STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Consumer price index Monthly and quarterly statistics Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. English translation of the headings of the tables is published in No. 1, *1 Standardbetegnelser brukt i tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn Y2 Foreløpig eller beregnet tall Lisk umulig Rettet siden forrige nr. av SM Brudd I en serie Explanation of symbols. Data not available Nil 0 1, Less than half the final digit shown 0,05 Provisional or estimated figures Category not applicable Revised since previous issue of SM Break in the homeneity of a series Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå, Dronningens gt. 16, Oslo Enkelthefter kan kopes I bokhandelen Pris pr. årgang kr. 15,00, pr. nr. kr. 1,50 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

3 Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en ny indeks for prisene på konsumvarer. Denne indeksen, som betegnes Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, avl øser levekostnadsindeksen. Konsumprisindeksen er prinsipielt lagt opp som en prisindeks for alle varer som går inn i private husholdningers konsum. Det er vesentlig i denne henseende den skiller seg fra den nåværende levekostnadsindeks, som har bygd på forbrukssammensetningen hos e n bestemt gruppe hushoid, nemlig arbeiderfamilier i byer industristeder. Det er vesentlig for å markere dette utvidde omfang av indeksen at Byrået har funnet grunn til å gi den nye indeksen et nytt navn. Vektgrunnlaget. Hovedgrunnlaget for den nye konsumprisindeks er Byråets omfattende forbruksundersøkelse i 1958, supplert med resultatene fra tidligere undersøkelser i perioden av forbruket hos bonder, fiskere alderstrygdede. Forbruksundersøkelsen i 1958 omfattet husholdninger fra alle sosialgrupper unntatt de tre nevnte grupper. ca husholdninger deltok i denne undersøkelsen, som var lagt opp som en representativ utvalgsundersøkelse. Hver husholdning førte regnskap over utgiftene i en kalendermåned innen året Hver av årets 12 måneder er i undersøkelsen representert med omtrent like mange månedsregnskaper, dvs. nærmere 300. Undersøkelsen omfattet alle familiestørrelser, så de ensliges husholdninger. Forbrukssammensetningen hos de sosialgruppene som ikke deltok i undersøkelsen i 1958, har en kommet fram til ved en viss justering av den forbrukssammensetning som ble registrert for disse gruppene i undersøkelsesperioden. For bonder fiskere gjaldt undersøkelsen forbrukssammensetningen i De alderstrygdedes forbrukssammensetning ble registrert i perioden mai april Beregningene av forbrukssammensetningen i 1958 for disse sosialgrupper bygger på de opplysninger som foreligger om endringene i gruppenes realinntekt fra registreringsperiodene fram til 1958, dels så på opplysninger om prisendringene for viktige varer på budsjettet. Som basis for den nye konsumprisindeks har en valgt å bruke året Det er med andre ord forbrukssammensetningen i 1958 regnet i priser for året 1959 som er indeksberegningens grunnlag. Direkte skatter utgifter til trygder utenom syketrygden er som før ikke med i indeksgrunnlaget. En har heller ikke med foreningsutgifter, gaver, lotteriutgifter, utenlandsreiser noen andre mindre utgiftsgrupper. Matvarer utgjør 41,1 prosent av indeksgrunnlaget, alkoholholdige drikkevarer 1,6 prosent, tobakk 2,3 prosent, bolig, lys brensel 13,4 prosent, klær skotøy 12,7 prosent «andre utgifter» 28,9 prosent. Av denne siste gruppen utgjør transportutgifter 7,8 prosent utgifter til møbler utstyrsvarer 6,2 prosent. Se ellers oppstillingen side over vektfordelingen.

4 8 Sammenlikning av vektgrunnlaget i konsumprisindeksen levekostnadsindeksen De enkelte hovedgruppers andel av totalindeksen er noe forskjellig fra de tidligere indeksberegningene. Gruppen klær skotøy veier vel 16 prosent mindre i konsumprisindeksen enn i levekostnadsindeksen matvarer vel 4 prosent mindre. Gruppene bolig, lys brensel «andre utgifter» veier prosent mer. For enkelte undergrupper er vektforskjellen større. Av matvaregruppene veier f. eks. poteter, grønnsaker, frukt, bær syltetøy vel 40 prosent mer i konsumprisindeksen enn i levekostnadsindeksen kaffe te nesten 18 prosent mer. Gruppen mjøl, gryn bakervarer veier vel 20 prosent mindre, mjølk mjølkeprodukter vel 17 prosent, sjokolade, sukker sukkervarer 13 prosent kjøtt, kjøttvarer flesk 12 prosent mindre. Innen hovedgruppen bolig, lys brensel veier elektrisitet brensel vel 80 prosent mer enn i levekostnadsindeksen, mens gruppen bolig veier nesten 16 prosent mindre. Innen hovedgruppen «andre utgifter» har gruppen transport størst stigning med nesten 70 prosent. Mange av undergruppene har til dels meget ulik sammensetning i de to indekser. Utgiftene til eget hus utgjør f. eks. 45 prosent av gruppen bolig i konsumprisindeksen, mens en tidligere bare hadde med utgifter til leid leilighet. Egne befordringsmidler utgjør bortimot 60 prosent av vektgrunnlaget i gruppen transport mot tidligere 15 prosent. Det er bilholdet som slår ut i denne gruppen. Tabell 1. De enkelte gruppers vekttall i konsumprisindeksen levekostnadsindeksen i Konsumprisindeksen Levekostnadsindeksen Totalindeks I. Matvarer a. Kjøtt, kjøttvarer flesk b. Fisk fiskevarer C. Mjølk mjølkeprodukter d. Egg e. Margarin annet fett f. Mjøl, gryn bakervarer g. Poteter, grønnsaker, frukt, bær syltetøy h. Sjokolade, sukker sukkervarer i. Kaffe te j. Andre matvarer II. Alkoholholdige drikkevarer III. Tobakk IV. Bolig, lys brensel a. Bolig b. Elektrisitet C. Brensel V. Klær skotøy a. Klær b. Skotøy VI. Andre utgifter a. Møbler utstyrsvarer b. Helsepleie C. Renhold personlig pleie d. Transport e. Annet I,0,0 41,1 42,9 8,5 9,7 2,8 3,1 7,6 9,2 1,9 1,7 2,1 2,2 4,2 5,3 7,9 5,6 2,1 2,4 2,0 1,7 2,0 2,0 1,6 1,5 2,3 2,4 13,4 12,2 7,6 9,0 2,9 1,6 2,9 1,6 12,7 15,2 9,9 12,0 2,8 3,2 28,9 25,8 6,2 7,3 3,9 4,5 2,8 3,0 7,8 4,6 8,2 6,4

5 9 Prismaterialet. Til konsumprisindeksen samler en inn opplysninger om prisene på om lag 700 bestemte varer eller tjenester kalt representantvarer. En stor del av de utvalgte representantvarer har lik pris over hele landet. Prisoppgavene for disse varer blir samlet inn i Oslo. For de varer tjenester som har ulik pris i de forskjellige landsdeler, samler en inn prisoppgaver fra byer tettbebyggelser. På hvert sted får en priser fra et utvalg av forretninger. For hver av representantvarene blir det regnet ut en gjennomsnittspris. De enkelte stedene får da vekt etter detaljomsetningen på stedet. Forbruket av enkelte matvarer varierer sterkt med årstidene. For disse varene legger en de løpende priser til grunn ved indeksberegningen bare i de måneder da forbruket er størst, mens en i de andre månedene av året legger til grunn gjennomsnittsprisene for sesongen. (Eks. : For tomater nyttes løpende priser i hver av månedene juli oktober, mens en i månedene november juni nytter gjennomsnittsprisen for tidsrommet juli oktober.) De varene dette gjelder for er: Hodekål Blomkål Kålrot Gulrøtter Tomater Rabarbra Agurker Sellerirøtter Epler, norske (Gravenstein) Epler, importerte Plommer Druer Bringebær Jordbær Tyttebær Blåbær Solbær Rips Hasselnøtter Makrell Laks For tulipaner blir prisene hentet inn i månedene januar/mai Løpende priser nyttes i: juli/april juli/september september/april september/april juli/oktober juni/juli mai/september november/april oktober/desember april/juli september august/desember august juli/august september august august august desember mai/august juni/juli Indeksen for bolig blir utregnet vesentlig på grunnlag av en spesiell undersøkelse ved hvert årsskifte. Et utvalg på husholdninger blir spurt om utgift til husleie, renter av lån til eget hus eller leid leilighet, forsikring, skatter avgifter til eget hus. Utvalget blir holdt b, jour slik at så nye boliger kommer med. Det blir regnet ut en gjennomsnittlig husleie for hver leilighetsstørrelse. Tilgangen på nye leiligheter slår bare ut i indeksen i den utstrekning byggekostnadene har endret seg siste året.

6 10 Indeksen for elektrisk kraft blir regnet ut på grunnlag av oppgaver over prisen på et fast forbruk for 4 tariffer tallet på abonnenter for hver tariff. Oppgavene samles inn fra elektrisitetsverkene i de byer tettbebyggelser som prisinnsamlingen omfatter. For hvert sted blir det regnet ut en veid gjennomsnittspris for elektrisk kraft. Ved utregningen av indeksen for syketrygd har en lagt til grunn syketrygdens utgiftsfordeling med unntak av kontantytelsene i Endringer i utgiftene til sykehuspleie blir regnet ut på grunnlag av syketrygdens refusjonstakster for sykehusopphold, endringene i utgiftene til legehjelp på grunnlag av refusjonstakstene for legehjelp. (Se ellers oppstillingen over vektfordelingen representantvarene side 21.) Basis for prissammenlikningen er året 1959 som er satt lik. De fleste prisoppgaver samles inn hver måned gjelder for den 15. i måneden. Resultatet av indeksberegningene blir vanligvis offentliggjort den 15. i måneden etter. Sammenlikning av prismaterialet i konsumprisindeksen levekostnadsindeksen. Til levekostnadsindeksen ble det samlet inn prisoppgaver på om lag 500 representantvarer. De fleste nye representantvarene har en i hovedgruppene «andre utgifter» bolig. Av nye representantvarer nevnes drosje-, båt- flytakster, personbiler, motorsykler, vedlikehold forsikring skatter av person.- biler, bensin olje, skolepenger, døgnpris på hoteller, telefontakster vedlikehold av bolig. Tallet på representantvarer for matvarer alkoholholdige drikkevarer er så noe større enn i levekostnadsindeksen. Prisoppgaver for varer tjenester som har ulik pris i de forskjellige landsdeler, blir nå samlet inn fra byer tettbebyggelser mot tidligere fra 53 byer industristeder. Indeksformel. Konsumprisindeksen bygger på Laspeyres indeksformel. Indeksen skal følgelig gi uttrykk for forholdet mellom verdien regnet i månedens priser for de mengder som inngår i vektgrunnlaget den tilsvarende verdi regnet etter basisårets priser. Indeksformelen kan så skrives som It = E a P t Po hvor a-ene er budsjettprosenten (den relative andel av totalutgiften) i basisåret for de enkelte vareslag forholdet mellom den tilsvarende pris i den Po løpende måned basisperioden. Summeringen tas over alle vareslag. Som nevnt tidligere er budsjettprosentene beregnet på grunnlag av materialet fra forbruksundersøkelsene de relative pristall for de enkelte vareslag på grunnlag av materialet som hentes inn hver måned for representantvarene. Eks. : Endringen i konsumprisindeksen som følge av en prisendring fra kr. 6,50 til kr. 7,20 på en vare som i 1959 kostet kr. 7,30 har vekttallet 18,7 er: 18,7 7,20 6,50 = 0,179 poeng ,30

7 Resultatet av beregningene. Konsumprisindeksen er beregnet for hver måned fra med januar Tabell 2 viser indekstallene fram til april 1961 da indeksen med en desi mal var,8. I gjennomsnitt for 1960 var konsumprisindeksen 10 levekost nadsindeksen,4 når begge indekser settes lik i Avviket mellom indeksene er ikke for noen måned i 1960 større enn poeng. I april 1961 var konsumprisindeksen,8 levekostnadsindeksen,3. Indeksene for de enkelte hoved- undergrupper finnes side * I nr. 3 nr. 9 av Statistisk månedshefte blir det dessuten offentliggjort indekstall for en rekke varer mindre varegrupper. Tabell 2. Konsumprisindeksen levekostnadsindeksen = Januar,0,0 Oktober,4,4 Februar,0,1 November 10,4 Mars,4,6 Desember....,7,8 April,6,8 Gj.snitt 10,4 Mai,1, Juni,4,7 Januar,7,9 Juli,4,4 Februar,7,7 August,0,9 Mars,4,8 September April,8,3 Utgiftsgrupper I. Matvarer Kjøtt, kjøttvarer flesk Storfekjøtt, ferskt, stek, biff o. 1 Storfekjøtt, ferskt, annet Tabell 3. Beregningsgrunnlaget 1 for konsumprisindeksen. Kalvekjøtt, ferskt, stek, koteletter Kalvekjøtt, ferskt, annet Sauekjøtt, ferskt, stek, koteletter Sauekjøtt, ferskt, annet Fjærkre Hvalkjøtt Annet kjøtt, ferskt Konsumprisindeksen Levekostnadsindeksen Konsumprisindeksen Levekostnadsindeksen Utgifts- Repregruppenes sentantvekttall i Representantvarer2 varenes 1959 i vekttall i promille promille 1 000,0 411,3 85,6 4,9 5,7 1,4 6,2 5,3 0,9 1,6 Oksekjøtt, bankekjøtt» mellomstek Kukjøtt,» Oksekjøtt, høyrygg» bibringe Kukjøtt, høyrygg» bibringe Gjøkalv, stek Spekalv,» Gjøkalv, bryst Spekalv,» Sauekjøtt, stek» bryst Høns, gryteferdig Hvalkjøtt Reinsdyrkjøtt, stek i Direkte skatter, foreningsutgifter, trygdeutgifter utenom utgiftene til syketrygden, gaver, lotteriutgifter,utenlandsreiser, leketøy noen andre mindre utgiftsgrupper er ikke med i indeksberegningene. 2 En stor del av representantvarene er mer spesifisert på prisskjemaene enn i denne oppstillingen. 1,5 1,9 1,5 1,6 1,5 1,3 1,3 6,2 5,3 0,9 1,6

8 12 Utgiftsgrupper Kjøtt, saltet røykt Svinekjøtt, ferskt, stek, koteletter o.l. Flesk, ferskt Spekeskinke Flesk, saltet røykt Kjøttdeig Middagspølser Kjøttpudding o 1 Lever Blodmat lungemos... Kjøtt- fleskehermetikk Kjøttpålegg Fleskepølse o 1 Leverpostei b) Fisk fiskevarer Torsk, fersk Sei, fersk Hyse, fersk Kveite, fersk Flyndre, fersk Uer, fersk Makrell, fersk Sild, fersk Laks ørret, fersk Annen fersk fisk Fiskefilet, fersk Fiskefilet, dypfryst Spekesild Annen salt fisk Klippfisk tørrfisk Lutefisk Røykt fisk Skalldyr Fiskehermetikk til middagsmat. Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 1,4 12,0 4,7 4,2 9,2 8,8 1,1 1,1 1,7 10,5 1,4 28,0 2,7 1,1 1,1 1,4 1,1 1,0 1,3 1,1 1,9 0,9 1,9 Fenalår Representantvarer Skinkestek Svinekoteletter Sideflesk m/bein B u/knoke Spekeskinke m/bein. B u/bein, saltet Sideflesk, Kjøttdeig, vanlig Karbonadedeig Medisterpølser, rå Kjøttpølser, kokte røykte Kjøttpudding Okselever Blodpølse Lungemos Hermetiske kjøttkaker Kokt skinke Okserull Kalverull Spekepølse, fårepølse Lux 2 Salami Fleskepølse Leverpostei, i løs vekt Torsk, ikke sløyd» u/hode, sløyd Sei, stor, ikke sløyd» u/hode, sløyd Hyse, u/hode, sløyd Kveite, stor Flyndre, ikke sløyd Endring som lettsaltet uer Makrell Fjordsild Laks, mellomstor, oppskåret Hvitting, ikke sløyd Torskefilet, fersk Seifilet, Hysefilet,» Torskefilet, dypfryst Seifilet,» Feitsild, saltet Torskefilet, sprengt Uer, lettsaltet Klippfisk Lutefisk Hyse, u/hode, røykt Torskefilet, Fjordsild, varmrøykt Reker Fiskeboller, hyse Seikaker Representantvarenes vekttall i promille 1,4 8,0 4,0 3,1 1,6 2,1 2,1 7,4 1,8 4,4 4,4 1,1 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4 1,1 1,6 1,1 1,4 1,1 1,0 0,1 0,9 1,1 1,5 0,5 0,1 1,5

9 13 Utgiftsgrupper Annen fiskehermetikk Fiskepudding o. 1., ikke hermetisk Kaviar Annet fiskepålegg Rn c) Mjølk mjølkeprodukter Helmjølk Mjølk, skummet Mjølk, kondensert Kremfløte Fløte, annen Iskrem Smør Geitmysost Fløtemysost Mager mysost Sveitser- normannaost Gauda- nøkkelost Eskeost Pultost d) Egg e) Margarin annet fett Margarin Matfett, majones o 1 Majonessalater f) Mjøl, gryn bakervarer Rugmjøl Hvetemjøl Potetmjøl Byggryn byggmjøl Havregryn havremjøl Risengryn Andre gryn Makaroni Annet Husholdningsbrød Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille Representantvarer 2,7 Sildesardiner i norsk olje Brisling i tomat Gaffelbiter Krabbe, naturell 5,2 Fiskepudding, vanlig Kaviar Sursild Torskern, hermetisk 75,6 37,9 Helmjølk, i løst mål på flasker 1,1 Mjølk, skummet, i løst mål på flasker» kondensert 8,9 Flote, 35 prosent, i løst mål»» på flasker 1,1 Fløte, 10 prosent, på flasker 1,5 Ispinner Is, blokk 7,7 Meierismør Fjellsmør 5,9 Gudbrandsdalsost 1,2 Fløtemysost Mager mysost Norsk sveitserost Normannaost 7,2 Gaudaost Nøkkelost Primula Baconost Rekeost Pultost 18,7 Egg 21,1 19,1 Margarin, animalsk 1,4 Matfett Matolje, vegetabilsk Majones Italiensk salat 42,1 9,8 1,1 1,1 5,1 Siktemjøl, blandet, løs vekt Hvetemjøl, finsiktet, løs vekt pakket Potetmjøl, løs vekt pakket Byggmjøl, løs vekt Havregryn, presset, løs vekt» pakket Risengryn, løs vekt pakket Semulegryn Makaroni Puffed ris» hvete Husholdningsbrød Representantvarenes vekttall i promille 5,2 15,2 22,7 3,6 5,3 1,1 1,2 6,2 1,5 5,9 1,2 0,1 5,8 1,4 18,7 19,1 0,5 0,5 4,9 4,9 0,5 0,5 0,1 0,5 5,1

10 14 Utgiftsgrupper Grovbrød Kneippbrød Hveteloff o. 1. Andre brødvarer Wienerbrød, boller o 1 Bløtkake Tørre småkoker o Hardt brød av rug Hardt brød av hvete g) Poteter, grønnsaker, frukt, bær syltetøy Poteter Hodekål Blomkål Kålrot Gulrøtter Tomater Rabarbra Løk Agurker Selleri Tørkede erter bønner Tomatpuré Hermetiske grønnsaker Saltede syltede grønnsaker.. Epler pærer Plommer, moreller o 1 Appelsiner sitroner Bananer Druer Svisker Rosiner Annen tørket frukt Hermetisk ananas, ferskener o. 1. Annen hermetisk frukt Hagebær Sksbær Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 1,0 5,7 3,6 3,7 0,5 2,4 1,7 2,2 Representantvarer Grovbrød Kneippbrød Hveteloff Vørterkake Wienerbrød Hveteboller, uten rosiner Fylte linser Tørre småkoker Flatbrød Knekkebrød Sukkerkavringer Kjeks, Cream Cracker >> Marie 79,2 13,5 Poteter, løs vekt 2,3 Hodekål 1,1 Blomkål Kålrot 2,8 Gulrøtter 2,6 Tomater 0,1 Rabarbra 1,0 Løk 0,9 Agurker Sellerirøtter 1,3 Erter, gule» grønne Bønner, brune Tomatpuré Erter, hermetiske Agurker, syltede, løs vekt Snittebønner, saltede 8,6 Epler, norsk Gravenstein» importerte Plommer 7,3 Appelsiner 3,8 Bananer 1,1 Druer 1,4 Svisker 1,4 Rosiner 3,1 Mandler Hasselnøtter Aprikoser Ananas Aprikoser Ferskener Pærer Plommer 10,9 Jordbær Bringebær Solbær Rips 4,4 Tyttebær Blåbær Representantvarenes vekttall i promille 1,0 5,7 3,6 1,9 1,8 0,5 2,4 1,5 1,1 13,5 2,3 1,1 2,8 2,6 0,1 1,0 0,9 0,5 4,3 4,3 7,3 3,8 1,1 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 0,1 0,1 3,3 1,1 3,3 3,2 2,9 1,5

11 15 Syltetøy Saft Utgiftsgrupper h) Sjokolade, sukker sukkervarer Farin raffinade Sirup, honning o 1 Kakao Kokesjokolade Spisesjokolade Sukkertøy, karameller o. 1 i) Kaffe te Kaffe Te j) Andre matvarer Puddingpulver, suppeblokker o. 1 Krydder, salt o a Mineralvann Mat på restaurant Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 5,3 2,6 21,1 11,2 2,0 1,5 3,3 2,4 2 19,4 19,7 1,8 4,6 5,2 8,1 Representantvarer Appelsinmarmelade Jordbærsyltetøy Bringebærsyltetøy Tytteloærsyltetøy Bringebærsaft Ripssaft Appelsinsaft Farin Raffinade Sirup Honning llamarpålegg Kakao Kokesjokolade Spisesjokolade, Firkløver Bergene Melk Malta Fylte drops Kamferdrops Pastiller, Tenor Mentol Kaffe Te, Lipton» Mazawatte Mandelpuddingpulver Sjokoladepuddingpulver Dessertgelé Suppeblokker, Tomat Blomkål Spinat Bakepulver Buljongterninger Eddik Husholdningssalt Pepper Sennep Tomatketchup Selters, i forretning» på restaurant Brus, i forretning Coca Cola, i forretning» på restaurant Solo, i forretning» på restaurant En porsjon oksekarbonade»» fersk torsk svinekoteletter Smørbrød m/karbonade mikokt skinke m/gaudaost Kaffe, kanne Representantvarenes vekttall i promille 2,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 10,1 1,1 1,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 19,4 1,8 1,9 1,9 1,8 0,5 0,5 1,1

12 16 Utgiftsgrupper II. Alkoholholdige drikkevarer Lagerel Pilsenerøl III. Eksportøl Akevitt Konjakk, whisky gin Likør Sprit Rødvin Hvitvin Hetvin Tobakk Røyketobakk Skråtobakk Snus Sigaretter Sigarer Sigarettpapir IV. Bolig, lys brensel Bolig Renter av lån til eget hus Forsikring av eget hus Skatter avgifter på eget hus. Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 16,4 5,5 0,9 4,8 1,2 1,0 1,2 22,9 12,0 0,5 8,5 1,1 133,8 75,7 14,6 1,7 3,6 Representantvarer Lagerøl Pilsenerøl, i forretning på restaurant Eksportøl Akevitt*** Gammel akevitt Brandy Special Eau de Vie Monopole Cnac*** Larsen Special Cnac Royal Castle Whisky White Horse Whisky Golden Cock Gin Orange Curaçao Hvit Curaçao St. Hallvard Rumpunsj Dobbeltrenset brennevin Brennevin 45 % 60% Rødvin Medoc Rioja Hvitvin Bordeaux Blanc Chevalier Superior Port Silver White Port Malmsey Madeira Amontilado Sherry Rød Vermouth Martini & Rossi, rod Mixture Karvet blad rull skråtobakk Sweetzent Snus nr. 1 Sigaretter, avgiftskl I» II Sorte Mand nr. 4 Senior Havanna Whiffs Sigarettpapir Rizla Oppgaver hentes inn ved spesiell boligundersøkelse ved utgangen av hvert år Spesiell boligundersøkelse Festeavgift, spes. boligundersøkelse Eiendomsskatt, Renovasjonsavgift, Vannavgift, Andre avgifter, Representantvarenes vekttall i promille 2,7 2,8 0,9 0,1 2,4 1,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8,4 3,6 0,1 0,5 1,7 6,8 0,1 0,1 1,1 14,6 1,7 1,6

13 17 Utgiftsgrupper Vedlikehold av eget hus Renter av lån til leid leilighet Husleie Vedlikehold av leid leilighet. b) Elektrisitet Elektrisitet Gass c) Brensel Kull Koks Ved Petroleum Fyringsolje Utgiftsgruppenes vekttall i Representantvarer 1959 i promille 14,0 Oxan-Fløyel maling Oxan-Emalje» Villamaling Golvlakk Hurtiglakk Høvlede materialer: Glatt faspanél Golvbord Tapet Sement Klosett Ledning Tidlønn for: malere murere rørleggere elektromontører. tømrere Spesiell boligundersøkelse 38,7 Spesiell boligundersøkelse 2,8 Oxan-Fløyel oljemaling Oxan-Emalje Golvlakk Hurtiglakk Tapet Tidlønn for: malere rørleggere 28,9 28,6 29,2 1,9 5,4 16,2 1,9 3,8 Oppgaver over 4 forskjellige tariffer for elektrisk strøm Gass til husholdn.bruk Kull Koks Granved, kappet Bjørkeved, Petroleum Fyringsolje nr. 1 Representantvarenes vekttall i promille 1,5 1,4 0,5 1,3 1,8 1,4 38,7 28,6 1,9 5,4 8,1 8,1 1,9 3,8 V. Klær skotøy Klær Strømper sokker av ull Strømper sokker av nylon Undertøy av ulltrikotasje Undertøy av bomullstrikotasje.. Undertøy av rayon nylon ,8,2 2,7 4,7 1,7 5,7 2,8 Damestrømper, kamgarn Herresokker Herre raggsokker Damestrømper, crepe nylon nylon Herre ankelsokker, crepe nylon Herre undertrøye, kamgarn kardegarn Longs for barn Dame undertrøye Herre underbenklaar Helsetrøye Strømpebukse for barn Rayon dame underbenklær 1,3 2,0 2,0 0,5 1,1 1,4 1,4 1,8 2,8

14 18 TJtgiftsgrupper Yttertøy av ulltrikotasje Yttertøy av vevet ullstoff Yttertøy av vevet bomullstoff.. Yttertøy av stoff av rayonull.. Yttertøy av plaststoff Hatter Håndstrikkegarn, ull Håndstrikkegarn, bomull Tøyer av ull Tøyer av bomull Tøyer av rayon Sysaker Sylønn Skjorter pyjamas av vevet bomullstoff Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille Representantvarer 6,3 Iferregenser (klubbgenser) Herreislender 5,6 Herrepyjamas, poplin Damepyjamas, flanell Herre sports- fritidsskjorte, bomull Herre arbeidsskjorte, drill/twill Herre mansjettskjorte, poplin 31,4 Herre vinterfrakk Herrekappe, ullgabardin m/rayon fôr Herredress, kamgarn Herrejakke, kardegarn Herrebenklær, kamgarn eller kamgarn/ terylene Dame ullkjole Dameskjørt, kamgarn Pikeblazer Pikefoldeskjørt 13,4 Herrekappe, poplin m/fôr Herreanorakk, poplin Herrevindjakke Dame skjortebluse, poplin Dameforkle Herreoverall, drill Herrekjeledress, drill 2,8 Kjole av rayonull 2,0 Regnfrakk av plast Barnebukse av plastbelagt tekstil Barnejakke» 2,4 Hårfilt herrehatt 3,2 Kamgarn Kardegarn Bomullsgarn (babygarn) 3,4 Kjoletøy, kamgarn Skjørtestoff, kardegarn, tweed Kå' petøy, kardegarn 3,5 Blåtøy Trykt kjolestoff Bomullspoplin 1,3 Kjoletøy, rayonull» rayon 2,3 Trådsnelle, bomull Silkespole, Stoppegarn, ull perlon bomull 3,2 Timefortjenesten for voksne kvinner i konfeksjonsindustrien 27,6 19,3 Herrestøvler, beksømsydd, lær yttersåle Herrestøvler, beksømsydd, gummi yttersåle Representantvarenes vekttall i promille 3,2 3,1 0,5 0,5 3,5 4,4 4,3 4,8 4,8 6,3 3,0 3,1 2,2 1,2 1,1 2,9 1,1 2,5 2,4 2,8 1,1 0,5 2,4 2,4 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 3,2 b) Skotøy Skotøy av lær skinn 1,1 1,0

15 19 Utgiftsgrupper Skotøy av lær skinn forts. Gummifottøy Stoffsko Vedlikehold av skotøy..... Innleggssåler m v Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 3,4 1,4 3,2 Representantvarer Herre spasersko, randsydd, lærsåle» cellegummibunn Dame spaserpumps, fôret ufôret Dame snøresko, cellegummibunn. Herrekalosjer Damekalosjer Arbeidsstøvler, lange Gummisko Halvsåling med lær gummiflikk, herresko Halvsåling med lær gummiflikk, damesko Skanckes helsesåle Representantvarenes vekttall i promille 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 1,2 1,1 1,1 1,4 1,6 1,6 VI. Andre utgifter Møbler utstyrsvarer Ovner, ikke elektriske Møbler Elektrisk materiell Elektriske komfyrer Kjøleskap Vaskemaskin Støvsuger Strykejern Mix-master Lyspærer Kjøkkenutstyr servise Varer til hjemmet av plast Kokekar stekepanner, aluminium Andre kokekar stekepanner 288,8 62,4 1,2 10,1 18,4 2,1 4,2 6,1 3,0 0,5 1,7 7,0 Vedovn Sovesofa Salongbord, mahni eller teak Kommode, mahni Skatoll, Spisebord, mahni eller teak Spisestuestol,» Barneseng, furu Kjøkkenbord av stålror Kjøkkenstol» Kjøkkenkrakk» Komfyr, Elektra KPS Delta Kjøleskap, Delta KPS Elektrolux Vaskemaskin, Evalett Vaskebjørn English Electric Hoover Scharpf Støvsuger, Elektrolux Strykejern, Morphy Richards Mix-master, Pamas Lyspære, 25 watt 40» Oppvaskbalje Bøtte Brødboks Kasserolle Kaffekjele Gryte, emaljert Stekepanne, jern 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 1,4 1,4 1,4 2,1 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,5 0,9

16 20 Utgiftsgrupper Kjøkkenutstyr servise (forts.) Bøtter, baljer o 1 Brødbokser o 1 Bordkniver o I Skjeer gafler Porselen steintøy..... Glassvarer Annet kjøkkenutstyr Sengeklær, dekketøy m. v.. Madrasser Puter, dyner Ulltepper, vattepper o 1 Lintøy, metervarer ferdigvarer Gardiner Golvtepper løpere Andre anskaffelser Symaskiner Gull-, sølv- tinnvarer Verktøy redskaper Matpapir Feiekoster o 1 Blomster lys m. v.... Vedlikehold av innbo annet utstyr til hjemmet b) Helsepleie Lege Tannlegehjelp Sykehusopphold Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 0,1 0,1 1,7 1,4 1,1 13,9 1,9 1,2 4,3 3,4 2,4 8,9 1,0 0,5 1,3 1,3 4,6 2,9 38,7 2,8 7,4 Representantvarer Bøtt e, galvanisert Koksboks,» Brødboks, emaljert Bordkniver, hvitt skaft Spiseskjeer, rustfritt stål Steintøytallerkener, hvite... Steintøykopper,» ølglass Norges-glass Husholdningsvekt Hjulvisp Madrass med fjærinnlegg» stoppull Dundyne Ullteppe Flanellteppe Laken Dynetrekk Glasshåndkle Lakenlerret Håndkledreil Kjøkkengardinstoff, bomull Dekorasjonsstoff, rayonull Golvteppe Symaskin Spiseskjeer, sølvplett, 40 g g Øks Hammer Sylinderlå' snøkkel Håndsag Matpapir Skurebørste Nelliker Tulipaner Kronlys Endring som vedlikehold av eget hus Konsultasjon hos vanlig lege, 1. gang» 2.»» senere» spesialist, 1. gang. 2.». senere. Sykebesøk av vanlig lege, 1. gang..»»» 2.»..»» senere Tannfylling, amalgan Endring som trygdekassens refusj onssatser Representantvarenes vekttall i promille 0,1 0,1 0,9 0,5 1,9 0,9 0,9 0,9 1,7 1,7 2,4 1,0 1,3 1,5 1,5 1,6 2,9 2,8 7,4

17 21 Utgiftsgrupper Medisiner salver Tran, vitaminpreparater o. I... Medisinsk behandling Forbindingssaker Andre gjenstander til helsestell. Syketrygd Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 4,2 1,5 0,5 1,7 20,1 Representantvarer Prisoppgaver på forskjellige medisiner Tran Vitaminperler AL Vitamin B-kompleks tabletter.. Vitamin C-tabletter Tonipan A.L Afi-tonic Massasje Kortbølgebehandling Ultralyd Blodsenkning Hemlobinprøve Røntgenfotrafering Røntgenbehandling Norgesplaster Gasbind Brilleglass Ortopediske såler Sykehusenes refusjonstakst.... Refusjonstakst for: Konsultasjon hos vanlig lege, 1. gang.)»» 2.»» senere» spesialist, 1. gang.» 2.». senere. Sykebesøk av vanlig lege, 1. gang..»»» 2.»..»»» senere.. Tannfylling, amalgan Endring som drosjetakster» busstakster» jernbanetakster» båttakster Prisoppgaver på forskjellige medisiner Refusjonstakster for: Massasje Kortbølgebehandling Ultralyd Blodsenkning Hemlobinprøve Røntgenfotrafering Røntgenbehandling Administrasjonsutg. til syketrygden.1 Representantvarenes vekttall i promille 4,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,9 11,3 4,4 0,5 0,5 1,8 c) Renhold personlig pleie Renhold Grønnsåpe husholdningssåpe Flytende vaskemidler 27,5 12,7 1,4 1,1 Grønnsåpe, animalsk» vegetabilsk Sunlight-såpe Zalo Wixi refill Milox»

18 22 Utgiftsgrupper Vaskepulver Soda lut Skurepulver Pussemidler Vaskeartikler Tøy vasket ute Tøy renset ute Annet Personlig pleie Toalettsåpe barbersåpe Tannkrem Hårvann, barbervann m. v.. Kosmetikk Forskjellige toalettartikler.. Bad Hårpleie Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 4,7 0,9 1,1 1,1 1,6 14,8 2,0 1,0 1,8 1,2 6,5 Representantvarer Standard Blenda Sol Goma Barnevask Persil Henko Milo Smili Soda Lut Tomteskur Ata Kraft Sølvpuss 830 Heks metallpuss Gloria pussepulver Yet skokrem Nary skokrem Vaskeklut Skurebørste Trollull Stålull m/såpe Vask stryking av mansjettskjorte Våt vask Rensing ay en dress»» ullkjole White spirit Toalettsåpe: Lano Lux Dr. Greves barnesåpe Egg-melksåpe Rosenglyserin Barbersåpe : Parba Bali Barberkrem: Parba Bali Solidox Stomatol Pepsodent Hårvann : Keratin Hårkrem Brylereem Barbervann: Aqua Velva Leppestift Sans égal Kremer: Niveakrem Tokalon dagkrem Ponds Coldkrem. Pudder: Tokalon pudder Transp.middel: Sentex stift Barberblad Tannbørste Karbad Hårklipp, herre dame Kjemisk permanent Vannondulering Representantvarenes vekttall i promille 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,6 1,6 1,7 1,6

19 23 Utgiftsgrupper U tgiftsgruppene s vekttal i 1959 i promille Representantvarer Representantvarenes vekttall i promille Personlig pleie (forts.) Toalettpapir 1,3 Toalettpapir 1,3 d) Transport 78,4 Offentlige transportmidler 32,3 Trikk 3,2 Innenbys enkeltbillett 1,6» klippekort 1,6 Forstadsbane 1,2 Bærumsbanen, enkeltbillett, sone I-II 0,1»» N.theatret -Gjønnes 0,1» klippekort, sone I-II 0,1» månedsbillett, N.theatret-Gjonnes. 0,1 Holmenkolbanen, enkeltbillett fra N.theatret til Holmenkollen...» månedskort fra N.theatret til Holmenkollen... Lambertseterbanen, enkeltbillett, sone I-II 0,1. s ukekort, sone I-II 0,1 Gråkallbanen, enkeltbillett fra Trondheim til Lian 0,1» månedsbillett fra Trondheim Buss til. Lian 0,1 13,4 Innenbys enkeltbillett ,1» klippekort 3,3 Oslo distrikt: Rådhuspl.-Grorud, enkeltbillett. Rådhuspl.-Hønefoss» Rådhuspl.-Grorud, månedskort Rådhuspl.-Hønefoss». Ole Bulls pl.-ulven, enkeltbillett Ole Bulls pl.-ulven, månedskort. Bergen-Astvedt, enkeltbillett ,1 Bergen-Astvedt, klippekort Trondheim-Huseby, enkeltbillett.. Trondheim-Huseby, klippekort... Stavanger-Mafflakrossen, enkeltbillett, Stavanger-Madlakrossen, klippekort Bodo-Loding, enkeltbillett..... Bodes-Lciding, klippekort Bodo-Fauske, enkeltbillett Bodo-Fauske, klippekort Drosje 3,3 Drosjetakster i Oslo 1,0» i Bergen» i Trondheim» i Stavanger (),3 Vanlig kilometertakst ,4 Jernbane 7,8 N.S.B., enkeltbillett, 2. kl., 50 km. 5,9» månedsbillett, 17 km 1,5» ukekort, 21 km Båt 2,9 Oslo-Tangen, Nesodden, halv -årsbillett Stavanger-Haugesund

20 24 Utgiftsgrupper Båt (forts.) Fly Egne transportmidler Biler Motorsykler o 1 Sykler Vedlikehold av egne transportmidler Leie av garasje Motorvnskatt e) Annet Fast månedshjelp Daghjelp Brann- tyveriforsikring Radiomottakere Platespillere Grammofonplater Kringkastingsgebyr Kino Teater Revyteater o 1 Danseskole Inngangspenger på idrettsstevner Ski skiutstyr Sparkstøttinger, kjelker o Andre sportsartikler Film, framkalling kopiering 4,5 Tidlønn på bilverksteder Reservedeler Bildekk Smøring Forsikring av egne transportmidler 3,1 Ansvars- kaskoforsikring for de bilmerker som er nevnt ovenfor Bensin olje 8,6 Utgiftsgruppenes vekttalli 1959 promille 0,5 46,1 21,7 4,6 1,4 1,8 81,8 3,2 5,7 3,0 6,1 0,9 2,1 5,0 0,9 0,5 1,7 1,6 2,5 2,3 Representantvarer Bergen-Vadheim Trondheim-Harstad Narvik-Lødingen Fornebu-Sola, enkeltbillett Ford Anglia de Luxe Ford Taunus 17 M de Luxe, 4-dørs Mercedes Benz 180 Opel Olympia Record Renault Dauphine R 1090 Skoda 440 de Luxe Volkswagen 113 de Luxe Volvo P Scooter: Lambretta Moped: Tempo-lett Motorsykkel: Tempo-Sachs Special herresykkel Bensin Olje Endring som husleie Motorvnskatt Hushjelplønninger i byer på landsbygda Oppgaver fra arbeidskontorene over timelønn for daghjelp med uten kost Endring som forsikring ny bolig Priser på en del viktige merker Priser på en del viktige merker Grammofonplater, enkle Kringkastingsgebyr Billett på kino Billett på Nationaltheatret»» Den Nationale Scene»» Trøndelag Teater Billett på Edderkoppen» Chat Noir Kurs på danseskole Billett på Bislett Ski, Bonna, løypeski» Splitkein» Sparkstøtting Bandy-skøyter Film Framkalling Kopiering Representantvarenes vekttall i promille 0,5 0,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 0,9 3,1 7,7 0,9 1,8 1,6 1,6 5,7 3,0 6,1 0,9 2,1 5,0 0,1 1,7 2,5

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 78. årgang NR. 8, 1960 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005

Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 Prosjektnotat nr. 4-2005 Randi Lavik Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 4-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. STANDARDTEGN Oppgave mangler Null. Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 86. årgang Nr. 4, 1968 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS *1 Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 12, 1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten?

Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten? Prosjektnotat nr. 2-2005 Randi Lavik Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten? Prisutvikling og konkurranse SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 2-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 1, 1958. 76. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Representantvarene i levekostnadsberegningene 1 Hosten i Norge 1957 14 Register for måneds- og kvartals- statistikk

Detaljer

for forstegangsomsetning

for forstegangsomsetning Konsumprisindeks og Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Tidsserier og endringstall Innhold Innledning 4 Konsumprisindeks: Totalindeks. Tidsserie 5 Delindekser. Tidsserie 6 Endringstall 7 Prisindeks

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 3, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3. 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 01 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Norwegian Central Bureau of Statistics Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Levekostnadsindeksen fra og med mars 1953 129 Lagerbeholdning

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422 RAPPORTER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE Priser STIKKORD Konsumprisindeks FORORD

Detaljer

KONSUMPHIS - INDEKSEN

KONSUMPHIS - INDEKSEN KONSUMPHIS - INDEKSEN STATISTISK, SENTRALBN'IRAS HANDBOKER 32 KONSUMPRI -SINDEKSEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1975 ISBN-82-537-0484-4 FORORD Den siste omleggingen av Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 6, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Revidert engrosprisindeks 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Revised wholesale price

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 6, 1967 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of

Detaljer

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29.

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29. 82/26 29. juli 1982 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1981 Av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen. Frafall 2 411 2. Utgiftsnivå og

Detaljer

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl.

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/5 10. februar 1982 av Anne Lodberg-Holm og Grete Dahl FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1980 INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på?

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? Post 1 Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? A: Overgang fra kronetoll til prosenttoll B: Overgang fra prosenttoll til kronetoll C: Høyere

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422 STJ RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422 FORORD Sammensetningen av varer og tjenester i husholdningenes forbruk endres med tiden. Dette

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 86/5 10. mars 1986. Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 86/5 10. mars 1986. Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 86/5 10. mars 1986 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1984 Av Anne Lodberg-Holm INNHOLD Si de Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1 Tekstdel Særskilt 1. Opplegg og

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 12, 19 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO- NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 19 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977 av Helge Herigstad INNHALD Side T abellregis ter ****** 1 1. Tabellar i teksten 1 2. Særskilt tabelldel 1 Tekstdel

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 2,1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

Dagsmeny for kvinner kcal

Dagsmeny for kvinner kcal Dagsmeny for kvinner - 1500 kcal Dagsmeny for kvinner som ønsker å gå ned i vekt. Det er tatt utgangspunkt i hva som skal til for at en kvinne med et gjennomsnittlig energibehov (2000 kcal) skal gå ned

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 81/34 4. desember 1981. FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad.

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 81/34 4. desember 1981. FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 81/34 4. desember 1981 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomforing av undersq5kelsen

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER a LEVERINGSSEKIOR OG ART STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 32 KONSUMPRISINDEKSENS REPRESENTANTVARER. GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKTOR OG ART

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 86/46 22. desember 1986. Anne Lodberg-Holm. Side FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 INNHOLD.

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 86/46 22. desember 1986. Anne Lodberg-Holm. Side FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 INNHOLD. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/46 22. desember 1986 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 Av Anne Lodberg-Holm INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomforing av undersøkelsen. Frafall...

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Priser og prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Utnytt statistikken Dette heftet har to formål. Det skal gi en orientering om hvordan de viktigste indeksene blir beregnet, og gjennom eksempler

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 85. årgang Nr. 2, 1967 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Standard of trade areas

Detaljer

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS S TATIS TISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 4 2 ENGROSPRISSTATISTIKK ENGROSPRISINDEKS PRODUSENTPRISINDEKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0897-1

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang N r. 6, 1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO-NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1969 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER RAPPORT 9/2017. Norges grønneste mat. Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk for 53 matvarer.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER RAPPORT 9/2017. Norges grønneste mat. Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk for 53 matvarer. FRAMTIDEN I VÅRE HENDER RAPPORT 9/2017 Norges grønneste mat Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk for 53 matvarer Av Håkon Lindahl Tittel Norges grønneste mat: Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk

Detaljer

INNHOLD. Nr. 50/ desember Emne. Side 23 Barnestatistikk, 1. januar Konsumprisindeksen, 15. november

INNHOLD. Nr. 50/ desember Emne. Side 23 Barnestatistikk, 1. januar Konsumprisindeksen, 15. november Nr. 50/90 12. desember 1990 INNHOLD Emne Side 23 Barnestatistikk, 1. januar 1989 1 35 Konsumprisindeksen, 15. november 1990 10 41 Villreinjakta, 1990 21 42 Produsentprisindeksen, november 1990 22 45 Detaljomsetningsindeksen,

Detaljer

Kosthold ved diabetes

Kosthold ved diabetes Kosthold ved diabetes Diabeteskurs 23. april 2013 Klinisk ernæringsfysiolog Britt Olufsen Kristiansund sjukehus Behandlingsmål Lik for alle med diabetes - uansett type? Maten og blodsukkeret Hva påvirker

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg Innhold Del 4, Kjøp og salg Overslag 1 Handle på tilbud 5 Handle frukt 8 Kassalapper 10 Salg 13 Moms 14 Spise ute 15

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer