Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF"

Transkript

1 Alle tall i 1000 NOK Resultatrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Anna driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat frå drifta FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansresultat 8, Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT FOR ÅRET OVERFØRINGAR: Overført annan eigenkapital Sum overføringar Sjukehusapoteka Vest HF Org.nr

2 Balanse Alle tall i 1000 NOK Sjukehusapoteka Vest HF Note EIGEDELAR Anleggsmidlar Immaterielle driftsmiddel Lisensar og programvare Sum immaterielle eigedelar 0 5 Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmiddel o.l Anlegg under utføring Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investering i andre aksjar og partar Andre finansielle anleggsmidlar 7 0 Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Krav Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar SUM EIGEDELAR Sjukehusapoteka Vest HF Org.nr

3 Balanse Alle tall i 1000 NOK Sjukehusapoteka Vest HF Note EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Innskoten eigenkapital Føretakskapital Annan innskoten eigenkapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Avsettingar for forpliktingar Pensjonsforpliktingar Utsett skatt Sum avsettingar for forpliktingar Anna langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til føretak i samme konsern Sum anna langsiktig gjeld Sum langsiktige forpliktingar og anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skuldige offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Bergen, / Styret for Sjukehusapoteka Vest HF Maria Broch Helsengreen Styreleiar Jon Bolstad Per Karlsen Olav Klausen Nestleiar Inger Cathrine Bryne Gunvald Andreas Iversen Anne Sissel Faugstad Bente Mari Rolfsnes Marianne Saugestad Ola Rye Konstituert administrerande direktør Sjukehusapoteka Vest HF Org.nr

4 Kontantstraumoppstilling Sjukehusapoteka Vest HF Beløp i 1000 NOK Kontantstraumer frå operasjonelle aktivitetar: Årsresultat Ordinære avskrivingar Endring i omløpsmidlar Endring i kortsiktig gjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalingar i pensjonsordninger Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Kontantstraum frå investeringsaktiviteter: Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidlar Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar: Utbetaling ved nedbetaling av langs.gjeld Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring i likviditet Likvide midlar Likvide midlar Unytta trekkramme per Likviditetsreserve Innvilga kredittramme Sjukehusapoteka Vest HF

5 Note 1 Rekneskapsprinsipp Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2015 er sett opp i samsvar med Rekneskapslova av 1998 og god rekneskapskikk. Rekneskapen for året består av resultatrekneskap, balanse, kontantstraumoppstilling og noteopplysingar. Rekneskapen er bygd på grunnleggjande prinsipp for rekneskap i samsvar med god norsk rekneskapsskikk; transaksjonsprinsippet, oppteningsprinsippet, samanstillingsprinsippet, varsemdprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent bruk av prinsipp og føresetnad om vidare drift. Ved utarbeidinga av rekneskapen må leiinga byggje på føresetnader og estimat som vil påverke rekneskapsførte verdiar av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysingar vedkommande forpliktingar med vilkår. Faktiske tal kan avvike frå dei opphavlege estimata. Sjukehusapoteka Vest HF blei stifta etter lov om helseføretak. På same tida blei anleggsmiddel og forpliktingar netto kr overført til Sjukehusapoteka Vest HF som eit tingsinnskot. Som følgje av at helseføretaka er non-profit-verksemder der eigar har stilt krav om resultatmessig balanse i drifta, men ikkje krav til avkastning på innskoten kapital, representerer bruksverdi verkelig verdi for anleggsmidla. I opningsbalansen er bruksverdi sett til attkjøpsverdi redusert for slit og elde og justert for teknisk standard. Der det på overtakingstidspunktet var kjent at bygga ikkje ville bli tatt i bruk eller bare tatt i bruk for ei kortare periode, er verdien på opningsbalansen redusert. For bygg og tomter er denne verdien basert på takstar utarbeidd av uavhengige miljø hausten Konsolidering Helseføretaket går inn i konsernrekneskapen til Helse Vest RHF og utarbeider ikkje eige konsernrekneskap. Klassifisering og vurdering av balansepostar Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar poster som forfell til betaling innan eit år etter innkjøpstidspunktet, samt poster som knyter seg til varekrinsløpet. Andre postar er klassifiserte som anleggsmidlar/langsiktig gjeld. Omløpsmidlar er vurderte til lågaste av innkjøpskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmiddel blir vurderte til kostpris, men blir nedskrivne til verkeleg bruksverdi ved verdifall som ikkje må ventast å vere forbigåande. Langsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Pengepostar i utanlandsk valuta er rekna om til norske kroner per i rekneskapsåret. Prinsipp for inntektsføring Øyremerka tilskot Øyremerka tilskot blir inntektsførte i den perioden kostnadene med aktiviteten blir rekneskapsførte. Gjeld tilskotet investeringar blir inntektene førte i same perioden som avskrivingane på dei aktuelle investeringane. Andre inntekter Sal av varer blir inntektsført ved levering. Tenester blir inntektsførte i den perioden dei blir utførte. Immaterielle eigedelar Immaterielle eigedelar som ein ventar vil gi framtidige inntekter/bruksverdi for føretaket, er aktiverte. Utgifter knytte til forsking og utvikling blir kostnadsførte jamt. I særskilde høve vil eigen forsking og utvikling kunne medføre at det blir framkalla ein eigen godtgjort og vesentleg kontantstraum. Om slike kontantstraumar kan forventast, blir slik forsking og utvikling aktivert. Varige driftsmiddel Varige driftsmiddel blir oppførte i balansen til historisk innkjøpskost trekte frå akkumulerte lineære avskrivingar. Eit driftsmiddel blir sett som varig om det har ei økonomisk levetid på over tre år, og ein kostpris på over kr Påkostingar eller betringar blir lagde til driftsmiddelets kostpris og avskrivne i takt med driftsmidlet, mens utgifter til vedlikehald og reparasjonar blir kostnadsførte etter kvart som de kjem på. Renter som relaterer seg til anlegg under oppføring blir aktiverte som ein del av kostprisen. Ved sal og utrangering av anleggsmiddel blir vinning ført under andre driftsinntekter og tap under andre driftskostnader

6 Avskrivingar Ordinære avskrivingar er utrekna lineært over den økonomiske levetida til driftsmiddelet med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarande prinsipp blir lagt til grunn for immaterielle eigedelar. Avskrivingane er klassifiserte som driftskostnader. Nedskriving Nedskrivingar av varige driftsmiddel og immaterielle eigedelar blir vurderte når det ligg føre indikasjonar på verdifall for eigedelane. Dersom attkjøpsverdien er lågare enn balanseført verdi, blir balanseført verdi skriven ned til attkjøpsverdien. Verdien er det høgaste av netto salsverdi og bruksverdi (kostnad til tilsvarande nykjøp etter slit og elde og faktisk bruk). Nedskrivinga blir reversert i den grad grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades. Eigenkapitalinnskott i KLP For eigenkapitalinnskotet i KLP skal kostprinsippet nyttast. Det vil seie at det normalt berre er inn og utbetalingar som skal påverke storleiken på innskotet. Varelager og varekostnad Lager av innkjøpte varer er verdsett til lågaste av innkjøpskost etter FIFO- prinsippet og verkeleg verdi. Om det av systemårsaker har vore umogeleg å nytte FIFO-prinsippet, er gjennomsnittsprisen lagd til grunn. Nedskriving for pårekneleg ukurans er gjord i samsvar med god rekneskapsskikk. Krav Kundekrav og andre krav er førte i balansen til pålydande etter frådrag for avsetting til venta tap. Avsetting til tap kjem fram etter ei konkret vurdering av enkeltkrav og av dei samla krava. Pensjoner Pensjonsordninga er behandla i rekneskapen etter Norsk rekneskapsstandard for pensjonskostnader. Føretaksgruppa følgjer oppdatert rettleiing frå Norsk Regnskapsstiftelse justert for føretaksspesifikke forhold. Parameteren som er nytta går fram av note om pensjonar. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktingar blir utrekna etter lineær opptening basert på føresetnadar om diskonteringsrente, framtidig regulering av lønn, pensjonar og ytingar frå folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar og føresetnader frå aktuaren om dødelegheit, frivillig avgang, osb. Pensjonsmidlar er vurderte til verkeleg verdi og trekte frå i netto pensjonsforpliktingar i balansen. Endringar i forpliktinga som kjem av endringar i pensjonsplanar, blir resultatført på endringstidspunktet. Endringar i pensjonsforpliktingar og pensjonsmidlar som kjem av endringar og avvik frå føresetnadene for utrekningane (estimatendringar) er fordelte over estimert gjennomsnittleg attverande oppteningstid om avvika ved starten på året er over 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktingar og pensjonsmidlar. Pensjonsordningar som viser netto forplikting, er førte opp i rekneskapen som gjeld, mens pensjonsordningar som viser netto midlar, er førte opp i balansen som eigedel. Arbeidsgivaravgift er lagt til for begge ordningane. Netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad trekt frå estimert avkastning på pensjonsmidlar) blir klassifisert som ordinær driftskostnad, og er presentert saman med lønn og andre ytingar. Arbeidstakardelen av pensjonspremien er trekt frå i lønnskostnadene. Pensjonsordninga tilfredsstiller krava i Lov om obligatorisk tenestepensjon. Uvisse forpliktingar Om det er meir sannsynleg enn ikkje at ei forplikting vil kome til oppgjer, og verdien kan bereknast påliteleg, blir det avsett for den uvisse forpliktinga etter beste estimat. Segment Inndelinga i segment bygger på interne styrings- og rapporteringsføremål i føretaket. Det blir presentert tal for verksemdsområda. Tala er avstemt mot årsresultat- og balanse i føretaket. Ein har i tillegg delt inntektene etter geografi med utgangspunkt i bustaden til pasientane. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd etter den indirekte metoden. Dette inneber at ein i analysen tar utgangspunkt i årsresultatet for føretaket for å kunne presentere kontantstraumar tilførte frå høvesvis ordinær drift, investeringsverksemd og finansieringsverksemd. Konsernkontoordning Det er etablert konsernkontoordning i DNB Nor. Innskot og gjeld innanfor denne ordninga er i rekneskapen for føretaket klassifisert som kortsiktig krav/gjeld til Helse Vest RHF.

7 Valuta Pengepostar i utanlandsk valuta er vurderte etter kursen ved utgangen av rekneskapsperioden. Endringar i rekneskapsprinsipp og feil Verknad av endringar i rekneskapsprinsipp og korrigeringar av vesentlege feil i tidligare års rekneskap blir førte direkte mot eigenkapitalen og samanlikningstal er endra. Samanlikningstal for førre året Der ny klassifisering er meir korrekt, er samanlikningstal endra tilsvarande. Skatt Sjukehusapotek Vest HF er skattepliktige for overskot vedkommande publikumsekspedisjonen frå og med Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både skatt som skal betalast og utsett skatt i perioden. Utsett skatt er rekna ut på grunnlag av dei mellombelse forskjellane som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret. Midlertidige forskjellar som aukar eller reduserer skatt i same periode, er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande forskjellar som ikkje er utlikna og underskot til framføring er grunna i forventa inntening i framtida. Utsett skatt i både føretaket sin rekneskap og føretaksgruppa sin rekneskap er i rekneskapen ført med nominelt beløp. Note 2 Rapportering frå verksemda Inntekt for kvart verksemdsområde Somatikk 0 0 Psykisk helsevern VOP 0 0 Psykisk helsevern BUP 0 0 Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmisbruka 0 0 Anna Overføring til dotterføretak 0 0 Sum driftsinntekter Verksemdsområde kalla «Anna» omfattar i hovudsak kostnader og inntekter knytt til ambulanse, pasienttransport, samt kostnader og inntekter som ikkje er del av spesialisthelsetenesta. Kostnad for kvart verksemdsområde Somatikk 0 0 Psykisk helsevern VOP 0 0 Psykisk helsevern BUP 0 0 Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmisbruk 0 0 Anna Kjøp av helsetenester frå dotterføretak 0 0 Sum driftskostnader På grunn av nye reglar for uførepensjon og innarbeiding av justert levealder på ytingar til framtidige pensjonistar, hadde føretaket ein monaleg lågare pensjonskostnad i 2014 i forhold til Effekten av dette blei fordelt relativt mellom verksemdsområda i 2014 og kostnadane er av den grunn svert låge i 2014 i forhold til Vi viser til meir utfyllande forklaring i note 16 Pensjonsforplikting.

8 Driftsinntekt fordelt på geografi Helse Vest sitt opptaksområde Resten av landet 0 0 Utlandet 0 0 Sum driftsinntekter Note 3 Driftsinntekter Aktivitetsbasert inntekt: Anna driftsinntekt Driftsinntekter apoteka Sum Note 4 Kjøp av helsetenester Andre kjøp av helsetenester (inkl. avtalespesialistar) Sum kjøp av andre helsetenester Sum kjøp av helsetenester Note 5 Varekostnader Medisinske forbruksvarer Andre varekostnader til eige bruk Innkjøpte varer for videresal Endring varer i arbeid og ferdigtilverka varer Sum varekostnader

9 Note 6 Lønn og andre godtgjersler Lønnskostnader Arbeidsgivaravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgivaravgift Andre ytingar Sum lønn og personalkostnader Gjennomsnittleg tal på tilsette Gjennomsnittleg tal på årsverk Godtgjersle til medlem av styret Ytingar frå andre føretak i Helse Vest Namn Tittel Styrehonorar Lønn Sum Anna godtgjersle Tenesteperiode Honorar/ lønn Maria Borch Leiar Heslengreen Olav Godtfred Klausen Nestleiar Gunvald Andreas Iversen Marianne Saugestad Nina Carstens Bente Mari Madsen Rolfsnes Per Karlsen Inger Cathrine Bryne Anne Sissel Faugstad Jon Bolstad Anna godtgjersle Sum Det er ikkje gjeve lån eller garantiar til dagleg leiar og styreleiar i Sjukehusapoteka Vest HF Det er ikkje gjeve lån eller garantiar for andre leiande tilsette eller styremedlem i Sjukehusapoteka Vest HF Det er ikkje inngått avtale om sluttvederlag eller liknande for dagleg leiar.

10 Lønn og anna godtgjersle til leiande personell Namn Tittel Lønn Pensjon Anna godtgj ersle Jannicke Daae Administrerande Tønjum direktør 2) Øystein Torgauten Sum Tenesteperiode 1) Lønn frå andre føretak i Helse Vest jf lønns- og trekkoppgåve for 2015 Lønn Pensjon og anna godtgjersle Fagdirektør Sidsel Rykken Fagdirektør Ola Rye Økonomisjef / kst adm.dir 3) Berit Beate Personal og Berntsen organisasjonssjef Tonje Folkvang Apotekar Stavanger Christer Bakke Apotekar Frantzen Haugesund Lene Svanberg Apotekar Bergen Jakobsen /Haugesund 4) Huong Hjertnes Apotekar Bergen Andrea Bornhorst (permisjon) Apotekar Førde Barbara Szatkowska Apotekar Førde ) Tenestetid/-periode er perioden i rekneskapsåret vedkommande har vore deltakar i føretaket si leiargruppe. 2) I perioden har Ola Rye vore konstituert administrerande direktør 3) I perioden har Tor Erik Tveit vore innleigd som økonomisjef 4) Lene Svanberg Jakobsen var i perioden Apoteker i Bergen(vikariat) og i perioden Apoteker i Haugesund Erklæring om fastsetjing av lønn og godtgjersle Sjukehusapoteka Vest HF definerer personer i stillingane administrerande direktør, fagdirektør, økonomisjef, personal- og organisasjonssjef og apotekar som leiande personell. Sjukehusapoteka Vest HF følgjer retningsliner for tilsetjingsvilkår for leiarar i statlege føretak og selskap (fastsett av Regjeringa Stoltenberg II ) kor hovudprinsippet er at Leiarlønn i føretaka skal være konkurransedyktig, men ikkje lønnsleiande samanlikna med tilsvarande selskap/føretak. Føretaket skal bidra til moderasjon i leiarlønningane. Utgreiing leiarlønnspolitikken i 2015 Lønn og godtgjersle til administrerande direktør er behandla og fastsett av styret i styresak 3.des Lønn og godtgjersle for anna leiande tilsette er fastsett administrativt. Sjukehusapoteka Vest HF har lagt til grunn retningsliner fastsett i føretaksmøte.

11 Lønn til medlem i leiargruppa blei i 2015 justert slik: Namn Tittel Gammal lønn Ny lønn Auke i prosent Jannicke Daae Tønjum Administrerande direktør Sidsel Rykken Konstituert Fagdirektør Ola Rye Økonomisjef/kst. Adm.dir ,5% Berit Beate Berntsen Personal og organisasjonssjef ,7% Tonje Folkvang Apotekar Stavanger ,8% Lene Svanberg Jakobsen Apotekar Haugesund ,0% Huong Hjertnes Apotekar Bergen Andrea Bornhorst Apotekar Førde ,5% Barbara Szatkowska Apotekar Førde I tillegg til lønn har medlemmane i leiargruppa fri bruk av mobiltelefon og mogeligheit for dekning av internett og avis. Lønnsjusteringane er gjennomført etter andre lønnsjusteringar i helseregionen, men er gjort gjeldande for heile 2015 for administrerande direktør og frå for dei andre. Gammal lønn er ikkje angitt for leiare som er ny i stillinga i Retningsliner for 2015 Til grunn for Sjukehusapoteka Vest HF sine retningsliner, ligg mellom anna generelle retningsliner for leiarar i statlege føretak (fastsett av regjeringa Stoltenberg II ) kor hovudprinsippet er at leiarlønningane i føretaket skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande samanlikna med tilsvarande søsterføretak. Føretaket skal bidra til moderasjon i leiarlønningane. Fastsetting av basislønn Ved fastsetting av basislønn skal følgjande kriterier leggast til grunn: Lønnsutviklinga i føretaksgruppa Helse Vest generelt Lønnsutviklinga i samanliknande stillingar Resultatvurderingar i høve til dei mål og krav styret har sett. Dette inneber at årlege justeringar av leiarlønningane ikkje skal skje før dei årlege tariffoppgjera i spesialisthelsetenesta er avslutta. Naturalytingar Ytingane blir vurdert i høve til kva trong leiar har for å fungera i stillinga, likevel avgrensa til: Mobiltelefonordning i tråd med kva som er fastsett i føretaket Alminnelege forsikringsordningar i høve til lov og avtalar Eventuelt avisabonnement Pensjonsordning Leiande tilsette skal vere omfatta av offentleg tenestepensjon på lik linje med andre tilsette sine vilkår. Det vil seie gjennom ordinær ordning i KLP. Det er ikkje høve til å inngå avtale om pensjon utover ordinære vilkår gjennom KLP. Sluttvederlag Det er ikkje gjort avtale om sluttvederlag for nokon i leiargruppa i Sjukehusapoteka Vest HF. Variable godtgjeringar eller særskilte ytingar som kjem i tillegg til basislønn Det blir ikkje gitt variable tillegg til leiande tilsette i Sjukehusapoteka Vest HF. Andre høve Personar i leiinga skal ikkje ha særskilt godtgjersle for styreverv i andre føretak i same føretaksgruppe.

12 Godtgjersle til revisor Revisjon etter lova Andre oppgåver som vedkjem attestasjonar Rådgivning som vedkjem skattar og avgifter 0 8 Sum honorar til revisor Honorar til revisor i høve til inngått avtale: Alle tal inkludert mva Note 7 Andre driftskostnader Kostnader lokale inkl. energi og brensel Kjøp og leige av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar og liknande Reparasjon, vedlikehald og service Konsulenttenester Anna ekstern teneste Kontor- og kommunikasjonskostnader Reisekostnader Forsikringskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 8 Finansposter Andre renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Interne rentekostnader i føretaksgruppa Andre rentekostnader 5 8 Andre finanskostnader Sum finanskostnader

13 Note 9 Skatt Mellombelse forskjellar Anleggsmidlar Omløpsmidler Avsetting for forpliktingar Netto mellombelse forskjellar Underskot til framføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen % utsett skatt (utsett skattefordel) Utsett skatt (utsett skattefordel) Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Grunnlag for skattekostnad i året Endring i midlertidige forskjellar Skattepliktig inntekt Grunnlag for betalbar skatt % utsett skatt (utsett skattefordel) Endring utsett skatt Sum skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av skattekostnad 27% skatt av resultat før skatt Utrekna skattekostnad Publikumsekspedisjonen er skattepliktig frå Utrekna utsett skatt per er balanseført mot eigenkapital. Endring i midlertidige forskjellar er endring gjennom året.

14 Note 10 Immaterielle eigedelar og varige driftsmidlar Immaterielle eigedelar FoU Linsenser og Programvare Prosjekt under utvikling Sum Kostpris Tilgang Tilgang verksemdsoverdraging Avgang Frå prosjekt under utvikling Kostpris Akkumulerte avskrivingar Akkumulerte nedskrivingar Balanseført verdi Ordinære avskrivingar i året Ordinære nedskrivingar Balanseførte lånekostnader i året Varige driftsmidlar: Tomter og bustader Bygningar Anlegg under utføring Medisinskteknisk utstyr Transportmiddel, inventar og utstyr Sum Kostpris Tilgang i året Tilgang verksemdoverføring Avgang i året Frå anlegg til utføring Kostpris Akk. avskrivingar Akk. nedskrivingar Balanseført verdi Ordinære avskrivingar i året Nedskrivingar i året Balanseførte lånekostnader Levetider 15-25år 7-12år 3-15år Avskrivingsplan Lineære Lineære Lineære

15 Leigeavtaler: Tomter og bustader Bygningar Anlegg under utføring Medisinskteknisk utstyr Transportmiddel, inventar og utstyr Sum Leigebeløp Rest leigetid 1-5 år 1-3 år 1-3 år Note 11 Investeringar i aksjar og parter Eigenkapitalinnskot i KLP Sum investeringar i andre aksjar og partar KLP, som er eit gjensidig selskap, har dekka behovet for eigenkapital gjennom innskot frå kundane. I tillegg til dette kapitalinnskotet er det bygd opp eit eigenkapitalfond i selskapet for kvar kunde. Dette fondet består av opptent eigenkapital. Det samla eigenkapitalinnskotet i KLP kan endrast noko frå år til anna sjølv om det korkje er tapt eigenkapital eller innbetalt nye innskot. Om ein kunde flyttar pensjonsordninga si frå KLP til ein annan pensjonsinnretning vil kunden sin del av eigenkapitalinnskotet bli betalt attende. Dette er den einaste situasjonen der kunden faktisk kan disponera eigenkapitalinnskotet sitt. Note 12 Varelager Varer for videresal: Råvarer Ferdigvarer Handelsvarer Sum varer for videresal Sum varelager Kostpris lager Av dette nedskrive for verdifall Bokført verdi

16 Konstaterte tap på krav i året 0 2 Kundekrav har følgande fordeling på forfall: Krav forfalne med 1-30 dagar 0 2 Krav forfalne med dagar 0 2 Krav forfalne med dagar 0 2 Note Krav forfalne 13 Kundekrav med meir enn og 90 andre dagar krav Heile Kundekrav 1000 kroner pålydande per Kundekrav Konsernkonto Krav på føretak i føretaksgruppa Oppsamla inntekter Andre kortsiktige krav Sum krav Endring i avsetting tap på kundekrav: Avsetting for tap på kundekrav per Endring i året i avsetting tap på kundekrav 31 0 Avsetting for tap på krav Konstaterte tap på krav i året Kundekrav har følgande fordeling på forfall: Krav som ikkje er forfalne til betaling Krav forfalne med 1-30 dagar Krav forfalne med dagar Krav forfalne med dagar Krav forfalne med meir enn 90 dagar Kundekrav pålydande per Note 14 Kontantar og bankinnskot Skattetrekksmidlar Sum bundne kontantar og bankinnskot Bankinnskot og kontantar som ikkje er bundne Sum kontantantar og bankinnskot *t.d. pasientmidlar og depositum Helse Vest har konsernkontoordning. Helse Vest RHF har driftskreditt i Noregs Bank.

17 Note 15 Eigenkapital Føretakskapital Annan innskoten eigenkapital Fond for vurderingsforskjellar Annan eigenkapital Total eigenkapital Eigenkapital i fjor Korr. av feil i tidl års rekneskap Eigenkapital i år Eigenkapitalstransa ksjonar Resultat dette året Eigenkapital i år Eigenkapitalen beløp seg til 1 part lydande på kr Parten er eigd av Helse Vest RHF Eigenkapitalstransaksjonar: Midlertidige forskjellar skatteplikt Sum Eigenkapitaltransaksjon på kr er balanseføring av utsett skatt pr i samband med at publikumsavdelinga vart skattepliktig. Styringsmål frå eigar Styringsmål frå eigar Årsresultat Overført frå strukturfond Korrigert for endra levetider Korrigert resultat Pensjonskostnader det er teke omsyn til i resultatkravet* Resultat jf. økonomiske krav Resultatkrav Avvik frå resultatkrav Resultatkravet for 2015 var kr Resultatkravet for 2014 var opphavleg sett til kr og er bygd på opphavleg inntektsfordeling frå eigar, jf Føretaksmøte og styringsdokument for Kravet blei justert i føretaksmøte til kr på bakgrunn av endra føresetnader for pensjonskostnader.

18 Note 16 Pensjonsforplikting Oppsamla pensjonsforplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforplikting Ikkje resultatført tap/vinst av estimat- og planavvik inkl. aga Netto bokførte forpliktingar inkl. arbeidsgivaravgift Av dette balanseført netto pensjonsforplikting inkl. aga Av dette balanseført netto pensjonsmidlar inkl. aga Spesifikasjon av pensjonskostnad: Noverdi av opptente pensjonsrettar i året Rentekostnad på pensjonsforpliktinga Brutto pensjonskostnad i året Venta forteneste på pensjonsmidlar Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl, administrasjonskostnad Aga netto pensjonskostnad inkl.adm.kostnad Resultatført aktuarielt tap(vinst) Resultatført planendring Netto pensjonskostn. inkl. arbeidsgivaravgift Andre pensjonskostnader* 9 6 Sum pensjonskostnader Økonomiske føresetnader: Diskonteringsrente 2,70% 2,30% Venta forteneste på pensjonsmidlar 3,30% 3,20% Årleg vekst i lønn 2,50% 2,75% Årleg pensjonsregulering 1,48% 1,73% Årleg vekst i grunnbeløp til folketrygda 2,25% 2,50% Talet på yrkesaktive personar med i ordninga Talet på oppsette personar med i ordninga Talet på pensjonistar med i ordninga *Gjeld premie betalt for pensjonsforsikring som ikkje er aktuarrekna, servicepensjonar og andre kostnader som vedkjem pensjon og sikringsordning. Føretaket har ytingsbasert tenestepensjonsordning i KLP og POA. Denne pensjonsordninga tilfredsstiller krava i lov om offentleg tenestepensjon.

19 Ytingsbasert pensjonsordning Føretaket har ei offentleg kollektiv pensjonsordning (sikra pensjonar) for sine medarbeidarar, som gir ei bestemt, framtidig pensjonsyting basert på oppteningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonsytingane er samordna med ytingar frå folketrygda. Pensjonsordninga dekker alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon. Oppteningstid for full alderspensjon er 30 år. Saman med folketrygda gir full opptening en alderspensjon på om lag 66%. Det blir ikkje opptent alderspensjon for lønn over 12G (grunnbeløpet i folketrygda), det vil seie at det er eit tak på 12G. Pensjonskostnaden for 2015 er basert på føresetnader i rettleiing om pensjonsforpliktingar utarbeida av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidd et beste estimat for pensjonsforpliktingar per basert på dei økonomiske føresetnadene gitt for Basert på avkastinga i pensjonskassane er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlar per Konsekvensane av nye uførepensjonsregler og innarbeiding av levealdersjustering for personer født i 1954 og seinare er innarbeida i berekninga. Begge endringane er behandla som planendringar og medfører ei redusert framtidig pensjonsforplikting. Effekten av dette er rekna inn som en eingongseffekt i rekneskapen for 2015 og har medført betydelige beløp til inntektsføring. Føresetnader for dødelegheit KLP har valt tabell for dødelegheit, K2013BE, som tar utgangspunkt i FNO sine analyser av dødelegheita i populasjonen for livsforsikring i Noreg og framskrivingar som SSB har føretatt. Vidare er KLP uføretariff nytta. Demografiske føresetnader: Nytta tabell over dødelegheit K2013BE K2013BE Uttak AFP etter erfaring 15-45% 15-45% Frivillig avgang for fellesordninga er det i aktuar berekninga lagt til grunn 5% fram til og med fylde 60år. Avtalefesta pensjon (AFP) Føretaket har i tillegg til tenestepensjoner ein avtalefesta ordning for førtidspensjonar (AFP) etter reglane for offentleg sektor. Ordninga er 100% eigenfinansiert av føretaka, men blir administrert av KLP og POA. Ettersom ordninga er tett integrert med ordinær tenestepensjon, er forpliktinga rekna inn i den totale pensjonsforpliktinga. Note 17 Anna langsiktig gjeld Gjeld til føretak i same føretaksgruppe Sum anna langsiktig gjeld Av dette langsiktig gjeld som forfell seinare enn 5 år

20 Note 18 Anna kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til føretak i same konsern Feriepengar Lønn Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 19 Forsking og utvikling Sjukehusapoteka Vest HF har aktivitet innan forsking gjennom oppretting av to 50 % stillingar (D-stillingar). Stillingane er oppretta høvesvis frå 1. september og 1. desember i 2012 og hadde i utgangspunktet ein varighet på 2 år. Ut over dette deltar Sjukehusapoteka Vest HF i utviklingsarbeid innan ulike prosjekt i regi av Helse Vest Konsernet. Utviklingsarbeidet inngår i dei ordinære stillingane i Sjukehusapoteka Vest HF. FOU kostnadar er direkte kostnadsført. Note 20 Nærståande partar Nærståande til Sjukehusapoteka Vest HF er definert i rekneskapsloven 7-30b og rekneskapsforskrifta 7-30b-1. Vesentlige transaksjoner med nærståande parter kjem fram i denne og andre noter i årsrekneskapen. Ytingar til leiande tilsette er omtalt i note 5, og mellomverande med konsernselskap i Helse Vest er omtala i notane 2 og 3. Sjukehusapoteka Vest HF mottar det vesentlegaste av sine inntekter frå sal av legemiddel og farmasøytiske tenester til systerføretak i Helse Vest konsernet. I tillegg leverer Sjukehusapoteka Vest HF legemidlar og andre apotekvarer til alle brukar av sjukehusa gjennom publikumsekspedisjon i kvart sjukehus. Ordinært kjøp og sal mot andre føretak i Helse Vest i 2015 utgjorde om lag 656 millionar kroner. Medikament utgjør en stor del av Sjukehusapoteka Vest HF sine kostnader. Innan forsking og utvikling er det samarbeid mellom legemiddelindustrien og sjukehusa. Det regionale helseføretaket har inngått gjensidig forpliktande avtale med Legemiddelindustrien omkring etikk knytt til avtaler på dette området. Avtala er bindande for helseføretaka. Sjukehusapoteka Vest HF har gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av styremedlemmer og leiande tilsette sine verv som kan tenkast å komme i konflikt med relasjonar føretaka har til andre aktørar. Helseregionen er blant anna underlagt lov om offentlige kjøp. I Sjukehusapoteka Vest HF er det etablert rutinar som skal bidra til å sikre at tilsette som er ansvarlig for, eller har påverknad på inngåing av vesentlege innkjøps- og/eller salsavtalar ikkje sitter med verv eller har andre relasjonar til leverandørar eller kundar mb som kan tenkast å komme i konflikt med deira rolle i føretaka. Note 21 Krav og gjeld mellom føretaka i Helse Vest Føretak Kortsiktige fordringar Langsiktige fordringar Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Helse Vest RHF Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Vest IKT AS Helse Vest Innkjøp HF

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF Alle tall i 1000 NOK Resultatrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Anna driftsinntekt 2,3 976 372 913 838 Sum driftsinntekter 976 372 913 838 Kjøp av helsetenester 4

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Førde HF

Resultatrekneskap. Helse Førde HF Resultatrekneskap Alle tall i NOK Helse Førde HF DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Basisramme 2 1 796 230 044 1 678 715 093 Aktivitetsbasert inntekt 2 572 649 281 506 026 366 Anna driftsinntekt

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF Alle tal i 1000 NOK Resultatrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Anna driftsinntekt 2 847 984 810 666 Sum driftsinntekter 847 984 810 666 Kjøp av helsetenester

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Førde HF

Resultatrekneskap. Helse Førde HF Resultatrekneskap Alle tall i NOK Helse Førde HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 1 675 254 746 1 796 230 044 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 693 606 678 572 649 281 Anna driftsinntekt

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF Resultatrekneskap Alle tall i 1000 NOK Sjukehusapoteka Vest HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Anna driftsinntekt 2,3 913 838 847 984 Sum driftsinntekter 913 838 847 984 Kjøp av helsetenester 4

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 618 432 1 328 156 Psykisk helsevern 352 309 300 132 Anna 201

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF

Resultatrekneskap. Sjukehusapoteka Vest HF Alle tall i 1000 NOK Resultatrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Anna driftsinntekt 2,3 1 064 293 976 372 Sum driftsinntekter 1 064 293 976 372 Kjøp av helsetenester

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Bergen HF

Resultatrekneskap. Helse Bergen HF Resultatrekneskap Alle tall i 1000 NOK Helse Bergen HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 5 641 842 6 337 843 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 3 449 068 2 772 982 Anna driftsinntekt 2,3

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD:, Bergen MØTETIDSPUNKT: 13.04.2016 Kl. 02:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF Resultatrekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2010 2011 Tekst Note 2011 2010 13 220 215 14 974 925 Basisramme 2 14 974 925 13 220 215 4 432 517 4 634 887 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Result atr ekneskap Helse Vest

Result atr ekneskap Helse Vest Result atr ekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2007 2008 Tekst Note 2008 2007 9 803 756 11 536 323 Basisramme 2 11 524 564 9 803 756 3 547 861 3 715 933 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Farmasøytiske tenester. Logistikktenester og leveranse av legemiddel. Produksjon av legemiddel

Farmasøytiske tenester. Logistikktenester og leveranse av legemiddel. Produksjon av legemiddel Farmasøytiske tenester Logistikktenester og leveranse av legemiddel Produksjon av legemiddel Legemiddel på resept og stort sortiment av apotek og handelsvarer Årsrapport 2013 MEIR ENN EIT VANLEG APOTEK

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Video/, MØTETIDSPUNKT: 27.08.2015 Kl. 14:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011

HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011 HELSE STAVANGER HF Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Note nr Basisramme 1, 2 3 395 176 785 2 915 797 860 Aktivitetsbasert inntekt 1, 2 1 397 642 215 1 307 534 715 Andre driftsinntekter 2 181 648 301 153

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD:, MØTETIDSPUNKT: 17.06.2015 Kl. 13:30 15:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2014 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2010 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen Saka gjeld: Budsjett 2010 for Helse Vest RHF - administrasjonen Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars 1 TEMA FOR DENNE ØKTA 1. Generelt om pensjon 2. AFP 3. Offentlig tjenestepensjon 2 TARIFF 2009

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Årsrekneskap 2013 Innhald: Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumanalyse Notar Beløp i 1000 NOK Resultatrekneskap Helse Møre og Romsdal HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer