STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Consumer price index Monthly and quarterly statistics Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. English translation of the headings of the tables is published in No. 1, *1 Standardbetegnelser brukt i tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn Y2 Foreløpig eller beregnet tall Lisk umulig Rettet siden forrige nr. av SM Brudd I en serie Explanation of symbols. Data not available Nil 0 1, Less than half the final digit shown 0,05 Provisional or estimated figures Category not applicable Revised since previous issue of SM Break in the homeneity of a series Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå, Dronningens gt. 16, Oslo Enkelthefter kan kopes I bokhandelen Pris pr. årgang kr. 15,00, pr. nr. kr. 1,50 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

3 Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en ny indeks for prisene på konsumvarer. Denne indeksen, som betegnes Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, avl øser levekostnadsindeksen. Konsumprisindeksen er prinsipielt lagt opp som en prisindeks for alle varer som går inn i private husholdningers konsum. Det er vesentlig i denne henseende den skiller seg fra den nåværende levekostnadsindeks, som har bygd på forbrukssammensetningen hos e n bestemt gruppe hushoid, nemlig arbeiderfamilier i byer industristeder. Det er vesentlig for å markere dette utvidde omfang av indeksen at Byrået har funnet grunn til å gi den nye indeksen et nytt navn. Vektgrunnlaget. Hovedgrunnlaget for den nye konsumprisindeks er Byråets omfattende forbruksundersøkelse i 1958, supplert med resultatene fra tidligere undersøkelser i perioden av forbruket hos bonder, fiskere alderstrygdede. Forbruksundersøkelsen i 1958 omfattet husholdninger fra alle sosialgrupper unntatt de tre nevnte grupper. ca husholdninger deltok i denne undersøkelsen, som var lagt opp som en representativ utvalgsundersøkelse. Hver husholdning førte regnskap over utgiftene i en kalendermåned innen året Hver av årets 12 måneder er i undersøkelsen representert med omtrent like mange månedsregnskaper, dvs. nærmere 300. Undersøkelsen omfattet alle familiestørrelser, så de ensliges husholdninger. Forbrukssammensetningen hos de sosialgruppene som ikke deltok i undersøkelsen i 1958, har en kommet fram til ved en viss justering av den forbrukssammensetning som ble registrert for disse gruppene i undersøkelsesperioden. For bonder fiskere gjaldt undersøkelsen forbrukssammensetningen i De alderstrygdedes forbrukssammensetning ble registrert i perioden mai april Beregningene av forbrukssammensetningen i 1958 for disse sosialgrupper bygger på de opplysninger som foreligger om endringene i gruppenes realinntekt fra registreringsperiodene fram til 1958, dels så på opplysninger om prisendringene for viktige varer på budsjettet. Som basis for den nye konsumprisindeks har en valgt å bruke året Det er med andre ord forbrukssammensetningen i 1958 regnet i priser for året 1959 som er indeksberegningens grunnlag. Direkte skatter utgifter til trygder utenom syketrygden er som før ikke med i indeksgrunnlaget. En har heller ikke med foreningsutgifter, gaver, lotteriutgifter, utenlandsreiser noen andre mindre utgiftsgrupper. Matvarer utgjør 41,1 prosent av indeksgrunnlaget, alkoholholdige drikkevarer 1,6 prosent, tobakk 2,3 prosent, bolig, lys brensel 13,4 prosent, klær skotøy 12,7 prosent «andre utgifter» 28,9 prosent. Av denne siste gruppen utgjør transportutgifter 7,8 prosent utgifter til møbler utstyrsvarer 6,2 prosent. Se ellers oppstillingen side over vektfordelingen.

4 8 Sammenlikning av vektgrunnlaget i konsumprisindeksen levekostnadsindeksen De enkelte hovedgruppers andel av totalindeksen er noe forskjellig fra de tidligere indeksberegningene. Gruppen klær skotøy veier vel 16 prosent mindre i konsumprisindeksen enn i levekostnadsindeksen matvarer vel 4 prosent mindre. Gruppene bolig, lys brensel «andre utgifter» veier prosent mer. For enkelte undergrupper er vektforskjellen større. Av matvaregruppene veier f. eks. poteter, grønnsaker, frukt, bær syltetøy vel 40 prosent mer i konsumprisindeksen enn i levekostnadsindeksen kaffe te nesten 18 prosent mer. Gruppen mjøl, gryn bakervarer veier vel 20 prosent mindre, mjølk mjølkeprodukter vel 17 prosent, sjokolade, sukker sukkervarer 13 prosent kjøtt, kjøttvarer flesk 12 prosent mindre. Innen hovedgruppen bolig, lys brensel veier elektrisitet brensel vel 80 prosent mer enn i levekostnadsindeksen, mens gruppen bolig veier nesten 16 prosent mindre. Innen hovedgruppen «andre utgifter» har gruppen transport størst stigning med nesten 70 prosent. Mange av undergruppene har til dels meget ulik sammensetning i de to indekser. Utgiftene til eget hus utgjør f. eks. 45 prosent av gruppen bolig i konsumprisindeksen, mens en tidligere bare hadde med utgifter til leid leilighet. Egne befordringsmidler utgjør bortimot 60 prosent av vektgrunnlaget i gruppen transport mot tidligere 15 prosent. Det er bilholdet som slår ut i denne gruppen. Tabell 1. De enkelte gruppers vekttall i konsumprisindeksen levekostnadsindeksen i Konsumprisindeksen Levekostnadsindeksen Totalindeks I. Matvarer a. Kjøtt, kjøttvarer flesk b. Fisk fiskevarer C. Mjølk mjølkeprodukter d. Egg e. Margarin annet fett f. Mjøl, gryn bakervarer g. Poteter, grønnsaker, frukt, bær syltetøy h. Sjokolade, sukker sukkervarer i. Kaffe te j. Andre matvarer II. Alkoholholdige drikkevarer III. Tobakk IV. Bolig, lys brensel a. Bolig b. Elektrisitet C. Brensel V. Klær skotøy a. Klær b. Skotøy VI. Andre utgifter a. Møbler utstyrsvarer b. Helsepleie C. Renhold personlig pleie d. Transport e. Annet I,0,0 41,1 42,9 8,5 9,7 2,8 3,1 7,6 9,2 1,9 1,7 2,1 2,2 4,2 5,3 7,9 5,6 2,1 2,4 2,0 1,7 2,0 2,0 1,6 1,5 2,3 2,4 13,4 12,2 7,6 9,0 2,9 1,6 2,9 1,6 12,7 15,2 9,9 12,0 2,8 3,2 28,9 25,8 6,2 7,3 3,9 4,5 2,8 3,0 7,8 4,6 8,2 6,4

5 9 Prismaterialet. Til konsumprisindeksen samler en inn opplysninger om prisene på om lag 700 bestemte varer eller tjenester kalt representantvarer. En stor del av de utvalgte representantvarer har lik pris over hele landet. Prisoppgavene for disse varer blir samlet inn i Oslo. For de varer tjenester som har ulik pris i de forskjellige landsdeler, samler en inn prisoppgaver fra byer tettbebyggelser. På hvert sted får en priser fra et utvalg av forretninger. For hver av representantvarene blir det regnet ut en gjennomsnittspris. De enkelte stedene får da vekt etter detaljomsetningen på stedet. Forbruket av enkelte matvarer varierer sterkt med årstidene. For disse varene legger en de løpende priser til grunn ved indeksberegningen bare i de måneder da forbruket er størst, mens en i de andre månedene av året legger til grunn gjennomsnittsprisene for sesongen. (Eks. : For tomater nyttes løpende priser i hver av månedene juli oktober, mens en i månedene november juni nytter gjennomsnittsprisen for tidsrommet juli oktober.) De varene dette gjelder for er: Hodekål Blomkål Kålrot Gulrøtter Tomater Rabarbra Agurker Sellerirøtter Epler, norske (Gravenstein) Epler, importerte Plommer Druer Bringebær Jordbær Tyttebær Blåbær Solbær Rips Hasselnøtter Makrell Laks For tulipaner blir prisene hentet inn i månedene januar/mai Løpende priser nyttes i: juli/april juli/september september/april september/april juli/oktober juni/juli mai/september november/april oktober/desember april/juli september august/desember august juli/august september august august august desember mai/august juni/juli Indeksen for bolig blir utregnet vesentlig på grunnlag av en spesiell undersøkelse ved hvert årsskifte. Et utvalg på husholdninger blir spurt om utgift til husleie, renter av lån til eget hus eller leid leilighet, forsikring, skatter avgifter til eget hus. Utvalget blir holdt b, jour slik at så nye boliger kommer med. Det blir regnet ut en gjennomsnittlig husleie for hver leilighetsstørrelse. Tilgangen på nye leiligheter slår bare ut i indeksen i den utstrekning byggekostnadene har endret seg siste året.

6 10 Indeksen for elektrisk kraft blir regnet ut på grunnlag av oppgaver over prisen på et fast forbruk for 4 tariffer tallet på abonnenter for hver tariff. Oppgavene samles inn fra elektrisitetsverkene i de byer tettbebyggelser som prisinnsamlingen omfatter. For hvert sted blir det regnet ut en veid gjennomsnittspris for elektrisk kraft. Ved utregningen av indeksen for syketrygd har en lagt til grunn syketrygdens utgiftsfordeling med unntak av kontantytelsene i Endringer i utgiftene til sykehuspleie blir regnet ut på grunnlag av syketrygdens refusjonstakster for sykehusopphold, endringene i utgiftene til legehjelp på grunnlag av refusjonstakstene for legehjelp. (Se ellers oppstillingen over vektfordelingen representantvarene side 21.) Basis for prissammenlikningen er året 1959 som er satt lik. De fleste prisoppgaver samles inn hver måned gjelder for den 15. i måneden. Resultatet av indeksberegningene blir vanligvis offentliggjort den 15. i måneden etter. Sammenlikning av prismaterialet i konsumprisindeksen levekostnadsindeksen. Til levekostnadsindeksen ble det samlet inn prisoppgaver på om lag 500 representantvarer. De fleste nye representantvarene har en i hovedgruppene «andre utgifter» bolig. Av nye representantvarer nevnes drosje-, båt- flytakster, personbiler, motorsykler, vedlikehold forsikring skatter av person.- biler, bensin olje, skolepenger, døgnpris på hoteller, telefontakster vedlikehold av bolig. Tallet på representantvarer for matvarer alkoholholdige drikkevarer er så noe større enn i levekostnadsindeksen. Prisoppgaver for varer tjenester som har ulik pris i de forskjellige landsdeler, blir nå samlet inn fra byer tettbebyggelser mot tidligere fra 53 byer industristeder. Indeksformel. Konsumprisindeksen bygger på Laspeyres indeksformel. Indeksen skal følgelig gi uttrykk for forholdet mellom verdien regnet i månedens priser for de mengder som inngår i vektgrunnlaget den tilsvarende verdi regnet etter basisårets priser. Indeksformelen kan så skrives som It = E a P t Po hvor a-ene er budsjettprosenten (den relative andel av totalutgiften) i basisåret for de enkelte vareslag forholdet mellom den tilsvarende pris i den Po løpende måned basisperioden. Summeringen tas over alle vareslag. Som nevnt tidligere er budsjettprosentene beregnet på grunnlag av materialet fra forbruksundersøkelsene de relative pristall for de enkelte vareslag på grunnlag av materialet som hentes inn hver måned for representantvarene. Eks. : Endringen i konsumprisindeksen som følge av en prisendring fra kr. 6,50 til kr. 7,20 på en vare som i 1959 kostet kr. 7,30 har vekttallet 18,7 er: 18,7 7,20 6,50 = 0,179 poeng ,30

7 Resultatet av beregningene. Konsumprisindeksen er beregnet for hver måned fra med januar Tabell 2 viser indekstallene fram til april 1961 da indeksen med en desi mal var,8. I gjennomsnitt for 1960 var konsumprisindeksen 10 levekost nadsindeksen,4 når begge indekser settes lik i Avviket mellom indeksene er ikke for noen måned i 1960 større enn poeng. I april 1961 var konsumprisindeksen,8 levekostnadsindeksen,3. Indeksene for de enkelte hoved- undergrupper finnes side * I nr. 3 nr. 9 av Statistisk månedshefte blir det dessuten offentliggjort indekstall for en rekke varer mindre varegrupper. Tabell 2. Konsumprisindeksen levekostnadsindeksen = Januar,0,0 Oktober,4,4 Februar,0,1 November 10,4 Mars,4,6 Desember....,7,8 April,6,8 Gj.snitt 10,4 Mai,1, Juni,4,7 Januar,7,9 Juli,4,4 Februar,7,7 August,0,9 Mars,4,8 September April,8,3 Utgiftsgrupper I. Matvarer Kjøtt, kjøttvarer flesk Storfekjøtt, ferskt, stek, biff o. 1 Storfekjøtt, ferskt, annet Tabell 3. Beregningsgrunnlaget 1 for konsumprisindeksen. Kalvekjøtt, ferskt, stek, koteletter Kalvekjøtt, ferskt, annet Sauekjøtt, ferskt, stek, koteletter Sauekjøtt, ferskt, annet Fjærkre Hvalkjøtt Annet kjøtt, ferskt Konsumprisindeksen Levekostnadsindeksen Konsumprisindeksen Levekostnadsindeksen Utgifts- Repregruppenes sentantvekttall i Representantvarer2 varenes 1959 i vekttall i promille promille 1 000,0 411,3 85,6 4,9 5,7 1,4 6,2 5,3 0,9 1,6 Oksekjøtt, bankekjøtt» mellomstek Kukjøtt,» Oksekjøtt, høyrygg» bibringe Kukjøtt, høyrygg» bibringe Gjøkalv, stek Spekalv,» Gjøkalv, bryst Spekalv,» Sauekjøtt, stek» bryst Høns, gryteferdig Hvalkjøtt Reinsdyrkjøtt, stek i Direkte skatter, foreningsutgifter, trygdeutgifter utenom utgiftene til syketrygden, gaver, lotteriutgifter,utenlandsreiser, leketøy noen andre mindre utgiftsgrupper er ikke med i indeksberegningene. 2 En stor del av representantvarene er mer spesifisert på prisskjemaene enn i denne oppstillingen. 1,5 1,9 1,5 1,6 1,5 1,3 1,3 6,2 5,3 0,9 1,6

8 12 Utgiftsgrupper Kjøtt, saltet røykt Svinekjøtt, ferskt, stek, koteletter o.l. Flesk, ferskt Spekeskinke Flesk, saltet røykt Kjøttdeig Middagspølser Kjøttpudding o 1 Lever Blodmat lungemos... Kjøtt- fleskehermetikk Kjøttpålegg Fleskepølse o 1 Leverpostei b) Fisk fiskevarer Torsk, fersk Sei, fersk Hyse, fersk Kveite, fersk Flyndre, fersk Uer, fersk Makrell, fersk Sild, fersk Laks ørret, fersk Annen fersk fisk Fiskefilet, fersk Fiskefilet, dypfryst Spekesild Annen salt fisk Klippfisk tørrfisk Lutefisk Røykt fisk Skalldyr Fiskehermetikk til middagsmat. Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 1,4 12,0 4,7 4,2 9,2 8,8 1,1 1,1 1,7 10,5 1,4 28,0 2,7 1,1 1,1 1,4 1,1 1,0 1,3 1,1 1,9 0,9 1,9 Fenalår Representantvarer Skinkestek Svinekoteletter Sideflesk m/bein B u/knoke Spekeskinke m/bein. B u/bein, saltet Sideflesk, Kjøttdeig, vanlig Karbonadedeig Medisterpølser, rå Kjøttpølser, kokte røykte Kjøttpudding Okselever Blodpølse Lungemos Hermetiske kjøttkaker Kokt skinke Okserull Kalverull Spekepølse, fårepølse Lux 2 Salami Fleskepølse Leverpostei, i løs vekt Torsk, ikke sløyd» u/hode, sløyd Sei, stor, ikke sløyd» u/hode, sløyd Hyse, u/hode, sløyd Kveite, stor Flyndre, ikke sløyd Endring som lettsaltet uer Makrell Fjordsild Laks, mellomstor, oppskåret Hvitting, ikke sløyd Torskefilet, fersk Seifilet, Hysefilet,» Torskefilet, dypfryst Seifilet,» Feitsild, saltet Torskefilet, sprengt Uer, lettsaltet Klippfisk Lutefisk Hyse, u/hode, røykt Torskefilet, Fjordsild, varmrøykt Reker Fiskeboller, hyse Seikaker Representantvarenes vekttall i promille 1,4 8,0 4,0 3,1 1,6 2,1 2,1 7,4 1,8 4,4 4,4 1,1 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4 1,1 1,6 1,1 1,4 1,1 1,0 0,1 0,9 1,1 1,5 0,5 0,1 1,5

9 13 Utgiftsgrupper Annen fiskehermetikk Fiskepudding o. 1., ikke hermetisk Kaviar Annet fiskepålegg Rn c) Mjølk mjølkeprodukter Helmjølk Mjølk, skummet Mjølk, kondensert Kremfløte Fløte, annen Iskrem Smør Geitmysost Fløtemysost Mager mysost Sveitser- normannaost Gauda- nøkkelost Eskeost Pultost d) Egg e) Margarin annet fett Margarin Matfett, majones o 1 Majonessalater f) Mjøl, gryn bakervarer Rugmjøl Hvetemjøl Potetmjøl Byggryn byggmjøl Havregryn havremjøl Risengryn Andre gryn Makaroni Annet Husholdningsbrød Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille Representantvarer 2,7 Sildesardiner i norsk olje Brisling i tomat Gaffelbiter Krabbe, naturell 5,2 Fiskepudding, vanlig Kaviar Sursild Torskern, hermetisk 75,6 37,9 Helmjølk, i løst mål på flasker 1,1 Mjølk, skummet, i løst mål på flasker» kondensert 8,9 Flote, 35 prosent, i løst mål»» på flasker 1,1 Fløte, 10 prosent, på flasker 1,5 Ispinner Is, blokk 7,7 Meierismør Fjellsmør 5,9 Gudbrandsdalsost 1,2 Fløtemysost Mager mysost Norsk sveitserost Normannaost 7,2 Gaudaost Nøkkelost Primula Baconost Rekeost Pultost 18,7 Egg 21,1 19,1 Margarin, animalsk 1,4 Matfett Matolje, vegetabilsk Majones Italiensk salat 42,1 9,8 1,1 1,1 5,1 Siktemjøl, blandet, løs vekt Hvetemjøl, finsiktet, løs vekt pakket Potetmjøl, løs vekt pakket Byggmjøl, løs vekt Havregryn, presset, løs vekt» pakket Risengryn, løs vekt pakket Semulegryn Makaroni Puffed ris» hvete Husholdningsbrød Representantvarenes vekttall i promille 5,2 15,2 22,7 3,6 5,3 1,1 1,2 6,2 1,5 5,9 1,2 0,1 5,8 1,4 18,7 19,1 0,5 0,5 4,9 4,9 0,5 0,5 0,1 0,5 5,1

10 14 Utgiftsgrupper Grovbrød Kneippbrød Hveteloff o. 1. Andre brødvarer Wienerbrød, boller o 1 Bløtkake Tørre småkoker o Hardt brød av rug Hardt brød av hvete g) Poteter, grønnsaker, frukt, bær syltetøy Poteter Hodekål Blomkål Kålrot Gulrøtter Tomater Rabarbra Løk Agurker Selleri Tørkede erter bønner Tomatpuré Hermetiske grønnsaker Saltede syltede grønnsaker.. Epler pærer Plommer, moreller o 1 Appelsiner sitroner Bananer Druer Svisker Rosiner Annen tørket frukt Hermetisk ananas, ferskener o. 1. Annen hermetisk frukt Hagebær Sksbær Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 1,0 5,7 3,6 3,7 0,5 2,4 1,7 2,2 Representantvarer Grovbrød Kneippbrød Hveteloff Vørterkake Wienerbrød Hveteboller, uten rosiner Fylte linser Tørre småkoker Flatbrød Knekkebrød Sukkerkavringer Kjeks, Cream Cracker >> Marie 79,2 13,5 Poteter, løs vekt 2,3 Hodekål 1,1 Blomkål Kålrot 2,8 Gulrøtter 2,6 Tomater 0,1 Rabarbra 1,0 Løk 0,9 Agurker Sellerirøtter 1,3 Erter, gule» grønne Bønner, brune Tomatpuré Erter, hermetiske Agurker, syltede, løs vekt Snittebønner, saltede 8,6 Epler, norsk Gravenstein» importerte Plommer 7,3 Appelsiner 3,8 Bananer 1,1 Druer 1,4 Svisker 1,4 Rosiner 3,1 Mandler Hasselnøtter Aprikoser Ananas Aprikoser Ferskener Pærer Plommer 10,9 Jordbær Bringebær Solbær Rips 4,4 Tyttebær Blåbær Representantvarenes vekttall i promille 1,0 5,7 3,6 1,9 1,8 0,5 2,4 1,5 1,1 13,5 2,3 1,1 2,8 2,6 0,1 1,0 0,9 0,5 4,3 4,3 7,3 3,8 1,1 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 0,1 0,1 3,3 1,1 3,3 3,2 2,9 1,5

11 15 Syltetøy Saft Utgiftsgrupper h) Sjokolade, sukker sukkervarer Farin raffinade Sirup, honning o 1 Kakao Kokesjokolade Spisesjokolade Sukkertøy, karameller o. 1 i) Kaffe te Kaffe Te j) Andre matvarer Puddingpulver, suppeblokker o. 1 Krydder, salt o a Mineralvann Mat på restaurant Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 5,3 2,6 21,1 11,2 2,0 1,5 3,3 2,4 2 19,4 19,7 1,8 4,6 5,2 8,1 Representantvarer Appelsinmarmelade Jordbærsyltetøy Bringebærsyltetøy Tytteloærsyltetøy Bringebærsaft Ripssaft Appelsinsaft Farin Raffinade Sirup Honning llamarpålegg Kakao Kokesjokolade Spisesjokolade, Firkløver Bergene Melk Malta Fylte drops Kamferdrops Pastiller, Tenor Mentol Kaffe Te, Lipton» Mazawatte Mandelpuddingpulver Sjokoladepuddingpulver Dessertgelé Suppeblokker, Tomat Blomkål Spinat Bakepulver Buljongterninger Eddik Husholdningssalt Pepper Sennep Tomatketchup Selters, i forretning» på restaurant Brus, i forretning Coca Cola, i forretning» på restaurant Solo, i forretning» på restaurant En porsjon oksekarbonade»» fersk torsk svinekoteletter Smørbrød m/karbonade mikokt skinke m/gaudaost Kaffe, kanne Representantvarenes vekttall i promille 2,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 10,1 1,1 1,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 19,4 1,8 1,9 1,9 1,8 0,5 0,5 1,1

12 16 Utgiftsgrupper II. Alkoholholdige drikkevarer Lagerel Pilsenerøl III. Eksportøl Akevitt Konjakk, whisky gin Likør Sprit Rødvin Hvitvin Hetvin Tobakk Røyketobakk Skråtobakk Snus Sigaretter Sigarer Sigarettpapir IV. Bolig, lys brensel Bolig Renter av lån til eget hus Forsikring av eget hus Skatter avgifter på eget hus. Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 16,4 5,5 0,9 4,8 1,2 1,0 1,2 22,9 12,0 0,5 8,5 1,1 133,8 75,7 14,6 1,7 3,6 Representantvarer Lagerøl Pilsenerøl, i forretning på restaurant Eksportøl Akevitt*** Gammel akevitt Brandy Special Eau de Vie Monopole Cnac*** Larsen Special Cnac Royal Castle Whisky White Horse Whisky Golden Cock Gin Orange Curaçao Hvit Curaçao St. Hallvard Rumpunsj Dobbeltrenset brennevin Brennevin 45 % 60% Rødvin Medoc Rioja Hvitvin Bordeaux Blanc Chevalier Superior Port Silver White Port Malmsey Madeira Amontilado Sherry Rød Vermouth Martini & Rossi, rod Mixture Karvet blad rull skråtobakk Sweetzent Snus nr. 1 Sigaretter, avgiftskl I» II Sorte Mand nr. 4 Senior Havanna Whiffs Sigarettpapir Rizla Oppgaver hentes inn ved spesiell boligundersøkelse ved utgangen av hvert år Spesiell boligundersøkelse Festeavgift, spes. boligundersøkelse Eiendomsskatt, Renovasjonsavgift, Vannavgift, Andre avgifter, Representantvarenes vekttall i promille 2,7 2,8 0,9 0,1 2,4 1,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8,4 3,6 0,1 0,5 1,7 6,8 0,1 0,1 1,1 14,6 1,7 1,6

13 17 Utgiftsgrupper Vedlikehold av eget hus Renter av lån til leid leilighet Husleie Vedlikehold av leid leilighet. b) Elektrisitet Elektrisitet Gass c) Brensel Kull Koks Ved Petroleum Fyringsolje Utgiftsgruppenes vekttall i Representantvarer 1959 i promille 14,0 Oxan-Fløyel maling Oxan-Emalje» Villamaling Golvlakk Hurtiglakk Høvlede materialer: Glatt faspanél Golvbord Tapet Sement Klosett Ledning Tidlønn for: malere murere rørleggere elektromontører. tømrere Spesiell boligundersøkelse 38,7 Spesiell boligundersøkelse 2,8 Oxan-Fløyel oljemaling Oxan-Emalje Golvlakk Hurtiglakk Tapet Tidlønn for: malere rørleggere 28,9 28,6 29,2 1,9 5,4 16,2 1,9 3,8 Oppgaver over 4 forskjellige tariffer for elektrisk strøm Gass til husholdn.bruk Kull Koks Granved, kappet Bjørkeved, Petroleum Fyringsolje nr. 1 Representantvarenes vekttall i promille 1,5 1,4 0,5 1,3 1,8 1,4 38,7 28,6 1,9 5,4 8,1 8,1 1,9 3,8 V. Klær skotøy Klær Strømper sokker av ull Strømper sokker av nylon Undertøy av ulltrikotasje Undertøy av bomullstrikotasje.. Undertøy av rayon nylon ,8,2 2,7 4,7 1,7 5,7 2,8 Damestrømper, kamgarn Herresokker Herre raggsokker Damestrømper, crepe nylon nylon Herre ankelsokker, crepe nylon Herre undertrøye, kamgarn kardegarn Longs for barn Dame undertrøye Herre underbenklaar Helsetrøye Strømpebukse for barn Rayon dame underbenklær 1,3 2,0 2,0 0,5 1,1 1,4 1,4 1,8 2,8

14 18 TJtgiftsgrupper Yttertøy av ulltrikotasje Yttertøy av vevet ullstoff Yttertøy av vevet bomullstoff.. Yttertøy av stoff av rayonull.. Yttertøy av plaststoff Hatter Håndstrikkegarn, ull Håndstrikkegarn, bomull Tøyer av ull Tøyer av bomull Tøyer av rayon Sysaker Sylønn Skjorter pyjamas av vevet bomullstoff Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille Representantvarer 6,3 Iferregenser (klubbgenser) Herreislender 5,6 Herrepyjamas, poplin Damepyjamas, flanell Herre sports- fritidsskjorte, bomull Herre arbeidsskjorte, drill/twill Herre mansjettskjorte, poplin 31,4 Herre vinterfrakk Herrekappe, ullgabardin m/rayon fôr Herredress, kamgarn Herrejakke, kardegarn Herrebenklær, kamgarn eller kamgarn/ terylene Dame ullkjole Dameskjørt, kamgarn Pikeblazer Pikefoldeskjørt 13,4 Herrekappe, poplin m/fôr Herreanorakk, poplin Herrevindjakke Dame skjortebluse, poplin Dameforkle Herreoverall, drill Herrekjeledress, drill 2,8 Kjole av rayonull 2,0 Regnfrakk av plast Barnebukse av plastbelagt tekstil Barnejakke» 2,4 Hårfilt herrehatt 3,2 Kamgarn Kardegarn Bomullsgarn (babygarn) 3,4 Kjoletøy, kamgarn Skjørtestoff, kardegarn, tweed Kå' petøy, kardegarn 3,5 Blåtøy Trykt kjolestoff Bomullspoplin 1,3 Kjoletøy, rayonull» rayon 2,3 Trådsnelle, bomull Silkespole, Stoppegarn, ull perlon bomull 3,2 Timefortjenesten for voksne kvinner i konfeksjonsindustrien 27,6 19,3 Herrestøvler, beksømsydd, lær yttersåle Herrestøvler, beksømsydd, gummi yttersåle Representantvarenes vekttall i promille 3,2 3,1 0,5 0,5 3,5 4,4 4,3 4,8 4,8 6,3 3,0 3,1 2,2 1,2 1,1 2,9 1,1 2,5 2,4 2,8 1,1 0,5 2,4 2,4 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 3,2 b) Skotøy Skotøy av lær skinn 1,1 1,0

15 19 Utgiftsgrupper Skotøy av lær skinn forts. Gummifottøy Stoffsko Vedlikehold av skotøy..... Innleggssåler m v Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 3,4 1,4 3,2 Representantvarer Herre spasersko, randsydd, lærsåle» cellegummibunn Dame spaserpumps, fôret ufôret Dame snøresko, cellegummibunn. Herrekalosjer Damekalosjer Arbeidsstøvler, lange Gummisko Halvsåling med lær gummiflikk, herresko Halvsåling med lær gummiflikk, damesko Skanckes helsesåle Representantvarenes vekttall i promille 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 1,2 1,1 1,1 1,4 1,6 1,6 VI. Andre utgifter Møbler utstyrsvarer Ovner, ikke elektriske Møbler Elektrisk materiell Elektriske komfyrer Kjøleskap Vaskemaskin Støvsuger Strykejern Mix-master Lyspærer Kjøkkenutstyr servise Varer til hjemmet av plast Kokekar stekepanner, aluminium Andre kokekar stekepanner 288,8 62,4 1,2 10,1 18,4 2,1 4,2 6,1 3,0 0,5 1,7 7,0 Vedovn Sovesofa Salongbord, mahni eller teak Kommode, mahni Skatoll, Spisebord, mahni eller teak Spisestuestol,» Barneseng, furu Kjøkkenbord av stålror Kjøkkenstol» Kjøkkenkrakk» Komfyr, Elektra KPS Delta Kjøleskap, Delta KPS Elektrolux Vaskemaskin, Evalett Vaskebjørn English Electric Hoover Scharpf Støvsuger, Elektrolux Strykejern, Morphy Richards Mix-master, Pamas Lyspære, 25 watt 40» Oppvaskbalje Bøtte Brødboks Kasserolle Kaffekjele Gryte, emaljert Stekepanne, jern 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 1,4 1,4 1,4 2,1 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,5 0,9

16 20 Utgiftsgrupper Kjøkkenutstyr servise (forts.) Bøtter, baljer o 1 Brødbokser o 1 Bordkniver o I Skjeer gafler Porselen steintøy..... Glassvarer Annet kjøkkenutstyr Sengeklær, dekketøy m. v.. Madrasser Puter, dyner Ulltepper, vattepper o 1 Lintøy, metervarer ferdigvarer Gardiner Golvtepper løpere Andre anskaffelser Symaskiner Gull-, sølv- tinnvarer Verktøy redskaper Matpapir Feiekoster o 1 Blomster lys m. v.... Vedlikehold av innbo annet utstyr til hjemmet b) Helsepleie Lege Tannlegehjelp Sykehusopphold Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 0,1 0,1 1,7 1,4 1,1 13,9 1,9 1,2 4,3 3,4 2,4 8,9 1,0 0,5 1,3 1,3 4,6 2,9 38,7 2,8 7,4 Representantvarer Bøtt e, galvanisert Koksboks,» Brødboks, emaljert Bordkniver, hvitt skaft Spiseskjeer, rustfritt stål Steintøytallerkener, hvite... Steintøykopper,» ølglass Norges-glass Husholdningsvekt Hjulvisp Madrass med fjærinnlegg» stoppull Dundyne Ullteppe Flanellteppe Laken Dynetrekk Glasshåndkle Lakenlerret Håndkledreil Kjøkkengardinstoff, bomull Dekorasjonsstoff, rayonull Golvteppe Symaskin Spiseskjeer, sølvplett, 40 g g Øks Hammer Sylinderlå' snøkkel Håndsag Matpapir Skurebørste Nelliker Tulipaner Kronlys Endring som vedlikehold av eget hus Konsultasjon hos vanlig lege, 1. gang» 2.»» senere» spesialist, 1. gang. 2.». senere. Sykebesøk av vanlig lege, 1. gang..»»» 2.»..»» senere Tannfylling, amalgan Endring som trygdekassens refusj onssatser Representantvarenes vekttall i promille 0,1 0,1 0,9 0,5 1,9 0,9 0,9 0,9 1,7 1,7 2,4 1,0 1,3 1,5 1,5 1,6 2,9 2,8 7,4

17 21 Utgiftsgrupper Medisiner salver Tran, vitaminpreparater o. I... Medisinsk behandling Forbindingssaker Andre gjenstander til helsestell. Syketrygd Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 4,2 1,5 0,5 1,7 20,1 Representantvarer Prisoppgaver på forskjellige medisiner Tran Vitaminperler AL Vitamin B-kompleks tabletter.. Vitamin C-tabletter Tonipan A.L Afi-tonic Massasje Kortbølgebehandling Ultralyd Blodsenkning Hemlobinprøve Røntgenfotrafering Røntgenbehandling Norgesplaster Gasbind Brilleglass Ortopediske såler Sykehusenes refusjonstakst.... Refusjonstakst for: Konsultasjon hos vanlig lege, 1. gang.)»» 2.»» senere» spesialist, 1. gang.» 2.». senere. Sykebesøk av vanlig lege, 1. gang..»»» 2.»..»»» senere.. Tannfylling, amalgan Endring som drosjetakster» busstakster» jernbanetakster» båttakster Prisoppgaver på forskjellige medisiner Refusjonstakster for: Massasje Kortbølgebehandling Ultralyd Blodsenkning Hemlobinprøve Røntgenfotrafering Røntgenbehandling Administrasjonsutg. til syketrygden.1 Representantvarenes vekttall i promille 4,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,9 11,3 4,4 0,5 0,5 1,8 c) Renhold personlig pleie Renhold Grønnsåpe husholdningssåpe Flytende vaskemidler 27,5 12,7 1,4 1,1 Grønnsåpe, animalsk» vegetabilsk Sunlight-såpe Zalo Wixi refill Milox»

18 22 Utgiftsgrupper Vaskepulver Soda lut Skurepulver Pussemidler Vaskeartikler Tøy vasket ute Tøy renset ute Annet Personlig pleie Toalettsåpe barbersåpe Tannkrem Hårvann, barbervann m. v.. Kosmetikk Forskjellige toalettartikler.. Bad Hårpleie Utgiftsgruppenes vekttall i 1959 i promille 4,7 0,9 1,1 1,1 1,6 14,8 2,0 1,0 1,8 1,2 6,5 Representantvarer Standard Blenda Sol Goma Barnevask Persil Henko Milo Smili Soda Lut Tomteskur Ata Kraft Sølvpuss 830 Heks metallpuss Gloria pussepulver Yet skokrem Nary skokrem Vaskeklut Skurebørste Trollull Stålull m/såpe Vask stryking av mansjettskjorte Våt vask Rensing ay en dress»» ullkjole White spirit Toalettsåpe: Lano Lux Dr. Greves barnesåpe Egg-melksåpe Rosenglyserin Barbersåpe : Parba Bali Barberkrem: Parba Bali Solidox Stomatol Pepsodent Hårvann : Keratin Hårkrem Brylereem Barbervann: Aqua Velva Leppestift Sans égal Kremer: Niveakrem Tokalon dagkrem Ponds Coldkrem. Pudder: Tokalon pudder Transp.middel: Sentex stift Barberblad Tannbørste Karbad Hårklipp, herre dame Kjemisk permanent Vannondulering Representantvarenes vekttall i promille 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,6 1,6 1,7 1,6

19 23 Utgiftsgrupper U tgiftsgruppene s vekttal i 1959 i promille Representantvarer Representantvarenes vekttall i promille Personlig pleie (forts.) Toalettpapir 1,3 Toalettpapir 1,3 d) Transport 78,4 Offentlige transportmidler 32,3 Trikk 3,2 Innenbys enkeltbillett 1,6» klippekort 1,6 Forstadsbane 1,2 Bærumsbanen, enkeltbillett, sone I-II 0,1»» N.theatret -Gjønnes 0,1» klippekort, sone I-II 0,1» månedsbillett, N.theatret-Gjonnes. 0,1 Holmenkolbanen, enkeltbillett fra N.theatret til Holmenkollen...» månedskort fra N.theatret til Holmenkollen... Lambertseterbanen, enkeltbillett, sone I-II 0,1. s ukekort, sone I-II 0,1 Gråkallbanen, enkeltbillett fra Trondheim til Lian 0,1» månedsbillett fra Trondheim Buss til. Lian 0,1 13,4 Innenbys enkeltbillett ,1» klippekort 3,3 Oslo distrikt: Rådhuspl.-Grorud, enkeltbillett. Rådhuspl.-Hønefoss» Rådhuspl.-Grorud, månedskort Rådhuspl.-Hønefoss». Ole Bulls pl.-ulven, enkeltbillett Ole Bulls pl.-ulven, månedskort. Bergen-Astvedt, enkeltbillett ,1 Bergen-Astvedt, klippekort Trondheim-Huseby, enkeltbillett.. Trondheim-Huseby, klippekort... Stavanger-Mafflakrossen, enkeltbillett, Stavanger-Madlakrossen, klippekort Bodo-Loding, enkeltbillett..... Bodes-Lciding, klippekort Bodo-Fauske, enkeltbillett Bodo-Fauske, klippekort Drosje 3,3 Drosjetakster i Oslo 1,0» i Bergen» i Trondheim» i Stavanger (),3 Vanlig kilometertakst ,4 Jernbane 7,8 N.S.B., enkeltbillett, 2. kl., 50 km. 5,9» månedsbillett, 17 km 1,5» ukekort, 21 km Båt 2,9 Oslo-Tangen, Nesodden, halv -årsbillett Stavanger-Haugesund

20 24 Utgiftsgrupper Båt (forts.) Fly Egne transportmidler Biler Motorsykler o 1 Sykler Vedlikehold av egne transportmidler Leie av garasje Motorvnskatt e) Annet Fast månedshjelp Daghjelp Brann- tyveriforsikring Radiomottakere Platespillere Grammofonplater Kringkastingsgebyr Kino Teater Revyteater o 1 Danseskole Inngangspenger på idrettsstevner Ski skiutstyr Sparkstøttinger, kjelker o Andre sportsartikler Film, framkalling kopiering 4,5 Tidlønn på bilverksteder Reservedeler Bildekk Smøring Forsikring av egne transportmidler 3,1 Ansvars- kaskoforsikring for de bilmerker som er nevnt ovenfor Bensin olje 8,6 Utgiftsgruppenes vekttalli 1959 promille 0,5 46,1 21,7 4,6 1,4 1,8 81,8 3,2 5,7 3,0 6,1 0,9 2,1 5,0 0,9 0,5 1,7 1,6 2,5 2,3 Representantvarer Bergen-Vadheim Trondheim-Harstad Narvik-Lødingen Fornebu-Sola, enkeltbillett Ford Anglia de Luxe Ford Taunus 17 M de Luxe, 4-dørs Mercedes Benz 180 Opel Olympia Record Renault Dauphine R 1090 Skoda 440 de Luxe Volkswagen 113 de Luxe Volvo P Scooter: Lambretta Moped: Tempo-lett Motorsykkel: Tempo-Sachs Special herresykkel Bensin Olje Endring som husleie Motorvnskatt Hushjelplønninger i byer på landsbygda Oppgaver fra arbeidskontorene over timelønn for daghjelp med uten kost Endring som forsikring ny bolig Priser på en del viktige merker Priser på en del viktige merker Grammofonplater, enkle Kringkastingsgebyr Billett på kino Billett på Nationaltheatret»» Den Nationale Scene»» Trøndelag Teater Billett på Edderkoppen» Chat Noir Kurs på danseskole Billett på Bislett Ski, Bonna, løypeski» Splitkein» Sparkstøtting Bandy-skøyter Film Framkalling Kopiering Representantvarenes vekttall i promille 0,5 0,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 0,9 3,1 7,7 0,9 1,8 1,6 1,6 5,7 3,0 6,1 0,9 2,1 5,0 0,1 1,7 2,5

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER a LEVERINGSSEKIOR OG ART STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 32 KONSUMPRISINDEKSENS REPRESENTANTVARER. GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKTOR OG ART

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan 2008/15 Rapporter Reports Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 85l28 MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR 23 ENDRINGER I UTGAVE 83- REDIGERT AV PØ SAND OG GUNNAR BOCCIE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 985 ISBN 82-537-2253-2

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Arne Bråten og Lasse Sandberg

Arne Bråten og Lasse Sandberg 96/19 Rapporter Reports Arne Bråten og Lasse Sandberg Priser på jordbruksvarer En analyse av statistiske kilder Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Tall

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/2 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 7 SEKTORBEREGNINGER FOR SAMFERDSELSSEKTORENE OG REPARASJON AV KJØRETØYER MV. AV VIGGO JEAN-HANSEN STATISTISK

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 2007/11 Notater Ragnhild Nygaard og Notater Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innhold

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/8 7. august 1979 OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD 1. Innledning Side 1 2. Beregningsopplegg for det løpende kvartalsregnskap

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer