Tipshefte for lokalt programarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tipshefte for lokalt programarbeid"

Transkript

1 Tipshefte for lokalt programarbeid

2 Kjære par)medlem, Arbeiderpar)et tar ansvar for landet, uanse4 om vi si4er i opposisjon eller i posisjon. Fra nå av, og e4 år fremover, skal Arbeiderpar)et u<orme sin poli)kk for fram)den. Vi skal skrive det neste kapi4elet i fortellingen om Norge. De4e skal skje gjennom et samarbeid med par)ets medlemmer, våre poli)kere, og fagforeninger, men også med næringsliv, organisasjonsliv, fagmiljøer, og andre som ønsker å være med å løse dagens og fram)dens u<ordringer. For Arbeiderpar)et er det vik)g å ly4e )l innspill, både fra representanter for vår egen bevegelse og fra fagfolk og miljøer utenfra. Spesielt vik)g er det å henvende oss )l fagbevegelsen de deler våre verdier, har en bred kontak<late mot samfunnet, og kan gjøre våre diskusjoner enda bedre. I år er sentralstyret programkomité. Vi legger opp )l en grundig prosess, hvor flest mulig skal få bidra med sine forslag. Det er først i februar 2017 at det første forslaget )l ny4 program være klart. Så skal organisasjonen komme med sine forslag )l forbedringer og endringer før det skal vedtas på landsmøte i april I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget di4 i programprosessen. Gjennom langsiktig planlegging, gode møter, nærhet )l andre og nysgjerrighet, skaper vi åpne, grundige prosesser der vi sammen finner de beste poli)ske løsningene. Dere vurderer best hva som passer hos dere. Uansett hvilke arbeidsformer dere skulle velge, er hovedpoenget å lytte til alle som har noe på hjertet. Vi skal være rause og åpne når vi diskuterer og konkluderer. Slik engasjerer vi flere og drar nytte av hverandres kunnskap. Innspillfristen )l programmet er 20.juni Alle innspill kan sendes )l Lykke til! Hadia Tajik Nestleder, Arbeiderpar)et!1

3 Programprosessen så langt Sentralstyret har sa4 ned ulike utvalg som har kommet, eller kommer med poli)ske anbefalinger )l organisasjonen og programkomiteen. I høst kom inns)llingen )l Medie- og demokra)utvalget, ledet av Arild Grande, med forslag om Arbeiderpar)ets mediepoli)kk for frem)den. I mars kommer inns)llingene fra både industriutvalget, familieutvalget og frivillighetsutvalget. Industriutvalget ledes av Terje Aasland og Heidi Kielland, og utvalget har jobbet bredt med spørsmål kny4et )l etablering av ny industriell virksomhet i Norge. Mar)n Henriksen og Hedda Foss Five leder familieutvalget, med oppgave om å foreslå en moderne og fram)dsre4et poli)kk som møter hverdagens u<ordringer og hvilke poli)ske løsninger familiene trenger. Frivillighetsutvalget ledet av Rigmor Aasrud og Truls Vasvik, ser på vår poli)kk for frivilligheten både grasro<rivilligheten og den profesjonelle frivillige sektoren. Utvalget jobber utadre4et og har kontakt med frivillige aktører og kunnskapsmiljøer over hele landet som kan bidra med innspill )l arbeidet. Inns)llingen )l frivillighetsutvalget kommer i mars. Alle disse inns)lingene inviterer vi par)organisasjonen )l å jobbe videre med, og komme med forslag )l forbedringer )l. Kanskje du vil bruke e4 av dem )l å arrangere et temamøte? Du finner inns)llingene på I mars kommer også 5 korte deba4hezer på temaene arbeid, skole, gode lokalsamfunn, internasjonale spørsmål og klima/ miljø. Gjennom deba4hezene har vi forsøkt å dra opp noen av de store u<ordringene for frem)den hvor Arbeiderpar)et gjennom programprosessen skal finne nye og gode poli)ske løsninger. Disse kan du godt bruke for å ha åpne deba4møter eller samråd lokalt.!2

4 Hva skjer når i programprosessen? Programprosessen vil først bestå av en fase der det er om å gjøre å snakke med flest mulig og få flest mulig gode innspill. Her er kommunepar)ene avgjørende. Fra mai og frem )l sommeren vil vi legge opp )l en utadre4et nasjonal kampanje hvor kommunepar)ene oppfordres )l å gå på husbesøk og holde stand for å få innspill. Det er også mulig å spille inn på ne4et via våre programsider på di]orslag.no. Programkomiteen vil i )llegg utarbeide 5 ulike deba4hezer på de ulike hovedsakene i programmet. Målet med disse hezene er å bidra )l skolering og deba4 i organisasjonen på tema som arbeidsliv, klima og miljø, hvordan skape gode lokalsamfunn, utvikling av skolepoli)kken og internasjonal poli)kk. Deba4heZene kan brukes på ulike par)arrangement relatert )l programprosessen, men også i eksterne møter. Vi oppfordrer kommunepar)ene )l å sende sine programinnspill direkte )l innen 20. juni, det ligger mye innflytelse i å ha saker med i et førsteutkast Februar Industriutvalget og Familie- og frivillighetsutvalget leverer sine inns)llinger. 15. mars Lansering av programdeba4 på ne4 og deba4hezer April juni Deba4 i par)organisasjonen 6. april Landsstyret vedtar strategien mot Lansering av programdeba4 og deba4hezer mai Nasjonal kampanjeuke «Hva er vik)g for deg?» 20. juni Frist for innspill, åpen programdeba4. November- januar Programkomiteen jobber med tekst )l par)programmet februar Lansering av programforslag fra programkomiteen på par)ets landsstyremøte. Forslaget sendes ut på høring i par)organisasjonen. April Vedtak på Arbeiderpar)ets 54. ordinære landsmøte.!3

5 Hvorfor drive lokal programprosess for nasjonalt program? Saker som foreslås lokalt kan veldig fort bli nasjonal poli)kk for Arbeiderpar)et. Det har vi utallige eksempler på. Det nasjonale programmet er ikke mindre vik)g for kommunepar)ene enn de lokale programmene. Selv om noe vedtas nasjonalt, så er det lokalt vi kjenner resultatene av nasjonal poli)kk i hverdagen. For å få et godt par)program er vi helt avhengige av at kommunepar)ene er ak)ve i å samle innspill. Da får vi poli)kk som gjenspeiler de lokale virkelighetene. I )llegg er det vik)g å sikre at Arbeiderpar)ets lokalpoli)kere har direkte innflytelse på Arbeiderpar)ets nasjonale poli)kk. Sam)dig er de4e en gylden anledning )l å bli mer synlige som lokalpoli)kere, ved å løze saker og forslag, se4e dem på dagsorden lokalt, og spille dem inn )l det nye par)programmet. Programprosessen er en god anledning )l å dra ny4e av medlemmers kunnskap og ne4verk, )l å utvikle nye ne4verk, )l å bygge par)organisasjon og )l å verve nye medlemmer. Tenk gjennom hvilke saker som er vik)ge for dere lokalt. Er det noen spesielle saker dere spesielt trenger å utvikle nye poli)kk )l og være mer synlige på?!4

6 Her er noen,ps,l ak,viteter: a) Holde samråd med ulike grupper i lokalsamfunnet om sentrale tema i programprosessen. b) Arrangere åpne temamøter på steder hvor det er lav terskel for å møte opp. c) Holde medlemsmøter hvor dere diskuterer vik)ge poli)ske tema dere ønsker å løze. d) Kjør en «Hva er vik)g for deg?»- kampanje, enten ved å stå på stand eller gå på husbesøk. Kindereggeffekt: 1) Dere får gode innspill dere kan spille videre på i programarbeidet. 2) Dere kan få oppslag på disse ini)a)vene og vise at Arbeiderpar)et er et åpent og nysgjerrig par), også i din kommune. 3) Dere treffer masse folk fra ulike miljøer, og folk får oppleve at Arbeiderpar)et har en åpen og ly4ende holdning. Del på ansvaret Velg en person i lokallaget som blir ansvarlig for programprosessen sammen med styret. Denne personen se4er opp en plan for det lokale programarbeidet. TipsheZet kan være et nyjg verktøy her. Dere vurderer selv hva som vil fungere hos dere, og )lpasser dere4er. Gjerne velg tema ut i fra en av de fem deba4hezene.!5

7 Vårkampanjen «Hva er viktig for deg?» Vi ønsker å være et åpent og nysgjerrig par), og gjennom kampanjen vår «hva er vik)g for deg?» vil vi invitere folk )l å komme med innspill. I forbindelse med den nasjonale vårkampanjen, som er i uke 21, gjennomfør en lokal kampanje enten ved å stå på stand eller ved å gå på husbesøk. Hvis ikke uke 21 passer, så velg en nærliggende uke, slik at man får kny4et de4e opp mot den nasjonale kampanjen. Fra Arbeiderpar)et sentralt vil det utarbeides en løpeseddelen «Hva er vik)g for deg?», som kan brukes for å nå ut )l velgere og se4e i gang samtaler om behovene og løsningene i lokalmiljøer over hele landet. Løpeseddelen fås gjennom fylkeskontoret. Vårkampanjen er en gylden mulighet )l å få inn innspill )l Arbeiderpar)ets nye program. Gjennom husbesøk, stands og andre utadre4ede ak)viteter kan vi nå ut )l flere utenom Arbeiderpar)et, få inn verdifulle innspill og vise oss som e4 åpent par). Hvem vet kanskje kan vi verve noen nye medlemmer )l par)laget også?!6

8 Nettdebatten For å få med flest mulig i programdeba4en, også utenfor par)organisasjonen, lanserer vi i mars ne4siden Her kan alle som vil bidra komme med innspill. Ne4deba4en vil også utgjøre en sentral del av vårkampanjen «Hva er vik)g for deg?».!7

9 Et politisk forslag fra idé til vedtatt politikk Alle poli)ske vedtak begynner med en idé. Noen ganger begynner de )l og med, i enkeltes øyne, som en vill idé. For over 20 år siden sa4 fem fremsynte sjeler i Gamle Oslo Arbeiderpar) og foreslo å plassere operaen i Bjørvika, i Oslo Øst. Gamle Oslo Arbeiderpar) fikk e4er hvert resten av Arbeiderpar)et med på laget, og 20 år senere var operaen i Bjørvika en realitet. Oppre4else av Statens Lånekasse for Ungdom ble foreslå4 på Arbeiderpar)ets landsmøte i To år senere var Lånekassen en realitet. AUF i Aust-Agder syntes det var ure]erdig at det bare var noen som hadde råd )l å gå på videregående fordi man må4e kjøpe skolebøkene selv. De vedtok at AUF skulle arbeide for at skolebøkene skulle være gra)s. I dag er de4e poli)kk i praksis.!8

10 Her er en liten oppskri< på hvordan du kan få ideene dine,l å bli prak,sk poli,kk i en programprosess: Forslagsmal: Forslagss)ller: OverskriG: Forslag: Begrunnelse: Navnet på den som s,ller forslaget Kort overskri< som angir tema for forslaget Konkret og presist forslag, bør ikke være på mer enn et par linjer. Begrunnelse for forslaget, bør helst ikke overskride åie linjer.!9

11 Planlegging P= ½ J. Planlegging er halve jobben. For at arbeidet skal bli best mulig og for at folk skal oppleve at de er med på noe meningsfylt, er det viktig at man planlegger godt på forhånd. Lag en møteplan/kalender for møter dere ønsker å arrangere: Hvor mange møter trengs og hvilke temaer er det viktig å få godt belyst? Hvor mange samråd bør vi ha, og med hvem? Er det bedrifter eller foreninger dere bør dra ut og besøke? Planlegg husbesøk, og ta i bruk kampanjen «Hva er vik)g for deg?». Dette er en enkel og effektiv måte å få folk i tale på Arbeiderpar)et skal lytte til innbyggerne og ta innspill på alvor. Se4 datoer og sørg for god og )dlig informasjon til medlemmene, slik at flest mulig blir med. Ha en klar ansvarsfordeling. Hvem har ansvaret for hvilke møter og aktiviteter? Er det hensiktsmessig å lage arbeidsgrupper når det gjelder større arrangementer? Hvem inviterer til samråd? Hvem oppdaterer par)ets profiler i sosiale medier? Tenk gjennom hvordan dere kan vise lokalsamfunnet at Arbeiderpar)et er åpne for innspill. Dere kan lage sak på hjemmesiden, ha en epostadresse der folk kan sende inn forslag, gå på husbesøk med «Hva er vik)g for deg?»-løpeseddelen og få et oppslag i lokalavisen i samme slengen. Anbefal alle å delta i programdeba4en på ne4 gjennom Programarbeidet er en kjempemulighet )l å profilere seg i media. Man kan invitere journalister med når man går på husbesøk, man kan ha utspill med samarbeidspartnere når man blir enige om forslag eller man kan ha rullerende ansvar for å skrive leserinnlegg om de store debattene i programkomiteen. Lag en utspillsplan, og se4 et mål for antall oppslag og leserinnlegg. Husk )l slutt: Vær ambisiøse, men realis)ske. Det er bedre å gjennomføre noen få gode aktiviteter enn å planlegge mange som det aldri blir noe av.!10

12 Et godt møte Vi trenger gode arenaer der det tenkes, debatteres og handles, og der det skapes aktivitet som synliggjør par)et. En forutsetning for å få til gode møter, er at de er godt planlagt og ledes på en god måte. I et poli)sk par) er den politiske debatten selve nerven. Da må vi lage møtene slik at folk synes det er verdt å bruke tid der. Tenk gjerne gjennom hvordan man kan få nye )l å delta på møtene, de4e er en fin arena både for verving av medlemmer samt inspirere flere )l å engasjere seg mer ak)vt. Generelle råd for gode møter: Lag en vennlig atmosfære. Dersom det er et stort lokale, er det viktig å få det til å virke mindre ved å sette deltakerne nærmere hverandre. Snakk uformelt, og vær vennlig. Skap en atmosfære av )llit. Ha øyekontakt, oppmuntre med et lite nikk og et smil dersom du ser at en person samler seg )l å si noe. Prøv å begrense tale)den til de som alltid snakker. Ringrevene, dersom dere har noen, må ikke få all tid. Demokra) forutse4er likeverd og lik fordeling av )d. La alle oppleve at de er like mye verd, og at vi trenger alles tanker. Se4 en start)d og en sluttid for møtet, og overhold disse )dene. For å få hverdagen )l å gå opp er mange avhengige av å vite når de er hjemme igjen. Går møtene langt over tiden, risikerer man at mange ikke tar sjansen på å komme neste gang. Da har man gå4 glipp av verdifulle innspill.!11

13 Tenk gjennom følgende: Formål: Hva er hensikten med møtet? Mål: Hva skal oppnås på møtet? Skal det resultere i noe produkt? Prosess: Hva slags prosess gir et godt produkt? Deltakere: Hvem deltar på møtet, og hva slags ressurser besi4er de? Kjenner de hverandre? Innhold: Hva er dagsorden for møtet? Hvilke problems)llinger skal vi ha? Ansvars- og arbeidsfordeling? Hva skal behandles? Metoder: Hvilke arbeidsmåter skal vi bruke, og skal vi bruke forskjellige arbeidsmetoder i løpet av møtet? Hvordan ta i bruk ressursene )lstede på møtet? Hvordan involvere alle i løpet av møtet? Hvordan kan møtedeltakerne best samhandle? Rammene: Hvor mye )d er sa4 av )l møtet? Hvor mye )d trenger vi? Tilfredss)ller lokalene kravene for å ta i bruk metodene våre? Tilfredss)ller møte)dspunkt og lokaler den målgruppa vi ønsker å nå? Eksempel: Svaneby Arbeiderpar) skal arrangere et åpent temamøte hvor de ønsker å mobilisere unge velgere for å snakke om fram)das videregående opplæring. Terskelen for å komme på Folkets hus kan være ganske høy for unge på videregående skole. De bestemmer seg derfor for å arrangere møtet på det nye biblioteket, som er lyst og moderne. Fordi mange har lang reisevei mellom skolen i sentrum og hjemmet, velger de å legge det )l kl , og de bes)ller pizza. Når møtet begynner kl rekker de også siste bussen hjem. For å mobilisere lager de en event på Facebook, som de får AUF )l å spre, og de lager plakater som henges opp på skolen. Svaneby Ap inviterer AUF med som medarrangører, og de får en flink innleder fra Stor)ngsfraksjonen )l å komme og holde innledning. De er påpasselige med å se4e av masse )d )l diskusjon. De lager en arrangementsgruppe bestående av to fra AUF, en fra fylkes)nget som kan videregående opplæring, en fra kommunepar)et og LO sin ungdomssekretær. De fordeler ansvaret seg i mellom, og avklarer )dlig hvem som skal lede møtet og hvilken rolle personen skal ha.!12

14 Et godt samråd Samråd er et konkret )ltak for å etablere lytteposter i samfunnet hvor vi hører på innbyggernes behov fremfor å fortelle dem hva vi mener. Vi vil ha samråd fordi: Ingen er alene om å forvalte sannheten. Vi vil finne løsninger sammen med alle som kan bidra konstruk)vt. Vi bør bli enda bedre til å lytte )l andre mennesker vi skal være åpne og nysgjerrige. Alle er tjent med samråd og samarbeid i fellesskap. Vi ønsker åpne debatter, også med de som har innvendinger eller andre argumenter. Vi vil fatte vedtak sammen med folk, ikke over hodet på dem. Vi er avhengige av at flere deltar i demokra)et, men de må få delta på måter som oppleves verdifulle. Samråd kan være en slik måte. Interessante grupper å invitere kan være: Idrettsorganisasjoner, velforeninger, foreldreutvalg og grupper, pensjonis<oreninger, fagforeninger, interesseorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn, forskningsins)tusjoner og enkeltpersoner. Flere forslag finner du på siste side. Tenk gjennom: Hva har vi behov for å lære mer om? Hvem kan vi lære det av? Hvor mange er det lurt å invitere av gangen? Det er lettere med dialog hvis det ikke er for mange deltakere er oze mer enn nok. Hvilke ressurspersoner i par)et vet noe om dette temaet? Hvilke poli)kere bør være med på de4e møtet? Når/hvor er det lurt å legge møtet? Hvordan holde møtet: Når invitasjonene sendes, gjør det klart hva som er tema for samrådet. La en møteleder legge til rette for at alle deltakerne slipper )l. Lengden på møtet bør ses i forhold til antall mennesker som er invitert og antall saker som det er planlagt å snakke om. Det kan være nyttig å også ha en åpen sekvens i møtet slik at deltakerne kan komme med innspill på saker de er opptatte av. Bevertning i en eller annen form er med på å gi samrådet en løs og hyggelig stemning. Etter møtet: Ta vare på innspilla. Samle gjerne e-postadresser og kontaktinformasjon sånn at deltakerne kan kontaktes når dere lager ny poli)kk basert på innspillene. Samrådsdeltakerne kan være interessante å huske i andre sammenhenger også.!13

15 Konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres: Mandal Ap lagde før valget 2015 et par)program basert på innspill de fikk gjennom samråd. De4e kan man fint gjøre også i forbindelse med det nasjonale programmet. Samråd om næring og næringsutvikling: de inviterte fagforeninger og næringslivet i Mandal og ba om innspill. Samråd om oppvekst og omsorg: E4 møte på hvert tema hvor kommunalsjefer, ledere og fagforeninger ble invitert og bedt om innspill Frivillighet: De inviterte frivilligheten i kommunen )l samråd med spørsmålss)llingen «Hvordan legge best mulig )l re4e for lag og foreningsarbeid i Mandal?» Alle samrådene foregikk på en pizzarestaurant i Mandal. 3-4 medlemmer av programkomiteen var med på alle møtene. Når programmet var ferdig snekret passet de på at forslagene som var kommet inn på de ulike møtene var gjenkjennelig for dem som hadde kommet med innspillene. Programkomiteen besøker Charlo<enlund videregående skole i Trondheim, her på frisørlinja.!14

16 Florø Ap hadde en rekke samråd og bedrizsbesøk i forbindelse med forrige programprosess. De inviterte Marine næringsaktører i kommunen )l samråd om marin næring. VerZsindustrien og mari)me næringer i Florø ble invitert )l samråd om den delen av næringspoli)kken som er vik)g for dem. Fjord 1 ble invitert )l møte om samferdsel og u<ordringene de møter som transportselskap. De hadde møter med næringsselskapet )l kommunen, poli)et (i forbindelse med poli)reformen) og alarmsentralen. De hadde møte med Origo som er en lokal a]øringsbedriz. BedriZsbesøk ble gjennomført på kommunale arbeidsplasser. De besøkte lokalbu)kker og lokalt næringsliv ute i grendene hos folk som vanligvis ikke får besøk. Samråd ble gjennomført med lokale IT- bedrizer som si4er desentralisert. Der fikk de ideen om næringshage for IT- næringa, og tok det med i programmet. I e4erkant publiserte de videoblogger hvor ordførerkandidaten var ute og sa noe om hva vi mente om ulike saker i e4erkant av møtene. I )llegg lagde de flyers med saker som var vik)ge lokalt. Florø Ap vektla også at forskjellige aktører skal kjenne seg igjen i det som står i programmet. Kommunepar)et opplevde å bli godt mo4a4 over hele linja, og at de ulike aktørene blir kjempeglade for besøk og å bli invitert )l møter. Mye av det Florø Ap gjorde kan enkelt overføres )l en nasjonal programprosess hvor man for eksempel kjører samråd med saker man trenger å styrke eierskapet )l, eller saker som er vik)ge for din kommune. Steinkjer Ap har planlagt å be alle som inviteres til samråd om å svare på noen spørsmål presentert på forhånd gjennom telefon eller epost. Spørsmålene kan være åpne «Hva er vik)g for deg?», eller konkrete f.eks. fra et deba4heze som ligger på mittap.no. Slik kan de inviterte forberede seg godt, og temaet for møtet tydeliggjøres. De er også opptatte av hvordan kommunepartiet følger opp de som har delta4 på samråd i e4erkant av programarbeidet. Dette er viktig å tenke gjennom: Sender man et takkebrev med de konkrete forslagene som kom ut av samrådet? Etablerer man faste møtekanaler? Inviterer man )l felles utspill?!15

17 Stavanger Ap har laget en grundig oversikt over samråd og møter de skal gjennomføre i forbindelse med programprosessen. De har planlagt tre større møter: Om arbeidsliv i samarbeid med LO: - Fram)das u<ordringer for Stavanger. Lokal profilert næringslivsleder med i debatten. Hvor utsa4 er vi for endringer i oljeindustrien? Avholder også mindre møter med spissede temaer. Om heldagsskole: - Fra barnehagen til heldagsskolen: kunnskap for hele mennesket. - Innleder: Trond Giske/utdanningsfraksjonen på Stor)nget. - Sted: En nyere barnehage eller skole. - Andre innledere: Skoleforskere med )lhold i området, rektorer, lærere, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, fagforeninger, helsesøstre, BUP etc. Om klima og miljø: - Maratonuke: Flere møter om klima og miljø i løpet av en uke. - U<ordre lokale avisredaktører til å bruke buss en hel måned for å danne seg et inntrykk av hvordan tilbudet fungerer. - Hvordan gjør du din bydel til en grønn bydel? - Besteforeldre mot olje. - Sykkelsatsing i sentrum, etter modell fra København. Invitere dem som jobber med de4e i København. - Kollektivtransport i sentrum: Hvilke endringer må til for å skape effektiv «hub» for kollektivtrafikken? I tillegg har de planlagt flere mindre møter: Ungdom og psykisk helse i regi av AUF. Innova)v helseteknologi i lunsjdiskusjon med lokalt næringsliv, sykehuset og noen fra helsefraksjonen på Stor)nget. Boligpoli)kk i vekstområder Historielaget og boligpoli)kk. Er tiden over for sosial boligpoli)kk? Åpent møte om narko)kapolitikk fungerer dagens politikk? Med poli), helsetjeneste, gatemagasin-selgere, advokater, forskere, interesseorganisasjoner etc. Bodø Ap har laget arbeidsgrupper i et prosjekt kalt «Glad i Bodø», som skal gi innspill til par)programmet. Gruppene er delt inn e4er tema, og jobber både i fellesskap og hver for seg. Det er fokus på at disse møtene skal være krea)ve idédugnader, og at man bør tørre å u<ordre hverandre hvilken gruppe blir den første til å skrive et leserinnlegg? Mange kommunepar)er har definert grupper det er aktuelt å arrangere samråd med. For noen er dette et fremmed konsept, for andre er det en måte å komme i kontakt med samarbeidspartnere på, som har vist seg å være svært nyttig.!16

18 Slike grupper kan være: Fagforeninger FAU «Venneforeninger» til sykehjem Helse- og sosialpoli)ske foreninger Næringslivet Lærlingebedrifter og opptakskontorer Ak)vitetssentre og seniorgrupper Pårørende på sykehjem Ak)ve eldre f.eks. på treningssenter med seniortilbud Idretten Kultursjefen Eldreråd og innvandrerråd Trygg Trafikk Frivillighetssentraler Ungdomsråd/elevråd Elev- og lærlingeombud Fri)ds-/ungdomsklubber Elever på yrkesfaglige retninger Religiøse miljøer/human-e)sk Forbund Miljøbevegelsen Bå<oreninger Landbruket Råd for funksjonshemmede Folkehelsekoordinator i kommunen Representanter fra barnehagene NAV FriluZsorganisasjoner Andre bruker- og interesseorganisasjoner Har du spørsmål eller innspill? Kontakt: Leder av poli)sk avdeling, Amund Vik: Leder av organisasjonsavdelingen, Kathrine Hestø Hansen: Taleformidler, Shoaib Naeem:

19 HUSK INNSPILLSFRISTEN 20.JUNI!!18

20 !19

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Samfunnsstraffen i Norge

Samfunnsstraffen i Norge Samfunnsstraffen i Norge Straffegjennomføring i lokalsamfunnet Faget i fokus 5. juni 2014 Erlend Sand Bruer 1 179 545?mer samfunnsnyag tjeneste ubørt ved 5185 ulike organisasjoner i samfunnsstraff- saker

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Valgkomitéarbeid på grunnplanet

Valgkomitéarbeid på grunnplanet 1 Valgkomitéarbeid på grunnplanet Ansvarsfullt og strategisk viktig Et minihefte om valgkomitéarbeid - Med særskilt vekt på å oppnå kravet om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i landbrukssamvirkenes styrer

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Mål for kurset. www.dialogic.no

Mål for kurset. www.dialogic.no Salg og mersalg Re Mål for kurset! Hvorfor det er vik7g å være en ak7v rådgivende selger?! Hva er egentlig salg?! Ulike selgers7ler! Salgssamtalen i praksis - EFU! Omtankesalg og oppsalg! Behandling av

Detaljer

NYHETSBREV- APRIL OG MAI

NYHETSBREV- APRIL OG MAI NYHETSBREV- APRIL OG MAI Hva har skjedd? Sommeren nærmer seg, og det er tid for vårens siste nyhetsbrev fra TENK. Les videre om du har lyst til å vite hva som har foregått i prosjektet de siste par månedene!

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Bygging av ny kommune bestående av Audnedal, Hægebostad og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal, Hægebostad og Lyngdal

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

SAMARBEID KREVENDE PROSJEKTER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

SAMARBEID KREVENDE PROSJEKTER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no SAMARBEID KREVENDE PROSJEKTER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Prosess for å få gjennomført umulige prosjekter Utgangspunkt å få :l ønsket utvikling i et område med: Mange grunneiere Veldig blanding

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen FORELDREVEILEDNING RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Opplegg i 8. klasse som eksempel Saksopplysninger:

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2009 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Styremedl. Vara: Sigrid Dahl Åsne Dahl Haugsevje Christine Hvitsand Frøydis Haukeland

Detaljer

Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97)

Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97) Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97) Søknadssum: 100 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 974555468

Detaljer

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013 Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013 Om studien Studien har sett på hvordan kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Invitasjon til å arrangere gjestebud

Invitasjon til å arrangere gjestebud Invitasjon til å arrangere gjestebud Hvordan kan vi sammen skape flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i et trygt og inkluderende samfunn i Fjellregionen? 1 Regionrådet for Fjellregionen inviterer dere

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

2. Tromsø SV skal være en tydelig politisk aktør i hele kommunen

2. Tromsø SV skal være en tydelig politisk aktør i hele kommunen Arbeidsplan 2011 for Tromsø SV Vedtatt på årsmøtet i Tromsø SV 5.2.2011 Visjon: Vi skal vinne de varme hjerter i valget 2011! 1. Hovedutfordringer 2011 er et valgår og vi skal gjøre et godt valg gjennom

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Onsdag 18. februar 2015 kl. 08.30

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Innhold Varighet 3 Forankring 3 Utdanningsforbundets engasjement 4 Utdanning for bærekraftig utvikling 4 Innsatsområder 2014/2015

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer