og samla for kommunane då dette vert forventa å gje dei beste og mest kostnadseffektive løysingane. Bruk av meklar Kommunane skal gjere bruk av bistand frå forsikringsmeklar til etablering, plassering og løpande betjening av forsikringsporteføljen. Forsikringsmeklar står for all betjening av forsikringane og er bindeleddet mellom kommunane og forsikringsselskapa. Kommunane kan kvart år få bistand frå forsikringsmeklar til gjennomføring av synfaring, risikovurdering og aktuelle tiltak ved 2 større bygg i den einskilde kommunen. Myndet til å ta avgjerd om omfanget av forsikringsløysingane og i kva selskap forsikringane skal plasserast ligg til kommunane åleine. 5

5 Innkjøpsstrategi Kommunane i Sogn regionråd skal ha felles innkjøp av meklartenester og forsikringstenester. Det vert lagt opp til forsikringsavtalar for 2 år, med høve til prolongering med eitt år. Dersom forholda i marknaden ligg til rette for det, vil ein vurdere avtalar av lengre varighet kombinert med ei ordning med prisjustering i høve til oppnådde resultat i bransjen, evt. kontoordning. Dette for å oppnå ein viss stabiltet og mindre kostnader med innkjøpsprosessar og skifte av leverandør, Hovudforfall vert sett til Kjøp av meklartenester skal skje i eit samarbeid med fylkeskommunen og andre kommunar i fylket. Det vert inngått eitt-årige avtalar med som start-/sluttidspunkt og opsjon på eitt års forlenging. Forsikringsdekning Eigedom Kommunane skal ha ein eigenandel på kr og ei ordning med solidarisk ansvar /utjamning i høve til skadeutgifter mellom kr og kr Fordeling av ansvaret på kommunane vert gjort i høve til andel av den totale forsikringspremien knytt til eigedom. Premiereduksjonen ved å gå over til ei slik ordning vert nytta til å bygge opp eit fond som det vert utbetalt frå ved skade. Kommunane bør vere nøye med registering av korrekt fullverdigrunnlag på eigedomane. Kommunane skal vere medvitne om behovet for fullverdidekning og vil gjennomføre ei systematisk vurdering saman med forsikringsmeklar. For bygg som ikkje treng å gjenoppførast vil det vere aktuelt med 1.-risikodekning. Ansvar Forsikringssummen vert sett til kr 20 mill. Kommunane skal aldri vedgå ansvar før det ligg føre ei vurdering får forsikringsselskapet. Underslag Kommunane skal ha underslagsforsikring. Bilar m.v. Kommunane skal gjere ei medvite vurdering av behovet for kaskoforsikring. Det vert tilrådd eit aldersskilje på 5 år, men dette vert å vurdere av den einskilde kommunen. Dekning av førar- og passasjerulukke kan utelatast, sidan desse likevel er dekka av ansvarsforsikringa på bilen. Det er viktig å vere nøye med rett køyrelengd. 6

6 Personforsikringar I samsvar med lov og avtale. Den einskilde kommunen vurderar fritidsulukkesforsikring. Sjølv om kommunen ikkje vil betale for slik forsikring bør det gjevast tilbod om fritidsulukkesforsikring mot trekk i løn. Dette fordi det vert ei vesentleg gunstigare ordning enn forsikringar som den einskilde tilsette teiknar sjølv. Tenestereiseforsikring Kommunane skal ha tenestereiseforsikring for alle tilsette. Barneulukke Kommunane skal ha ulukkesforsikring for barn i skuletida. Anna Forsikring av mindre gjenstandar bør vurderast i lys av ein policy som går på at ein generelt skal ha ein eigendel på minst kr Men dekningane kan vere annleis og betre, og når fleire gjenstandar er samla ein stad, kan den samla verdien verte høg. Slike forsikringar bør i alle høve vurderast kritisk, og meklar kan hjelpe til med vurdering. Ein tek sikte på at kommunane skal ha lik praksis i høve til dette spørsmålet. Skadeførebyggjande arbeid Skadeforebyggjande arbeid og optimal risikostyring skal vere det primære virkemidlet for å redusere sjansane for tap. Dette skal gjerast ved å påvirke både sannsynligheten for og konsekvensen av uønska hendingar. Kjøp av forsikring supplerar dette arbeidet ved å bidra til å avgrense dei økonomiske tapa ved uønska hendingar. Kommunane i Sogn regionråd vil utvikle eit leiingsverktøy med definerte standardar for teknisk og organisatorisk tryggleik (herunder internkontrollsystem). Verktøyet vil verte nytta til å gradere einingane mot kvarandre med det føremålet å kunne prioritere rekkefølgja av identifiserte avvik og naudsynte tiltak for å forbetre risikoen i kommunane. Kommunikasjon Informasjonsmateriell om forsikringsvilkår og rutinar knytt til skade skal vere tilgjengelig for alle tilsette gjennom styrande dokument i kvalitetssystemet. Avdelingsleiarar skal ha kunnskap om forsikringsavtalane og verte informert om skader som har relevans i forhold til forsikringsavtalane. Forsikringskontaktar skal ha kunnskap om forsikringsavtalane, ha tilgang til registre over innkjøp og kassasjon og registrere alt av skader i tillegg til å orientere koordinator i økonomiavdelinga. Kvar einskild medarbeidar skal ha tilgjengeleg informasjon om forsikringsavtalane, inkludert informasjon om personforsikring. Alle elevar skal ha kunnskap om den kollektive ulukkesforsikringa. Ansvar: skulane. 7

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer