Svarrapportering av medisinske tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svarrapportering av medisinske tjenester"

Transkript

1 Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon oktober 2003 KITH Rapport R23/03 ISBN

2

3 KITH-rapport TITTEL Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Forfatter(e): Anita Lorck Bjørgen Oppdragsgiver(e): Sosial- og helsedirektoratet Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksaddresse Sverresgt 15 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Godkjent av: Jacob Hygen Adm. direktør Rapportnr: R 23/03 Dato 22. okt 2003 Antall sider 104 Kvalitetssikret av Annebeth Askevold Gradering Åpen Sammendrag Dette dokumentet beskriver en XML-melding for elektronisk svarrapportering av medisinske tjenester. Meldingen er en samordning av informasjonsinnholdet i to tidligere EDIFACT-baserte svarmeldinger, Implementasjonsguide for svarrapportering av klinisk kjemi, mikrobiologi og patologi av og Implementasjonsguide for rapportering av radiologi-svar av Arbeidet er gjennomført som en del av programmet "Standardisering og samordning av informasjonsutveksling i helsevesenet".

4

5 Forord Dette dokumentet er utarbeidet som en del av programmet "Standardisering og samordning av informasjonsutveksling i helsevesenet". KITH er ansvarlig for gjennomføring av dette programmet. Meldingen er basert på internasjonale standarder og tidligere EDIFACT-baserte meldingsbeskrivelser. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med brukere og leverandører, og KITH vil benytte anledningen til å takke for aktiv medvirkning og nyttige tilbakemeldinger fra sektoren. Meldingen er planlagt implementert av flere leverandører. KITH oppfordrer alle leverandører og aktører som ønsker å ta meldingen i bruk til å gi tilbakemelding til KITH. Leserne oppfordres også til å rapportere eventuelle feil og mangler og å komme med forslag til hvordan innhold og presentasjon kan gjøres bedre i fremtiden. Versjon 1.0 iii

6

7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Bruksområder Leserveiledning Om dette dokumentet 1 2 Meldingens bruksområder Funksjon Begrensninger 3 3 Meldingens innhold og struktur XML-meldingens struktur UML-diagram for svarrapportering 14 Generelle objekter Pakke Helsetjenesteenhet Pakke Oversikt over attributter Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Aktuelle kodeverk 25 Kodeverk som benyttes sammen med datatypen CV XML Schema Skjema 35 5 Meldingseksempler Eksempel 1 Resultat for to klinisk kjemiske undersøkelser fra en prøve og en rekvisisjon Eksempel 2 En gynekologisk cytologisk svarrapport Eksempel 3 En histologisk svarrapport Referanser Vedlegg A UML-modell Introduksjon 55 Modelleringsmetoden Svarrapportmelding (Message) Svarrapport (ServReport) Rekvisisjon (ServReq) Kommentar til rekvisisjon (Comment) Versjon 1.0 v

8 Begrunnelse for rekvisisjon (ReasonAsText) Referert dokument (RefDoc) Undersøkelsesobjekt (InvSubject) Pasient (Patient) Dyr (Animal) Materiale (Material) Klinisk opplysning (InfItem) Annen klinisk opplysning (Observation) Alternativ pasientid (AdditionalId) Undersøkelse (Investigation) Analysert objekt (AnalysedSubject) Tatt annet objekt (CollectedStudyProduct) Tatt prøve (CollectedSample) Forbehandling (Pretreatment) Undersøkelsesresultat (ResultItem) Numerisk resultat (NumResult) Tekstlig resultat (TextResult) Datoresultat (DateResult) Usikkerhetsintervall (Interval) Referansegrense (RefInterval) Kommentar som diagnose (DiagComment) Moderator (Modifier) Helsetjenesteenhet (HCP) HTErolle (HcpPointer) Henvisende instans (Requester) Tjenesteyter (ServProvider) Ansvarlig Helsetjenesteenhet (ResponsibleHcp) Betalingsansvarlig (PaymentResponsible) Kopimottaker (CopyDest) Kopimottakerrolle (CopyDestRole) Person i helsevesenet (HCProf) Institusjon (Inst) Avdeling (Dept) Person i organisasjon (HCPerson) Oppholdssted (AdmLocation) Versjon 1.0 vi

9 Lokalitet (Location) Sublokalitet (SubLocation) Tilknyttet tjenesteyter (RelServProv) Adresse (Address) Vedlegg B Notasjon Forhold til standarder og pågående arbeid 86 Utførelse Element eller attributt Datatyper Uoverensstemmelser Standard Validering Navnepolitikk Metainformasjon Vedlegg C Om bruk av UML i figurer UML 88 Oppsummering av benyttet UML-notasjon 91 Overgang fra UML til XML 91 Vedlegg D Endringer fra versjon Versjon 1.0 vii

10 Versjon 1.0 viii

11 1 Innledning Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av dokumentet: Bakgrunn for arbeidet, bruksområder for dette dokumentet, samt en oversikt over innholdet og veiledning til hvordan dokumentet kan benyttes. 1.1 Bakgrunn Denne meldingsbeskrivelsen er en generell svarmelding for alle typer laboratorietjenester (klinisk kjemi, mikrobiologi, patologi og radiologi). Meldingen skal overføres som en XML-melding, dokumentert som XML Schema, mens tidligere versjoner har basert seg på EDIFACT syntaks til meldingsoverføringen. Meldingen er basert på informasjonsinnholdet som er beskrevet i "Rekvisisjon og svarrapportering av medisinske tjenester" [1]. Denne informasjonsmodellen er igjen basert på CEN TC251 ENV 1613:1995 Messages for exchange of laboratory information og CEN TC251 ENV 12539: 1997 Request and report messages for diagnostic service departments. 1.2 Bruksområder Dokumentet beskriver hvordan svarrapportering av medisinske tjenester innenfor områdene klinisk kjemi, mikrobiologi, radiologi og patologi skal overføres elektronisk ved hjelp av XMLsyntaks. Meldingen er dokumentert som XML Schema. Meldingen er en samordning av informasjonsinnholdet i to tidligere EDIFACT-baserte svarmeldinger, Implementasjonsguide for svarrapportering av klinisk kjemi, mikrobiologi og patologi av [2] og Implementasjonsguide for rapportering av radiologi-svar av [3] og kan benyttes i stedet for disse meldingene. 1.3 Leserveiledning Dokumentet er myntet på leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen. Dokumentet beskriver selve XML-skjemaet, en del detaljer rundt selve implementeringen, kodeverk som skal benyttes samt noen eksempler. Detaljert beskrivelse av informasjonsinnholdet finnes i informasjonsmodellen [1] og er ikke repetert i dette dokumentet. Det anbefales at informasjonsmodellen benyttes som tilleggsinformasjon til dette dokumentet når meldingen skal implementeres. XML-skjemaet er basert direkte på UML-modellen som beskriver informasjonsinnholdet. Alle referanser finnes på side 54. For de som ikke er kjent med XML og XML Schema henvises det til referansene [3] og [5]. 1.4 Om dette dokumentet Dokumentet er organisert på følgende måte: Kapittel 2 forteller om meldingens funksjon, bruksområder og begrensninger. Kapittel 3 beskriver hvordan meldingen er bygget opp. Her er det inkludert UML-diagram fra informasjonsmodellen. Kapittelet inneholder også en komplett attributtliste og oversikt over små kodeverk av typen CV og CS som skal benyttes i denne meldingen. Kapittelet kan leses av personer uten teknisk bakgrunn. Versjon 1.0 1

12 Kapittel 4 inneholder selve XML-skjemabeskrivelsen. Kapittel 5 inneholder eksempler på instanser av meldinger. Kapittel 6 inneholder opplysninger om referanser og dokumenter som denne rapporten er basert på og henviser til. Vedlegg A inneholder deler av informasjonsmodellen. Vedlegg B beskriver litt av metodikken om hvordan meldingen er utarbeidet og valg som er gjort i forhold til navnepolitikk, datatyper og bruk av XML. Kapittelet inneholder også en kortfattet beskrivelse av sammenhengen mellom UML-modellen og XML Schema. Vedlegg C beskriver bruk av UML. Versjon 1.0 2

13 2 Meldingens bruksområder Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av hvilke funksjoner meldingen skal dekke. Det er også påpekt noen begrensninger knyttet til hvordan meldingen kan benyttes. 2.1 Funksjon En svarmelding sendes fra en tjenesteyter (laboratorium, patologiavdeling) til en rekvirent og/eller andre helsetjenesteenheter for å overføre svar på en utført undersøkelse: For å overføre nye undersøkelsesresultat (Ny svarrapport) For å modifisere en tidligere utsendt svarrapport (Modifisert svarrapport) For å kansellere en tidligere svarrapport (Kansellering av svarrapport) Alle disse tre meldingene er implementert i samme XML Schema. Ny svarrapport og Kansellering av svarrapport kan sees som spesialtilfeller av Modifisert svarrapport. Modifisert svarrapport kan inneholde en blanding av nye, modifiserte og/eller kansellerte undersøkelsesresultat. Ny svarrapport kan bare inneholde nye undersøkelsesresultat. Kansellering av svarrapport kansellerer hele svarrapporten. Meldingen skal dekke behovene innenfor klinisk kjemi (herunder: klinisk biokjemi, hematologi, immunhematologi og hormonlaboratorier), mikrobiologi (herunder: bakteriologi, serologi og virologi), patologi (herunder: cytologi og histologi) og radiologi. Meldingen dekker ikke obduksjonsrapporter. Meldingen er ment å dekke eksisterende behov for svarrapportering av medisinske tjenester fra et laboratorium, en sykehusavdeling eller en institusjon til primærleger, internt på sykehus fra en avdeling eller laboratorium til en annen avdeling samt fra laboratorier både innenfor et sykehus og mellom sykehus. Meldingen er beskrevet som et XML Schema. Dette skjemaet ligger lagret elektronisk på Begrensninger En melding må gå fra en tjenesteyter til kun en rekvirent. Et analysert objekt (en prøve) kan bare ha ett avledet analysert objekt. Likeledes kan et undersøkelsesobjekt kun ha ett relatert undersøkelsesobjekt. Et undersøkelsesresultat må kunne relateres til en rekvisisjon. En svarrapport kan derfor kun inneholde informasjon om en rekvisisjon og tilhørende undersøkelsesresultat. En svarrapport kan ikke inneholde resultater fra flere rekvisisjoner. Versjon 1.0 3

14

15 3 Meldingens innhold og struktur Dette kapittelet beskriver meldingens innhold og struktur. Den hierarkiske meldingsstrukturen er vist ved hjelp av grafiske oversikter generert fra XML Spy. Noen UML-diagrammer fra informasjonsmodellen er repetert i dette dokumentet for å lette oversikten og øke lesbarheten. Kapittelet inneholder også en attributtabell med relevante detaljer og betingelser som må tas hensyn til ved implementering av meldingen, samt en oversikt over alle kodeverk som kan benyttes. Dette kapittelet er primært til bruk for de som skal implementere meldingen. 3.1 XML-meldingens struktur Dette kapittelet inneholder en hierarkisk oversikt over hvordan meldingen er strukturert. Meldingen er delt opp i diagrammene Melding, Svarrapporteringsmelding, Pasient, Dyr, Materiale, Rekvisisjon, Undersøkelsesresultat, Analysert objekt, Oppholdssted og Helsetjenesteenhet. Symbolet markerer at et element har underelementer som vanligvis er presentert i en separat figur, men unntaksvis som del av en annen figur. Figur 3-1 Hierarkisk oversikt over Melding Versjon 1.0 5

16 Figur 3-2 Hierarkisk oversikt over Svarrapport Versjon 1.0 6

17 Figur 3-3 Hierarkisk oversikt over Pasient Versjon 1.0 7

18 Figur 3-4 Hierarkisk oversikt over Dyr Figur 3-5 Hierarkisk oversikt over Materiale Versjon 1.0 8

19 Figur 3-6 Hierarkisk oversikt over Rekvisisjon Versjon 1.0 9

20 Figur 3-7 Hierarkisk oversikt over Undersøkelsesresultat Versjon

21 Figur 3-8 Hierarkisk oversikt over Analysert objekt Versjon

22 Figur 3-9 Hierarkisk oversikt over Oppholdssted Versjon

23 Figur 3-10 Hierarkisk oversikt over Helsetjenesteenhet Versjon

24 3.2 UML-diagram for svarrapportering Deler av informasjonsmodellen er inkludert for å få et enkelt overblikk over hva skjemaet er basert på. Informasjonsmodellen er beskrevet ved hjelp av Unified Modeling Language (UML)[8]. Personopplysninger og Helsetjenesteenhet er presentert i egne diagrammer av praktiske årsaker. Klassen Melding er felles for rekvisisjon og svarrapportering og er toppen i meldingshierarkiet. Denne er imidlertid abstrakt og spesialiseres til henholdsvis Rekvisisjonsmelding og Svarrapportmelding, som dermed blir den reelle toppen i hvert sitt meldingshierarki. Detaljert beskrivelse av informasjonsinnholdet finnes i informasjonsmodellen [1]. Deler av denne er gjengitt i Vedlegg A. Det anbefales at informasjonsmodellen benyttes som tilleggsinformasjon til dette dokumentet når meldingen skal implementeres. Versjon

25 Kommentar til rekvisisjon Type tekstsvar : CS Tekstlig verdi : ST Begrunnelse for rekvisisjon Type tekstsvar : CS Tekstlig verdi : ST Kodet v erdi : CV Referert dokument Utstedelsestidspunkt : TS Type dokument : CS Utsteders dokumentid : ST <<top>> Sv arrapportmelding Type : CS Versjon av melding : ST Versjon av implementering : ST Genereringstidspunkt : TS Id : ST Rekvisisjon Tjenestetype : CS Utstedelsestidspunkt : TS Betalingskategori : CS Rekvirentens kommentar : ST Meldingsbekreftelse : CS Type rekvisisjon : CS Rekvirentens rekvisisjonsid : ST Ønsket svarrapporteringsprioritet : CS Tidspunkt for mottak : TS Tjenesteyters ID : ST Kopimottakerrolle Type melding/dokument : CS Ønsket kommunikasjonsmetode : CS Aktuelle kommunikasjonsmetode : CS Kopimottaker (from Helsetjenesteenhet Pakke) Henvisende instans (from Helsetjenesteenhet Pakke) Tjenestey ter (from Helsetjenesteenhet Pakke) Betalingsansvarlig (from Helsetjenesteenhet Pakke) 1..* Sv arrapport Tjenestetype : CS Utstedelsestidspunkt : TS Godkjenningstidspunkt : TS Status : CS Årsak til kansellering : CV Meldingsbekreftelse : CS Type svarrapport : CS Tjenesteyters Id av svarrapporten : ST Ansvarlig Helsetjenesteenhet (from Helsetjenesteenhet Pakke) Undersøkelsesobjekt Tjenesteyters undersøkelsesobjektid : ST Rekvirentens id til undersøkelsesobjektet : ST Type relasjon : CS Dyr Kjønn : CS Navn : ST Navn på dyreeier : ST Dyreart : ST Materiale Undersøkelsesmateriale : ST Klinisk opplysning Type klinisk opplysning : CS Starttidspunkt : TS Sluttidspunkt : TS Tidspunkt for opprinnelse : TS Pasient Refusjonsgrunnlag : CS Sosialt kjønn : CS Fødselsdato : TS Dødsdato : TS Navn : ST Offisiell pasientid : ST Type offisiell id : CS Oppholdssted Analysert objekt Type analysert objekt : ST Rekvirentens prøveid : ST Konserveringsmiddel : ST Rekvirentens kommentar : ST Anatomisk lokasjon : ST Antall : INT Prøve tatt indikator : CS Prøvetakingsprosedyre : CV Håndteringsbeskrivelse : SET<ST> Tjenesteyters prøveid : ST Akkreditert : BL Forbehandling Type tekstsvar : CS Tekstlig verdi : ST (from Helsetjenesteenhet Pakke) Annen klinisk opplysning Beskrivelse : ST Kommentar : ST Kodet beskrivelse : CV Alternativ pasientid Id : ST Ty pe : CS Tatt annet objekt Type analyseprodukt : ST Produksjonstidspunkt : TS Referanse til relatert produkt : ST Tatt prøve Prøvetakingstidspunkt : TS Prøvetakers kommentar : ST Forsendelsesmåte : ST Undersøkelse Identifikasjon av type undersøkelse : CV Ytterligere spesifikasjon : SET<CV> Kommentar : ST Tilknyttet tjenesteyter Rolle : CS Referansegrense Tekstlig beskrivelse : ST Undersøkelsesresultat Tjenestetype : CS Tidspunkt for undersøkelsen : TS Kommentar : ST Avviksmarkør : CS Id til undersøkelsesresultat : ST Status : CS Tidspunkt for statusendring : TS Tidspunkt for beskrivelse : TS Tidspunkt for kontrasignering : TS Referanse til Analysert objekt : SET<ST> Akkreditert : BL Moderator Navn : CS Verdi : SET<CV> Kommentar som diagnose Tilstand : CV Usikkerhetsintervall Nedre grense : PQ Øvre grense : PQ Numerisk resultat Aritmetisk komparator : CS Numerisk verdi : PQ Datoresultat Datoverdi : TS Tekstlig resultat Type tekstsvar : CS Tekstlig verdi : ST Kodet verdi : SET<CV> Figur 3-11 Svarrapport, UML-diagram Versjon

26 Generelle objekter Pakke Helsetjenesteenhet (f rom Helsetjenesteenhet Pakke) Adresse Type : CS Gateadresse : ST Postnummer : ST Poststed : ST Fylke/kommune : CS Land : CS Bydel : CS Telekommunikasjon : SET<URL> Pasient (f rom Undersøkelsesobjekt pakke) Lokalitet (f rom Helsetjenesteenhet Pakke) Figur 3-12 Generelle objekter, UML-diagram Versjon

27 Helsetjenesteenhet Pakke Tjenesteyter Rolle : CS Henvisende instans Rolle : CS Ansvarlig Helsetjenesteenhet Rolle : CS Type relasjon : CS Betalingsansvarlig Rolle : CS Type betalingsgarantist : ST Kopimottaker Rolle : CS HTErolle Tilknyttet tjenesteyter Rolle : CS Kopimottakerrolle Type melding/dokument : CS Ønsket kommunikasjonsmetode : CS Aktuelle kommunikasjonsmetode : CS Helsetjenesteenhet Medisinsk spesialitet : CV Henvisende instans sin helsetjenesteenhetsid : ST Tjenesteyters Id av helsetjenesteenhet : ST Adresse (f rom Pakke f or gjenbrukbare klasser) Pasient (f rom Undersøkelsesobjekt pakke) Person i helsevesenet Type helseprofesjon : CS Navn : ST Id : ST Type Id : CS Institusjon Navn : ST Id : ST Type Id : CS Lokalitet Type : CS Beskrivelse : ST Oppholdssted Rolle : CS Starttidspunkt : TS Sluttidspunkt : TS Pasientadministrativ type tjeneste : CS Person i organisasjon Navn : ST Id : ST Type Id : CS Avdeling Type : CS Navn : ST Id : ST Type Id : CS Sublokalitet Type : CS Sted : ST Figur 3-13 Helsetjenesteenhet, UML-diagram Versjon

28 3.3 Oversikt over attributter Tabellen under gir en kortfattet oversikt over alle attributter, sortert klassevis. Informasjonsinnholdet er detaljert beskrevet i Vedlegg A. Kolonnen Klassenavn inneholder klassenavn fra UML-modellen. Kolonnen Attributtnavn inneholder attributtnavn fra UML-modellen. Kolonnen Kortnavn inneholder tagnavn (elementnavn) brukt i XML Schema. Kolonnen O angir hvor mange forekomster man skal/kan ha av attributtet. Kolonnen Datatype inneholder datatypen for attributtet. Kolonnen Side henviser til hvor i dokumentet man finner beskrivelsen av attributtet. Kolonnen Dokumentasjon inneholder forklaring og betingelser som er knyttet til informasjonselementet. Klassenavn Attributtnavn Kortnavn O Datatype Side Dokumentasjon Adresse Bydel CityDistr CS 84 Kode for angivelse av administrativ del av by i henhold til lokale kodeverk. Adresse Fylke/kommun e County CS 84 Angivelse av kode for fylke og/eller kommune i henhold til SSB's kodeverk for fylkes/kommunenr. (4 siffer). Adresse Gateadresse StreetAdr ST 84 Gateadresse. Adresse Land Country CS 84 Kode for land iht. ISO Benyttes vanligvis kun for adresser i utlandet. Adresse Postnummer PostalCode ST 84 Postnummer. Adresse Poststed City ST 84 Poststed. Adresse Telekommunik TeleAddress URL 84 Telekommunikasjonsadresse inkludert type. asjon Adresse Type Type 1 CS 84 Kode for type adresse. For pasienter benyttes bostedsadresse (H). For organisasjoner benyttes postadresse (PST). Alternativ pasientid Alternativ pasientid Analysert objekt Analysert objekt Analysert objekt Analysert objekt Id Id 1 ST 67 Alternativ pasientidentifikasjon som kan være fødselsnummer, D-nummer, H-nummer eller lokalt generert hjelpenummer. Type Type 1 CS 67 Kode for type alternativ pasientidentifikasjon. Anatomisk lokasjon AnatomicalO rigin ST 70 Anatomisk lokasjon. Angir opplysninger om hvor på undersøkelsesobjektet prøven er fra, f.eks. høyre arm, venstre nyre. Antall Number INT 70 Antall prøvebeholdere eller utstryk som er relatert til denne prøven, for eksempel antall prøvebeholdere som denne prøven består av (klinisk kjemisk), antall utstryk (cytologisk undersøkelse). Håndteringsbes SampleHandl ST 70 Beskriver forholdsregler eller advarsel krivelse Konserverings middel ing PreservMater ial vedrørende prøvehåndtering. ST 70 Type konserveringsmiddel prøven ligger i eller som tilsettes prøven, for eksempel fikseringsmiddel, saltvann eller EDTA. Analysert objekt Analysert objekt Analysert objekt Prøve tatt indikator Prøvetakingspr osedyre Rekvirentens kommentar SampleCollIn d CS 70 Kode for hvorvidt prøven er tatt av rekvirent eller skal tas av tjenesteyter. SampleCollP CV 70 Prøvetakingsprosedyre som kodet verdi iht roc nasjonalt kodeverk for prøvetaking. Comment ST 70 Rekvirentens kommentar vedrørende prøven. Versjon

29 Klassenavn Attributtnavn Kortnavn O Datatype Side Dokumentasjon Analysert objekt Rekvirentens prøveid IdByRequest er ST 70 Rekvirentens identifikasjonsnummer for prøven. Analysert objekt Tjenesteyters prøveid IdByServPro vider 1 ST 70 Obligatorisk attributt pga. at det skal være mulig å refereres til fra Undersøkelsesresultat. Analysert objekt Type analysert objekt Type 1 ST 69 Beskrivelse av prøvemateriale som fri eller kodet tekst (blod, urin osv.). Type prøvemateriale kan angis kodet ved nasjonalt eller lokalt kodeverk for prøvetype. Uspesifisert verdi kan benyttes hvis prøvetypen fremgår direkte eller indirekte fra analysebetegnelsen. For radiologiske undersøkelser vil analyseobjektet være et røntgenbilde eller Annen klinisk opplysning Annen klinisk opplysning Annen klinisk opplysning Ansvarlig Helsetjenest eenhet Ansvarlig Helsetjenest eenhet pasienten selv. Beskrivelse Description ST 67 Beskrivelse av annen klinisk opplysning som fri tekst. Kodet beskrivelse CodedDescr CV 67 Kodet beskrivelse av annen klinisk opplysning. Avkrysningsfelt i standardskjema for cytologiske undersøkelser dekkes her. Tilhørende datoverdi oppgis i feltet Startdato (der dette er relevant). Kommentar Comment ST 67 Kommentar til annen klinisk opplysning i form av fri tekst (ikke selve opplysningen). Rolle Role CS 78 Kode for helsetjenesteenhet som ansvarlig helsetjenesteenhet. Type relasjon Relation CS 78 Rollen aktuell helsetjenesteyter har i relasjon til pasienten. Avdeling Id Id ST 81 Identifikator for avdelingen. Må benyttes sammen med "Type id". Avdeling Navn Name ST 81 Navn på avdeling angitt som offisielt navn. Avdeling Type Type CS 81 Kode for type avdeling (sengeavdeling, serviceavdeling etc.). Benyttes foreløpig ikke. Avdeling Type Id TypeId CS 81 Kode for type identifikator. Må angis dersom "Id" er angitt. Begrunnelse for rekvisisjon Begrunnelse for rekvisisjon Begrunnelse for rekvisisjon Betalingsans varlig Betalingsans varlig Kodet verdi TextCode CV 61 Kodet opplysning. Benyttes foreløpig ikke. Tekstlig verdi TextResultVa lue ST 61 Tekstlig beskrivelse. Type tekstsvar Heading CS 61 Type (overskrift for) tekst. Rolle Role CS 78 Kode for helsetjenesteenhet som betalingsansvarlig. Type TypeGuarant 1 ST 78 Identifiserer betalingsansvarliges rolle, f.eks. betalingsgarant or navn på forskningsprogram. ist TS 74 Resultatverdi uttrykt som en dato. alue Datoresultat Datoverdi DateResultV Dyr Dyreart Species ST 65 Beskrivelse av dyreart som fri eller kodet tekst. Versjon

30 Klassenavn Attributtnavn Kortnavn O Datatype Side Dokumentasjon Dyr Kjønn Sex CS 65 Identifiserer dyrets kjønn. Dyr Navn Name ST 65 Dyrets navn. Dyr Navn på dyreeier NameOwner ST 65 Benyttes for å identifisere dyret. Navn på dyrets eier angis på formen "etternavn, fornavn". Forbehandli Tekstlig verdi TextResultVa ST 71 Tekstlig beskrivelse ng Forbehandli ng Helsetjenest eenhet Helsetjenest eenhet Helsetjenest eenhet lue Type tekstsvar Heading CS 71 Benyttes for å gi opplysninger som fri tekst vedrørende forbehandling. Henvisende instans sin helsetjenesteen hetsid Medisinsk spesialitet Tjenesteyters Id av helsetjenesteen het PartyIdByRe quester MedSpecialit y PartyIdBySer vprov ST 77 Henvisende instans sin identifikasjon av helsetjenesteenhet. CV 77 Kode for medisinsk spesialitet for den aktuelle helsetjenesteenhet i henhold til legeforeningens kodeverk for medisinsk spesialitet. En helsetjenesteenhet kan ha flere medisinske spesialiteter, men kun den som er av interesse i den gitte sammenhengen tas med her. ST 77 Tjenesteyters identifikasjon av helsetjenesteenhet. Henvisende instans Rolle Role CS 77 Kode for helsetjenesteenhet som henvisende instans. Institusjon Id Id ST 81 Identifikator for institusjonen. Må benyttes sammen med "Type id". Institusjon Navn Name ST 81 Navn på institusjon angitt som offisielt navn. Institusjon Type Id TypeId CS 81 Kode for type identifikator. Må angis dersom "Id" er angitt. Klinisk opplysning Klinisk opplysning Klinisk opplysning Sluttidspunkt Starttidspunkt Tidspunkt for opprinnelse EndDateTim e StartDateTim e TS 66 Sluttidspunkt for klinisk opplysning angitt som dato og evt. klokkeslett. TS 66 (Start-)Tidspunkt for klinisk opplysning angitt som dato og evt. klokkeslett. Benyttes for eksempel til å angi tidspunkt for tidligere sykdom eller behandling, tidspunkt for siste menstruasjon, når menopausn har inntrådt. OrgDate TS 67 Tidspunkt for opprinnelsen til den kliniske opplysningen. Dvs. tidspunktet opplysningen ble nedtegnet og gjort tilgjengelig. Klinisk opplysning Kommentar som diagnose Kommentar til rekvisisjon Kommentar til rekvisisjon Kopimottake r Type klinisk Type 1 CS 66 Kode for type klinisk opplysning. opplysning Tilstand Concept 1 CV 75 Benyttes for å beskrive medisinsk tilstand. Tekstlig verdi TextResultVa lue ST 61 Tekstlig beskrivelse. Type tekstsvar Heading CS 61 Type (overskrift for) tekst. Rolle Role CS 79 Kode for helsetjenesteenhet som kopimottaker. Versjon

31 Klassenavn Attributtnavn Kortnavn O Datatype Side Dokumentasjon Kopimottake rrolle Aktuelle kommunikasjo nsmetode ActComMeth od CS 79 Kode for kommunikasjonsmetode som blir eller ble benyttet. Kopimottake rrolle Kopimottake rrolle Type melding/doku ment Ønsket kommunikasjo MsgType 1 CS 79 Kode for type melding eller dokument som parten har fått eller skal ha kopi av. ReqComMet hod CS 79 Kode for kommunikasjonsmetode som foreslått av henvisende instans. nsmetode Lokalitet Beskrivelse Description ST 82 Opplysning om lokaliteten. Benyttes når lokaliteten ikke er en institusjon, avdeling, rom osv. Benyttes foreløpig ikke. Lokalitet Type Type CS 82 Kode for type lokalitet. Materiale Undersøkelses materiale InvMaterial ST 66 Beskrivelse av undersøkelsesmateriale som fri eller kodet tekst. Moderator Navn Name 1 CS 75 Kode for type diagnosekode. Moderator Verdi Value 1..* CV 75 Benyttes for å angi en (diagnose-)moderator. Numerisk Aritmetisk ArithmeticCo CS 73 Kode for aritmetisk komparator. resultat komparator mp Numerisk Numerisk verdi NumResultV 1 PQ 73 Måleresultat som en numerisk verdi. resultat alue Oppholdsste Pasientadminis AdmCat CS 82 Kode for pasientadministrativ tjeneste. d trativ type tjeneste Oppholdsste Rolle Role CS 82 Kode for den aktuelle rollen til oppholdsstedet. d Oppholdsste Sluttidspunkt EndDateTim TS 82 Angir dato for utskrivning. d e Oppholdsste Starttidspunkt StartDateTim TS 82 Angir dato for innlegging. d e Pasient Dødsdato DateOfDeath TS 64 Personens dødsdato angitt som CCYYMMDD. Dag og evt. måned kan mangle. Pasient Fødselsdato DateOfBirth TS 64 Personens fødselsdato angitt som CCYYMMDD. Dag og evt. måned kan mangle. Pasient Navn Name ST 65 Navn på person angitt med etternavn etterfulgt Pasient Offisiell pasientid av fornavn, adskilt med komma. OffId ST 65 Offisiell pasientidentifikasjon. Vanligvis fødselsnummer, men kan være D-nummer eller offisielt H-nummer hvis fødselsnummer ikke finnes. Skal benyttes sammen med "Type offisiell id". Pasient Refusjonsgrun BasisForHeal CS 64 Grunnlag for refusjon av kostnader. nlag thservices Pasient Sosialt kjønn Sex CS 64 Kode for personens kjønn iht. ISO Pasient Type offisiell TypeOffId CS 65 Type offisiell pasientidentifikasjon. id Person i helsevesenet Person i helsevesenet Id Id ST 80 Identifikator for personen. HPR-nummer skal benyttes i de fleste sammenhenger. Må benyttes sammen med "Type id". Navn Name ST 80 Navn på person. Navnet presenteres som en samlet streng for presentasjon (i motsetning til navn på pasient). Versjon

32 Klassenavn Attributtnavn Kortnavn O Datatype Side Dokumentasjon Person i Type Type CS 80 Profesjon for aktuelle person i helsevesenet. helsevesenet helseprofesjon Person i helsevesenet Type Id TypeId CS 80 Kode for type identifikator for personen. Må angis dersom "Id" er angitt. Person i organisasjon Id Id ST 81 Identifikator for personen. Må benyttes sammen med "Type id". Person i Navn Name ST 81 Navn på person i organisasjon. organisasjon Person i organisasjon Type Id TypeId CS 81 Kode for type identifikator. Må angis dersom "Id" er angitt. Referansegre Tekstlig Descr ST 75 Beskriver referansegrensen som fritekst nse beskrivelse Referert Type MsgType 1 CS 61 Kode for type melding/dokument. dokument dokument Referert dokument Utstedelsestids punkt IssueDate TS 61 Tidspunkt for utstedelse av dokument/melding angitt med dato og evt. klokkeslett. Referert dokument Utsteders dokumentid Id ST 62 Utsteders identifikasjon av dokument/melding eller bookingnummer. Rekvisisjon Betalingskateg PaymentCat CS 60 Kode for hvem som betaler for behandlingen. ori Rekvisisjon Meldingsbekre ftelse Ack CS 60 Angivelse av om avsender ønsker bekreftelse på at mottaker har mottatt meldingen. Rekvisisjon Rekvirentens kommentar ReqComment ST 60 Rekvirenten sin kommentar til henvisningen i sin helhet (inkluderer ikke begrunnelse for Rekvisisjon Rekvirentens rekvisisjonsid rekvisisjonen). Id 1 ST 60 Henvisende instans sin identifikasjon av rekvisisjonen. Rekvisisjon Tidspunkt for ReceiptDate TS 60 Tidspunkt for mottak av rekvisisjonen. mottak Rekvisisjon Tjenestetype ServType CS 59 Kode for tjenestetype for rekvisisjonen generelt, ikke om de ulike rekvirerte tjenestene. Rekvisisjon Tjenesteyters IdByServPro ST 60 Tjenesteyters identifikasjon av rekvisisjonen. ID vider Rekvisisjon Type MsgDescr CS 60 Angivelse av type rekvisisjon rekvisisjon Rekvisisjon Utstedelsestids punkt IssueDate TS 59 Utstedelsestidspunkt for rekvisisjonen, dvs. når rekvisisjonen ble skrevet, vanligvis angitt kun med dato. Utstedelsestidspunkt er ikke nødvendigvis det Rekvisisjon Ønsket svarrapporterin gsprioritet RequestedPri oreport tidspunktet meldingen blir sendt. CS 60 Rekvirerende instans sin ønskede rapporteringsprioritet. Sublokalitet Sted Place 1 ST 83 Navn på sublokalitet (post, rom osv.). Sublokalitet Type Type 1 CS 83 Kode for type sublokalitet. Svarrapport Godkjenningsti ApprDate TS 58 Tidspunkt for godkjenning av svarrapporten. dspunkt Svarrapport Meldingsbekre ftelse Ack CS 59 Angivelse av om avsender ønsker bekreftelse på at mottaker har mottatt meldingen. Svarrapport Status Status 1 CS 58 Status for svarrapporten. Svarrapport Tjenestetype ServType 1 CS 58 Kode for tjenestetype for svarrapporten generelt. Versjon

33 Klassenavn Attributtnavn Kortnavn O Datatype Side Dokumentasjon Svarrapport Tjenesteyters Id av ServProvId ST 59 Tjenesteyters identifikasjon av svarrapporten (referansenummer). svarrapporten Svarrapport Utstedelsestids punkt IssueDate 1 TS 58 Utstedelsestidspunkt for svarrapporten, vanligvis angitt kun med dato. Svarrapport Årsak til kansellering Cancellation Code CV 59 Årsak til kansellering av svarrapporten. Svarrapport melding Svarrapport melding Svarrapport melding Svarrapport melding Svarrapport melding Tatt annet objekt Tatt annet objekt Tatt annet objekt Tatt prøve Genereringstid spunkt GenDate 1 TS 58 Tidspunkt for generering av meldingen angitt med dato og klokkeslett (CCYYMMDDHHMM). Dette tidspunktet kan være forskjellig fra tidspunktet for sending av meldingen. Id MsgId 1 ST 58 Avsenders entydige identifikasjon av meldingen. Type Type 1 CS 57 Spesifikasjon av benyttet meldingstype. Versjon av implementerin g Versjon av melding Produksjonstid spunkt e Referanse til relatert produkt Type analyseprodukt Forsendelsesm åte MIGversion 1 ST 58 Spesifikasjon av benyttet implementasjon av meldingen. Feltet inneholder identifikasjon av benyttet implementasjonsguide som er benyttet for implementeringen på formen "vn ccyy-mmdd". MsgVersion ST 57 Spesifikasjon av benyttet versjon av meldingstypen. For XML-meldinger inneholder feltet identifikasjon av benyttet XML-skjema på formen "vn ccyy-mm-dd". ProducedDat TS 71 Beskriver tidspunkt for når prøven ble tatt. RefRelatedPr od ST 71 Referanse til produktet som skal analyseres, f.eks. URL til et bilde, referansenummer til et røntgenbilde, katalog og filnavn til et billedvedlegg. Type ST 71 Beskriver type objekt som skal analyseres. Logistics ST 71 Måten prøven blir sendt til tjenesteyteren, for å hjelpe tjenesteyteren i sin planlegging eller tolkning av resultatet. CollectorCo ST 71 mment CollectedDat TS 71 Beskriver når prøven ble tatt. e Tatt prøve Prøvetakers kommentar Tatt prøve Prøvetakingsti dspunkt Tekstlig Type tekstsvar Heading CS 74 Type (overskrift for) tekst. resultat Tekstlig Tekstlig verdi TextResultVa ST 74 Tekstlig beskrivelse. resultat lue Tekstlig Kodet resultat CodedResult CS 74 Beskriver resultatet i kodet form. resultat Tilknyttet Rolle Role CS 83 Tilknyttet tjenesteyters rolle. tjenesteyter Tjenesteyter Rolle Role CS 78 Kode for helsetjenesteenhet som tjenesteyter. Undersøkels Identifikasjon Id 1 CV 69 Kode for type undersøkelse i henhold til e av type benyttet kodeverk. Undersøkels e undersøkelse Kommentar Comment ST 69 Benyttes for å gi ytterligere spesifikasjon av en undersøkelse som fritekst informasjon. Versjon

34 Klassenavn Attributtnavn Kortnavn O Datatype Side Dokumentasjon Undersøkels e Ytterligere spesifikasjon Spec CV 69 Ytterligere spesifikasjon av undersøkelsen i henhold til eksternt kodeverk. Bruken er avhengig av det kodeverket som spesifiserer undersøkelsen og dette kodeverkets muligheter for å håndtere slike utvidelser. Kan f. eks. angi benyttet undersøkelsesmetode. Undersøkels esobjekt Undersøkels esobjekt Undersøkels esobjekt Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Undersøkels esresultat Usikkerhetsi ntervall Usikkerhetsi ntervall Rekvirentens id til undersøkelseso bjektet Tjenesteyters undersøkelseso bjektid IdByRequest er IdByServPro vider ST 64 Rekvirentens identifikasjon av undersøkelsesobjektet. ST 63 Tjenesteyters identifikasjon av undersøkelsesobjektet. Type relasjon Relation CS 64 Kode for type relasjon mellom undersøkelsesobjektene. Avviksmarkør DevResultInd CS 72 Kode for avvik fra normalområdet. Id til undersøkelsesr esultat IdResultItem ST 72 Benyttes for å kunne referere til et spesifikt undersøkelsesresultat. Kommentar Comment ST 72 Kommentarer som fri tekst vedrørende undersøkelsesresultatet. Referanse til RefAnalysed ST 73 Inneholder referanse til ett (eller flere) Analysert Subject Analysert objekt. Skal være identisk med objekt attributtet Tjenesteyters prøveid i Analysert objekt. Status StatusInvesti CS 72 Status av undersøkelse og/eller rapport. gation Tidspunkt for DescrDate TS 73 Tidspunkt for beskrivelse av røntgenfunn. beskrivelse Tidspunkt for CounterSign TS 73 Tidspunkt for kontrasignering av kontrasignerin Date undersøkelsen. g Tidspunkt for StatusChange TS 72 Tidspunkt for siste statusendring. statusendring Date Tidspunkt for InvDate TS 72 Tidspunkt for når undersøkelsen er foretatt. undersøkelsen Tjenestetype ServType CS 72 Kode for tjenestetype for undersøkelsesresultatet. Nedre grense Low PQ 74 Nedre grense for undersøkelsesresultat angitt som et usikkerhetsintervall. Øvre grense High PQ 74 Øvre grense for undersøkelsesresultat angitt som et usikkerhetsintervall. Versjon

35 3.4 Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Kodeverk som er definert som datatype CV skal ha den tilhørende OID (object identifier objektidentifikator) som entydig identifiserer kodeverket i XML-attributtet S. En OID er oppbygd av en rekke tall adskilt med punktum. For kodeverk i vår sammenheng vil vanligvis alle tallene unntatt det siste være konstant, mens det siste tallet varierer som angitt i tabellen nedenfor. Den konstante delen av OID for kodeverk tildelt identifikator av KITH vil være Attributtet S vil inneholde denne felles delen samt koden xxxx i henhold til kodeverksoversikten nedenfor slik at innholdet blir xxxx. Det er foreløpig definert en lang rekke kodeverk hvor blant annet de følgende er aktuelle i svarmeldingen: 7120 Diagnoser i henhold til ICD Diagnoser i henhold til ICD Diagnoser i henhold til ICPC 7210 Operasjoner i henhold til NCSP 7240 Røntgenundersøkelser i henhold til Norako 7010 Patologiundersøkelser i henhold til Snomed 7230 Klinisk-kjemiske laboratorieundersøkelser 3.5 Aktuelle kodeverk Denne meldingsbeskrivelsen inneholder noen informasjonselementer som foreløpig ikke vil bli benyttet. Disse er likevel tatt med for å vise muligheter for mer strukturert overføring av informasjonsinnholdet når disse opplysningene etter hvert kan håndteres av applikasjonssystemene. Det vil bli spesifisert kodeverdier for alle informasjonselementer som foreløpig ikke er i bruk når det er aktuelt å ta dem i bruk. Tilsvarende kan det bli aktuelt å spesifisere ytterligere koder for kodeverk som er i bruk. Slike endringer vil bli spesifisert i kommende revisjoner av denne implementasjonsguiden når det blir aktuelt å ta dem i bruk. For nærmere opplysninger om disse kodeverkene vises det i denne omgang til informasjonsmodellen. KODEVERK OG KODEVERDIER SOM KAN BENYTTES I MELDINGEN Klasse Attributt (opprinnelse) Kodeverk Adresse (Address) Bydel (CityDistr) Kode for angivelse av administrativ del av by i henhold til lokale kodeverk. Adresse (Address) Fylke/kommune (County) Angivelse av kode for fylke og/eller kommune i henhold til SSB's kodeverk for fylkes/kommunenr (4 siffer) Adresse (Address) Land (Country) Kode for land iht. ISO Adresse (Address) Type (Type) Adressetype H: Bostedsadresse PST: Postadresse WP: Arbeidsplassadresse TMP: Midlertidig adresse Alternativ pasientid (AdditionalId) Analysert objekt (AnalysedSubject) Analysert objekt (AnalysedSubject) Type (Type) Prøve tatt indikator (SampleCollInd) Prøvetakingsprosedyr e (SampleCollProc) RES: Besøksadresse Type pasientidentifikasjon FNR: Fødselsnummer DNR: D-nummer HNR: H-nummer (offisielt tildelt) LOC: Lokalt generert hjelpenummer Ja, nei J: Ja N: Nei Prøvetakingsprosedyre som kodet verdi iht nasjonalt kodeverk for prøvetaking. Versjon

36 Klasse Attributt (opprinnelse) Kodeverk Annen klinisk opplysning (Observation) Kodet beskrivelse (CodedDescr) Ansvarlig Helsetjenesteenhet (ResponsibleHcp) Ansvarlig Helsetjenesteenhet (ResponsibleHcp) Rolle (Role) Type relasjon (Relation) Følgende kodeverk kan benyttes: Tidligere gynekologisk behandling (id=8218) Gynekologisk opplysning (id=8217) Rolle til tjenesteyter REP: Ansvarlig helsetjenesteenhet Rolle til tjenesteyter FLE: Fastlege RHI: Ansvarlig institusjon RHP: Ansvarlig lege Avdeling (Dept) Type (Type) Benyttes foreløpig ikke Avdeling (Dept) Type Id (TypeId) Type identifikator AVD: Off. identifikator for avdelinger LAV: Lokal identifikator for avdelinger HER: Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER- Id) Begrunnelse for rekvisisjon (ReasonAsText) Begrunnelse for rekvisisjon (ReasonAsText) Betalingsansvarlig (PaymentResponsible) Kodet verdi (TextCode) Type tekstsvar (Heading) Rolle (Role) Benyttes foreløpig ikke. Type tekstsvar FU: Funn og undersøkelsesresultater FO: Forløp og behandling UP: Ubesvarte prøver MU: Innkalt til masseundersøkelse KF: Kontroll pga. tidligere funn RU: Rutineundersøkelse utenom masseundersøkelse VU: Vurdering DIAG: Diagnose (når den ikke oppgis strukturert) PROB: Problemstilling UTRED: Forventet utredning/behandling BG: Begrunnelse (uspes.) Rolle til tjenesteyter PRP: Betalingsansvarlig Dyr (Animal) Kjønn (Sex) Kjønn 1: Mann 2: Kvinne 9: Ikke spesifisert Forbehandling (Pretreatment) Helsetjenesteenhet (HCP) Henvisende instans (Requester) Type tekstsvar (Heading) Medisinsk spesialitet (MedSpeciality) Rolle (Role) Forbehandling MEDB: Medikamentell behandling DI: Diett FA: Faste PFP: Profylaktisk prosedyre Medisinsk spesialitet (id = 9081) Kode for medisinsk spesialitet for aktuelle helsetjenesteenhet i henhold til legeforeningens kodeverk for medisinsk spesialitet. Rolle til tjenesteyter REQ: Rekvirent Institusjon (Inst) Type Id (TypeId) Type identifikator ENH: Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret) LIN: Lokal identifikator for institusjoner APO: Apotekenes identifikasjonsnummer HER: Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER- Id) Versjon

37 Klasse Attributt (opprinnelse) Kodeverk Klinisk opplysning Type klinisk Type klinisk opplysning (InfItem) opplysning (Type) H: Hoveddiagnose B: Bidiagnose GOPL: Gynekologiske opplysninger (for cytologisk undersøkelse) GBEH: Tidligere gynekologisk behandling (for cytologisk undersøkelse) FU: Funn ANAM: Sykehistorie US: Tidligere undersøkelse TB: Tidligere behandling Kommentar som diagnose (DiagComment) Kommentar til rekvisisjon (Comment) Kopimottaker (CopyDest) Kopimottakerrolle (CopyDestRole) Kopimottakerrolle (CopyDestRole) Kopimottakerrolle (CopyDestRole) Tilstand (Concept) Type tekstsvar (Heading) Rolle (Role) Aktuelle kommunikasjonsmeto de (ActComMethod) Type melding/dokument (MsgType) Ønsket kommunikasjonsmeto de (ReqComMethod) OPPL: Klinisk opplysning Følgende kodeverk kan benyttes: ICD10, id = 7120 (diagnoser) NCSP, id = 7210 (operasjonskoder) Type tekstsvar TEL: Telefonnummer (hvis svar skal avgis per telefon), ADM: Økonomisk/administrativ kommentar SH: Spesielle hensyn Rolle til tjenesteyter COP: Kopimottaker Kommunikasjonsmetode EDI: EDI PST: brev Meldingstype S: Svarrapport R: Rekvisisjon B: Booking Kommunikasjonsmetode EDI: EDI PST: brev Lokalitet (Location) Type (Type) Lokalitet 1: Institusjon 2: Institusjon og avdeling 9: Annet Moderator (Modifier) Navn (Name) Moderator S: ICD10 stjernekode A: ATC-kode (til bruk ved ICD10) Moderator (Modifier) Verdi (Value) Følgende kodeverk kan benyttes: ICD10, id = 7120 (diagnoser) Numerisk resultat (NumResult) Aritmetisk komparator (ArithmeticComp) Forholdsoperatorer EQ: Lik GE: Større eller lik GT: Større LE: Mindre eller lik LT: Mindre NE: Forskjellig MG: Mye større ML: Mye mindre Versjon

38 Klasse Attributt (opprinnelse) Kodeverk Oppholdssted (AdmLocation) Oppholdssted (AdmLocation) Pasient (Patient) Pasientadministrativ type tjeneste (AdmCat) Rolle (Role) Refusjonsgrunnlag (BasisForHealthServic es) Kontakttype 1: Heldøgnsopphold (7 dager i uken) 2: Dagbehandling 3: Poliklinisk omsorg 4: Telekonsultasjon 5: Konsultasjon 6: Telefonkonsultasjon Rolle til lokalitet 1: Oppholdssted Pasient (Patient) Sosialt kjønn (Sex) Kjønn 1: Mann 2: Kvinne Pasient (Patient) Person i helsevesenet (HCProf) Type offisiell id (TypeOffId) Type helseprofesjon (Type) Refusjonsgrunnlag 1: Folketrygdmedlem 2: EU-borger 3: Bilateral avtale 9: Ikke spesifisert Type pasientidentifikasjon FNR: Fødselsnummer DNR: D-nummer HNR: H-nummer Kategori helsepersonell AA: Ambulansearbeider AT: Apotektekniker AU: Audiograf BI: Bioingeniør ET: Ergoterapeut FA: Farmasøyt FO: Fotterapeut FT: Fysioterapeut HE: Helsesektretær HP: Hjelpepleier HS: Helsesøster JO: Jordmor KE: Klinisk ernæringsfysiolog KI: Kiropraktor LE: Lege MT: Manuellterapeut OA: Omsorgsarbeider OI: Ortopedingeniør OP: Optiker OR: Ortorptist PE: Perfursjonist PS: Psykolog RA: Radiograf SP: Sykepleier TH: Tannhelsesekretær TL: Tannlege TP: Tannpleier TT: Tanntekniker VE: Veterinær VP: Vernepleier XX: Annet Versjon

39 Klasse Attributt (opprinnelse) Kodeverk Person i helsevesenet Type Id (TypeId) (HCProf) Person i organisasjon (HCPerson) Referert dokument (RefDoc) Type Id (TypeId) Type dokument (MsgType) Rekvisisjon (ServReq) Tjenestetype (ServType) Rekvisisjon (ServReq) Betalingskategori (PaymentCat) Rekvisisjon (ServReq) Meldingsbekreftelse (Ack) Rekvisisjon (ServReq) Type rekvisisjon (MsgDescr) Rekvisisjon (ServReq) Ønsket svarrapporteringsprior itet (RequestedPrioReport ) Sublokalitet (SubLocation) Type (Type) Type identifikator HPR: Off. identifikator for helsepersonell (HPR-nummer) LOP: Lokal identifikator for helsepersonell HER: Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER- Id) Type identifikator HPR: Off. identifikator for helsepersonell (HPR-nummer) LOP: Lokal identifikator for helsepersonell HER: Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER- Id) Meldingstype R: Rekvisisjon S: Svarrapport B: Booking (Timebestilling) Tjenestetype N: Ny M: Endring C: Kansellering Betalingskategori 1 Ordinær pasient. Opphold finansiert på ordinær måte ISF,RTV og ordinær finansiering innen psykisk helse 11 Konvensjonspasient behandlet ved ø-hjelp 12 Utlending fra land uten avtale (selvbetalende) 20 Sykepengeprosjekt 22 Forskningsprogram 30 Selvbetalende norsk pasient og selvbetalende konvensjonspasient 99 Annet GR: Gratis IN: Institusjon OF: Offentlig forsikring PF: Privat forsikring RE: Rekvirent TR: Trygdekontor Meldingsbekreftelse F: Kun ved feil J: Ja N: Nei Type laboratoriemelding CLIN: Klinisk kjemi MBIO: Mikrobiologi RTG: Radiologi HIST: Histologi CYTO: Cytologi Svarrapporteringsprioritet DATO: Innen dato/klokkeslett NORM: Normal OHJELP: Øyeblikkelig hjelp TEL: Besvares pr. telefon Sublokalitet 1: Seksjon 2: Sengepost 3: Rom 4: Seng 5: Operasjonsstue Versjon

40 Klasse Attributt (opprinnelse) Kodeverk Svarmelding Type (Type) (Message) Svarrapport (ServReport) Svarrapport (ServReport) Svarrapport (ServReport) Svarrapport (ServReport) Tekstlig resultat (TextResult) Tekstlig resultat (TextResult) Tilknyttet tjenesteyter (RelServProv) Tjenesteyter (ServProvider) Undersøkelse (Investigation) Undersøkelse (Investigation) Undersøkelsesobjekt (InvSubject) Undersøkelsesresultat (ResultItem) Tjenestetype (ServType) Status (Status) Årsak til kansellering (CancellationCode) Meldingsbekreftelse (Ack) Kodet verdi (TextCode) Type tekstsvar (Heading) Rolle (Role) Rolle (Role) Identifikasjon av type undersøkelse (Id) Ytterligere spesifikasjon (Spec) Type relasjon (Relation) Tjenestetype (ServType) Meldingstype S: Svarrapport Tjenestetype N: Ny M: Endring C: Kansellering Status for rapport A: Tillegg til rapport F: Endelig rapport P: Foreløpig rapport Årsak til kansellering Benyttes foreløpig ikke. Meldingsbekreftelse F: Kun ved feil J: Ja N: Nei Følgende kodeverk kan benyttes: NORAKO (Id = 7240) Røntgenundersøkelser SNOMED (Id=7010) Anatomisk-patologiske undersøkelser Type tekstsvar FU: Funn og undersøkelsesresultater LR: Laboratorieresultat SY: Sykmelding UP: Ubesvarte prøver VU: Vurdering XX: Uspesifisert Rolle til tjenesteyter RSP: Tjenesteyter Rolle til tjenesteyter SPR: Tjenesteyter Følgende kodeverk kan benyttes: NORAKO (Id = 7240) Røntgenundersøkelser Anatomisk-patologisk undersøkelse (Id=8219) Nasjonalt kodeverk for antibiotika (Id=8220) (Benyttes for å spesifisere kjemisk forbindelse) NKKKL (Id=7230) Klinisk-kjemiske laboratorieundersøkelser. Følgende kodeverk kan benyttes: NORAKO (Id = 7240) Røntgenundersøkelser Anatomisk-patologisk undersøkelse (Id=8219) NKKKL (Id=7230) Klinisk-kjemiske laboratorieundersøkelser. Type relasjon DO: Donor FO: Foster XX: Annet Tjenestetype N: Ny M: Endring C: Kansellering H: Historikk Versjon

41 Klasse Attributt (opprinnelse) Kodeverk Undersøkelsesresultat Avviksmarkør Avviksmarkør (ResultItem) (DevResultInd) 1: Over øvre referansegrense 2: Under nedre referansegrense 3: Utenfor referansegrensene Undersøkelsesresultat (ResultItem) Status (StatusInvestigation) Status for resultat 1: Revidert 2: Foreløpig 3: Endelig 4: Tillegg Kodeverk som benyttes sammen med datatypen CV NASJONALT KODEVERK FOR ANTIBIOTIKA, ID=8220 Dette vedlegget viser en oversikt over koder som benyttes for å spesifisere antibiotika. Disse kodeverdiene benyttes for å spesifisere en undersøkelse (elementet InvId). Code value Name SU Sulpha TR Trimetoprim TS Co-Trimoxazol NI Nitrofurantoin EM Erytromycin CH Klaritromycin AZ Azitromycin CM Klindamycin FU Fusidin VA Vankomycin TP Teikoplanin RI Rifampicin CL Kloramfenikol MZ Metronidazol CO Colistin SC Spectinomycin NA Nalidixin AB Amphotericin B FC Flucytocin FZ Fluconazole AK Amikacin XL Amoxicillin/clavulanic CR Cefpirome KODEVERK FOR PATOLOGISK-ANATOMISKE UNDERSØKELSER, ID=8219 Disse kodeverdiene dekker opp valgmuligheter fra standard rekvisisjonsskjema for cytologiske undersøkelser. Kodeverdi Beskrivelse B Biopsi C Cytologi CG Gynekologisk cytologisk NG Non-Gyn. Cytologisk K Kromosomundersøkelse E Ultrastrukturell diagnostikk F Flowcytometri Versjon

42 P H PL M MI MA PCR-analyse Hormonreseptoranalyse Ploidianalyse Molekylærgenetisk undersøkelsee Mikroskopisk undersøkelse Makroskopisk undersøkelse KODEVERK FOR CYTOLOGISK MATERIALE, ID=8216 Dette vedlegget viser en oversikt over koder som benyttes for å angi hvilket gynekologisk materiale eller annet cytologisk materiale som er tatt. Kodene dekker opp valgmuligheter fra standard rekvisisjonsskjema for cytologiske undersøkelser. Kodeverdi Beskrivelse CVX Cervix VAG Vagina VUL Vulva ENDM Endometrium BRO Bronchialutstryk EKSP Ekspektorat EKSP1 Ekspektorat Prøve 1 EKSP2 Ekspektorat Prøve 2 EKSP3 Ekspektorat Prøve 3 PLR Plevravæske PLRH Plevravæske Høyre PLRV Plevravæske Venstre ASC Ascites UR Urin (spontan) UR1 Urin Prøve 1 UR2 Urin Prøve 2 UR3 Urin Prøve 3 FIN Finnålsaspirasjon AN Annet materiale KODEVERK FOR TIDLIGERE GYNEKOLOGISK BEHANDLING, ID=8218 Dette kodeverket inneholder koder som benyttes for å angi tidligere gynekologisk behandling. Kodene dekker opp valgmuligheter fra standard rekvisisjonsskjema for cytologiske undersøkelser. Kodeverdi Beskrivelse EL El.Koag./Kryo/Laser KON Konisering/Cervixamputasjon SUP Supravaginal uterusamputasjon HYST Hysterektomi UNIO Unilateral oophorectomi BIO Bilateral oophorectomi AN Annet KODEVERK FOR GYNEKOLOGISKE OPPLYSNINGER, ID=8217 Dette kodeverket inneholder koder som benyttes for å angi gynekologiske opplysninger. Kodene dekker opp valgmuligheter fra standard rekvisisjonsskjema for cytologiske undersøkelser. Kodeverdi Beskrivelse MENS Siste menstruasjon Versjon

43 GRAVID NOGR PPART IUD PP MENO DESC DIG Er gravid Ikke gravid Post partum IUD/Spiral P-Pille Menopause inntrådt Descens/Prolaps Digitalis/Vagitorier/Hormoner Versjon

44 Versjon

45 4 XML Schema Dette kapittelet inneholder XML-skjemaet for svarrapportering av klinisk kjemi, mikrobiologi, radiologi og patologi. Skjemaet kan lastes ned elektronisk fra Skjema <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!-- Generated on :22:25 at KITH --> <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C --> <! > <!-- --> <!-- File name: svar-v10.xsd --> <!-- Version: "v " --> <!-- --> <schema targetnamespace=" xmlns:lsr=" xmlns:kith=" xmlns:xsd=" xmlns=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <import namespace=" schemalocation="kith.xsd"/> <!-- Class: Svarrapportmelding --> <element name="message"> <complextype> <sequence> <element name="type" type="kith:cs"/> <element name="msgversion" type="kith:st" minoccurs="0"/> <element name="migversion" type="kith:st"/> <element name="gendate" type="kith:ts"/> <element name="msgid" type="kith:st"/> <element ref="lsr:servreport" maxoccurs="unbounded"/> </sequence> </complextype> </element> <!-- Class: Svarrapport --> <annotation> <documentation> Svarrapport fra en Tjenesteyter (spesialist eller annen helsetjenesteenhet) som svar på en rekvirert medisinsk tjeneste innenfor områdene klinisk kjemi, mikrobiologi, patologi eller radiologi. Hver instans av Svarrapport bærer med seg informasjonen som er felles for en gruppe av Undersøkelsesresultat som er rapportert samtidig. </documentation> </annotation> <element name="servreport"> <complextype> <sequence> <element name="servtype" type="kith:cs"/> <element name="issuedate" type="kith:ts"/> <element name="apprdate" type="kith:ts" minoccurs="0"/> <element name="status" type="kith:cs"/> <element name="cancellationcode" type="kith:cv" minoccurs="0"/> <element name="ack" type="kith:cs" minoccurs="0"/> <element name="msgdescr" type="kith:cs"/> <element name="servprovid" type="kith:st" minoccurs="0"/> <element ref="lsr:refdoc" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> <element ref="lsr:servreq" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> <choice> <element ref="lsr:patient" minoccurs="0"/> <element ref="lsr:material" minoccurs="0"/> <element ref="lsr:animal" minoccurs="0"/> </choice> <element ref="lsr:servprovider"/> <element ref="lsr:requester"/> <element ref="lsr:paymentresponsible" minoccurs="0"/> <element ref="lsr:copydest" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> </sequence> Versjon

XML meldingsbeskrivelse

XML meldingsbeskrivelse HIS 80821:2008.. Rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Rekvirering av medisinske

Detaljer

Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester

Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon. 3. september 2002 Status: "Til utprøving" KITH Rapport 7/02 ISBN 82-7846-42-2 KITH-rapport TITTEL Elektronisk rekvirering

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester

Rekvirering av medisinske tjenester Rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.3 13. oktober 2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R29/03 ISBN 82-7846-192-9 KITH-rapport TITTEL Rekvirering av medisinske tjenester

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80822:2014

Svarrapportering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80822:2014 HIS 80822:2014.. Svarrapportering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel:

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80821:2014

Rekvirering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80821:2014 HIS 80821:2014.. Rekvirering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser Vedlegg til: KITH rapport R29/03 Meldingsversjon: 1.3, 13.10.2003 Dokumentversjon: 1.0, 22.04.2004 Veiledning i bruk av meldingen

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen NOTAT Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen 1. Revisjon av henvisningsmeldingen 1.1. Bakgrunn Det er i det nasjonale og de regionale booking-prosjektene

Detaljer

Henvisning og epikrise

Henvisning og epikrise Henvisning og epikrise Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Versjon.0 3. desember 2002 Status: Til utbredelse KITH Rapport R27/02 ISBN 82-7846-54-6 KITH-rapport Tittel Henvisning og epikrise

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

K I T H. Rekvirering av medisinske tjenester. XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.4 Status: Til utprøving 20. mai KITH-rapport 13/05

K I T H. Rekvirering av medisinske tjenester. XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.4 Status: Til utprøving 20. mai KITH-rapport 13/05 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.4 Status: Til utprøving 20. mai KITH-rapport 13/05 ISBN 82-7846-257-1 KITH-rapport

Detaljer

Elektronisk utveksling av henvisning

Elektronisk utveksling av henvisning Elektronisk utveksling av henvisning XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 13.10.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R25/03 ISBN 82-7846-188-0 KITH-rapport TITTEL Elektronisk utveksling av henvisning

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av klinisk kjemisk laboratorieundersøkelser

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av klinisk kjemisk laboratorieundersøkelser Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av klinisk kjemisk laboratorieundersøkelser Vedlegg til: KITH rapport R29/03 Meldingsversjon: 1.3, 13.10.2003 Dokumentversjon: 0.9, 01.12.2003 Veiledning

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

HIS 80517:2014. Henvisning Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 80517:2014. Henvisning Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80517:2014 Henvisning Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Henvisning: Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Teknisk standard nr.: HIS 80517:2014 Utgitt: 02/2014

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Epikrise. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Epikrise. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Epikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Opprinnelig dato 7.11.2002 Sist endret 15.02.2012 KITH 26/02:2012 KITH-rapport TITTEL Epikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Elektronisk korrespondanse med pasient Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utbredelse 31. oktober 2006 KITH-rapport

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning

Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning XML-meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 10. oktober 2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R26/03 ISBN 82-7846-189-9 KITH-rapport TITTEL ELEKTRONISK

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? ~samhandling for helse og velferd

Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? ~samhandling for helse og velferd Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? Noen vanlige feil ved implementering av labmeldinger Sending og mottak av rekvisisjoner v 1.5 Sending og mottak av svarmeldinger v 1.3 Sending av

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 14.06.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester v.1.3

Svarrapportering av medisinske tjenester v.1.3 HIS 80822:2008 Svarrapportering av medisinske tjenester v.1.3 XML meldingsbeskrivelse Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 04.11.2016 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel:

Detaljer

Standard for dialogmelding

Standard for dialogmelding Standard for hodemelding Standard for dialogmelding (Forespørsler, svar og notat) Informasjonsmodell og Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Status: Til utprøving

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester

Svarrapportering av medisinske tjenester .. Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.3 Status: Til utbredelse 1. desember KITH-rapport 22/08 KITH-rapport TITTEL Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer

Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer NOTAT Til Leverandører og andre interesserte Fra KITH v. Anita Lorck Bjørgen Dato 04.11.2004 Versjon 1.1 Veiledning til mapping av hovedfunn for kolon- og rektumkarsinomer Denne veiledningen er utarbeidet

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Meldingsversjon: v1.4 datert 20.05.2005 2 Akseptansetest sending Rekvirering Mikrobiologi Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

HIS 1017:2010. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012

HIS 1017:2010. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 HIS 1017:2010.. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten 2 Publikasjonens tittel: Henvisningsmelding:

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3.

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3. KITH-rapport 08/02 Status: Til utprøving 17. april 2002 edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Espen Stranger Seland (KITH) Generated on 04-10-2002

Detaljer

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd Labmeldinger Rekvisisjon og svar Tradisjonelt inndelt i spesialitetene Klinisk kjemi Mikrobiologi Radiologi Patologi Immunologi har fått egen akseptansetest fordi det ble uttrykt sterkt ønske om det Trenger

Detaljer

Spesifikasjon overføring av cytologi-, histologi og HPV-data med Lab Svar 1.3

Spesifikasjon overføring av cytologi-, histologi og HPV-data med Lab Svar 1.3 Spesifikasjon overføring av cytologi-, histologi og HPV-data med Lab Svar 1.3 Utarbeidet i forbindelse med Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft juni 2015 1 Meldepliktige diagnoser Alle cervixremisser

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2, datert 14.03.2005 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester v. 1.4

Svarrapportering av medisinske tjenester v. 1.4 HIS 80822:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester v. 1.4 Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 07.11.2016 [Rapportnummer]

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for søknad

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester v. 1.5

Rekvirering av medisinske tjenester v. 1.5 HIS 80821:2008 Rekvirering av medisinske tjenester v. 1.5 XML meldingsbeskrivelse Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 04.11.2016 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel:

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

XML meldingsbeskrivelse

XML meldingsbeskrivelse HIS 80517:2005.. Elektronisk utveksling av henvisning Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Elektronisk utveksling

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2, datert 14.03.2005 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML HISD 1032:2011 Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 1 av 14 Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 2 av 14 Den gide henvisning minstekrav og mapping mot ML Publikasjonens

Detaljer

Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi

Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Basert på MEDREQ UNSM EDIFACT D.96B Versjon 3.0 22. desember 1999 Status: Til utbredelse KITH Rapport

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi 1. Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi 1. Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi 1 Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Meldingsversjon: v1.4 datert 20.05.2005 Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Første versjon 01.03.2008 Sist endret 04.03.2011 KITH-rapport 03/08 2 Vurdering av arbeidsmulighet

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05

K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05 ISBN 82-7846-269-0

Detaljer

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1102:2014 Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av standardene for

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006 HIS 80601:2006.. Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Standard for

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase NOTAT Til Leverandører og IT-personell Fra Annebeth Askevold, KITH Dato 15.09.2004 Tema Eksempelmeldinger på mikrobiologisvar Eksempler på mikrobiologi Notatet inneholder noen eksempler på mikrobiologisvar,

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester

Svarrapportering av medisinske tjenester Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 14. mars 2005 KITH Rapport R11/05 ISBN 82-7846-255-0 KITH-rapport TITTEL Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleieog omsorgsmeldinger.

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M04.1-2 Referansenummer Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 19/08 2 M04.1-2

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 06.2004

Detaljer

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD..

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD.. K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending Elektronisk henvisning

Akseptansetest av sending Elektronisk henvisning Akseptansetest av sending Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av sending Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R27/03 ISBN 82-7846-190-2 i KITH-rapport TITTEL Legeoppgjørsmelding Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2017 HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer